Bosch ART 30 Combitrim handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch ART 30 Combitrim. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grastrimmer
  • Model/naam: ART 30 Combitrim
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Pools, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 48
Nederlands - 1
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvul-
dig. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsele-
menten en het juiste gebruik van de gazontrim-
mer. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed voor
later gebruik.
Verklaring van de symbolen op de gazontrimmer
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Draag een veiligheidsbril.
Voorkom dat personen in de buurt gewond raken
door weggeslingerde voorwerpen.
Houd personen in de buurt op een veilige afstand tot
de machine.
Schakel de gazontrimmer uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u de trim-
mer instelt of schoonmaakt, wanneer de ka-
bel vast komt te zitten of wanneer u de trim-
mer (ook voor korte tijd) onbeheerd laat.
Houd de stroomkabel uit de buurt van de
messen.
Trim geen gazon wanneer het regent. Laat
de gazontrimmer niet in de regen staan.
■ Gebruik de gazontrimmer nooit met beschadigde
afschermingen of veiligheidsvoorzieningen en
evenmin wanneer deze verwijderd zijn.
■ Controleer voor het gebruik de stroomvoorzie-
nings- of verlengkabel op tekenen van beschadi-
ging of slijtage. Wanneer de kabel tijdens het ge-
bruik beschadigt raakt, moet u de stekker onmid-
dellijk uit het stopcontact trekken. RAAK DE
KABEL NIET AAN VOORDAT DE STEKKER UIT
HET STOPCONTACT IS GETROKKEN. Gebruik
de gazontrimmer niet wanneer de kabel bescha-
digd of versleten is.
■ Controleer de machine voor het gebruik en na
een schok of slag op slijtage en beschadigingen
en repareer indien nodig.
■ Gebruik de gazontrimmer niet op blote voeten of
met sandalen. Draag altijd stevige schoenen en
een lange broek.
■ Houd de verlengkabel uit de buurt van snijdende
onderdelen.
■ Laat kinderen of personen die deze voorschriften
niet gelezen hebben de gazontrimmer nooit ge-
bruiken. In uw land gelden eventueel voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de bediener.
Bewaar de gazontrimmer wanneer deze niet
wordt gebruikt buiten bereik van kinderen.
■ Trim nooit gazon dicht in de buurt van personen,
in het bijzonder kinderen, of huisdieren.
■ De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen of verwondingen van anderen of
schade aan hun eigendom.
■ Wacht tot de ronddraaiende draad volledig tot stil-
stand gekomen is voordat u deze aanraakt. De
draad draait na het uitschakelen van de motor
nog en kan verwondingen veroorzaken.
■ Trim alleen gazon bij daglicht of goed kunstlicht.
■ Gebruik de gazontrimmer bij voorkeur niet wan-
neer het gras nat is.
■ Schakel de gazontrimmer uit wanneer u deze ver-
plaatst van of naar het te bewerken oppervlak.
■ Houd voor het inschakelen handen en voeten uit
de buurt van de ronddraaiende draad.
■ Breng handen en voeten niet in de buurt van de
ronddraaiende draad.
■ Gebruik nooit snijdraden van metaal met deze
trimmer.
■ Laat de gazontrimmer regelmatig nazien en on-
derhouden.
■ Laat de gazontrimmer alleen door een erkende
servicewerkplaats repareren.
■ Controleer altijd dat de ventilatieopeningen vrij
van gasresten zijn.
■ Voorzichtig voor verwondingen door het snijmes
voor het inkorten van de draadlengte. Wanneer
de draad is toegevoerd en voor het inschakelen
de trimmer altijd in zijn normale werkstand bren-
gen.
■ Schakel de machine uit en trek de stekker uit
het stopcontact:
– altijd wanneer u het gereedschap onbeheerd laat
– voor het vervangen van de draadspoel
– wanneer de kabel in de war geraakt is
– voor het reinigen of wanneer aan de gazontrim-
mer wordt gewerkt.
■ Bewaar de machine op een veilige en droge
plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats geen
andere voorwerpen op de machine.
