Bosch 28 HRC Compact 4 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch 28 HRC Compact 4. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: CV-Ketel
  • Model/naam: 28 HRC Compact 4
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 1
6 720 646 230 (2011/01)
2 | Voorwoord NL
Voorwoord
Geachte klant,
Gefeliciteerd met dit nieuwe product en hartelijk
dank voor uw keuze voor Bosch. Bosch staat voor
zekerheid.
Dit product voldoet aan de hoogste eisen: com-
fortabel, zuinig in gebruik en voorzien van intelli-
gente Bosch technologie. Het product is met de
meeste zorg samengesteld en uitvoerig getest. Zo
kunt u vele jaren onbezorgd van warmte en warm
water genieten.
Om dit product ook op de langere termijn opti-
maal te laten functioneren, adviseren wij u deze
instructie zorgvuldig door te lezen. Mocht uw pro-
duct ooit niet naar behoren werken, neem dan
contact op met uw Bosch installateur. Hij helpt u
graag verder. Meer informatie vindt u op
www.boschcvketels.nl.
Wij wensen u veel energiezuinig comfort met uw
Bosch-product!
Bosch B.V.
Pagina: 2
6 720 646 230 (2011/01)
Inhoudsopgave | 3
NL
Inhoudsopgave
1 Veiligheidsaanwijzingen en
toelichting op de symbolen 4
1.1 Toelichting op de symbolen 4
1.2 Veiligheidsaanwijzingen 4
2 Productinformatie 6
2.1 Toepassingsgebied 6
2.2 Conformiteitsverklaring 6
2.3 Toesteltypen 6
2.4 Garantiebepalingen 6
2.5 Gaskeurlabels 6
3 In bedrijf nemen 8
3.1 Overzicht van de aansluitingen 8
3.2 Gaskraan openen 8
3.3 Serviceafsluiters openen 8
3.4 Cv-waterdruk controleren 9
3.5 Cv-installatie bijvullen 9
3.6 Instellen kamerthermostaat 10
4 Bediening 11
4.1 Bedieningspaneel 11
4.2 Symbolen in het display 12
4.3 Infomenu 13
4.4 Instelmenu 15
4.5 Toetsblokkering 17
5 Zomer- en winterbedrijf 18
5.1 Zomerbedrijf 18
5.2 Winterbedrijf 18
6 Inspectie en onderhoud 19
6.1 Reinigen mantel 19
7 Energie besparen 20
8 Displaycodes 21
8.1 Soorten displaycodes 21
Pagina: 3
6 720 646 230 (2011/01)
4 | Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen NL
1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen
1.1 Toelichting op de symbolen
Waarschuwingssymbolen
Signaalwoorden geven het soort en de mate van
de gevolgen aan indien de maatregelen ter voor-
koming van het gevaar niet worden nageleefd.
• OPMERKING betekent dat materiële schade
kan ontstaan.
Informatiesymbool
Aanvullende symbolen
1.2 Veiligheidsaanwijzingen
Bij gaslucht
B Sluit de gaskraan.
B Open ramen en deuren.
B Bedien geen elektrische schakelaars.
B Doof open vuur.
B Waarschuw direct het gasbedrijf of een er-
kend installatiebedrijf.
Bij rookgaslucht
B Neem de netstekker uit de contactdoos en
sluit de gaskraan.
B Open ramen en deuren.
B Neem contact op met een erkend installatie-
bedrijf.
Opstelling en ombouw
B Laat het cv-toestel alleen door een erkend
installatiebedrijf installeren of ombouwen.
B Verander delen van de verbrandingsgasafvoer
niet.
B Opstelling als open cv-toestel, dus
verbrandingsluchtaanzuiging uit de
opstellingsruimte:
be- en ontluchtingsopeningen in deuren,
ramen en muren niet afsluiten of dicht maken
of verkleinen. Bij kierdichte ruimte,
luchttoevoer veiligstellen.
Explosieve en licht ontvlambare materialen
B Plaats en gebruik geen licht ontvlambare ma-
terialen (papier, oplosmiddelen, verf enz.) in
de nabijheid van het cv-toestel.
Verbrandings- en omgevingslucht
B Houd verbrandings en omgevingslucht vrij van
agressieve stoffen. Corrosie wordt zo voorko-
men.
