Bosch 6 Avantixx WAQ28364 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch 6 Avantixx WAQ28364. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Wasmachine
  • Model/naam: 6 Avantixx WAQ28364
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
Wasmachine
WA...
Pagina: 1
2
Uw nieuwe wasmachine
U hebt gekozen voor een premium
wasmachine van het merk Bosch.
Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om
dit te lezen en zo de voordelen van uw
wasmachine te leren kennen.
Om aan de hoge kwaliteitsstandaard
van het merk Bosch te voldoen, is de
werking en de onberispelijke toestand
van elke wasmachine die onze fabriek
verlaat, zorgvuldig getest.
Verdere informatie over onze producten,
toebehoren, reserveonderdelen en
Service onder www.bosch-home.com of
neem contact op met onze
Servicedienst.
Waar de gebruiksaanwijzing/
installatievoorschrift verschillende
modellen beschrijft, wordt op de
desbetreffende punten op de verschillen
gewezen.
De wasmachine pas na het lezen van de
gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift in gebruik nemen!
Weergaveregels
: Waarschuwing!
Deze combinatie van symbool en
signaalwoord wijst op een mogelijke
gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan
de dood of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Attentie!
Dit signaalwoord wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan
materiële schade of schade aan het
milieu tot gevolg hebben.
Aanwijzing/tip
Aanwijzingen voor optimaal gebruik van
het apparaat / nuttige informatie.
1. 2. 3. / a) b) c)
Handelingsstappen wroden
voorafgegaan door getallen of letters.
■ / -
Opsommingen worden door een vakje
of een schuine streep voorafgegaan.
Pagina: 2
nl
3
InhoudsopgavenlGebruiksaanwijzingeninstallatievoorschrift
8 Correct gebruik van
het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . .4
(Veiligheidsvoorschriften . . . . . . .4
Elektrische veiligheid . . . . . . . . . . . . . 4
Kans op letsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Veiligheid voor kinderen . . . . . . . . . . . 5
7 Milieubescherming . . . . . . . . . . .6
Verpakking/Oude apparaat . . . . . . . . 6
Besparingstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
* Het apparaat leren kennen . . . . .7
Wasmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Z Wasgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . 9
Wasgoed sorteren . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stijven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Verven/Ontkleuren . . . . . . . . . . . . . . 10
Inweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Juiste wasmiddelkeuze. . . . . . . . . . . 10
Energie en wasmiddel besparen . . . 11
0 Programmavoorinstellingen . . .11
Centrifugetoerental . . . . . . . . . . . . . . 11
Klaar in tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
\ Extra programma-
instellingen kiezen. . . . . . . . . . .12
SpeedPerfect ( . . . . . . . . . . . . . . . 12
EcoPerfect F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Extra spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Licht strijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 Apparaat bedienen . . . . . . . . . . 13
Wasmachine voorbereiden . . . . . . . .13
Programma kiezen/
Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . .13
Programmavoorinstellingen
wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
wasgoed in de trommel doen . . . . . .13
Vullen met was- en
wasverzorgingsmiddel. . . . . . . . . . . .14
Starten van het programma. . . . . . . .15
Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Wasgoed bijvullen . . . . . . . . . . . . . . .15
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . .15
Afbreken van het programma . . . . . .15
Einde van het programma. . . . . . . . .16
Wasgoed uitnemen / apparaat
uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
H Sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Beladingsautomaat . . . . . . . . . . . . . .16
Onbalans-controlesysteem . . . . . . . .16
M Signaalinstelling . . . . . . . . . . . . 17
2 Reinigen en onderhouden . . . . 18
Buitenkant van het apparaat/
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . .18
Wastrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wasmiddellade en behuizing . . . . . .18
Afvoerpomp verstopt . . . . . . . . . . . . .18
Afvoerslang aan de sifon verstopt. . .20
Zeef in de watertoevoer verstopt. . . .20
3 Storingen, wat te doen? . . . . . . 20
Noodontgrendeling . . . . . . . . . . . . . .20
Aanwijzingen op het display . . . . . . .21
Storingen, wat te doen?. . . . . . . . . . .22
Pagina: 3
nl Correct gebruik van het apparaat
4
4 Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . 23
J Technische gegevens. . . . . . . . 24
5 Plaatsen en aansluiten. . . . . . . 24
Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . 24
Veiligheidsvoorschriften. . . . . . . . . . 25
De juiste plaats . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Plaatsing op een
sokkel of op een houten vloer . . . . . 25
Bij plaatsing op een
verhoging met lade . . . . . . . . . . . . . 25
Onderbouw/inbouw
van het apparaat in een rij
keukenmeubelen . . . . . . . . . . . . . . . 26
Transportbeveiligingen
verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lengte van de slangen
en de aansluitkabel . . . . . . . . . . . . . 27
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . 30
Vóór de eerste was . . . . . . . . . . . . . 31
Transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8 Correct gebruik van
het apparaat
C
o
r
r
e
c
t g
e
b
r
u
i
k v
a
n h
e
t a
p
p
a
r
a
a
t
■ Uitsluitend voor privé, huishoudelijk
gebruik en voor gebruik in de
huiselijke omgeving.
■ De wasmachine is geschikt voor
textiel dat in de machine en voor wol
die in zeepsop, met de hand,
gewassen mag worden.
■ Voor gebruik met koud* of met koud
en warm* drinkwater (maximaal 60
°C) en in de handel verkrijgbare
was- en verzorgingsmiddelen welke
geschikt zijn voor gebruik in
wasmachines.
■ Neem bij de dosering van alle was-,
hulp-, verzorgings- en
reinigingsmiddelen beslist de
aanwijzingen van de fabrikant in
acht.
■ De wasmachine kan worden
bediend door kinderen vanaf 8 jaar,
door personen met fysieke,
sensorische of psychische
beperkingen of door personen met
gebrekkige ervaring of kennis, indien
deze onder toezicht staan of door
een verantwoordelijke persoon zijn
geïnstrueerd.
Kinderen mogen zonder toezicht
geen reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren.
■ Huisdieren uit de buurt van de
wasmachine houden!
U dient de gebruiksaanwijzing, het
installatievoorschrift en alle
meegeleverde informatie over uw
wasautomaat door te lezen en in
overeenstemming hiermee te handelen.
Bewaar alle gegevens voor later
gebruik.
(Veiligheids-
voorschriften
V
e
i
l
i
g
h
e
i
d
s
v
o
o
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n
Elektrische veiligheid
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onderdelen die
onder spanning staan bestaat
het risico van een elektrische
schok.
■ De stekker nooit aanraken
met natte handen.
Pagina: 4
Veiligheidsvoorschriften nl
5
■ Trek wanneer u de machine
van de stroom haalt altijd
aan de stekker en niet aan
het snoer, omdat dit
beschadigd kan raken.
Kans op letsel
:Waarschuwing
Risico van letsel!
■ Wanneer de wasmachine
wordt opgetild aan
uitstekende onderdelen (bijv.
de vuldeur), kunnen deze
onderdelen afbreken en
letsel veroorzaken.
De wasmachine niet optillen
aan uitstekende onderdelen.
■ Wanneer iemand op de
wasmachine gaat staan, kan
het werkblad breken en
letsel ontstaan.
Niet op de wasmachine gaan
staan.
■ Bij het leunen/steunen op de
geopende vuldeur kan de
wasmachine kantelen en
letsel veroorzaken.
Leun niet op de geopende
vuldeur.
■ Wanneer u met uw handen in
de draaiende trommel komt,
kunnen deze letsel oplopen.
Niet met uw handen in de
draaiende trommel komen.
Wacht tot de trommel niet
meer draait.
:Waarschuwing
Risico van verbranding!
Bij het wassen met hoge
temperaturen kunnen er bij
aanraking met heet zeepsop,
bijv. wanneer er heet zeepsop
in een wastafel wordt gepompt,
brandwonden ontstaan.
