Bosch 42 HRS Top handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch 42 HRS Top. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: CV-Ketel
  • Model/naam: 42 HRS Top
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Inhoud
6 720 611 394 NL (04.03)
Inhoud
Voor uw veiligheid 4
Verklaring symbolen 5
1 Bedieningsoverzicht 6
2 Inbedrijfname 7
2.1 Voor inbedrijfname 7
2.2 Toestel in/uitschakelen 10
2.3 Verwarming inschakelen 11
2.4 Verwarmingsregelingen 11
2.5 Toestel met warmwaterboiler:
Boilertemperatuur instellen 12
2.6 HRC Top-gaswandketels zonder voorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen 14
2.7 Gaskeur CW 15
2.8 Zomerbedrijf (alleen warmwaterbereiding) 16
2.9 Vorstbeveiliging 16
2.10 Storing 17
2.11 Verbrandingsgastemperatuurbeveiliging 17
3 Tekstdisplay 18
3.1 Algemeen 18
3.2 Programmeren 19
3.2.1 Verwijderen 22
3.2.2 Alle instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke
stand 22
Pagina: 2
3
Inhoud
6 720 611 394 NL (04.03)
3.3 Menuoverzicht 23
3.4 Tijd/dag/vakantie 25
3.4.1 Tijd en dag instellen 25
3.4.2 Vakantieprogramma 25
3.5 Verwarming 26
3.5.1 Verwarmingsprogramma 26
3.5.2 Manueel bediening 27
3.5.3 Warmer/kouder 28
3.6 Warmwater 29
3.6.1 Warmwaterprogramma 29
3.6.2 Boilerpomp circulatie 30
3.6.3 Direct warm water 31
3.7 i Info 32
3.8 Instellingen 34
3.8.1 Verwarming 34
3.8.2 Warm water 37
3.8.3 Service 38
3.9 Individuele tijdprogramma's 40
3.10 Functies bij het aansluiten van busbestuurde regelaars 41
4 Storingen opsporen 42
5 Energie besparen 44
6 Algemeen 46
7 Korte bedieningshandleiding 47
Pagina: 3
4
Voor uw veiligheid
6 720 611 394 NL (04.03)
Voor uw veiligheid
Bij gaslucht:
B Sluit de gaskraan, blz. 6, pos. 172.
B Ramen openen.
B Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken.
B Open vuur doven.
B Direct energiebedrijf of erkend gastechnisch installateur waar-
schuwen.
Bij afgaslucht:
B Toestel buiten bedrijf stellen.
B Ramen en deuren openen.
B Erkend gastechnisch installateur waarschuwen.
Opstelling, wijzigingen
B Toestel alleen door een erkend installateur laten monteren c. q.
ombouwen.
B Rookgasafvoer voerende delen mogen niet veranderd worden.
B Opstelling als open toestel, dus verbrandingslucht aan-
zuiging uit de opstellingsruimte: Be- en ontluchtingsope-
ningen in deuren, ramen en muren niet afsluiten of dicht maken
c.q. verkleinen. Bij kierdichte ramen, verbrandingsluchtverzor-
ging veilig stellen.
Onderhoud
B Aanbeveling voor de gebruiker: wij raden u aan een onder-
houdscontract bij uw installateur af te sluiten. Een jaarlijkse
controle c. q. onderhoudsbeurt is aan te bevelen.
B De gebruiker is verantwoordelijk voor het milieu en de veilig-
heid van de installatie.
B Alleen originele onderdelen monteren!
Pagina: 4
5
Verklaring symbolen
6 720 611 394 NL (04.03)
Explosieve en licht-ontvlambare materialen
B Plaats en gebruik geen licht-ontvlambare materialen (papier,
oplosmiddelen, verf enz.) in de nabijheid van het toestel.
Verbrandings/omgevingslucht
B Om corrosie te vermijden, dient de verbrandingslucht vrij te zijn
van agressieve stoffen (sterk corrosiebevorderende stoffen zijn
halogeenkoolwaterstoffen die chloor en fluorverbindingen
bevatten).
Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het gevaar wat kan
optreden als de voorschriften niet opgevolgd worden.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiële schade
kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er lichte persoonlijke schade of
zwaardere materiële schade kan optreden.
Aanwijzingen betekent belangrijke informatie welke in die geval-
len geen gevaar voor mens of toestel opleverd.
Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden
door middel van een grijs vlak en een geva-
rendriehoek aangeduid.
i
Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aan-
gegeven symbool worden begrenst met een
lijn boven en onder de tekst.
Pagina: 5
6
Bedieningsoverzicht
6 720 611 394 NL (04.03)
1 Bedieningsoverzicht
Afb. 1
8.1 Manometer
14 Trechtersifon 1
14.1 Uitlooppijp van overdrukveiligheid 1
61 Resettoets
135 Hoofdschakelaar
136 Temperatuurregelaar verwarming
170 Servicekraan verwarming 1
171 HRS Top: boileraanvoer, HRC Top: warm water
172 Gasstopkraan (gesloten)
173 HRS Top: boilerretour,
HRC Top: koudwaterstopkraan 1
295 Type-sticker
310 Temperatuurregelaar warmwater (bij boileraansluiting)
317 Display
363 Controlelamp branderbedrijf
364 Controlelamp 0/1 (uit/aan)
365 Druktoets schoorsteenveger
366 Druktoets service
367 Druktoets „ECO“
400 Tekstdisplay
1 Behoort niet tot de levering
14.1
14
170
6 720 611 394-01.1O
172 173
8.1
365
136 61 317 366 367
ECO
364
135
295
170
171
310
363 400
Pagina: 6
7
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2 Inbedrijfname
2.1 Voor inbedrijfname
Gaskraan (172) openen
B Indrukken en naar links tot aan de aanslag draaien (knop in
stand stromingsrichting = open).
Servicekraan (170)
B Vierkant met sleutel zo ver draaien, totdat kerve in de stroom-
richting staat (zie kleine afbeelding).
Kerve haaks op stroomrichting = gesloten.
Koudwaterstopkraan (173) (HRC Top)
B Knop in stromingsrichting draaien.
Knop dwars op stromingsrichting = gesloten.
Afb. 2
6 720 611 394-02.1O
170
172 173
Pagina: 7
8
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
Verwarmingswaterdruk controleren
B De wijzer op de manometer (8.1) moet tussen de 1 en 2 bar
staan.
B Staat de wijzer onder de 1 bar (in koude toestand) dan moet u
bijvullen totdat de wijzer weer tussen de 1 en 2 bar staat.
B Wanneer een hogere druk gewenst wordt, dan wordt dit door
uw installateur aangegeven.