Veiligheidsinstructies worden omka-
derd en aangegeven met een uit-
roepteken in een gevarendriehoek
met grijze achtergrond.
Belangrijke informatie zonder gevaar
voor personen en materialen, wordt
tussen 2 lijnen geplaatst en aange-
geven met een i-symbool in een vier-
kant.
Symbool Betekenis
B Handeling
Æ Verwijzing naar andere plaatsen
in het document of naar andere
documenten
• Opsomming
– Opsomming (subniveau)
Tabel 1
Pagina: 4
6 720 646 230 (2011/01)
Veiligheidsaanwijzingen en toelichting op de symbolen | 5
NL
Schade door bedieningsfouten
Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel
en/of materiële schade tot gevolg hebben.
B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder
toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen
spelen.
B Waarborg, dat alleen personen toegang heb-
ben, die in staat zijn dit toestel deskundig te
bedienen.
Pagina: 5
6 720 646 230 (2011/01)
6 | Productinformatie NL
2 Productinformatie
2.1 Toepassingsgebied
Het cv-toestel mag alleen worden toegepast voor
verwarming van cv-water voor centrale verwar-
mingssystemen en/of voor warmwatervoorzienin-
gen.
Het cv-toestel dient voor normaal huishoudelijk
gebruik te worden toegepast, op basis van een
gemiddeld aantal bedrijfsuren. Zie ook het mee-
geleverde garantiebewijs.
2.2 Conformiteitsverklaring
2.3 Toesteltypen
Dit document heeft betrekking op de volgende
toesteltypen:
• Bosch 24 HRC Compact 3;
• Bosch 28 HRC Compact 4;
• Bosch 30 HRC Compact 5.
De benaming van het cv-toestel is uit de volgende
delen samengesteld:
• Bosch: fabrikant;
• 24-28-30: nominaal cv-vermogen [kW];
• HRC Compact (compact hoog rendement):
cv-toestel met geïntegreerde warmwatervoor-
ziening;
• 3 - 4 - 5: Comfort Warm water klasse
(Æ pag. 7).
2.4 Garantiebepalingen
2.5 Gaskeurlabels
Dit cv-toestel draagt een gaskeurlabel. Dit is een
onafhankelijk prestatielabel dat door de keu-
ringsinstantie KIWA Gastec Certification wordt
toegekend aan die gasverbruikstoestellen die vol-
doen aan specifieke eisen met betrekking tot een
aantal doelmatigheids-, milieutechnische en com-
fortaspecten.
Afb. 1 Gaskeurlabel
Dit product voldoet aan de betref-
fende Europese richtlijnen en aan-
vullende nationale voorschriften.
De conformiteit wordt middels een
CE-markering aangeduid.
De conformiteitsverklaring is te
downloaden van het internet, of op
te vragen bij de fabrikant. Zie voor
adresgegevens de achterzijde van
dit document.
B Zie voor de garantiebepalingen de
meegeleverde garantiekaart.
B Vul de garantiekaart, samen met
de installateur, direct na installa-
tie in.
B Stuur deze terug naar het op de
garantiekaart vermelde adres.
Hierdoor wordt eventuele aan-
spraak op fabrieksgarantie en/of
inschakeling van onze service-
dienst eenvoudiger.
7 746 800 038-129.1RS
Pagina: 6
6 720 646 230 (2011/01)
Productinformatie | 7
NL
Het gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende
labels:
HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming)
Dit cv-toestel is geclassificeerd met het HR-label
107. Dit houdt in dat het rendement van het cv-
toestel tijdens cv-bedrijf 107 % (onderwaarde)
is. Dit betekent dat het cv-toestel energiezuinig
is, dus lagere energiekosten en beter voor het mi-
lieu.
HRww-label (HRww = Hoog Rendement Warm
Water)
Dit cv-toestel beschikt over het HRww-label.
Het HRww-label geeft aan dat het cv-toestel op
een zuinige en efficiënte wijze warm water produ-
ceert, dus zonder verspilling van energie en wa-
ter.
CW-label (CW = Comfort Warm Water)
Dit cv-toestel draagt een CW-label. Dit is een
prestatielabel dat aangeeft dat het cv-toestel bij
de bereiding van warm water voldoet aan bepaal-
de toepassingsklassen voor Comfort Warm Wa-
ter.
