Bosch AQT 33-10 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AQT 33-10. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Hogedrukreiniger
  • Model/naam: AQT 33-10
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 37
38 | Nederlands
F 016 L70 993 | (10.6.13) Bosch Power Tools
Conservare l’apparecchio in un ambiente non soggetto al ge-
lo.
Assicurarsi che durante il magazzinaggio i cavi non siano inca-
strati. Non piegare il tubo flessibile alta pressione.
Assistenza clienti e consulenza impieghi
www.bosch-do-it.com
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Protezione dell’ambiente
Sostanze chimiche dannose per l’ambiente non devono pene-
trare nel terreno, nella falda acquifera, in stagni, fiumi ecc.
Utilizzando detergenti osservare scrupolosamente le indica-
zioni riportate sulla confezione ed attenersi alla concentrazio-
ne prescritta.
Incasodipuliziadiveicoliamotorerispettarelenormevigenti
locali: È necessario assolutamente evitare che olio lavato via
possa penetrare nella falda acquifera.
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente idropulitri-
ce, accessori ed imballaggi dismessi.
Non gettare l’idropulitrice tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ed all’attuazione
del recepimento nel diritto nazionale, le ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche di-
ventate inservibili devono essere raccolte
separatamente ed essere inviati ad una riu-
tilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.
Richt de waterstraal nooit op mensen, die-
ren, het apparaat of elektrische onderde-
len.
Let op: De hogedrukstraal kan gevaarlijk
zijn als deze onjuist wordt gebruikt.
Volgens de geldende voorschriften mag het
apparaatzondersysteemscheiding nietophet
drinkwaternet worden aangesloten. Gebruik
een systeemscheider volgens IEC 61770 type
BA. Water dat door de systeemscheider
stroomt, is geen drinkwater meer.
Veiligheidsvoorschriftenvoor hogedrukreinigers
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-
schriftennietwordenopgevolgd,kanditeenelek-
trische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzingen op het
apparaat geven belangrijke informatie over veilig ge-
bruik.
Neem naast de voorschriften in de gebruiksaanwijzing
ook de algemene veiligheidsvoorschriften en de voor-
schriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
Stroomaansluiting
 De spanning van de stroombron moet overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
 Geadviseerdwordtomditapparaatalleenaantesluitenop
een stopcontact dat is beveiligd met aardlekschakelaar
van 30 mA.
 Trek de stekker uit het stopcontact, ook als u het apparaat
slechts voor korte tijd onbeheerd laat.
 De elektrische spanningsvoorziening moet conform
IEC 60364-1 zijn.
 Alsdeaansluitkabelmoetwordenvervangen,moetendeze
werkzaamhedendoordefabrikant,deerkendeklantenser-
vice van de fabrikant of een daartoe gekwalificeerd per-
soon worden uitgevoerd om veiligheidsrisico’s te voorko-
men.
 Pak de stekker nooit met natte handen vast.
 Trekdenetstekkernietuithetstopcontactterwijlumethet
apparaat werkt.
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 38 Monday, June 10, 2013 10:08 AM
Pagina: 38
Nederlands | 39
Bosch Power Tools F 016 L70 993 | (10.6.13)
 Rijd nietoverdeaansluitkabel of de verlengkabel, klemde-
ze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders be-
schadigd raken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en
scherpe randen.
 Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of andere be-
langrijke delen zoals hogedrukslang, spuitpistool of veilig-
heidsvoorzieningen beschadigd zijn.
 Let op: Verlengkabels die niet aan de voorschriften vol-
doen, kunnen gevaarlijk zijn.
 Bijgebruikvaneenverlengkabelmoetenstekkerenkoppe-
ling waterdicht zijn uitgevoerd. De verlengkabel moet een
diameter overeenkomstig de gegevens in de gebruiksaan-
wijzing hebben en moet tegen spatwater beschermd zijn.
Deverbindingvanstekkerencontrastekkermagnietinhet
water liggen.
 Wanneer stekkers van de stroomvoorzienings- of verleng-
kabel vervangen worden, moeten de spatwaterbescher-
ming en de mechanische stabiliteit bewaard blijven.
Wateraansluiting
 Neem de voorschriften van het waterbedrijf in acht.
 De schroefverbinding van alle aansluitslangen moet dicht
zijn.
 Gebruik alleen een versterkte slang met een diameter van
12,7 mm (1/2").
