Bosch 42 HRC handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch 42 HRC. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: CV-Ketel
  • Model/naam: 42 HRC
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2
Inhoud
6720 611 391 NL (2006/01)
Inhoud
Voor uw veiligheid 3
Verklaring symbolen 4
1 Bedieningsoverzicht 5
2 Inbedrijfname 6
2.1 Voor inbedrijfname 6
2.2 Toestel in/uitschakelen 9
2.3 Verwarming inschakelen 10
2.4 Verwarmingsregelingen 10
2.5 Toestellen met voorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen 11
2.6 Gaswandketels zonder voorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen 12
2.7 Gaskeur CW 14
2.8 Zomerbedrijf (alleen warmwaterbereiding) 18
2.9 Vorstbeveiliging 18
2.10 Verbrandingsgastemperatuurbeveiliging 19
2.11 Storing 19
3 Energie besparen 20
4 Algemeen 22
5 Korte bedieningshandleiding 23
Pagina: 2
3
Voor uw veiligheid
6720 611 391 NL (2006/01)
Voor uw veiligheid
Bij gaslucht:
B Sluit de gaskraan, blz. 5, pos. 172.
B Ramen openen.
B Geen elektriciteitsschakelaars gebruiken.
B Open vuur doven.
B Direct Energiebedrijf, erkend gastechnisch installateur waar-
schuwen.
Bij afgaslucht:
B Toestel buiten bedrijf stellen.
B Ramen en deuren openen.
B Erkend gastechnisch installateur waarschuwen.
Opstelling, wijzigingen
B Toestel alleen door een erkend installateur laten monteren c. q.
ombouwen.
B Rookgasafvoer voerende delen mogen niet veranderd worden.
B Opstelling als open toestel, dus verbrandingslucht aan-
zuiging uit de opstellingsruimte: Be- en ontluchtingsope-
ningen in deuren, ramen en muren niet afsluiten of dicht maken
c.q. verkleinen. Bij kierdichte ramen, verbrandingsluchtverzor-
ging veilig stellen.
Onderhoud
B Aanbeveling voor de gebruiker: wij raden u aan een onder-
houdscontract met uw installateur af te sluiten. Een jaarlijkse
controle c. q. onderhoudsbeurt is aan te bevelen.
B De gebruiker is verantwoordelijk voor het milieu en de veilig-
heid van de installatie.
B Alleen originele onderdelen monteren!
Pagina: 3
4
Verklaring symbolen
6720 611 391 NL (2006/01)
Explosieve en licht ontvlambare materialen
B Plaats en gebruik geen licht ontvlambare materialen (papier,
oplosmiddelen, verf enz.) in de nabijheid van het toestel.
Verbrandings/ruimte lucht
B Om corrosie te vermijden, dient de verbrandingslucht vrij te zijn
van agressieve stoffen (Sterk corrosiebevorderende stoffen
zijn halogeenkoolwaterstoffen die chloor en fluorverbindingen
bevatten).
Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de zwaarte aan van het gevaar wat kan
optreden als de voorschriften niet opgevolgd worden.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiele schade
kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er lichte persoonlijke schade of
zwaardere materiële schade kan optreden.
Aanwijzingen betekent belangrijke informatie welke in die geval-
len geen gevaar voor mens of toestel opleverd.
Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden
door middel van een grijs vlak en een geva-
ren driehoek aangeduid.
i
Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aan-
gegeven symbool worden begrenst met een
lijn boven en onder de tekst.
Pagina: 4
5
Bedieningsoverzicht
6720 611 391 NL (2006/01)
1 Bedieningsoverzicht
Afb. 1
8.1 Manometer
14 Trechtersifon 1
14.1 Uitlooppijp van overdrukveiligheid 1
61 Resettoets
135 Hoofdschakelaar
136 Temperatuurregelaar verwarming
170 Servicekraan verwarming 1
171 Warmwater
172 Gasstopkraan (gesloten)
173 Koudwater stopkraan 1
295 Type-stikker
310 Temperatuurregelaar warmwater (bij boileraansluiting)
317 Display
363 Controlelamp branderbedrijf
364 Controlelamp 0/1 (uit/aan)
365 Druktoets schoorsteenveger
366 Druktoets service
367 Druktoets „ECO“
1 Behoort niet tot de levering
14.1
14
170
172 173
8.1
365
136 61 317 366 367 310
363
ECO
364
135
295
170
171
6 720 611 391 - 01.1O
Pagina: 5
6
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2 Inbedrijfname
2.1 Voor inbedrijfname
Gaskraan (172) openen
B Indrukken en helemaal naar links draaien (Knop in stand stro-
mingsrichting = open).