Kom niet met uw handen in het
hete zeepsop.
Veiligheid voor kinderen
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Kinderen kunnen bij het spelen
met de wasmachine in
levensgevaarlijke situaties
raken of letsel oplopen.
■ Kinderen nooit zonder
toezicht bij de wasmachine
laten!
■ Kinderen niet met de
wasmachine laten spelen!
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Kinderen kunnen zichzelf
opsluiten in apparaten en in
levensgevaar komen.
Bij afgedankte apparaten:
■ de stekker uit het
stopcontact halen.
■ aansluitkabel doorknippen
en samen met de stekker
verwijderen.
■ het slot van de vuldeur
onklaar maken.
:Waarschuwing
Kans op stikken!
Kinderen kunnen zich bij het
spelen in verpakkingen/folie en
verpakkingsdelen wikkelen of
deze over hun hoofd trekken en
stikken.
Pagina: 5
nl Milieubescherming
6
Houd verpakkingen, folie en
verpakkingsdelen uit de buurt
van kinderen.
:Waarschuwing
Kans op vergiftiging!
Was- en verzorgingsmiddelen
kunnen bij inname tot
vergiftigingen leiden.
Bewaar was- en
wasverzorgingsmiddelen buiten
bereik van kinderen.
:Waarschuwing
Oog-/huidirritaties!
Contact met was- en
verzorgingsmiddelen kan leiden
tot oog-/huidirritaties.
Bewaar was- en
wasverzorgingsmiddelen buiten
bereik van kinderen.
:Waarschuwing
Risico van letsel!
Bij het wassen op hoge
temperaturen wordt het glas
van de vuldeur heet.
Voorkom dat kinderen de hete
vuldeur aanraken.
7 Milieubescherming
M
i
l
i
e
u
b
e
s
c
h
e
r
m
i
n
g
Verpakking/Oude apparaat
)
De verpakking milieuvriendelijk (laten)
afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt in
overeenstemming met de Europese
richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).De
richtlijn geeft het kader aan voor de in
de EU geldige terugneming en
verwerking van oude apparaten.
Besparingstips
■ Maximale hoeveelheid wasgoed van
het betreffende programma
benutten.
Programma-overzicht ~ bijblad
over gebruikershandleiding en
installatievoorschrift
■ Normaal verontreinigd wasgoed
wassen zonder voorwas.
■ Zie de textiellabels voor de keuze
van de temperatuur. De temperatuur
in de machine kan hiervan afwijken
om een optimale combinatie van
energiebesparing en wasresultaat te
waarborgen.
■ Energiebesparingsmodus: de
verlichting van het display gaat na
enkele minuten uit, de starttoets
knippert. Om de verlichting te
activeren een willekeurige toets
kiezen.
De energiebesparings-modus wordt
niet geactiveerd wanneer er een
programma loopt.
■ Als het wasgoed aansluitend in de
wasdroger wordt gedroogd:
centrifugetoerental kiezen volgens
de gebruiksaanwijzing bij de
droogautomaat.
Pagina: 6
Het apparaat leren kennen nl
7
* Het apparaat leren kennen
H
e
t a
p
p
a
r
a
a
t l
e
r
e
n k
e
n
n
e
n
Wasmachine#
6 7
( Wasmiddellade 9S Vuldeur openen
0 Bedieningspaneel en display 9T Vuldeur sluiten
8 Vuldeur met greep @ Serviceklep met of zonder afvoerslang*
* afhankelijk van het model
Pagina: 7
nl Het apparaat leren kennen
8
Bedieningspaneel
Aanwijzing: In het overzicht vindt u mogelijke programmavoorinstellingen en extra
programma-instellingen, deze verschillen afhankelijk van het model.
Display
Aanwijzing: In de tabel vindt u mogelijke instellingsopties en informatie in het
display, deze verschillen afhankelijk van het model.
# +
( Programmakiezer voor het kiezen van een
programma en voor het in- en uitschakelen via de
Uit-positie.
@ Extra programma-instellingen:
SpeedPerfect (, EcoPerfect F, Antikreuk, Extra
water of Extra spoelen. Kiezen van de extra
programma-instellingen ~ Blz. 12.
0 Display voor instelingen en informatie. H Starttoets voor het starten, onderbreken,
zoals bijv. wasgoed bijvullen, en het afbreken van
een programma.
8 Programmavoorinstellingen:
Centrifugetoerental en Klaar in - tijd. Wijzigen van
de programma-voorinstellingen ~ Blz. 11.
Instellingsopties en informatie voor het gekozen programma
$ / Spoelstop ... 1400 0 Centrifugetoerental in tpm (omwentelingen per minuut) ;
$ / Spoelstop
1:30 Programmaduur na programmakeuze in h:min (uren:minuten)
1 - 24 h Klaar in-tijd Programma-einde na ... h (h=uur)
8,0 kg Maximale belading in kg (kilogram)
Opmerking
²»: Kinderbeveiliging .
Pagina: 8
Wasgoed nl
9
Z Wasgoed
W
a
s
g
o
e
d
Wasgoed voorbereiden
Attentie!
Beschadiging van het apparaat/textiel
Vreemde voorwerpen (bijv. munten,
paperclips, naalden, spijkers) kunnen
het wasgoed, of onderdelen van de
wasmachine beschadigen.
Neem daarom de volgende
aanwijzingen in acht bij de
voorbereiding van uw was:
■ Zakken leegmaken.
■ Metalen voorwerpen (zoals
paperclips) verwijderen.
■ Tere weefsels wassen in een
wasnet/zak (panty’s, beugel-BH's).
■ Ritssluitingen sluiten, overtrekken
dichtknopen.
■ Zand uit zakken en omslagen
borstelen.
■ Rollertjes van vitrage verwijderen of
in een apart netje / aparte zak doen.
Wasgoed sorteren
Sorteer uw wasgoed overeenkomstig
de verzorgingsinstructies van de
producent zoals aangegeven op de
textiellabels:
■ Soort weefsel/vezels.
■ Kleur:
Aanwijzing: Wasgoed kan
verkleuren of niet goed schoon
worden. Was witte en bonte was
gescheiden.
Nieuw bont wasgoed de eerste keer
afzonderlijk wassen.
■ Mate van verontreiniging:
Was wasgoed met gelijksoortige
mate van verontreiniging samen.
Enkele voorbeelden voor de mate
van verontreiniging:
– licht: niet voorwassen, eventueel
extra instelling SpeedPerfect G
kiezen
– normaal
– sterk: minder wasgoed in de
machine doen, programma met
voorwas kiezen
– Vlekken: Vlekken, zolang ze nog
'vers' zijn, verwijderen/
voorbehandelen. Vervolgens met
een sopje afdeppen / niet
inwrijven. Wasgoed aansluitend
met overeenkomstig programma
wassen. Hardnekkige/
ingedroogde vlekken kunnen
vaak pas door meerdere keren
wassen verwijderd worden.
■ Symbolen op de textiellabels:
Getallen in de symbolen verwijzen
naar de maximaal te gebruiken
wastemperatuur.
– M: voor normaal wasproces
geschikt, bijv. programma voor
katoen.
– U : voorzichtig wasproces
nodig, bijv. programma
Kreukherstellend.
– V : bijzonder voorzichtig
wasproces nodig, bijv.
programma voor fijne was / zijde
– W : geschikt voor handwas, bijv.
programma W Wol.
– Ž : Wasgoed niet in de
wasmachine wassen.
Pagina: 9
nl Wasmiddel
10
Stijven
Aanwijzing: Het wasgoed mag niet met
wasverzachter gespoeld zijn.
Stijven is in alle wasprogramma's met
vloeibaar stijfsel mogelijk. Doseer het
stijfsel volgens instructies van de
fabrikant in het compartiment M
(eventueel eerst schoonmaken).