 Het apparaat mag nooit zonder terugstroomklep op een
drinkwatervoorziening worden aangesloten. Water dat
door een terugstroomklep is gestroomd, wordt als niet
meer drinkbaar beschouwd.
 De hogedrukslang mag niet beschadigd zijn (gevaar voor
barsten). Een beschadigde hogedrukslang moet onmid-
dellijkwordenvervangen.Gebruikalleendoordefabrikant
geadviseerde slangen en verbindingen.
 Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belang-
rijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen
door de fabrikant geadviseerde slangen, armaturen en
koppelingen.
 Aan de wateraansluiting mag alleen schoon of gefilterd wa-
ter worden gebruikt.
Gebruik
 Controleer voor het gebruik of het apparaat en het toebe-
horenzichin een correctetoestandbevinden enveiligkun-
nen worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in orde is,
mag het niet worden gebruikt.
 Richt de waterstraal nooit op uzelf of anderen om kleding
of schoenen te reinigen.
 Er mogen geen oplosmiddelhoudende vloeistoffen, onver-
dunde zuren, aceton of oplosmiddelen (inclusief benzine,
verfverdunner en stookolie) worden aangezogen, aange-
zien de sproeinevelsdaarvan zeer brandbaar, explosief en
giftig zijn.
 Wanneer het apparaat in een gevaarlijke omgeving wordt
gebruikt, bijvoorbeeldbijeentankstation,moetendedaar
geldende veiligheidsvoorschriften in acht worden geno-
men. Het gebruik in een explosiegevaarlijke ruimte is ver-
boden.
 Het apparaat moet een stevige ondergrond hebben.
 Gebruikalleen de door de fabrikantvanhetapparaatgead-
viseerde reinigingsmiddelen. Neem de gebruiksvoor-
schriften, de voorschriften ten aanzien van de afvoer van
afval en de waarschuwingen van de fabrikant in acht.
 Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten
spatwaterbeschermd zijn.
 Dehendelvanhetspuitpistoolmagtijdenshetgebruikniet
in de stand „ON” worden vastgeklemd.
 Draaggeschiktekledingterbeschermingtegenspatwater.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van personen, tenzij
deze beschermende kleding dragen.
 Draag indien nodig geschikte persoonlijke beschermende
uitrustingtegenopspattendwater,bijv.eenveiligheidsbril
of stofmasker, om u te beschermen tegen door voorwer-
pen weerkaatst water, deeltjes of aërosols.
 Hoge druk kan voorwerpen laten terugspringen. Draag in-
dien nodig geschikte persoonlijke beschermende uitrus-
ting, bijv. een veiligheidsbril.
 Reinig voertuigbanden en ventielen met een minimumaf-
stand van 30 cm ter voorkoming van beschadigingen door
dehogedrukstraal.Eeneerstetekenvaneenbeschadiging
is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuigban-
den en ventielen zijn levensgevaarlijk.
 Asbesthoudendematerialenenanderematerialendievoor
de gezondheid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen niet
worden afgespoten.
 Gebruik de geadviseerde reinigingsmiddelen niet onver-
dund. De producten zijn in zoverre veilig, aangezien deze
geenzuren, logen of voor het milieu schadelijkestoffenbe-
vatten. Wij raden aan de reinigingsmiddelen buiten het be-
reik van kinderen te bewaren. Spoel onmiddellijk grondig
met water af bij contact van het reinigingsmiddel met de
ogen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
 Gebruik de hogedrukreiniger nooit zonder het filter,
met een vuil filter of met een beschadigd filter. Bij ge-
bruik van de hogedrukreiniger zonder filter of met een vuil
of beschadigd filter vervalt de garantie.
 Metaaldelen kunnen na langdurig gebruik heet worden. In-
dien nodig werkhandschoenen dragen.
 Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij op-
komend onweer niet met de hogedrukreiniger werken.
Bediening
 De bedienende persoon mag het apparaat alleen volgens
de voorschriften gebruiken. De plaatselijke omstandighe-
den moeten in acht worden genomen. Let tijdens de werk-
zaamheden goed op andere personen, in het bijzonder op
kinderen.
 Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen
die zijn geïnstrueerd in het gebruikof diehetapparaataan-
toonbaar kunnen bedienen. Het apparaat mag niet door
kinderen of jongeren worden gebruikt. Kinderen moeten
onder toezicht staan, om zeker te stellen dat zij niet met
het apparaat spelen.
