Bosch AHS 55-16 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AHS 55-16. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: AHS 55-16
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 27
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
28 | Nederlands
nl
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Gebruik de heggenschaar niet in de regen.
Stel de heggenschaar niet bloot aan regen.
Schakel de heggenschaar uit en trek de net-
stekker uit het stopcontact voordat u het
gereedschap instelt of reinigt, als de kabel
blijft vastzitten, de kabel doorgesneden,
stukgesneden of beschadigd is of als u de
heggenschaar onbeheerd laat liggen, ook
als dat slechts voor korte tijd is.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschrif-
ten niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elek-
trisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met
netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor ge-
bruik met een accu (zonder netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan
tot ongevallen leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in
een omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of
brandbaar stof bevinden. Elektrische gereed-
schappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de contro-
le over het gereedschap verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereed-
schap moet in het stopcontact passen. De stek-
ker mag in geen geval worden veranderd. Ge-
bruik geen adapterstekkers in combinatie met
geaarde elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontacten beper-
ken het risico van een elektrische schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwar-
mingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico door een elektrische schok wan-
neer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektri-
sche gereedschap vergroot het risico van een elek-
trische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om
het elektrische gereedschap te dragen of op te
hangen of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte,
olie, scherpe randen en bewegende gereedschap-
delen. Beschadigde of in de war geraakte kabels
vergroten het risico van een elektrische schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereed-
schap werkt, dient u alleen verlengkabels te ge-
bruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedge-
keurd. Het gebruik van een voor gebruik
buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het ri-
sico van een elektrische schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap
in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient
u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het ge-
bruik van een aardlekschakelaar vermindert het ri-
sico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met ver-
stand te werk bij het gebruik van het elektrische
gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereed-
schap wanneer u moe bent of onder invloed staat
van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische
gereedschap kan tot ernstige verwondingen lei-
den.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veilig-
heidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van
de aard en het gebruik van het elektrische gereed-
schap, vermindert het risico van verwondingen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer
dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is
voordat u de stekker in het stopcontact steekt of
de accu aansluit en voordat u het gereedschap
oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger aan de schake-
laar hebt of wanneer u het gereedschap ingescha-
keld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleu-
tels voordat u het elektrische gereedschap in-
schakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een
draaiend deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in even-
wicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische ge-
reedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangen-
de kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende de-
len. Loshangende kleding, lange haren en sieraden
kunnen door bewegende delen worden meegeno-
men.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzie-
ningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich
ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en
juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig
gebruik van elektrische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektri-
sche gereedschap werkt u beter en veiliger binnen
het aangegeven capaciteitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is ge-
vaarlijk en moet worden gerepareerd.
f Trek de stekker uit het stopcontact of neem de
accu uit het elektrische gereedschap voordat u
het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of
het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatre-
gel voorkomt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschap-
pen buiten bereik van kinderen. Laat het gereed-
schap niet gebruiken door personen die er niet
mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn
gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het gereed-
schap correct functioneren en niet vastklemmen
en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische ge-
reedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze be-
schadigde onderdelen voor het gebruik
repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzet-
gereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, in-
zetgereedschappen en dergelijke volgens deze
aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstan-
digheden en de uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen voor
andere dan de voorziene toepassingen kan tot ge-
vaarlijke situaties leiden.
WAARSCHUWING
Pagina: 28
Nederlands | 29
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repare-
ren door gekwalificeerd en vakkundig personeel
en alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het gereedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor heggenscha-
ren
f Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snij-
mes. Probeer niet om maaigoed te verwijderen of
te maaien materiaal vast te houden terwijl het
mes beweegt. Verwijder vastgeklemd maaigoed
alleen wanneer het gereedschap uitgeschakeld
is. Een moment van onoplettendheid tijdens het
gebruik van de heggenschaar kan tot ernstig letsel
leiden.
f Draag de heggenschaar aan de greep terwijl het
mes stilstaat. Breng altijd de veiligheidsafscher-
ming aan voordat u de heggenschaar vervoert of
opbergt. Een zorgvuldige omgang met het gereed-
schap vermindert het verwondingsgevaar door het
mes.
f Houd het elektrische gereedschap alleen aan de
geïsoleerde greepvlakken vast, aangezien het
knipmes in aanraking met verborgen stroomlei-
dingen of de eigen netkabel kan komen. Contact
van het knipmes met een spanningvoerende lei-
ding kan metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok lei-
den.
f Houd de kabel uit de buurt van de plaats waar u
knipt. Tijdens de werkzaamheden kan de kabel in
de struik verborgen zijn en per ongeluk worden
doorgeknipt.