Verven/Ontkleuren
Verf uitsluitend hoeveelheden die in het
huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan
roestvrijstaal aantasten! Neem de
instructies van de producent van de verf
in acht!
Wasgoed niet in de machine
ontkleuren!
Inweken
1. Inweek-/wasmiddel volgens opgave
van de fabrikant in compartiment II
doen.
2. Programmakiezer op het programma
voor katoen 30 °C zetten.
3. Druk op de starttoets.
4. Na ca. 10 minuten opnieuw op de
starttoets drukken voor een pauze.
5. Na de gewenste inweektijd weer op
de startknop drukken, wanneer het
programma hervat of gewijzigd moet
worden.
Aanwijzingen
■ Wasgoed van dezelfde kleur in de
trommel doen.
■ Geen extra wasmiddel nodig, het
inweeksop wordt ook gebruikt voor
het wassen.
C Wasmiddel
W
a
s
m
i
d
d
e
l
Juiste wasmiddelkeuze
Voor de juiste wasmiddelkeuze,
temperatuur en behandeling van het
wasgoed is het waslabel
doorslaggevend. ~ zie ook
www.sartex.ch
Op de website www.cleanright.eu vindt
u veel aanvullende nuttige informatie
over was-, verzorgings- en
reinigingsmiddelen voor huishoudelijk
gebruik.
■ Compleet wasmiddel met optische
witmakers
geschikt voor kookbestendige witte
was van linnen of katoen
Programma voor katoen / cold °C -
max. 90 °C kiezen.
■ Bontwasmiddel zonder
bleekmiddel en optische witmakers
geschikt voor bonte was van linnen
of katoen.
Programma voor katoen / cold °C -
max. 60 °C kiezen.
■ Bonte-/fijnwasmiddel zonder
optisch witmiddel
geschikt voor bonte was van
kreukherstellende vezels,
synthetische materialen.
Programma voor kreukherstellend /
Cold °C - max. 60 °C kiezen.
■ Fijnwasmiddel
geschikt voor gevoelig fijn textiel,
zijde of viscose
Programma voor fijne was / zijde /
cold °C - max. 40 °C kiezen.
■ Wolwasmiddel
geschikt voor wol
Programma voor wol / Cold °C -
max. 40 °C kiezen.
Pagina: 10
Programmavoorinstellingen nl
11
Energie en wasmiddel
besparen
U kunt bij licht en normaal
verontreinigde was besparen op
energie (lagere wastemperatuur) en
wasmiddel.
Aanwijzing: Bij dosering van alle was-/
hulp-/verzorgings- en
reinigingsmiddelen moet u absoluut de
aanwijzingen van de fabrikant en de
overige aanwijzingen in acht nemen.
~ Blz. 14
0Programma-
voorinstellingen
P
r
o
g
r
a
m
m
a
v
o
o
r
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g
e
n
Aanwijzing: In het overzicht vindt u
mogelijke programmavoorinstellingen
en extra programma-instellingen, deze
verschillen afhankelijk van het model.
De programmavoorinstellingen zijn af-
fabriek bij alle programma's
vooringesteld en worden na keuzen van
het programma op het display
weergegeven.
Centrifugetoerental
(Centrifugeren, 0)
Voor en tijdens het programma kunt u
afhankelijk van de
programmavoortgang het
centrifugetoerental (in toeren/min.)
wijzigen.
Druk net zo vaak op de toets voor het
centrifugetoerental totdat het gewenste
centrifugetoerental op het display wordt
weergegeven. Het maximaal instelbare
toerental hangt af van het gekozen
programma en het model.
Instelling: $ spoelstop = 2 zonder
eindcentrifugeren. Het wasgoed blijft na
de laatste keer spoelen in het water
liggen om kreukvorming van het
wasgoed te voorkomen, wanneer deze
niet gelijk uit de wasautomaat genomen
moet worden.
Besparen Mate van verontreiniging /
Aanwijzing
Lagere tempera-
tuur en minder
wasmiddel vol-
gens doseerad-
vies
licht
Geen verontreiniging of vlek-
ken zichtbaar. Kledingstukken
hebben lichaamsgeur aange-
nomen, bijv.:
■ lichte zomer-/sportkle-
ding (enkele uren gedra-
gen)
■ T-shirts, overhemden ,
blouses, (max. 1 dag
gedragen)
■ Beddengoed en handdoe-
ken van gasten (1 dag
gebruikt)
normaal
Verontreiniging zichtbaar / of
een paar lichte vlekken her-
kenbaar, bijv.:
■ T-shirts, overhemden,
blouses, (bezweet, meer-
dere malen gedragen)
■ Handdoeken, bedden-
goed (max. 1 week
gebruikt)
Temperatuur vol-
genshetwaslabel
en wasmiddel-
hoeveelheid vol-
gens
doseeradvies /
sterk verontrei-
nigd
sterk
Verontreiniging en/of vlek-
ken duidelijk zichtbaar, bijv.
theedoeken, babywas, werk-
kleding
Pagina: 11
nl Extra programma-instellingen
12
Klaar in tijd
(0)
Voor de programmastart kan het
programma-einde (klaar in tijd) in
stappen van één uur (h=uur) tot
maximaal 24 h vooringesteld worden.
1. Kies het gewenste programma.
Aanwijzing: De programmaduur
wordt op het display weergegeven.
2. Druk net zo vaak op de toets Klaar in
tijd, totdat het gewenste aantal uren
op het display wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.
De ingestelde Klaar in tijd is nu actief.
Het gekozen programma start
automatisch en eindigt na afloop van
het gekozen aantal uur.
Na de start van het programma wordt
de programmaduur, bijv. 2:30
(uren:minuten), op het display
weergegeven.
Wasgoed bijvullen nadat de Klaar in
tijd is geactiveerd:
1. Druk op de starttoets.
2. Op het dispay brandt YES. De
vuldeur kan geopend worden en u
kunt wasgoed bijvullen.
3. Vuldeur sluiten.
4. Starttoets opnieuw kiezen. De
vooringestelde tijd loopt verder.
\ Extra programma-
instellingen kiezen
E
x
t
r
a p
r
o
g
r
a
m
m
a
-
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g
e
n
Aanwijzing: In het overzicht vindt u
mogelijke extra programma-instellingen,
deze verschillen afhankelijk van het
model.
SpeedPerfect (
(( SpeedPerfect)
Om in kortere tijd te wassen bij een
wasresultaat vergelijkbaar met het
standaardprogramma, zonder de extra
programma-instelling SpeedPerfect (
te kiezen.
Aanwijzing: Overschrijd de maximale
belading van het programma niet. Zie
bijblad over gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift; programma-
overzicht.
EcoPerfect F
(EcoPerfect F ü)
Energiezuinig wassen dankzij
temperatuurverlaging bij vergelijkbaar
wasresultaat als met
standaardprogramma.
Aanwijzing: De wastemperatuur is
lager dan de gekozen temperatuur.
Bij bijzonder hygiënische eisen wordt
geadviseerd het programma voor
hygiëne/allergie/sensitive te kiezen.
Wanneer u geen hygiëne/allergie/
sensitive-programma op de
programmakiezer heeft, kies dan een
hogere temperatuur of kies de extre
programmavoorinstelling
Speed Perfect G.
Extra spoelen
(Extra spoelen)
Extra spoelbeurt. Voor gebieden met
zeer zacht water of voor het verder
verbeteren van de spoelresultaten.
Extra water
Hoger waterpeil en extra spoelcyclus,
verlengde wastijd. Voor gebieden met
zeer zacht water of voor het verder
verbeteren van de spoelresultaten.
Licht strijken
(Kreukherstellend)
Voor het voorzichtig eindcentrifugeren
met aansluitend luchtig maken.
