Bosch ASM 32 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch ASM 32. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: ASM 32
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools F 016 L70 798 | (15.4.11)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorg-
vuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de be-
dieningselementen en het juiste gebruik van
het tuingereedschap. Bewaar de gebruiksaan-
wijzing om deze later te kunnen raadplegen.
Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Voorkom dat personen in de buurt ge-
wond raken door weggeslingerde voor-
werpen.
Houd in de buurt staande personen op
een veilige afstand tot het tuingereed-
schap.
Schakel het tuingereedschap uit en
trek de netstekker uit het stopcontact
voordat u het gereedschap instelt of
reinigt, als de kabel ergens blijft vast-
zitten of als u het gereedschap onbe-
heerd laat, ook als dat slechts voor kor-
te tijd is. Houd de stroomkabel uit de
buurt van de snijmessen.
Scherp(e) mes(sen). Wees uiterst
voorzichtig met tenen en vingers.
Wacht tot alle delen van het tuinge-
reedschap volledig tot stilstand zijn ge-
komen voordat u deze aanraakt. De
messen draaien na het uitschakelen
van het tuingereedschap nog. Letsel
kan het gevolg zijn.
Gebruik het tuingereedschap niet in de
regen en laat het niet in de regen lig-
gen of staan.
Bediening
f Laat kinderen of personen die deze voor-
schriften niet hebben gelezen dit tuingereed-
schap nooit gebruiken. In uw land gelden
eventueel voorschriften ten aanzien van de
leeftijd van de bediener. Bewaar het tuinge-
reedschap buiten het bereik van kinderen
wanneer het niet wordt gebruikt.
f Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd
om te worden gebruikt door personen (inclu-
sief kinderen) met beperkte fysieke, zintuig-
lijke of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij
onder toezicht staan van een voor hun veilig-
heid verantwoordelijke persoon, of zij van
deze persoon instructies ontvangen ten aan-
zien van het gebruik van het tuingereed-
schap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om
zeker te stellen dat zij niet met het tuinge-
reedschap spelen.
f Maai nooit dicht in de buurt van personen, in
het bijzonder kinderen, of huisdieren.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk
voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade
aan het eigendom van anderen.
f Gebruik het tuingereedschap niet met blote
voeten of met open sandalen. Draag altijd
stevige schoenen en een lange broek.
f Controleer het te bewerken oppervlak zorg-
vuldig op stenen, stokken, metaaldraad, bot-
ten en andere voorwerpen en verwijder deze.
f Controleer vóór gebruik altijd of de messen,
de messchroeven of het maaimechanisme
versleten of beschadigd zijn. Vervang versle-
ten of beschadigde messen en messchroe-
ven altijd als complete set, om onbalans te
voorkomen.
f Opgepast bij gazonmaaiers met meer dan
één mes, omdat het in beweging zetten van
een mes het ronddraaien van andere messen
kan veroorzaken.
f Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
f Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur
niet wanneer het gras nat is.
f Loop altijd rustig, nooit te snel.
STOP
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 59 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 59
60 | Nederlands
F 016 L70 798 | (15.4.11) Bosch Power Tools
f Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat
gras altijd stevig staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit
naar boven of naar beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het
veranderen van richting op een helling.
– Ga uiterst voorzichtig te werk bij het ach-
teruitlopen of bij het trekken van het tuin-
gereedschap.
– Duw het tuingereedschap tijdens het
maaien altijd voorwaarts en trek het nooit
naar het lichaam toe.
f De messen moeten stilstaan als u het tuinge-
reedschap voor het vervoer moet kantelen,
als u rijdt over een plaats waar geen gras
groeit en als u het tuingereedschap ver-
plaatst naar een plaats waar u wilt maaien.
f Kantel het tuingereedschap bij het starten of
aantrekken van de motor niet, behalve wan-
neer dit nodig is voor het starten in hoog
gras. Til in dit geval de van de bediener afge-
wende zijde door het omlaagduwen van de
handgreep niet verder dan nodig omhoog.
