Bosch ARM 34 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch ARM 34. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: ARM 34
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32 | Nederlands
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Assistenza clienti e consulenza
impieghi
www.bosch-garden.com
Per ogni tipo dirichiesta odiordinazione dipezzidiricambio,
è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a die-
ci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell’apparec-
chio per il giardinaggio.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Smaltimento
Nongettaregliapparecchiperilgiardinaggiotrairifiutidome-
stici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche ed all’attuazione del rece-
pimento nel diritto nazionale, le apparecchiatu-
reelettricheedelettronichediventateinservibili
devono essere raccolte separatamente ed essere inviati ad
una riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door.
Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en
het juiste gebruik van het tuingereedschap. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.
Verklaring van de symbolen op het tuingereed-
schap
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Voorkom dat personen in de buurt gewond raken
door weggeslingerde voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het
tuingereedschap aan wanneer het werkt.
Voorzichtig: Raak de ronddraaiende messen niet
aan. De messen zijn scherp. Wees uiterst voor-
zichtig met tenen en vingers.
Niet van toepassing.
Schakel het tuingereedschap uit en trek de net-
stekker uit het stopcontact voordat u het gereed-
schap instelt of reinigt, als de kabel ergens blijft
vastzitten of als u het gereedschap onbeheerd
laat,ookalsdatslechtsvoorkortetijdis.Houdde
stroomkabel uit de buurt van de snijmessen.
Wacht tot alle delen van het tuingereedschap vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze
aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen
van het tuingereedschap nog. Letsel kan het ge-
volg zijn.
La lama da taglio non ruota do-
po aver acceso l’apparecchio
per il giardinaggio
Lama bloccata da erba Spegnere l’apparecchio per il giardinaggio
Eliminare l’ostruzione (portare sempre guanti
per giardinaggio)
Dado/vite della lama allentato/allentata Serrare saldamente il dado/vite della lama
(17 Nm)
Vibrazioni e rumore eccessivi Dado/vite della lama allentato/allentata Serrare saldamente il dado/vite della lama
(17 Nm)
Lama danneggiata Sostituzione della lama
Problema Possibili cause Rimedi
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 32 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Pagina: 32
Nederlands | 33
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
Gebruik het tuingereedschap niet in de regen en
laat het niet in de regen liggen of staan.
Bescherm uzelf tegen een elektrische schok.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van de snij-
messen.
Bediening
 Laat kinderen of personen die deze voorschriften niet heb-
ben gelezen dit tuingereedschap nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de
leeftijd van de bediener. Bewaar het tuingereedschap bui-
ten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt ge-
bruikt.
 Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden
gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het tuingereedschap.
Kinderenmoetenonder toezicht staan, om zeker te stellen
dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
 Maai nooit dicht in de buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
 Gebruik het tuingereedschap niet met blote voeten of met
opensandalen.Draagaltijd stevige schoenenen eenlange
broek.
 Controleer het te bewerken oppervlak zorgvuldig op ste-
nen, stokken, metaaldraad, botten en andere voorwerpen
en verwijder deze.
 Controleer vóór gebruik altijd of de messen, de mes-
schroeven of het maaimechanisme versleten of bescha-
digd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en
messchroeven altijd als complete set, om onbalans te
voorkomen.
 Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
 Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij op-
komend onweer, niet met de gazonmaaier werken.
 Gebruik het tuingereedschap bij voorkeur niet wanneer
het gras nat is.
 Loop altijd rustig, nooit te snel.
 Gebruik het tuingereedschap nooit met defecte veilig-
heidsvoorzieningen of afschermingen of zonder veilig-
heidsvoorzieningen zoals stootbescherming en/of gras-
vanger.
 Draag een gehoorbescherming.
 Het werken op hellingen kan gevaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat gras altijd stevig
staat.
– Maai altijd dwars op een helling, nooit naar boven of naar
beneden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het veranderen van
richting op een helling.
 Ga uiterst voorzichtig te werk bij het achteruitlopen of bij
het trekken van het tuingereedschap.
 Duw het tuingereedschap tijdens het maaien altijd voor-
