Bosch 24 HRC II handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch 24 HRC II. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: CV-Ketel
  • Model/naam: 24 HRC II
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
6
720
613
303-00.1O
Hoog rendement ketel
28/35/42 HRS | 24/30/35/42 HRC |
30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65
nl Gebruiksaanwijzing
6
720
616
856
(2008/05)
NL
Pagina: 1
2 | Inhoudsopgave
6 720 616 856 (2008/05)
Inhoudsopgave
1 Veiligheidsvoorschriften en verklaring van
de symbolen 4
1.1 Voor uw veiligheid 4
1.2 Verklaring symbolen 6
2 Openen van de afdekplaat 7
3 Overzicht van de bedieningselementen 8
4 Inbedrijfname 10
5 Bediening 14
5.1 Toestel in/uitschakelen 15
5.2 Verwarming inschakelen 16
5.3 Kamerthermostaat 18
5.4 Toestellen met boiler: tapwatertemperatuur instellen 19
5.5 Toestellen HRC - tapwatertemperatuur instellen 21
5.6 Gaskeur CW 23
5.7 Zomerbedrijf (geen verwarming,
alleen warmwatervoorziening) 31
5.8 Vorstbeveiliging 32
5.9 Toetsenblokkering 33
5.10 Storingen 34
5.11 Thermische legionelladesinfectie bij toestellen
met boiler 36
5.12 Weergaven in het display 38
Pagina: 3
4 | Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen
6 720 616 856 (2008/05)
1 Veiligheidsvoorschriften en
verklaring van de symbolen
1.1 Voor uw veiligheid
Bij gaslucht
B Sluit de gaskraan (Æ pagina 8).
B Open de ramen.
B Bedien geen elektrische schakelaars.
B Open vuur doven.
B Direct gasbedrijf/gastechnisch installateur waarschuwen.
Gevaar bij verbrandingsgaslucht
B Schakel het toestel uit (Æ pagina 15).
B Open vensters en deuren.
B Neem contact op met een erkend installatiebedrijf.
Opstelling en ombouw
B Laat het toestel alleen door een erkend installatiebedrijf instal-
leren of ombouwen.
B Verander delen van de verbrandingsgasafvoer niet.
B Opstelling als open toestel, dus verbrandingslucht aanzui-
ging uit de opstellingsruimte: Be- en ontluchtingsopeningen in
deuren, ramen en muren niet afsluiten of dicht maken c.q. ver-
kleinen. Bij kierdichte ramen, luchttoevoer veilig stellen.
Pagina: 4
Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen | 5
6 720 616 856 (2008/05)
Thermische desinfectie
B Verbrandingsgevaar!
Controleer het gebruik met temperaturen boven 60 °C altijd
(Æ pagina 36).
Inspectie en onderhoud
B Aanbeveling voor de gebruiker: Voor het juist functioneren
van het toestel, dient het onderhoud jaarlijks door een erkend
installateur te worden verricht.
B De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het vol-
doen aan de milieu-eisen van de verwarmingsinstallatie.
B Er mogen alleen originele onderdelen gemonteerd worden!
Explosieve en licht-ontvlambare materialen
B Plaats en gebruik geen licht-ontvlambare materialen (papier,
oplosmiddelen, verf enz.) in de nabijheid van het toestel.
Verbrandings/omgevingslucht
B Verbrandings/omgevingslucht vrijhouden van agressieve stof-
fen (bijv. halogeenkoolwaterstoffen, die chloor of fluorverbin-
dingen bevatten). Corrosie wordt zo voorkomen.
Pagina: 5
6 | Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen
6 720 616 856 (2008/05)
1.2 Verklaring symbolen
Signaalwoorden geven de ernst aan van het gevaar dat kan optre-
den als de voorschriften niet worden opgevolgd.
• Voorzichtig betekent dat er mogelijk lichte materiële schade
kan optreden.
• Waarschuwing betekent dat er licht persoonlijk letsel of ern-
stige materiële schade kan optreden.
• Gevaar betekent dat er ernstig persoonlijk letsel kan optreden.
In bijzonder ernstige gevallen bestaat er levensgevaar.
Aanwijzingen: betekent belangrijke informatie welke in die geval-
len geen gevaar voor mens of toestel oplevert.
Veiligheidsaanwijzingen in de tekst worden door
middel van een grijs vlak en een gevarendriehoek
aangeduid.
Aanwijzingen in de tekst met hiernaast aangegeven
symbool worden begrensd met een lijn boven en
onder de tekst.
