Bosch ART 23 LI handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch ART 23 LI. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grastrimmer
  • Model/naam: ART 23 LI
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 73
74 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorg-
vuldig door. Maak uzelf vertrouwd met de be-
dieningselementen en het juiste gebruik van
het tuingereedschap. Bewaar de gebruiksaan-
wijzing om deze later te kunnen raadplegen.
Verklaring van de symbolen op de accuga-
zontrimmer
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Draag een veiligheidsbril.
Voorkom dat personen in de buurt gewond ra-
ken door weggeslingerde voorwerpen.
Houd in de buurt staande personen op een veili-
ge afstand tot het tuingereedschap.
Verwijder de accu uit het tuingereed-
schap vóór instel- of reinigingswerk-
zaamheden aan het gereedschap of
wanneer het enige tijd onbeheerd
blijft.
Werk niet in de regen. Laat de accuga-
zontrimmer niet in de regen staan.
Gebruik het oplaadapparaat niet als
het netsnoer beschadigd is.
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd
om te worden gebruikt door personen (inclu-
sief kinderen) met beperkte fysieke, zintuig-
lijke of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij
onder toezicht staan van een voor hun veilig-
heid verantwoordelijke persoon, of zij van
deze persoon instructies ontvangen ten aan-
zien van het gebruik van het tuingereed-
schap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om
zeker te stellen dat zij niet met het tuinge-
reedschap spelen.
f Laat kinderen of personen die deze voor-
schriften niet gelezen hebben de accuga-
zontrimmer nooit gebruiken. In uw land gel-
den eventueel voorschriften ten aanzien van
de leeftijd van de bediener. Bewaar de ga-
zontrimmer buiten het bereik van kinderen
wanneer deze niet wordt gebruikt.
f Gebruik de accugazontrimmer niet op blote
voeten of met sandalen. Draag altijd stevige
schoenen en een lange broek.
f Gebruik het tuingereedschap nooit dicht in
de buurt van personen, in het bijzonder kin-
deren, of huisdieren.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk
voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade
aan het eigendom van anderen.
f Wacht tot het ronddraaiende mes volledig tot
stilstand gekomen is voordat u het aanraakt.
Het mes draait na het uitschakelen van de
motor nog en kan letsel veroorzaken.
f Werk alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
f Gebruik de accugazontrimmer bij voorkeur
niet wanneer het gras nat is.
f Schakel de accugazontrimmer uit voordat de-
ze van of naar het te bewerken oppervlak
wordt verplaatst.
f Schakel de accugazontrimmer alleen in wan-
neer uw handen en voeten ver genoeg van de
messen verwijderd zijn.
f Kom met uw handen en voeten niet in de
buurt van het ronddraaiende mes.
d.c.
a.c.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 74 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
f Gebruik nooit snijmessen van metaal in dit
gereedschap.
f Gebruik de accugazontrimmer nooit met be-
schadigde afschermingen of veiligheidsvoor-
zieningen en evenmin wanneer deze verwij-
derd zijn.
f Controleer het gereedschap na een slag op
slijtage en beschadigingen en repareer het
vóór gebruik indien nodig.
f U dient de accugazontrimmer regelmatig te
controleren en na te zien.
f Laat de accugazontrimmer alleen door een
erkende servicewerkplaats repareren.
f Controleer altijd of er geen grasresten in de
ventilatieopeningen zitten.
f Schakel het gereedschap uit en verwijder de
accu:
– altijd wanneer u het gereedschap onbe-
heerd achterlaat
– vóór het vervangen van het mes
– vóór het reinigen, of wanneer er aan de
accugazontrimmer wordt gewerkt.
f Controleer dat het tuingereedschap uitge-
schakeld is voordat u de accu in het gereed-
schap plaatst. Het plaatsen van een accu in
tuingereedschap dat ingeschakeld is, kan tot
ongevallen leiden.
f Bewaar het gereedschap op een veilige en
droge plaats, buiten bereik van kinderen.