Extra waarschuwingen
f Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te wor-
den gebruikt door personen (inclusief kinderen)
met beperkte fysieke, zintuigelijke of geestelijke
vermogens of gebrekkige ervaring en/of gebrekki-
ge kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of
zij van deze persoon instructies ontvangen ten aan-
zien van het gebruik van het gereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te
stellen dat zij niet met het gereedschap spelen.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens de
werkzaamheden stevig met beide handen vast en
zorg ervoor dat u stevig staat. Het elektrische ge-
reedschap wordt met twee handen veiliger geleid.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stil-
stand is gekomen voordat u het neerlegt.
f Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal
van 3 meter geen andere personen of dieren op-
houden. De bediener is in de werkomgeving ver-
antwoordelijk ten opzichte van anderen.
f Pak de heggenschaar nooit aan de mesbalk vast.
f Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinde-
ren of personen die met deze voorschriften niet
vertrouwd zijn. In uw land gelden eventueel voor-
schriften ten aanzien van de leeftijd van de bedie-
ner.
f Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bij-
zonder kinderen, of huisdieren vlakbij zijn.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen, persoonlijk letsel of schade aan het ei-
gendom van anderen.
f Gebruik de heggenschaar niet met blote voeten of
met open sandalen. Draag altijd stevige schoenen
en een lange broek. Het dragen van stevige werk-
handschoenen, slipvaste schoenen en een veilig-
heidsbril wordt geadviseerd. Draag geen lange kle-
ding of sieraden die in bewegende delen kunnen
vastraken.
f Controleer de te knippen heg zorgvuldig en verwij-
der alle metaaldraad en overige voorwerpen.
f Controleer voor het gebruik altijd of de messen,
messchroeven of andere delen van het knipmecha-
nisme zichtbaar versleten of beschadigd zijn. Werk
nooit met een beschadigd of ernstig versleten
knipmechanisme.
f Controleer de aansluitkabel en de verlengkabel
voor elk gebruik op beschadigingen en vervang de-
ze indien nodig. Bescherm de aansluitkabel en de
verlengkabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
f Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar
vertrouwd zodat u deze in een noodgeval onmid-
dellijk kunt stoppen.
f Maai alleen heggen bij daglicht of goed kunstlicht.
f Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of
niet-gemonteerde veiligheidsvoorzieningen.
f Controleer dat alle meegeleverde grepen en veilig-
heidsvoorzieningen bij het gebruik van de heggen-
schaar gemonteerd zijn. Probeer het gereedschap
nooit in gebruik te nemen als het onvolledig ge-
monteerd is en evenmin met niet-toegestane aan-
passingen.
f Pak de heggenschaar nooit aan de veiligheidsvoor-
ziening vast.
f Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op
dat u stevig staat en bewaar altijd uw evenwicht, in
het bijzonder bij het gebruik van een trap of ladder.
f Let op uw omgeving en wees voorbereid op even-
tuele gevaren die u tijdens het knippen van de heg
mogelijk niet kunt horen.
f Trek de stekker uit het stopcontact:
– Voor het controleren, verwijderen van een
blokkering of werkzaamheden aan een heggen-
schaar.
– Na het raken van een voorwerp. Controleer de
heggenschaar onmiddellijk op beschadigingen
en laat deze indien nodig repareren.
– Als de heggenschaar op een ongewone manier
begint te trillen (onmiddellijk controleren).
f Controleer of alle moeren, bouten en schroeven
vastzitten, zodat een veilige toestand van de heg-
genschaar gewaarborgd is.
f Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggele-
gen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinde-
ren.
f Vervang versleten of beschadigde delen veilig-
heidshalve.
f Probeer niet het tuingereedschap te repareren,
tenzij u de daarvoor vereiste opleiding bezit.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch
afkomstig zijn.
Elektrische veiligheid
f Let op! Schakel het tuingereedschap uit en trek
de netstekker uit het stopcontact voordat u on-
derhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Hetzelfde geldt wanneer de stroomkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.
f Nadat de heggenschaar uitgeschakeld is, be-
weegt het mes nog enkele seconden. Voorzichtig!