Pagina: 6
Openen van de afdekplaat | 7
6 720 616 856 (2008/05)
2 Openen van de afdekplaat
Afb. 1
6
720
612
660-01.2R
Pagina: 7
8 | Overzicht van de bedieningselementen
6 720 616 856 (2008/05)
3 Overzicht van de bedienings-
elementen
Afb. 2
7
6
5
4
3
eco reset
2
1 8
9
10
18
6 720 616 856-01.1O
17
15
13
12 16
14
11
Pagina: 8
Overzicht van de bedieningselementen | 9
6 720 616 856 (2008/05)
1 Schoorsteenvegertoets
2 serviceknop
3 Controlelamp branderbedrijf
4 Aan / uit schakelaar
5 Toetsen blokkering
6 eco-toets
7 Resettoets
8 Display
9 Druk meter
10 Temperatuurregelaar voor warm water
11 Hier kan een weersafhankelijke regelaar of een schakelklok
zijn ingebouwd (toebehoren)
12 Aanvoertemperatuur regelaar
13 Servicekraan aanvoerleiding
14 Tapwater (HRC),
boileraanvoer (HRC Turbo Comfort Systeem 65)
15 Gaskraan (gesloten)
16 Koudwaterkraan (HRC),
boilerretour (HRC Turbo Comfort Systeem 65)
17 Kraan verwarmingsretour
18 Trechtersifon (toebehoren)
Pagina: 9
10 | Inbedrijfname
6 720 616 856 (2008/05)
4 Inbedrijfname
Open de gaskraan
B Indrukken en helemaal naar links draaien (Knop in stand stro-
mingsrichting = open).
Afb. 3
6
720
616
856-02.1O
2.
1.
Pagina: 10
Inbedrijfname | 11
6 720 616 856 (2008/05)
Kraan openen
B Verdraai het vierkant met de sleutel zover, dat de kerf in de
doorstroomrichting wijst.
Kerf dwars op de doorstroomrichting = gesloten.
Afb. 4
6
720
616
856-03.1O
1.
Pagina: 11
12 | Inbedrijfname
6 720 616 856 (2008/05)
Verwarmingswaterdruk controleren
De wijzer van de te plaatsen manometer moet tussen 1 bar en
2 bar staan.
Wanneer een hogere druk gewenst wordt, dan wordt dit door uw
installateur aangegeven.
Afb. 5
6
720
616
856-04.1O
1
0
2
3
4
bar
Pagina: 12
Inbedrijfname | 13
6 720 616 856 (2008/05)
CV-water bijvullen
Het bijvullen van cv-water is bij iedere cv-installatie verschillend.
Laat de installateur daarom uitleggen hoe u water bijvult.
Een max. druk van 3 bar, bij de maximumtemperatuur van het cv-
water, mag niet worden overschreden (overstort opent).
Voorzichtig: Het toestel kan beschadigd raken.
B Vul de installatie alleen bij als het toestel koud
is.
Pagina: 13
14 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5 Bediening
Deze handleiding heeft alleen betrekking op het toestel.
Afhankelijk van de gebruikte thermostaat zijn vele functies in de
bediening verschillend.
De volgende mogelijkheden van een verwarmingsregeling kunnen
worden gebruikt:
• Weersafhankelijke regelaar in toestel ingebouwd, Æ pagina 8,
pos. 11. Daardoor zijn er meer bedieningselementen op het
toestel aanwezig.
• Weersafhankelijke regelaar, extern gemonteerd
• Kamerthermostaat.
Houdt daarom het betreffende bedieningsvoor-
schrift van de gebruikte thermostaat aan.
Pagina: 14
Bediening | 15
6 720 616 856 (2008/05)
5.1 Toestel in/uitschakelen
Inschakelen
B Toestel via hoofdschakelaar inschakelen.
Het display toont de aanvoertemperatuur van het CV-water.
Afb. 6
Het sifonvulprogramma waarborgt een gevulde condenswatersi-
fon na de installatie van het apparaat en na langdurige stilstand.
Daarom blijft het toestel 15 minuten lang werken met het kleinste
warmtevermogen.
Toestel uitschakelen
B Toestel via hoofdschakelaar uitschakelen.
Het display gaat uit.
B Als het toestel langer buiten bedrijf moet worden gesteld:
Neem de vorstbeveiliging in acht (Æ hoofdstuk 5.8).