Plaats geen voorwerpen op het gereedschap.
f Vervang versleten of beschadigde delen vei-
ligheidshalve.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van
Bosch afkomstig zijn.
f Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap
voorziene Bosch-accu’s. Het gebruik van an-
dere accu’s kan tot letsel en brandgevaar lei-
den.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor
kortsluiting.
Bescherm de accu tegen hitte, bij-
voorbeeld ook tegen voortdurend
zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-
staat explosiegevaar.
f Voorkom aanraking van de niet-gebruikte
accu met paperclips, munten, sleutels, spij-
kers, schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de con-
tacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden
of brand tot gevolg hebben.
f Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de ac-
cu lekken. Voorkom contact daarmee. Bij
onvoorzien contact met water afspoelen. Als
de vloeistof in de ogen komt, dient u boven-
dien een arts te raadplegen. Gelekte accu-
vloeistof kan tot huidirritaties en brandwon-
den leiden.
f Bij beschadiging en onjuist gebruik van de
accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg
voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten
een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.
f Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten
die door de fabrikant worden geadviseerd.
Voor een oplaadapparaat dat voor een be-
paald type accu geschikt is, bestaat brandge-
vaar wanneer het met andere accu’s wordt
gebruikt.
f Als de accu defect is, kan er vloeistof uit de
accu lekken, waardoor aangrenzende voor-
werpen worden bevochtigd. Controleer de
betrokken onderdelen. Reinig deze of ver-
vang ze indien nodig.
f Gebruik de accu alleen in combinatie met
uw Bosch tuingereedschap. Alleen zo wordt
de accu tegen gevaarlijke overbelasting be-
schermd.
Veiligheidsvoorschriften voor oplaadap-
paraten
Houd het oplaadapparaat uit de buurt
van regen en vocht. Het binnendrin-
gen van water in het oplaadapparaat
vergroot het risico van een elektrische
schok.
f Laad alleen Bosch-lithiumionaccu’s of der-
gelijke in Bosch-producten ingebouwde ac-
cu's op met de in de technische gegevens
aangegeven spanningen. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 75 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 75
76 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
f Houd het oplaadapparaat schoon. Door ver-
vuiling bestaat gevaar voor een elektrische
schok.
f Controleer voor elk gebruik oplaadappa-
raat, kabel en stekker. Gebruik het oplaad-
apparaat niet als u een beschadiging hebt
vastgesteld. Open het oplaadapparaat niet
zelf en laat het alleen door gekwalificeerd
personeel en alleen met originele vervan-
gingsonderdelen repareren. Beschadigde
oplaadapparaten, kabels en stekkers vergro-
ten het risico van een elektrische schok.
f Gebruik het oplaadapparaat niet op een ge-
makkelijk brandbare ondergrond (zoals pa-
pier of textiel) of in een brandbare omge-
ving. Vanwege de bij het opladen optredende
verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
f Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor
dat zij niet met het oplaadapparaat spelen.
f Kinderen en personen met geestelijke of li-
chamelijke beperkingen mogen het oplaad-
apparaat alleen gebruiken onder toezicht of
nadat deze een instructie voor het gebruik
hebben ontvangen. Een zorgvuldige instruc-
tie vermindert de kans op verkeerde bedie-
ning en letsel.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het knippen
van gras en onkruid onder struiken en op hellin-
gen en randen die niet met de grasmaaier be-
reikt kunnen worden.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrek-
king op een omgevingstemperatuur tussen 0 °C
en 40 °C.
Meegeleverd
Neem het tuingereedschap voorzichtig uit de
verpakking. Controleer of de volgende delen
compleet zijn:
– Gazontrimmer
– Beschermkap
– Verstelbare extra handgreep (voorgemon-
teerd)
– Snijschijf
– Snijmes
– Gebruiksaanwijzing
Accu en oplaadapparaat worden bij bepaalde
uitvoeringen niet meegeleverd.