■ Vervang versleten of beschadigde delen veilig-
heidshalve.
■ Verzeker u ervan dat de vervangingsonderdelen
van Bosch afkomstig zijn.
Veiligheidsvoorschriften
360°
F016 L70 346.book Seite 1 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 49
Nederlands - 2
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Het gereedschap is bestemd voor het knippen van
gras en onkruid onder struiken en op hellingen en
randen die niet met de grasmaaier bereikt kunnen
worden.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrekking
op een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 °C.
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste
montage en het veilig gebruik van uw gereedschap.
Het is belangrijk dat u deze voorschriften zorgvuldig
leest.
Neem de gazontrimmer voorzichtig uit de verpak-
king. Controleer of de volgende delen compleet zijn:
– Trimmer
– Beschermkap
– Verstelbare greep (gemonteerd)
– Wielen (alleen ART 30/3000 COMBITRIM)
– Boombeschermbeugel
(alleen ART 30/3000 COMBITRIM)
– Extra sterke snijdraad
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
1 Aan /uitschakelaar
2 Greep
3 Greepschroef
4 Verstelbare greep
5 Klemhuls
6 Buis
7 Trimmerkop
8 Ventilatieopeningen
9 Boombeschermbeugel
(alleen ART 30/3000 COMBITRIM)
10 Beschermkap
11 Wielen (alleen ART 30/3000 COMBITRIM)
12 Voetpedaal voor hoekinstelling trimmerkop
13 Extra sterke snijdraad
14 Spoel met extra sterke snijdraad
15 Netstekker**
16 Serienummer
**verschilt per land
In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Technische gegevens
Gazontrimmer ART 23 COMBITRIM/
ART 2300 COMBITRIM
ART 26 COMBITRIM/
ART 2600 COMBITRIM
ART 30 COMBITRIM/
ART 3000 COMBITRIM
Bestelnummer 3 600 H78 B.. 3 600 H78 C.. 3 600 H78 D..
Opgenomen
vermogen [W] 400 450 500
Onbelast toerental [min-1] 12 500 11 500 10 500
Draadtoevoer Pro-aantipautomaat Pro-aantipautomaat Pro-aantipautomaat
Greep verstelbaar ● ● ●
Hoekinstelling trimmerkop/
instelling voor het knippen
van randen ● ● ●
Snijdraad [mm] Ø 1,6 Ø 1,6 Ø 1,6
Snijdiameter [cm] 23 26 30
Capaciteit van de
draadspoel [m] 8 8 8
Extra sterke
snijdraad [mm] Ø 2,4 Ø 2,4 Ø 2,4
Gewicht (zonder
extra toebehoren) [kg] 2,7 3,0 3,2
Veiligheidsklasse / II / II / II
Serienummer Zie serienummer 16 (typeplaatje) op de machine.
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
Bestanddelen van de machine
F016 L70 346.book Seite 2 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 50
Nederlands - 3
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Elektrische veiligheid
Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd en
heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning be-
draagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen 220 V
of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik al-
leen goedgekeurde verlengkabels. Informatie krijgt
u bij uw Bosch klantenservice.
Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een
foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met
een afslagstroom van maximaal 30 mA geadvi-
seerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk ge-
bruik worden gecontroleerd.
LET OP: voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat
de aan de machine aangebrachte stekker 15 met de
verlengkabel 17 verbonden wordt.
De stekker van de verlengkabel moet tegen spatwa-
ter bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber
bekleed zijn.
De verlengkabel moet met een trekontlasting wor-
den gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigin-
gen worden gecontroleerd en mag alleen in een
goede toestand worden gebruikt.
Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze
alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden
gerepareerd.
Er mogen alleen verlengkabels van het type
H05VV-F of H05RN-F worden gebruikt.
Sluit het gereedschap nooit aan op het
stopcontact voordat het volledig gemon-
teerd is.
Montage van de beschermkap
Plaats de beschermkap 10 op de trimmerkop 7.
➊ Haak de beschermkap vast aan de trimmerkop
en duw deze naar achteren.
