Bosch AHS 41 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AHS 41. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: AHS 41
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 35
Nederlands - 1
Let op! Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Wanneer
de volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar deze veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen goed voor later
gebruik.
Verklaring van de pictogrammen:
Lees de gebruiksaanwijzing.
Gebruik het gereedschap niet in de regen en stel het niet bloot
aan regen.
Neem de accu uit het gereedschap voordat u het instelt of rei-
nigt, of als het gereedschap enige tijd onbeheerd blijft.
Algemene veiligheidsvoorschriften
1) Werkomgeving
■ Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige of onver-
lichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
■ Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische ge-
reedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking
kunnen brengen.
■ Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over
het gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
■ De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De
stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en pas-
sende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
■ Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoor-
beeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
■ Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen
van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elek-
trische schok.
■ Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dra-
gen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd
de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereed-
schapdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico
van een elektrische schok.
■ Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel be-
perkt het risico van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
■ Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik
van het elektrische gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u
moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ern-
stige verwondingen leiden.
■ Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmas-
ker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico van verwondingen.
■ Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat de schakelaar in de
stand „UIT“ staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Wanneer u
bij het dragen van het gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.
■ Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereed-
schap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel
van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
■ Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht
blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
■ Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden.
Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
■ Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden ge-
monteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en
juist worden gebruikt. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het ge-
vaar door stof.
4) Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen
■ Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het
daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteits-
bereik.
■ Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
■ Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt, toe-
behoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
■ Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kin-
deren. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische ge-
reedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen wor-
den gebruikt.
■ Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van
het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereed-
schap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat
u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
■ Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onder-
houden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
■ Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen
en dergelijke volgens deze aanwijzingen en zoals voor dit speciale gereed-
schapstype voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en
de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschap-
pen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situa-
ties leiden.
■ Controleer of alle beschermingsvoorzieningen en grepen bij gebruik van het
gereedschap gemonteerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te
nemen als het onvolledig gemonteerd is en evenmin met niet-toegestane
aanpassingen.
5) Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
■ Controleer dat het gereedschap uitgeschakeld is voordat u de accu in het
gereedschap zet. Het inzetten van een accu in elektrisch gereedschap dat
ingeschakeld is, kan tot ongevallen leiden.
■ Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden ge-
adviseerd. Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu ge-
schikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
■ Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elektrische gereedschap-
pen. Het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brandgevaar
leiden.
■ Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die
overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de
accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
■ Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact.
Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan
tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
6) Service
■ Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
Gereedschapspecifieke veiligheidsvoorschriften
■ Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de mesbalk. Probeer niet om af-
geknipt materiaal te verwijderen of af te knippen materiaal vast te houden
terwijl het mes beweegt. Controleer of de schakelaar in de uit-stand is gezet
als u vastgeklemd materiaal verwijdert. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
■ Draag het gereedschap aan de greep terwijl het mes stilstaat. Breng altijd
de veiligheidsafscherming aan voordat u het gereedschap vervoert of op-
bergt. Een zorgvuldige omgang met het gereedschap vermindert het ver-
wondingsgevaar door het mes.
■ Geleid de kabel altijd aan de achterzijde van het gereedschap. Tijdens de
werkzaamheden kan de kabel door takken worden verborgen en plotseling
door het mes worden doorgeknipt.
Veiligheidsvoorschriften
2 609 932 402 - NL Seite 1 Dienstag, 13. April 2004 6:01 18
36 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04
Pagina: 36
Nederlands - 2
De machine is bestemd voor het knippen en snoeien
van heggen en struiken in de tuin voor particulier ge-
bruik.
Dit handboek bevat voorschriften over de juiste
montage en het veilig gebruik van uw heggen-
schaar. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen
zorgvuldig leest.
Neem alle delen van de machine voorzichtig uit de
verpakking en controleer deze op volledigheid:
– Heggenschaar
– Mesbescherming
– Gebruiksaanwijzing
– Accu (AHS 52 Accu 2x)
– Oplaadapparaat
Neem contact op met uw leverancier wanneer onderdelen
ontbreken of beschadigd zijn.
