Bosch Arriva BSG1520 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Arriva BSG1520. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: Arriva BSG1520
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 14
nl nl
A.u.b. pagina's met afbeeldingen uitklappen
Ingebruikname
Afbeelding 1
a) Slang gepositioneerd pijl boven - in de
zuigopening vergrendelen.
b) Bij het verwijderen van de slang beide
pallen naar elkaar toedrukken en de slang er
uittrekken.
Afbeelding 2
Handgreep en zuigbuis in elkaar steken
Afbeelding 3
Vloermondstuk en zuigbuizen in elkaar steken.
Afbeelding 4
a) Zuigbuizen in elkaar steken.
b) Door het verschuiven van de verstelknop in
pijlrichting de telescoopbuis ontgrendelen en
de gewenste lengte instellen.
Afbeelding 5
Netaansluitkabel aan de stekker vastpakken,
op de gewenste lengte uittrekken en in let.
Middel stopcontact steuen.
Afbeelding 6
Stofzuiger door bedienen van de In-/Uit-toets
in pijlrichting in-/uitschakelen.
Afbeelding 7
a) Zuigkrachtinstelling door draaien van de In-
/Uit-toets in pijlrichting.
b) Door het bedienen van de luchtregelaar
in pijlrichting kan het zuigvermogen extra
worden geregeld.
 luchtopening open
 zuigvermogen reduceren
 luchtopening dicht
 maximum zuigcapaciteit
Zuigen
Afbeelding 8
Vloermondstuk instellen:
 tapijten en vloerbedekking 
 gladde vloeren 
Afbeelding 9
Zuigen met toebehoren
(afhankelijk van de behoefte op handgreep
resp. zuigbuis steken).
a) Voegmondstuk
voor het zuigen van kieren en hoeken.
b) Kussenmondstuk
voor het zuigen van zitmeubels, gordijnen,
matrassen enz.
c) Meubelborstel
voor het zuigen van raamkozijnen, kasten,
profielen enz.
Afbeelding 10
Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp
aan de achterkant van het apparaat
gebruiken. Haak aan het bodemmondstuk in
de uitsparing aan de achterkant van het
apparaat schuiven.
Afbeeldingen 11+12
Bij het zuigen, bijv. op trappen, kan het
apparaat ook aan beide handgrepen worden
getransporteerd.
Na het werk
Afbeelding 13
Stekker uit het stopcontact trekken.
Kort aan de netaansluitkabel trekken en
loslaten (kabel wordt automatisch opgerold).
Afbeelding 14
oor het neerzetten/transporteren van het
apparaat kunt u de wegzethulp aan de
onderkant van het apparaat gebruiken.
Het apparaat rechtop neerzetten. Haak aan
het bodemmondstuk in de uitsparing aan de
onderkant van het apparaat schuiven.
Filter verwisselen
Stofzak vervangen
Afbeelding 15
Filtervervangingsindicator in het deksel
verkleurt geel.
Afbeeldingen 16+17
Deksel door indrukken van de sluithendel in
pijlrichting openen en sluiten.
Afbeelding 18
Stofzak door aan de sluitlip te trekken
afsluiten en er uitnemen.
Afbeelding 19
Nieuwe stofzak tot aan de aanslag in de
houder schuiven.
Afbeelding 20
Bij het sluiten van de deksel moet erop
worden gelet dat de beide geleidingslippen
aan het deksel in de uitsparingen aan het
ondergedeelte van het apparaat grijpen.
Na het sluiten van het deksel klikt deze, door
het drukken in de richting van de pijl, hoorbar
vast.
!Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes (zoals
bijv. gips, cement enz.) motorfilter reinigen,
evt. microfilter vervangen.
De gebruiksaanwijzing a.u.b. bewaren. Als de
stofzuiger aan derden wordt doorgegeven dient
de gebruiksaanwijzing te worden meegegeven.
Reglementair gebruik
Deze stofzuiger is bestemd voor het gebruik in
de huishouding en niet voor bedrijfsmatige
doeleinden.
De stofzuiger uitsluitend overeenkomstig de
gegevens in deze gebruiksaanwijzing gebruiken.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die door foutief gebruik of foutieve
bediening wordt veroorzaakt.
