Bosch AKE 35-19 S handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AKE 35-19 S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Kettingzaag
  • Model/naam: AKE 35-19 S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 109
110 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschu-
wingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand
of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Trek vóór instellings- en on-
derhoudswerkzaamheden of
wanneer de stroomkabel be-
schadigd of doorgesneden
wordt onmiddellijk de net-
stekker uit het stopcontact.
Gebruik het gereedschap niet
in de regen en stel het niet
bloot aan regen.
Draag tijdens het gebruik van
het elektrische gereedschap
altijd een veiligheidsbril en
een gehoorbescherming.
De terugslagrem en de snel-
stop stoppen de zaagketting
binnen korte tijd.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 110 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 110
Nederlands | 111
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uit-
rusting zoals een stofmasker, slipvaste werk-
schoenen, een veiligheidshelm of gehoorbe-
scherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico van verwondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 111 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 111
112 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor kettingza-
gen
f Houd bij een lopende zaag alle lichaamsde-
len uit de buurt van de zaagketting. Contro-
leer voor het starten van de zaag dat de
zaagketting niets aanraakt. Bij werkzaamhe-
den met een kettingzaag kan een moment
van onoplettendheid ertoe leiden dat kleding
of lichaamsdelen door de zaagketting wor-
den meegenomen.
f Houd het elektrische gereedschap alleen
aan de geïsoleerde greepvlakken vast, aan-
gezien de zaagketting in aanraking met het
netsnoer van het gereedschap kan komen.
Contact van de zaagketting met een span-
ningvoerende leiding kan metalen delen van
het gereedschap onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.
f Houd de kettingzaag altijd met uw rechter-
hand aan de achterste greep en met uw lin-
kerhand aan de voorste greep vast. Als u de
kettingzaag omgekeerd vasthoudt, loopt u
een hoger risico op letsel. Houd de ketting-
zaag daarom alleen zoals voorgeschreven
vast.
f Draag een veiligheidsbril en gehoorbe-
scherming. Overige beschermende uitrus-
ting voor uw hoofd, handen, benen en voe-
ten wordt aanbevolen. Passende
beschermende kleding vermindert de kans
op verwondingen door rondvliegend spaan-
materiaal en toevallig aanraken van de zaag-
ketting.
f Werk met de kettingzaag niet op een boom.
Bij gebruik van een kettingzaag op een boom
bestaat kans op verwondingen.
f Let er altijd op dat u stevig staat en gebruik
de kettingzaag alleen als u op een stevige
en vlakke ondergrond staat. Een gladde on-
dergrond of instabiele posities, bijvoorbeeld
op een ladder, kunnen tot evenwichtsverlies
of verlies van de controle over de kettingzaag
leiden.
f Houd er bij het afzagen van een onder span-
ning staande tak rekening mee dat deze te-
rugveert. Als de spanning in de houtvezels
vrijkomt, kan de gespannen tak de bediener
raken, of kan deze de bediener de controle
over de kettingzaag doen verliezen.
f Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen
van laag houtgewas en jonge bomen. Het
dunne materiaal kan in de zaagketting blijven
hangen en op u slaan of u uit het evenwicht
brengen.
f Draag de kettingzaag aan de voorste greep
in uitgeschakelde toestand, de zaagketting
van uw lichaam afgewend. Breng altijd de
veiligheidsafscherming aan voordat u de
kettingzaag vervoert of opbergt. Een zorg-
vuldige omgang met de kettingzaag vermin-
dert de kans op per ongeluk aanraken van de
lopende zaagketting.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 112 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 112
Nederlands | 113
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
f Volg de aanwijzingen voor het smeren, de
kettingspanning en het wisselen van toebe-
horen op. Een onjuist gespannen of gesmeer-
de ketting kan breken of het terugslagrisico
verhogen.
f Houd grepen droog, schoon en vrij van olie
en vet. Vettige grepen met olie zijn glad en
leiden tot het verlies van de controle over de
kettingzaag.
f Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag
niet voor werkzaamheden waarvoor deze
niet bestemd is. Voorbeeld: Gebruik de ket-
tingzaag niet voor het zagen van plastic,
metselwerk of bouwmaterialen die niet van
hout zijn. Het gebruik van de kettingzaag
voor werkzaamheden waarvoor deze niet be-
stemd is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Oorzaken en voorkoming van een terugslag:
– Terugslag kan optreden als de punt van de ge-
leidingsrail een voorwerp raakt of als het hout
buigt en de zaagketting in de groef wordt vast-
geklemd.
– Een aanraking met de punt van de kettingge-
leider kan in veel gevallen tot een onverwachte
en naar achteren gerichte actie leiden, waarbij
de kettinggeleider omhoog en in de richting van
de bediener wordt geslagen.
– Het vastklemmen van de zaagketting aan de
bovenkant van de geleidingsrail kan de gelei-
dingsrail snel in de richting van de bediener te-
rugstoten.
– Elk van deze reacties kan ertoe leiden dat u de
controle over de zaag verliest en u zich mogelijk
ernstig verwondt. Vertrouw niet uitsluitend op
de in de kettingzaag ingebouwde veiligheids-
voorzieningen. Als gebruiker van een ketting-
zaag dient u verschillende maatregelen te tref-
fen om zonder ongevallen en zonder
verwondingen te kunnen werken.
Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of
onjuist gebruik van het elektrische gereedschap.
Terugslag kan worden voorkomen door geschik-
te voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder be-
schreven:
f Houd de zaag met beide handen vast, waar-
bij duim en vinger de grepen van de ketting-
zaag omsluiten. Neem een zodanige li-
chaamshouding in en houd uw armen in een
zodanige positie, dat u stand kunt houden
ten opzichte van de terugslagkrachten. Als
geschikte maatregelen worden getroffen,
kan de bediener de terugslagkrachten be-
heersen. Laat de kettingzaag nooit los.
f Voorkom een abnormale lichaamshouding
en zaag niet boven schouderhoogte. Daar-
door wordt per ongeluk aanraken met de
punt van de kettinggeleider voorkomen en
kan de kettingzaag in onverwachte situaties
beter onder controle worden gehouden.
f Gebruik altijd de door de fabrikant voorge-
schreven vervangende kettinggeleiders en
zaagkettingen. Verkeerde vervangende ket-
tinggeleiders en zaagkettingen kunnen tot
kettingbreuk en terugslag leiden.
f Houd u aan de aanwijzingen van de fabri-
kant voor het slijpen en het onderhoud van
de zaagketting. Te lage dieptebegrenzers
verhogen de neiging tot terugslag.
f Kinderen en jongeren, met uitzondering van
jongeren in opleiding van 16 jaar en ouder
onder toezicht, mogen de kettingzaag niet
bedienen. Hetzelfde geldt voor personen
die niet of onvoldoende bekend zijn met de
omgang met de kettingzaag. De gebruiks-
aanwijzing moet altijd binnen handbereik
zijn. Personen die oververmoeid of niet licha-
melijk belastbaar zijn, mogen de kettingzaag
niet bedienen.
f Controleer of alle beschermingsvoorzienin-
gen en grepen bij gebruik van het gereed-
schap gemonteerd zijn. Probeer nooit een
onvolledig gemonteerd gereedschap of een
gereedschap met niet-toegestane aanpassin-
gen in gebruik te nemen.
De gebruiker wordt geadviseerd om zich voor het
eerste gebruik door een ervaren vakman aan de
hand van praktische voorbeelden te laten instrue-
ren over de bediening van de kettingzaag en het
gebruik van beschermende uitrusting. Als eerste
oefening dient het zagen van boomstammen op
een zaagbok of onderstel plaats te vinden.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 113 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 113
114 | Nederlands
F 016 L70 667 | (3.5.10) Bosch Power Tools
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
het zagen van hout, bijv. houten balken, plan-
ken, takken en stammen, alsmede voor het vel-
len van bomen. Het kan worden gebruikt voor
schulpen (in de lengte van de nerf) en afkorten
(dwars op de nerf).
Dit elektrische gereedschap is niet geschikt
voor het zagen van minerale materialen.
Meegeleverd
Neem het gereedschap voorzichtig uit de ver-
pakking. Controleer of de volgende delen com-
pleet zijn:
– Kettingzaag
– Afscherming
– Zaagketting
– Zwaard
– Kettingbescherming
– Zaagkettinghechtolie (80 ml)
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Achterste handgreep
2 Aan/uit-schakelaar
3 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
4 Olietankdop
5 Activering van terugslagrem (handbescher-
ming)
6 Markering „Terugslagrem vrij”
7 Voorste handgreep
8 Serienummer
9 Omkeerster (AKE 35-19 S/AKE 40-19 S)
10 Kettingbescherming
11 Zaagketting
12 Zwaard
13 Klauwaanslag
14 Kettingspanring (rood)
15 Spangreep
16 Afscherming
17 Looprichtings- en snijrichtingssymbool
18 Kettingwiel
19 Oliesproeier
20 Zwaardgeleidingsbrug
21 Bevestigingsbout
22 Kettingvangbout
23 Kettingspannok
24 Netstekker**
25 Verlengkabel*
26 Oliepeilindicatie
27 Ventilatieopeningen
28 Rode stip
29 Deksel voor kettingspanmechanisme
** verschilt per land
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
OBJ_DOKU-22134-001.fm Page 114 Monday, May 3, 2010 1:32 PM
Pagina: 114
Nederlands | 115
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
2000/14/EG.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektri-
sche gereedschap bedraagt kenmerkend: ge-
luidsdrukniveau 95 dB(A); geluidsvermogenni-
veau 103 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah =6,0 m/s2
, onzeker-
heid K =1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Kettingzaag AKE 30-19 S AKE 35-19 S AKE 40-19 S
Zaaknummer 3 600 H36 D.. 3 600 H36 E.. 3 600 H36 F..
