Bosch AHS 52 Li handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AHS 52 Li. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: AHS 52 Li
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 73
74 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Gebruik het tuingereedschap niet in de
regen en laat het niet in de regen lig-
gen of staan.
Verwijder de accu uit het tuingereed-
schap vóór instel- of reinigingswerk-
zaamheden aan het gereedschap of
wanneer het enige tijd onbeheerd
blijft.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-564-006.book Page 74 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 75 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 75
76 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Gebruik en onderhoud van accugereed-
schappen
a) Laad accu’s alleen op in oplaadappara-
ten die door de fabrikant worden geadvi-
seerd. Voor een oplaadapparaat dat voor
een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere ac-
cu’s wordt gebruikt.
b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde ac-
cu’s in de elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu’s kan tot ver-
wondingen en brandgevaar leiden.
c) Voorkom aanraking van de niet-gebruik-
te accu met paperclips, munten, sleu-
tels, spijkers, schroeven en andere klei-
ne metalen voorwerpen die
overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accu-
contacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact daarmee.
Spoel bij onvoorzien contact met water
af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raad-
plegen. Gelekte accuvloeistof kan tot hui-
dirritaties en verbrandingen leiden.
6) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor heggen-
scharen
f Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van
het snijmes. Probeer niet om maaigoed te
verwijderen of te maaien materiaal vast te
houden terwijl het mes beweegt. Verwijder
vastgeklemd maaigoed alleen wanneer het
gereedschap uitgeschakeld is. Een moment
van onoplettendheid tijdens het gebruik van
de heggenschaar kan tot ernstig letsel leiden.
f Draag de heggenschaar aan de greep terwijl
het mes stilstaat. Breng altijd de veilig-
heidsafscherming aan voordat u de heggen-
schaar vervoert of opbergt. Een zorgvuldige
omgang met het gereedschap vermindert het
verwondingsgevaar door het mes.
f Houdt het elektrische gereedschap alleen
aan de geïsoleerde greepoppervlakken
vast, aangezien het knipmes in aanraking
met verborgen stroomleidingen kan komen.
Contact van het knipmes met een spanning-
voerende leiding kan metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot
een elektrische schok leiden.
f Houd de kabel uit de buurt van de plaats
waar u knipt. Tijdens de werkzaamheden kan
de kabel in de struik verborgen zijn en per on-
geluk worden doorgeknipt.
f Controleer of alle beschermingsvoorzienin-
gen en grepen bij gebruik van het gereed-
schap gemonteerd zijn. Probeer nooit een
onvolledig gemonteerd gereedschap of een
gereedschap met niet-toegestane aanpassin-
gen in gebruik te nemen.
f Smeer de mesbalk voor gebruik altijd met
onderhoudsspray.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor
kortsluiting.
Bescherm de accu tegen hitte, bij-
voorbeeld ook tegen voortdurend
zonlicht, vuur, water en vocht. Er be-
staat explosiegevaar.
f Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosie-
gevaar.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 76 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
f Bij beschadiging en onjuist gebruik van de
accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg
voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten
een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.
f Als de accu defect is, kan er vloeistof uit de
accu lekken, waardoor aangrenzende voor-
werpen worden bevochtigd. Controleer de
betrokken onderdelen. Reinig deze of ver-
vang ze indien nodig.
f Gebruik de accu alleen in combinatie met
uw Bosch elektrische gereedschap. Alleen
zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbe-
lasting beschermd.
f Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met
de op het typeplaatje van het elektrische
gereedschap aangegeven spanning. Bij ge-
bruik van andere accu’s, bijvoorbeeld imita-
ties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere
merken, bestaat gevaar voor persoonlijk let-
sel en materiële schade door exploderende
accu’s.
f Dit gereedschap is er niet voor bestemd om
te worden gebruikt door personen (inclusief
kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke
of geestelijke vermogens of gebrekkige erva-
ring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder
toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon, of zij van deze
persoon instructies ontvangen ten aanzien
van het gebruik van het gereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om
zeker te stellen dat zij niet met het gereed-
schap spelen.