Let erop dat uw handen zich op de greep be-
vinden wanneer u het tuingereedschap weer
laat lopen.
f Schakel het tuingereedschap in zoals in de
gebruiksaanwijzing beschreven en let erop
dat uw voeten ver genoeg van ronddraaiende
delen verwijderd zijn.
f Breng handen en voeten niet in de buurt van
of onder ronddraaiende delen.
f Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u
met het tuingereedschap werkt.
f Het tuingereedschap nooit optillen of dragen
terwijl de motor loopt.
f Gebruik het tuingereedschap nooit met de-
fecte veiligheidsvoorzieningen of afschermin-
gen of zonder veiligheidsvoorzieningen zoals
stootbescherming en/of grasvanger.
f Ga bijzonder voorzichtig te werk bij instel-
werkzaamheden aan de gazonmaaier. Voor-
kom dat uw handen of voeten tussen de be-
wegende messen en de vaststaande delen
van de gazonmaaier vastgeklemd raken.
f Houd stroom- en verlengkabels uit de buurt
van het mes. Het mes kan de kabels bescha-
digen en deze met spanningvoerende delen
in aanraking brengen. Voorzichtig, er bestaat
gevaar voor een elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u zich van het tuingereed-
schap verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt
of eraan werkt,
– na het raken van een voorwerp. Controleer
het tuingereedschap onmiddellijk op bescha-
digingen en laat het indien nodig repareren,
– als het tuingereedschap op een ongewone
manier begint te trillen (onmiddellijk contro-
leren).
Stroomaansluiting
f De spanning van de stroombron moet over-
eenkomen met de gegevens op het typeplaat-
je van het tuingereedschap.
f Geadviseerd wordt om dit tuingereedschap
alleen aan te sluiten op een stopcontact dat
is beveiligd met een aardlekschakelaar van
30 mA.
f Gebruik voor dit tuingereedschap alleen net-
aansluitkabels die voldoen aan de voorschrif-
ten van de fabrikant. Zie de gebruiksaanwij-
zing voor bestelnummer en type.
f Pak de stekker nooit met natte handen vast.
f Rijd niet over de aansluitkabel of de verleng-
kabel, klem deze niet vast en trek er niet aan.
De kabel kan anders beschadigd raken. Be-
scherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe
randen.
f De verlengkabel moet de in de gebruiksaan-
wijzing vermelde diameter hebben en moet
spatwaterbeschermd zijn. De verbinding van
stekker en contrastekker mag niet in het wa-
ter liggen.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 60 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 60
Nederlands | 61
Bosch Power Tools F 016 L70 798 | (15.4.11)
Onderhoud
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe messen vastpakt of er aan
werkt.
f Controleer of alle moeren, bouten en schroe-
ven vastzitten, zodat een veilige toestand van
het tuingereedschap gewaarborgd is.
f Controleer de grasmand of graszak regelma-
tig op slijtage en op correcte toestand.
f Controleer het tuingereedschap. Versleten of
beschadigde delen moeten veiligheidshalve
worden vervangen.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van
Bosch afkomstig zijn.
Product- en vermogensbe-
schrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen
en alle voorschriften. Als de waar-
schuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het
maaien van tuinen, alleen voor particulier ge-
bruik.
Meegeleverd
Neem het tuingereedschap voorzichtig uit de
verpakking. Controleer of de volgende delen
compleet zijn:
– Gazonmaaier met greepbeugel
– Onderstuk greepbeugel
– 2 Schroeven (in greepbeugelonderstuk ge-
zet)
– 2 Vleugelmoeren (in greepbeugelonderstuk
gezet)
– 2 Pennen (in greepbeugelonderstuk gezet)
– 2 Afschermingen (in greepbeugelonderstuk
gezet)
– 2 Grasbakhelften (ASM 32)
– Grasbak (ASM 32 F)
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Het tuingereedschap weegt in volledig gemon-
teerde toestand ongeveer 8,5–11,0 kg. Vraag in-
dien nodig hulp als u het tuingereedschap uit de
verpakking wilt nemen.