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 39 Monday, June 10, 2013 10:08 AM
Pagina: 39
40 | Nederlands
F 016 L70 993 | (10.6.13) Bosch Power Tools
 Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met be-
perkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of
gebrekkige ervaring en kennis, voor zover zij onder toe-
zichtstaanofmetbetrekkingtotdeveiligeomgangmethet
apparaat zijn geïnstrueerd en zij de daarmee verbonden
gevaren begrijpen.
 Het apparaat mag nooit onbeheerd worden gelaten wan-
neer het ingeschakeld is.
 De uit de hogedruksproeier komende waterstraal veroor-
zaakt eenterugstoting.Houd daarom spuitpistool enspuit-
lans met beide handen vast.
Transport
 Schakel het apparaat uit en zet het stevig vast voordat u
het vervoert.
Onderhoud
 Schakel het apparaatvóórreinigings- en onderhoudswerk-
zaamheden en vóór het wisselen van toebehoren altijd uit.
Trekdestekkeruithetstopcontactwanneeruhetapparaat
op het stroomnet gebruikt.
 Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een er-
kende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Toebehoren en vervangingsonderdelen
 Gebruik alleen toebehoren en vervangingsonderdelen die
door de fabrikant worden aanbevolen. Origineel toebeho-
ren en originele vervangingsonderdelen waarborgen de
storingsvrije werking van het apparaat.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het apparaat is bestemd voor het reinigen van oppervlakken
en voorwerpen buitenshuis, voor apparaten, voertuigen en
boten, voor zover gebruik wordt gemaakt van het daarvoor
bestemde toebehoren, zoals door Bosch aanbevolen reini-
gingsmiddelen.
Het gebruik volgens de voorschriften heeft betrekking op een
omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Dit product is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1 m afstand).
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau85 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 97 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335:
ah=6 m/s2
, K=2 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60335 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 100 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.
Productcategorie: 27
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Symbool Betekenis
Bewegingsrichting
Gewicht
Aan
Uit
Lo Lage druk
Hi Hoge druk
Toebehoren
Hogedrukreiniger AQT 33-10
Productnummer 3 600 HA7 0..
Opgenomen vermogen kW 1,3
Temperatuur aanvoer max. °C 40
Watervolume toevoer min. l/min 5,5
Toegestane druk MPa 10
Nominale druk MPa 6,7
Debiet l/min 4,5
Maximale ingangsdruk MPa 1
Autostopfunctie 
GewichtvolgensEPTA-Procedure
01/2003 kg 5,8
Isolatieklasse /II
Serienummer Zie serienummer (type-
plaatje) op hogedrukrei-
niger
Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongun-
stigevoorwaarden vanhet stroomnet kunnennadelige gevolgenvooran-
dere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan
0,153 ohm worden geen storingen verwacht.
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 40 Monday, June 10, 2013 10:08 AM
Pagina: 40
Nederlands | 41
Bosch Power Tools F 016 L70 993 | (10.6.13)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.06.2013
Montage en gebruik
Ingebruikneming
Voor uw veiligheid
Letop!Schakelhetapparaatvóóronderhouds-
en reinigingswerkzaamheden uit en trek de
stekker uit het stopcontact. Hetzelfde geldt
wanneer de stroomkabel beschadigd, doorge-
sneden of in de war is.
De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-
landen 220 V, 240 V afhankelijk van de uitvoering). Alleen
toegestane verlengkabels gebruiken. Raadpleeg voor infor-
matie de erkende klantenservice.
Als u voor de hogedrukreiniger een verlengkabel wilt gebrui-
ken, zijn de volgende kabeldiameters voorgeschreven:
– 1,5 mm2
tot max. 20 m lengte
– 2,5 mm2
tot max. 50 m lengte
Opmerking:Alsueenverlengkabelgebruikt,moetdeze(zoals
bij de veiligheidsvoorschriften beschreven) een aardedraad
bezitten die via de stekker met de aardedraad van uw elektri-
sche installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch-
klantenservice om advies.
VOORZICHTIG:Verlengkabelsdienietvolgens
de voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn.
Verlengkabels, stekkers en contrastekkers
moetenwaterdichtuitgevoerdenvoorgebruik
buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen niet op de
grond liggen.
Voor meer veiligheid gebruikt u een aardlekschakelaar met
een foutstroom van maximaal 30 mA. Deze aardlekschake-
laar moet voor elk gebruik gecontroleerd worden.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een
erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd.