Daarom dient u in ieder geval de navolgende
instructies opte volgen!
De stofzuiger mag alleen worden bediend met:
 originele-papierfilters
 originele reservedelen, -toebehoren of
speciaal toebehoren
De stofzuiger is niet geschikt voor:
 het zuigen van mensen of dieren
 het opzuigen van:
– kleine organismen, bijv. vliegen, spinnen,...).
– substanties die schadelijk voor de
gezondheid zijn, scherpe kanten hebben,
heet of gloeiend zijn.
– vochtige of vloeibare substanties.
– licht ontvlambare of explosieve stoffen en
gassen.
Veiligheidsinstructies
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels
van de techniek en de geldende
veiligheidsvoorschriften. Wij bevestigen de
overeenstemming met de navolgende Europese
richtlijnen: 89/336/EEG (gewijzigd door RL
91/263/EEG, 92/31/EEG en 93/68/EEG).
73/23/EEG (gewijzigd door RL 93/68/EEG).
 Stofzuiger uitsluitend conform typeplaatje
aansluiten en in gebruik nemen.
 Nooit zonder papierfilter zuigen.
 Apparaat kan worden beschadigd!
 Kinderen het gebruik van de stofzuiger
uitsluitend onder toezicht toestan.
 Vermijd het zuigen met mondstuk en buis
in de omgeving van het hoofd.
 Er bestaat gevaar voor verwondingen!
 De netaansluitkabel niet gebruiken voor het
dragen/ transporteren van de stofzuiger.
 Bij gebruik van meerdere uren het netsnoer
volledig naar buiten trekken.
 Niet aan de aansluitkabel, maar aan de
stekker trekken om het apparaat van het net
te scheiden.
 De netaansluitkabel niet over scherpe kanten
heentrekken en niet knellen.
 Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger
de stekker uit het stopcontact halen.
 Beschadigde stofzuiger niet in gebruik
nemen. Wanneer er een storing is, de stekker
uit het stopcontact trekken.
 Reparaties en vervangen van reservedelen
aan de stofzuiger mogen uitsluitend door een
deskundige worden uitgevoerd.
 Stofzuiger tegen externe weersinvloeden,
vocht en hittebronnen beschermen.
 Apparaat uitschakelen indien er niet wordt
gestofzuigd.
 Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar
maken, daarna het apparaat volgens de
regels recyclen.
Opmerkingen met betrekking tot
recycling
 Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen
gedurende beschadigingen hets verhaardigt
mit het transport.
milieuvriendelijke materialen en
kan daarom worden gerecycled.
Lever niet meer benodigde
verpakkingsmaterialen bij de guiste instantiei
in.
 Oud apparaat
Oude apparaten bevatten veelal nog
waardevolle materialen.
Geef daarom uw oude apparaat bij uw
handelaar resp. bij een recyclingcentrum af
om het te laten recyclen.
!Let op het volgende !
Het apparaat uitsluitend op een stopcontact
aansluiten dat met een zekering van ten
minste 16 A beveiligd is!
Mocht de zekering bij het inschakelen van het
apparaat mitgaa, dan kan dit liggen aan het
feit dat er tegelijkertijd andere elektrische
apparaten met een hoge
aansluitwaarde op dezelfde groe,
aangesloten zijn.
Het van de zekering is te vermijden als u voor
het inschakelen van het apparaat de laagste
vermogensstand instelt en pas daarna een
hogere vermogensstand kiest.
Pagina: 45
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelser
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
GR Oρι Eγγυ	σεως
Για την συσκευ

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Arriva BSG1520.

Stel een vraag over de Bosch Arriva BSG1520

Heb je een vraag over de Bosch Arriva BSG1520 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Arriva BSG1520. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Arriva BSG1520 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.