CW3:
• een CW-tapdebiet van tenminste 6 l/min. van
60 °C,
• een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
6 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met 6 tot
10 l/min. bij 40 °C),
• het vullen van een bad met 100 liter water van
40 °C gemiddeld, binnen 12 minuten.
CW4:
• een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min.
van 60 °C,
• een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met
6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C),
• het vullen van een bad met 120 liter water van
40 °C gemiddeld, binnen 11 minuten.
CW5:
• een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min.
van 60 °C,
• een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste
7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met
6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C),
• het vullen van een bad met 150 liter water van
40 °C gemiddeld, binnen 10 minuten.
SV-label (SV = Schonere Verbranding)
Dit cv-toestel heeft een geavanceerde brander.
De NOx-uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en
daardoor voldoet het cv-toestel aan het gaskeur-
label Schonere Verbranding.
NZ-label (NZ = Naverwarming Zonneboiler)
Bij een zonne-energiesysteem zorgt de zon deels
voor opwarming van het water. Wanneer de zon
niet (fel) genoeg schijnt, dient het tapwater
naverwarmd te worden.
Dit cv-toestel voldoet aan de specifieke eisen
voor die functie en zijn dus voorzien van het
NZ-label.
Pagina: 7
6 720 646 230 (2011/01)
8 | In bedrijf nemen NL
3 In bedrijf nemen
3.1 Overzicht van de
aansluitingen
Afb. 2 Overzicht aansluitingen
1 gasleiding
2 aanvoerleiding
3 retourleiding
4 warmwaterleiding
5 koudwaterleiding
6 gaskraan
7 serviceafsluiter
8 vul- en aftapkraan
9 vulkraan
10 inlaatcombinatie
11 expansievat
12 overstortventiel
3.2 Gaskraan openen
Afb. 3 Gaskraan
B Druk de gaskraan in en draai deze helemaal
naar links. (Met de stromingsrichtig mee =
open)
3.3 Serviceafsluiters openen
Afb. 4 Serviceafsluiters
B Open, indien aanwezig, de serviceafsluiters.
(Met de stromingsrichtig mee = open)
6 720 646 228-010.1TD
12
11
10
9
7
3
7
8
1
5
6
2
4
2.
1.
6 720 646 228-011.1TD
6 720 646 228-012.1TD
Pagina: 8
6 720 646 230 (2011/01)
In bedrijf nemen | 9
NL
3.4 Cv-waterdruk controleren
Afb. 5 Netstekker insteken
B Steek de netstekker in de contactdoos.
B Lees op het display de cv-waterdruk af.
Afb. 6 Aflezen cv-waterdruk
B Controleer of de cv-waterdruk tussen de
1,5 en de 2,0 bar ligt.
B Vul indien nodig de cv-installatie bij
(Æ par. 3.5).
3.5 Cv-installatie bijvullen
Het cv-toestel toont een service- of storingscode
op de display (Æ par. 8.1, pagina 21) wanneer de
cv-waterdruk te laag is. Voor een goede werking
van het cv-toestel is een cv-waterdruk nodig tus-
sen de 1,5 en de 2,0 bar.
Ga voor het vullen en ontluchten van de cv-instal-
latie als volgt te werk:
B Stel de kamerthermostaat in op de laagstmo-
gelijke stand.
B Controleer of het dopje van de automatische
ontluchter 2 slagen geopend is.
Afb. 7 Automatische ontluchter
B Verwijder de afdekdop van de vul- en aftap-
kraan.
B Sluit de vulslang aan op de vulkraan en vul de
slang met water.
B Sluit het andere eind van de vulslang aan op
de vul- en aftapkraan.
B Draai de vul-en aftapkraan een kwartslag
open.
B Draai de vulkraan open en lees de cv-water-
druk van het display af.
B Vul de cv-installatie bij tot een druk van 2 bar.
B Sluit de vulkraan en de vul- en aftapkraan.
6 720 646 228-013.1TD
6 720 646 228-016.1TD
6 720 614 523-075.3DDC
Pagina: 9
6 720 646 230 (2011/01)
10 | In bedrijf nemen NL
B Ontlucht de cv-installatie. Begin op de laagste
verdieping van het pand, en ga steeds een ver-
dieping hoger. Hierbij komt een klein beetje
cv-water vrij. Houd daarom een doek bij de
hand.
Afb. 8 Ontluchten radiator
B Controleer na het ontluchten van de
cv-installatie opnieuw de cv-waterdruk.
