Bosch Aquatak 10 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Aquatak 10. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: Aquatak 10
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Pools, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 47
Nederlands - 1
Lees deze voorschriften voordat u het appa-
raat in gebruik neemt en neem ze in acht.
Lees voor de ingebruikneming de gebruiks-
aanwijzing van het apparaat en neem in het bij-
zonder de veiligheidsvoorschriften in acht. Be-
waar de gebruiksaanwijzing om deze later te
kunnen raadplegen.
De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzingen op het
apparaat geven belangrijke informatie over veilig gebruik.
Neem naast de voorschriften in de gebruiksaanwijzing
ook de algemene veiligheidsvoorschriften en voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Richt de waterstraal nooit op mensen, dieren,
het apparaat of elektrische onderdelen. Let
op: De hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn als
deze onjuist wordt gebruikt.
Stroomaansluiting
■ De op het typeplaatje aangegeven spanning moet over-
eenkomen met de spanning van de stroombron.
■ Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen aan te sluiten
op een stopcontact dat is beveiligd met een zekeringau-
tomaat van 30 mA.
■ Bij gebruik van een verlengkabel moeten stekker en kop-
peling waterdicht zijn uitgevoerd.
Let op: Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn.
■ Pak de stekker nooit met natte handen vast.
■ Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem
deze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders
beschadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie
en scherpe randen.
■ De verlengkabel moet de in de gebruiksaanwijzing ver-
melde diameter hebben en moet spatwaterbeschermd
zijn. De verbinding van stekker en contrastekker mag
niet in het water liggen.
Wateraansluiting
■ Neem de voorschriften van het waterbedrijf in acht.
■ De schroefverbinding van alle aansluitslangen moet
dicht zijn.
■ De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn (gevaar
voor barsten). Een beschadigde hogedrukslang moet
onmiddellijk worden vervangen. Gebruik alleen door de
fabrikant geadviseerde slangen en verbindingen.
Gebruik
■ Controleer voor het gebruik of het apparaat en het toe-
behoren zich in een correcte toestand bevinden en veilig
kunnen worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in
orde is, mag het niet worden gebruikt.
■ Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onder-
dunde zuren en oplosmiddelen op. Daarbij horen onder
andere benzine, verfverdunner en stookolie. De sproei-
nevel is zeer ontvlambaar, explosief en giftig. Aceton,
onverdunde zuren en oplosmiddelen tasten bovendien
de voor het apparaat gebruikte materialen aan.
■ Wanneer het apparaat in een gevaarlijke omgeving
wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een tankstation, moeten
de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht wor-
den genomen. Het gebruik in een explosiegevaarlijke
ruimte is verboden.
■ Het apparaat moet een stevige ondergrond hebben.
■ Gebruik alleen de door de fabrikant van het apparaat ge-
adviseerde reinigingsmiddelen. Neem de gebruiksvoor-
schriften, de voorschriften ten aanzien van de afvoer van
afval en de waarschuwingen van de fabrikant in acht.
■ Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten
spatwaterbeschermd zijn.
■ De hendel van het spuitpistool mag tijdens het gebruik
niet in de stand „ON” worden vastgeklemd.
■ Draag indien nodig werkkleding ter bescherming tegen
water dat van voorwerpen terugspat.
■ Hoge druk kan voorwerpen laten terugspringen. Draag
indien nodig geschikte persoonlijke beschermende uit-
rusting, bijv. een veiligheidsbril.
■ Reinig voertuigbanden en ventielen met een mini-
mumafstand van 30 cm ter voorkoming van beschadigin-
gen door de hogedrukstraal. Een eerste teken van een be-
schadiging is een verkleuring van de band. Beschadigde
voertuigbanden en ventielen zijn levensgevaarlijk.
■ Asbesthoudende materialen en andere materialen die
voor de gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen
niet worden afgespoten.
■ Gebruik alleen reinigingsmiddelen die door de fabrikant
van het apparaat toegelaten zijn.
■ Gebruik de geadviseerde reinigingsmiddelen niet onver-
dund. De producten zijn in zo verre veilig, aangezien ze
geen zuren, logen of voor het milieu schadelijke stoffen be-
vatten. Wij adviseren het buiten bereik van kinderen bewa-
ren van reinigingsmiddelen. Spoel onmiddellijk grondig met
water af bij contact van het reinigingsmiddel met de ogen.
Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
Bediening
■ De bedienende persoon mag het apparaat alleen vol-
gens de bestemming gebruiken. De plaatselijke omstan-
digheden moeten in acht worden genomen. Let tijdens
de werkzaamheden goed op andere personen, in het bij-
zonder op kinderen.
■ Gebruik het apparaat niet in de buurt van personen, ten-
zij deze beschermende kleding dragen.
■ Richt de waterstraal nooit op uzelf of anderen om kleding
of schoenen te reinigen.
■ Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen
die zijn geïnstrueerd in het gebruik of die het apparaat
aantoonbaar kunnen bedienen. Het apparaat mag niet
door kinderen of jongeren worden gebruikt.
■ Laat het apparaat nooit onbeheerd zolang de motor in
werking is.
■ De naar buiten komende waterstraal veroorzaakt een te-
rugstotende kracht aan het spuitpistool. Houd daarom de
pistoolgreep en de lans stevig vast.
Transport
■ Schakel het apparaat uit en zet het stevig vast voordat u
het vervoert.
Onderhoud
■ Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u het gereedschap onbeheerd laat
– voor controle, reiniging en werkzaamheden aan het ge-
reedschap
■ Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een
erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Toebehoren en vervangingsonderdelen
■ Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen
die door de fabrikant worden aanbevolen. Origineel toe-
behoren en originele vervangingsonderdelen waarbor-
gen de storingsvrije werking van het apparaat.
Veiligheidsvoorschriften
F016 L70 896.book Seite 1 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
48 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 48
Nederlands - 2
Het apparaat is bestemd voor het reinigen van op-
pervlakken en voorwerpen buitenshuis, gereed-
schappen, voertuigen en boten. Met het juiste toe-
behoren kunnen ook door Bosch geadviseerde reini-
gingsmiddelen toegevoegd en afvoerbuizen
ontstopt en kunnen roest en verflagen worden ver-
wijderd. Dit product is niet geschikt voor bedrijfsma-
tig gebruik.
Het gebruik volgens bestemming heeft betrekking
op een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 °C.
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste
montage en het veilig gebruik van uw machine. Het
is belangrijk dat u deze voorschriften zorgvuldig
leest.
De machine weegt in compleet gemonteerde toe-
stand ongeveer 6.0 kg. Vraag indien nodig hulp om
de machine uit de verpakking te nemen.
Neem de hogedrukreiniger voorzichtig uit de verpak-
king. Controleer of de volgende delen compleet zijn:
– Hogedrukreiniger
– Spuitpistool en hogedrukslang
– Verlengbuis
(alleen AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Spuitlans (alleen AQUATAK 10)
– Breedstraalsproeier (paarse kleurcodering – al-
leen AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
– Rotatiesproeier (rode kleurcodering – alleen
AQUATAK 100 PLUS)
– Reinigingsmiddelsproeier en fles
– Aansluitstuk
– Wasborstel (alleen AQUATAK 100 PLUS)
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
Technische gegevens
Hogedrukreiniger AQUATAK 10 AQUATAK ECO AQUATAK 100 AQUATAK 100 PLUS
Bestelnummer 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ... 3 600 H76 ...
Opgenomen
vermogen [W] 1 300 1 450 1 400 1 500
Aanvoertempera-
tuur max. [°C] 40 40 40 40
Aanvoerhoeveel-
heid Min. [l/h] 17 17 17 17
Aanvoerdruk max. [bar] 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0
Nominale druk [bar] 90 90 90 90
Maximumdruk [bar] 100 100 100 100
Doorstroming [l/h] 300 340 330 350
Reinigingsmiddel [l] 0,5 0,5 0,5 0,5
Gewicht [kg] 6,0 6,0 6,0 6,0
Veiligheidsklasse / II / II / II / II
Serienummer Zie serienummer 13 (typeplaatje) op de machine.
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
F016 L70 896.book Seite 2 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
49 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 49
Nederlands - 3
1 Inschakelblokkering voor trekker
2 Trekker
3 Spuitpistool
4 Verlengbuis
(alleen AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
5 Breedstraalsproeier
(alleen AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
6 Hogedrukslang
7 Reinigingsmiddelsproeier met fles
8 Rotatiesproeier (alleen AQUATAK 100 PLUS)
9 Netstekker**
10 Aansluitstuk
11 Schakelaar
12 Straalsproeier (alleen AQUATAK 10)
13 Serienummer
**verschilt per land
In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Elektrische veiligheid
Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd en
heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning be-
draagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-landen 220 V
of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik al-
leen goedgekeurde verlengkabels. Informatie krijgt
u bij uw Bosch klantenservice.