Veiligheidsvoorschriften voor oplaadap-
paraten
Houd het oplaadapparaat uit de buurt
van regen en vocht. Het binnendrin-
gen van water in het oplaadapparaat
vergroot het risico van een elektrische
schok.
f Laad geen accu’s van andere fabrikanten
op. Het oplaadapparaat is alleen geschikt
voor het opladen van Bosch-lithiumionaccu’s
met de in de technische gegevens vermelde
spanningen. Anders bestaat er brand- en ex-
plosiegevaar.
f Houd het oplaadapparaat schoon. Door ver-
vuiling bestaat gevaar voor een elektrische
schok.
f Controleer voor elk gebruik oplaadappa-
raat, kabel en stekker. Gebruik het oplaad-
apparaat niet als u een beschadiging hebt
vastgesteld. Open het oplaadapparaat niet
zelf en laat het alleen door gekwalificeerd
personeel en alleen met originele vervan-
gingsonderdelen repareren. Beschadigde
oplaadapparaten, kabels en stekkers vergro-
ten het risico van een elektrische schok.
f Gebruik het oplaadapparaat niet op een ge-
makkelijk brandbare ondergrond (zoals pa-
pier of textiel) of in een brandbare omge-
ving. Vanwege de bij het opladen optredende
verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
f Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor
dat zij niet met het oplaadapparaat spelen.
f Kinderen en personen met geestelijke of li-
chamelijke beperkingen mogen het oplaad-
apparaat alleen gebruiken onder toezicht of
nadat deze een instructie voor het gebruik
hebben ontvangen. Een zorgvuldige instruc-
tie vermindert de kans op verkeerde bedie-
ning en letsel.
Product- en vermogens-
beschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het tuingereedschap open en laat deze pagi-
na opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwij-
zing leest.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 77 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 77
78 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het knip-
pen en snoeien van heggen en struiken in de tuin
voor particulier gebruik.
Meegeleverd
Neem het tuingereedschap voorzichtig uit de
verpakking. Controleer of de volgende delen
compleet zijn:
– Heggenschaar
– Mesbescherming
– Gebruiksaanwijzing
Accu en oplaadapparaat worden bij bepaalde
uitvoeringen niet meegeleverd.
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het tuingereedschap op de pagi-
na met afbeeldingen.
1 Mesbalk
2 Handbescherming voor voorste greep
3 Voorste greepbeugel met schakelhendel
4 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
5 Achterste greep met aan-/uitschakelaar
6 Accu
7 Ventilatieopeningen
8 Mesbescherming
9 Oplaadapparaat
10 LED-indicatie
11 Serienummer
Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Accuheggenschaar AHS 48 LI AHS 52 LI
Zaaknummer 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Onbelast aantal knipbewegingen min-1
1100 1100
Kniplengte mm 480 520
Knipbreedte mm 15 15
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,2 2,3
Serienummer Zie serienummer 11 (typeplaatje) op tuingereedschap
Accu Li-Ion Li-Ion
Zaaknummer
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Nominale spanning V= 18 18
Capaciteit
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Aantal accucellen
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Bedrijfsduur per acculading min 50 50
OBJ_BUCH-564-006.book Page 78 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
2000/14/EG.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
79 dB(A); geluidsvermogenniveau 87 dB(A). On-
zekerheid K =3 dB.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah = 2,5 m/s2
, onzeker-
heid K = 1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Oplaadapparaat AL 2215 CV AL 2215 CV
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Laadstroom mA 1500 1500
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0– 45 0– 45
Oplaadtijd (bij lege accu) min 60 60
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4 0,4
Isolatieklasse / II / II
Oplaadapparaat AL 2204 CV AL 2204 CV
Zaaknummer EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Laadstroom mA 430 430
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0– 45 0– 45
Oplaadtijd (bij lege accu) min 180 180
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,7 0,7
Isolatieklasse / II / II
Accuheggenschaar AHS 48 LI AHS 52 LI
OBJ_BUCH-564-006.book Page 79 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 79
80 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 (accuge-
reedschap) en EN 60335 (acculader) volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau
90 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit
volgens aanhangsel V.
Productcategorie: 25
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montage
Voor uw veiligheid
f Let op: Schakel het tuingereedschap uit en
verwijder de accu voordat u instel- of reini-
gingswerkzaamheden uitvoert.
f Nadat de heggenschaar uitgeschakeld is,
draaien de messen nog enkele fracties van
seconden.
f Raak bewegende messen niet aan.
Accu opladen
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgela-
den geleverd. Om de volledige capaciteit van de
accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste ge-
bruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden
opgeladen zonder de levensduur te verkorten.
Een onderbreking van het opladen schaadt de
accu niet.
Accu verwijderen
Druk op de accuontgrendelingsknop en trek de
accu 6 naar achteren uit het gereedschap.
Opladen (zie afbeelding A)
Het opladen begint zodra de stekker van het op-
laadapparaat in het stopcontact wordt gestoken
en de accu vervolgens in het oplaadapparaat 9
wordt geplaatst.
Plaats de accu 6 zoals in de afbeelding getoond
eerst vooraan op het oplaadapparaat (n) en
duw vervolgens de accu 6 achteraan omlaag
(o). Als u de accu wilt verwijderen, gaat u in om-
gekeerde volgorde te werk.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de
oplaadtoestand van de accu automatisch her-
kend en wordt de accu afhankelijk van de accu-
temperatuur en -spanning met de optimale laad-
stroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze,
indien in het oplaadapparaat bewaard, altijd vol-
ledig opgeladen.
