Bosch AL 1115 CV handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AL 1115 CV. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Accu
  • Model/naam: AL 1115 CV
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16 | Nederlands
1 619 929 J43 | (7.6.11) Bosch Power Tools
Per ogni tipo dirichiesta odi ordinazione dipezzidiricambio,
è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a die-
cicifreriportatosullatarghettadifabbricazionedellastazione
di ricarica.
Servizio di assistenza ed assistenza clienti
Il servizio di assistenza risponde alleVostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:
www.bosch-pt.com
Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra disposizione per ri-
spondere alle domande relative all’acquisto, impiego e rego-
lazione di apparecchi ed accessori.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS
Viale Lombardia 18
20010 Arluno
Tel.: +39 (02) 36 96 26 63
Fax: +39 (02) 36 96 26 62
Fax: +39 (02) 36 96 86 77
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente la stazione
di ricarica, gli accessori dismessi e gli imballaggi.
Nongettaretra i rifiutidomestici le stazioni di ricarica dismes-
se!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale,le stazioni diricaricadiventateinservi-
bili devono essere raccolte separatamente
ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Houdhetoplaadapparaatuitdebuurtvanregen
en vocht. Het binnendringen van water in het op-
laadapparaat vergroot het risico van een elektri-
sche schok.
f Laad alleen Bosch-lithiumionaccu’s of dergelijke in
Bosch-producten ingebouwde accu’s op met de in de
technische gegevens aangegeven spanningen. Anders
bestaat er brand- en explosiegevaar.
f Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.
f Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een be-
schadiginghebtvastgesteld.Openhetoplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd perso-
neelenalleenmetoriginelevervangingsonderdelenre-
pareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stek-
kers vergroten het risico van een elektrische schok.
f Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk
brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in
een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen
optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
f Bijbeschadigingenonjuistgebruikvandeaccukunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
f Houdtoezichtopkinderen.Daarmeewordtgewaarborgd
dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.
f Kinderen en personen die op grond van hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervaren-
heid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het op-
laadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadap-
paraat niet zonder toezicht of instructie door een
verantwoordelijke persoon gebruiken. Anders bestaat
het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschu-
wingen en voorschriften niet
wordenopgevolgd,kanditeen
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar deze voorschriften goed.
Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u alle functies
volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebrui-
ken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het oplaadapparaat op de pagina met afbeeldingen.
1 Accu*
2 Groene accuoplaadindicatie
3 Oplaadschacht
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
OBJ_BUCH-750-002.book Page 16 Tuesday, June 7, 2011 8:33 AM
Pagina: 16
Nederlands | 17
Bosch Power Tools 1 619 929 J43 | (7.6.11)
Technische gegevens
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-
paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Opladen
Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadappa-
raat in het stopcontact en de accu 1 in de oplaadschacht 3
wordt gestoken.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en wordt de accu af-
hankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de opti-
male laadstroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het
oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.
Opmerking: Het opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu binnen het toegestane oplaadtemperatuur-
bereik ligt, zie het gedeelte: „Technische gegevens”.
Betekenis van de indicatie-elementen
Knipperende accuoplaadindicatie 2
Het opladen wordt aangegeven door knip-
peren van de accuoplaadindicatie 2.
Permanent verlichte accuoplaadindicatie 2
De permanent verlichte accuoplaa-
dindicatie 2 geeft aan dat de accu vol-
ledig opgeladen is of dat de tempera-
tuur van de accu buiten het
toegestane temperatuurbereik ligt en daarom niet kan wor-
den opgeladen. Zodra detemperatuur binnen het toegestane
temperatuurbereik ligt, wordt de accu opgeladen.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft de
permanent verlichte accuoplaadindicatie 2 aan dat de net-
stekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.
Oorzaken en oplossingen van fouten
Tips voor de werkzaamheden
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het
oplaadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Mochthetoplaadapparaatondankszorgvuldigefabricage-en
testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te wor-
den uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch
elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het oplaadapparaat.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Oplaadapparaat AL 1115 CV
Zaaknummer 2 607 225 5..
Oplaadspanning accu (automatische
spanningsherkenning) V 3,6 – 10,8
Laadstroom mA 1500
Toegestaan oplaadtemperatuurbe-
reik °C 0 – 45
Oplaadtijd bij accucapaciteit, ca.
– 1,3 Ah min 55
Aantal accucellen 1 – 3
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,3
Isolatieklasse / II
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het oplaadapparaat. De
handelsbenamingen van sommige oplaadapparaten kunnen afwijken.
Oorzaak Oplossing
Accuoplaadindicatie 2 brandt permanent
Geen opladen mogelijk
Accuniet (goed)aangebracht Plaats de accu correct op het
oplaadapparaat
Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bij-
voorbeeld door de accu enke-
le keren te plaatsen en te ver-
wijderen, of vervang de accu
indien nodig
Accu defect Vervang de accu
Accuoplaadindicatie 2 brandt niet
Netsnoer van het oplaadap-
paraat is niet (of niet goed)
vastgestoken
Steek de stekker (volledig) in
het stopcontact
Stopcontact, netsnoer of
oplaadapparaat defect
Netspanning controleren,
oplaadapparaat indien nodig
door een erkende klanten-
service voor Bosch elektri-
sche gereedschappen laten
controleren
OBJ_BUCH-750-002.book Page 17 Tuesday, June 7, 2011 8:33 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AL 1115 CV.

Stel een vraag over de Bosch AL 1115 CV

Heb je een vraag over de Bosch AL 1115 CV en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AL 1115 CV. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AL 1115 CV zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.