Opmerking voor producten die niet in Groot-Brittannië wor-
den verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan de
machine aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt
verbonden. De stekker van de verlengkabel moet tegen spat-
water bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber be-
kleed zijn. De verlengkabel moet met een trekontlasting wor-
den gebruikt.
Let erop dat dit apparaat niet zonder water mag lopen.
Gebruik
Inschakelen
Verbinddewaterslang(nietmeegeleverd)metdewaterkraan
en met het apparaat.
Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand „0” staat en steek
de stekker van het apparaat in het stopcontact.
Open de waterkraan.
De inschakelblokkering (achterste schakelaar op de pistool-
greep) bedienen om de trekker vrij te geven. De trekker hele-
maalindrukkentothetwatergelijkmatigstroomtenzichgeen
luchtmeerinhetapparaatenindehogedrukslangbevindt.De
trekker loslaten. De inschakelblokkering (voorste schakelaar
op de pistoolgreep) bedienen.
Draai de netschakelaar. Het spuitpistool omlaag richten. De
inschakelblokkering bedienen om de trekker vrij te geven. De
trekker helemaal indrukken.
Autostopfunctie
De motor van het apparaat wordt uitgeschakeld zodra u de
trekker van de pistoolgreep loslaat.
Tips voor de werkzaamheden
Algemeen
Zorg ervoor dat de hogedrukreiniger op een vlakke onder-
grond staat.
Ga met de hogedrukslang niet te ver naar voren en trek de ho-
gedrukreiniger niet aan de slang. Dit kan ertoe leiden dat de
hogedrukreiniger niet meer stabiel staat en omvalt.
Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over met een voer-
tuig. Bescherm de hogedrukslang tegen scherpe randen en
hoeken.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Slanghouder monteren 2
Lans op spuitpistool aansluiten 3
Hogedrukslang en spuitpistool aansluiten 4
Mondstuk vaststeken 5
Wateraansluiting 6
In- en uitschakelen 7
Sproeistraal instellen 8
Afwasmiddelfles aansluiten 9
Filter reinigen 10
Sproeier reinigen 11
Opbergen 12
Transport 13
Toebehoren kiezen 14
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 41 Monday, June 10, 2013 10:08 AM
Pagina: 41
42 | Nederlands
F 016 L70 993 | (10.6.13) Bosch Power Tools
Gebruik de rotatiesproeier niet voor hetwassen van een auto.
Tips voor de werkzaamheden met reinigingsmiddelen
 Gebruik alleen reinigingsmiddelen die uitdrukkelijk
voor hogedrukreinigers geschikt zijn.
Met het oog op het milieu raden wij u een spaarzaam gebruik
van reinigingsmiddelen aan. De op de verpakking aange-
brachte adviezen over verdunning in acht nemen.
Geadviseerde reinigingsmethode
Stap 1: Vuil losmaken
Verwijder de rotatiesproeier van de lans om een geringe druk
op te wekken en het reinigingsmiddel spaarzaam te doseren.
Stap 2: Vuil verwijderen
Verwijder het losgemaakte vuil met hoge druk.
Opmerking:Beginbijhetreinigenvanverticaleoppervlakken
met het reinigingsmiddel onderaan en werk naar boven toe.
Bij het afspoelen werkt u van boven naar beneden.
Storingen opsporen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Motor start niet Stekker niet aangesloten Sluit de stekker aan
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Zekering doorgeslagen Vervang de zekering
Verlengkabel beschadigd Probeer het zonder verlengkabel
Motorbeveiliging aangesproken De motor 15 minuten laten afkoelen
Bevroren Pomp, waterslang of toebehoren laten ontdooien
Motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Netspanning niet in orde Controleer de netspanning, deze moet met de gege-
vens op het typeplaatje overeenkomen
Motorbeveiliging aangesproken De motor 15 minuten laten afkoelen
Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een stroomkring die een ze-
kering heeft die past bij het vermogen van de hoge-
drukreiniger
De motor loopt, maar geen
druk aanwezig
Sproeier gedeeltelijk verstopt Sproeier reinigen
Motorgeluid aanwezig, maar
geen functie
Ontoereikende netspanning Controleer of de spanning van het stroomnet overeen-
komt met de gegevens op het typeplaatje.