B Vul zo nodig de cv-installatie bij.
B Sluit de waterkraan en de vul- en aftapkraan.
B Verwijder de vulslang. Houd er rekening mee
dat hier een beetje water bij vrij kan komen.
3.6 Instellen kamerthermostaat
B Stel de kamerthermostaat aan de hand van
zijn gebruikersinstructie op de gewenste tem-
peratuur in.
Afb. 9 Instellen kamerthermostaat
6 720 614 523-024.1TD
6 720 646 230-01.1TD
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 10
6 720 646 230 (2011/01)
Bediening | 11
NL
4 Bediening
4.1 Bedieningspaneel
Afb. 10 Bedieningspaneel
1 resettoets
2 schoorsteenvegertoets
3 infotoets
4 display
5 menutoets
6 pijltoets omlaag
7 pijltoets omhoog
8 Service Connector
9 LED
Het cv-toestel is aan de voorzijde voorzien van
een bedieningspaneel met de volgende toetsen
(afb. 10):
Resettoets: herstarten.
Bij een knipperend display moet het cv-
toestel worden herstart. U voert een her-
start uit door op de toets te drukken
(Æ par. 8.1 Soorten displaycodes,
pag. 21).
y Schoorsteenvegertoets
De schoorsteenvegertoets is bedoeld voor
de installateur. Hij kan de functie gebrui-
ken voor het uitvoeren van metingen tij-
dens inspectie- en onderhoudswerkzaam-
heden.
6 720 646 320-02.1TD
1 2 3 5 6 7 8
4 9
Infotoets: informatie.
In dit menu kunnen actuele metingen en
meldingen van het cv-toestel worden be-
keken.
B Druk op de toets om het Infomenu
te openen.
B Gebruik de toetsen P en Q om
door het menu te lopen. Het menu ver-
dwijnt automatisch nadat u het enige
tijd niet meer hebt gebruikt (Æ par. 4.3
Infomenu, pag. 13).
Display
Voor nadere uitleg over de weergaven op
het display en hun betekenis zie par. 4.2
Symbolen in het display, pag. 12.
Menutoets: instellingen.
In dit menu kunnen instellingen aan uw
wensen worden aangepast.
B Druk op de toets om het Instelme-
nu te openen. Wijzig de instellingen als
volgt:
• Zoek met de toetsen P en Q de
instelling die u wilt wijzigen.
• Druk op de toets totdat de waarde
in de display knippert.
• Druk op de toets P of Q om de
waarde te wijzigen.
• Druk kort op de toets om de inge-
stelde waarde te bevestigen.
(Æ par. 4.4 Instelmenu, pag. 15)
!
De Service Connector is bedoeld voor de
installateur om de toestelstatus uit te kun-
nen lezen met de Service Tool.
Pagina: 11
6 720 646 230 (2011/01)
12 | Bediening NL
4.2 Symbolen in het display
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de
symbolen die in het display kunnen verschijnen.
Nadat de netstekker in de contactdoos is gesto-
ken, worden alle symbolen kort weergegeven.
Symbolen in het display
C Het cv-toestel bevindt zich in schoorsteenvegerbedrijf.
B De brander is actief.
R Het cv-toestel is in bedrijf voor cv.
S Het cv-toestel is in bedrijf voor warm water.
I De cv-pomp draait.
T Dit symbool heeft bij dit cv-toestel geen functie.
Er is een storing opgetreden of het cv-toestel heeft service
nodig.
68.5 Gemeten cv-watertemperatuur [°C].
P 1.5 Gemeten cv-waterdruk [bar]. Deze weergave gaat knippe-
ren zodra de cv-waterdruk te laag is.
Tabel 2 Gebruikte symbolen
Pagina: 12
6 720 646 230 (2011/01)
Bediening | 13
NL
4.3 Infomenu
Tabel 3 geeft een overzicht van het infomenu. In
het infomenu kunnen gegevens worden uitgele-
zen over de status van het cv-toestel. Ga als volgt
te werk:
B Open het infomenu door de toets in te
drukken.
B Gebruik de toetsen P en Q om door het
menu te lopen en lees de gewenste gegevens
uit.
B Verlaat het infomenu en ga terug naar het be-
ginscherm door de toets in te drukken.