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het tuingereedschap op de pagi-
na met afbeeldingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
3 Handgreep
4 Schroef van extra handgreep
5 Verstelbare extra handgreep
6 Klemhuls
7 Buis
8 Ventilatieopeningen
9 Trimmerkop
10 Snijmes
11 Beschermkap
12 Voetpedaal voor hoekinstelling trimmerkop
13 LED-indicatie
14 Oplaadapparaat
15 Accu
16 Serienummer
17 Snijschijf
18 Stift
19 Beschermbeugel
Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 76 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Technische gegevens
Accugazontrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Zaaknummer 3 600 H78 K.. 3 600 H78 L..
Onbelast toerental min-1
7500 7400
Verstelbare greep z z
Hoekinstelling trimmerkop/instelling
voor het knippen van randen z z
Snijdiameter cm 23 26
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,3 2,4
Serienummer Zie serienummer 16 (typeplaatje) op tuingereedschap
Accu Li-Ion Li-Ion
Zaaknummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 037
–
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominale spanning V= 14,4 18
Capaciteit
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
–
1,3
1,5
Aantal accucellen
– 2 607 336 037/... 039
– 2 607 336 207
4
–
5
5
Oplaadtijd (bij lege accu) min 60 – 180 60 – 180
Oplaadapparaat AL 2215 CV AL 2215 CV
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Laadstroom mA 1500 1500
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0– 45 0– 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4 0,4
Isolatieklasse / II / II
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuinge-
reedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 77 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 77
78 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
2000/14/EG (1,60 m hoogte, 1 m afstand).
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
80 dB(A); geluidsvermogenniveau 88 dB(A). On-
zekerheid K =5 dB.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60335:
trillingsemissiewaarde ah =4 m/s2
,
onzekerheid K =2,5 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60335 (accuge-
reedschap) en EN 60335 (acculader) volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
94 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit
volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 33
Benoemde keuringsinstantie: SRL, Sudbury
England, Nr. 1088
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
22.10.2010
Montage
Voor uw veiligheid
f Let op: Schakel het tuingereedschap uit en
verwijder de accu voordat u instel- of reini-
gingswerkzaamheden uitvoert.
f Na het uitschakelen van de accugazontrim-
mer loopt het snijmes nog enkele seconden
uit.
f Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snij-
mes niet aan.
Accu opladen
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het oplaadap-
paraat. Met 230 V aangeduide oplaadappara-
ten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Oplaadapparaat AL 2204 CV AL 2204 CV
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Laadstroom mA 430 430
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0– 45 0– 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,7 0,7
Isolatieklasse / II / II
Accugazontrimmer ART 23 LI ART 26 LI
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuinge-
reedschappen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-520-003.book Page 78 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Gebruik alleen het meegeleverde oplaadappa-
raat. Alleen dit oplaadapparaat is afgestemd op
de bij het gereedschap gebruikte lithiumionac-
cu.
De accu is voorzien van een thermische beveili-
ging die ervoor zorgt dat de accu alleen in het
temperatuurbereik tussen 0 °C en 45 °C kan
worden opgeladen. Daardoor wordt een lange
levensduur van de accu bereikt.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgela-
den geleverd. Om de volledige capaciteit van de
accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste ge-
bruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden
opgeladen zonder de levensduur te verkorten.
Een onderbreking van het opladen schaadt de
accu niet.
Accu verwijderen (zie afbeelding A)
Druk op de accuontgrendelingsknop en trek de
accu 15 naar achteren uit het gereedschap.
Opladen (zie afbeelding A)
Het opladen begint zodra de stekker van het op-
laadapparaat in het stopcontact wordt gestoken
en de accu vervolgens in het oplaadapparaat 14
wordt geplaatst.
Plaats de accu 15 zoals in de afbeelding getoond
eerst vooraan op het oplaadapparaat (n) en
duw vervolgens de accu 15 achteraan omlaag
(o). Als u de accu wilt verwijderen, gaat u in om-
gekeerde volgorde te werk.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de
oplaadtoestand van de accu automatisch her-
kend en wordt de accu afhankelijk van de accu-
temperatuur en -spanning met de optimale laad-
stroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze,
indien in het oplaadapparaat bewaard, altijd vol-
ledig opgeladen.