Te lage spanning vanwege gebruik van
een verlengkabel Controleer of de verlengkabel geschikt is
Apparaat is lange tijd niet gebruikt Neem contact op met de erkende Bosch-klantenser-
vice
Problemen met de autostopfunctie Neem contact op met de erkende Bosch-klantenser-
vice
Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp Laat de hogedrukreiniger met open spuitpistool, open
waterkraan en op lage druk ingestelde sproeier lopen
tot een gelijkmatige werkdruk bereikt wordt
Watervoorziening niet in orde Controleer of de wateraansluiting voldoet aan de tech-
nische gegevens. De kleinste waterslangen die mogen
worden gebruikt, zijn 1/2" of Ø 13 mm
Waterfilter verstopt Reinig het waterfilter
Waterslang afgeklemd of geknikt Leg de waterslang recht
Hogedrukslang te lang Verwijder de verlenging van de hogedrukslang, maxi-
mumlengte waterslang 7 m
Druk is gelijkmatig, maar te
laag
Opmerking: Bepaald toebeho-
ren veroorzaakt een lage druk
Sproeier versleten Sproeier vervangen
Start- en stopventiel versleten Trek vijf keer snel achter elkaar aan de trekker
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 42 Monday, June 10, 2013 10:08 AM
Pagina: 42
Nederlands | 43
Bosch Power Tools F 016 L70 993 | (10.6.13)
Onderhoud en service
Onderhoud
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het apparaat de
stekker uit het stopcontact en maak de wateraanslui-
ting los.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden
regelmatig uit, zodat u verzekerd bent van een lang en pro-
bleemloos gebruik.
Controleerhetapparaatregelmatigopzichtbaregebrekenzo-
als een losse bevestiging en versleten of beschadigde onder-
delen.
Controleerofafschermingenenveiligheidsvoorzieningenniet
beschadigd zijn en juist zijn aangebracht. Voer voor het ge-
bruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerk-
zaam-heden uit.
Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige fabricage- en test-
methodentochdefectraken,dientdereparatietewordenuit-
gevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch-tuinap-
paraatpen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van de machine.
Na gebruik, opbergen
Schakel de aan/uit-schakelaar uit en bedien de trekker om de
hogedrukslang leeg te maken.
Reinigdebuitenkantvandehogedrukreiniger meteenzachte
borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of po-
lijstmiddel. Verwijder alle verontreinigingen. Reinig in het bij-
zonder de ventilatieopeningen van de motor.
Buiten gebruik stellen aan einde van seizoen: Laat alle water
uit de pomp lopen door de motor enkele seconden te laten lo-
pen en de trekker te bedienen.
Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat.
Bewaar het apparaat in een vorstvrije omgeving.
Controleer dat de kabels niet worden vastgeklemd terwijl het
apparaat opgeborgen is. Knik de hogedrukslang niet.
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-do-it.com
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Milieubescherming
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mogen niet in
de grond, het grondwater of het oppervlaktewater terechtko-
men.
Houd bij gebruik van reinigingsmiddelen de voorschriften op
de verpakking en de voorgeschreven concentratie nauwkeu-
rig aan.
Neem bij het reinigen van motorvoertuigen de plaatselijke
voorschriften in acht: Afgespoelde olie mag niet in het grond-
water terechtkomen.
Afvalverwijdering
Hogedrukreiniger, toebehoren en verpakkingen moeten op
een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi de hogedrukreiniger niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende oude elektrische en elektroni-
sche apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische en elektronische ap-
paraten worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
De motor loopt, maar druk be-
grensd of geen werkdruk
Water niet aangesloten Water aansluiten
Filter verstopt Filter reinigen
Sproeier verstopt Sproeier reinigen
De hogedrukreiniger start van-
zelf
Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erkende Bosch-klantenser-
vice
Apparaat lekt Pomp lekt Geringe waterlekkage is toegestaan; bij grotere lekka-
ges neemt u contact op met de klantenservice.
Reinigingsmiddel wordt niet
aangezogen
Sproeier vastgestoken Verwijder de sproeier om een geringere druk op te
wekken
Reinigingsmiddel te taaivloeibaar Met water verdunnen
De hogedrukslang is verlengd. Originele slang aansluiten.
Resten of vernauwingen in de reini-
gingsmiddelkringloop
Met schoon water spoelen en vernauwing ongedaan
maken. Als het probleem nog steeds bestaat, Bosch
Service Center om raad vragen.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1870-004.book Page 43 Monday, June 10, 2013 10:08 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AQT 33-10.

Stel een vraag over de Bosch AQT 33-10

Heb je een vraag over de Bosch AQT 33-10 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AQT 33-10. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AQT 33-10 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.