Bosch Aquatak 150 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Aquatak 150. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: Aquatak 150
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 47
Nederlands - 1
Lees deze voorschriften voordat u het apparaat in
gebruik neemt en neem ze in acht.
Lees voor de ingebruikneming de gebruiksaanwij-
zing van het apparaat en neem in het bijzonder de
veiligheidsvoorschriften in acht. Bewaar de ge-
bruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadple-
gen.
De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzingen op het
apparaat geven belangrijke informatie over veilig gebruik.
Neem naast de voorschriften in de gebruiksaanwijzing ook
de algemene veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter
voorkoming van ongevallen in acht.
Richt de waterstraal nooit op mensen, dieren, het
apparaat of elektrische onderdelen.
Let op: De hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn als deze onjuist
wordt gebruikt.
Stroomaansluiting
■ De op het typeplaatje aangegeven spanning moet overeen-
komen met de spanning van de stroombron.
■ Een apparaat volgens veiligheidsklasse 1 mag alleen wor-
den aangesloten op een correct geaarde stroombron.
■ Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te sluiten op
een stopcontact dat is beveiligd met een zekeringautomaat
van 30 mA.
■ Bij gebruik van een verlengkabel moeten stekker en koppe-
ling waterdicht zijn uitgevoerd.
Let op: Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn.
■ Pak de stekker nooit met natte handen vast.
■ Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem deze
niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders beschadigd
raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe ran-
den.
■ De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing vermelde
diameter hebben en moet spatwaterbeschermd zijn. De ver-
binding van stekker en contrastekker mag niet in het water
liggen.
Wateraansluiting
■ Neem de voorschriften van het waterbedrijf in acht.
■ De schroefverbinding van alle aansluitslangen moet dicht
zijn.
■ De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn (gevaar voor
barsten). Een beschadigde hogedrukslang moet onmiddellijk
worden vervangen. Gebruik alleen door de fabrikant geadvi-
seerde slangen en verbindingen.
Gebruik
■ Controleer voor het gebruik of het apparaat en het toebeho-
ren zich in een correcte toestand bevinden en veilig kunnen
worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in orde is, mag
het niet worden gebruikt.
■ Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onderdunde
zuren en oplosmiddelen op. Daarbij horen onder andere ben-
zine, verfverdunner en stookolie. De sproeinevel is zeer ont-
vlambaar, explosief en giftig. Aceton, onverdunde zuren en
oplosmiddelen tasten bovendien de voor het apparaat ge-
bruikte materialen aan.
■ Wanneer het apparaat in een gevaarlijke omgeving wordt ge-
bruikt, bijvoorbeeld bij een tankstation, moeten de daar gel-
dende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Het
gebruik in een explosiegevaarlijke ruimte is verboden.
■ Het apparaat moet een stevige ondergrond hebben.
■ Gebruik alleen de door de fabrikant van het apparaat gead-
viseerde reinigingsmiddelen. Neem de gebruiksvoorschrif-
ten, de voorschriften ten aanzien van de afvoer van afval en
de waarschuwingen van de fabrikant in acht.
■ Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten
spatwaterbeschermd zijn.
■ De hendel van het spuitpistool mag tijdens het gebruik niet in
de stand „ON” worden vastgeklemd.
■ Draag indien nodig werkkleding ter bescherming tegen water
dat van voorwerpen terugspat.
■ Reinig voertuigbanden en ventielen met een mini-
mumafstand van 30 cm ter voorkoming van beschadigingen
door de hogedrukstraal. Een eerste teken van een beschadi-
ging is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuig-
banden en ventielen zijn levensgevaarlijk.
■ Asbesthoudende materialen en andere materialen die voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen niet wor-
den afgespoten.
■ Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door de fabrikant van
het apparaat toegelaten zijn.
■ Gebruik de geadviseerde reinigingsmiddelen niet onver-
dund. De producten zijn in zo verre veilig, aangezien ze geen
zuren, logen of voor het milieu schadelijke stoffen bevatten.