Zodra gedurende 10 minuten geen
toets op het bedieningspaneel wordt
ingedrukt, wordt het infomenu auto-
matisch verlaten en wordt terugge-
keerd naar het beginscherm.
Infomenu
De tekst “info” wordt kort weergegeven.
Ingestelde maximale cv-watertemperatuur
Ingestelde maximale cv-watertemperatuur tijdens cv-bedrijf [°C]. Bij
een uitgeschakeld cv-bedrijf wordt in het display “OFF” weergegeven.
Ingestelde warmwatertemperatuur
Q
Ingestelde warmwatertemperatuur [°C]. Bij een uitgeschakeld warm-
waterbedrijf wordt in het display “OFF” weergegeven.
Servicecode
Q
Weergave van een servicecode. Dit scherm wordt alleen weergegeven
wanneer het cv-toestel service nodig heeft. Voor een compleet over-
zicht van displaycodes en hun betekenis Æ par. 8.1, pag. 21.
Bedrijfs- of storingscode
Q
Weergave van een bedrijfs- of storingscode. Voor een compleet over-
zicht van displaycodes en hun betekenis Æ par. 8.1, pag. 21.
Tabel 3 Infomenu
Pagina: 13
6 720 646 230 (2011/01)
14 | Bediening NL
Gemeten cv-waterdruk
Q Gemeten cv-waterdruk [bar].
Gemeten cv-watertemperatuur
Q Gemeten cv-watertemperatuur [ºC].
Gemeten uitstroomhoeveelheid warm water
Q Gemeten uitstroomhoeveelheid warm water [l/min].
Berekende cv-watertemperatuur
Q
Door het cv-toestel berekende en benodigde cv-watertemperatuur
[ºC] tijdens cv-bedrijf R of warmwaterbedrijf S.
Gemeten ionisatiestroom
Q Gemeten ionisatiestroom [μA].
Actueel brandervermogen
Q
Actueel brandervermogen [%] tijdens cv-bedrijf R of
warmwaterbedrijf S.
Actueel pomptoerental
Q Actueel pomptoerental [%].
Infomenu
Tabel 3 Infomenu
Pagina: 14
6 720 646 230 (2011/01)
Bediening | 15
NL
4.4 Instelmenu
Via het instelmenu kunnen instellingen van het
cv-toestel worden aangepast op de warmte- en
warmwaterbehoefte. Ga als volgt te werk:
Instelmenu openen
B Druk op de toets om het instelmenu in te
gaan.
B Gebruik de toetsen P en Q om door het
menu te lopen.
Instelling wijzigen
B Houd de toets ingedrukt tot de instelling
begint te knipperen.
B Wijzig de instelling met de toetsen
P en Q .
B Druk op de toets om de wijziging te be-
vestigen.
Instelmenu sluiten
B Druk op de toets om het instelmenu te
verlaten.
In onderstaande tabel worden de fabrieksinstellingen als display-weergaven getoond.
Wijzigingen aan instelling in het in-
stelmenu kunnen gevolgen hebben
op het comfort en juist functioneren
van het cv-toestel in de cv-installatie.
Raadpleeg bij twijfel uw installateur
over het aanpassen van de instellin-
gen.
Instelmenu
De tekst “menu” wordt kort weergegeven.
Cv-bedrijf
Zet het cv-bedrijf aan of uit (Æ par. 5.1).
Instelling: On = aan, OFF = uit.
Maximale cv-watertemperatuur
Q
Stel de maximale cv-watertemperatuur in aan de hand van het type
cv-installatie. Instelbereik: 30 - 85 °C.
Voorbeeldinstellingen:
40 °C vloerverwarming
75 °C - 85 °C radiatoren
85 °C convectoren.
Maximaal cv-vermogen
Q
Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
Pas het maximale cv-vermogen op de cv-installatie aan. Tijdens het
wijzigen van de instelling wordt het cv-vermogen weergegeven in %.
Tabel 4 Instelmenu
Pagina: 15
6 720 646 230 (2011/01)
16 | Bediening NL
Warmwaterbedrijf
Q
Stel het gewenste warmwatercomfort in.
Instelling:
- Comf: hoog comfort, korte wachttijd, onvoordelig gasverbruik.
- Norm: gemiddeld comfort, goede balans tussen wachttijd en
gasverbruik.
- Eco: laag comfort, lange wachttijd maar laag gasverbruik.