Opgenomen vermogen W 1900 1900 1900
Kettingsnelheid bij onbelast lopen m/s 12 12 12
Zwaardlengte cm 30 35 40
Type zaagketting 3/8" – 90 3/8" – 90 3/8" – 90
Kettingschakeldikte mm 1,1 (0,043") 1,1 (0,043") 1,1 (0,043")
Aantal kettingschakels 45 52 57
Inhoud olietank ml 200 200 200
Automatische kettingsmering z z z
Spannen van de ketting zonder hulpge-
reedschap (SDS) z z z
Omkeerster – z z
Terugslagrem z z z
Snelstop z z z
Klauwaanslag z z z
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 4,3 4,4 4,5
Isolatieklasse /II /II /II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uit-
voeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige
elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen
nadelige gevolgen voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan 0,25 ohm worden
geen storingen verwacht.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 115 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 115
116 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
2006/42/EG en 2000/14/EG.
EG-bouwtypekeuring nr. 3400653.01 CE door
erkende keuringsinstantie nr. 2140.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
105 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens
aanhangsel V.
Productcategorie: 6
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
19.01.2010
Montage
Voor uw veiligheid
f Let op! Schakel het apparaat vóór onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden uit en
trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelf-
de geldt wanneer de stroomkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.
f Voorzichtig! Raak de ronddraaiende zaag-
ketting niet aan.
f Gebruik de kettingzaag in geen geval in de
buurt van personen, kinderen of dieren en
evenmin na het gebruik van alcohol, drugs
of verdovende medicijnen.
Elektrische veiligheid
Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd
en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspan-
ning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-lan-
den 220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoe-
ring). Gebruik alleen goedgekeurde
verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de
erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H07
RN-F of IEC (60245 IEC 66) worden gebruikt.
Als u een verlengkabel voor het gereedschap ge-
bruikt, moeten dat kabels met de volgende ader-
diameters zijn:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een
aardlekschakelaar met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlek-
schakelaar moet vóór gebruik altijd worden ge-
controleerd.
Opmerking voor producten die niet in Groot-
Brittannië worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk
dat de aan de machine aangebrachte stekker
met de verlengkabel wordt verbonden. De stek-
ker van de verlengkabel moet tegen spatwater
bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rub-
ber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een
trekontlasting worden gebruikt.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 116 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 116
Nederlands | 117
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadi-
gingen worden gecontroleerd en mag alleen in
onbeschadigde toestand worden gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze al-
leen door een erkende Bosch-werkplaats wor-
den gerepareerd.
Zaagketting monteren en spannen
f Sluit de kettingzaag pas op het stroomnet
aan nadat u deze volledig heeft gemon-
teerd.
f Draag werkhandschoenen bij het hanteren
van de zaagketting.
Montage van zwaard en zaagketting
(zie afbeelding A)
– Pak alle delen voorzichtig uit.
– Breng de twee pijlen op de kettingspanring
14 en de afdekking 16 met elkaar in overeen-
stemming ( ).
– Leg de kettingzaag op een recht oppervlak
neer.
f Gebruik alleen zaagkettingen met een ket-
tingschakeldikte (groefbreedte) van
1,1 mm.
– Leg de zaagketting 11 in de rondlopende
groef van het zwaard 12. Let daarbij op de
juiste looprichting. Vergelijk daarvoor de
zaagketting met het looprichtingssymbool
17. Controleer dat de kettingspannok 23
naar buiten wijst. Om het inleggen van de
zaagketting 11 te vergemakkelijken, houdt u
het zwaard 12 verticaal.
– Leg de kettingschakels om het kettingwiel 18
en zet het zwaard 12 zodanig neer dat de
voor en achter de bevestigingsbout 21 lig-
gende zwaardgeleidingsbruggen 20 in het
langgat van het zwaard 12 grijpen.
– Controleer of alle delen goed geplaatst zijn
en houd het zwaard met de zaagketting in de-
ze stand.
– Zet de afdekking 16 nauwkeurig neer en con-
troleer dat de pijlen nog steeds in overeen-
stemming zijn en dat de kettingvangbout 22
in de daarvoor voorziene geleidingssleuf van
de afdekking 16 komt te liggen.
16
14
12
23
11
17
17
18
20
12
21
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 117 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 117
118 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
– Draai de afdekking 16 met de spangreep 15
iets vast.
– De zaagketting is nog niet gespannen. Het
spannen van de zaagketting gebeurt zoals be-
schreven in het gedeelte „Zaagketting span-
nen”.
Zaagketting spannen (zie afbeelding A)
Controleer de kettingspanning vóór het begin
van de werkzaamheden, na de eerste keren za-
gen en tijdens het zagen regelmatig elke 10 mi-
nuten. In het bijzonder bij nieuwe zaagkettingen
moet in het begin met verslapping worden gere-
kend.
De levensduur van de zaagketting is in grote ma-
te afhankelijk van voldoende smering en juiste
spanning.
Span de zaagketting niet wanneer deze zeer
heet is, omdat de ketting na het afkoelen samen-
trekt en dan te strak op het zwaard ligt.
– Leg de kettingzaag op een recht oppervlak
neer.
– Draai de spangreep 15 ca. 1 – 3 slagen tegen
de wijzers van de klok om de zwaardvastzet-
ting los te maken.
– Controleer of de kettingschakels goed in de
geleidingssleuf van het zwaard 12 en op het
kettingwiel 18 liggen.