B Max. druk van 3 bar bij een hogere aanvoertemperatuur mag
niet overschreden worden (anders opent het veiligheidsventiel
(15)).
Afb. 3
i
Voor het bijvullen eerst de vulslang met water
vullen, dit voorkomt dat er lucht in uw installatie
komt.
6 720 611 394-03.1O
8.1
15
bar
0
1
2
3
4
Pagina: 8
9
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
Vul- en ontluchtinstruktie
Bij de installatie dient een passende vulset aanwezig te zijn (geen
toestel onderdeel). De vulkraan is aan de onderzijde van het toe-
stel bereikbaar (optie) anders in de installatie.
B Zet de netspanningsschakelaar op de ketel op 0 (uit).
B Sluit de vulslang aan op de waterleiding, en laat de slang lang-
zaam vol met water lopen, zodat er geen lucht meer in de slang
aanwezig is.
B Sluit de vulslang aan op de vulkraan.
B Draai vervolgens de vulkraan en daarna de waterkraan open
(open de waterkraan voorzichtig).
B Vul de installatie tot de manometer 2 bar anwijst.
B Sluit vervolgens de waterkraan en daarna de vulkraan.
B Ontlucht vervolgens alle radiatoren en eventueel aanwezige
luchtpotten, begin met de radiator die zich op het laagste punt
van de installatie bevindt. Open met behulp van het ontlucht-
sleuteltje de ontluchter, en sluit deze wanneer de lucht ontwe-
ken is.
B Kontroleer de druk op de manometer, en vul indien nodig bij tot
+/- 2 bar.
B Kontroleer of de waterkraan en de vulkraan gesloten zijn en ver-
wijder de vulslang.
B Schakel de netspanning weer in (netschakelaar op toestel op
1 (aan) instellen).
Laat eventueel deze handelingen door uw installateur
demonstreren.
Pagina: 9
10
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.2 Toestel in/uitschakelen
Inschakelen
B Toestel met hoofdschakelaar inschakelen (I).
De controlelamp brandt groen, het display geeft de aanvoer-
temperatuur weer en de tekstdisplay de basisinstelling.
Afb. 4
Het sifonvulprogramma waarborgt, dat de condenswatersifon na
het installeren of een langere stilstandsperiode gevuld blijft. Hier-
door blijft het toestel in dit programma 15 minuten op laag vermo-
gen branden.
Uitschakelen
B Toestel met de hoofdschakelaar uitschakelen (0).
i
Wanneer op de tekstdisplay „sifonvulprogramma“
en op de display afwisselend -II- met de aanvoer-
temperatuur verschijnt, dan is het sifonvulprogram-
ma in werking.
6 720 610 333-04.1O
Pagina: 10
11
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.3 Verwarming inschakelen
B Temperatuurregelaar draaien om de aanvoertemperatuur
aan de installatie aan te passen:
– Vloerverwarming b.v. stand „3“ (ca. 50°C)
– Lage temperatuurverwarming stand „E“ (ca. 75°C)
– Verwarmingsinstallaties met aanvoertemperatuur van 90°C:
stand „max“.
Wanneer de brander in bedrijf is brandt het controlelampje
rood.
Afb. 5
2.4 Verwarmingsregelingen
B Weersafhankelijke verwarmingsregelaar (bv tekstdisplay) op
de juiste verwarmingscurve en bedrijfsstand instellen.
B Ruimtetemperatuurregelaars (TR...) op de gewenste ruimte-
temperatuur draaien (afb. 6).
Afb. 6
6 720 610 333-05.1O
20°C
25
30
15
5
10
6 720 610 296-23.2O
Pagina: 11
12
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.5 Toestel met warmwaterboiler:
Boilertemperatuur instellen
Boiler zonder een eigen temperatuurregelaar (met NTC
voeler)
B Boilertemperatuur met temperatuurregelaar in het toestel
instellen.
De warmwatertemperatuur wordt op de tekstdisplay weerge-
geven.
Afb. 7
Waarschuwing: Verbrandingsgevaar!
B Temperatuur bij normaal bedrijf niet hoger als
60°C instellen.
B Temperatuur bij 70°C alleen kortstondig gebrui-
ken voor thermische desinfectering (anti-legio-
nella).
i
Met het tekstdisplay kunt u bovendien opwarmtij-
den voor warm water of tijden en temperaturen
programmeren (zie pagina 29).
Regelaar stand Warmwatertemperatuur
Linker aanslag ca. 10°C (Vorstbeveiliging)
! ca. 60°C
Rechter aanslag ca. 70°C
Tabel 1
6 720 610 333-07.1O
Pagina: 12
13
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
Boiler met een eigen temperatuurregelaar
Wanneer de warmwaterboiler een eigen temperatuurregelaar
heeft, is de temperatuurregelaar op het toestel buiten werking
(geen vorstbeveiliging).
B Boilertemperatuur met de temperatuurregelaar van de boiler
instellen.
De warmwater temperatuur wordt eventueel op de boiler aan-
gegeven.
ECO toets
Door het indrukken van de ECO-toets tot deze brandt kan
tussen Comfort en ECO bedrijf gekozen worden.
Comfortbedrijf, toets brandt niet (fabrieksinstelling)
Boilervoorrang, hierbij wordt eerst de boiler opgewarmd tot de
ingestelde temperatuur, daarna gaat de ketel pas over op verwar-
ming.
ECO bedrijf, toets brandt
Afwisselend om de 12 minuten boiler dan wel verwarmingsopwar-
ming.
Pagina: 13
14
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.6 HRC Top-gaswandketels zonder
voorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen
Warmwatertemperatuur
Bij HRC Top-toestellen kan de warmwatertemperatuur met de
temperatuurregelaar tussen de ca. 40°C en 60°C ingesteld
worden.
Afb. 8
ECO toets
Door het indrukken van de ECO-toets , tot deze brandt kan
tussen Comfort en ECO bedrijf gekozen worden.
Comfortbedrijf, toets brandt niet (fabrieksinstelling)
In de gaswandketel wordt het warme water op de ingestelde tem-
peratuur gehouden. Daardoor geringe wachttijd warm water. Toe-
stel schakelt bij afkoeling in zonder dat er warm water getapt
wordt.
Regelaar stand Warmwatertemperatuur
Linker aanslag ca. 40°C
! ca. 55°C
Rechter aanslag ca. 60°C
Tabel 2
6 720 610 333-07.1O
Pagina: 14
15
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
ECO-bedrijf met warmwatergebruik (aanmelding) na
behoefte, toets brandt
Deze behoefteaanmelding van het warme water, maakt het moge-
lijk om gas en water te besparen.