Wanneer u voor de hogedrukreiniger een verlengka-
bel wilt gebruiken, zijn de volgende kabeldiameters
voorgeschreven:
1,5 mm2 tot max. 20 m lengte
2,5 mm2 tot max. 50 m lengte
Opmerking: Wanneer u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften be-
schreven) een aardedraad bezitten die via de stek-
ker met de aardedraad van uw elektrische installatie
verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de
Bosch-klantenservice om advies.
Voorzichtig: Verlengkabels die niet volgens de
voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn. Ver-
lengkabels, stekkers en contrastekkers moeten
waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitens-
huis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet
op de grond liggen.
Voor nog meer veiligheid wordt het gebruik van een
foutstroomschakelaar (reststroomapparaat) met
een afslagstroom van maximaal 30 mA geadvi-
seerd. De foutstroomschakelaar moet voor elk ge-
bruik worden gecontroleerd.
Opmerking voor producten die niet in Groot-Brit-
tannië worden verkocht: LET OP: voor uw veiligheid
is het noodzakelijk dat de aan de machine aange-
brachte stekker 9 met de verlengkabel verbonden
wordt. De stekker van de verlengkabel moet tegen
spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met
rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een
trekontlasting worden gebruikt.
Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze
alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden
gerepareerd.
Watervoorziening
Volgens de geldende voorschriften mag
de hogedrukreiniger nooit zonder een
systeemscheider worden aangesloten op
het drinkwaternet.
Gebruik een systeemscheider volgens EN 12729
Typ BA.
Wateraansluiting
Schroef het aansluitstuk 10 op de wateraanslui-
ting 14.
/ Verbind de wateraansluiting (niet meegele-
verd) met de waterkraan en met het apparaat.
Hogedrukslang en spuitpistool aansluiten
Schroef de hogedrukslang 6 stevig op het aan-
sluitstuk 15 vast.
Sluit de verlengbuis 4/straalsproeier 12 aan op
het spuitpistool 3. Steek daarbij de verlengbuis 4/
straalsproeier 12 vast, duw ertegen en draai de buis
een kwartslag met de wijzers van de klok mee om
deze te vergrendelen.
Steek de breedstraalsproeier 5 op de verleng-
buis 4 en draai de sproeier tot deze klikt om te ver-
grendelen.
Bestanddelen van de machine
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel be-
schadigd, doorgesneden of in de war is.
Montage
A
A B
C
D
E
F016 L70 896.book Seite 3 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
50 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 50
Nederlands - 4
Spuitlans (alleen AQUATAK 10)
De straalsproeier 12 heeft een vast ingestelde brede
straal en kan niet worden versteld.
Breedstraalsproeier (paarse kleurcodering – al-
leen AQUATAK ECO/100/100 PLUS)
Draai aan de huls van de sproeier om de straal
te veranderen van breedstraal naar puntstraal en
weer terug.
Reinigingsmiddelsproeier met fles
Draai de verlengbuis 4/straalsproeier 12 een
kwartslag tegen de wijzers van de klok in en trek
deze los.
Steek de reinigingsmiddelsproeier 7 in het spuit-
pistool 3 en draai de sproeier met de wijzers van de
klok mee om deze te vergrendelen.
Rotatiesproeier (rode kleurcodering – alleen
AQUATAK 100 PLUS)
Draai de breedstraalsproeier 5 tegen de wijzers
van de klok en trek deze uit het pistool.
Steek de rotatiesproeier 8 in de verlengbuis 4 en
draai de sproeier tot deze klikt om te vergrendelen.
Inschakelen
Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand ( )
staat en steek de stekker van het gereedschap in het
stopcontact.
Open de waterkraan.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2
te ontgrendelen. Druk de trekker 2 helemaal in tot
het water gelijkmatig stroomt en er zich geen lucht
meer in het apparaat en in de hogedrukslang be-
vindt. Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakel-
blokkering 1.
Druk op de knop ( ) van de schakelaar 11.