– Draai de rode kettingspanring 14 klikkend
met de wijzers van de klok mee tot de juiste
kettingspanning is bereikt. Het klikmechanis-
me voorkomt dat de kettingspanning los-
raakt. Wanneer de kettingspanring 14 slechts
moeilijk kan worden gedraaid, moet de u
spangreep 15 verder tegen de wijzers van de
klok losdraaien. De spangreep 15 mag mee-
draaien wanneer de kettingspanring 14
wordt ingesteld.
– De zaagketting 11 is goed gespannen wan-
neer deze in het midden ca. 3 – 4 mm kan
worden opgetild. Dit moet met één hand ge-
beuren door het omhoogtrekken van de zaag-
ketting tegen het eigen gewicht van de ket-
tingzaag.
– Wanneer de zaagketting 11 te sterk gespan-
nen is, moet de kettingspanring 14 tegen de
wijzers van de klok worden gedraaid.
Zwaard vastklemmen
– Klem bij een gespannen zaagketting 11 het
zwaard 12 vast door de spangreep 15 met de
wijzers van de klok mee te draaien. Gebruik
daarbij geen gereedschap.
22
16
15
15 14
3 – 4 mm
11
15
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 118 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 118
Nederlands | 119
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Zaagketting smeren
(zie afbeeldingen A–B)
Opmerking: De kettingzaag wordt niet met zaag-
kettinghechtolie gevuld geleverd. Het is belang-
rijk om de kettingzaag vóór gebruik met olie te
vullen. Het gebruik van de kettingzaag zonder
zaagkettinghechtolie of bij een oliepeil onder de
minimummarkering leidt tot beschadiging van
de kettingzaag.
De levensduur en de zaagcapaciteit van de zaag-
ketting hangt af van de optimale smering. Daar-
om wordt de zaagketting tijdens het gebruik
door middel van de oliesproeier 19 automatisch
met zaagkettinghechtolie gesmeerd.
Ga als volgt te werk om de olietank te vullen:
– Plaats de kettingzaag met de olietankdop 4
naar boven op een geschikte ondergrond.
– Maak de omgeving van de olietankdop 4
schoon met een doek en verwijder de dop.
– Verwijder voor het vullen het filterinzetstuk
niet.
– Vul de olietank met biologisch afbreekbare
Bosch-zaagkettinghechtolie.
– Let erop dat er geen vuil in de olietank te-
rechtkomt. Schroef de olietankdop 4 weer
vast.
Opmerking: Belangrijk: Om de luchtuitwisseling
tussen olietank en omgeving mogelijk te maken,
zijn er tussen de zeef en de olietankdop kleine
compensatiekanalen aanwezig. Hierdoor kan af-
hankelijk van de functie in geringe mate olie
naar buiten komen. Let erop dat u de ketting-
zaag altijd horizontaal met de olietankdop 4
naar boven neerzet.
Opmerking: Gebruik uitsluitend de geadviseer-
de biologisch afbreekbare kettingolie om een
beschadiging van de kettingzaag te voorkomen.
Gebruik nooit gerecyclede olie of oude olie. Bij
het gebruik van niet toegelaten olie vervalt de
garantie.
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Houd de kettingzaag vast zoals beschreven in
het gedeelte „Werkzaamheden met de ketting-
zaag”.
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len bedient u eerst de inschakelblokkering 3 en
drukt u vervolgens de aan/uit-schakelaar 2 in en
houdt u deze ingedrukt.
Als het elektrische gereedschap loopt, kunt u de
inschakelblokkering loslaten.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen laat u de aan/uit-schakelaar 2 los.
Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de
aan-/uitschakelaar 2 van de machine niet
worden vergrendeld, maar moet deze tijdens
het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.
Opmerking: Rem de kettingzaag niet af door het
bedienen van de voorste handbescherming 5
(activeren van de terugslagrem).
Snelstop/terugslagrem (zie afbeelding D)
De kettingzaag is voorzien van twee bescher-
mingsvoorzieningen:
De snelstop remt de zaagketting na het loslaten
van de aan/uit-schakelaar 2 af.
De terugslagrem is een beschermingsmechanis-
me dat bij een terugslaande kettingzaag wordt
geactiveerd via de voorste handbescherming 5.
De zaagketting stopt onmiddellijk.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 119 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 119
120 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Voer van tijd tot tijd een functietest uit. Duw de
voorste handbescherming 5 naar voren
(stand o) zodat de rode stip 28 onder de mar-
kering 6 zichtbaar wordt en schakel de ketting-
zaag kort in. De zaagketting mag niet starten.
Wanneer u de terugslagrem weer wilt ontgren-
delen, dient u de voorste handbescherming 5 te-
rug te trekken (stand n) zodat de rode stip 28
onder de markering 6 bedekt wordt.
Werkzaamheden met de kettingzaag
Vóór het zagen
Vóór de ingebruikneming en regelmatig tijdens
het zagen moeten de volgende controles wor-
den uitgevoerd:
– Verkeert de kettingzaag in een functieveilige
toestand?