Wanneer in het display afwisselend met de aan-
voertemperatuur verschijnt, is het sifonvulpro-
gramma actief (15min).
max
1
2
3 4
5
6
6
720
613
896-05.1O
Pagina: 15
16 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.2 Verwarming inschakelen
De maximale aanvoertemperatuur kan tussen 35 °C en 90 °C wor-
den ingesteld.
B De maximale aanvoertemperatuur met de aanvoertemperatuur-
regelaar op de verwarmingsinstallatie aanpassen:
– Vloerverwarming bijv. stand 3 (ca. 50 °C)
– Lagetemperatuurverwarming: stand 6 (ca. 75 °C)
– Verwarming voor aanvoertemperaturen tot 90 °C: Stand
max.
Afb. 7
Wanneer de brander in bedrijf is, brandt de controlelamp
groen.
Neem bij vloerverwarmingen de maximaal toegesta-
ne aanvoertemperaturen in acht.
eco
reset
6 720 615 065-12.1O
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
Pagina: 17
18 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.3 Kamerthermostaat
Afb. 8
Houdt het bedieningsvoorschrift van de gebruikte
kamerthermostaat aan. Daar vindt u:
B hoe u de bedrijfsstand en de verwarmingscurve
bij weersafhankelijke regelaars kunt instellen,
B hoe u de kamertemperatuur kunt instellen,
B hoe u economisch kunt verwarmen en energie
kunt besparen.
9 12h 15
18
21
24 h
3
6
advance advance
6 720 612 660-07.1R
Pagina: 18
Bediening | 19
6 720 616 856 (2008/05)
5.4 Toestellen met boiler: tapwatertemperatuur
instellen
B Warmwatertemperatuur op de warmwater-temperatuurrege-
laar instellen.
In het display knippert de ingestelde warmwater temperatuur
voor ongeveer 30 seconden.
Afb. 9
Gevaar: Verbrandingsgevaar!
B Temperatuur in normaal bedrijf niet hoger dan
60°C instellen.
B Stel temperaturen tot 70°C alleen voor thermi-
sche desinfectie in (Æ pagina 36).
6 720 614 156-10.1O
max
1
2
3 4
5
6
reset
eco
max
1
2
3 4
e
6
Pagina: 19
20 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
eco-toets
Door het indrukken van de eco-toets tot deze brandt, kan worden
gekozen tussen Comfortbedrijf en eco-bedrijf.
Comfortbedrijf, eco-toets brandt niet (basisinstelling)
In comfortbedrijf geldt boilervoorrangschakeling Eerst wordt de
warmwaterboiler tot de ingestelde temperatuur verwarmd.
Daarna gaat het toestel over in verwarmingsbedrijf.
eco-bedrijf, eco-toets brandt
Tijdens spaarfunctie schakelt het toestel iedere tien minuten over
tussen verwarmingsbedrijf en boilerbedrijf.
Warmwatertemperatuur-
regelaar Warmwatertemperatuur
min ca. 10 °C (vorstbescherming)
e ca. 55 °C
max ca. 70°C
Tabel 2
Pagina: 20
Bediening | 21
6 720 616 856 (2008/05)
5.5 Toestellen HRC - tapwatertemperatuur instel-
len
B Warmwatertemperatuur op de warmwater-temperatuurrege-
laar instellen.
In het display knippert de ingestelde warmwater temperatuur
voor ongeveer 30 seconden.
Afb. 10
Warmwatertemperatuur-
regelaar Warmwatertemperatuur
min ca. 40 °C
e ca. 50 °C
max ca. 60°C
Tabel 3
eco
reset
max
1
2
3 4
e
6
6 720 615 066-06.1O
max
1
2
3 4
5
6
Pagina: 21
22 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
eco-toets
Door het indrukken van de eco-toets tot deze brandt, kan worden
gekozen tussen Comfortbedrijf en Spaarbedrijf.
Comfortbedrijf, eco-toets brandt niet (basisinstelling)
Het toestel wordt voortdurend op de ingestelde temperatuur
gehouden. Daardoor is er een korte wachttijd bij een warmwater-
afname. Het toestel wordt daarom ingeschakeld, ook wanneer er
geen warm water wordt afgenomen.
Spaarbedrijf, eco-toets brandt
• Verwarming naar de ingestelde temperatuur vindt pas plaats,
zodra warm water wordt afgenomen.
• met vraagaanmelding
Door het kort openen en sluiten van de warmwaterkraan ver-
warmt het water tot de ingestelde temperatuur.