Richt het spuitpistool 3 omlaag. Bedien de inscha-
kelblokkering om de trekker 2 vrij te geven. Trek de
trekker 2 helemaal in.
Uitschakelen
Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakelblokke-
ring. Het spuitpistool is nu vergrendeld en kan niet
per ongeluk bediend worden.
Druk op de knop ( ) van de schakelaar 11.
Sluit de waterkraan. Trek de stekker uit het stopcon-
tact.
Bedien de inschakelblokkering 1 om de trekker 2 te
ontgrendelen. Druk de trekker 2 helemaal in tot er
geen waterdruk meer in het apparaat aanwezig is.
Laat de trekker 2 los. Druk op de inschakelblokke-
ring 1.
Maak de waterslang los van het apparaat en van de
waterkraan.
Algemeen
Zorg ervoor dat de machine op een vlakke onder-
grond staat.
Ga met de hogedrukslang niet te ver naar voren en
trek het gereedschap niet aan de slang. Dit kan er-
toe leiden dat het apparaat niet meer stabiel staat en
omvalt.
Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over met
een voertuig. Bescherm de hogedrukslang tegen
scherpe randen en hoeken.
Gebruik de rotatiestraaldrukbuis niet voor het was-
sen van auto’s.
Werkzaamheden met reinigingsmiddelen
Gebruik alleen door Bosch aanbevolen reini-
gingsmiddelen. Ongeschikte reinigingsmidde-
len kunnen het apparaat en het te reinigen voor-
werp beschadigen.
Steek de reinigingsmiddelsproeier op het sproeipis-
tool.
Vul de reinigingsmiddelfles met geschikt reinigings-
middel en schroef de fles weer op de reinigingsmid-
delsproeier.
Wij raden u een spaarzaam gebruik van reinigings-
middelen met het oog op het milieu aan. Neem de
verdunningsadviezen op het reservoir in acht.
Bosch garandeert door een ruime keuze aan reini-
gingsmiddelen het storingsvrije gebruik van het ap-
paraat.
Geadviseerde reinigingsmethode
Stap 1: Vuil losmaken
Spuit niet te veel reinigingsmiddel op het te reinigen
voorwerp en laat het korte tijd inwerken.
Stap 2: Vuil verwijderen
Verwijder het losgemaakte vuil met hoge druk.
Opmerking: Begin bij het reinigen van verticale op-
pervlakken onderaan en werk met het reinigingsmid-
del naar boven verder. Werk bij het afspoelen van
boven naar beneden.
Instellen en gebruiken van
verschillende sproeiers
Ingebruikneming
F
G
H
I
J
K
Aanwijzingen voor het gebruik
van de hogedrukreiniger
F016 L70 896.book Seite 4 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
51 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 51
Nederlands - 5
Trek altijd voor werkzaamheden aan het
apparaat de stekker uit het stopcontact
en maak de wateraansluiting los.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare ge-
breken zoals een losse bevestiging en versleten of
beschadigde onderdelen.
Controleer of de afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen intact en correct gemonteerd zijn. Voer
noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaam-
heden uit voordat u de hogedrukreiniger gebruikt.
Wanneer de hogedrukreiniger ondanks zorgvuldige
productie- en testprocédés toch defect raakt, moet
de reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch-tuingereedschappen worden uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangings-
onderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers
van de machine.
Verwijder de adapter 10 van de wateraansluiting
en trek de zeef 16 naar buiten.
De zeef 16 kan gemakkelijk met een spitse tang
worden verwijderd. Spoel de zeef en breng deze
weer aan. Vervang een beschadigde zeef.
De hogedrukreiniger mag nooit worden gebruikt als
de zeef ontbreekt of defect is.
Reinig de buitenkant van de hogedrukreiniger met
behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik
geen water, oplosmiddel of polijstmiddel. Verwijder
alle verontreinigingen. Reinig in het bijzonder de
ventilatieopeningen van de motor.
Wanneer het water niet volledig wordt verwijderd,
kan de hogedrukreiniger door vorst worden bescha-
digd. Berg het apparaat in een vorstvrije ruimte op.
Plaats er geen andere voorwerpen op.
☞ Let erop dat de kabels bij het samen- of open-
klappen niet vastgeklemd worden. Knik de
hogedrukslang niet.
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos-
sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro-
bleem niet zelf kunt verhelpen.
Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de
fout.