- OFF: het warmwaterbedrijf is uitgeschakeld.
Warmwatertemperatuur
Q
Stel de gewenste warmwatertemperatuur in. Instelbereik: 30 - 60 °C.
Let op: Wanneer het cv-toestel als naverwarmer van een zonneboiler
functioneert, dient de warmwatertemperatuur op 60 °C te worden in-
gesteld.
Minimaal pomptoerental
Q
Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
Als delen van de cv-installatie onvoldoende warm worden, dan kan het
minimale pomptoerental worden verhoogd.
Wijzig het pomptoerental indien nodig.
Instelbereik:
50 %: laagste pomptoerental
51 - 99 %: gemiddeld pomptoerental
100 %: hoogste pomptoerental
Maximaal pomptoerental
Q
Instelling alleen aanpassen na overleg met uw installateur.
Wijzig het maximale pomptoerental indien nodig.
Instelbereik:
50 %: laagste pomptoerental
51 - 99 %: gemiddeld pomptoerental
100 %: hoogste pomptoerental
Bij hinderlijke stromingsgeluiden in de cv-installatie kan het maximale
pomptoerental worden verlaagd.
Pompnadraaitijd
Q
Wijzig de pompnadraaitijd.
Instelbereik: 1 - 60 min
24 uur
Zie ook par. 5.2 op pagina 18.
Instelmenu
Tabel 4 Instelmenu
Pagina: 16
6 720 646 230 (2011/01)
Bediening | 17
NL
4.5 Toetsblokkering
Om het ongewenst wijzigen van de instellingen
door onbevoegden te voorkomen, kunnen de
toetsen van het bedieningspaneel worden ge-
blokkeerd. Ga hierbij als volgt te werk:
Afb. 11 Toetsblokkering
Activeren
B Activeer de toetsblokkering door gedurende
5 seconden gelijktijdig de toetsen P en Q
ngedrukt te houden. Het woord “Lock” wordt
gedurende 5 seconden in het display weerge-
geven.
Deactiveren
B Deactiveer de toetsblokkering door gelijktijdig
de toetsen P en Q ingedrukt te houden.
Het woord “Lock” verschijnt in het display.
Laat de toetsen P en Q los zodra het
woord “Lock” uit het display is verdwenen.
6 720 617 779-101.1TD
Pagina: 17
6 720 646 230 (2011/01)
18 | Zomer- en winterbedrijf NL
5 Zomer- en winterbedrijf
5.1 Zomerbedrijf
Om in de zomerperiode ongewenst verwarmen
van de installatie te voorkomen kan het cv-bedrijf
worden uitgezet.
B Druk op de menutoets om het instelmenu
in te gaan. De huidige status van het cv-bedrijf
wordt weergegeven.
B Houd de menutoets ingedrukt tot de in-
stelling begint te knipperen.
B Wijzig de instelling met de toetsen
P en Q van “On” naar “Off”.
5.2 Winterbedrijf
Tijdens vorstperiode bestaat de kans op bevrie-
zing van leidingdelen. Om dit te voorkomen kan
de pompnadraaitijd op “24 uur” worden inge-
steld. Zo zal er continu water door de cv-installa-
tie stromen wat de kans op bevriezing aanzienlijk
verminderd.
B Stel de nadraaitijd van de pomp in op “24 uur”
(Æ par. 4.4 Instellen cv-toestel, pagina 15).
B Controleer of alle radiatorkranen iets geopend
zijn.
Pagina: 18
6 720 646 230 (2011/01)
Inspectie en onderhoud | 19
NL
6 Inspectie en onderhoud
De gebruiker is verantwoordelijk voor de veilig-
heid en de milieuvriendelijke werking van de
cv-installatie.
B Aanbeveling: voor het juist functioneren van
het cv-toestel, dient het onderhoud eens per
2 jaar door een erkend installateur te worden
uitgevoerd. Sluit hiervoor bij voorkeur een on-
derhoudscontract af.
6.1 Reinigen mantel
B Reinig de mantel van het cv-toestel uitsluitend
met een vochtige doek en eventueel met zeep.
Gebruik geen schurende of agressieve reini-
gingsmiddelen die de lak of kunststofdelen
kunnen aantasten.