Pagina: 22
Bediening | 23
6 720 616 856 (2008/05)
5.6 Gaskeur CW
Het Gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende labels:
HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming)
De Hoog Rendement Gaswandketels zijn geclassificeerd met het
HR-label 107. Dit houdt in dat het rendement van het cv-toestel tij-
dens cv-bedrijf 107 % (onderwaarde) is. Dit betekent dat het cv-
toestel zuinig is met energie, dus lagere energiekosten en beter
voor het milieu. Deze waarde (107 %) mag ook gebruikt worden
bij een EPN-berekening.
CW-label (CW = Comfort Warm Water)
De Gaswandketels dragen een CW-label. Dit is een prestatielabel
dat aangeeft dat het toestel bij de bereiding van warm water vol-
doet aan bepaalde toepassingsklassen voor Comfort Warm Water.
SV-label (SV = Schonere Verbranding)
De Hoog Rendement Gaswandketels beschikken over een geavan-
ceerde brander. De NOX-uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en
daardoor voldoet het cv-toestel aan het gaskeurlabel Schonere
Verbranding.
Pagina: 23
24 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
NZ-label (NZ = Naverwarming Zonneboiler)
Bij een zonne-energiesysteem zorgt de zon deels voor opwarmen
van het water. Wanneer de zon niet (fel) genoeg schijnt, dient het
sanitaire water naverwarmd te worden.
De Hoog Rendement Gaswandketels voldoet aan de specifieke
eisen voor die functie en is dus voorzien van het NZ-label. Dit bete-
kent: geschikt voor „Naverwarming Zonneboiler“. Bij een 30/35
HRC Turbo Comfort Systeem 65 en een HRC in combinatie met
een zonne-energiesysteem moet altijd na de ketel een thermosta-
tisch mengventiel zonder terugslagklep geplaatst worden. De
maximale inlaattemperatuur bedraagt 85 °C. Raadpleeg de zonne-
energiesysteem instructie voor meer details.
Pagina: 24
Bediening | 25
6 720 616 856 (2008/05)
24 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 3
Toestel voldoet aan bovenstaande toepassingsklasse wanneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C
• De effectieve toestel wachttijd is 4,3 sec
CW label 3 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 6 l/min. van 60°C.
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60°C
(dit komt overeen met 6 l/min. tot 10 l/min. bij 40°C).
• Het vullen van een bad met 100 liter van 40 °C gemiddeld bin-
nen 12 minuten
Afb. 11 Gaskeur CW/HRww: 2003, Toepassingsklasse 3
3
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
6 720 611 390-14.1O
Hoog Verwarming
Pagina: 25
26 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
30 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 4
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C
• De effectieve toestel wachttijd is 12,0 sec
CW Label 4 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40 °C).
• Het vullen van een bad met 120 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 11 min
Afb. 12 Gaskeur CW/HRww: 2003, Toepassingsklasse 4
4
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
6 720 611 390-15.1O
Hoog Verwarming
Pagina: 26
Bediening | 27
6 720 616 856 (2008/05)
35 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 5
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C
• De effectieve toestel wachttijd is 4,9 sec
CW Label 5 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40 °C).
• Het vullen van een bad met 150 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 10 min
Afb. 13 Gaskeur CW/HRww: 2003, Toepassingsklasse 5
6 720 611 390-21.1O
5
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
Hoog Verwarming
Pagina: 27
28 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
42 HRC, Gaskeur CW/HRww: 2003 Toepassingsklasse 5
Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse waarneer:
• Tapwater temperatuur is ingesteld op 60°C
• De effectieve toestel wachttijd is 6,3 sec
CW Label 5 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60°C
• Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60°C (dit
komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40 °C).
• Het vullen van een bad met 150 liter van 40°C gemiddeld bin-
nen 10 min
Afb. 14 Gaskeur CW/HRww: 2003, Toepassingsklasse 5
6 720 611 390-21.1O
5
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Warm Water
ww
Hoog Verwarming
Pagina: 28
Bediening | 29
6 720 616 856 (2008/05)
HRC, Gaskeur CW: 2003 Toepassingsklasse 6
CW Label 6 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60 °C, gelijktij-
dig met een douchefunctie vanaf 3,6 l/min tot tenminste
7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij
40 °C)
• het vullen van een bad met 150 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 10 minuten, gelijktijdig met een CW-tapdebiet van
tenminste 7,5 l/min van 60 °C
• het vullen van een bad met 200 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 10 minuten zonder gelijktijdigheid met een
andere functie.