waarts en trek het nooit naar het lichaam toe.
 De messen moeten stilstaan als u het tuingereedschap
voor het vervoer moet kantelen, als u rijdt over een plaats
waar geen gras groeit en als u het tuingereedschap ver-
plaatst naar een plaats waar u wilt maaien.
 Kantel het tuingereedschap bij het starten of aantrekken
van de motor niet, behalve wanneer dit nodig is voor het
starten in hoog gras. Til in dit geval de van de bediener af-
gewende zijde door het omlaagduwen van de handgreep
niet verder dan nodig omhoog. Let erop dat uw handen
zichopdegreepbevindenwanneeruhettuingereedschap
weer laat lopen.
 Schakelhettuingereedschapinzoalsindegebruiksaanwij-
zing beschreven en let erop dat uw voeten ver genoeg van
ronddraaiende delen verwijderd zijn.
 Brenghandenen voetennietindebuurtvanofonderrond-
draaiende delen.
 Houd afstand tot de uitworpzone terwijl u met het tuinge-
reedschap werkt.
 Hettuingereedschapnooitoptillenofdragenterwijldemo-
tor loopt.
 Verander het tuingereedschap niet. Ongeoorloofde ver-
anderingen kunnen de veiligheid van het tuingereedschap
beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.
 Controleer regelmatig de aansluitkabel en de gebruikte
verlengkabel. Sluit een beschadigde kabel niet aan op het
stroomnetenraakeenbeschadigdekabelnietaanvoordat
u de verbinding met het stroomnet verbroken heeft. Bij
een beschadigde kabel kunnen spanningvoerende delen
aangeraakt worden. Bescherm uzelf tegen gevaren door
een elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u zich van het tuingereedschap verwijdert,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan
werkt,
– na het raken van eenvoorwerp. Controleer het tuingereed-
schap onmiddellijk op beschadigingen en laat het indien
nodig repareren,
– alshettuingereedschapopeenongewonemanierbegintte
trillen (onmiddellijk controleren).
Stroomaansluiting
 De spanning van de stroombron moet overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 33 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Pagina: 33
34 | Nederlands
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
 Geadviseerdwordtomditapparaatalleenaantesluitenop
een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar
van 30 mA.
 Gebruikbijhetvervangenvandekabelvanapparaatalleen
de door de fabrikant geadviseerde aansluitkabel. Zie de
gebruiksaanwijzing voor bestelnummer en type.
 Pak de stekker nooit met natte handen vast.
 Rijd nietoverdeaansluitkabel of de verlengkabel, klemde-
ze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders be-
schadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en
scherpe randen.
 De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermel-
dediameterhebbenenmoetspatwaterbeschermdzijn.De
verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het
water liggen.
 Draagaltijdtuinhandschoenenwanneerudescherpemes-
sen vastpakt of er aan werkt.
Elektrische veiligheid
 Let op! Schakel het tuingereedschap uit en trek de net-
stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden uitvoert. Hetzelfde geldt
wanneerdestroomkabelbeschadigd,doorgesnedenof
in de war is.
 Nadat het tuingereedschap is uitgeschakeld, draaien
de messen nog enkele seconden.
 Voorzichtig! Raak het ronddraaiende snijmes niet aan.
Hettuingereedschapisvooruwveiligheidgeïsoleerdenheeft
geen aarding nodig. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC,
50 Hz (voor landen buiten de EU 220 V of 240 V, afhankelijk
van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengka-
bels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F,
H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245 IEC 57) worden ge-
bruikt.
Als u een verlengkabel voor het gereedschap gebruikt, moe-
ten dat kabels met de volgende aderdiameters zijn:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Opmerking:Alsueenverlengkabelgebruikt,moetdeze(zoals
bij de veiligheidsvoorschriften beschreven) een aardedraad
bezitten die via de stekker met de aardedraad van uw elektri-
sche installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch-
klantenservice om advies.
 VOORZICHTIG:Verlengkabels dienietvolgens devoor-
schriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Verlengkabels,
stekkers en contrastekkers moeten waterdicht uitge-
voerd en voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet op de
grond liggen.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aardlekscha-
kelaarmeteenuitschakelstroomvanmaximaal30 mAgeadvi-
seerd. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden
gecontroleerd.
Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië wor-
den verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het
tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel
wordtverbonden.Destekkervandeverlengkabelmoettegen
spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber
bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting
worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen worden
gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toestand wor-
den gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.
Onderhoud
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of er aan werkt.
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Controleer de grasbak regelmatig op toestand en slijtage.
 Controleerhettuingereedschap.Versletenofbeschadigde
delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
 Gebruik uitsluitend voor het tuingereedschap voorziene
maaimessen.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
 Controleer voordat u het tuingereedschap opbergt dat het
schoon is ener zich geen restenop bevinden. Indien nodig
met een zachte, droge borstel reinigen.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Symbool Betekenis
Reactierichting
Bewegingsrichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 34 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools F 016 L81 048 | (2.10.13)
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen,
alleen voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Conformiteitsverklaring
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
01.10.2013
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderdelen
Symbool Betekenis
Gazonmaaier ARM 33/ARM 34/ARM 34 R/
ARM 1300-34 R/ARM 3400
ARM 36/ARM 37/ARM 37 R/
ARM 1400-37 R/ARM 3700
Productnummer 3 600 HA6 1.. 3 600 HA6 2..
Opgenomen vermogen W 1300 1400
Mesbreedte cm 34 37
Maaihoogte mm 20 – 70 20 – 70
Inhoud grasbak l 40 40
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 12,0 12,5
Isolatieklasse /II /II
Serienummer zie typeplaatje op tuingereedschap
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.
Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere ma-
chines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,36 ohm worden geen storingen verwacht.
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG (1,60 m hoogte, 1 m afstand). 3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend:
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB(A)
dB
91
96
=2
92
96
=1
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60335:
Trillingsemissiewaarde ah
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
<2,5
=1,5
<2,5
=1,5
3 600 ... HA6 1.. HA6 2..
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschre-
ven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN 60335 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG en
2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
dB(A) 96 96
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 35 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM
Pagina: 35
36 | Nederlands
F 016 L81 048 | (2.10.13) Bosch Power Tools
Montage en gebruik
Storingen opsporen
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Montage van de wielen 2
Montage van de greepbeugels 3
Grasbak in elkaar zetten
Gasbak inzetten en verwijderen 4
Maaihoogte instellen 5
Inschakelen 6
Uitschakelen 6
Tips voor de werkzaamheden 7
Onderhoud van de messen 8
Toebehoren kiezen 9
Handelingsdoel Afbeelding
STOP
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien be-
schadigd
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Gras te lang Grotere maaihoogte instellen en tuingereed-
schapkantelenomdestartbelastingtevermin-
deren
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Tuingereedschap loopt met on-
derbrekingen
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien be-
schadigd
Interne bekabeling van tuingereedschap de-
fect
Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangesproken Laat de motor afkoelen en stel een grotere
maaihoogte in
Tuingereedschap maait onre-
gelmatig
en/of
Motor loopt moeilijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controle-
ren en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Mes goed monteren
Na het inschakelen van het
tuingereedschap draait het
mes niet
Mes wordt gehinderd door gras Tuingereedschap uitschakelen
Verstopping verwijderen (draag altijd tuin-
handschoenen)
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Sterke trillingen of geluiden Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
(17 Nm)
Mes beschadigd Mes vervangen
OBJ_BUCH-1996-001.book Page 36 Wednesday, October 2, 2013 8:30 AM

Vragen & antwoorden

De stroom valt regelmatig weg en na enige minuten doet hij weer om snel weer uit te schakelen .Het lijkt op automatische uitschakeling door misschien te warm worden . Aan de voorzijde zit een rooster wat snel dicht slibt met dor gras .maar hoe maak je dit schoon . Het lijkt er af te kunnen maar waar kan ik vinden hoe je dit doet ,zonder beschadiging .

Geplaatst op 5 maanden geleden door Edwin

Stel een vraag over de Bosch ARM 34

Heb je een vraag over de Bosch ARM 34 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch ARM 34. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch ARM 34 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.