– Is de olietank gevuld? Controleer de oliepeil-
aanduiding vóór de werkzaamheden en regel-
matig tijdens de werkzaamheden. Vul olie bij
wanneer het oliepeil de onderkant van het
peilglas bereikt heeft. De vulling is voldoende
voor ca. 15 minuten, afhankelijk van de pau-
zes en de intensiteit van de werkzaamheden.
– Is de zaagketting juist gespannen en scherp
genoeg? Controleer de kettingspanning tij-
dens het zagen regelmatig elke 10 minuten.
In het bijzonder bij nieuwe zaagkettingen
moet in het begin met verslapping worden
gerekend. De toestand van de zaagketting
beïnvloedt de zaagcapaciteit in belangrijke
mate. Alleen scherpe zaagkettingen bescher-
men tegen overbelasting.
– Is de terugslagrem losgemaakt en haar wer-
king gewaarborgd?
– Draagt u de vereiste beschermende uitrus-
ting? Gebruik een veiligheidsbril en gehoor-
bescherming. Overige beschermende uitrus-
ting voor uw hoofd, handen, benen en voeten
wordt aanbevolen. Geschikte beschermende
kleding vermindert de kans op verwondingen
door wegvliegend materiaal en het onbe-
doeld aanraken van de zaagketting.
Terugslag van de zaag (zie afbeelding D)
Terugslag van de zaag is het plotseling omhoog-
of terugslaan van de lopende kettingzaag. Dit
kan optreden bij aanraking van de zwaardpunt
met het zaagmateriaal of bij een vastklemmende
ketting.
Wanneer zaagterugslag optreedt, reageert de
kettingzaag op onvoorspelbare wijze en kan de-
ze ernstig letsel veroorzaken bij de bediener of
bij personen in de omgeving van de zaag.
Zijwaarts zagen, schuin zagen en in de lengte za-
gen moet bijzondere voorzichtigheid gebeuren
omdat de klauwaanslag 13 hierbij niet kan wor-
den toegepast.
Ter voorkoming van zaagterugslag:
– Zet de kettingzaag zo vlak mogelijk aan.
– Werk nooit met een losse, verslapte of sterk
versleten zaagketting.
– Slijp de zaagketting zoals voorgeschreven.
– Zaag nooit boven schouderhoogte.
– Zaag nooit met de punt van het zwaard.
– Houd de kettingzaag altijd met beide handen
vast.
– Gebruik altijd een terugslagremmende
Bosch-zaagketting.
– Gebruik de klauwaanslag 13 als hefboom.
– Let op de juiste kettingspanning.
Algemene werkwijze (zie afbeeldingen D – G)
Houd de kettingzaag altijd met beide handen
vast. Houd uw linkerhand vast aan de voorste
handgreep en uw rechterhand aan de achterste
handgreep. Omsluit de grepen altijd met duim
en vingers. Zaag nooit eenhandig. Geleid het
netsnoer alitjd naar achteren en houd het buiten
het bereik van zaagketting en zaaggoed; ga zo-
danig staan dat het netsnoer niet in takken en
twijgen kan vastraken.
Gebruik de kettingzaag alleen wanneer u stevig
staat. Houd de kettingzaag iets rechts van uw ei-
gen lichaam.
De zaagketting moet vóór het contact met het
hout op volle snelheid lopen. Gebruik daarbij de
klauwaanslag 13 om de kettingzaag op het hout
te laten steunen. Gebruik tijdens het zagen de
klauwaanslag als hefboom.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 120 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 120
Nederlands | 121
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Zet bij het zagen van dikke takken of stammen
de klauwaanslag op een lager punt neer. Trek
daarvoor de kettingzaag terug om de klauwaan-
slag los te maken en deze lager aan te zetten.
Verwijder de kettingzaag daarbij niet uit de
zaagsnede.
Druk bij het zagen niet met kracht op de zaag-
ketting, maar zorg met de klauwaanslag 13 voor
een lichte hefboomdruk.
Gebruik de kettingzaag nooit met gestrekte ar-
men. Probeer niet op moeilijk bereikbare plaat-
sen te zagen, of staand op een ladder. Zaag
nooit boven schouderhoogte.
De beste zaagresultaten worden bereikt wan-
neer de kettingsnelheid niet door overbelasting
daalt.
Voorzichtig aan het einde van de zaagsnede. Zo-
dra de kettingzaag uit de zaagsnede komt, ver-
andert de gewichtskracht onverwacht. Er be-
staat gevaar voor letsel van benen en voeten.
Verwijder de kettingzaag alleen met een lopen-
de zaagketting uit de zaagsnede.
Boomstammen zagen
(zie afbeeldingen E en H)
Neem bij het zagen van boomstammen de vol-
gende veiligheidsvoorschriften in acht:
Leg de stam neer zoals op de afbeelding weer-
gegeven en ondersteun deze zodanig dat de
zaagsnede niet sluit en de zaagketting niet vast-
klemt.
Leg korte stukken hout voor het zagen recht
neer en klem deze vast.
