Bosch Aquatak 110 Plus handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Aquatak 110 Plus. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: Aquatak 110 Plus
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 46
Nederlands - 1
Lees deze voorschriften voordat u het apparaat
in gebruik neemt en neem ze in acht.
Lees voor de ingebruikneming de gebruiks-
aanwijzing van het apparaat en neem in het bij-
zonder de veiligheidsvoorschriften in acht.
De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzingen op
het apparaat geven belangrijke informatie over veilig
gebruik.
Neem naast de voorschriften in de gebruiksaanwijzing
ook de algemene veiligheidsvoorschriften en voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Stroomaansluiting
Richt de waterstraal nooit op mensen, dieren,
het apparaat of elektrische onderdelen.
■ De op het typeplaatje aangegeven spanning moet over-
eenkomen met de spanning van de stroombron.
■ Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te sluiten
op een stopcontact dat is beveiligd met een zekeringau-
tomaat van 30 mA.
■ Gebruik bij het vervangen van de kabel van dit apparaat
alleen de door de fabrikant geadviseerde aansluitkabel.
Zie de gebruiksaanwijzing voor bestelnummer en type.
■ Pak de stekker nooit met natte handen vast.
■ Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem
deze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders
beschadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie
en scherpe randen.
■ De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing ver-
melde diameter hebben en moet spatwaterbeschermd
zijn. De verbinding van stekker en contrastekker mag
niet in het water liggen.
■ Wanneer stekkers of contrastekkers van een aansluitkabel
of verlengkabel worden vervangen, moeten de spatwater-
bescherming en de mechanische sterkte in stand blijven.
Wateraansluiting
■ Neem de voorschriften van het waterbedrijf in acht.
■ De schroefverbinding van alle aansluitslangen moet
dicht zijn.
■ De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn (gevaar
voor barsten). Een beschadigde hogedrukslang moet
onmiddellijk worden vervangen. Gebruik alleen door de
fabrikant geadviseerde slangen en verbindingen.
Gebruik
■ Controleer voor het gebruik of het apparaat en het toe-
behoren zich in een correcte toestand bevinden en veilig
kunnen worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in
orde is, mag het niet worden gebruikt.
■ Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onder-
dunde zuren en oplosmiddelen op. Daarbij horen onder
andere benzine, verfverdunner en stookolie. De sproei-
nevel is zeer ontvlambaar, explosief en giftig. Aceton,
onverdunde zuren en oplosmiddelen tasten bovendien
de voor het apparaat gebruikte materialen aan.
■ Wanneer het apparaat in een gevaarlijke omgeving
wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een tankstation, moeten
de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht wor-
den genomen. Het gebruik in een explosiegevaarlijke
ruimte is verboden.
■ Het apparaat moet een stevige ondergrond hebben.
■ Gebruik alleen de door de fabrikant van het apparaat ge-
adviseerde reinigingsmiddelen. Neem de gebruiksvoor-
schriften, de voorschriften ten aanzien van de afvoer van
afval en de waarschuwingen van de fabrikant in acht.
■ Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten
spatwaterbeschermd zijn.
■ De hendel van het spuitpistool mag bij het gebruik niet
vastgeklemd worden.
■ Draag indien nodig werkkleding ter bescherming tegen
water dat van voorwerpen terugspat.
■ Reinig voertuigbanden en ventielen met een mini-
mumafstand van 30 cm ter voorkoming van beschadigin-
gen door de hogedrukstraal. Een eerste teken van een
beschadiging is een verkleuring van de band. Bescha-
digde voertuigbanden en ventielen zijn levensgevaarlijk.
■ Asbesthoudende materialen en andere materialen die
voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen
niet worden afgespoten.
■ Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door de fabrikant
van het apparaat toegelaten zijn.
■ Gebruik de geadviseerde reinigingsmiddelen niet onver-
dund. De producten zijn in zo verre veilig, aangezien ze
geen zuren, logen of voor het milieu schadelijke stoffen
bevatten. Wij adviseren het buiten bereik van kinderen
bewaren van reinigingsmiddelen. Spoel onmiddellijk
grondig met water af bij contact van het reinigingsmiddel
met de ogen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een
arts.