1 Mesbalk
2 Handbescherming voor voorste greep
3 Voorste greepbeugel met schakelhendel
4 Achterste greep met aan-/uitschakelaar
5 Accu
6 Ventilatieopeningen
7 Mesbescherming
8 Oplaadapparaat
9 Acculaadschacht
10 LED-aanduiding
11 Netstekker
12 Serienummer
13 Ontgrendelingsknop accu
In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Opladen
Het opladen begint zodra de netstekker 11 in het
stopcontact en de accu 5 in de oplaadschacht 9
wordt gestoken.
De groene LED 10 is geen aanduiding van de op-
laadtoestand. Het branden van de groene LED
geeft alleen aan dat een laadstroom aanwezig is.
Trek na beëindiging van het opladen (ca. 3 tot 4 uur)
de stekker van het oplaadapparaat uit het stopcon-
tact en verwijder de accu.
Een temperatuurstijging van de accu geeft aan dat
deze volledig is opgeladen.
Technische gegevens
Heggenschaar AHS 41 Accu AHS 52 Accu
Bestelnummer 0 600 839 1.. 0 600 839 4..
Onbelast aantal knipbewegingen [min-1] 1 100 1 100
Kniplengte [mm] 410 520
Knip-breedte [mm] 15 15
Gewicht [kg] 2,5 2,6
Accu NiCd NiCd
Nominale spanning [V] 14,4 14,4
Capaciteit [Ah] 1,5 1,5
Aantal accu’s 1 2
Bedrijfsduur per acculading [min] 50 50
Oplaadtijd [h] 3 – 4 3 – 4
Oplaadapparaat AL 1404 AL 1404
Laadstroom [A] 0,4 0,4
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik [°C] 0 – 45 0 – 45
Gebruik volgens bestemming
Inleiding
Meegeleverd
Bestanddelen van de machine
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel het gereedschap voor onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden uit en
verwijder de accu.
Nadat de heggenschaar is uitgeschakeld, be-
wegen de messen nog een fractie van een se-
conde verder. Voorzichtig! Raak bewegende
messen niet aan.
2 609 932 402 - NL Seite 2 Dienstag, 13. April 2004 6:01 18
37 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04
Pagina: 37
Nederlands - 3
Aanwijzingen voor het opladen
Bij voortdurende of meermaals op elkaar volgende
laadcycli zonder onderbreking wordt het oplaadap-
paraat warm. Dit is normaal. Daarbij kan de oplaad-
tijd langer duren.
Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na
ca. 5 oplaad- en ontlaadcycli zijn volledige capaci-
teit.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen
geeft aan dat de accu’s versleten zijn en moeten
worden vervangen.
Plaats de accu. De accu is juist geplaatst, als deze
hoorbaar vastklikt.
Als u de accu wilt verwijderen, drukt u op de ontgren-
delingsknoppen 13 aan beide zijden en trekt u de
accu naar beneden uit de machine.
Inschakelen:
Druk de aan-/uitschakelaar op de achterste greep 4
in en houd deze vast. Druk op de schakelhendel 3.
Uitschakelen:
Laat de schakelhendel 3 en de aan-/uitschakelaar 4
los.
Houd de heggenschaar met beide handen
vast en op een afstand van uw lichaam.
Zorg ervoor dat u stevig staat.
Er kunnen takken met een dikte van maximaal
15 mm worden geknipt. Beweeg de heggenschaar
gelijkmatig langs de kniplijn voorwaarts om de tak-
ken naar de messen te voeren. Dankzij de dubbelzij-
dige mesbalk kunt u in beide richtingen knippen of
door pendelbewegingen van de ene naar de andere
kant.
Knip eerst de zijkanten van de heg en vervolgens de
bovenkant.
Geadviseerd wordt om met de groeirichting mee van
onderen naar boven te knippen om de zijkanten
recht te krijgen. Wanneer u van boven naar beneden
knipt, bewegen dunne takken naar buiten. Daardoor
ontstaan kale plekken of gaten.