➋ Druk de beschermkap omlaag tot deze stevig
vastklikt.
Wielen monteren
(alleen ART 30/3000 COMBITRIM)
Zet de wielen 11 op de geleidingsstang 6.
Monteer de schroef 19 en de vleugelmoer 18.
Opmerking: De stand van de wielen kan worden
veranderd door de vleugelmoer 18 los te draaien en
naar de gewenste plaats te schuiven.
De wielen kunnen omhoog en omlaag langs de
geleidingsstang 6 worden verschoven en op de ver-
eiste kniphoogte worden ingesteld.
Gebruik van de beweegbare greep
De beweegbare greep 4 kan in verschillende stan-
den worden gezet:
➊ Als u de stand wilt veranderen, draait u de
greepschroef 3 los en verstelt u de beweegbare
greep 4.
➋ Draai de greepschroef 3 vast om de beweegbare
greep 4 in de ingestelde stand vast te zetten.
Trimmerlengte instellen
➊ Draai de klemhuls 5 een kwartslag.
➋ Als u de geleidingsstang wilt verlengen, trekt u
deze naar buiten. Als u de stang wilt verkorten,
schuift u deze naar binnen. Draai de klemhuls 5
weer vast.
Hoek van de trimmerkop instellen:
Als u de kniphoek wilt veranderen, drukt u het voet-
pedaal 12 in en draait u de geleidingsstang 6 in de
gewenste stand.
Laat het voetpedaal 12 los.
Instelling voor het knippen van randen
Wielen verschuiven (voor zover gemonteerd):
➊ Draai de vleugelmoer 18 los.
➋ Draai de wielen 11 een kwartslag zoals getoond.
➌ Draai de vleugelmoer 18 vast.
Hoek van de trimmerkop instellen:
➊ Druk het voetpedaal 12 in.
➋ Breng de geleidingsstang 6 in de onderste stand.
Laat het voetpedaal 12 weer los.
Trimmerkop verschuiven:
➊ Draai de klemhuls 5 los.
➋ Draai de geleidingsstang 6 een kwartslag om de
trimmerkop 7 zoals getoond in te stellen voor het
knippen resp. het knippen van randen. Draai de
klemhuls 5 weer vast.
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel de machine uit en trek de stek-
ker uit het stopcontact voordat u de machine
instelt of reinigt en wanneer de kabel doorge-
sneden of beschadigd is of in de war is ge-
raakt.
Na het uitschakelen van de gazontrimmer
draait de snijdraad nog enkele seconden ver-
der.
Voorzichtig! Raak de ronddraaiende snijdraad
niet aan.
Montage
A
Instelling
B1
B2
B3
C
D
E
F
G
H
F016 L70 346.book Seite 3 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 51
Nederlands - 4
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Verwijder stenen, losse stukken hout en
andere voorwerpen van het te knippen op-
pervlak.
Na het uitschakelen van de gazontrimmer draait
de snijdraad nog enkele seconden verder. Wacht
tot de motor en de snijdraad stilstaan voordat u
het gereedschap opnieuw inschakelt.
Schakel het gereedschap niet kort achtereen uit
en weer in.
In- en uitschakelen
Druk de schakelaar 1 in en houd deze vast. Laat de
schakelaar 1 los om het gereedschap uit te schake-
len.
Gras knippen
Verplaats de gazontrimmer naar links en naar rechts
en houd deze daarbij op voldoende afstand tot het
lichaam.
De gazontrimmer kan gras tot een hoogte van 15 cm
efficiënt knippen. Knip hoger gras in verschillende
stappen.
Als u lang gras knipt, dient u eerst de wielen te ver-
wijderen (alleen ART 30/3000 COMBITRIM).
Zeer lang gras of onkruid knippen
Het apparaat is voorzien van een extra sterke snij-
draad. De montage wordt beschreven in het ge-
deelte „Onderhoud van de spoel”.
Bij zeer lange en sterke planten verhoogt de extra
sterke snijdraad de arbeidscapaciteit en levert deze
betere resultaten.
Randen trimmen
Geleid de gazontrimmer langs de gazonranden.