Servicekraan (170)
B Vierkant met sleutel zo ver draaien, totdat kerve in de stroom-
richting staat (zie kleine afbeelding).
Kerve haaks op stroomrichting = gesloten.
Koud water stopkraan (173) (HRC)
B Knop in stromingsrichting draaien.
Knop dwars op stromingsrichting = gesloten.
Afb. 2
170
172 173
6 720 611 391 - 02.1O
Pagina: 6
7
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
Verwarmingswaterdruk controleren
B De wijzer op de manomter (8.1) moet tussen de 1 en 2 bar
staan.
B Staat de wijzer onder de 1 bar (in koude toestand) dan moet u
bijvullen totdat de wijzer weer tussen de 1 en 2 bar staat.
B Wanneer een hogere druk gewenst wordt, dan wordt dit door
uw installateur aangegeven.
B Max. druk van 3 bar bij een hogere aanvoertemperatuur mag
niet overschreden worden (anders opent het veiligheidsventiel
(15)).
Afb. 3
i
Voor het bijvullen eerst de vulslang met water
vullen, dit voorkomt dat er lucht in uw installatie
komt.
8.1
15
bar
0
1
2
3
4
6 720 611 391 - 03.1O
Pagina: 7
8
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
Vul- en ontluchtinstruktie
Bij de installatie dient een passende vulset aanwezig te zijn (geen
toestel onderdeel). De vulkraan is aan de onderzijde van het toe-
stel bereikbaar (optie) anders in de installatie.
B Zet de netspanningsschakelaar op de ketel op 0 (uit).
B Sluit de vulslang aan op de waterleiding, en laat de slang lang-
zaam vol met water lopen, zodat er geen lucht meer in de slang
aanwezig is.
B Sluit de vulslang aan op de vulkraan.
B Draai vervolgens de vulkraan en daarna de waterkraan open
(open de waterkraan voorzichtig).
B Vul de installatie tot de manometer 2 bar aanwijst.
B Sluit vervolgens de waterkraan en daarna de vulkraan.
B Ontlucht vervolgens alle radiatoren en eventueel aanwezige
luchtpotten, begin met de radiator die zich op het laagste punt
van de installatie bevindt. Open met behulp van het ontlucht-
sleuteltje de ontluchter, en sluit deze wanneer de lucht ontwe-
ken is.
B Kontroleer de druk op de manometer, en vul indien nodig bij tot
+/- 2 bar.
B Kontroleer of de waterkraan en de vulkraan gesloten zijn en
verwijder de vulslang.
B Schakel de netspanning weer in (netschakelaar op toestel op
1 (aan) instellen).
Laat eventueel deze handelingen door uw installateur
demonstreren.
Pagina: 8
9
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.2 Toestel in/uitschakelen
Inschakelen
B Toestel met hoofdschakelaar inschakelen (I).
Het controlelampje brandt groen en op de display verschijnt de
actuele aanvoertemperatuur van de verwarming.
Afb. 4
Het sifonvulprogramma waarborgt, dat de condenswatersifon na
het installeren of een langere stilstandsperiode gevuld blijft. Hier-
door blijft het toestel 15 minuten op laag vermogen branden.
Uitschakelen
B Toestel met de hoofdschakelaar uitschakelen (0).
Het groene controlelampje gaat uit.
i
Wanneer op de display -II- in afwisseling met
de aanvoertemperatuur verschijnt, is het sifon-
vulprogramma in werking.
6 720 610 333-04.1O
Pagina: 9
10
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.3 Verwarming inschakelen
B Temperatuurregelaar draaien om de aanvoertemperatuur
aan de installatie aan te passen:
– Vloerverwarming b.v. stand „3“ (ca. 50˚C)
– Lage temperatuurverwarming stand „E“ (ca. 75˚C)
– Verwarmingsinstallaties met aanvoertemperatuur van 90˚C:
stand „max“.