Restvocht in het wasgoed iets
verhoogd.
Pagina: 12
Apparaat bedienen nl
13
1 Apparaat bedienen
A
p
p
a
r
a
a
t b
e
d
i
e
n
e
n
Wasmachine voorbereiden
Aanwijzing: De wasautomaat moet
deskundig geplaatst en aangesloten
zijn. Vanaf ~ Blz. 24.
1. Stekker in wandcontactdoos steken.
2. Kraan opendraaien.
3. Vuldeur openen.
4. Controleren of de trommel geheel
leeg is. Eventueel leegmaken.
Programma kiezen/Apparaat
inschakelen
Aanwijzing: Wanneer u de
kinderbeveiliging heeft geactiveerd, dan
moet u deze eerst deactiveren voordat
u een programma kunt instellen.
~ Blz. 15.
Kies met de programmakiezer het
gewenste programma. De knop kan in
beide richtingen worden gedraaid.
Het apparaat is ingeschakeld.
Op het display verschijnen de
Programmavoorinstellingen en de
informatie voer belading voor het
gekozen programma:
■ de programmaduur,
■ het vooringestelde
centrifugetoerental en
■ de maximale belading.
Programmavoorinstellingen
wijzigen
U kunt de programmavoorinstellingen
wijzigen:
Kies hiervoor de betreffende toets voor
de programmavoorinstelling net zo vaak
tot de gewenste instelling wordt
weergegeven op het display. Kies
vervolgens de starttoets om het
programma te starten.
De programmavoorinstellingen blijven
na uitschakelen van het apparaat niet
opgeslagen.
Programmavoorinstellingen~ Blz. 11.
wasgoed in de trommel doen
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Wasgoed dat vóór het wassen met een
reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv.
vlekkenmiddel of wasbenzine) is
behandeld, kan na vullen in de
wastrommel tot een explosie leiden.
Spoel het wasgoed van te voren
grondig met de hand.
Aanwijzingen
■ Doe grote en kleine stukken
wasgoed door elkaar. Wasgoed met
verschillende grootte verdeelt zich
beter bij het centrifugeren. Losse
stukken wasgoed kunnen tot
onbalans leiden.
■ Houd de aangegeven max. belading
aan. Overbelading reduceert het
wasresultaat en leidt tot meer
kreukvorming.
1. Vouw voorgesorteerd wasgoed uit
elkaar voordat u deze in de trommel
doet.
2. Let erop dat er geen wasgoed
tussen vuldeur en rubberen manchet
ingeklemd raakt en sluit de vuldeur.
Pagina: 13
nl Apparaat bedienen
14
Vullen met was- en
wasverzorgingsmiddel
Attentie!
Schade aan het apparaat
Reinigingsmiddelen en middelen voor
het voorbehandelen van was (bijv.
vlekkenmiddelen, voorwasspray,...)
kunnen het oppervlak van de
wasmachine aantasten wanneer ze er
mee in aanraking komen.
Breng deze middelen niet in contact
met de oppervlakken van de
wasmachine. Eventueel
sproeinevelresten en andere restanten /
druppels direct met een vochtige doek
afvegen.
Doseren
Doseer de was- en
onderhoudsmiddelen overeenkomstig:
■ de waterhardheid. Informeer bij uw
waterleidingbedrijf.
■ Het advies van de fabrikant op de
verpakking.
■ Hoeveelheid wasgoed.
■ Mate van verontreiniging ~ Blz. 9.
Vullen
:Waarschuwing
Oog-/huidirritaties!
Als de wasmiddellade tijdens het
gebruik wordt geopend, kan er was-/
wasverzorgingsmiddel uitspuiten.
Open de wasmiddellade voorzichtig.
Spoel bij contact met was-/
verzorgingsmiddel de ogen uit, resp. de
huid af.
Raadpleeg bij per ongeluk innemen een
arts.
Aanwijzing: Verdun stroperige
wasverzachter en textielversteviger met
water, dat voorkomt verstoppingen.
Doe het was- en verzorgingsmiddel in
de betreffende compartimenten:
1. Wasmiddellade tot aan de aanslag
uittrekken.
2. Vullen met was- en
wasverzorgingsmiddel.
3. Wasmiddellade sluiten.
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
*afhankelijk van het model
Plaats de doseerhulp voor vloeibaar
wasmiddel:
1. Wasmiddelade er uit trekken,
inzetstuk naar beneden drukken en
laden er helemaal uitnemen.
2. Inzetstuk naar voren schuiven,
inklikken en naar beneden klappen.
3. Lade er weer inschuiven.
Aanwijzing: Gebruik de doseerhulp
niet bij gelachtige wasmiddelen of
waspoeder en bij programma's met
voorwas, resp. gekozen Klaar in tijd.
Bij modellen zonder inzetstuk vult u
het vloeibare wasmiddel in een
doseerbol en legt u deze in de trommel
Doseerhulp* A voor vloeibaar wasmiddel
Compartiment II Wasmiddel voor de
hoofdwas, waterontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Compartiment i Wasverzachter, stijfsel
Max. niet overschrijden
Compartiment I Wasmiddel voor de voorwas
Pagina: 14
Apparaat bedienen nl
15
Starten van het programma
Kies de starttoets om het programma te
starten.
Op het display wordt tijdens het
programma de Klaar in tijd resp na het
begin van het wasprogramma de
programmaduur en worden de
symbolen voor de
programmavoortgang getoond.
Display ~ Blz. 8.
Aanwijzing: Kies de kinderbeveiliging
tegen het ongewenst wijzigen van het
programma.
Kinderslot
Beveilig de wasautomaat tegen
ongewenste verandering van de
ingestelde functies, door na de
programmastart de kinderbeveiliging te
activeren.
Activeer de kinderbeveiliging door 5
seconden lang de starttoets ingedrukt
te houden. Op het display verschijnt ²»
en dooft na enkele seconden.
Deactiveer de kinderbeveiliging door
ca. 5 s lang op de starttoets te drukken.
Aanwijzingen
■ ²» brandt: de kinderbeveiliging is
actief en de programmakiezer is
versteld. Om afbreken van het
programma te voorkomen, draait u
de programmakiezer terug naar het
oorspronkelijke programma.
■ De kinderbeveiliging blijft na het
programma-einde en uitschakelen
van het apparaat actief. U moet deze
altijd deactiveren, wanneer u een
nieuwe programma wilt starten.
Wasgoed bijvullen
Na de programmastart kunt u wasgoed
bijvullen of uitnemen:
1. Kies de starttoets voor het pauzeren
van het programma.
Het indicatielampje van de starttoets
knippert en de machine controleert
of bijvullen mogelijk is.
Aanwijzing: Laat bij het bijvulllen de
vuldeur niet langere tijd open staan -
er kan water uit het wasgoed naar
buiten lopen.
Wanneer op het display:
– YES brandt, bijvullen is mogelijk.
– NO knippert, wachten tot YES
brandt.
Vuldeur pas openen wanneer
YES brandt.
– NO is verlicht, dan is bijvullen niet
mogelijk.
Bij een hoge waterstand, een
hoge temperatuur of een
draaiende trommel blijft de
vuldeur om veiligheidsredenen
vergrendeld en kan men geen
was toevoegen.
2. Kies opnieuw de starttoets om het
programma voort te zetten.
Programma wijzigen
1. Druk op de starttoets voor een
pauze.
2. Ander programma instellen.
3. Starttoets opnieuwkiezen. Het
nieuwe programma begint van voor
af aan.
Afbreken van het programma
1. Druk op de starttoets om het
programma af te breken.
2. Wasgoed afkoelen: programma om
spoelen in te stellen.
3. Starttoets opnieuw kiezen. Het
spoelprogramma start.
Na het einde van het programma kunt u
het wasgoed uitnemen.