Voorkom contact met vaste oppervlakken of muren
om snel slijten van de draad te voorkomen.
Gebruik voor een betere besturing de boombe-
schermbeugel 9 als geleidingshulp (alleen ART 30/
3000 COMBITRIM – als toebehoren verkrijgbaar
voor ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Knippen rond bomen en struiken
Knip voorzichtig rond bomen en struiken zodat deze
niet in contact met de draad komen.
Planten kunnen afsterven wanneer de schors
beschadigd wordt.
Gebruik voor een betere besturing de verstelbare
greep en de boombeschermbeugel 9 (alleen
ART 30/3000 COMBITRIM – als toebehoren ver-
krijgbaar voor ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
De ronddraaiende draad kan versleten raken of bre-
ken. Dat merkt u doordat de motor zonder last draait
en het gras niet geknipt wordt.
Duw de lopende gazontrimmer tegen de grond of
een vast oppervlak en laat deze weer los (vereiste
aandrukkracht ca. 3 kg). Daardoor geeft de activa-
tor 20 de snijdraad vrij. De draadspoel voert bij elke
keer bedienen ca. 4 cm draad toe.
Wanneer de draad volledig gebroken is, tweemaal
drukken om de volle snijdiameter te krijgen.
Wanneer de draad de maximale snijdiameter
overschrijdt, wordt deze door het in de bescherm-
kap 10 geïntegreerde mes 24 afgesneden.
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare ge-
breken zoals een losse bevestiging en versleten of
beschadigde onderdelen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoorzie-
ningen niet beschadigd zijn en juist zijn aange-
bracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzake-
lijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit.
Wanneer de gazontrimmer ondanks zorgvuldige
productie- en testprocédés toch defect raakt, moet
de reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen worden uitge-
voerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangings-
onderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers
van de machine.
Knippen en trimmen van randen
I
J
K
Draad toevoeren
Onderhoud
L
M
F016 L70 346.book Seite 4 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 52
Nederlands - 5
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Draadspoel vervangen
Houd de spoelplaat 23 vast.
Draai de spoelafscherming 21 tegen de wijzers van
de klok en verwijder deze.
Neem de lege spoel 25 uit de spoelafscherming.
Steek de draad van de nieuwe of gevulde spoel door
het gat 22 en leg de spoel in de spoelafscher-
ming 21.
Trek ongeveer 9 cm draad uit de spoel.
Plaats de spoel met de spoelafscherming 21 juist op
de spoelplaat (bajonetsluiting), druk de spoel vast
en draai deze vervolgens naar rechts tot aan de aan-
slag.
Spoel met extra sterke snijdraad monteren
Houd de spoelplaat 23 vast.
Draai de spoelafscherming 21 tegen de wijzers van
de klok en verwijder deze.
Plaats de spoel met extra sterke snijdraad 14 in de
juiste positie op de spoelplaat (bajonetsluiting), druk
de spoel omlaag en draai met de wijzers van de klok
mee tot deze vastklikt.
Als de extra sterke snijdraad breekt, verwijdert u
de spoel zoals boven beschreven en plaatst u de
vervangingssnijdraad 13 zoals weergegeven in de
spoel.
Een reserve van extra sterke snijdraden kan op het
apparaat worden bewaard, zoals op de hoofdafbeel-
ding weergegeven.
Draad bijvullen
Verwijder de spoel 25 zoals boven beschreven.
Druk de vasthoudring 27 samen, duw de ring naar
voren en verwijder deze over de kleine diameter van
de spoel.
Snijd ongeveer 8 m draad van de bijvulrol. Duw een
einde in de inkeping van de spoel zodat dit ongeveer
4 mm uitsteekt.
Wikkel de draad netjes, strak, in lagen en in de rich-
ting van de pijl op.
Steek het einde van de draad van binnen door de
sleuf 26 in de vasthoudring 27.
Houd de draad strak en schuif de vasthoudring 27
over de kleine diameter van de spoel.
Breng de spoel aan zoals boven beschreven.