Door het kort openen en sluiten van de warmwaterkraan, wordt
het water opgewarmd tot de ingestelde temperatuur.
Na korte tijd is het warme water beschikbaar.
ECO-bedrijf, toets brandt
Het opwarmen begint pas, als er warm water getapt wordt. Hier-
door is er een langere wachttijd voordat het warme water beschik-
baar is.
2.7 Gaskeur CW
35 HRC Top Gaskeur CW2003/HRww Toepassingklasse 5
CW label CW5 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• een CW tapdebiet van tenmiste 7,5 l/min. van 60°C,
• Een douche functie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min. van
60 °C (dit komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min. van 40 °C),
• het vullen van een bad met 150 liter van 40 °C gemiddeld bin-
nen 10 min.
Afb. 9 Gaskeur CW2003/HRww Toepassingsklasse 5
5
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
ww
6 720 611 393-10.1O
Hoog Verwarming
Pagina: 15
16
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.8 Zomerbedrijf
(alleen warmwaterbereiding)
B Stand van de aanvoertemperatuurregelaar noteren.
B Temperatuurregelaar geheel naar links draaien.
De verwarmingspomp stopt en daarmee is de verwarming bui-
ten werking. De warmwatervoorziening evenals de verzorging
van de spanning voor de verwarmingsregelaar en schakelklok
blijft gehandhaafd.
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de verwarmingsregelaar.
2.9 Vorstbeveiliging
Vorstbeveiliging voor de verwarming:
B Verwarming in bedrijf laten, aanvoertemperatuurregelaar
aanvoertemperatuurregelaar minstens op stand 1 laten staan.
B Bij uitgeschakelde verwarming; het verwarmingswater mengen
met een antivriesmiddel, zie hiervoor installatievoorschrift.
Verdere aanwijzingen zie blz. 27 continuvorstbeveiliging.
Bij toestellen met externe regelaars:
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de verwarmingsregelaar.
Vorstbeveiliging voor een boiler:
B Temperatuurregelaar naar de linkeraanslag draaien
(10 °C).
Waarschuwing: Bevriezingsgevaar voor de
verwarmingsinstallatie. In zomerbedrijf is er
alléén vorstbeveiliging voor het toestel.
Pagina: 16
17
Inbedrijfname
6 720 611 394 NL (04.03)
2.10 Storing
Tijdens bedrijf kunnen storingen ontstaan.
De display en de tekstdisplay geven een storing weer en de toets
kan knipperen.
Wanneer de toets knippert:
B Toets indrukken en ingedrukt houden tot op de display – –
verschijnt.
Het toestel gaat weer in bedrijf en op de display verschijnt de
relevante aanvoertemperatuur.
Wanneer de toets niet knippert:
B Toestel uit- en weer inschakelen.
Het toestel gaat weer in bedrijf en de aanvoertemperatuur ver-
schijnt weer op de display.
Wanneer de storing niet kan worden verholpen:
B Raadpleeg een erkend installateur of de servicedienst over de
storing.
2.11 Verbrandingsgastemperatuurbeveiliging
Het toestel is voorzien van een verbrandingsgastemperatuurbe-
grenzer welke aan spreekt bij een te hoge rookgasafvoertempera-
tuur en het toestel vergrendelt. Toestel moet dan gereset worden.
Pagina: 17
18
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3 Tekstdisplay
3.1 Algemeen
• In de tekstdisplay wordt informatie over het toestel en de instal-
latie weergegeven en kunt u de weergegeven waarden ook wij-
zigen.
• In de tekstdisplay is een weersafhankelijke regelaar voor één
verwarmingscircuit met een schakelklok geïntegreerd.
• De tekstdisplay beschikt na een dag functioneren over een
gangreserve van ca. 10 uur. Na overschrijding van de gangre-
serve wordt de tijd gewist. Alle andere instellingen blijven
bewaard.
i
Al naar gelang de aangesloten regelaar zijn niet alle
functies in de tekstdisplay beschikbaar. Op het
tekstdisplay verschijnt dan: instellingen op de
externe regelaar.
Pagina: 18
19
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.2 Programmeren
Afb. 10 Overzicht van de bedieningselementen
a Weergave
b Toets "Omhoog" of "Meer"
c Toets "Omlaag" of "Minder"
d Toets "Terug"
e Toets "Verder"
f Toets "Verwijderen"
Standaard wordt het volgende weergegeven:
• Tijd
• Buitentemperatuur (alleen wanneer buitenvoeler aangesloten
is)
• Aanvoertemperatuur
• Warmwatertemperatuur (alleen wanneer een boiler zonder
eigen temperatuurregelaar aangesloten is).
Bovendien, wanneer een speciaal programma ingesteld is:
• x dagen vakantie
• Continu verwarmen, continu spaarstand of continu vorstbevei-
liging
• Direct warm water.
c
b
a
f e d
C
6 720 610 337-08.1R
Pagina: 19
20
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
Overige speciale functies kunnen bijvoorbeeld worden weergege-
ven bij de in gebruikname of bij onderhoudswerkzaamheden.
De programmering wordt uitvoerig beschreven, met Tijd instel-
len als voorbeeld:
B Druk bij het begin van het programmeren op een willekeurige
toets, bijvoorbeeld .
De displayverlichting wordt ingeschakeld en het hoofdmenu
wordt weergegeven:
Afb. 11 Hoofdmenu
B Beweeg de cursor links van de tekst met de toetsen en
omhoog of omlaag. Plaats de cursor daarbij naast het
gewenste menu.
Verplaats in dit voorbeeld de cursor naar Uur en dag instel-
len.
B Bevestig uw keuze met de toets .
Het bijbehorende submenu wordt weergegeven:
Afb. 12 Submenu: Uur en dag instellen
In de submenu's wordt in de bovenste regel weergegeven wat u
moet doen.
6 720 610 342-00.10
6 720 610 342-01.10
Pagina: 20
21
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
In de onderste regel wordt het laatste menuniveau weergegeven,
indien aanwezig (afb. 13).
B Kies met de toetsen en het menu Uur en dag
instellen.
B Bevestig uw keuze met de toets .
Het bijbehorende submenu wordt weergegeven:
Afb. 13 Uren/dag instellen
Wanneer u instelt, wordt de te wijzigen waarde in de bovenste
regel weergegeven. Bovendien wordt de te wijzigen waarde met
zwarte achtergrond weergegeven.
B Programmeer met de toetsen en het huidige uur.
– Kort indrukken: één eenheid veranderen
– Lang indrukken: snel vooruit of achteruit
B Bevestig de waarde met de toets .
B Programmeer met de toetsen en de huidige minuut.
B Bevestig de waarde met de toets .