Wij adviseren het buiten bereik van kinderen bewaren van
reinigingsmiddelen. Spoel onmiddellijk grondig met water af
bij contact van het reinigingsmiddel met de ogen. Raadpleeg
bij inslikken onmiddellijk een arts.
Bediening
■ De bedienende persoon mag het apparaat alleen volgens de
bestemming gebruiken. De plaatselijke omstandigheden
moeten in acht worden genomen. Let tijdens de werkzaam-
heden goed op andere personen, in het bijzonder op kinde-
ren.
■ Gebruik het apparaat niet in de buurt van personen, tenzij
deze beschermende kleding dragen.
■ Richt de waterstraal nooit op uzelf of anderen om kleding of
schoenen te reinigen.
■ Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die
zijn geïnstrueerd in het gebruik of die het apparaat aantoon-
baar kunnen bedienen. Het apparaat mag niet door kinderen
of jongeren worden gebruikt.
■ Laat het apparaat nooit onbeheerd zolang de motor in wer-
king is.
■ De naar buiten komende waterstraal veroorzaakt een terug-
stotende kracht aan het spuitpistool. Houd daarom de pis-
toolgreep en de lans stevig vast.
Transport
■ Schakel het apparaat uit en zet het stevig vast voordat u het
vervoert.
Onderhoud
■ Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u het gereedschap onbeheerd laat
– voor controle, reiniging en werkzaamheden aan het gereed-
schap
■ Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een er-
kende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Toebehoren en vervangingsonderdelen
■ Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen die
door de fabrikant worden aanbevolen. Origineel toebehoren
en originele vervangingsonderdelen waarborgen de sto-
ringsvrije werking van het apparaat.
Veiligheidsvoorschriften
F016 L70 375.book Seite 1 Montag, 14. November 2005 10:35 10
48 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 48
Nederlands - 2
Het apparaat is bestemd voor het reinigen van op-
pervlakken en voorwerpen buitenshuis, gereed-
schappen, voertuigen en boten. Met het juiste toe-
behoren kunnen ook door Bosch geadviseerde rei-
nigingsmiddelen toegevoegd en afvoerbuizen
ontstopt en kunnen roest en verflagen worden ver-
wijderd. Dit product is niet geschikt voor bedrijfsma-
tig gebruik.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrekking
op een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 °C.
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste
montage en het veilig gebruik van uw machine. Het
is belangrijk dat u deze voorschriften zorgvuldig
leest.
De machine weegt in compleet gemonteerde toe-
stand ongeveer 26 - 29,1 kg. Vraag indien nodig
hulp om de machine uit de verpakking te nemen.
Neem de hogedrukreiniger voorzichtig uit de verpak-
king. Controleer of de volgende delen compleet zijn:
– Hogedrukreiniger
– Spuitpistool en hogedrukslang
– Breedstraaldrukbuis
– Rotatiestraaldrukbuis
– Aansluitstuk
– Gebruiksaanwijzing
– Kabelhouder (AQUATAK 150 PRO – 2x,
AQUATAK 150 PRO X/160 PRO X – 1x)
– Zwengel voor slangtrommel
(alleen Aquatak 150 PRO X/160 PRO X)
– Bevestigingsschroef (alleen Aquatak 150 PRO X/
160 PRO X)
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
1 Inschakelblokkering voor trekker
2 Trekker
3 Hogedrukslang
4 Slangtrommel
(alleen Aquatak 150 PRO X/160 PRO X)
5 Greep (alleen Aquatak 150 PRO X/160 PRO X)
6 Reinigingsmiddeltank
7 Spuitpistool
8 Kabelhouder
9 Breedstraaldrukbuis
10 Schakelaar
11 Regelaar voor reinigingsmiddel
12 Manometer
13 Wateraansluiting
14 Rotatiestraaldrukbuis
15 Serienummer
In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Technische gegevens
Hogedrukreiniger AQUATAK 150 PRO AQUATAK 150 PRO X AQUATAK 160 PRO X
Bestelnummer 3 600 H77 A.. 3 600 H77 B.. 3 600 H77 C..