Bediening
■ De bedienende persoon mag het apparaat alleen vol-
gens de bestemming gebruiken. De plaatselijke omstan-
digheden moeten in acht worden genomen. Let tijdens
de werkzaamheden goed op andere personen, in het bij-
zonder op kinderen.
■ Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen
die zijn geïnstrueerd in het gebruik of die het apparaat
aantoonbaar kunnen bedienen. Het apparaat mag niet
door kinderen of jongeren worden gebruikt.
■ Laat het apparaat nooit onbeheerd zolang de motor in
werking is.
■ De naar buiten komende waterstraal veroorzaakt een te-
rugstotende kracht aan het spuitpistool. Houd daarom de
pistoolgreep en de lans stevig vast.
Transport
■ Schakel het apparaat uit en zet het stevig vast voordat u
het vervoert.
Onderhoud
■ Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt, on-
derhoud eraan uitvoert of toebehoren vervangt. Wan-
neer het apparaat op het stroomnet werkt, dient u de
stekker uit het stopcontact te trekken.
■ Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een
erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Toebehoren en vervangingsonderdelen
■ Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen
die door de fabrikant worden aanbevolen. Origineel toe-
behoren en originele vervangingsonderdelen waarbor-
gen de storingsvrije werking van het apparaat.
Veiligheidsvoorschriften
F016 L70 372.book Seite 1 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
47 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05
Pagina: 47
Nederlands - 2
Het apparaat is bestemd voor het reinigen van op-
pervlakken en voorwerpen buitenshuis, gereed-
schappen, voertuigen en boten. Met het juiste toebe-
horen kunnen ook door Bosch geadviseerde reini-
gingsmiddelen toegevoegd en afvoerbuizen ontstopt
en kunnen roest en verflagen worden verwijderd.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrekking
op een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 °C.
Dit product is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste mon-
tage en het veilig gebruik van uw machine. Het is be-
langrijk dat u deze voorschriften zorgvuldig leest.
De machine weegt in compleet gemonteerde toe-
stand ongeveer 7,0 kg. Vraag indien nodig hulp om
de machine uit de verpakking te nemen.
Neem de hogedrukreiniger voorzichtig uit de verpak-
king. Controleer of de volgende delen compleet zijn:
– Hogedrukreiniger
– Spuitpistool en hogedrukslang
– Reinigingsmiddelsproeier en fles
(alleen AQUATAK 110)
– Breedstraaldrukbuis (rode kleurcodering)
– Rotatiestraaldrukbuis (rode kleurcodering)
– Aansluitstuk
– Wasborstel
(alleen AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
1 Inschakelblokkering voor trekker
2 Trekker
3 Spuitpistool
4 Breedstraaldrukbuis
5 Hogedrukslang
6 Reinigingsmiddelsproeier met fles
(alleen AQUATAK 110)
7 Rotatiestraaldrukbuis
8 Aansluitstuk
9 Reinigingsmiddeltank
(alleen AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS)
10 Schakelaar
11 Serienummer
In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Elektrische veiligheid
Uw machine is voor extra veiligheid dubbel geïsoleerd
en heeft geen aardverbinding nodig. De bedrijfsspan-
ning bedraagt 230 V wisselstroom, 50 Hz (voor niet-
EU-landen 220 V of 240 V, afhankelijk van de uit-
voering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengka-
bels. Informatie krijgt u bij uw erkende klantenservice-
werkplaats.
Wanneer u voor de hogedrukreiniger een verlengka-
bel wilt gebruiken, zijn de volgende kabeldiameters
voorgeschreven:
1,5 mm2 tot max. 20 m lengte
2,5 mm2 tot max. 50 m lengte
Technische gegevens
Hogedrukreiniger AQUATAK 110 AQUATAK 110 PLUS AQUATAK 115 PLUS
Bestelnummer 3 600 H76 C.. 3 600 H76 D.. 3 600 H76 E..
Opgenomen vermogen [W] 1 600 1 600 1 700
Aanvoertemperatuur max. [°C] 40 40 40
Aanvoerhoeveelheid min. [l/h] 17 17 17
Aanvoerdruk max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominale druk [bar] 100 100 105
Maximumdruk [bar] 110 110 115
Doorstroming [l/h] 360 380 380
Reinigingsmiddelfles of tank Fles Tank Tank
Capaciteit reinigingsmiddeltank [l] 0,5 0,75 0,75
Gewicht [kg] 7,0 7,0 7,0
Veiligheidsklasse / II / II / II
Serienummer Zie serienummer 11 (typeplaatje) op de machine.