Opmerking: Het opladen is alleen mogelijk als
de temperatuur van de accu zich binnen het toe-
gestane oplaadtemperatuurbereik bevindt, zie
het gedeelte „Technische gegevens”.
Knipperende accuoplaadindicatie 13
Het opladen wordt aangegeven
door knipperen van de accuoplaa-
dindicatie 13.
Permanent verlichte accuoplaadindicatie 13
De permanent verlichte ac-
cuoplaadindicatie 13 geeft
aan dat de accu volledig opge-
laden is of dat de tempera-
tuur van de accu buiten het toegestane tempe-
ratuurbereik ligt en daarom niet kan worden
opgeladen. Zodra de temperatuur binnen het
toegestane temperatuurbereik ligt, wordt de ac-
cu opgeladen.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gesto-
ken, geeft de permanent verlichte accuoplaa-
dindicatie 13 aan dat de netstekker in het stop-
contact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen
zonder onderbreking kan het oplaadapparaat
warm worden. Dit is echter zonder bezwaar en
wijst niet op een technisch defect van het op-
laadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opla-
den duidt erop dat de accu versleten is en moet
worden vervangen.
De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)” tegen te sterk ontladen be-
schermd. Als de accu leeg is, wordt het tuinge-
reedschap door een veiligheidsschakeling
uitgeschakeld: Het snijmes beweegt niet meer.
Druk na het automatisch uitscha-
kelen van het tuingereedschap
niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu
kan anders beschadigd worden.
Gereedschap monteren
f Zet de accu pas in de accugazontrimmer als
deze volledig gemonteerd is.
f Zorg ervoor dat de accugazontrimmer altijd
in deze volgorde wordt gemonteerd:
LET OP
OBJ_BUCH-520-003.book Page 79 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 79
80 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Montage van de beschermkap
(zie afbeelding B)
Plaats de beschermkap 11 op de trimmerkop 9.
Snijschijf en mes monteren
Klik de snijschijf 17 op de aandrijfas.
(zie afbeelding C)
Zet het mes 10 op de stift 18, druk het mes naar
beneden en trek het naar buiten tot het vast-
klikt. (zie afbeelding D)
Gebruik
Ingebruikneming
f Verwijder stenen, losse stukken hout en an-
dere voorwerpen van het te knippen opper-
vlak.
f Na het uitschakelen van de accugazontrim-
mer loopt het snijmes nog enkele seconden
uit. Wacht tot de motor en het snijmes stil-
staan voordat u het gereedschap opnieuw
inschakelt.
f Schakel het gereedschap niet kort achter-
een uit en weer in.
Accu plaatsen
Duw de accu zoals weergegeven in het gereed-
schap. De accu moet merkbaar vastklikken.
Inschakelen
Druk op de inschakelblokkering 2 en bedien de
aan/uit-schakelaar 1 in ingedrukte toestand.
Laat de inschakelblokkering 2 los.
Uitschakelen
Laat de aan/uit-schakelaar 1 los.
Opmerking: De motor start na het bedienen van
de aan/uit-schakelaar 1 met een geringe vertra-
ging.
Gereedschap instellen
Gebruik van de beweegbare greep
(zie afbeelding E)
De beweegbare greep 5 kan in verschillende
standen worden gezet:
Trimmerlengte instellen (zie afbeelding F)
Hoek van de trimmerkop instellen
(zie afbeelding G)
Als u de kniphoek wilt veranderen, drukt u het
voetpedaal 12 in en draait u de geleidingsstang
7 in de gewenste stand.
Laat het voetpedaal 12 los.