Opgenomen vermogen [W] 2 700 2 700 3 000
Aanvoertemperatuur
max. [°C] 60 60 60
Aanvoerhoeveelheid
min. [l/h] 17 17 17
Aanvoerdruk max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominale druk [bar] 140 140 150
Maximumdruk [bar] 150 150 160
Doorstroming [l/h] 550 550 600
Capaciteit reinigingsmid-
deltank [l] 3,0 2 x 1,5 3,0
Gewicht [kg] 26 27,5 29,1
Veiligheidsklasse / I / I / I
Serienummer Zie serienummer 15 (typeplaatje) op de machine.
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
Bestanddelen van de machine
F016 L70 375.book Seite 2 Montag, 14. November 2005 10:35 10
49 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 49
Nederlands - 3
Elektrische veiligheid
Voor het apparaat is een geaarde aansluiting nodig.
De bedrijfsspanning bedraagt 230 V wisselstroom,
50 Hz (voor niet-EU-landen 220 V of 240 V, afhan-
kelijk van de uitvoering). Gebruik alleen goedge-
keurde verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij
uw erkende klantenservice.
Wanneer u voor de hogedrukreiniger een verlengka-
bel wilt gebruiken, zijn de volgende kabeldiameters
voorgeschreven:
1,5 mm2 tot max. 20 m lengte
2,5 mm2 tot max. 50 m lengte
Opmerking: Wanneer u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften be-
schreven) een aardedraad bezitten die via de stek-
ker met de aardedraad van uw elektrische installatie
verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de
Bosch-klantenservice om advies.
Voorzichtig: Verlengkabels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Ver-
lengkabels, stekkers en contrastekkers moeten
waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitens-
huis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet
op de grond liggen.
Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een
foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met
een afslagstroom van maximaal 30 mA geadvi-
seerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk ge-
bruik worden gecontroleerd.
Opmerking voor producten die niet in Groot-Brit-
tannië worden verkocht: LET OP: voor uw veiligheid
is het noodzakelijk dat de aan de machine aange-
brachte stekker met de verlengkabel verbonden
wordt. De stekker van de verlengkabel moet tegen
spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met
rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een
trekontlasting worden gebruikt.
Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze
alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden
gerepareerd.
Voor het gebruik
Monteer de kabelhouder 8 aan de draaggreep.
Druk de kabelhouder stevig vast, zodat deze goed
vastklikt.
Monteer de zwengel 5 met de meegele-
verde schroef op de slangtrommel (alleen Aqua-
tak 150 PRO X/160 PRO X).
Wateraansluiting
Schroef het aansluitstuk 16 op de wateraanslui-
ting 13.
Verbind de wateraansluiting (niet meegeleverd) met
de waterkraan en met het apparaat.
Hogedrukslang en spuitpistool aansluiten
/ Schroef de hogedrukslang 3 stevig op het
aansluitstuk 17 en de drukbuis 7 vast. (AQUATAK
150 PRO)
Sluit de hogedrukslang 3 stevig op de drukbuis 7
aan. (AQUATAK 150 PRO X/160 PRO X)
Zet de breedstraaldrukbuis 9 in het spuitpis-
tool 7. Draai de breedstraaldrukbuis met lichte druk
een kwartslag met de wijzers van de klok mee om de
buis te vergrendelen. (AQUATAK 150 PRO/
150 PRO X)
Schroef de breedstraaldrukbuis 9 in het spuitpis-
tool 7. (AQUATAK 160 PRO X)
Alleen Aquatak 150 PRO X/160 PRO X
Wikkel de hogedrukslang 3 van de slangtrom-
mel.
Gebruik de hogedrukreiniger nooit terwijl de hoge-
drukslang 3 op de slangtrommel 4 gewikkeld is.
Breedstraaldrukbuis
AQUATAK 150 PRO/150 PRO X
Als u de straal van een brede straal in een punt-
straal of omgekeerd wilt veranderen, draait u aan de
ring op de voorkant van de sproeier.
Als u met reinigingsmiddel sproeit, dient u de
breedstraalsproeier van de hogedrukstand in de la-
gedrukstand te zetten door aan de achterste ring te
draaien.