Opmerking: Het opladen is alleen mogelijk als
de temperatuur van de accu zich binnen het toe-
gestane oplaadtemperatuurbereik bevindt, zie
het gedeelte „Technische gegevens”.
Knipperende accuoplaadindicatie 10
Het opladen wordt aangegeven
door knipperen van de accuoplaa-
dindicatie 10.
Permanent verlichte accuoplaadindicatie 10
De permanent verlichte ac-
cuoplaadindicatie 10 geeft
aan dat de accu volledig opge-
laden is of dat de tempera-
tuur van de accu buiten het toegestane tempe-
ratuurbereik ligt en daarom niet kan worden
opgeladen. Zodra de temperatuur binnen het
toegestane temperatuurbereik ligt, wordt de ac-
cu opgeladen.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gesto-
ken, geeft de permanent verlichte accuoplaa-
dindicatie 10 aan dat de netstekker in het stop-
contact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 80 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen
zonder onderbreking kan het oplaadapparaat
warm worden. Dit is echter zonder bezwaar en
wijst niet op een technisch defect van het op-
laadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opla-
den duidt erop dat de accu versleten is en moet
worden vervangen.
De accu is voorzien van een thermische beveili-
ging (NTC) die opladen alleen in het tempera-
tuurbereik tussen 0 °C en 45 °C toelaat. Daar-
door wordt een lange levensduur van de accu
bereikt.
De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)” tegen te sterk ontladen be-
schermd. Als de accu leeg is, wordt het tuinge-
reedschap door een veiligheidsschakeling
uitgeschakeld: Het snijmes beweegt niet meer.
Druk na het automatisch uitscha-
kelen van het tuingereedschap
niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu
kan anders beschadigd worden.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen (zie afbeelding A)
Duw de accu zoals weergegeven in het gereed-
schap. De accu moet merkbaar vastklikken.
Inschakelen (zie afbeelding B)
n Druk de aan/uit-schakelaar 5 op de achterste
greep in en houd deze ingedrukt.
o Trek de inschakelblokkering 4 omhoog.
p Druk de voorste aan/uit-schakelaar 3 in.
Uitschakelen
Laat de voorste 3 of achterste 5 aan/uit-schake-
laar los.
Tips voor de werkzaamheden
(se billede C–E)
f Let op: Houd de heggenschaar met beide
handen vast en op een afstand van uw
lichaam. Zorg ervoor dat u stevig staat.
f Smeer de mesbalk voor gebruik altijd met
onderhoudsspray.
Er kunnen takken tot een dikte van maximaal
15 mm worden geknipt. Beweeg de heggen-
schaar gelijkmatig langs de kniplijn voorwaarts
om de takken naar de messen te voeren. Dankzij
de dubbelzijdige mesbalk kunt u in beide richtin-
gen knippen of door pendelbewegingen van de
ene naar de andere kant.
Knip eerst de zijkanten van de heg en vervolgens
de bovenkant.
Geadviseerd wordt om met de groeirichting mee
van onderen naar boven te knippen om de zij-
kanten recht te krijgen. Wanneer u van boven
naar beneden knipt, bewegen dunne takken
naar buiten. Daardoor ontstaan kale plekken of
gaten.
Span een richtsnoer over de hele lengte van de
heg op de vereiste hoogte om als laatste de bo-
venkant gelijkmatig te knippen.
Let erop dat u niet in een voorwerp knipt, bij-
voorbeeld metaaldraad, omdat dit het mes of de
aandrijving kan beschadigen.
Antiblokkeermechanisme
Het tuingereedschap beschikt over een gepaten-
teerde eigenschap die als volgt functioneert:
Als het snijmes blokkeert in materiaal met een
zekere weerstand, wordt de motorbelasting ver-
hoogd. De intelligente micro-elektronica her-
kent deze overbelastingssituatie en herhaalt
meermaals de omschakeling van de motor om
daarmee een blokkering van het snijmes te voor-
komen en het materiaal door te knippen.
Deze hoorbare omschakeling duurt maximaal
3 seconden.
Na het doorknippen werkt het tuingereedschap
in de normale toestand verder, of het snijmes
blijft bij een aanhoudende overbelastingssitua-
tie automatisch in de geopende toestand staan
(bijvoorbeeld als een stuk van een metalen hek
het tuingereedschap blokkeert).