Pagina: 19
6 720 646 230 (2011/01)
20 | Energie besparen NL
7 Energie besparen
Zuinig verwarmen
Het cv-toestel is zo geconstrueerd dat het gasver-
bruik en de belasting voor het milieu zo laag mo-
gelijk is en het comfort zo groot mogelijk is.
De gastoevoer naar de brander wordt geregeld al
naar het gelang de warmtebehoefte van de
cv-installatie.
Het cv-toestel werkt verder met een lage vlam
wanneer de warmtebehoefte kleiner wordt. In de
vaktaal heet dit proces “modulerende regeling”.
Door de modulerende regeling worden tempera-
tuurschommelingen gering en wordt de warmte
in de ruimtes gelijkmatig verdeeld.
Zo kan het gebeuren dat het apparaat gedurende
een lange tijd werkt, maar toch minder gas ver-
bruikt dan een apparaat dat voordurend wordt in-
en uitgeschakeld.
Vloerverwarming
B Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in dan
de door de installateur aanbevolen maximale
aanvoertemperatuur.
Ventileren
Ventileer niet door de ramen op een kier te laten
staan. Hierbij wordt constant warmte aan de
ruimte onttrokken, zonder dat de kwaliteit van de
ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd.
Het is beter een raam een uur helemaal open te
zetten.
B Zet tijdens het ventileren de thermostaat la-
ger.
Warmwatercomfort
Kies een zo laag mogelijk warmwatercomfort dat
aansluit bij uw warmwatergebruik. Laat u hierbij
adviseren door uw installateur. Hoe lager het in-
gestelde warmwatercomfort, des te zuiniger zal
het cv-toestel omspringen met energie.
B Zet bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld een
vakantie, het warmwaterbedrijf uit (OFF)
(Æ par. 4.4 Instellen cv-toestel, pagina 15).
Kamerthermostaat
B Stel de kamerthermostaat overdag één graad
lager in.
B Stel de kamerthermostaat een half uur, voor-
dat u gaat slapen of voor langere tijd het huis
verlaat, laag.
Pagina: 20
6 720 646 230 (2011/01)
Displaycodes | 21
NL
8 Displaycodes
8.1 Soorten displaycodes
Een displaycode zegt iets over de status van het
cv-toestel. Displaycodes worden direct in de dis-
play weergegeven of zijn via het infomenu op te
roepen. Ga hierbij als volgt te werk:
B Open het infomenu (Æ par. 4.3, pag. 13).
B Ga in het infomenu naar het niveau van de dis-
playcode. Dit kan niveau 3 of 4 zijn.
B Lees de displaycode uit en zoek de betekenis
hiervan op (Æ tabel 5).
Er zijn 3 soorten displaycodes:
• – normale bedrijfscode;
• blokkerende storingscode;
• vergrendelende storingscode.
Zodra een ernstige storing is opgetreden, wordt
het cv-toestel om veiligheidsredenen uitgescha-
keld en vergrendeld. Dit is herkenbaar aan het
knipperen van de storingscode. Om het cv-toe-
stel te ontgrendelen moet het cv-toestel gereset
worden. Ga hierbij als volgt te werk:
B Druk de resettoets (Æ afb. 10, [1], pag. 11) in,
totdat “rE” in de display wordt weergegeven.
In veel gevallen zal het cv-toestel na het resetten
weer normaal functioneren, maar in sommige ge-
vallen is de storing hardnekkig en zal deze eerst
moeten worden verholpen.
B Voer de oplossing door om de storing te ver-
helpen.
B Blijft de storing? Neem dan contact op met de
installateur en geef het toesteltype en de sto-
ringscode door.
Displaycode
Soort
code
Betekenis Oplossing
- - 2 0 0 Het cv-toestel is in
bedrijf voor cv.
Geen actie nodig.
- - 2 0 1 Het cv-toestel is in
bedrijf voor warm water.
Geen actie nodig.
- - 2 0 2 Het cv-toestel kan zijn
warmte niet kwijt aan de
cv-installatie en wacht.
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
- - 2 8 3 Het cv-toestel is aan het
starten.
Geen actie nodig.
- - 2 0 3 Het cv-toestel staat
standby, er is geen
warmtevraag.
Geen actie nodig.
- - 2 8 4 Het cv-toestel is aan het
starten.
Geen actie nodig.
- - 2 7 0 Het cv-toestel is aan het
starten.
Geen actie nodig.