Wanneer de brander in bedrijf is brandt het controlelampje
rood.
Afb. 5
2.4 Verwarmingsregelingen
B Weersafhankelijke regelaar (TA...) op de juiste verwarmings-
curve en bedrijfsstand instellen.
B Ruimtetemperatuurregelaars (TR...) op de gewenste ruimte-
temperatuur draaien.
Afb. 6
6 720 610 333-05.1O
20°C
25
30
15
5
10
6 720 610 296-23.2O
Pagina: 10
11
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.5 Toestellen met voorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen
B Boilertemperatuur met temperatuurregelaar in het toestel
instellen.
De warmwatertemperatuur wordt eventueel op de boiler aan-
gegeven.
Afb. 7
Waarschuwing: Verbrandingsgevaar!
B Temperatuur bij normaal bedrijf niet hoger als
60˚C instellen.
B Temperatuur bij 70˚C alleen kortstondig gebrui-
ken voor thermische desinfectering (anti-legio-
nella).
Regelaar stand Warmwatertemperatuur
Linker aanslag ca. 10˚C (Vorstbeveiliging)
 ca. 60˚C
Rechter aanslag ca. 70˚C
Tabel 1
6 720 610 333-07.1O
Pagina: 11
12
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
ECO toets
Door het indrukken van de ECO-toets , tot deze brand kan
tussen Comfort en ECO bedrijf gekozen worden.
Comfortbedrijf, toets brandt niet (fabrieksinstelling)
Boilervoorrang, hierbij wordt eerst de boiler opgewarmd tot de
ingestelde temperatuur, daarna gaat de ketel pas over op verwar-
ming.
ECO bedrijf, toets brand
Afwisselend om de 12 minuten boiler dan wel verwarmingsopwar-
ming.
2.6 Gaswandketelszondervoorraadsysteem:
warmwatertemperatuur instellen
Warmwater temperatuur
De warmwater temperatuur kan met de temperatuur regelaar
tussen ca. 40°C en 60°C ingesteld worden.
De ingestelde temperatuur wordt niet in de display getoond.
Afb. 8
Regelaar stand Warmwatertemperatuur
Linker aanslag ca. 40˚C
 ca. 55˚C
Rechter aanslag ca. 60˚C
Tabel 2
6 720 610 333-07.1O
Pagina: 12
13
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
ECO toets
Door het indrukken van de ECO-toets , tot deze brand kan
tussen Comfort en ECO bedrijf gekozen worden.
Comfortbedrijf, toets brandt niet (fabrieksinstelling)
In de gaswandketel wordt het warme water op de ingestelde tem-
peratuur gehouden. Daardoor geringe wachttijd warmwater. Toe-
stel schakelt bij afkoeling in zonder dat er warmwater getapt
wordt.
ECO-bedrijf met bedrijsaanmelding, toets brandt
De bedrijsaanmelding maakt het mogelijk om het maximale aan
gas en water te besparen.
Door het kort openen en sluiten van de warmwaterkraan warmt
het water op tot de ingestelde temperatuur. Na korte tijd is warm-
water beschikbaar.
ECO-bedrijf, toets brandt
Het verwarmen van het tapwater geschiedt pas als er water
getapt wordt. Daardoor ontstaat er een langere wachttijd voordat
warmwater beschikbaar is.
Pagina: 13
14
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.7 Gaskeur CW
Bosch 26 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003
Toepassingsklasse 3
Toestel voldoet aan bovenstaande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C.
• De effectieve toestel wachttijd is 3,5 sec.
CW label 3 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 6 l/min. van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60 °C
(dit komt overeen met 6 l/min. tot 10 l/min. bij 40°C).
• Het vullen van een bad met 100 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 12 minuten.
Afb. 9 Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 3
3
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
ww
6 720 611 390-14.1O
Hoog Verwarming
Pagina: 14
15
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
Bosch 30 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003
Toepassingsklasse 4
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C.
• De effectieve toestel wachttijd is 12,2 sec.
CW Label 4 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40°C).
• Het vullen van een bad met 120 liter van 40°C gemiddeld
binnen 11 min.