B Programmeer met de toetsen en de huidige dag
van de week.
B Bevestig de waarde met de toets . De cursor gaat weer
naar de bovenste regel.
-of-
B Bevestig de waarde met de toets en ga naar het hogere
menu (afb. 12, pagina 20).
-of-
B Druk 15 minuten lang niet op een toets.
6 720 610 342-02.10
Pagina: 21
22
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.2.1 Verwijderen
Verander de waarde of verwijder deze met de toets „Verwijde-
ren“.
B Zoek de te verwijderen waarde.
B Druk kort op de toets .
In het display wordt --:-- weergegeven.
3.2.2 Alle instellingen terugzetten naar de oorspronke-
lijke stand
B Druk de toets langer dan ca. 15 seconden in.
Na ca. 5 seconden wordt in het display weergegeven:
LET OP
Alle parameters verwijderen na x seconden
Na het verwijderen wordt weergegeven:
Even wachten... initialisatie
i
De bedrijfsuren kunnen niet op nul worden ge-
zet.
C
C
C
Pagina: 22
23
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.3 Menuoverzicht
PS zie volgende blz.
Submenu
Hoofd-
menu 1. 2. 3.
Waarden verande-
ren of kiezen
Pagina
Tijd/dag/
vakantie
Tijd en dag
instellen
- - - Uren
- Minuten
- Dag van de week
25
Vakantie - - Vakantiedagen 1) 25
Verwarming Verwar-
mingspro-
gramma 1)
- - - Dag
- 1e functie
- 1e schakeltijd
...
- 6e schakeltijd
26
manuele
bedie-
ning 1)
- - - Automatisch
- Continu verwar-
men
- Continu spaar-
stand
- Continu vorstbe-
veiliging
27
Warmer of
kouder 1)
- - -5...+5 28
Warm water Warmwa-
terpro-
gramma 1)
- - - Dag
- 1e functie
- 1e schakeltijd
...
- 6 e schakeltijd
29
Wanneer afwijkend van
de basisinstelling in het
menu Instellingen/warm-
water de optie Tijden
en temperaturen is
ingesteld:
- Dag
- 1e temperatuur
- 1e schakeltijd
...
- 6e schakeltijd
29
Boilerpomp
circulatie 2)
- - - Dag
- 1e functie
- 1e schakeltijd
...
- 6 e schakeltijd
30
Direct
warm
water 1)
- - Uit/aan 31
Info - - - - 32
Pagina: 23
24
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
Submenu
Hoofd-
menu 1. 2. 3.
Waarden verande-
ren of kiezen
Pagina
Instellingen Verwar-
ming 1)
Snel
opwarming
- - Geblokkeerd /
of vrij
- Verhoging
- Duur
34
Buitentem-
peratuur
uitschake-
ling
- Verwarming uit bij 34
Verwar-
mings-
curve
Steilheid - Voetpunt
- Eindpunt
35
Parallelver-
schuiving
- Verschuiving
opwarmen
- Verschuiving
spaarstand
37
Warm
water
- - Alleen opwarmtijden 1)
of tijden en temperatu-
ren 1)
1) Niet bij alle regelaars beschikbaar, instellen op de externe regelaar
2) zonder functie
37
Service Service-
functies
weergege-
ven
- - 38
Extra func-
tie
Taal Nederlands
Deutsch/
English/
Français/
Italiano
38
Klokcorrectie
LCD-contrast
38
Bedrijfs-
uren
- 39
Storings-
historie
- 39
Pagina: 24
25
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.4 Tijd/dag/vakantie
3.4.1 Tijd en dag instellen
Programmeer tijd en dag (zie pagina 20).
3.4.2 Vakantieprogramma
In het vakantieprogramma regelt de verwarming op spaarbedrijf,
de warmwatervoorziening is uit (vorstbeveiliging is gewaarborgd).
B Kies onder Uur en dag instellen 1.submenu Vakantie.
B Toets de vakantiedagen in met en (maximaal 99
dagen).
Wanneer het ingevoerde aantal dagen is verstreken, beëindigt
de tekstdisplay om middernacht automatisch de spaarfunctie
en keert terug naar de automatische functie.
Wanneer u de vakantiefunctie voortijdig wilt opheffen:
B In de weergave Vakantie:
Druk op de toets tot in het display 0 wordt weergegeven.
i
Overgang van zomertijd naar wintertijd:
B Programmeer alleen de tijd. Verander de scha-
kelpunten (verwarming, spaarfunctie etc.) niet.
i
De huidige dag telt mee als vakantiedag. De tekst-
display begint dus meteen met het vakantiepro-
gramma. De dag van thuiskomst telt alleen
wanneer er op deze dag niet hoeft te worden ver-
warmd.
i
Wanneer een TR 200 is aangesloten:
B op de TR 200 en de tekstdisplay voor het va-
kantieprogramma gelijke aantal dagen instellen.
C
Pagina: 25
26
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.5 Verwarming
3.5.1 Verwarmingsprogramma
Basisinstelling (automatische functie)
• Automatische wisseling tussen de normale verwarmingsfunc-
tie, de spaarstand en de vorstbeveiliging volgens de gepro-
grammeerde tijden.
• Verwarmingsfunctie (= „dag“): de tekstdisplay regelt op de
voor de verwarmingsfunctie geprogrammeerde temperatuur
(verwarmingscurve).
• Spaarfunctie (= „nacht“): de tekstdisplay regelt op de voor de
spaarfunctie geprogrammeerde temperatuur (verlaagde ver-
warmingscurve).
• Vorstbeveiliging: bij buitentemperaturen van minder dan +3°C
wordt de aanvoertemperatuur op 10°C geregeld. De pomp in
het toestel loopt continu.
• Basisinstelling:
– Opwarmen vanaf 6:00 Uur
– spaarstand vanaf 22:00 Uur
Instelmogelijkheden
• Maximaal zes schakeltijden per dag met drie verschillende
functies (verwarmen, spaarstand, vorstbeveiliging).
• Naar keuze voor elke dag dezelfde tijden of voor elke dag ver-
schillende tijden.
Schakeltijden en functie instellen
B Hoofdmenu Verwarming 1.submenu Verwarmingspro-
gramma kiezen.
B Kies Alle dagen van de week of één dag van de week.
– Alle dagen van de week: iedere dag op dezelfde tijd
beginnen met verwarmen en iedere op dezelfde tijd begin-
nen met spaarstand of „vorstbeveiliging“.
Pagina: 26
27
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
– Eén dag van de week (bijvoorbeeld donderdag): altijd op
deze dag van de week op de opgegeven tijd het bijbeho-
rende programma. Dus elke donderdag om dezelfde tijd
beginnen met verwarmen, spaarstand of vorstbeveiliging.