Pagina: 15
nl Sensoren
16
Einde van het programma
Op het display verschijnt ‹ en het
indicatielampje van de starttoets is uit.
Wanneer op het display bovendien het
symbool 9 verschijnt, dan heeft de
wasmachine te veel schuim tijdens het
wasprogramma geconstateerd en
automatisch een extra spoelcyclus
toegevoegd om het schuim tegen te
gaan.
Aanwijzing: Doseer bij de volgend
wasbeurt met gelijke belading minder
wasmiddel.
Wasgoed uitnemen / apparaat
uitschakelen
1. Vuldeur openen en wasgoed eruit
halen.
Aanwijzingen
– Wanneer u de vuldeur nog niet
kunt openen, dan is het apparaat
nog vergrendeld. Wacht op het
programma-einde.
– Wanneer het display is gedoofd,
dan is de
energiebesparingsmodus actief.
Om de displayverlichting weer in
te schakelen een willekeurige
toets indrukken.
2. Programmakiezer op de Uit-positie
draaien. Het apparaat is
uitgeschakeld.
3. Kraan dichtdraaien.
Aanwijzing: Niet nodig bij modellen
met Aquastop.
Aanwijzingen
■ Geen wasgoed achterlaten in de
trommel. Dit kan bij de volgende
wasbeurt krimpen of iets anders
verkleuren.
■ Eventuele ongewenste voorwerpen
uit de trommel en de rubbermanchet
verwijderen – roestgevaar.
■ Vuldeur en wasmiddellade open
laten zodat het restwater kan
opdrogen.
H Sensoren
S
e
n
s
o
r
e
n
Beladingsautomaat
Afhankelijk van het soort textiel en de
belading past de beladingsautomaat
het waterverbruik optimaal aan elk
programma aan.
Onbalans-controlesysteem
Het automatische onbalans-
controlesysteem herkent onbalans en
zorgt door meermaals
aanloopcentrifugeren voor een
gelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Bij een zeer ongunstige verdeling van
het wasgoed wordt om
veiligheidsredenen het toerental
verlaagd of wordt er niet
gecentrifugeerd.
Aanwijzing: Kleine en grote stukken
wasgoed in de trommel doen.
~ Blz. 22
Pagina: 16
Signaalinstelling nl
17
M Signaalinstelling
S
i
g
n
a
a
l
i
n
s
t
e
l
l
i
n
g
1. Toetsen en instructiesignalen instellen
Programma op de Uit-stand zetten en daarna
één positie naar rechts draaien.
Toets EcoPerfect ¦ kiezen, ingedrukt houden
en tegelijkertijd de programmakiezer nog een
positie naar rechts draaien.
2. Volume voor toetssignalen instellen
Nu verschijnt het actuele signaalvolume.
Druk net zo vaak op de Klaar in toets, tot u de
gewenste signaalsterkte heeft ingesteld.
naar 3. om het volume van
het instructiesignaal in te
stellen, of
Op de Uit-positie draaien om
het menu te verlaten.
3. Volume voor instructiesignalen instellen
Programmakiezer één positie
verder draaien.
Toets voor de Klaar in tijd net zo
vaak kiezen tot de gewenste sig-
naalsterkte bereikt is.
Programmakiezer op de Uit-positie
draaien om het menu te verlaten.
Pagina: 17
nl Reinigen en onderhouden
18
2 Reinigen en
onderhouden
R
e
i
n
i
g
e
n e
n o
n
d
e
r
h
o
u
d
e
n
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onderdelen die onder
spanning staan bestaat het risico van
een elektrische schok.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
:Waarschuwing
Kans op vergiftiging!
Door oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen zoals wasbenzine
kunnen giftige dampen ontstaan.
Gebruik geen oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen.
Attentie!
Schade aan het apparaat
Oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen, zoals wasbenzine,
kunnen oppervlakken en onderdelen
van de machine aantasten.
Gebruik geen oplosmiddelhoudende
reinigingsmiddelen.
Buitenkant van het apparaat/
Bedieningspaneel
■ Neem de behuizing en het
bedieningspaneel af met een zachte,
vochtige doek.
■ Wasmiddelresten onmiddellijk
verwijderen.
■ Reinigen met een waterstraal
verboden.
Wastrommel
Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel,
geen staalwol.
Ontkalken
Bij een correcte dosering van het
wasmiddel is ontkalken niet nodig.
Indien toch: te werk gaan volgens de
opgaven van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel. Geschikte
ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze
website of via de servicedienst.
Wasmiddellade en behuizing
Als er resten wasmiddel of
wasverzachter aanwezig zijn:
1. wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk
naar beneden drukken en de lade er
helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger
van beneden naar boven drukken.
3. Inspoellade en inzetstuk met water
en een borstel reinigen en afdrogen.
Ook de behuizing van binnen
reinigen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken
(cilinder op geleidestift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.
Aanwijzing: Wasmiddellade open
laten, zodat het resterende vocht kan
opdrogen.
Afvoerpomp verstopt
:Waarschuwing
Risico van verbranding!
Zeepsop wordt heet bij het wassen op
hoge temperaturen. Door contact met
heet zeepsop kunnen brandwonden
ontstaan.
Laat het zeepsop afkoelen.
Pagina: 18
Reinigen en onderhouden nl
19
1. De waterkraan dichtdraaien, zodat er
geen water meer toestroomt dat via
de afvoerpomp afgevoerd moet
worden.
2. Het apparaat uitschakelen en de
stekker uit het stopcontact trekken.
3. Onderhoudsklep openen en eraf
halen.
4. Het waterbakje voor het pompdeksel
uitklappen.
5.
– Afvoerslang uit de houder
nemen en stopje verwijderen.
Sop in een geschikte container
laten wegstromen.
Stopje in de afvoerslang drukken
en de afvoerslang terug in de
houder plaatsen.
– Zonder afvoerslang
Daarna het pompdeksel éénmaal
voorzichtig 180° graden draaien,
maar niet verwijderen. Nu loopt
het water uit de pomp. Herhalen
totdat er geen sop meer uitloopt.
6. Nu het pompdeksel voorzichtig er uit
schroeven. Resterend water kan
lopen!
Binnenruimte, schroefdraad van het
pompdeksel en pomphuis reinigen.
De waaier van de pomp moet
gedraaid kunnen worden.
Pompdeksel weer plaatsen en
vastschroeven. De handgreep staat
verticaal.
7. Wateropvangbakje inklappen.
8. Serviceklep plaatsen, inklikken en
sluiten.
Aanwijzing: Om te voorkomen dat bij
de volgende wasbeurt ongebruikt
wasmiddel in de afvoer loopt, raden wij
u het volgende aan: 2 liter water in
compartiment II gieten en het
programma Afpompen starten.
Pagina: 19
nl Storingen, wat te doen?
20
Afvoerslang aan de sifon
verstopt
1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit
de wandcontactdoos nemen.
2. Slangenklem losmaken. Afvoerslang
er voorzichtig aftrekken, er kan
resterend water uit lopen.
3. Afvoerslang en aansluitstuk van de
sifon schoonmaken.
4. Afvoerslang weer erop plaatsen en
de aansluiting met een slangklem
vastzetten.
Zeef in de watertoevoer
verstopt.
Verlaag eerst de waterdruk in de
toevoerslang.
1. Kraan dichtdraaien.
2. Willekeurig programma kiezen
(behalve Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen).
3. Druk op de starttoets. Programma
ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakiezer op de Uit-positie
draaien. Stekker uit het stopcontact
halen.
5. Zeef van de waterkraan reinigen:
Slang loskoppelen van de kraan.
Zeef met een borsteltje reinigen.
6. Bij de modellen Standard en Aqua-
Secure zeef op de achterkant van
het apparaat reinigen:
Slang aan de achterkant van het
apparaat eraf halen,
Zeef met een tang eruit halen en
schoonmaken.