Span een richtsnoer over de hele lengte van de heg
op de vereiste hoogte om als laatste de bovenkant
gelijkmatig te knippen.
Ter bevordering van een krachtige en gezonde groei
van uw heg adviseren wij u het gebruik van de Col-
lecto-verzamelvoorziening voor afgeknipt materiaal
(toebehoren) bij het knippen van de bovenkant van
de heg.
Met dit toebehoren verzamelt u het afgeknipte mate-
riaal gemakkelijk tijdens het knippen en kunt u het in
een zak of op een stuk plastic naast de heg werpen,
om te voorkomen dat afgeknipt materiaal in de heg
valt.
Let erop dat u niet in een voorwerp knipt, bijvoor-
beeld metaaldraad, omdat dit het mes of de aandrij-
ving kan beschadigen.
Verwijder voor werkzaamheden aan het
gereedschap altijd de accu.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit zodat u verzekerd bent
van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer de heggenschaar regelmatig op klaarblij-
kelijke gebreken, zoals een losse, versleten of be-
schadigde mesbalk, losse bevestiging of versleten
of beschadigde onderdelen.
Controleer of de afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen intact en correct gemonteerd zijn. Nood-
zakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden
moeten voor het gebruik van de heggenschaar wor-
den uitgevoerd.
Wanneer de heggenschaar ondanks zorgvuldige pro-
ductie- en testprocédés toch defect raakt, moet de re-
paratie door een erkende klantenservice voor Bosch
elektrische gereedschappen worden uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangings-
onderdelen altijd het bestelnummer van 10 cijfers
van de machine.
Verwijder voor werkzaamheden aan het
gereedschap altijd de accu.
Draag handschoenen bij het hanteren en reinigen
van de knipmessen.
Reinig de knipmessen na elk gebruik en behandel
deze met beschermende oliespray. Geadviseerd
wordt om tijdens langdurige werkzaamheden de
knipmessen regelmatig met beschermende olie-
spray te smeren.
Controleer de toestand van de knipmessen op zicht-
bare gebreken. Controleer of de schroeven in de
mesbalk 1 stevig vastzitten.
Controleer dat de mesbescherming 7 op de knip-
messen is aangebracht.
Montage
Ingebruikneming
Werkzaamheden met de
heggenschaar
A
B
C D E
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging van de
knipmessen
2 609 932 402 - NL Seite 3 Dienstag, 13. April 2004 6:01 18
38 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04
Pagina: 38
Nederlands - 4
Neem de accu uit de machine voordat u deze op-
bergt. Let erop dat de accucontacten niet door me-
talen voorwerpen worden kortgesloten.
Reinig de buitenkant van de heggenschaar met be-
hulp van een zachte borstel en een doek. Water, op-
losmiddelen en polijstmiddelen mogen niet gebruikt
worden. Verwijder alle verontreinigingen. Reinig in
het bijzonder de ventilatieopeningen 6 van de motor.
Sproei altijd onderhoudsolie op de mesbalk voordat
u de machine opbergt.
Bewaar de heggenschaar op een veilige en droge
plaats, buiten bereik van kinderen. Plaats er geen
andere voorwerpen op.
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos-
sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro-
bleem niet zelf kunt verhelpen.
Let op: Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat naar de
fout.
Reinigen/bewaren
Problemen oplossen
Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar werkt niet Accu ontladen Accu opladen
Heggenschaar werkt met
onderbrekingen
Intern los contact
De aan-/uitschakelaars zijn defect
Breng de kettingzaag naar een Bosch-repara-
tiewerkplaats
Breng de kettingzaag naar een Bosch-repara-
tiewerkplaats
Motor loopt, messen blijven stil-
staan
Interne fout Breng de kettingzaag naar een Bosch-repara-
tiewerkplaats
Messen worden heet Messen bot
Mes heeft kerf of breuk
Te veel wrijving wegens ontbrekende
smering
Laat de mesbalk slijpen
Laat mesbalk controleren
Besproeien met smeerolie
Mes beweegt niet Accu ontladen
Mes geblokkeerd
Machine defect
Accu opladen
Trek de mesbalk van de tak weg terwijl de heg-
genschaar uitgeschakeld is. BIJ EEN KLEM-
MEND MES DE AAN/UIT-SCHAKELAAR
NIET INGEDRUKT HOUDEN!