Afb. 10 Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 4
4
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
ww
6 720 611 390-15.1O
Hoog Verwarming
Pagina: 15
16
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
Bosch 35 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003
Toepassingsklasse 5
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C.
• De effectieve toestel wachttijd is 13,2 sec.
CW Label 5 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40°C).
• Het vullen van een bad met 150 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 10 min.
Afb. 11 Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 5
6 720 611 390-21.1O
5
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
ww
Hoog Verwarming
Pagina: 16
17
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
Bosch 42 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003
Toepassingsklasse 5
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C.
• De effectieve toestel wachttijd is 13,2 sec.
CW Label 5 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40°C).
• Het vullen van een bad met 150 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 10 min.
Afb. 12 Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 5
5
107
Schonere Verbranding
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
ww
6 720 611 393-10.2O
Hoog Verwarming
Pagina: 17
18
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.8 Zomerbedrijf (alleen
warmwaterbereiding)
B Stand van de aanvoertemperatuurregelaar noteren.
B Temperatuurregelaar geheel naar links draaien.
De verwarmingspomp stopt en daarmee is de verwarming bui-
ten werking. De warmwatervoorziening evenals de verzorging
van de spanning voor de verwarmingsregelaar en schakelklok
blijft gehandhaafd.
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de verwarmingsregelaar.
2.9 Vorstbeveiliging
Het toestel is vooorzien van een vorstbeveiliging voor het toestel
zelf.
Vorstbeveiliging voor de verwarming:
B Verwarming in bedrijf laten, aanvoertemperatuurregelaar
aanvoertemperatuurregelaar minstens op stand 1 laten staan.
B Bij uitgeschakelde verwarming; het verwarmingswater mengen
met een antivriesmiddel, zie hiervoor installatievoorschrift.
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de verwarmingsregelaar.
Vorstbeveiliging voor een boiler:
B Temperatuurregelaar naar de linkeraanslag draaien (10˚C).
Waarschuwing: Bevriezingsgevaar voor de
verwarmingsinstallatie. In zomerbedrijf is er
alléén vorstbeveiliging voor het toestel.
Pagina: 18
19
Inbedrijfname
6720 611 391 NL (2006/01)
2.10 Verbrandingsgastemperatuurbeveiliging
Het toestel is voorzien van een verbrandingsgastemperatuurbe-
grenzer welke aan spreekt bij een te hoge rookgasafvoertempera-
tuur en het toestel vergrendelt. Toestel moet dan gereset worden.
2.11 Storing
Tijdens bedrijf kunnen storingen ontstaan.
De display toont een storing en de toets kan knipperen.
Wanneer de toets knippert:
B Toets indrukken en ingedrukt houden tot op de display - -
verschijnt.
Het toestel gaat weer in bedrijf en op de display verschijnt de
relevante aanvoertemperatuur.
Wanneer de toets niet knippert:
B Toestel uit- en weer inschakelen.
Het toestel gaat weer in bedrijf en op de display verschijnt de
relevante aanvoer temperatuur.
Wanneer storing zich niet herstelt:
B Installateur waarschuwen.
Pagina: 19
20
Energie besparen
6720 611 391 NL (2006/01)
3 Energie besparen
Zuinig verwarmen
De gaswandketel is zo geconstrueerd dat het gasverbruik en de
belasting voor het milieu zo laag mogelijk zijn en het comfort zo
groot mogelijk is. De gastoevoer naar de brander wordt geregeld
al naar het gelang de warmtebehoefte van de desbetreffende
installatie. De gaswandketel werkt verder met een lage vlam wan-
neer de warmtebehoefte kleiner wordt. In de vaktaal heet dit pro-
ces „continu regeling”.
Door de continu regeling worden temperatuurschommelingen
gering en wordt de warmte in de ruimtes gelijkmatig verdeeld. Zo
kan het gebeuren dat het apparaat gedurende een lange tijd
werkt, maar toch minder gas verbruikt dan een apparaat dat voor-
durend wordt in- en uitgeschakeld.
Verwarmingsinstallaties met weersafhankelijke
regelaar TA..