7. Slang weer aansluiten en op
dichtheid controleren.
3 Storingen, wat te
doen?
S
t
o
r
i
n
g
e
n
, w
a
t t
e d
o
e
n
?
Noodontgrendeling
bijv. bij stroomstoring.
Het programma loopt door als er weer
stroom is. Als het wasgoed toch uit de
trommel gehaald moet worden, dan kan
de vuldeur zoals hierna beschreven
geopend worden:
:Waarschuwing
Risico van verbranding!
Bij het wassen met hoge temperaturen
kunnen er bij aanraking met heet sop
en wasgoed brandwonden ontstaan.
Eventueel eerst laten afkoelen.
:Waarschuwing
Risico van letsel!
Wanneer u in de draaiende trommel uw
hand erin steekt, kunt u handletsel
oplopen.
Niet met uw handen in de draaiende
trommel komen. Wacht tot de trommel
niet meer draait.
Pagina: 20
Storingen, wat te doen? nl
21
Attentie!
Waterschade
Wegstromend water kan tot
waterschade leiden.
De vuldeur niet openen zolang er water
achter het glas te zien is.
1. Programmakiezer op de Uit-positie
draaien. Stekker uit het stopcontact
halen.
2. Zeepsop laten weglopen.
Noodontgrendeling met een tang of
iets dergelijks naar onderen trekken
en loslaten. Afbeeldingsvoorbeeld
zonder aftapslang - afhankelijk van
het model.
Hierna kan de vuldeur geopend worden.
Aanwijzingen op het display
Indicatie Oorzaak/Oplossing
YES De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk.
NO ■ Vuldeur kan vanwege de hoge temperatuur in de trommel niet geopend
worden. Wacht tot de temperatuur is gedaald.
■ Vuldeur kan vanwege het hoge waterpeil niet geopend worden. Water
afpompen (bijv. het programma voor het centrifugeren of afpompen kiezen
(wanneer alleen afpompen nodig is: tpm (centrifugetoerental) op $ spoel-
stop = 2 zonder eindcentrifugeren gekozen zetten).
E:16 Wasgoed eventueel ingeklemd. Vuldeur goed sluiten.
E:17
E: 29
■ Waterkraan voor koudwater helemaal open draaien
■ Toevoerslang is geknikt of zit klem.
■ De waterdruk is te laag. Reinig de zeef in ?
A: 10 ■ Waterkraan voor warmwater volledig openen, toevoerslang geknikt of zit
klem.
■ Toevoerslang geknikt/ingeklemd; waterdruk te laag. Zeef reinigen.
■ Warmwaterslang niet aangesloten, wasmachine wordt alleen met koudwa-
ter gebruikt. Opmerking negeren, melding wordt alleen bij de eerste was-
beurt weergegeven.
E:18 ■ Afvoerpomp verstopt. Maak de pomp schoon.
■ Afvoerslang/Afvoerpijp verstopt. Maak de afvoerslang aan de sifon schoon.
E:23 Water op de bodemplaat door lekkage van het apparaat. Servicedienst inscha-
kelen!
²» Kinderbeveiliging actief, deactiveren.
andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Als de indi-
catie opnieuw verschijnt: Servicedienst inschakelen.
Pagina: 21
nl Storingen, wat te doen?
22
Storingen, wat te doen?
Storingen Oorzaak/Oplossing
Er lekt water. ■ Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
■ Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet inge-
spoeld.
■ Niet op de starttoets gedrukt?
■ Kraan niet geopend?
■ Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken.
■ Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur gaat niet open. ■ Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking?
■ $ spoelstop = 2 zonder eindcentrifugeren gekozen?
■ Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk?
Het programma start niet. ■ Starttoets voor een pauze of Klaar in - tijd gekozen?
■ Vuldeur gesloten?
■ Kinderbeveiliging actief? Deactiveren.
Waswater wordt niet weg-
gepompt.
■ $ spoelstop = 2 zonder eindcentrifugeren gekozen?
■ Afvoerpomp schoonmaken.
■ Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Water in de trommel niet
zichtbaar.
Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
Centrifugeresultaat niet
naar tevredenheid.
Wasgoed nat/te vochtig.
■ Geen fout - Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afge-
broken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote
stukken wasgoed in de trommel verdelen.
■ Te laag centrifugetoerental gekozen?
Meermalen beginnen met
centrifugeren.
Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
Programmaduur langer
dan gewoonlijk.
■ Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op
door het wasgoed meermaals te verdelen.
■ Geen fout – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbe-
handeling uitgevoerd.
De duur van het pro-
gramma wordt tijdens de
wascyclus gewijzigd.
Niets aan de hand – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het
betreffende wasproces. Dit kan tot wijzigingen in de duur van het programma
op het display leiden.
Resterend water in het
compartiment voor was-
verzorgingsmiddel.
■ Geen fout - Werking van het verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed.
■ Eventueel het inzetstuk reinigen.
Geurvorming in de was-
machine.
Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Gebruik hiervoor een
totaalwasmiddel.
Symbool x knippert. Er
komt eventueel schuim
uit de wasmiddellade.
Teveel wasmiddel gebruikt?
Eén eetlepel wasverzachter met ½ l water vermengen en in wasmiddelcompar-
timent II gieten (niet bij outdoorkleding, sportswear en donstextiel!)
Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
Pagina: 22
Servicedienst nl
23
4 Servicedienst
S
e
r
v
i
c
e
d
i
e
n
s
t
Als u de storing niet zelf kunt verhelpen,
Storingen, wat te doen? ~ Blz. 22,
neem dan contact op met de
servicedienst. ~ Omslagpagina
Wij vinden altijd een passende
oplossing, ook om een onnodig bezoek
van een monteur te voorkomen.
Aan de servicedienst dient u het
typenummer (E-Nr.) en het
fabricagenummer (FD) van de machine
op te geven.
Deze gegevens vindt u *afhankelijk van
het model:
aan de binnenkant van de vuldeur* / de
geopende serviceklep* en aan de
achterkant van het apparaat..
Vertrouw op de competentie van de
fabrikant.
Neem contact met ons op. Zo weet u
zeker dat de reparatie wordt uitgevoerd
door goed opgeleide servicemonteurs
die de beschikking hebben over
originele reserve-onderdelen.
Harde geluiden, trillingen
en „wandelen” tijdens het
centrifugeren.
■ Is het apparaat gesteld? Apparaat stellen.
■ Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten.
■ Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen.
Display / displaylampen
werken tijdens het bedrijf
niet.
■ Stroomstoring?
■ Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen.
■ Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Wasmiddelresten op het
wasgoed.
■ Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar
zijn.
■ Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.
Tijdens het bijvullen ver-
schijnt NO op het display.
Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Vuldeur direct slui-
ten.
Om het programma te hervatten op de starttoets drukken.
In de bijvullen-toestand
verschijnt YES op het dis-
play.
De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (na uit-/inschakelen) of een reparatie noodzakelijk is:
■ Programmakiezer op de Uit-positie draaien. Het apparaat is uitgeschakeld.
■ Stekker uit het stopcontact halen.
■ Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen.
Storingen Oorzaak/Oplossing
Typenummer Fabricagenummer
(1U )'
Pagina: 23
nl Technische gegevens
24
J Technische gegevens
T
e
c
h
n
i
s
c
h
e g
e
g
e
v
e
n
s
Afmetingen:
60 x 55 x 85 cm
(breedte x diepte x hoogte)
Gewicht:
66 - 73 kg*
Netaansluiting:
Nominale spanning: 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom: 10 A / 13 A*
Nominaal vermogen: 2300 W
Waterdruk:
100 - 1000 kPa (1-10 bar)
Opgenomen vermogen in
uitgeschakelde toestand:
0,17 W
Opgenomen vermogen in Standby-
toestand (niet-uitgeschakelde
toestand):
2,00 W
* afhankelijk van het model
5 Plaatsen en aansluiten
P
l
a
a
t
s
e
n e
n a
a
n
s
l
u
i
t
e
n
Leveringsomvang
Aanwijzing: Controleer de machine op transportschade. Een beschadigd apparaat
nooit in gebruik nemen. Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het
apparaat hebt aangeschaft of bij onze servicedienst.