Breng de kettingzaag naar een Bosch-repara-
tiewerkplaats
Sterke trillingen of geluiden Machine defect Breng de kettingzaag naar een Bosch-repara-
tiewerkplaats
Knipduur per acculading te
gering
Te veel wrijving wegens ontbrekende
smering
Mes moet gereinigd worden
Slechte kniptechniek
Accu niet vol opgeladen
Besproeien met smeerolie
Mes reinigen
Zie de tips voor de werkzaamheden
Accu opladen, zie ook de aanwijzingen voor
het opladen
Geen opladen mogelijk van-
wege niet functionerende accu
De contacten van de accu zijn vuil
De accu is defect aangezien er sprake is van
een verbindingsbreuk binnen in de accu (afzon-
derlijke cellen)
Reinig de contacten (bijvoorbeeld door de accu
enkele keren te plaatsen en te verwijderen) of
vervang de accu indien nodig
Vervang de accu
De LED-indicatie 10 brandt niet
nadat de stekker in het stop-
contact is gestoken en de accu
in de oplaadschacht is
geplaatst
De stekker 11 van het oplaadapparaat is niet
(of niet goed) in het stopcontact gestoken
Stopcontact, kabel of oplaadapparaat defect
Steek de stekker (goed) in het stopcontact
Controleer de netspanning en laat het oplaad-
apparaat eventueel nazien door een erkende
klantenservice voor Bosch elektrische gereed-
schappen
2 609 932 402 - NL Seite 4 Dienstag, 13. April 2004 6:01 18
39 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04
Pagina: 39
Nederlands - 5
Terugwinnen van grondstoffen in
plaats van het weggooien van afval
Machine, toebehoren en verpakking
moeten worden gesorteerd voor een
voor het milieu verantwoorde recy-
cling.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaar-
digd van chloorvrij gebleekt kring-
looppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt
om ze per soort te kunnen recyclen.
Defecte en lege accu’s moeten vol-
gens richtlijn 91/157/EEG worden ge-
recycled.
Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ ..................................................... +31 (0)23 / 56 56 613
Fax ..................................................... +31 (0)23 / 56 56 621
E-Mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ ........................................................ +32 (0)2 / 525 51 43
Fax ........................................................ +32 (0)2 / 525 54 20
E-Mail: Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com
Meetwaarden vastgesteld volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1,0 m afstand) en EN ISO 5349.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de ma-
chine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
73 dB (A); geluidsvermogenniveau 84 dB (A).
Kenmerkend is dat de trillingen van hand en arm ge-
ringer zijn dan 2,5 m/s2.
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit pro-
duct voldoet aan de volgende normen en norma-
tieve documenten: EN 774, EN 50 144, EN 60 745
volgens de bepalingen van de richtlijnen
89/336/EEG, 98/37/EG, 2000/14/EG.
2000/14/EG: Het gegarandeerde geluidsvermogen-
niveau LWA is lager dan 89 dB (A). Waarderingsme-
thode van de conformiteit volgens aanhangsel V.
Leinfelden, 01.04.2004.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Wijzigingen voorbehouden
Milieubescherming
Klantenservice
Cd
a
c
c
u-recyc
l
i
n
g
Conformiteitsverklaring
2 609 932 402 - NL Seite 5 Dienstag, 13. April 2004 6:01 18
40 • 2 609 932 402 • TMS • 13.04.04

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AHS 41.

Stel een vraag over de Bosch AHS 41

Heb je een vraag over de Bosch AHS 41 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AHS 41. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AHS 41 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.