Instelling voor het knippen van randen
(zie afbeeldingen H–I)
Hoek van de trimmerkop instellen:
Trimmerkop verschuiven:
Tips voor de werkzaamheden
Bescherm de accu tegen hitte, bij-
voorbeeld fel zonlicht, en vuur. Het
gereedschap werkt niet onder 0 °C
en niet boven 45 °C.
n Haak de beschermkap vast aan de trimmer-
kop en duw deze naar achteren.
o Druk de beschermkap omlaag tot deze ste-
vig vastklikt. n Als u de stand wilt veranderen, draait u de
greepschroef 4 los en verstelt u de beweeg-
bare greep 5.
o Draai de greepschroef 4 vast om de beweeg-
bare greep 5 in de ingestelde stand vast te
zetten.
n Draai de klemhuls 6 90°.
o Als u de geleidingsstang wilt verlengen,
trekt u deze naar buiten. Als u de stang wilt
inkorten, schuift u deze naar binnen. Draai
de klemhuls 6 weer vast.
n Druk het voetpedaal 12 in.
o Breng de geleidingsstang 7 in de onderste
stand. Laat het voetpedaal 12 weer los.
n Draai de klemhuls 6 los.
o Draai de geleidingsstang 7 90° om de trim-
merkop 9 zoals getoond in te stellen voor
het knippen van gras of het knippen van ran-
den. Draai de klemhuls 6 weer vast.
H
I
OBJ_BUCH-520-003.book Page 80 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Gras knippen (zie afbeelding J)
Verplaats de accugazontrimmer naar links en
naar rechts en houd deze daarbij op voldoende
afstand tot uw lichaam.
De accugazontrimmer kan gras tot een hoogte
van 15 cm efficiënt knippen. Knip hoger gras in
verschillende stappen.
Randen trimmen
Geleid de accu-gazontrimmer langs de grasrand.
Voorkom contact met vaste oppervlakken, ste-
nen of muren. Anders slijt hierdoor het mes
sneller.
Gebruik voor een betere sturing de boombe-
schermbeugel 19 als geleidingshulp (toebeho-
ren). (zie afbeelding K)
Knippen rond bomen en struiken
(zie afbeelding L)
f Knip voorzichtig rond bomen en struiken
zodat deze niet in contact met de draad ko-
men. Planten kunnen afsterven wanneer de
schors beschadigd wordt.
Gebruik voor een betere sturing de boombe-
schermbeugel 19 als geleidingshulp (toebeho-
ren). (zie afbeelding K)
Gebruiksduur van accu
De gebruiksduur van de accu is afhankelijk van
de werkomstandigheden:
Lichte omstandigheden:
tot 800 meter (ART 23 LI)
tot 1000 meter (ART 26 LI)
Gemiddelde omstandigheden:
tot 350 meter (ART 23 LI)
tot 440 meter (ART 26 LI)
Zware omstandigheden:
tot 60 meter (ART 23 LI)
tot 75 meter (ART 26 LI)
Snijmes vervangen (zie afbeelding D)
f Let op: Verwijder altijd de accu voordat u
werkzaamheden aan het tuingereedschap
uitvoert.
Als u het versleten mes 10 wilt verwijderen,
duwt u het mes naar binnen tot het uit de stift
18 springt.
Verwijder alle kunststofresten en verontreinigin-
gen met een scherp mes van de stift 18.
Als u een nieuw mes 10 wilt monteren, plaatst u
het mes 10 op de stift 18. Vervolgens duwt u het
mes naar beneden en trekt u het naar buiten tot
het vastklikt.