* afhankelijk van model
Daarnaast is bij het aansluiten van de
waterafvoerslang op een sifon een
slangenklem ∅ 24 - 40 mm (vakhandel)
nodig.
Nuttig gereedschap
■ Waterpas voor het horizontaal stellen
■ Steeksleutel:
– SW13 voor het losdraaien van de
transportbeveiligingen en
– SW17 voor het stellen van de
apparaatvoetjes#
+
( Aansluitkabel
0 Waterafvoer
8 Waterafvoerslang*
@ Afdekkingen voor transportzekeringen
H Bocht voor het bevestigen van de
waterafvoerslang*
Pagina: 24
Plaatsen en aansluiten nl
25
Veiligheidsvoorschriften
:Waarschuwing
Risico van letsel!
■ De wasmachine is zwaar.
Wees voorzichtig bij het tillen/
transporteren van de wasmachine.
■ Wanneer de wasmachine wordt
opgetild aan uitstekende onderdelen
(bijv. de vuldeur), kunnen deze
onderdelen afbreken en letsel
veroorzaken.
De wasmachine niet optillen aan
uitstekende onderdelen.
■ Wanneer de slangleidingen en de
aansluitkabel onjuist worden
aangelegd, bestaat er struikel- en
letselgevaar.
Slangen en kabels zodanig leggen
dat u er niet over kunt struikelen.
Attentie!
Schade aan het apparaat
Bevroren slangen kunnen barsten/
springen.
De wasmachine niet op vorstgevoelige
plaatsen en/of buiten zetten.
Attentie!
Waterschade
De aansluitingen van de watertoevoer-
en waterafvoerslang staan onder druk
van het water. Om lekkage of
waterschade te voorkomen dient u zich
absoluut te houden aan de
aanwijzingen in dit hoofdstuk.
Aanwijzingen
■ Naast de hier vermelde aanwijzingen
kunnen speciale voorschriften van
het waterleiding- en energiebedrijf in
uw regio van toepassing zijn.
■ In geval van twijfel de aansluiting
door een vakkundig monteur laten
uitvoeren.
De juiste plaats
Aanwijzing: Stabilliteit is belangrijk,
zodat de wasmachine niet gaat
"wandelen"!
■ De ondergrond moet stevig en
waterpas zijn.
■ Niet geschikt voor zachte
vloerbedekking.
Plaatsing op een sokkel of op
een houten vloer
Attentie!
Schade aan het apparaat
De wasmachine kan tijdens het
centrifugeren gaan schuiven en van de
sokkel kantelen/vallen.
Bevestig de apparaatvoeten absoluut
met bevestigingsbeugels.
Bestelnr. WMZ 2200, WX 975600.
Aanwijzing: Plaats bij vloeren met
houten balken de wasmachine:
■ indien mogelijk in een hoek,
■ op een watervaste houten plaat (min.
30 mm dik) welke vast op de vloer is
geschroefd.
Bij plaatsing op een verhoging
met lade
Sokkel bestelnummer.: WMZ 20490,
WZ 20490.
Pagina: 25
nl Plaatsen en aansluiten
26
Onderbouw/inbouw van het
apparaat in een rij
keukenmeubelen
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onder spanning staande
onderdelen bestaat er
elektrocutiegevaar.
Haal de stekker van het toestel uit het
stopcontact.
Aanwijzingen
■ Noodzakelijke nisbreedte 60 cm.
■ Installeer de wasmachine uitsluitend
onder een doorlopend werkblad dat
met de keukenmeubelen er naast is
verbonden.
Wanneer u de afdekplaat van het
apparaat voor onder- of inbouw
verwijderd, moet u deze absoluut door
een plaatafdekking vervangen.
Bestelnummer WMZ20331, WZ20331.
Transportbeveiligingen
verwijderen.
Attentie!
Schade aan het apparaat
■ De machine is voor transport met
transportbeveiligingen geborgd. Niet
verwijderde transportbeveiligingen
kunnen bij gebruik van de machine
bijv. de trommel beschadigen.
Verwijder voorafgaand aan het
eerste gebruik absoluut de vier
transportborgingen. Bewaar de
transport- beveiligingen.
■ Om bij later transport
transportschade te voorkomen, moet
u de transportbeveiligingen voor het
transport beslist weer aanbrengen.
Aanwijzing: Bewaar schroeven en
hulzen.
1. Slangen uit de houders halen.
2. Alle 4 transportborgschroeven
losdraaien en verwijderen.
Hulzen verwijderen. Aanluitkabel uit
de houders halen.
3. Afdekkingen plaatsen.
Pagina: 26
Plaatsen en aansluiten nl
27
Lengte van de slangen en de
aansluitkabel
■ Aansluiting aan de linkerkant
■ aansluiting aan de rechterkant
Tip: Bij de vakhandel/servicedienst de
volgende onderdelen verkrijgbaar:
■ Een verlenging voor de Aquastop-
resp. koudwater toevoerslang (ca.
2,50 m); bestelnr. WMZ2380,
WZ10130.
■ Een langere toevoerslang (ca. 2,20
m) voor model Standaard.
Watertoevoer
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onder spanning staande
onderdelen bestaat er
elektrocutiegevaar.
Aqua-Stop-veiligheidssysteem niet in
water onderdompelen (bevat een
elektrisch ventiel).
Let bij het aansluiten op het volgende
Aanwijzingen
■ Gebruik voor de wasautomaat alleen
koud leidingwater bij een
koudwateraansluiting.
■ Gebruik de wasautomaat met koud
en warm drinkwater, maximaal 60
°C, bij een warmwateraansluiting.
■ Sluit de was-machine niet aan op de
mengkraan van een geiser.
■ Gebruik uitsluitend de meegeleverde
of bij een geautoriseerde
vakhandelaar gekochte
toevoerslang, geen gebruikt
exemplaar.
■ De watertoevoerslang niet knikken,
platdrukken, veranderen of
doorsnijden (de sterkte is niet meer
gegarandeerd).
■ Draai de schroefverbindingen
slechts handvast aan. Wanneer de
schroefkoppelingen te stevig met
gereedschap (tang) worden
vastgedraaid, kunnen de
schroefdraden beschadigd raken.
Optimale waterdruk in de waterleiding
minimaal 100 kPa (1 bar)
maximaal 1000 kPa (10 bar)
Uit de geopende kraan stroomt ten
minste 8 liter water per minuut.
Bij hogere waterdruk een
drukreduceerventiel inbouwen.
Aansluiting op koud- en warmwater
aFP
aFP
PD[FP
aFP
PLQFP
aFP
aFP
aFP
PD[FP
PLQFP
Pagina: 27
nl Plaatsen en aansluiten
28
Aanwijzing:
■ Warmwater-toevoerslang rood op
warmwaterkraan en rode afsluiter op
het apparaat
■ Koudwater toevoerslang op
koudwaterkraan en witte afsluiter op
apparaat
Aansluiting op waterkraan (¾" = 26,4
mm)
Aansluiting op apparaat
Aansluiting alleen koudwater
Wanneer geen warmwateraansluiting
aanwezig is, alleen de
koudwatertoevoerslang aansluiten. De
warmwateraansluiting op het apparaat
afdekken en zo tegen verontreiniging
beschermen.
Aanwijzing: Kraan voorzichtig
opendraaien en daarbij de aansluitingen
op dichtheid controleren. De
schroefkoppeling staat onder druk van
de waterleiding.
