Bosch Aquatak Clic 125 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Aquatak Clic 125. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: Aquatak Clic 125
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 65
66 | Nederlands
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Lees deze voorschriften voordat u het
apparaat in gebruik neemt en neem
ze in acht.
Lees voor de ingebruikneming de ge-
bruiksaanwijzing van het apparaat en
neem in het bijzonder deze veilig-
heidsvoorschriften in acht. Bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze later
te kunnen raadplegen.
De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzin-
gen op het apparaat geven belangrijke infor-
matie over veilig gebruik.
Neem naast de voorschriften in de gebruiks-
aanwijzing ook de algemene veiligheidsvoor-
schriften en de voorschriften ter voorkoming
van ongevallen in acht.
Richt de waterstraal nooit op
mensen, dieren, het apparaat of
elektrische onderdelen.
Stroomaansluiting
f De spanning van de stroombron moet over-
eenkomen met de gegevens op het typeplaat-
je van het apparaat.
f Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen
aan te sluiten op een stopcontact dat is be-
veiligd met aardlekschakelaar van 30 mA.
f Als de aansluitkabel moet worden vervangen,
moeten deze werkzaamheden door de fabri-
kant, de erkende klantenservice van de fabri-
kant of een daartoe gekwalificeerd persoon
worden uitgevoerd om veiligheidsrisico’s te
voorkomen.
f Pak de stekker nooit met natte handen vast.
f Trek de netstekker niet uit het stopcontact
terwijl u met het apparaat werkt.
f Rijd niet over de aansluitkabel of de verleng-
kabel, klem deze niet vast en trek er niet aan.
De kabel kan anders beschadigd raken. Be-
scherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe
randen.
f Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of
andere belangrijke delen zoals hogedruk-
slang, spuitpistool of veiligheidsvoorzienin-
gen beschadigd zijn.
f Let op: Verlengkabels die niet aan de voor-
schriften voldoen, kunnen gevaarlijk zijn.
f Bij gebruik van een verlengkabel moeten
stekker en koppeling waterdicht zijn uitge-
voerd. De verlengkabel moet een diameter
overeenkomstig de gegevens in de gebruiks-
aanwijzing hebben en moet tegen spatwater
beschermd zijn. De verbinding van stekker en
contrastekker mag niet in het water liggen.
f Wanneer stekkers van de stroomvoorzie-
nings- of verlengkabel vervangen worden,
moeten de spatwaterbescherming en de me-
chanische stabiliteit bewaard blijven.
Wateraansluiting
f Neem de voorschriften van het waterbedrijf
in acht.
f De schroefverbinding van alle aansluitslan-
gen moet dicht zijn.
f Het apparaat mag nooit zonder terugstroom-
klep op een drinkwatervoorziening worden
aangesloten. Water dat door een terug-
stroomklep is gestroomd, wordt als niet
meer drinkbaar beschouwd.
f De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn
(gevaar voor barsten). Een beschadigde ho-
gedrukslang moet onmiddellijk worden ver-
vangen. Gebruik alleen door de fabrikant ge-
adviseerde slangen en verbindingen.
f Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen
zijn belangrijk voor de veiligheid van het ap-
paraat. Gebruik alleen door de fabrikant ge-
adviseerde slangen, armaturen en koppelin-
gen.
Gebruik
f Controleer voor het gebruik of het apparaat
en het toebehoren zich in een correcte toe-
stand bevinden en veilig kunnen worden ge-
bruikt. Wanneer de toestand niet in orde is,
mag het niet worden gebruikt.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 66 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 66
Nederlands | 67
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
f Richt de waterstraal nooit op uzelf of ande-
ren om kleding of schoenen te reinigen.
f Er mogen geen oplosmiddelhoudende vloei-
stoffen, onverdunde zuren, aceton of oplos-
middelen (inclusief benzine, verfverdunner
en stookolie) worden aangezogen, aangezien
de sproeinevels daarvan zeer brandbaar, ex-
plosief en giftig zijn.
f Wanneer het apparaat in een gevaarlijke om-
geving wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een
tankstation, moeten de daar geldende veilig-
heidsvoorschriften in acht worden genomen.
