Bosch AHS 35-15 Li handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AHS 35-15 Li. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: AHS 35-15 Li
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools F 016 L81 269 | (23.9.15)
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Verklaring van de pictogrammen
Lees de gebruiksaanwijzing door.
Bescherm het elektrische gereedschap tegen de
regen.
Verwijder de accu uit het tuingereedschap vóór
instel- of reinigingswerkzaamheden aan het ge-
reedschap of wanneer het enige tijd onbeheerd
blijft.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
schegereedschappenvoorgebruikmeteenaccu(zondernet-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 55 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 55
56 | Nederlands
F 016 L81 269 | (23.9.15) Bosch Power Tools
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
 Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
 Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen
 Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes.
Probeer niet om maaigoed te verwijderen of te maaien
materiaal vast te houden terwijl het mes beweegt. Ver-
wijder vastgeklemd maaigoed alleen wanneer het ge-
reedschap uitgeschakeld is. Een moment van onoplet-
tendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan tot
ernstig letsel leiden.
 Draag de heggenschaar aan de greep terwijl het mes
stilstaat. Breng altijd de veiligheidsafscherming aan
voordat u de heggenschaar vervoert of opbergt. Een
zorgvuldige omgang met het gereedschap vermindert het
verwondingsgevaar door het mes.
 Houdt het elektrische gereedschap alleen aan de gee-
soleerde greepoppervlakken vast, aangezien het knip-
mes in aanraking met verborgen stroomleidingen kan
komen. Contact van het knipmes met een spanningvoe-
rende leiding kan metalen delen van het gereedschap on-
der spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
Extra waarschuwingen
 Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te worden ge-
bruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fy-
sieke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het gereedschap.
Kinderenmoetenonder toezichtstaan, omzeker te stellen
dat zij niet met het gereedschap spelen.
 Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 56 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools F 016 L81 269 | (23.9.15)
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt.
 Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van
3 metergeenanderepersonenofdierenophouden.Debe-
diener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzich-
te van anderen.
 Pak de heggenschaar nooit aan de mesbalk vast.
 Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of
personen die met deze voorschriften niet vertrouwd zijn.
In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van
de leeftijd van de bediener.
 Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren vlakbij zijn.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
 Gebruik de heggenschaar niet met blote voeten of met
opensandalen.Draagaltijd stevige schoenenen eenlange
broek. Het dragen van stevige werkhandschoenen, slip-
vaste schoenen en een veiligheidsbril wordt geadviseerd.
Draag geen lange kleding of sieraden die in bewegende de-
len kunnen vastraken.
 Controleer de te knippen heg zorgvuldig en verwijder alle
metaaldraad en overige voorwerpen.
 Controleer voor het gebruik altijd of de messen, mes-
schroeven of andere delen van het knipmechanisme zicht-
baar versleten of beschadigd zijn. Werk nooit met een be-
schadigd of ernstig versleten knipmechanisme.
 Maak uzelf met de bediening van de heggenschaar ver-
trouwd zodat u deze in een noodgeval onmiddellijk kunt
stoppen.
 Maai alleen heggen bij daglicht of goed kunstlicht.
 Gebruik de heggenschaar nooit met defecte of niet-ge-
monteerde veiligheidsvoorzieningen.
 Controleer dat alle meegeleverde grepen en veiligheids-
voorzieningenbijhetgebruik vandeheggenschaargemon-
teerd zijn. Probeer het gereedschap nooit in gebruik te ne-
men alshet onvolledig gemonteerd is en evenmin met niet-
toegestane aanpassingen.
 Pak de heggenschaar nooit aan de veiligheidsvoorziening
vast.
 Let er bij het gebruik van de heggenschaar altijd op dat u
stevigstaatenbewaaraltijduwevenwicht,inhetbijzonder
bij het gebruik van een trap of ladder.
 Let op uw omgeving en wees voorbereid op eventuele ge-
varen die u tijdens het knippen van de heg mogelijk niet
kunt horen.
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van de heggenschaar gewaar-
borgd is.
 Bewaar de heggenschaar op een droge, hooggelegen of af-
gesloten plaats, buiten bereik van kinderen.
 Vervang versleten of beschadigde delen veiligheidshalve.
 Probeer niet het tuingereedschap te repareren, tenzij u de
daarvoor vereiste opleiding bezit.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu
 Controleer dat het tuingereedschap uitgeschakeld is
voordat u de accu in het gereedschap plaatst. Het plaat-
sen van een accu in tuingereedschap dat ingeschakeld is,
kan tot ongevallen leiden.
 Gebruik alleen de voor dit tuingereedschap voorziene
Bosch-accu’s.Het gebruikvanandereaccu’s kantot letsel
en brandgevaar leiden.
 Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Beschermdeaccutegenhitte,bijvoorbeeldook
tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en
vocht. Er bestaat explosiegevaar.
 Bijbeschadigingenonjuistgebruikvandeaccukunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
 Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch-
product. Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke over-
belasting beschermd.
 Door scherpe voorwerpen, zoals bijv. spijkers of
schroevendraaiers of door krachtinwerking van bui-
tenaf kan de accu beschadigd worden. Het kan tot een
interne kortsluiting leiden en de accu doen branden, ro-
ken, exploderen of oververhitten.
 Sluit de accu niet kort. Er bestaat explosiegevaar.
 Bescherm de accu tegen vocht en water.
 Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C
en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de
auto liggen.
 Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge doek.
Veiligheidsvoorschriften voor op-
laadapparaten
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschu-
wingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektri-
sche schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar deze voorschriften goed.
Gebruik het oplaadapparaat alleen
wanneer u alle functies volledig kunt in-
schatten en zonder beperkingen kunt
gebruiken of daarvoor bestemde in-
structies heeft ontvangen.
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 57 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 57
58 | Nederlands
F 016 L81 269 | (23.9.15) Bosch Power Tools
Ditoplaadapparaatisnietbestemd
voor het gebruik door kinderen en
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of gebrekkige ervaring en
kennis. Dit laadapparaat kan door
kinderen vanaf 8 jaar alsook door
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of ontbrekende ervaring en
kennis gebruikt worden als deze
onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of over het veilige gebruik
van het laadapparaat geïnfor-
meerd werden en de hiermee ge-
paard gaande gevaren verstaan.
Anders bestaat er gevaar voor foute
bediening en verwondingen.
Houd kinderen in het oog bij ge-
bruik, reiniging en onderhoud.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat
kinderen niet met het oplaadappa-
raat spelen.
Laad alleen Bosch Li-Ion-accu’s
vanaf een capaciteit van 2,0 Ah
(vanaf 3 accucellen). De accuspan-
ning moet bij de acculaadspanning
van het oplaadapparaat passen.
Laad geen batterijen die niet op-
laadbaar zijn. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.
Houd het oplaadapparaat uit de buurt van re-
genenvocht.Hetbinnendringenvanwaterinhet
oplaadapparaat vergroot het risico van een elek-
trische schok.
 LaadalleenBoschLi-Ion-accu’s.Deaccuspanningmoet
bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat pas-
sen. Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
 Houd het oplaadapparaat schoon. Door vervuiling be-
staat gevaar voor een elektrische schok.
 Controleer voor elk gebruik oplaadapparaat, kabel en
stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet als u een be-
schadiginghebtvastgesteld.Openhetoplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door gekwalificeerd perso-
neelenalleenmetoriginelevervangingsonderdelenre-
pareren. Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stek-
kers vergroten het risico van een elektrische schok.
 Gebruik het oplaadapparaat niet op een gemakkelijk
brandbare ondergrond (zoals papier of textiel) of in
een brandbare omgeving. Vanwege de bij het opladen
optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat
brandgevaar.
 Dek de ventilatiesleuven van het oplaadapparaat niet
af. Het oplaadapparaat kan anders oververhit raken en
niet meer correct functioneren.
Onderhoud
 Verwijder de accu uit het tuingereedschap vóór instel-
of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap of
wanneerhetenigetijdonbeheerdblijft.Draagaltijdtuin-
handschoenen wanneer u de scherpe messen vastpakt of
er aan werkt.
 Controleerhettuingereedschap.Versletenofbeschadigde
delen moeten veiligheidshalve worden vervangen.
 Smeer de mesbalk altijd met onderhoudsspray voordat u
het tuingereedschap opbergt.
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkom-
stig zijn.
 Smeer de mesbalk voor gebruik altijd met onderhouds-
spray.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Symbool Betekenis
Draag werkhandschoenen
Draag een veiligheidsbril.
Bewegingsrichting
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 58 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools F 016 L81 269 | (23.9.15)
Gebruik volgens bestemming
Hettuingereedschapisbestemdvoorhetknippenen snoeien
van heggen en struiken in de tuin voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Verboden handeling
Toebehoren
Symbool Betekenis
Accuheggenschaar AHS 35-15 LI AHS 350 LI AHS 45-15 LI
Productnummer 3 600 H49 B.. 3 600 H49 B.. 3 600 H49 A..