Aansluiting op koudwater
Sluit de watertoevoerslang aan op de
waterkraan (¾" = 26,4 mm) en het
apparaat (bij modellen met Aquastop
niet nodig, vast geïnstalleerd) op:
■ Model: Standard
■ Model: Aqua-Secure
■ Model: Aquastop
Aanwijzing: Kraan voorzichtig
opendraaien en daarbij de aansluitingen
op dichtheid controleren. De
schroefkoppeling staat onder druk van
de waterleiding.
Waterafvoer
Attentie!
Waterschade
Wanneer de afvoerslang door de hoge
druk van het water tijdens het afpompen
uit de wastafel of van de aansluiting
glijdt, kan het wegstromende water
schade veroorzaken.
Borg de afvoerslang zodanig dat deze
er niet uit kan schieten.
Aanwijzing: De waterafvoerslang niet
knikken of in de lengte uitrekken.
Pagina: 28
Plaatsen en aansluiten nl
29
U kunt de waterafvoerslang als volgt
leggen:
■ Afvoer in een wastafel
:Waarschuwing
Risico van verbranding!
Bij het wassen met hoge
temperaturen kunnen er bij
aanraking met heet zeepsop, bijv.
wanneer het naar een wastafel wordt
gepompt, brandwonden ontstaan.
Kom niet met uw handen in het hete
zeepsop.
Attentie!
Schade aan het apparaat/textiel
Wanneer het uiteinde van de
afvoerslang in het weggepompte
water komt, kan het water in het
apparaat worden teruggezogen en
het apparaat / textiel beschadigd
raken.
Let erop dat:
– de stop van de wastafel de afvoer
niet afsluit.
– het uiteinde van de afvoerslang
niet in het weggepompte water is
gedompeld.
– het water snel genoeg
wegstroomt.
■ Afvoer in een sifon
De aansluiting moet met een
slangklem, ∅ 24-40 mm (ijzerhandel
of bouwmarkt) worden geborgd.
■ Afvoer in een kunststof standpijp
met rubberen mof of in een
afvoerputje
Pagina: 29
nl Plaatsen en aansluiten
30
Stellen
Stel het apparaat horizontaal m.b.v. een
waterpas.
Sterke geluidsontwikkeling, vibraties en
„lopen” kunnen het gevolg zijn van het
niet correct stellen van het apparaat!
1. Contramoeren met een steeksleutel
losdraaien met de wijzers van de
klok mee.
2. De stand van de wasmachine met
een waterpas controleren, eventueel
corrigeren. De hoogte veranderen
door aan het voetje van het apparaat
te draaien.
Alle vier de voetjes moeten stevig op
de grond staan.
3. Contramoer tegen de onderkant van
het apparaat vastdraaien.
Het voetje hierbij vasthouden en niet
in de hoogte verstellen.
De contramoeren van alle vier de
voetjes moeten vast tegen de
onderkant van het apparaat zijn
geschroefd!
Elektrische aansluiting
:Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onderdelen die onder
spanning staan bestaat het risico van
een elektrische schok.
■ De stekker nooit aanraken met natte
handen.
■ Trek wanneer u de machine van de
stroom haalt altijd aan de stekker en
niet aan het snoer, omdat dit
beschadigd kan raken.
■ Nooit de stekker uit het stopcontact
trekken tijdens het gebruik.
Houd u aan de volgende instructies en
zorg ervoor dat:
Aanwijzingen
■ De netspanning en aangegeven
spanning op de wasmachine
(typeplaatje) met elkaar
overeenstemmen.
De aansluitwaarde en de vereiste
zekering staan vermeld op het
typeplaatje.
■ De aansluiting van de wasmachine
uitsluitend plaats vindt op
wisselstroom, via een volgens de
voorschriften geïnstalleerd
stopcontact met randaarde.
■ De stekker overeenkomt met het
stopcontact.
■ De doorsnede van de elektrische
kabel groot genoeg is.
■ Het aardingssysteem volgens
voorschrift is geïnstalleerd.
■ Vervanging van de aansluitkabel
(indien nodig) alleen plaaatsvindt
door een vakkundig monteur. Een
nieuwe kabel is bij de Servicedienst
tegen meerprijs verkrijgbaar.
■ Er geen meervoudige stekkers/
contactdozen of verlengkabels
worden gebruikt.
■ Bij gebruik van een
aardlekschakelaar alleen een type
met dit symbool z wordt gebruikt.
Alleen dit symbool garandeert dat
aan de momenteel geldende
voorschriften is voldaan.
■ De stekker altijd bereikbaar is.
■ Aansluitkabel niet knikken,
afklemmen, wijzigen, doorsnijden of
met warmtebronnen in aanraking
laten komen.
Pagina: 30
Plaatsen en aansluiten nl
31
Vóór de eerste was
De wasmachine is voor het verlaten van
de fabriek grondig gekeurd. Om
eventuele waterresten van het testen te
verwijderen, de eerste keer zonder
wasgoed wassen.
Aanwijzingen
■ De wasautomaat moet deskundig
worden geplaatst en aangesloten
zijn. vanaf ~ Blz. 24
■ Een beschadigd apparaat nooit in
gebruik nemen. Neem contact op
met de servicedienst.
1. Apparaat controleren.
2. Stekker in wandcontactdoos steken.
3. Kraan opendraaien.
4. Vuldeur sluiten. Trommel niet vullen
met wasgoed.
5. Programma voor katoen kiezen en
temperatuur 90 °C instellen.
6. Wasmiddellade openen.
7. Ca. 2 liter water in compartiment II
gieten.
8. Hoofdwasmiddel in compartiment II
doen.
Aanwijzing: Voorkom
schuimvorming door slechts de helft
van de door de fabrikant aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel te
gebruiken. Gebruik geen wol- of
fijnwasmiddel.
9. Wasmiddellade sluiten.
10.Druk op de starttoets.
11.Aan het einde van het programma
apparaat uitschakelen.
Uw wasmachine is nu bedrijfsgereed.
Transporteren
bijv. bij verhuizing
Voorbereidende werkzaamheden:
1. Kraan dichtdraaien.
2. Waterdruk in de toevoerslang
verminderen.
Onderhoud – Zeef in de
watertoevoer ~ Blz. 20
3. Zeepsopresten laten weglopen.
Onderhoud – Afvoerpomp verstopt
~ Blz. 18
4. Wasmachine van de stroom halen.
5. Slangen demonteren.
Transportbeveiligingen monteren:
1. Afdekkingen eraf halen en bewaren.
Eventueel een schroevendraaier
gebruiken.
2. Alle 4 de hulzen erin zetten.
Aansluitkabel op de houders
vastklemmen. Schroeven erin zetten
en vastdraaien.
Vóór het eerste gebruik:
Aanwijzingen
■ absoluut de transportbeveiligingen
verwijderen!
■ Om te voorkomen dat bij de
volgende wasbeurt wasmiddel
ongebruikt in de afvoer wegloopt:
ca. 2 liter wasser in compartiment II
gieten, het programma Afpompen
kiezen en starten.
Pagina: 31
Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND
*9000933394*
9000933394 (9401)
Aqua-Stop-garantie
Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
Als aanvulling op de garantieregeling wordt u schadeloos gesteld als aan
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
1. Als door een fout in het Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt,
dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop
vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en
aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundige verlenging van de Aqua-
Stop (origineel toebehoren).
Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of
armaturen tot aan de Aquastop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van een apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in principe
niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht
te draaien.
Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op
vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.
Verzoek om reparatie en advies bij storingen
NL 088 424 4010
B 070 222 141
De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met
Servicedienstadressen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch 6 Avantixx WAQ28364.

Stel een vraag over de Bosch 6 Avantixx WAQ28364

Heb je een vraag over de Bosch 6 Avantixx WAQ28364 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch 6 Avantixx WAQ28364. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch 6 Avantixx WAQ28364 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.