Het gebruik in een explosiegevaarlijke ruimte
is verboden.
f Het apparaat moet een stevige ondergrond
hebben.
f Gebruik alleen de door de fabrikant van het
apparaat geadviseerde reinigingsmiddelen.
Neem de gebruiksvoorschriften, de voor-
schriften ten aanzien van de afvoer van afval
en de waarschuwingen van de fabrikant in
acht.
f Alle stroomvoerende delen in de werkomge-
ving moeten spatwaterbeschermd zijn.
f De hendel van het spuitpistool mag tijdens
het gebruik niet in de stand „ON” worden
vastgeklemd.
f Draag geschikte kleding ter bescherming te-
gen spatwater. Gebruik het apparaat niet in
de buurt van personen, tenzij deze bescher-
mende kleding dragen.
f Reinig voertuigbanden en ventielen met een
minimumafstand van 30 cm ter voorkoming
van beschadigingen door de hogedrukstraal.
Een eerste teken van een beschadiging is een
verkleuring van de band. Beschadigde voer-
tuigbanden en ventielen zijn levensgevaarlijk.
f Asbesthoudende materialen en andere mate-
rialen die voor de gezondheid gevaarlijke
stoffen bevatten, mogen niet worden afge-
spoten.
f Gebruik de geadviseerde reinigingsmiddelen
niet onverdund. De producten zijn in zoverre
veilig, aangezien deze geen zuren, logen of
voor het milieu schadelijke stoffen bevatten.
Wij raden aan de reinigingsmiddelen buiten
het bereik van kinderen te bewaren. Spoel
onmiddellijk grondig met water af bij contact
van het reinigingsmiddel met de ogen. Raad-
pleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
Bediening
f De bedienende persoon mag het apparaat al-
leen volgens de voorschriften gebruiken. De
plaatselijke omstandigheden moeten in acht
worden genomen. Let tijdens de werkzaam-
heden goed op andere personen, in het bij-
zonder op kinderen.
f Het apparaat mag alleen worden gebruikt
door personen die zijn geïnstrueerd in het
gebruik of die het apparaat aantoonbaar kun-
nen bedienen. Het apparaat mag niet door
kinderen of jongeren worden gebruikt. Kin-
deren moeten onder toezicht staan, om zeker
te stellen dat zij niet met het apparaat spe-
len.
f Dit apparaat is er niet voor bestemd om te
worden gebruikt door personen (inclusief
kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke
of geestelijke vermogens of gebrekkige erva-
ring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder
toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon, of zij van deze
persoon instructies ontvangen ten aanzien
van het gebruik van het apparaat.
f Het apparaat mag nooit onbeheerd worden
gelaten wanneer het ingeschakeld is.
f De uit de hogedruksproeier komende water-
straal veroorzaakt een terugstoting. Houd
daarom spuitpistool en spuitlans met beide
handen vast.
Transport
f Schakel het apparaat uit en zet het stevig
vast voordat u het vervoert.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 67 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 67
68 | Nederlands
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Onderhoud
f Schakel het apparaat vóór reinigings- en on-
derhoudswerkzaamheden en vóór het wisse-
len van toebehoren altijd uit. Trek de stekker
uit het stopcontact wanneer u het apparaat
op het stroomnet gebruikt.
f Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd
door een erkende Bosch-klantenservicewerk-
plaats.
Toebehoren en vervangingsonderdelen
f Gebruik alleen toebehoren en vervangings-
onderdelen die door de fabrikant worden
aanbevolen. Origineel toebehoren en origine-
le vervangingsonderdelen waarborgen de
storingsvrije werking van het apparaat.
Product- en vermogensbe-
schrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen
en alle voorschriften. Als de waar-
schuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het apparaat is bestemd voor het reinigen van
oppervlakken en voorwerpen buitenshuis, voor
apparaten, voertuigen en boten, voor zover ge-
bruik wordt gemaakt van het daarvoor bestem-
de toebehoren, zoals door Bosch aanbevolen
reinigingsmiddelen.