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
Bestanddelen van de machine
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel be-
schadigd, doorgesneden of in de war is.
F016 L70 372.book Seite 2 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
48 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05
Pagina: 48
Nederlands - 3
Opmerking: Wanneer u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften be-
schreven) een aardedraad bezitten die via de stek-
ker met de aardedraad van uw elektrische installatie
verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de
Bosch-klantenservice om advies.
Voorzichtig: Verlengkabels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Ver-
lengkabels, stekkers en contrastekkers moeten
waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitens-
huis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet
op de grond liggen.
Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een
foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met
een afslagstroom van maximaal 30 mA geadvi-
seerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk ge-
bruik worden gecontroleerd.
Opmerking voor producten die niet in GB worden
verkocht: LET OP: voor uw veiligheid is het noodza-
kelijk dat de aan de machine aangebrachte stekker
met de verlengkabel verbonden wordt. De stekker
van de verlengkabel moet tegen spatwater bestemd
zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn.
De verlengkabel moet met een trekontlasting wor-
den gebruikt.
Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze
alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden
gerepareerd.
Wateraansluiting
Schroef het aansluitstuk 8 op de wateraanslui-
ting 12.
/ Verbind de wateraansluiting (niet meegele-
verd) met de waterkraan en met het apparaat.
Hogedrukslang en spuitpistool aansluiten
Schroef de hogedrukslang 5 stevig op het aan-
sluitstuk 13 vast.
Zet de breedstraaldrukbuis 4 in het spuitpis-
tool 3. Draai de breedstraaldrukbuis met lichte druk
een kwartslag met de wijzers van de klok mee om de
buis te vergrendelen.
Breedstraaldrukbuis (rode kleurcodering)
Als u de straal van een brede straal in een punt-
straal of omgekeerd wilt veranderen, draait u aan de
ring op de voorkant van de sproeier.
Rotatiestraaldrukbuis (rode kleurcodering)
Draai de breedstraaldrukbuis 4 een kwartslag te-
gen de wijzers van de klok in. Trek de breedstraal-
drukbuis naar buiten.
Zet de rotatiestraaldrukbuis 7 in het spuitpis-
tool 3. Draai de rotatiestraaldrukbuis met lichte druk
een kwartslag met de wijzers van de klok mee om de
buis te vergrendelen.
Reinigingsmiddelsproeier met fles
AQUATAK 110
Draai de sproeier of de drukbuis een kwartslag
tegen de wijzers van de klok in en trek deze naar
buiten.
Zet de reinigingsmiddelsproeier 6 in het spuitpis-
tool 3. Draai de reinigingsmiddelsproeier met lichte
druk een kwartslag met de wijzers van de klok mee
om de sproeier te vergrendelen.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
Als u met reinigingsmiddel sproeit, dient u de
breedstraalsproeier van de hogedrukstand in de la-
gedrukstand te zetten door aan de achterste ring te
draaien.
Draai aan ring op de voorkant van de sproeier als u
de breedstraal wilt verstellen.
Inschakelen
Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand ( )
staat en steek de stekker van het gereedschap in
het stopcontact.
Open de waterkraan.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2
vrij te geven. Trek de trekker 2 helemaal in tot het
water gelijkmatig stroomt. Laat de trekker 2 los.
Druk op de inschakelblokkering 1.
Druk op de knop ( ) van de schakelaar 10.
Richt het spuitpistool 3 omlaag. Bedien de inscha-
kelblokkering om de trekker 2 vrij te geven. Trek de
trekker 2 helemaal in.
Uitschakelen
Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakelblokke-
ring. Het spuitpistool is nu vergrendeld en kan niet
per ongeluk bediend worden.
Druk op de knop ( ) van de schakelaar 10.
Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit het stopcon-
tact.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2 vrij
te geven. Trek de trekker 2 helemaal in tot er geen
water meer in het apparaat is. Laat de trekker 2 los.
Druk op de inschakelblokkering 1.
Maak de waterslang los van het apparaat en van de
waterkraan.