Draai aan ring op de voorkant van de sproeier als u
de breedstraal wilt verstellen.
Let op de aanwijzingen voor het gebruik van de ho-
gedrukreiniger met betrekking tot de instelling van
de hoeveelheid reinigingsmiddel.
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel be-
schadigd, doorgesneden of in de war is.
Montage
Instellen en gebruiken van
verschillende sproeiers
A
B
C
D E
E
G
F
H
I
F016 L70 375.book Seite 3 Montag, 14. November 2005 10:35 10
50 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 50
Nederlands - 4
AQUATAK 160 PRO X
Draai aan de huls van de sproeier om de straal
te veranderen van breedstraal naar puntstraal en
weer terug.
Duw bij werkzaamheden met reinigingsmiddel
de sproeier naar voren om deze van de hogedruk-
stand naar de lagedrukstand te verstellen.
Draai de sproeier om de breedstraal te verstellen.
Let op de aanwijzingen voor het gebruik van de ho-
gedrukreiniger met betrekking tot de instelling van
de hoeveelheid reinigingsmiddel.
Rotatiestraaldrukbuis
Draai de breedstraaldrukbuis 9 een kwartslag te-
gen de wijzers van de klok in. Trek de breedstraal-
drukbuis naar buiten. (AQUATAK 150 PRO/
150 PRO X)
Schroef de breedstraaldrukbuis 9 uit het spuitpis-
tool 7. (AQUATAK 160 PRO X)
Zet de rotatiestraaldrukbuis 14 in het spuitpis-
tool 7. Draai de rotatiestraaldrukbuis met lichte druk
een kwartslag met de wijzers van de klok mee om de
buis te vergrendelen.
(AQUATAK 150 PRO/150 PRO X)
Schroef de rotatiestraaldrukbuis 14 in het spuitpis-
tool 7. (AQUATAK 160 PRO X)
Inschakelen
Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand ( )
staat en steek de stekker van het gereedschap in
het stopcontact.
Open de waterkraan.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2
te ontgrendelen. Druk de trekker 2 helemaal in tot
het water gelijkmatig stroomt en er zich geen lucht
meer in het apparaat en in de hogedrukslang be-
vindt. Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakel-
blokkering 1.
Schakel het apparaat in met de schakelaar 10
Richt het spuitpistool 7 omlaag. Bedien de inscha-
kelblokkering om de trekker 2 vrij te geven. Trek de
trekker 2 helemaal in.
Uitschakelen
Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakelblokke-
ring. Het spuitpistool is nu vergrendeld en kan niet
per ongeluk bediend worden.
Schakel het apparaat uit met de schakelaar 10
Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit het stopcon-
tact.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2 te
ontgrendelen. Druk de trekker 2 helemaal in tot er
geen waterdruk meer in het apparaat aanwezig is.
Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakelblokke-
ring 1.
Maak de waterslang los van het apparaat en van de
waterkraan.
Algemeen
Zorg ervoor dat de machine op een vlakke onder-
grond staat.
Ga met de hogedrukslang niet te ver naar voren en
trek het gereedschap niet aan de slang. Dit kan er-
toe leiden dat het apparaat niet meer stabiel staat en
omvalt.
Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over met
een voertuig. Bescherm de hogedrukslang tegen
scherpe randen en hoeken.
Gebruik de rotatiestraaldrukbuis niet voor het was-
sen van auto’s.
Werkzaamheden met reinigingsmiddelen
Gebruik alleen door Bosch aanbevolen reini-
gingsmiddelen. Ongeschikte reinigingsmidde-
len kunnen het apparaat en het te reinigen voor-
werp beschadigen.
/ Vul de reinigingsmiddeltank 6 met reini-
gingsmiddel nadat u dit volgens het advies hebt ver-
dund. De reinigingsmiddeltank kan worden verwij-
derd om deze gemakkelijker te vullen en leeg te ma-
ken.
/ Zet de breedstraalsproeier op de lagedruk-
stand wanneer u reinigingsmiddel wilt sproeien.