B Druk op . 1e functie wijzigen wordt weergegeven.
B Programmeer de gewenste eerste functie (verwarmen, spaar-
stand of vorstbeveiliging).
B Druk op . 1e schakeltijd wijzigen wordt weergegeven.
B Programmeer de gewenste eerste schakeltijd.
B Druk op . Programmeer de volgende functies en schakel-
tijden zoals beschreven.
B Kies indien nodig: de volgende dag en programmeer de func-
ties en schakeltijden zoals hierboven beschreven.
Schakeltijden en functies die niet moeten worden gewijzigd, kun-
nen met worden overgeslagen.
3.5.2 Manueel bediening
Speciale, van het verwarmingsprogramma (automatisch) afwij-
kende functie.
• U kunt kiezen tussen automatisch, continu verwarmen, continu
spaarstand en continubescherming vorstbeveiliging.
• De speciale functie start onmiddellijk.
• De tekstdisplay regelt continu op de geprogrammeerde tem-
peratuur:
– continu verwarmen of continu spaarstand
– continu vorstbeveiliging.
i
Wanneer de programmering van één dag van
de week afwijkt van de overige dagen, wordt bij
de keuze Alle dagen van de week alle waar-
den --:-- weergeven. Dat wil zeggen dat er
geen gemeenschappelijke schakelpunten voor
deze keuze zijn.
Pagina: 27
28
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
• De continu spaarstand wordt automatisch teruggezet op
00.00 uur.
• Om het toegevoegde programma te beëndigen:
– in het betreffende menu toets indrukken
– of een ander toegevoegd programma kiezen
– of vakantie instellen.
B In hoofdmenu verwarming 1. submenu manueel andere
bedrijfsstand kiezen.
3.5.3 Warmer/kouder
Hier kan de ruimtetemperatuur voortdurend worden veranderd
overeenkomstig de ingestelde waarde.
Deze functie is alleen actief:
• wanneer geen afstandsbediening is aangesloten (in de display
wordt de instelling op de afstandsbediening weergege-
ven)
• of wanneer geen vorstbeveiliging actief is.
B In hoofdmenu verwarming 1. submenu warmer of kouder
speciale bedrijfsstand kiezen.
B Verander de waarde met of tussen -5 en +5.
Afhankelijk van de karakteristiek van het gebouw komt een stap
overeen met een termperatuurverandering van ca. 1,5 K (°C).
C
Pagina: 28
29
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.6 Warmwater
Algemeen
• Bij HRS Top-gaswandketels met warmwaterboiler zonder
eigen temperatuurregelaar (met NTC-voeler):
In de basisinstelling is een tijdprogramma vooraf opgegeven:
vrijgave vanaf 5.00 uur, blokkeren vanaf 22.00 uur.
In 1. submenu Warm water (pagina 37) kunt u overschakelen
naar een tijd- en temperatuurprogramma met de volgende basi-
sinstelling: 60°C vanaf 5.00 uur, 10°C vanaf 22.00 uur.
• HRS Top-gaswandketels met een warmwaterboiler met een
eigen temperatuurregelaar (thermostaat):
In de basisinstelling is een tijdprogramma vooraf opgegeven:
vrijgave vanaf 5.00 uur, blokkeren vanaf 22.00 uur (geen vorst-
beveiliging).
• HRC Top-gaswandketels met voorraadsysteem:
In de basisinstelling is een tijd- en temperatuurprogramma
beschikbaar: 60°C vanaf 5.00 uur, 10°C vanaf 22.00 uur.
• HRC Top-gaswandketels:
In de basisinstelling is een programma met alleen tijdinstellin-
gen beschikbaar: vrijgave vanaf 5.00 uur, blokkeren vanaf
22.00 uur. De Eco-toets mag niet verlicht zijn (comfortfunctie).
3.6.1 Warmwaterprogramma
• U kunt maximaal zes schakelpunten per dag instellen.
• Er zijn twee functies: blokkeren en vrijgave.
B In hoofdmenu Warm water 1.submenu Warmwaterpro-
gramma kiezen.
i
Tijdens de bereiding van warm water verwarmt de
verwarming minder of niet. Wij raden tegelijkertijd
bereiden van warm water en opwarmen van de ver-
warming aan het begin van de dag daarom af.
Pagina: 29
30
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
B Programmeer de dagen van de week, blokkering of vrijgave
(functie) en eventueel bijbehorende temperaturen, zoals
beschreven bij het programmeren van de schakeltijden en
functie op pagina 26.
In het temperatuurprogramma kunnen voor de thermische desin-
fectie (anti-legionella) ook temperatuurwaarden tot 70°C worden
ingesteld:
B Draai de temperatuurregelaar helemaal naar rechts.
3.6.2 Boilerpomp circulatie
De boilerpomp/circu. bevindt zich buiten het toestel en dient voor
het opwarmen van de boiler en voor de circulatie in de warmwa-
terleidingen.
In het menu Boilerpomp circulatie kunt u een circulatiepro-
gramma voor de voorraadsysteempomp instellen.
• U kunt maximaal zes schakelpunten per dag instellen
• Basisinstelling: aan vanaf 6.00 uur, uit vanaf 22.00 uur.
B In hoofdmenu Warm water 1. submenu Boilerpomp circu-
latie kiezen.
B Schakelpunten voor de weekdagen instellen zie blz. 26 bij
schakeltijden en functie.
i
De afkoeling naar een lager temperatuurniveau
vindt overwegend plaats door het verbruik van
warm water. Dat wil zeggen dat er ook heet water
in de boiler kan zijn wanneer er een lage warmwa-
tertemperatuur wordt opgegeven.
Waarschuwing: verbrandingsgevaar!
Gebruik temperaturen boven 60°C slechts ge-
durende korte tijd en alleen voor thermische des-
infectie (anti-legionella).
Pagina: 30
31
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.6.3 Direct warm water
• Direct warm water aan:
– Bij gaswandketels met warmwaterboiler: de boiler wordt
ondanks de blokkering van de warmwaterbereiding (onmid-
dellijk) eenmalig op de geprogrammeerde temperatuur ver-
warmd. Wanneer de boiler reeds is opgewarmd, wordt in de
display opnieuw Direct warm water weergegeven.
– Bij HRC Top-gaswandketels is de comfortfunctie gedu-
rende 2 uur actief.
• Direct warm water uit: normaal automatisch programma
(warmwaterfunctie volgens het ingevoerde tijdprogramma of
tijd- en temperatuurprogramma).
B In hoofdmenu Warm water 1.submenu Direct warm water
kiezen.