Zaag alleen voorwerpen van hout. Voorkom aan-
raking van stenen en spijkers, omdat deze om-
hoog geslingerd kunnen worden, de zaagketting
kunnen beschadigen of ernstig letsel bij de ge-
bruiker of omstanders kunnen veroorzaken.
Raak met de lopende kettingzaag geen draada-
frasteringen of de grond aan.
De kettingzaag is niet geschikt voor het snoeien
van dunne takken.
Zagen in lengterichting dient met bijzondere
zorgvuldigheid te gebeuren, omdat de klauw-
aanslag 13 dan niet kan worden gebruikt. Geleid
de kettingzaag in een platte hoek om terugslag
van de zaag te voorkomen.
Bewerk bij zaagwerkzaamheden op een helling
stammen of liggend zaagmateriaal van bovenaf
of aan de zijkant staand.
Let vanwege de kans op struikelen op boom-
stronken, takken, wortels, enz.
Zagen van hout onder spanning
(zie afbeelding H)
f Onder spanning staand hout en onder span-
ning staande takken en bomen mogen al-
leen door een daartoe opgeleid vakman
worden gezaagd. Er is uiterste voorzichtig-
heid geboden. Er bestaat een verhoogd risi-
co op ongevallen.
Als hout aan beide zijden wordt ondersteund,
zaagt u eerst van boven (Y) een derde gedeelte
van de diameter door de stam en zaagt u vervol-
gens van onderen (Z) op dezelfde plaats de
stam door om splinteren en vastklemmen van de
kettingzaag te voorkomen. Voorkom daarbij con-
tact van de zaagketting met de grond.
Als het hout slechts aan één zijde wordt onder-
steund, zaagt u eerst van onderen (Y) een derde
van de diameter naar boven en zaagt u vervol-
gens op dezelfde plaats van boven (Z) de stam
door om splinteren en vastklemmen van de ket-
tingzaag te voorkomen.
Bomen vellen (zie afbeelding I)
f Draag altijd een veiligheidshelm om be-
schermd te zijn tegen vallende takken.
f Met de kettingzaag mogen alleen bomen
worden geveld waarvan de stamdiameter
kleiner is dan de lengte van het zwaard.
f Zet de werkomgeving af. Let erop dat zich
geen personen of dieren ophouden in de
buurt van de plaats waar de boom valt (n).
f Probeer niet om een vastgeklemde zaagket-
ting met een lopende motor los te krijgen.
Gebruik een houtspie om een vastgeklemde
zaagketting los te maken.
Als u met twee of meer personen tegelijkertijd
zaagt en velt, houd dan als afstand tussen de
vellende en de zagende personen minstens de
dubbele hoogte van de te vellen boom aan. Let
er bij het vellen van bomen op, dat u andere per-
sonen niet blootstelt aan gevaar, u geen leidin-
gen raakt en geen materiële schade veroorzaakt.
Als een boom met een stroomleiding in aanra-
king komt, dient u het energiebedrijf hiervan on-
middellijk in kennis te stellen.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 121 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 121
122 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Stel u als bediener van de kettingzaag bij zaag-
werkzaamheden op een helling boven de te vel-
len boom op, omdat de boom na de val waar-
schijnlijk bergaf zal rollen of glijden.
Vóór het vellen dient een vluchtweg (o) te wor-
den gepland en indien nodig te worden vrijge-
maakt. De vluchtweg dient van de te verwachten
vallijn schuin naar achteren weg te leiden.
Houd vóór het vellen rekening met de natuurlijke
helling van de boom, de plaats van grote takken
en de windrichting, om de valrichting van de
boom te kunnen beoordelen.
Verwijder vuil, stenen, losse schors, spijkers,
nieten en draad van de boom.
Inkepingen zagen: Zaag haaks op de valrichting
een inkeping (X – W) met een diepte van een
derde van de boomdiameter. Zaag eerst de on-
derste horizontale inkeping. Hierdoor voorkomt
u het vastklemmen van de kettingzaag of de ge-
leidingsrail bij het zagen van de tweede inke-
ping.
Inkeping voor het vellen van de boom zagen:
Zaag de inkeping voor het vellen van de boom
(Y) minstens 50 mm boven de horizontale inke-
ping. Zaag vervolgens de inkeping voor het vel-
len van de boom parallel aan de horizontale in-
keping. Zaag de inkeping voor het vellen van de
boom slechts zo diep in, dat er nog een verbin-
dingsstuk (valrand) blijft staan, dat als scharnier
kan werken. Het verbindingsstuk verhindert, dat
de boom draait en in de verkeerde richting valt.
Zaag het verbindingsstuk niet door.
Als de inkeping voor het vellen van de boom in
de buurt van het verbindingsstuk komt, moet de
boom met vallen beginnen. Als het erop lijkt, dat
de boom mogelijkerwijs niet in de gewenste
richting valt of terugbuigt en de zaagketting
vastklemt, onderbreekt u het zagen van de inke-
ping voor het vellen van de boom en gebruikt u
een spie van hout, kunststof of aluminium om de
inkeping te openen en de boom in de gewenste
valrichting te doen omslaan.