Bij deze wijze van regeling wordt de buitentemperatuur geregi-
streerd en de verwarmingsaanvoertemperatuur overeenkomstig
de ingestelde verwarmingskurve door de regelaar gewijzigd. De
temperatuurregelaar van de verwarmingsketel dient te worden
ingesteld op de maximale ontwerptemperatuur van de verwar-
mingsinstallatie. Wanneer de temperatuurregelaar op „E” staat,
wordt een maximale aanvoertemperatuur van 75˚C bereikt.
Verwarmingsinstallaties met ruimtetemperatuurregelaar
TR..
De ruimte waarin de kamertemperatuurregelaar is ingebouwd
(representatieve ruimte) bepaalt ook de temperatuur voor de
andere ruimtes. In deze ruimte mag geen thermostatische radia-
torkraan zijn ingebouwd.
De temperatuurregelaar van de gaswandketel dient te worden
ingesteld op de maximale ontwerptemperatuur van de verwar-
mingsinstallatie. In stand „E” wordt een maximale aanvoertempe-
ratuur van 75˚C bewerkt. In elke ruimte (behalve de
Pagina: 20
21
Energie besparen
6720 611 391 NL (2006/01)
representatieve ruimte) kan de temperatuur individueel met de
thermostatische radiatorventielen worden ingesteld. Indien u in de
representatieve ruimte een lagere temperatuur wenst dan in de
andere ruimtes, laat u de ruimtetemperatuurregelaar op de inge-
stelde waarde staan en regelt u de radiator met de radiatorkraan.
Nachtverlaging
Door het verlagen van de omgevingstemperatuur overdag en ’s
nachts kunt u aanzienlijk bezuinigen op het brandstofverbruik. Ver-
laging van de temperatuur met 1˚C kan een energiebesparing van
maar liefst 5 % opleveren. Het is echter niet aan te bevelen, de
temperatuur te laten dalen tot beneden de +15˚C. Handel over-
eenkomstig de bedieningsaanwijzing in het bedieningsvoorschrift
van de regelaar.
Warmwater
Lagere instelling van de temperatuur regelaar geeft een grotere
energie besparing.
Bij gaswandketels zonder voorraadsysteem:
De bedrijfsaanmelding maakt het mogelijk een maximale gas-
en waterbesparing te bereiken.
Door deze tips weet u hoe u energie kunt besparen met de Bosch
gaswandketel. Mochten er nog vragen overblijven went u zich dan
tot uw installateur.
Pagina: 21
22
Algemeen
6720 611 391 NL (2006/01)
4 Algemeen
Mantel reinigen
Mantel met een vochtige doek schoonmaken. Géén scherpe of
bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Toestelgegevens
Indien u de Bosch servicedienst inschakelt, is het van belang over
onderstaande gegevens te beschikken.
Deze gegevens haalt u van het typeplaatje of van de typestikker,
blz. 5, Pos. 295.
Gaswandketel type (bv. Bosch 30 HRC...)
.......................................................................................................................
FD-nummer: ................................................................................................
Datum inbedrijfstelling:.............................................................................
Installateur:..................................................................................................
Pagina: 22
5
Korte
bedieningshandleiding
Inschakelen
Verwarming
inschakelen
Verwarmingsregeling
Ruimtetemperatuurregelaar
op
de
gewenste
temperatuur
draaien,
c.q.
weersafhankelijke
regeling
op
de
juiste
verwarmingskurve
en
bedrijfs-
wijze
instellen.
Warmwatertemperatuur
„ECO”-toets
brandt
–
Spaarbedrijf.
„ECO”-toets
brandt
niet
–
Comfort-
bedrijf.
Alleen
warmwater
Storing
zie
blz.
19.
Uitschakelen
6
720
610
333-04.1O
6
720
610
333-05.1O
6
720
610
333-07.1O
6
720
610
333-09.1O
6
720
610
333-11.1O
Pagina: 23
Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 379
7300 AJ Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 - 543 43 43
Fax: +31 (0) 55 - 543 43 44
www.boschcvketels.nl
infott@nl.bosch.com
01-08-0512-0707

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch 42 HRC.

Stel een vraag over de Bosch 42 HRC

Heb je een vraag over de Bosch 42 HRC en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch 42 HRC. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch 42 HRC zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.