Het gebruik volgens de voorschriften heeft be-
trekking op een omgevingstemperatuur tussen
0 °C en 40 °C.
Dit product is niet geschikt voor bedrijfsmatig
gebruik.
Meegeleverd
Neem de hogedrukreiniger voorzichtig uit de
verpakking en controleer of de volgende delen
compleet zijn:
– Hogedrukreiniger
– Spuitpistool
– Vierstralenlans
– Flexistraallans (Aquatak Clic 135,
Aquatak Clic 140)
– Aansluitstuk
– Reinigingsmiddeltank met sluitdop
– Handgreep
– 4 x Toebehorenhouder
– Onderdelenset met schroeven
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van de hogedrukreiniger op de pagi-
na met afbeeldingen.
1 Handgreep
2 Reinigingsmiddeltank
3 Hogedrukslang
4 Netschakelaar
5 Aansluitstuk
6 Stroomkabel
7 Vierstralenlans
8 Spuitpistool
9 Trekker
10 Inschakelblokkering voor trekker
11 Serienummer
12 Schroeven voor montage van handgreep
13 Schroeven voor montage van houder
14 Clip voor vergrendeling van hogedrukslang
15 Wateraansluiting
16 Zeef
Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 68 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 68
Nederlands | 69
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
2000/14/EG (1,60 m hoogte, 1 m afstand).
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
80 dB(A); geluidsvermogenniveau 87 dB(A). On-
zekerheid K =3 dB.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60335:
trillingsemissiewaarde ah =3 m/s2
,
onzekerheid K =1 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60335 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
90 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit
volgens aanhangsel V.
Productcategorie: 27
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Hogedrukreiniger Aquatak
Clic 125
Aquatak
Clic 130
Aquatak
Clic 135
Aquatak
Clic 140
Zaaknummer 3 600 H79 0.. 3 600 H79 1.. 3 600 H79 2.. 3 600 H79 3..
Opgenomen vermogen W 1800 2000 2100 2300
Temperatuur aanvoer max. °C 60 60 60 60
Watervolume toevoer min. l/min 9 9 9 9
Waterdruk aanvoer max. MPa* 0 – 0,6 0 – 0,6 0 – 0,6 0 – 0,6
Nominale druk MPa* 9 9,5 10 10,5
Maximumdruk MPa* 12,5 13 13,5 14
Debiet l/min 6,8 7,2 7,5 7,8
Flexistraallans – – z z
Hogedrukslang m 6 9 9 12
Inhoud reinigingsmiddeltank l 1 1 1 1
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 16,9 17,5 24,3 24,9
Isolatieklasse /II /II /I /I
Serienummer Zie serienummer 11 (typeplaatje) op hogedrukreiniger
*0,6 MPa=6 bar/9 MPa=90 bar/9,5 MPa=95 bar/10 MPa=100 bar/10,5 MPa=105 bar/12,5 MPa=125 bar/
13 MPa=130 bar/13,5 MPa=135 bar/14 MPa=140 bar
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-764-002.book Page 69 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 69
70 | Nederlands
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Montage
Voor uw veiligheid
f Let op! Schakel het apparaat vóór onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden uit en
trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelf-
de geldt wanneer de stroomkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.
Aquatak Clic 125/Aquatak Clic 130
De hogedrukreiniger is voor uw veiligheid geïso-
leerd en heeft geen aarding nodig. De bedrijfs-
spanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor lan-
den buiten de EU 220 of 240 V, afhankelijk van
de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde
verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de
erkende klantenservice.
Aquatak Clic 135/Aquatak Clic 140
Voor de hogedrukreiniger is een geaarde aan-
sluiting nodig. De bedrijfsspanning bedraagt
230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU 220
of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik
alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie
is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice.