Als de boom begint te vallen, verwijdert u de
kettingzaag uit de inkeping, schakelt u de zaag
uit, legt u deze neer en verlaat u de gevarenzone
via de geplande vluchtroute. Let op omlaagval-
lende takken en zorg ervoor dat u niet struikelt.
Breng de boom vervolgens ten val door het in-
drijven van een spie (Z) in de horizontale inke-
ping.
Als de boom begint te vallen, verlaat u de geva-
renzone via de geplande vluchtweg. Let op om-
laagvallende takken en zorg ervoor dat u niet
struikelt.
Takken van de gevelde boom afzagen
(zie afbeelding K)
Na het vellen zaagt u de takken van de gevelde
boom. Laat grote naar onderen gerichte takken,
die de boom steunen, eerst staan. Zaag kleine
takken volgens de afbeelding in één keer af.
Zaag onder spanning staande takken van onde-
ren naar boven om vastklemmen van de zaagket-
ting te voorkomen.
Boomstam in stukken zagen
(zie afbeeldingen L – O)
Vervolgens zaagt u de gevelde boom in stukken.
Let erop dat u stevig staat en dat u uw lichaams-
gewicht gelijkmatig over beide voeten verdeelt.
Leg indien mogelijk takken, balken of spieën on-
der de stam om deze te steunen. Houd u aan de
aanwijzingen voor gemakkelijk zagen.
Als de totale lengte van de boomstam gelijkma-
tig wordt ondersteund, zaagt u van bovenaf.
Als de boomstam aan één kant hoger ligt, zaagt
u eerst een derde van de stamdiameter vanaf de
onderkant en vervolgens de rest vanaf de boven-
kant ter hoogte van de zaagsnede onder.
Als de boomstam aan twee kanten wordt onder-
steund, zaagt u eerst twee derde van de stam-
diameter vanaf de bovenkant en vervolgens een
derde vanaf de onderkant ter hoogte van de
zaagsnede boven.
Ga bij zaagwerkzaamheden op een helling altijd
hoger dan de boomstam staan. Verminder de
aandrukkracht wanneer de stam bijna is doorge-
zaagd en blijf de handgrepen van de kettingzaag
stevig vasthouden, zodat u tijdens het moment
van doorzagen de controle over de machine be-
houdt. Let erop dat de zaagketting de grond niet
raakt. Wacht na het doorzagen tot de zaagket-
ting tot stilstand is gekomen, voordat u de ket-
tingzaag verwijdert. Schakel de motor van de
kettingzaag altijd uit voordat u naar de volgende
boom gaat.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 122 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 122
Nederlands | 123
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (30.4.10)
Storingen opsporen
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en hoe u problemen kunt oplossen,
mocht uw gereedschap eenmaal niet goed werken. Neem contact op met uw servicewerkplaats wan-
neer u het probleem niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat
naar de fout.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Kettingzaag loopt niet Terugslagrem geactiveerd Trek de voorste handbescherming 5 in
stand n terug zodat de rode stip 28 be-
dekt wordt
Stekker niet aangesloten Sluit de stekker aan
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Zekering doorgeslagen Vervang de zekering
Verlengkabel beschadigd Probeer het zonder verlengkabel
Kettingzaag werkt met
onderbrekingen
Netsnoer defect Netsnoer controleren, indien nodig la-
ten vervangen
Extern of intern los contact Neem contact op met de erkende
Bosch-klantenservice
Aan/uit-schakelaar 2 defect Neem contact op met de erkende
Bosch-klantenservice
Zaagketting droog Geen olie in de olietank Olie bijvullen
Ontluchting in olietankdop 4
verstopt
Olietankdop 4 reinigen
Olieafvoerkanaal verstopt Olieafvoerkanaal reinigen
Zaagketting wordt
niet afgeremd
Terugslagrem of snelstop defect Neem contact op met de erkende
Bosch-klantenservice
Zaagketting of
geleidingsral heet
Geen olie in de olietank Olie bijvullen
Ontluchting in olietankdop 4
verstopt
Olietankdop 4 reinigen
Olieafvoerkanaal verstopt Olieafvoerkanaal reinigen
Kettingspanning te hoog Kettingspanning instellen
Zaagketting stomp Zaagketting slijpen of vervangen
Kettingzaag trekt, trilt
of zaagt niet goed
Kettingspanning te laag Kettingspanning instellen
Zaagketting stomp Zaagketting slijpen of vervangen
Zaagketting versleten Zaagketting vervangen
Zaagtanden wijzen in de
verkeerde richting
Zaagketting juist monteren
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 123 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 123
124 | Nederlands
F 016 L70 667 | (30.4.10) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Let op! Schakel het apparaat vóór onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden uit en
trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelf-
de geldt wanneer de stroomkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer de kettingzaag regelmatig op zicht-
bare gebreken, zoals een losse, versleten of be-
schadigde zaagketting, losse bevestiging en ver-
sleten of beschadigde onderdelen.
Let er bij de demontage van de zaagketting op
dat deze eerst met de kettingspanring 14 wordt
ontstpannen. Demontage zonder vooraf ont-
spannen kan tot beschadiging van de ketting-
zaag leiden.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
Mocht de kettingzaag ondanks zorgvuldige pro-
ductie- en testmethoden toch defect raken,
moet de reparatie door een erkende klantenser-
vice voor Bosch elektrische gereedschappen
worden uitgevoerd.