Wij raden u een spaarzaam gebruik van reinigings-
middelen met het oog op het milieu aan. Neem de
verdunningsadviezen op het reservoir in acht.
Bosch garandeert door een ruime keuze aan reini-
gingsmiddelen het storingsvrije gebruik van het ap-
paraat.
Ingebruikneming
J
K
O
P
R
Aanwijzingen voor het gebruik
van de hogedrukreiniger
M N
I K
F016 L70 375.book Seite 4 Montag, 14. November 2005 10:35 10
51 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 51
Nederlands - 5
Alleen Aquatak 150 PRO/160 PRO X
Het gereedschap is voorzien van een reinigingsmid-
deltank. De regelaar voor reinigingsmiddel 11 wordt
alleen gebruikt voor het instellen van de toe te voe-
gen hoeveelheid reinigingsmiddel.
Alleen Aquatak 150 PRO X
Het gereedschap is voorzien van twee reinigings-
middeltanks. De regelaar voor reinigingsmiddel 11
wordt gebruikt voor het omschakelen tussen de
beide reinigingsmiddeltanks en voor het instellen
van de toe te voegen hoeveelheid reinigingsmiddel.
Geadviseerde reinigingsmethode
Stap 1: Vuil losmaken
Spuit niet te veel reinigingsmiddel op het te reinigen
voorwerp en laat het korte tijd inwerken.
Stap 2: Vuil verwijderen
Verwijder het losgemaakte vuil met hoge druk.
Opmerking: Begin bij het reinigen van verticale op-
pervlakken onderaan en werk met het reinigingsmid-
del naar boven verder. Werk bij het afspoelen van
boven naar beneden.
Trek altijd voor werkzaamheden aan het
apparaat de stekker uit het stopcontact
en maak de wateraansluiting los.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare ge-
breken zoals een losse bevestiging en versleten of
beschadigde onderdelen.
Controleer of de afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen intact en correct gemonteerd zijn. Voer
noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaam-
heden uit voordat u de hogedrukreiniger gebruikt.
Wanneer de hogedrukreiniger ondanks zorgvuldige
productie- en testprocédés toch defect raakt, moet
de reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch-tuingereedschappen worden uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
Verwijder de adapter 16 van de wateraansluiting
en trek de zeef 18 naar buiten.
De zeef 18 kan gemakkelijk met een spitse tang
worden verwijderd. Spoel de zeef en breng deze
weer aan. Vervang een beschadigde zeef.
De hogedrukreiniger mag nooit worden gebruikt als
de zeef ontbreekt of defect is.
Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, kunt u het
met de handgreep aan de bovenkant vastpakken en
op de wieltjes rollen.
Pak het apparaat vast aan de handgreep aan de bo-
venkant en draag het wanneer u het over trappen en
obstakels wilt verplaatsen.
Wanneer het apparaat horizontaal opgeborgen of
vervoerd wordt, moet eerst de reinigingsmiddeltank
leeg worden gemaakt.
Reinig de buitenkant van de hogedrukreiniger met
behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik
geen water, oplosmiddel of polijstmiddel. Verwijder
alle verontreinigingen. Reinig in het bijzonder de
ventilatieopeningen van de motor.
Wanneer het water niet volledig wordt verwijderd,
kan de hogedrukreiniger door vorst worden bescha-
digd. Berg het apparaat in een vorstvrije ruimte op.
Plaats er geen andere voorwerpen op.
Let erop dat de kabels bij het samen- of openklap-
pen niet vastgeklemd worden. Knik de hogedruk-
slang niet.
Onderhoud
L
Filter reinigen en controleren
Transport
Wegzetten na gebruik
S
F016 L70 375.book Seite 5 Montag, 14. November 2005 10:35 10
52 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 52
Nederlands - 6
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos-
sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro-
bleem niet zelf kunt verhelpen.
Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de
fout.
Problemen oplossen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Stekker niet aangesloten
Stopcontact defect
Zekering doorgeslagen
Verlengkabel beschadigd
Motorbeveiliging is geactiveerd
Bevroren
Sluit de stekker aan
Gebruik een ander stopcontact
Vervang de zekering
Probeer het zonder verlengkabel
Laat de motor 5 minuten afkoelen.