Als u voor de hogedrukreiniger een verlengkabel
wilt gebruiken, zijn de volgende kabeldiameters
voorgeschreven:
– 1,5 mm2
tot max. 20 m lengte
– 2,5 mm2
tot max. 50 m lengte
Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften
beschreven) een aardedraad bezitten die via de
stekker met de aardedraad van uw elektrische
installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of
de Bosch-klantenservice om advies.
f VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet vol-
gens de voorschriften zijn, kunnen gevaar-
lijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contras-
tekkers moeten waterdicht uitgevoerd en
voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen
niet op de grond liggen.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een
aardlekschakelaar met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlek-
schakelaar moet vóór gebruik altijd worden ge-
controleerd.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze al-
leen door een erkende Bosch-werkplaats wor-
den gerepareerd.
Montage
Apparaat monteren (zie afbeelding A)
Bevestig de handgreep 1 met de schroeven 12
op de hogedrukreiniger.
Bevestig de houder met de schroeven 13 op de
hogedrukreiniger.
Duw de reinigingsmiddeltank zoals getoond in
de juiste stand.
Lans op spuitpistool aansluiten
(zie afbeeldingen B en E)
Steek de vierstralenlans 7 op het spuitpistool 8.
Druk op de vierstralenlans en draai deze een
kwartslag met de wijzers van de klok mee.
Hogedrukslang op spuitpistool aansluiten
(zie afbeeldingen C–D)
Verbind de hogedrukslang zoals afgebeeld met
het spuitpistool.
Maak zoals afgebeeld de verbinding vast met de
clip 14 en trek aan de hogedrukslang om te con-
troleren of deze vast zit.
Wateraansluiting (zie afbeeldingen H en J)
Schroef het aansluitstuk 5 op de wateraanslui-
ting 15 van het apparaat.
Verbind de waterslang (niet meegeleverd) met
de waterkraan en met het apparaat.
Hogedrukslang en stroomkabel
(zie afbeeldingen I en K)
Trek de hogedrukslang 3 en de stroomkabel 6
uit de hogedrukreiniger.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 70 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 70
Nederlands | 71
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Trek kort aan
de hogedruk-
slang 3 of de
stroomkabel 6
zodat deze
zich automa-
tisch oprolt
om te worden
opgeborgen.
Opmerking: Trek de hogedrukslang en de
stroomkabel altijd volledig naar buiten als u de
hogedrukreiniger gebruikt.
Vierstralenlans instellen
(zie afbeelding F)
De vierstralenlans heeft vier verschillende ge-
bruiksmogelijkheden die u kunt instellen door
aan de sproeier te draaien.
Lagedrukbreedstraal – Voor toepas-
singen met reinigingsmiddelen.
Hogedrukbreedstraal – voor de reini-
ging van kwetsbare oppervlakken, zo-
als auto's, tuinmeubelen, enz.
Roterende straal – voor de krachtige
reiniging van grote oppervlakken, zoals
terrassen, opritten, enz.
Gebruik de rotatiestraal niet voor het
wassen van een auto.
Puntstraal – voor de reiniging met
maximaal vermogen op kleine opper-
vlakken, zoals grillroosters, kauwgom
op tegels, enz. Geschikt voor zeer vuile
oppervlakken.
Werkzaamheden met reinigingsmiddelen
f Gebruik alleen door Bosch geteste reini-
gingsmiddelen. Ongeschikte reinigingsmid-
delen kunnen het apparaat en het te reini-
gen voorwerp beschadigen.
Vul de reinigingsmiddeltank 2 met een reini-
gingsmiddel in de geadviseerde verdunning.
Draai bij het sproeien van reinigingsmiddel de
sproeier van de vierstralenlans in de lagedruk-
stand.
Lees hiervoor de voorschriften op de verpakking
van het reinigingsmiddel.
Bevochtig altijd eerst het voorwerp dat u wilt
reinigen.
Sproei het reinigingsmiddel van onderen naar
boven op het voorwerp.
Laat het reinigingsmiddel een tijdje inwerken,
maar niet opdrogen.
Werk bij het afspoelen van boven naar beneden.
Flexistraallans (afhankelijk van model)
(zie afbeeldingen B en E)
Draai de vierstralenlans 7 een kwartslag tegen
de wijzers van de klok in. Trek de vierstralenlans
naar buiten.