Raak bewegend mes niet aan.
Het tuingereedschap is voor uw veiligheid geïsoleerd
en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspanning be-
draagt 230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU
220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik
alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is ver-
krijgbaar bij de erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type H05VV-F of
H05RN-F worden gebruikt.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een aard-
lekschakelaar met een uitschakelstroom van maximaal
30 mA geadviseerd. De aardlekschakelaar moet vóór
gebruik altijd worden gecontroleerd.
Informatie over producten die niet in Groot-Brittannië
worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de
aan het tuingereedschap aangebrachte stekker met de
verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de ver-
lengkabel moet tegen spatwater bestemd zijn en uit
rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De verleng-
kabel moet met een trekontlasting worden gebruikt.
De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen
worden gecontroleerd en mag alleen in onbeschadig-
de toestand worden gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen
door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepa-
reerd.
Onderhoud
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe messen vastpakt of er aan werkt.
f Controleer het tuingereedschap. Versleten of be-
schadigde delen moeten veiligheidshalve worden
vervangen.
f Smeer de mesbalk altijd met onderhoudsspray
voordat u het tuingereedschap opbergt.
f Controleer of alle moeren, bouten en schroeven
vastzitten, zodat een veilige toestand van het tuin-
gereedschap gewaarborgd is.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch
afkomstig zijn.
Pagina: 29
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
30 | Nederlands
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het le-
zen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg er-
voor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het
juiste begrip van de symbolen helpt u het tuingereed-
schap goed en veilig te gebruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het knippen en
snoeien van heggen en struiken in de tuin voor particu-
lier gebruik.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
2000/14/EG.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap be-
draagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 84 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 95 dB(A). Onzekerheid K =2 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie richtin-
gen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah <2,5 m/s2
, onzekerheid
K =1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsni-
veau is gemeten met een volgens EN 60745 genor-
meerde meetmethode en kan worden gebruikt om
elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken.
Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voor-
naamste toepassingen van het elektrische gereed-
schap. Als echter het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan
het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelas-
ting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
hogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelas-
ting moet ook rekening worden gehouden met de tijd
waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescher-
ming van de bediener tegen het effect van trillingen
vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschap-
pen en inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het on-
der „Technische gegevens” beschreven product vol-
doet aan de volgende normen en normatieve docu-
menten: EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
97 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit vol-
gens aanhangsel V.
Productcategorie: 25
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Montage en gebruik
Symbool Betekenis
Draag werkhandschoenen.
Draag een veiligheidsbril.
Bewegingsrichting
Inschakelen
Uitschakelen
Bescherm uzelf tegen een elektri-
sche schok.
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren
Symbool Betekenis
Heggenschaar AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Zaaknummer 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Opgenomen vermogen W 420 450 450 450
Kniplengte mm 450 500 550 600
Messenafstand mm 16 16 16 16
Onbelast aantal knipbewegingen min-1
3400 3400 3400 3400
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Isolatieklasse /II /II /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillen-
de uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuin-
gereedschappen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd 1
Verlengkabel aanbrengen 2
Inschakelen 2
Uitschakelen 2
Tips voor de werkzaamheden 2, 3
Onderhoud van de messen 4
Opbergen en vervoeren 4
Toebehoren kiezen 5
Pagina: 30
Nederlands | 31
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Storingen opsporen
Klantenservice en advies
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het elektrische ge-
reedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de om-
zetting van de richtlijn in nationaal
recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar loopt niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien
beschadigd
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Heggenschaar loopt met
onderbrekingen
Verlengkabel beschadigd Kabel controleren en vervangen, indien
beschadigd
Interne bekabeling van tuingereed-
schap defect
Neem contact op met klantenservice
Aan/uit-schakelaar defect Neem contact op met klantenservice
Motor loopt, messen blijven
stilstaan
Interne fout Neem contact op met klantenservice
Messen worden heet Messen bot Laat de mesbalk slijpen
Mes heeft kerf of breuk Laat de mesbalk controleren
Te veel wrijving wegens ontbrekende
smering
Besproeien met smeerolie
Sterke trillingen of geluiden Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AHS 55-16.

Stel een vraag over de Bosch AHS 55-16

Heb je een vraag over de Bosch AHS 55-16 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AHS 55-16. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AHS 55-16 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.