Onbelast aantal knipbewegingen min-1
2400 2400 2400
Kniplengte mm 350 350 450
Tandopening mm 15 15 15
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,9 1,9 2,0
Serienummer Zie serienummer (typeplaatje) op tuingereedschap
Accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Productnummer 1 607 A35 02W 1 607 A35 02W 1 607 A35 02W
Nominale spanning V 10,8 10,8 10,8
Capaciteit Ah 2,0 2,0 2,0
Aantal accucellen 3 3 3
Oplaadapparaat AL 1130 CV AL 1130 CV AL 1130 CV
Productnummer EU
UK
AU
2 607 225 133
2 607 225 135
2 607 225 137
2 607 225 133
2 607 225 135
2 607 225 137
2 607 225 133
2 607 225 135
2 607 225 137
Laadstroom mA 3000 3000 3000
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45 0 – 45
Oplaadtijd (bij lege accu) min 45 45 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 0,3 0,3 0,3
Isolatieklasse kg / II / II / II
Oplaadapparaat AL 1115 CV AL 1115 CV AL 1115 CV
Productnummer EU
UK
AU
2 607 225 513
2 607 225 515
2 607 225 517
2 607 225 513
2 607 225 515
2 607 225 517
2 607 225 513
2 607 225 515
2 607 225 517
Laadstroom mA 1500 1500 1500
Toegestaan oplaadtemperatuurbereik °C 0 – 45 0 – 45 0–45
Oplaadtijd (bij lege accu) min 80 80 80
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,3 0,3 0,3
Isolatieklasse / II / II / II
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 59 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 59
60 | Nederlands
F 016 L81 269 | (23.9.15) Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN 60745-2-15.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau67 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 87 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-15:
ah <2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet
ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereed-
schap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maarnietwerkelijkwordtgebruikt.Ditkandetrillingsbelasting
gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Legaanvullendeveiligheidsmaatregelenterbeschermingvande
bedienertegenheteffectvantrillingenvast,zoals:Onderhoud
vanelektrischegereedschappeneninzetgereedschappen,warm
houdenvandehanden,organisatievanhetarbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan alle
geldende bepalingen van de richtlijnen tot 19 april 2016:
2006/95/EG, vanaf 20 april 2016: 2014/35/EU,
2011/65/EU, tot 19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf
20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG in-
clusief hunwijzigingenen overeenstemtmetdevolgendenor-
men: EN 60745-1, EN 60745-2-15 (accugereedschap),
EN 60335-1, EN 60335-2-29 (accu-oplaadapparaat).
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 90 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.
Productcategorie: 25
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 23.09.2015
Montage en gebruik
Ingebruikneming
Accu opladen
 Gebruik geen ander oplaadapparaat.Het meegeleverde
oplaadapparaatisafgestemdopdeinhettuingereedschap
ingebouwde lithiumionaccu.
 Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-
paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
Deaccuisvoorzienvan een thermischebeveiligingdieervoor
zorgtdatdeaccualleeninhettemperatuurbereiktussen0 °C
en 45 °C kan worden opgeladen. Daardoor wordt een lange
levensduur van de accu bereikt.
Opmerking:De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Omdevolledigecapaciteitvandeaccuteverkrijgen,laadtuvoor
het eerste gebruik de accu volledig inhet oplaadapparaat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection (ECP)”
tegen testerkontladenbeschermd. Als deaccu leeg is, wordt
het tuingereedschap door een veiligheidsschakeling uitge-
schakeld: Het snijmes beweegt niet meer.
Druk na het automatisch uitschakelen van
het tuingereedschap niet meer op de aan/
uit-schakelaar. De accu kan anders beschadigd worden.
Opladen
Het opladen begint zodra de stekker van het oplaadapparaat
in het stopcontact wordt gestoken en de accu vervolgens in
het oplaadapparaat wordt geplaatst.
Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en wordt de accu af-
hankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de opti-
male laadstroom opgeladen.
Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het
oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.
Opmerking: Het opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempera-
tuurbereik bevindt, zie het gedeelte „Technische gegevens”.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handelingsdoel Afbeelding Pagina
Meegeleverd 1 252
Accu plaatsen 2 252
Inschakelen 3 252
Uitschakelen 4 253
Tips voor de werkzaamheden 5 253
Onderhoud van de messen 6 254
Opbergen en vervoeren 6 254
Toebehoren kiezen 7 254
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 60 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 60
Nederlands | 61
Bosch Power Tools F 016 L81 269 | (23.9.15)
AL 1130 CV
Knipperende groene accuoplaadindicatie
Snel opladen wordt aangegeven door het
knipperen van de groene accuoplaadindi-
catie .
Opmerking: Snel opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempera-
tuurbereik bevindt, zie het gedeelte „Technische gegevens”.
Permanent verlichtegroene accuoplaadindicatie
Continu branden van de groene accuo-
plaadindicatie geeft aan dat de accu volle-
dig opgeladen is.
De accu kan vervolgens worden verwijderd en onmiddellijk
worden gebruikt.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft de
permanent verlichte accuoplaadindicatie aan dat de net-
stekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.