Opmerking: Gebruik alleen Bosch-vervangings-
messen. Deze speciale ontwikkeling bezit verbe-
terde snij-eigenschappen. Andere snijmessen
leiden tot een slechter werkresultaat.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 81 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 81
82 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Storingen opsporen
De volgende tabel toont u storingsverschijnselen, de mogelijke oorzaak daarvan en de correcte op-
lossing, mocht het tuingereedschap eens niet correct werken. Neem contact op met een service-
werkplaats als u het probleem hiermee niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: schakel het tuingereedschap uit en verwijder de accu voordat u het gereedschap op
storingen onderzoekt.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Beschermkap kan niet over de
snijschijf worden getrokken
Verkeerde montage Verwijder de snijschijf en mon-
teer de beschermkap opnieuw,
zie ook „Montage”
Gazontrimmer loopt niet Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwij-
zingen voor het opladen”
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Gazontrimmer loopt met onder-
brekingen
Interne bekabeling van tuinge-
reedschap defect
Neem contact op met klantenser-
vice
Aan/uit-schakelaar defect Neem contact op met klantenser-
vice
Sterke trillingen of geluiden Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenser-
vice
Mes gebroken Mes vervangen
Knipduur per acculading te ge-
ring
Accu is lang niet gebruikt of
slechts gedurende korte tijd
Laad de accu volledig op, zie ook
de aanwijzingen voor het opladen
Gras te hoog Knip het gras in stappen
Accu versleten Vervang de accu
Mes beweegt niet Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwij-
zingen voor het opladen”
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenser-
vice
Tuingereedschap snijdt niet Mes gebroken Mes vervangen
Accu niet vol opgeladen Accu opladen, zie ook de „Aanwij-
zingen voor het opladen”
Gras is om de snijschijf gewik-
keld
Verwijder het gras
Accuoplaadindicatie 13 brandt
permanent
Accu niet (goed) aangebracht Plaats de accu correct op het op-
laadapparaat
Geen opladen mogelijk Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoor-
beeld door de accu enkele keren
te plaatsen en te verwijderen, of
vervang de accu indien nodig
Accu defect Vervang de accu
OBJ_BUCH-520-003.book Page 82 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools F 016 L70 778 | (27.10.10)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Let op: Verwijder altijd de accu voordat u
werkzaamheden aan het tuingereedschap
uitvoert.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het tuingereedschap regelmatig op
zichtbare gebreken zoals een losse bevestiging
en versleten of beschadigde onderdelen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
Mocht het tuingereedschap ondanks zorgvuldi-
ge fabricage- en testmethoden toch defect ra-
ken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch-
tuingereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het tuingereedschap.
Na de werkzaamheden. Gereedschap
opbergen
f Let op: Schakel het tuingereedschap uit en
verwijder de accu. Controleer of de accu
verwijderd is voordat u het gereedschap op-
bergt.
Maak de buitenkant van de gazontrimmer grondig
schoon met een zachte borstel en een doek. Ge-
bruik geen water en geen oplos- of polijstmidde-
len. Verwijder al het vastzittende gras en deeltjes,
in het bijzonder van de ventilatieopeningen 8.
Leg het gereedschap op de zijkant en maak de
beschermkap 11 van binnen schoon. Verwijder
vastgekoekt gras met een voorwerp van hout of
kunststof.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
De accu moet worden bewaard bij een tempera-
tuur tussen 0 °C en 45 °C.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-garden.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Accuoplaadindicatie 13 brandt
niet
Netsnoer van het oplaadappa-
raat is niet (of niet goed) vast-
gestoken
Steek de stekker (volledig) in het
stopcontact
Stopcontact, netsnoer of op-
laadapparaat defect
Netspanning controleren, oplaad-
apparaat indien nodig door een
erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschap-
pen laten controleren
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-520-003.book Page 83 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM
Pagina: 83
84 | Nederlands
F 016 L70 778 | (27.10.10) Bosch Power Tools
Vervoer
Gebruik de accu alleen als de behuizing onbe-
schadigd is. Plak open contacten af en verpak
de accu zodanig dat deze niet in de verpakking
beweegt.
Bij de verzending van lithiumionaccu’s kan mar-
kering verplicht zijn. Neem daarvoor de in uw
land geldende voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Tuingereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden gerecycled.
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, ac-
cu’s en batterijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG moeten niet meer
bruikbare elektrische en elektro-
nische apparaten en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en
batterijen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het
gedeelte „Vervoer”, pagina 84
en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-520-003.book Page 84 Wednesday, October 27, 2010 11:52 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch ART 23 LI.

Stel een vraag over de Bosch ART 23 LI

Heb je een vraag over de Bosch ART 23 LI en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch ART 23 LI. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch ART 23 LI zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.