Opmerking: Maak voor verzending van een ket-
tingzaag altijd de olietank leeg. Neem daarvoor
de zeef uit de tank, maak deze leeg en zet de
zeef vervolgens weer in.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van de kettingzaag.
Zaagketting en zwaard vervangen of keren
(zie afbeelding A)
Controleer de zaagketting en het zwaard vol-
gens het gedeelte „Zaagketting spannen”.
De geleidingssleuf van het zwaard verslijt in de
loop van de tijd. Draai bij het vervangen van de
zaagketting het zwaard 180° om de slijtage te
compenseren. Hierdoor wordt de gebruiksduur
van het zwaard verlengd.
Monteer de kettingspannok 23 op het zwaard
omgekeerd door de schroeven los te draaien en
de kettingspannok 23 aan de andere zijde te be-
vestigen.
Controleer het kettingwiel 18. Als het wiel door
de grote belasting versleten of beschadigd is,
moet het door een klantenservicewerkplaats
vervangen worden.
Slijpen van de zaagketting
De zaagketting kan bij elke erkende klantenser-
vicewerkplaats voor Bosch elektrische gereed-
schappen op vakkundige wijze worden gesle-
pen. Met de Bosch-kettingslijpvoorziening of de
Dremel-Multi met slijptoebehoren 1453 kunt u
de ketting ook zelf slijpen. Neem de daarbij ge-
voegde slijphandleiding in acht.
Automatische smering controleren
U kunt de werking van de automatische kettings-
mering controleren door de zaag in te schakelen
en deze met de punt vlakbij een stuk karton of
papier op de vloer te houden. Raak de vloer niet
met de ketting aan en houd een veiligheidsaf-
stand van 20 cm aan. Als hierbij een toenemend
oliespoor zichtbaar wordt, werkt de automati-
sche smering correct. Als er ondanks een volle
olietank geen oliespoor zichtbaar wordt, lees
dan het gedeelte „Storingen opsporen” of neem
contact op met de Bosch-klantenservice.
Na de werkzaamheden. Gereedschap opber-
gen
Reinig het vormkunststofhuis van de kettingzaag
met behulp van een zachte borstel en een scho-
ne doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of
polijstmiddel. Verwijder alle verontreinigingen,
in het bijzonder van de ventilatieopeningen van
de motor.
Demonteer na een gebruiksduur van 1 – 3 uur de
afdekking 16, het zwaard 12 en de zaagketting
11 en reinig deze met behulp van een borstel.
OBJ_BUCH-1238-001.book Page 124 Friday, April 30, 2010 9:39 AM
Pagina: 124
Nederlands | 125
Bosch Power Tools F 016 L70 667 | (3.5.10)
Verwijder met een borstel al het vastzittende
materiaal onder de afscherming 16, het ketting-
wiel 18 en de zwaardbevestiging. Maak de olie-
sproeier 19 schoon met een schone doek.
Als het kettingspanmechanisme in de afscher-
ming 16 moeilijk loopt, verwijdert u het deksel
29 en verdraait u de spangreep 15 en de ketting-
spanring 14 ten opzichte van elkaar, zodat vast-
zittend vuil binnenin het mechanisme losraakt
en naar buiten kan vallen. Klop de afschermng
16 licht uit. Als het mechanisme ernstig vastge-
kleefd is, gebruikt u voor de reiniging een zachte
borstel of perslucht, maar in geen geval ander
gereedschap. (zie afbeelding J)
Als de kettingzaag langdurig moet worden opge-
borgen, reinigt u de zaagketting 11 en het
zwaard 12.
Bewaar de kettingzaag op een veilige plaats
droog en buiten bereik van kinderen.
Plaats geen voorwerpen op de kettingzaag.
Let erop dat u de kettingzaag altijd horizontaal
met de olietankdop 4 naar boven neerzet.
Als u de kettingzaag in de verkoopverpakking
bewaart, moet u de olietank zonder rest leegma-
ken.
Toebehoren
Zaagketting
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 256
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 257
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 258
Zwaard met zaagketting
AKE 30-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 259
AKE 35-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 260
AKE 40-19 S . . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 261
Reiniging
Kettingslijp- en reinigingsset . . . F 016 800 262
Zaagkettinghechtolie, 1 liter . . . 2 607 000 181
Overig toebehoren
Werkhandschoenen . . . . . . . . . 2 607 000 134
Veiligheidsbril . . . . . . . . . . . . . . F 016 800 178
Gehoorbescherming SNR 19
(geluidsniveauvermindering
19 dB(A)). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 990 042
Gehoorbescherming SNR 24
(geluidsniveauvermindering
24 dB(A)) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 990 043
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_DOKU-22134-001.fm Page 125 Monday, May 3, 2010 1:35 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AKE 35-19 S.

Stel een vraag over de Bosch AKE 35-19 S

Heb je een vraag over de Bosch AKE 35-19 S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AKE 35-19 S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AKE 35-19 S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.