Let op de scherpe messen als u het tuingereed-
schap uit de verpakking neemt of naar het gazon
draagt.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het tuingereedschap op de pagi-
na met afbeeldingen.
1 Bovenstuk greepbeugel
2 Schakelhendel
3 Veiligheidsknop
4 Netstekker **
5 Kabeltrekontlasting*/ **
6 Onderstuk greepbeugel
7 Serienummer
8 Grasbak
9 Hendel voor maaihoogte
10 Ventilatieopeningen
11 Greepbeugelvergrendeling
12 Afscherming
13 Pen
14 Verlengkabel*
15 Mes
16 Spilmessen
17 Instelschroef
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
** verschilt per land
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 61 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 61
62 | Nederlands
F 016 L70 798 | (15.4.11) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
EN 60335.
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
79 dB(A); geluidsvermogenniveau 92 dB(A). On-
zekerheid K =2 dB.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens
EN 60335:
ah <2,5 m/s2
, K =1,5 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60335 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
96 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit
volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
21.02.2011
Montage
f Let op! Schakel het tuingereedschap uit en
trek de netstekker uit het stopcontact voor-
dat u onderhouds- of reinigingswerkzaam-
heden uitvoert. Hetzelfde geldt wanneer de
stroomkabel beschadigd, doorgesneden of
in de war is.
Voor uw veiligheid
f Nadat het tuingereedschap is uitgescha-
keld, draaien de messen nog enkele secon-
den.
Kooimaaier ASM 32 ASM 32 F
Zaaknummer 3 600 H89 A.. 3 600 H89 B..
Opgenomen vermogen W 400 340
Mesbreedte cm 32 32
Maaihoogte mm 12 – 32 12 – 32
Inhoud grasbak l 31 23
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 11,0 8,5
Isolatieklasse /II /II
Serienummer Zie serienummer 7 (typeplaatje) op tuinge-
reedschap
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende
uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuinge-
reedschappen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 62 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 62
Nederlands | 63
Bosch Power Tools F 016 L70 798 | (15.4.11)
f Voorzichtig! Raak ronddraaiende messen
niet aan.
Elektrische veiligheid
Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïso-
leerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfs-
spanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor lan-
den buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk van
de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde
verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de
erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type
H05VV-F, H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245
IEC 57) worden gebruikt.
Als u een verlengkabel voor het tuingereedschap
gebruikt, neem dan een kabel met de volgende
aderdiameter:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften
beschreven) een aardedraad bezitten die via de
stekker met de aardedraad van uw elektrische
installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of
de Bosch-klantenservice om advies.
f VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet vol-
gens de voorschriften zijn, kunnen gevaar-
lijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contras-
tekkers moeten waterdicht uitgevoerd en
voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen
niet op de grond liggen.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een
aardlekschakelaar met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlek-
schakelaar moet vóór gebruik altijd worden ge-
controleerd.
Informatie over producten die niet in Groot-
Brittannië worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk
dat de aan het tuingereedschap aangebrachte
stekker met de verlengkabel wordt verbonden.
De stekker van de verlengkabel moet tegen spat-
water bestemd zijn en uit rubber bestaan of met
rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met
een trekontlasting worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadi-
gingen worden gecontroleerd en mag alleen in
onbeschadigde toestand worden gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze al-
leen door een erkende Bosch-werkplaats wor-
den gerepareerd.
Montage
f Let er bij het uit elkaar of in elkaar klappen
van de bovenste en onderste handgreep op
dat de stroomkabel niet vastgeklemd
wordt. Laat de handgreep niet vallen.
Montage van de greepbeugels
(zie afbeelding A)
Bevestig het greepbeugelonderstuk 6 met de
pennen 13 aan de romp van de gazonmaaier.
Controleer dat de afschermingen 12 in het
greepbeugelonderstuk 6 zijn gezet.
f Controleer dat de greepbeugelvergrende-
ling 11 aan de rechterzijde tijdens het ge-
bruik van de gazonmaaier gemonteerd is
(ASM 32).