Steek de flexistraallans in de pistoolgreep 8.
Draai de flexistraallans een kwartslag met de
wijzers van de klok mee om deze te vergrende-
len.
Gebruik
In- en uitschakelen (zie afbeelding G)
Controleer of het
apparaat horizon-
taal staat voordat u
het inschakelt.
Inschakelen
Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand „0”
staat en steek de stekker van het apparaat in het
stopcontact.
Verbind de waterslang (niet meegeleverd) met
de waterkraan en met het apparaat.
Open de waterkraan.
Bedien de inschakelblokkering 10 om de trekker
9 vrij te geven. Trek de trekker 9 helemaal in tot
het water gelijkmatig stroomt en er zich geen
lucht meer in het apparaat en in de hogedruk-
slang bevindt. Laat de trekker 9 los. Druk op de
inschakelblokkering 10.
Druk de aan/uit-schakelaar 4 in.
20 mm
20 mm
OBJ_BUCH-764-002.book Page 71 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 71
72 | Nederlands
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Richt het spuitpistool 8 omlaag. Bedien de in-
schakelblokkering 10 om de trekker 9 vrij te ge-
ven. Trek de trekker 9 helemaal in.
Autostopfunctie
De motor van het apparaat wordt uitgeschakeld
zodra u de trekker 9 van de pistoolgreep loslaat.
Tegelijkertijd wordt het systeem ontlast. Daar-
door wordt de levensduur verlengd en het ener-
gieverbruik gereduceerd. (Er kan een kort piep-
geluid optreden, dit is volledig normaal).
Uitschakelen
Laat de trekker 9 los. Druk op de inschakelblok-
kering 10. Het spuitpistool is nu vergrendeld en
kan niet per ongeluk worden bediend.
Druk de aan/uit-schakelaar 4 in.
Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit het
stopcontact.
Bedien de inschakelblokkering 10 om de trekker
9 vrij te geven. Trek de trekker 9 helemaal in tot
er geen waterdruk meer in het apparaat aanwe-
zig is. Laat de trekker 9 los. Druk op de inscha-
kelblokkering 10.
Maak de waterslang los van het apparaat en van
de waterkraan.
Zelfaanzuigende functie
Het apparaat is zelfaanzuigend en kan niet al-
leen worden gebruikt met water uit een water-
kraan, maar ook met water uit bijvoorbeeld een
vijver of waterton. Wij adviseren in dit geval
een extra waterfilter (niet meegeleverd).
Zorg ervoor dat het wateroppervlak zich niet
meer dan 1 meter onder het apparaat bevindt.
Vul de aanzuigslang (niet meegeleverd) met wa-
ter voordat u deze op het apparaat aansluit. Het
gebruik van het apparaat zonder water (droog-
lopen) leidt tot beschadiging.
Laat het apparaat zonder aangesloten drukbuis
lopen tot het water gelijkmatig naar buiten
komt.
Schakel het apparaat uit en monteer de druk-
buis.
Tips voor de werkzaamheden
Algemeen
Zorg ervoor dat de hogedrukreiniger op een
vlakke ondergrond staat.
Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over
met een voertuig. Bescherm de hogedrukslang
tegen scherpe randen en hoeken.
Gebruik de rotatiestraal niet voor het wassen
van een auto.