LET OP
OBJ_BUCH-564-006.book Page 81 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 81
82 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Storingen opsporen
De volgende tabel toont u storingsverschijnselen, de mogelijke oorzaak daarvan en de correcte op-
lossing, mocht het tuingereedschap eens niet correct werken. Neem contact op met een service-
werkplaats als u het probleem hiermee niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: schakel het tuingereedschap uit en verwijder de accu voordat u het gereedschap op
storingen onderzoekt.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar loopt
niet
Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzin-
gen voor het opladen”
Inschakelblokkering niet goed ver-
grendeld
zie „Ingebruikneming”
Heggenschaar loopt
met onderbrekingen
Interne bekabeling van tuingereed-
schap defect
Neem contact op met klantenservice
Aan/uit-schakelaar defect Neem contact op met klantenservice
Draairichting van de motor wisselt
voortdurend en staat na 3 seconden
stil
zie „Tips voor de werkzaamheden”
(antiblokkeermechanisme)
Motor loopt, messen
blijven stilstaan
Interne fout Neem contact op met klantenservice
Messen worden
heet
Messen bot Laat de mesbalk slijpen
Mes heeft kerf of breuk Laat de mesbalk controleren
Te veel wrijving wegens ontbrekende
smering
Besproeien met smeerolie
Mes beweegt niet Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzin-
gen voor het opladen”
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Sterke trillingen of
geluiden
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Knipduur per accula-
ding te gering
Te veel wrijving wegens ontbrekende
smering
Besproeien met smeerolie
Mes moet gereinigd worden Mes reinigen
Slechte kniptechniek zie „Tips voor de werkzaamheden”
Accu niet vol opgeladen Accu opladen, zie ook de „Aanwijzin-
gen voor het opladen”
Accuoplaadindica-
tie 10 brandt perma-
nent
Geen opladen moge-
lijk
Accu niet (goed) aangebracht Plaats de accu correct op het oplaad-
apparaat
Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoor-
beeld door de accu enkele keren te
plaatsen en te verwijderen, of ver-
vang de accu indien nodig
Accu defect Vervang de accu
OBJ_BUCH-564-006.book Page 82 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Let op: Verwijder altijd de accu voordat u
werkzaamheden aan het tuingereedschap
uitvoert.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer het tuingereedschap regelmatig op
zichtbare gebreken zoals een losse bevestiging
en versleten of beschadigde onderdelen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaam-
heden uit.
Mocht het tuingereedschap ondanks zorgvuldi-
ge fabricage- en testmethoden toch defect ra-
ken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch-
tuingereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het tuingereedschap.
Na de werkzaamheden. Gereedschap
opbergen
f Let op: Schakel het tuingereedschap uit en
verwijder de accu. Controleer of de accu
verwijderd is voordat u het gereedschap op-
bergt.
Maak de buitenkant van de heggenschaar gron-
dig schoon met een zachte borstel en een doek.
Gebruik geen water en geen oplos- of polijstmid-
delen. Verwijder alle verontreinigingen. Reinig in
het bijzonder de ventilatieopeningen 7 van de
motor.
Smeer de mesbalk altijd met onderhoudsspray
voordat u het tuingereedschap opbergt.
Bewaar de heggenschaar op een veilige en dro-
ge plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats er
geen andere voorwerpen op.
De accu moet worden bewaard bij een tempera-
tuur tussen 0 °C en 45 °C.
De messen bewegen
langzaam of het anti-
blokkeermechanis-
me werkt niet
Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzin-
gen voor het opladen”
Accu is buiten het toegestane tempe-
ratuurbereik bewaard
Laat de accu op kamertemperatuur
komen (binnen het toegestane accu-
temperatuurbereik van 0 – 45 °C)
Accuoplaadindica-
tie 10 brandt niet
Netsnoer van het oplaadapparaat is
niet (of niet goed) vastgestoken
Steek de stekker (volledig) in het
stopcontact
Stopcontact, netsnoer of oplaadap-
paraat defect
Netspanning controleren, oplaadap-
paraat indien nodig door een erken-
de klantenservice voor Bosch elektri-
sche gereedschappen laten
controleren
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-564-006.book Page 83 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Pagina: 83
84 | Nederlands
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-garden.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Gebruik de accu alleen als de behuizing onbe-
schadigd is. Plak open contacten af en verpak
de accu zodanig dat deze niet in de verpakking
beweegt.
Bij de verzending van lithiumionaccu’s kan mar-
kering verplicht zijn. Neem daarvoor de in uw
land geldende voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Tuingereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden gerecycled.
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, ac-
cu’s en batterijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG moeten niet meer
bruikbare elektrische en elektro-
nische apparaten en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of lege accu’s en
batterijen apart worden ingezameld en op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het
gedeelte „Vervoer”, pagina 84
en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 84 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AHS 52 Li.

Stel een vraag over de Bosch AHS 52 Li

Heb je een vraag over de Bosch AHS 52 Li en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AHS 52 Li. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AHS 52 Li zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.