B Schakel met of Direct warm water in of uit.
Waarschuwing: Verbrandingsgevaar!
Wanneer een tijd- en temperatuurprogramma
vooraf opgegeven is, wordt verwarmd op de
hoogste geprogrammeerde temperatuur (maxi-
maal 70°C).
Pagina: 31
32
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.7 i Info
B Kies het menu Info.
De volgende waarden kunnen weergegeven worden:
Displaytekst Betekenis
Buitentemperatuur Huidige buitentemperatuur
Maximale aanvoer-
temperatuur
Maximale aanvoertemperatuur die is
ingesteld met de temperatuurregelaar
van de verwarmingsaanvoer
Werkelijke aanvoer-
temperatuur
Huidige aanvoertemperatuur
Gevraagde aanvoer-
temperatuur
Gewenste aanvoertemperatuur
Maximale warmwa-
tertemperatuur
Maximaal toegestane warmwatertem-
peratuur bij gaswandketels met warm-
waterboiler
of
maximaal toegestane warmwatertap-
temperatuur bij HRC Top-gaswandke-
tels
Gevraagde warmwa-
tertemperatuur
Gewenste warmwatertemperatuur
Werkelijke warmwa-
tertemperatuur
Huidige warmwatertemperatuur
bij gaswandketels met warmwaterboi-
ler of huidige warmwatertemperatuur
bij de HRC Top-gaswandketel
Opwarmen van boi-
ler vrijgegeven of
geblokkeerd
Geeft aan of de bereiding van warm
water vrijgegeven of geblokkeerd is
Pagina: 32
33
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
Boiler opwarmen in
of uit
of nadraaien van
boiler
Geeft aan of de warmwaterbereiding
in- of uitgeschakeld is en of de pomp
zich in de modus voor het nadraaien
van de boiler bevindt
Winterbedrijf of
zomerbedrijf
Geeft aan op welke functie de tempe-
ratuurregelaar van verwarmingsaan-
voer is ingesteld
Vlam aan of uit Geeft aan of de brander in- of uitge-
schakeld is
Pomp in of uit Geeft aan of de pomp in de gaswand-
ketel in- of uitgeschakeld is
Boilerpomp circula-
tie in of uit
Geeft aan of de boilerpomp/circu.
voor de circulatie in- of uitgeschakeld
is
Snel opwarmen in of
uit
Geeft aan dat het snel opwarmen in-
of uitgeschakeld is
CAN-busmodule Wordt weergegeven wanneer een
externe regelaar met bustechniek aan-
gesloten is. De regelaarfuncties van
de tekstdisplay zijn uitgeschakeld, er
worden alleen nog maar teksten weer-
gegeven
Afstandsbediening
automatisch
of handmatige
bediening
of vorstbeveiliging
Wordt weergegeven wanneer een
afstandsbediening aangesloten is.
Bovendien wordt aangegeven welke
functie op de afstandsbediening is
ingesteld
Displaytekst Betekenis
Pagina: 33
34
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.8 Instellingen
3.8.1 Verwarming
Snel opwarming
Met de snel opwarming wordt na de spaarfunctie een zo snel
mogelijke verwarming bereikt. De tekstdisplay geeft vervolgens bij
elke overgang van vorstbeveiliging of spaarstand naar de verwar-
mingsfunctie gedurende een geprogrammeerde tijd een hogere
aanvoertemperatuur dan gewoonlijk vrij. De op de temperatuurre-
gelaar van de verwarmingsaanvoer geprogrammeerde maximum-
temperatuur wordt daarbij niet overschreden!
Basisinstelling: snel opwarming geblokkeerd, verhoging +20 K en
duur 1 uur.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Verwarming en
2.submenu Snel opwarming kiezen.
B Kies Vrijgegeven of Geblokkeerd.
B Druk op en programmeer de waarde voor de gewenste
verhoging .
B Druk op en programmeer de Duur van de snel opwar-
ming.
Uitschakeling bij buitentemperatuur
Met de uitschakeling bij buitentemperatuur programmeert u de
temperatuur waarbij de verwarming wordt uitgeschakeld. De
warmwaterfunctie wordt niet beïnvloed.
Basisinstelling: ingesteld is 99°C. Dat wil zeggen dat de functie
in feite uitgeschakeld is en de verwarming bij elke buitentempera-
tuur in bedrijf kan worden gesteld.
B In hoofdmenu Instellingen 1. submenu Verwarming en
2.submenu buitentemperatuur.uitschakelen kiezen.
B Programmeer met en de gewenste waarde voor
Verwarming uit bij:.
Pagina: 34
35
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
Verwarmingscurve
De verwarmingscurve wordt vastgelegd als een rechte lijn door
het voetpunt en het eindpunt:
Het voetpunt is de voor het verwarmen van de woning beno-
digde aanvoertemperatuur bij een buitentemperatuur van 20°C.
Fabrieksinstelling: 25°C.
Het eindpunt is de voor het verwarmen van de woning beno-
digde aanvoertemperatuur bij een buitentemperatuur van -15°C.
Zolang in het tekstdisplay niets wordt ingesteld, wordt het eind-
punt vastgelegd door de temperatuurregelaar voor de verwar-
mingsaanvoer .
Afb. 14 Verwarmingscurve
____ Fabrieksinstelling: Bijvoorbeeld radiatorenverwarming met max.
75°C aanvoertemperatuur.
------ Voorbeeld voor een vloerverwarming met max. 45°C aanvoertem-
peratuur (voetpunt 20°C)
F Voetpunt
E Eindpunt
VT aanvoertemperatuur
AT buitentemperatuur
6 720 610 336-39.2R
+20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+10 0 -10 -20 °C
AT
VT
°C
F
E
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
°C
VT
max
1
2
3 4
5
E
max
1
2
3 4
5
E
Pagina: 35
36
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
Steilheid:
De Steilheid wordt vastgelegd door het voetpunt en het eindpunt:
• Voetpunt: Er kunnen waarden tussen 10 °C en 85 °C worden
ingesteld. Waarde bij voetpunt niet hoger dan het eindpunt.
• Eindpunt: Er kunnen waarden tussen 10 °C en 85 °C worden
ingesteld. Waarde bij eindpunt niet hoger dan het voetpunt.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Verwarming, 2.sub-
menu Verwarmingscurve , 3.submenu Steilheid kiezen.
B Toets met of de temperatuur voor het voetpunt in.
B eindpunt kiezen.
B Toets met of de temperatuur voor het eindpunt in.
Wanneer het eindpunt gewijzigd is, is deze onafhankelijk van de
temperatuurregelaar voor verwarmingsaanvoer vastgelegd.