Laat pomp, waterslang of toebehoren ont-
dooien
De motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen
Netspanning niet in orde
Motorbeveiliging is geactiveerd
Zekering vervangen
Controleer de netspanning, deze moet met
de gegevens op het typeplaatje overeenko-
men
Laat de motor 5 minuten afkoelen.
Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een stroomkring
die een zekering heeft die past bij het ver-
mogen van de hogedrukreiniger
Te hoge werkdruk Sproeier gedeeltelijk verstopt Reinig de sproeier
Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp
Watervoorziening niet in orde
Waterfilter verstopt
Waterslang afgeklemd of geknikt
Hogedrukslang te lang
Schakel de hogedrukreiniger uit en laat deze
met open spuitpistool en open waterkraan
lopen tot een gelijkmatige werkdruk bereikt
wordt.
Controleer of de wateraansluiting voldoet
aan de technische gegevens. De kleinste
waterslangen die mogen worden gebruikt,
zijn 1/2" of Ø 13 mm.
Reinig het waterfilter.
Leg de waterslang recht
Verwijder de verlenging van de hogedruk-
slang, maximumlengte waterslang 10 m)
Druk is gelijkmatig, maar te
laag
Opmerking: Bepaald toebe-
horen veroorzaakt een lage
druk
Sproeier versleten
Start- en stopventiel versleten
Vervang de sproeier
Trek vijf keer snel achter elkaar aan de trek-
ker
Motor loopt, maar er is geen
werkdruk
Water niet aangesloten
Filter verstopt
Sproeier verstopt
Sluit het water aan
Reinig het filter
Reinig de sproeier
De hogedrukreiniger start
vanzelf
Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erkende Bosch-
klantenservice
Apparaat lekt. Pomp lekt 6 druppels per minuut zijn toegestaan.
Neem bij buitengewone, ernstiger lekkages
contact op met de erkende Bosch klanten-
service.
F016 L70 375.book Seite 6 Montag, 14. November 2005 10:35 10
53 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05
Pagina: 53
Nederlands - 7
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mo-
gen niet in de grond, het grondwater of oppervlakte-
water terechtkomen.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de voor-
schriften op de verpakking en de voorgeschreven
concentratie nauwkeurig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaat-
selijke voorschriften in acht: afgespoelde olie mag
niet in het grondwater terechtkomen.
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de om-
zetting van de richtlijn in nationaal
recht moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ .................................................... +31 (0)76 / 5 79 54 54
Fax .................................................... +31 (0)76 / 5 79 54 94
E-Mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ ........................................................ +32 (0)70 / 22 55 65
Fax ........................................................ +32 (0)70 / 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Meetwaarden vastgesteld volgens 2000/14/EG (1 m
afstand) en DIN 45 635.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de ma-
chine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
78 dB (A) (AQUATAK 150 PRO/PRO X); 79 dB (A)
(AQUATAK 160 PRO); geluidsvermogenniveau
89 dB (A) (AQUATAK 150 PRO/PRO X); 92 dB (A)
(AQUATAK 160 PRO).
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm ge-
ringer zijn dan 2,5 m/s2.
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60 335 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG,
98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Het gegarandeerde geluidsvermogen-
niveau LWA is lager dan 91 dB (A) (AQUATAK 150
PRO/PRO X); 94 dB (A) (AQUATAK 160 PRO).
Waarderingsmethode van de conformiteit volgens
aanhangsel V.
Leinfelden, 01.01.2005.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Wijzigingen voorbehouden
Milieubescherming
Afvalverwijdering
Klantenservice
Conformiteitsverklaring
F016 L70 375.book Seite 7 Montag, 14. November 2005 10:35 10
54 • F016 L70 375 • TMS • 21.10.05

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Aquatak 150.

Stel een vraag over de Bosch Aquatak 150

Heb je een vraag over de Bosch Aquatak 150 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Aquatak 150. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Aquatak 150 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.