Bevestig het greepbeugelonderstuk 1 met de
schroeven en vleugelmoeren aan de onderste
stang 6.
Opmerking: Controleer dat de kabel met de
meegeleverde kabelclip aan de greepbeugel be-
vestigd is.
Bevestig de kabel aan de trekontlasting 5. Con-
troleer dat de kabel voldoende speling heeft.
(zie afbeelding B)
Verwijder de transportverpakking en de tape
van de gazonmaaier. Vervolgens moeten de mes-
sen worden ingesteld (zie „Onderhoud van de
messen (zie afbeelding G)”).
Grasmand in elkaar zetten en vastmaken of
verwijderen (ASM 32) (zie afbeelding C1)
no Bevestig het boven- en onderstuk van de
grasmand aan elkaar.
p Maak de grasmand vast of verwijder deze
zoals afgebeeld.
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 63 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 63
64 | Nederlands
F 016 L70 798 | (15.4.11) Bosch Power Tools
Grasmand in elkaar zetten en vastmaken of
verwijderen (ASM 32 F) (zie afbeelding C2)
Bevestig de delen van de grasmand aan elkaar
zoals afgebeeld.
Maak de grasmand vast of verwijder deze zoals
afgebeeld.
Maaihoogte instellen (zie afbeelding D)
f Zet voor het instellen van de maaihoogte de
machine stil, laat de schakelhendel los en
wacht tot de motor stilstaat. De messen
draaien na het uitschakelen van de motor
nog en kunnen verwondingen veroorzaken.
De gazonmaaier kan op verschillende maaihoog-
ten worden ingesteld.
Druk hiervoor de hendel 9 naar buiten (n) en
stel vervolgens door omlaag duwen of omhoog
trekken (o) van de hendel 9 de gewenste maai-
hoogte in, terwijl u met uw andere hand de ga-
zonmaaier tegenhoudt.
Wanneer u voor de eerste keer in het seizoen
maait, moet u een grote maaihoogte instellen.
Gebruik
Ingebruikneming
f Nadat het tuingereedschap is uitgescha-
keld, draaien de messen nog enkele secon-
den. Wacht tot de motor en de tanden stil-
staan voordat u het tuingereedschap
opnieuw inschakelt.
f Schakel het gereedschap niet kort achter-
een uit en weer in.
Opmerking: Duw de greepbeugel naar beneden
om de voorwielen op te tillen en het aanlopen te
vergemakkelijken.
Inschakelen (zie afbeelding E)
n Druk op de veiligheidsknop 3 en
houd deze ingedrukt.
o Trek de schakelhendel 2 tegen de
greepbeugel.
Laat de veiligheidsknop 3 los.
Uitschakelen
Laat de schakelhendel 2 los.
Maaien (zie afbeelding F)
Plaats het tuingereedschap aan de rand van het
gazon en zo dicht mogelijk bij het stopcontact.
Werk altijd van het stopcontact weg.
Leg de kabel elke keer na het keren van de ma-
chine op de tegenoverliggende, reeds bewerkte
zijde.
De spilmessen dienen mogelijk te worden inge-
steld, met name vóór het eerste gebruik
(zie „Onderhoud van de messen
(zie afbeelding G)”).
Overbelast tijdens de werkzaamheden onder
bijzonder zware omstandigheden de motor niet.
Bij overbelasting daalt het toerental en veran-
dert het motorgeluid. Stop in dit geval, laat de
schakelhendel 2 los en stel een grotere maai-
hoogte in. Anders kan de motor beschadigd
worden.