Montage
Instellen en gebruiken van
verschillende sproeiers
A
A B
C
D
E
Ingebruikneming
I
J
I
F
G
K
F016 L70 372.book Seite 3 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
49 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05
Pagina: 49
Nederlands - 4
Algemeen
Zorg ervoor dat de machine op een vlakke onder-
grond staat.
Ga met de hogedrukslang niet te ver naar voren en trek
het gereedschap niet aan de slang. Dit kan ertoe leiden
dat het apparaat niet meer stabiel staat en omvalt.
Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over met
een voertuig. Bescherm de hogedrukslang tegen
scherpe randen en hoeken.
Gebruik de rotatiestraaldrukbuis niet voor het was-
sen van auto’s.
Werkzaamheden met reinigingsmiddelen
Gebruik alleen door Bosch aanbevolen reini-
gingsmiddelen. Ongeschikte reinigingsmidde-
len kunnen het apparaat en het te reinigen voor-
werp beschadigen.
AQUATAK 110
Steek de reinigingsmiddelsproeier op het sproeipis-
tool.
Vul de reinigingsmiddelfles met geschikt reinigings-
middel en schroef de fles weer op de reinigingsmid-
delsproeier.
AQUATAK 110 PLUS/115 PLUS
Vul de reinigingsmiddeltank 9 met reinigingsmid-
del nadat u dit volgens het advies hebt verdund.
Zet de breedstraalsproeier op de lagedrukstand
wanneer u reinigingsmiddel wilt sproeien.
Wij raden u een spaarzaam gebruik van reinigings-
middelen met het oog op het milieu aan. Neem de
verdunningsadviezen op het reservoir in acht.
Bosch garandeert door een ruime keuze aan reini-
gingsmiddelen het storingsvrije gebruik van het ap-
paraat.
Geadviseerde reinigingsmethode
Stap 1: Vuil losmaken
Spuit niet te veel reinigingsmiddel op het te reinigen
voorwerp en laat het korte tijd inwerken.
Stap 2: Vuil verwijderen
Verwijder het losgemaakte vuil met hoge druk.
Opmerking: Begin bij het reinigen van verticale op-
pervlakken onderaan en werk met het reinigingsmid-
del naar boven verder. Werk bij het afspoelen van
boven naar beneden.
Trek altijd voor werkzaamheden aan het
apparaat de stekker uit het stopcontact
en maak de wateraansluiting los.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare ge-
breken zoals een losse bevestiging en versleten of
beschadigde onderdelen.
Controleer of de afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen intact en correct gemonteerd zijn. Voer
noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaam-
heden uit voordat u de hogedrukreiniger gebruikt.
Wanneer de hogedrukreiniger ondanks zorgvuldige
productie- en testprocédés toch defect raakt, moet
de reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch-tuingereedschappen worden uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
Verwijder de adapter 8 van de wateraansluiting
en trek de zeef 14 naar buiten.
De zeef 14 kan gemakkelijk met een spitse tang
worden verwijderd. Spoel de zeef en breng deze
weer aan. Vervang een beschadigde zeef.
De hogedrukreiniger mag nooit worden gebruikt als
de zeef ontbreekt of defect is.
Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, kunt u het
met de handgreep aan de bovenkant vastpakken en
op de wieltjes rollen.
Pak het apparaat vast aan de handgreep aan de bo-
venkant en draag het wanneer u het over trappen en
obstakels wilt verplaatsen.
Wanneer het apparaat horizontaal opgeborgen of
vervoerd wordt, moet eerst de reinigingsmiddeltank
leeg worden gemaakt.
Reinig de buitenkant van de hogedrukreiniger met
behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik
geen water, oplosmiddel of polijstmiddel. Verwijder
alle verontreinigingen. Reinig in het bijzonder de
ventilatieopeningen van de motor.
Wanneer het water niet volledig wordt verwijderd,
kan de hogedrukreiniger door vorst worden bescha-
digd. Berg het apparaat in een vorstvrije ruimte op.
Plaats er geen andere voorwerpen op.
☞ Let erop dat de kabels bij het samen- of open-
klappen niet vastgeklemd worden. Knik de
hogedrukslang niet.
Aanwijzingen voor het gebruik
van de hogedrukreiniger
Onderhoud
H
G
Filter reinigen en controleren
Transport
Wegzetten na gebruik
L
F016 L70 372.book Seite 4 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
50 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05
Pagina: 50
Nederlands - 5
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos-
sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro-
bleem niet zelf kunt verhelpen.
Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de
fout.
Problemen oplossen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Stekker niet aangesloten
Stopcontact defect
Zekering doorgeslagen
Verlengkabel beschadigd
Motorbeveiliging is geactiveerd
Bevroren
Sluit de stekker aan
Gebruik een ander stopcontact
Vervang de zekering
Probeer het zonder verlengkabel
Laat de motor 5 minuten afkoelen
Laat pomp, waterslang of toebehoren
ontdooien
De motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen
Netspanning niet in orde
Motorbeveiliging is geactiveerd
Zekering vervangen
Controleer de netspanning, deze moet
met de gegevens op het typeplaatje
overeenkomen
Laat de motor 5 minuten afkoelen
Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een stroom-
kring die een zekering heeft die past bij
het vermogen van de hogedrukreiniger
Te hoge werkdruk Sproeier gedeeltelijk verstopt Reinig de sproeier
Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp
Watervoorziening niet in orde
Waterfilter verstopt
Waterslang afgeklemd of geknikt
Hogedrukslang te lang
Schakel de hogedrukreiniger uit en
laat deze met open spuitpistool en
open waterkraan lopen tot een gelijk-
matige werkdruk bereikt wordt.
Controleer of de wateraansluiting vol-
doet aan de technische gegevens. De
kleinste waterslangen die mogen wor-
den gebruikt, zijn 1/2" of Ø 13 mm.
Reinig het waterfilter
Leg de waterslang recht
Verwijder de verlenging van de
hogedrukslang, maximumlengte
waterslang 7 m)
Druk is gelijkmatig, maar
te laag
Opmerking: Bepaald
toebehoren veroorzaakt
een lage druk
Sproeier versleten
Start- en stopventiel versleten
Vervang de sproeier
Trek vijf keer snel achter elkaar aan
de trekker
Motor loopt, maar er is
geen werkdruk
Water niet aangesloten
Filter verstopt
Sproeier verstopt
Sluit het water aan
Reinig het filter
Reinig de sproeier
De hogedrukreiniger start
vanzelf
Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erkende
Bosch-klantenservice
Apparaat lekt Pomp lekt 6 druppels per minuut zijn toegestaan.
Neem bij buitengewone, ernstiger lek-
kages contact op met de erkende
Bosch klantenservice.
F016 L70 372.book Seite 5 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
51 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05
Pagina: 51
Nederlands - 6
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mo-
gen niet in de grond, het grondwater of oppervlakte-
water terechtkomen.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de voor-
schriften op de verpakking en de voorgeschreven
concentratie nauwkeurig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaat-
selijke voorschriften in acht: afgespoelde olie mag
niet in het grondwater terechtkomen.
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de om-
zetting van de richtlijn in nationaal
recht moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ ........................................................ +31 (0)76 / 5795454
Fax ........................................................ +31 (0)76 / 5795494
E-Mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ .......................................................... +32 (0)70 / 225565
Fax .......................................................... +32 (0)70 / 225575
E-Mail: outillage.Gereedscha@be.bosch.com
Meetwaarden vastgesteld volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1 m afstand) en DIN 45 635.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de ma-
chine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
77 dB (A); geluidsvermogenniveau 90 dB (A).
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm ge-
ringer zijn dan 2,5 m/s2.
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60 335 volgens de be-
palingen van de richtlijnen 89/336/EEG, 98/37/EG,
2000/14/EG.
2000/14/EG: Het gegarandeerde geluidsvermogen-
niveau LWA is lager dan 92 dB (A). Waarderingsme-
thode van de conformiteit volgens aanhangsel V.
Leinfelden, 01.09.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Wijzigingen voorbehouden
Milieubescherming
Afvalverwijdering
Klantenservice
Conformiteitsverklaring
F016 L70 372.book Seite 6 Donnerstag, 29. September 2005 2:20 14
52 • F016 L70 372 • TMS • 15.09.05

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Aquatak 110 Plus.

Stel een vraag over de Bosch Aquatak 110 Plus

Heb je een vraag over de Bosch Aquatak 110 Plus en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Aquatak 110 Plus. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Aquatak 110 Plus zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.