Opmerking: Gebruik alleen Bosch-vervangingssnij-
draad. Dit speciaal ontwikkelde product bezit verbe-
terde snij- en toevoereigenschappen. Een andere
snijdraad leidt tot een slechter werkresultaat.
Trek altijd eerst de stekker uit het stopcon-
tact voor werkzaamheden aan de machine.
Maak de buitenkant van de gazontrimmer grondig
schoon met een zachte borstel en een doek. Ge-
bruik geen water en geen oplos- of polijstmiddelen.
Verwijder al het vastzittende gras en deeltjes, in het
bijzonder van de ventilatieopeningen 8.
Leg de machine op de zijkant en reinig de be-
schermkap 10 van binnen. Verwijder vastgekoekt
gras met een stuk hout of plastic.
Hang de kabel op aan de geïntegreerde kabelhaak.
Wikkel de aansluit- en verlengkabel NIET samen om
de kabelhaak en de beschermkap. Als de kabel het
snijmes aanraakt, kan het beschadigd worden.
Hang de kabel ALLEEN op aan de geïntegreerde
kabelhaak.
Onderhoud van de spoel
M
O
Na het trimmen.
Machine opbergen
N
F016 L70 346.book Seite 5 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 53
Nederlands - 6
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos-
sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro-
bleem niet zelf kunt verhelpen.
Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de
fout.
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de om-
zetting van de richtlijn in nationaal
recht moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Problemen oplossen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Gazontrimmer loopt niet Netspanning ontbreekt
Stopcontact defect
Verlengkabel beschadigd
Zekering doorgeslagen
Controleren en inschakelen
Gebruik een ander stopcontact
Controleer de kabel en vervang deze
indien nodig
Zekering vervangen
Gazontrimmer loopt met
onderbrekingen
Verlengkabel beschadigd
Interne bekabeling van de machine de-
fect
Controleer de kabel en vervang deze
indien nodig Neem contact op met de
klantenservice
Neem contact op met de klantenser-
vice
Machine overbelast Gras te hoog Knip het gras in stappen
Machine knipt niet Draad te kort of gebroken Voer de draad handmatig of automa-
tisch toe
Snijdraad wordt niet
toegevoerd
Spoel leeg
Draad in de spoel verkeerd gewikkeld
Controleer de spoel
Opnieuw wikkelen indien nodig
Snijdraad breekt nog
steeds
Draad in de spoel verkeerd gewikkeld
De trimmer wordt niet correct gebruikt.
Opnieuw wikkelen indien nodig
Snij alleen met de punt van de snij-
draad en voorkoming aanraking van
stenen, muren en andere vaste voor-
werpen. Voer de snijdraad regelmatig
toe om de volledige snijbreedte te ver-
krijgen.
Afvalverwijdering
F016 L70 346.book Seite 6 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10
Pagina: 54
Nederlands - 7
1 • F016 L70 346 • TMS • 09.09.05
Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ .................................................... +31 (0)76 / 5 79 54 54
Fax .................................................... +31 (0)76 / 5 79 54 94
E-Mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ ........................................................ +32 (0)70 / 22 55 65
Fax ........................................................ +32 (0)70 / 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Meetwaarden vastgesteld volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1,0 m afstand) en EN 28 662.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de ma-
chine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
84 dB (A); geluidsvermogenniveau 95 dB (A).
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm ge-
ringer zijn dan 2,5 m/s2.
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 786, EN 60 335 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG,
98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: het gegarandeerde geluidsvermogen-
niveau LWA is lager dan 96 dB (A). Waarderingsme-
thode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
Benoemde keuringsinstantie: SRL, Sudbury Eng-
land
Identificatienummer benoemde keuringsinstantie:
1088
Leinfelden, 01.12.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Wijzigingen voorbehouden
Klantenservice Conformiteitsverklaring
F016 L70 346.book Seite 7 Donnerstag, 3. November 2005 10:56 10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch ART 30 Combitrim.

Stel een vraag over de Bosch ART 30 Combitrim

Heb je een vraag over de Bosch ART 30 Combitrim en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch ART 30 Combitrim. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch ART 30 Combitrim zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.