0
I
2
1
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 64 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 64
Nederlands | 65
Bosch Power Tools F 016 L70 798 | (15.4.11)
Storingen opsporen
De volgende tabel toont u storingsverschijnselen, de mogelijke oorzaak daarvan en de correcte op-
lossing, mocht het tuingereedschap eens niet correct werken. Neem contact op met een service-
werkplaats als u het probleem hiermee niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: schakel het tuingereedschap uit en trek de netstekker uit het stopcontact voordat u
het gereedschap op storingen onderzoekt.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Tuingereedschap loopt niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervan-
gen, indien beschadigd
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Tuingereedschap loopt met on-
derbrekingen
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervan-
gen, indien beschadigd
Interne bekabeling van tuinge-
reedschap defect
Neem contact op met klanten-
service
Gazonmaaier loopt moeilijk of
riem piept
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte
instellen (zie „Maaihoogte in-
stellen (zie afbeelding D)”)
Messen niet goed ingesteld Messen instellen
Tuingereedschap maait onre-
gelmatig
Messen bot Neem contact op met klanten-
service
Messen niet goed ingesteld Messen instellen
Spilmessen draaien niet rond Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag
altijd tuinhandschoenen)
Riem slipt of is beschadigd Neem contact op met klanten-
service
Sterke trillingen of geluiden Mes beschadigd Neem contact op met klanten-
service
Messen niet gelijkmatig inge-
steld
Messen instellen
Onbevredigende arbeidscapa-
citeit
Grond te nat om te maaien Gazon laten drogen
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 65 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 65
66 | Nederlands
F 016 L70 798 | (15.4.11) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek vóór werkzaamheden aan het tuinge-
reedschap altijd de netstekker uit het stop-
contact en verwijder de grasbak.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe messen vastpakt of er aan
werkt.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het tuingereedschap regelmatig op
zichtbare gebreken zoals losse of beschadigde
messen, losse verbindingen en versleten of be-
schadigde delen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
Mocht het tuingereedschap ondanks zorgvuldi-
ge fabricage- en testmethoden toch defect ra-
ken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch-
tuingereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het tuingereedschap.
Onderhoud van de messen
(zie afbeelding G)
f Trek vóór werkzaamheden aan het tuinge-
reedschap altijd de netstekker uit het stop-
contact en verwijder de grasbak.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe messen vastpakt of er aan
werkt.
De spilmessen moeten opnieuw worden inge-
steld als het gras niet meer netjes en gelijkmatig
wordt gemaaid.
Draai het tuingereedschap om zodat het op zijn
kop staat.
Draai beide instelschroeven 17 met een schroe-
vendraaier in kleine stapjes met de wijzers van
de klok mee tot de spilmessen 16 licht over het
onderste mes 15 strijken.
Opmerking: De messen werken als een schaar.
Na de werkzaamheden. Opbergen
f Trek vóór werkzaamheden aan het tuinge-
reedschap altijd de netstekker uit het stop-
contact en verwijder de grasbak.
Maak de buitenkant van het tuingereedschap
grondig schoon met een zachte borstel en een
doek. Gebruik geen water en geen oplos- of po-
lijstmiddelen. Verwijder alle aanhechtend gras
en vuil, in het bijzonder van de ventilatieopenin-
gen 10.
Leg het tuingereedschap op de zijkant en maak
de messen schoon. Verwijder samengeperst
gras met een stuk hout of plastic.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe messen vastpakt of er aan
werkt.
Bewaar het tuingereedschap op een veilige en
droge plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats
geen voorwerpen op het tuingereedschap.
Als u ruimte wilt besparen, kunt u de greepbeu-
gel inklappen. (zie afbeelding H)
f Let er bij het uit elkaar of in elkaar klappen
van de bovenste en onderste handgreep op
dat de stroomkabel niet vastgeklemd
wordt. Laat de handgreep niet vallen.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-garden.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 66 Friday, April 15, 2011 10:36 AM
Pagina: 66
Nederlands | 67
Bosch Power Tools F 016 L70 798 | (15.4.11)
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Tuingereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden gerecycled.
Gooi tuingereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende oude
elektrische en elektronische appa-
raten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten
niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-1393-001.book Page 67 Friday, April 15, 2011 10:36 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch ASM 32.

Stel een vraag over de Bosch ASM 32

Heb je een vraag over de Bosch ASM 32 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch ASM 32. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch ASM 32 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.