Tabel 5 Displaycodes
Pagina: 21
6 720 646 230 (2011/01)
22 | Displaycodes NL
- - 2 0 4 Het cv-toestel kan zijn
warmte niet kwijt aan de
cv-installatie en wacht.
Geen actie nodig.
E 9 2 7 6 De aanvoersensor heeft
een temperatuur geme-
ten die hoger is dan
95 °C.
• Controleer de cv-waterdruk en ont-
lucht de cv-installatie en het cv-toe-
stel.
• Controleer of er voldoende stro-
ming over de cv-installatie mogelijk
is.
• Controleer de bekabeling en de wer-
king van de pomp en de aanvoersen-
sor. Vervang het onderdeel indien
nodig.
E 9 2 8 5 De retoursensor heeft
een temperatuur geme-
ten die hoger is dan
95 °C.
• Controleer de cv-waterdruk en ont-
lucht de cv-installatie en het cv-toe-
stel.
• Controleer of er voldoende stro-
ming over de cv-installatie mogelijk
is.
• Controleer de bekabeling en de wer-
king van de pomp en de retoursen-
sor. Vervang het onderdeel indien
nodig.
C E 2 0 7 De cv-waterdruk is te
laag.
• Controleer de cv-waterdruk en vul zo
nodig bij.
• Herstart het cv-toestel
E F 3 4 5 +
De sensoren in het
cv-toestel meten een af-
wijkende temperatuur.
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
• Herstart het cv-toestel.
C E 2 6 6 De sensoren in het
cv-toestel meten een af-
wijkende temperatuur.
• Controleer de cv-waterdruk en vul zo
nodig bij.
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
• Herstart het cv-toestel.
d 4 3 4 1 De sensoren in het
cv-toestel meten een af-
wijkende temperatuur
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
• Herstart het cv-toestel.
Displaycode
Soort
code
Betekenis Oplossing
Tabel 5 Displaycodes
Pagina: 22
6 720 646 230 (2011/01)
Displaycodes | 23
NL
Geen displaycode, wel storing
Het kan zijn dat er geen displaycode wordt weer-
gegeven, maar dat het cv-toestel niet doet wat u
verwacht. Controleer dan het volgende:
B Cv-installatie wordt niet verwarmd.
– Kijk in het infomenu of er een storingscode
wordt weergegeven en probeer deze te
verhelpen.
– Controleer in het instelmenu de instelling
van het cv-bedrijf R. Indien “Off”: zet het
cv-bedrijf op “On”.
– Controleer aan de hand van de gebruiker-
sinstructie de instellingen van de ka-
merthermostaat.
B Warm water blijft koud.
– Kijk in het infomenu of er een storingscode
wordt weergegeven en probeer deze te
verhelpen.
– Controleer in het instelmenu de instelling
van het warmwaterbedrijf S . Indien
“Off”: zet het warmwaterbedrijf op “On”.
– Controleer aan de hand van de gebruiker-
sinstructie de instellingen van de ka-
merthermostaat.
Blijft de storing? Neem dan contact op met de in-
stallateur en geef het toesteltype en de storings-
code door.
d 4 2 1 3 De sensoren in het
cv-toestel meten een af-
wijkende temperatuur.
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
• Herstart het cv-toestel.
E 9 2 2 4 De sensoren in het
cv-toestel hebben een te
hoge temperatuur geme-
ten.
• Controleer de cv-waterdruk en vul zo
nodig bij.
• Controleer of er voldoende radiato-
ren open staan.
• Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
• Herstart het cv-toestel.
E A 2 2 7 +
De brander ontsteekt
niet.
• Controleer of de gaskraan is
geopend.
• Herstart het cv-toestel.
F d 2 3 1 Tijdens een storing is er
een korte stroomonder-
breking geweest.
• Herstart het cv-toestel.
H 0 7 De cv-waterdruk is te
laag.
• Controleer de cv-waterdruk en vul zo
nodig bij.
r E Een reset van het cv-toe-
stel wordt uitgevoerd.
Geen actie nodig.
Displaycode
Soort
code
Betekenis Oplossing
Tabel 5 Displaycodes

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch 28 HRC Compact 4.

Stel een vraag over de Bosch 28 HRC Compact 4

Heb je een vraag over de Bosch 28 HRC Compact 4 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch 28 HRC Compact 4. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch 28 HRC Compact 4 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.