Wanneer de verwarmingscurve weer door de temperatuurrege-
laar voor verwarmingaanvoer moet worden overgenomen:
B Eindpunt kiezen.
B Toets indrukken.
Parallelverschuiving:
Wanneer de aanvoertemperatuur (en daarmee ook de ruimtetem-
peratuur) bij alle buitentemperaturen met dezelfde waarde moet
worden veranderd, moet de verwarmingscurve parallel worden
verschoven.
De parallelverschuiving van de verwarmingscurve kan voor elke
bedrijfstoestand verwarmen (Verschuiving verwarmen) of
spaarstand (Verschuiving spaarstand= Nachtelijke verla-
ging) apart worden ingesteld.
i
De maximale aanvoertemperatuur wordt begrenst
door de temperatuurregelaar van de verwarmings-
aanvoer en kan niet worden overschreden.
C
Pagina: 36
37
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
De functie Verschuiving verwarmen is alleen actief wanneer
geen afstandsbediening aangesloten is.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Verwarming, 2.sub-
menu Verwarmingscurve en 3.submenu Parallelverschui-
ving, Verschuiving verwarmen kiezen.
B Programmeer met en de gewenste waarde van Ver-
schuiving verwarmen tussen -25 K (°C) en +25 K (°C).
3 K (°C) komt, afhankelijk van de eigenschappen van het
gebouw, overeen met een ruimtetemperatuur van ca. 1 K (°C).
B Programmeer met en de gewenste waarde van
Verschuiving spaarstand tussen -50 K (°C) en 0 K (°C).
3 K (°C) komt, afhankelijk van de eigenschappen van het
gebouw, overeen met een ruimtetemperatuur van ca. 1 K (°C).
Basisinstellingen:
• Verschuiving verwarmen + 0 K
• Verschuiving spaarstand - 25 K.
3.8.2 Warm water
De tekstdisplay kan de bereiding van warm water met tijden en
temperaturen of alleen met opwarmtijden besturen.
• Tijden en temperaturen: u kunt maximaal zes verschillende
tijdstippen met de bijbehorende warmwatertemperatuur kie-
zen. Zie pagina 29, Warm water.
• Alleen opwarmtijden: Alleen tijdens deze tijden wordt de
boiler verwarmd op de geprogrammeerde temperatuur.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Warm water kiezen.
B Kies met en Tijden en temperaturen of Alleen
opwarmtijden.
i
De temperatuurregelaar moet altijd hoger dan
of even hoog als de hoogste door het tekstdisplay
gevraagde temperatuur worden ingesteld.
Pagina: 37
38
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.8.3 Service
Servicefuncties en weergaven
Hier worden voor de vakman verschillende waarden en toestan-
den van de elektrisch aangestuurde delen van de gaswandketel
en de installatie weergegeven.
Toegevoegde functies
Taal
Beschikbare talen zijn: Nederlands, Deutsch (Duits), English
(Engels), Français (Frans), Italiano (Italiaans).
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Service, 2.submenu
Toegevoegde functies en 3.submenu Taal kiezen.
B Programmeer met de toetsen en de gewenste taal.
In Submenu 3 Taal , kunnen 2 extra funkties ingesteld worden:
• Klokcorrectie
• LCD-contrast.
Klokcorrectie:
B In hoofdmenu instellingen 1.submenu service, 2.submenu
extra functie, 3. submenu taal kiezen
B Toest zo lang indrukken (ca. 5sec.), tot klokcorrectie,
LCD-contrast verschijnt.
B Met of klokcorrectie kiezen.
B Toests indrukken, waarde veranderen verschijnt.
B Met of de seconden per 24 uur veranderen.
Basisinstellingen: “+ 0 s”
Pagina: 38
39
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
LCD-contrast:
B In hoofdmenu instellingen 1.submenu service, 2.submenu
extra functie, 3.submenu taal kiezen.
B Toest zo lang indrukken (ca. 5 sec.), tot klokcorrectie,
LCD-contrast verschijnt.
B Met of LCD-contrast kiezen.
B Toests indrukken, waarde veranderen verschijnt.
B Met of LCD-contrast veranderen.
Basisinstellingen: bijvoorbeeld “47”
Bedrijfsuren
Hier worden de bedrijfsuren (gaswandketel, brander en warm
water) sinds de in gebruikname weergegeven.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Service, 2.submenu
Toegevoegde functies en 3.submenu Bedrijfsuren kiezen.
Storingenhistorie
Voor de vakman worden hier eventueel opgetreden storingen
weergegeven. De eerst weergegeven storing kan nog actief zijn.
De andere weergegeven storingen zijn niet meer actief.
B In hoofdmenu Instellingen 1.submenu Service, 2.submenu
Toegevoegde functies en 3.submenu Storingshistorie
kiezen.
Pagina: 39
40
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.9 Individuele tijdprogramma's
Verwarmingstijden voor verwarming
Schakel-
punt 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Toestand
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Vrijgave of blokkeren van de warmwaterbereiding
Schakel-
punt 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Toestand
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Functie
Tijd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Pagina: 40
41
Tekstdisplay
6 720 611 394 NL (04.03)
3.10 Functies bij het aansluiten van busbe-
stuurde regelaars
De functies van het tekstdisplay zijn beperkt.
• In de standaardweergave worden nog steeds tijd, buitentem-
peratuur, aanvoertemperatuur en eventueel warmwatertempe-
ratuur weergegeven.
• 1. submenu Uur en dag van de week instellen, zie blz. 21.
De klok heeft alleen een functie voor de schakeltijden van een
voorraadsysteempomp.
• Hoofdmenu Info, zie blz. 32.
Alle andere functies moeten op de regelaar worden ingesteld. In
het tekstdisplay wordt weergegeven: Instelling op externe
regelaar.
Tijden en temperaturen van de warmwaterbereiding
Schakel-
punt
Tempera-
tuur
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Temperatuur
Tijd
Temperatuur
Tijd
Temperatuur
Tijd
Temperatuur
Tijd
Temperatuur
Tijd
Temperatuur
Tijd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Pagina: 41
42
Storingen opsporen
6 720 611 394 NL (04.03)
4 Storingen opsporen
Klacht Oorzaak Oplossing
Gewenste ruimte-
temperatuurwordt
niet bereikt
Thermostaat-
kraan/kranen te
laag ingesteld
Stel de kraan of
de kranen hoger
in
Verwarmings-
curve te laag inge-
steld
Corrigeer de
parallelverschui-
ving of de verwar-
mingscurve
Temperatuurrege-
laar van verwar-
mingsaanvoer te
laag ingesteld
Stel de tempera-
tuurregelaar van
de verwarmings-
aanvoer hoger in
Luchtbellen in de
verwarmingsin-
stallatie
Ontlucht de ver-
warmingsradiato-
ren en de
verwarmingsin-
stallatie
Verwarmen duurt
te lang
Snel opwarming is
uitgeschakeld
Schakel de snel
opwarming in
Duur of verhoging
van de snel
opwarming te laag
Programmeer
hogere waarden
Pagina: 42
43
Storingen opsporen
6 720 611 394 NL (04.03)
Gewenste ruimte-
temperatuurwordt
ver overschreden.