Storingen opsporen
De volgende tabel toont u storingsverschijnselen, de mogelijke oorzaak daarvan en de correcte op-
lossing, mocht de hogedrukreiniger eens niet correct werken. Neem contact op met een service-
werkplaats als u het probleem hiermee niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat
naar de fout.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Stekker niet aangesloten Sluit de stekker aan
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Zekering doorgeslagen Vervang de zekering
Verlengkabel beschadigd Probeer het zonder verlengka-
bel
OBJ_BUCH-764-002.book Page 72 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 72
Nederlands | 73
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Netspanning niet in orde Controleer de netspanning, de-
ze moet met de gegevens op
het typeplaatje overeenkomen
Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een
stroomkring die een zekering
heeft die past bij het vermogen
van de hogedrukreiniger
Te hoge werkdruk Sproeier gedeeltelijk verstopt Sproeier reinigen
(zie afbeelding L)
Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp Laat de hogedrukreiniger met
open spuitpistool, open water-
kraan en op lage druk ingestel-
de sproeier lopen tot een gelijk-
matige werkdruk bereikt wordt
Watervoorziening niet in orde Controleer of de wateraanslui-
ting voldoet aan de technische
gegevens. De kleinste water-
slangen die mogen worden ge-
bruikt, zijn 1/2" of Ø 13 mm
Waterfilter verstopt Reinig het waterfilter
Waterslang afgeklemd of ge-
knikt
Leg de waterslang recht
Druk is gelijkmatig, maar te laag Sproeier versleten Sproeier vervangen
Start- en stopventiel versleten Trek vijf keer snel achter elkaar
aan de trekker
Motor loopt, maar er is geen
werkdruk
Water niet aangesloten Water aansluiten
Filter verstopt Filter reinigen
De hogedrukreiniger start van-
zelf
Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erken-
de Bosch-klantenservice
Apparaat lekt Pomp lekt Zes druppels per minuut zijn
toegestaan. Neem bij buitenge-
wone, ernstiger lekkages con-
tact op met de erkende Bosch
klantenservice
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-764-002.book Page 73 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 73
74 | Nederlands
F 016 L70 546 | (13.1.11) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Onderhoud
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het ap-
paraat de stekker uit het stopcontact en
maak de wateraansluiting los.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare
gebreken zoals een losse bevestiging en versle-
ten of beschadigde onderdelen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige fabri-
cage- en testmethoden toch defect raken, dient
de reparatie te worden uitgevoerd door een er-
kende klantenservice voor Bosch-tuinapparaat-
pen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van de machine.
Filter reinigen en controleren
(zie afbeelding M)
Verwijder de adapter 5 van de wateraansluiting
en trek de zeef 16 naar buiten.
De zeef 16 kan gemakkelijk met een spitse tang
worden verwijderd. Spoel de zeef en breng deze
weer aan. Vervang een beschadigde zeef.
De hogedrukreiniger mag nooit worden gebruikt
als de zeef ontbreekt of defect is.
Na gebruik, opbergen
Reinig de buitenkant van de hogedrukreiniger
met een zachte borstel en een doek. Gebruik
geen water, oplosmiddel of polijstmiddel. Ver-
wijder alle verontreinigingen. Reinig in het bij-
zonder de ventilatieopeningen van de motor.
De hogedrukreiniger wordt beschadigd door
vorst als deze niet eerst volledig leeg wordt ge-
maakt. Om het apparaat voor te bereiden op
langdurig bewaren in een koude omgeving, moet
het worden ingeschakeld zonder op water aan-
gesloten te zijn, echter niet langer dan 30 secon-
den. Het apparaat moet in een vorstvrije ruimte
worden bewaard.
Plaats geen andere voorwerpen op het appa-
raat.
Controleer dat de kabels niet worden vastge-
klemd terwijl het apparaat opgeborgen is. Knik
de hogedrukslang niet.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-garden.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Milieubescherming
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu,
mogen niet in de grond, het grondwater of het
oppervlaktewater terechtkomen.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de
voorschriften op de verpakking en de voorge-
schreven concentratie nauwkeurig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de
plaatselijke voorschriften in acht: Afgespoelde
olie mag niet in het grondwater terechtkomen.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 74 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM
Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools F 016 L70 546 | (13.1.11)
Afvalverwijdering
Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Gooi de hogedrukreiniger niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende oude
elektrische en elektronische appa-
raten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten
niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-764-002.book Page 75 Thursday, January 13, 2011 3:33 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Aquatak Clic 125.

Stel een vraag over de Bosch Aquatak Clic 125

Heb je een vraag over de Bosch Aquatak Clic 125 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Aquatak Clic 125. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Aquatak Clic 125 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.