Onderhoud Filter reinigen en controleren
Wegzetten na gebruik
A
L
Problemen oplossen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Stekker niet aangesloten
Stopcontact defect
Zekering doorgeslagen
Verlengkabel beschadigd
Motorbeveiliging is geactiveerd
Bevroren
Sluit de stekker aan
Gebruik een ander stopcontact
Vervang de zekering
Probeer het zonder verlengkabel
Laat de motor 5 minuten afkoelen.
Laat pomp, waterslang of toebehoren
ontdooien
De motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen
Netspanning niet in orde
Motorbeveiliging is geactiveerd
Zekering vervangen
Controleer de netspanning, deze moet
met de gegevens op het typeplaatje over-
eenkomen
Laat de motor 5 minuten afkoelen
Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een stroom-
kring die een zekering heeft die past bij
het vermogen van de hogedrukreiniger
Te hoge werkdruk Sproeier gedeeltelijk verstopt Reinig de sproeier
F016 L70 896.book Seite 5 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
52 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 52
Nederlands - 6
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mo-
gen niet in de grond, het grondwater of oppervlakte-
water terechtkomen.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de voor-
schriften op de verpakking en de voorgeschreven
concentratie nauwkeurig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaat-
selijke voorschriften in acht: afgespoelde olie mag
niet in het grondwater terechtkomen.
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/
96/EG over elektrische en elektroni-
sche oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moe-
ten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ ........................................................ +31 (0)76 / 5795454
Fax ........................................................ +31 (0)76 / 5795494
E-Mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ ........................................................... +32 (0)70 / 225565
Fax ........................................................... +32 (0)70 / 225575
E-Mail: outillage.Gereedscha@be.bosch.com
Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp
Watervoorziening niet in orde
Waterfilter verstopt
Waterslang afgeklemd of geknikt
Hogedrukslang te lang
Schakel de hogedrukreiniger uit en laat
deze met open spuitpistool en open wa-
terkraan lopen tot een gelijkmatige werk-
druk bereikt wordt
Controleer of de wateraansluiting voldoet
aan de technische gegevens. De kleinste
waterslangen die mogen worden ge-
bruikt, zijn 1/2" of Ø 13 mm
Reinig het waterfilter
Leg de waterslang recht
Verwijder de verlenging van de hogedruk-
slang, maximumlengte waterslang 7 m)
Druk is gelijkmatig, maar te
laag
Opmerking: Bepaald toe-
behoren veroorzaakt een
lage druk
Sproeier versleten
Start- en stopventiel versleten
Vervang de sproeier
Trek vijf keer snel achter elkaar aan de
trekker
Motor loopt, maar er is
geen werkdruk
Water niet aangesloten
Filter verstopt
Sproeier verstopt
Sluit het water aan
Reinig het filter
Reinig de sproeier
De hogedrukreiniger start
vanzelf
Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erkende Bosch-
klantenservice
Apparaat lekt Pomp lekt 6 druppels per minuut zijn toegestaan.
Neem bij buitengewone, ernstiger lekka-
ges contact op met de erkende Bosch
klantenservice
Milieubescherming
Afvalverwijdering
Klantenservice
F016 L70 896.book Seite 6 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
53 • F 016 L70 896 • 12.05
Pagina: 53
Nederlands - 7
Productcategorie: 27
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Dr. Egbert Schneider Helmut Heinzelmann
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.03.2012
Wijzigingen voorbehouden
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1 m afstand).
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap
bedraagt kenmerkend:
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
dB(A)
dB(A)
dB
77
87
=3
77
87
=3
79
88
=3
79
88
=3
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60335:
Trillingsemissiewaarde ah
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
=3,2
=0,6
Conformiteitsverklaring
3 600 ... H76 A..
H76 B..
Eco Plus
H76 A..
H76 G.. ECO
H76 A..
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan
de volgende normen en normatieve documenten:
EN 60335 volgens de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsvermogenniveau
Wegingsmethode van de conformiteit volgens
aanhangsel V.
dB(A) 90 92 91 91
F016 L70 896.book Seite 7 Mittwoch, 9. Mai 2012 11:03 11
54 • F 016 L70 896 • 12.05

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Aquatak 10.

Stel een vraag over de Bosch Aquatak 10

Heb je een vraag over de Bosch Aquatak 10 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Aquatak 10. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Aquatak 10 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.