Permanent verlichte rode accuoplaadindicatie
Continu branden van de rode accuo-
plaadindicatie geeft aan dat de tempera-
tuurvandeaccubuiten het toegestanetem-
peratuurbereik ligt. Zie het gedeelte
„Technische gegevens”. Zodra het toegestane temperatuur-
bereik bereikt is, schakelt het oplaadapparaat automatisch
over op snelladen.
Knipperende rode accuoplaadindicatie
Het knipperlicht van de rode accuo-
plaadindicatie signaleert een andere sto-
ring van het opladen, zie gedeelte „Storin-
gen opsporen”.
AL 1115 CV
Knipperende accuoplaadindicatie
Het opladen wordt aangegeven door knip-
peren van de accuoplaadindicatie .
Permanent verlichte accuoplaadindicatie
De permanent verlichte accuo-
plaadindicatie geeft aan dat de accu
volledig opgeladen is of dat de tempe-
ratuur van de accu buiten het toege-
stane temperatuurbereik ligt en daarom niet kan worden op-
geladen. Zodra de temperatuur binnen het toegestane
temperatuurbereik ligt, wordt de accu opgeladen.
Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft de
permanent verlichte accuoplaadindicatie aan dat de net-
stekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.
Aanwijzingen voor het opladen
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder-
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het
oplaadapparaat.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Tips voor de werkzaamheden
 Houd het tuingereedschap op voldoende afstand tot
uw lichaam vast. Zorg ervoor dat u zeker en stabiel
staat.
 Hang het tuingereedschap niet aan de greep of aan de
schakelaar op als u het opbergt.
Antiblokkeermechanisme
Als het snijmes blokkeert in materiaal dat weerstand biedt,
wordtdemotorbelastinghoger. De intelligentemicro-elektro-
nica herkent deze overbelastingssituatie en herhaalt meer-
maalsdeomschakelingvandemotoromdaarmeeeenblokke-
ring van het snijmes te voorkomen en het materiaal door te
knippen.
Deze hoorbare omschakeling duurt maximaal 3 seconden.
Nahetdoorknippenwerkthettuingereedschapindenormale
toestand verder, of het snijmes blijft bij een aanhoudende
overbelastingssituatie automatisch in de geopende toestand
staan (bijvoorbeeld als een stuk van een metalen hek het tuin-
gereedschap blokkeert).
Storingen opsporen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar loopt niet Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor
het opladen”
Inschakelblokkering niet goed vergrendeld zie „Montage en bediening” voor correct ge-
bruik
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 61 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM
Pagina: 61
62 | Nederlands
F 016 L81 269 | (23.9.15) Bosch Power Tools
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoervangevaarlijkestoffen vantoepassing.Deaccu’skun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.
Heggenschaar loopt met
onderbrekingen
Interne bekabeling van tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Aan/uit-schakelaar defect Neem contact op met klantenservice
Draairichtingvandemotorwisseltvoortdurend
en staat na 3 seconden stil
zie „Tips voor de werkzaamheden” (antiblok-
keermechanisme)
Motor loopt, messen blij-
ven stilstaan
Interne fout Neem contact op met klantenservice
Messen worden heet Messen bot Laat de mesbalk slijpen
Mes heeft kerf of breuk Laat de mesbalk controleren
Te veel wrijving wegens ontbrekende smering Besproeien met smeerolie
Mes beweegt niet Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor
het opladen”
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Sterke trillingen of gelui-
den
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
Knipduur per acculading
te gering
Te veel wrijving wegens ontbrekende smering Besproeien met smeerolie
Mes moet gereinigd worden Mes reinigen
Accu niet vol opgeladen Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor
het opladen”
Accuoplaadindicatie
brandt permanent
Geen opladen mogelijk
Accu niet (goed) aangebracht Plaats de accu correct op het oplaadapparaat
Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de
accu enkele keren te plaatsen en te verwijde-
ren, of vervang de accu indien nodig
Accu defect Vervang de accu
De messen bewegen lang-
zaam of het antiblokkeer-
mechanisme werkt niet
Accu leeg Accu opladen, zie ook de „Aanwijzingen voor
het opladen”
Accu is buiten het toegestane temperatuurbe-
reik bewaard
Laatdeaccuopkamertemperatuurkomen(bin-
nenhettoegestaneaccutemperatuurbereikvan
0 – 45 °C)
Accuoplaadindicatie
brandt niet
Netsnoervanhetoplaadapparaatisniet(ofniet
goed) vastgestoken
Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat de-
fect
Netspanning controleren, oplaadapparaat in-
dien nodig door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen laten
controleren
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1685-004.book Page 62 Wednesday, September 23, 2015 10:57 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AHS 35-15 Li.

Stel een vraag over de Bosch AHS 35-15 Li

Heb je een vraag over de Bosch AHS 35-15 Li en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AHS 35-15 Li. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AHS 35-15 Li zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.