Verwarmingsra-
diatoren worden
te warm
Stel de thermo-
staatknop of de
thermostaatknop-
pen lager in.
Stel „Warmer of
kouder“ op het
tekstdisplay of op
de afstandsbedie-
ning lager in.
Beter: corrigeer
de verwarmings-
curve
Stijging in plaats
van verlaging van
temperatuur
Tijd van de dag
verkeerd ingesteld
Controleer de
instelling
Stijging in plaats
van verlaging van
temperatuur
Te grote warmte-
opslag van het
gebouw
Kies het begintijd-
stip van de spaar-
functie vroeger.
Geen indicatie of
indicatie reageert
niet
Stroom zeer kort
uitgevallen
Zet de hoofdscha-
kelaar van de gas-
wandketel uit,
wacht enkele
seconden en
schakel opnieuw
in
Warmwaterboiler
verwarmt niet
Temperatuurrege-
laar van warm
water te laag inge-
steld
Stel de tempera-
tuurregelaar van
warm water hoger
in
Klacht Oorzaak Oplossing
Pagina: 43
44
Energie besparen
6 720 611 394 NL (04.03)
5 Energie besparen
• De gaswandketel is zo geconstrueerd dat het gasverbruik en
de belasting voor het milieu zo laag mogelijk zijn en het comfort
zo groot mogelijk is. De gastoevoer naar de brander wordt
geregeld al naar het gelang de warmtebehoefte van de desbe-
treffende installatie. De gaswandketel werkt verder met een
lage vlam, wanneer de warmtebehoefte kleiner wordt. In de
vaktaal heet dit proces „continu regeling“.
Door de continu regeling worden temperatuurschommelingen
gering en wordt de warmte in de ruimtes gelijkmatig verdeeld.
Zo kan het gebeuren dat het apparaat gedurende een lange
tijd werkt, maar toch minder gas verbruikt dan een apparaat dat
voordurend wordt in- en uitgeschakeld.
• Wij adviseren een verwarmingsregeling met ruimtetempera-
tuurregelaar of weersafhankelijke regelaar en thermostatische
radiatorkranen.
• Bij de weersafhankelijke regeling wordt de aanvoertempera-
tuur geregeld overeenkomstig de geprogrammeerde verwar-
mingscurve. Hoe kouder de buitentemperatuur, hoe hoger de
aanvoertemperatuur.
Stel de verwarmingscurve zo laag mogelijk in (pagina 35).
• Vloerverwarming: stel de aanvoertemperatuur niet hoger in dan
de door de fabrikant geadviseerde maximale aanvoertempera-
tuur.
• Draai de thermostaatkranen geheel open zodat de gewenste
ruimtetemperatuur ook kan worden bereikt. Verander de ver-
warmingscurve op het tekstdisplay pas wanneer de tempera-
tuur na lange tijd niet bereikt wordt (pagina 35).
• Veel energie kunt u besparen door het verlagen van de ruimte-
temperatuur overdag en 's nachts. Een verlaging van de ruim-
tetemperatuur met 1 K (°C) kan een energiebesparing van 5%
met zich mee brengen. Het is niet zinvol om de ruimtetempera-
tuur van dagelijks verwarmde ruimten tot een temperatuur
onder +15 °C te laten dalen, omdat anders de afgekoelde
Pagina: 44
45
Energie besparen
6 720 611 394 NL (04.03)
muren kou blijven afgeven. Vaak wordt dan de ruimtetempera-
tuur verhoogd en zo meer energie verbruikt dan bij een gelijk-
matige warmteaanvoer.
• Stel bij een goed geïsoleerd gebouw in de spaarstand de tem-
peratuur op een lage waarde in. Ook wanneer de geprogram-
meerde spaartemperatuur niet wordt bereikt, wordt energie
bespaard, omdat de verwarming uitgeschakeld blijft.
Het begin van de spaarfunctie kan indien nodig vroeger wor-
den ingesteld.
• Laat bij het luchten het venster niet op een kier staan. Daarbij
wordt voortdurend warmte aan de ruimte onttrokken zonder
dat de ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd. Het is
beter om kort, maar intensief te luchten (raam geheel openen).
• Draai tijdens het luchten de thermostaatkranen dicht.
• Warm water: een lagere instelling van de temperatuurregelaar
betekent een grotere energiebesparing.
Bij HRC Top-gaswandketels:
De behoefteaanmelding maakt een maximale gas- en water-
besparing mogelijk.
Door deze tips weet u hoe u energie kunt besparen met de Bosch
gaswandketel. Mochten er nog vragen overblijven went u zich dan
tot uw installateur of schrijft/mailt u ons.
Pagina: 45
46
Algemeen
6 720 611 394 NL (04.03)
6 Algemeen
Mantel reinigen
Mantel met een vochtige doek schoonmaken. Géén scherpe of
bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Toestelgegevens
Indien u de Bosch servicedienst inschakelt, is het van belang over
onderstaande gegevens te beschikken.
Deze gegevens haalt u van het typeplaatje of van de typesticker
pagina 6, Pos. 295.
Gaswandketel type (bv. Bosch 28 HRS Top)
.......................................................................................................................
FD-nummer:................................................................................................
Datum inbedrijfstelling:.............................................................................
Installateur:..................................................................................................
Pagina: 46
7
Korte
bedieningshandleiding
Inschakelen
Verwarming
inschakelen
Tekstdisplay
Programmeer
in
het
tekstdisplay
de
juiste
schakeltijden
en
de
verwar-
mingscurve.
Warmwatertemperatuur
„ECO“-toets
brandt–
Spaarbedrijf.
„ECO“-toets
brandt
niet
–
Comfort-
bedrijf.
Storing
zie
blz.
17.
Uitschakelen
6
720
610
333-04.1O
6
720
610
333-05.1O
6
720
610
333-07.1O
6
720
610
333-11.1O
Pagina: 47
Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44
www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com
01-08-0195-1206

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch 42 HRS Top.

Stel een vraag over de Bosch 42 HRS Top

Heb je een vraag over de Bosch 42 HRS Top en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch 42 HRS Top. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch 42 HRS Top zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.