Afb. 15 Gaskeur CW: 2003 Toepassingsklasse 6
6 720 612 926-26.1O
6
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Verwarming
Pagina: 29
30 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65, Gaskeur CW:
2003 Toepassingsklasse 6
De Hoog Rendement Gaswandketels 30/35 HRC Turbo Comfort
Systeem 65 dragen een Gaskeurlabel. Dit is een onafhankelijk
prestatielabel dat door de keuringsinstantie KIWA Gastec Certifi-
cation wordt toegekend aan die gasverbruikstoestellen die vol-
doen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal
doelmatigheids-, milieutechnische- , en comfortaspecten.
CW Label 6 betekent dat het toestel geschikt is voor:
• een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60 °C, gelijktij-
dig met een douchefunctie vanaf 3,6 l/min tot tenminste
7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij
40 °C)
• het vullen van een bad met 150 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 10 minuten, gelijktijdig met een CW-tapdebiet van
tenminste 7,5 l/min van 60 °C
• het vullen van een bad met 200 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 10 minuten zonder gelijktijdigheid met een
andere functie.
Afb. 16 Gaskeur CW: 2003 Toepassingsklasse 6
6 720 612 926-26.1O
6
107
Schonere Verbranding
Naverwarming Zonneboiler
Comfort Warm Water
HR Verwarming
Pagina: 30
Bediening | 31
6 720 616 856 (2008/05)
Circulatie leiding
Bij gebruik van een ringleiding aangesloten op een 65 ltr voorraad-
syssteem dient de warmhoud temperatuur op minimaal op 65 gra-
den ingesteld te worden (i.v.m. Legionella bescherming).
5.7 Zomerbedrijf (geen verwarming, al-
leen warmwatervoorziening)
B Stand van de aanvoertemperatuurregelaar noteren.
B Aanvoertemperatuurregelaar geheel naar links draaien.
De verwarmingspomp stopt en daarmee is de verwarming bui-
ten werking. De warmwatervoorziening evenals de verzorging
van de spanning voor de kamerthermostaat en schakelklok
blijft gehandhaafd.
Afb. 17
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling.
Waarschuwing: Gevaar voor bevriezing van de ver-
warmingsinstallatie.
6 720 615 065-13.1O
eco
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
Pagina: 31
32 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.8 Vorstbeveiliging
Vorstbeveiliging voor de verwarming:
B Toestel ingeschakeld laten, aanvoertemperauturregelaar
minimaal op stand 1.
Afb. 18
B Bij een uitgeschakeld toestel vorstbeschermend middel door
het CV-water mengen en warmwatercircuit legen.
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg het bedieningsvoorschrift
van de kamerthermostaat.
Vorstbeveiliging voor het voorraadsysteem:
B Tapwater-temperatuurregelaar tot aan de linker aanslag
draaien (10 °C).
Afb. 19
eco
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
6 720 615 065-14.1O
min
max
1
2
3
e
6
max
1
2
3 4
5
6
eco
6 720 615 065-15.1O
min
Pagina: 32
Bediening | 33
6 720 616 856 (2008/05)
5.9 Toetsenblokkering
De toetsblokkering werkt voor de aanvoertemperatuurregelaar, de
tapwater-temperatuurregelaar en alle toetsen behalve de hoofd-
schakelaar en de schoorsteenvegertoets.
Toetsenblokkering inschakelen:
B Toets indrukken tot op het display wordt getoond.
Afb. 20
Toetsblokkering uitschakelen:
B Toets indrukken tot in het display alleen nog de CV-aanvoer-
temperatuur wordt getoond.
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
6 720 615 065-17.1O
min
Pagina: 33
34 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.10 Storingen
De Heatronic bewaakt alle veiligheids-, regel- en besturingsonder-
delen.
Wanneer tijdens bedrijf een storing optreedt, klinkt een waarschu-
wingstoon.
Het display toont een storing en de resettoets kan knipperen.
Wanneer de resettoets knippert:
B Houdt de resettoets in tot op het display verschijnt.
Het toestel treedt weer in werking en de aanvoertemperatuur
wordt aangegeven.
Wanneer de resettoets niet knippert:
B Schakel het toestel uit en weer in.
Het toestel treedt weer in werking en de aanvoertemperatuur
wordt aangegeven.
Wanneer de storing zich niet laat resetten:
B Neem contact op met een erkend installatiebedrijf of een
erkende servicebedrijf en geef de aard van de storing en de
gegevens van het toestel (Æ pagina 42) door.
Wanneer u een toets indrukt, wordt de waarschu-
wingstoon uitgeschakeld.
Een overzicht van de storingen vindt u op pagina 38.
Pagina: 34
Bediening | 35
6 720 616 856 (2008/05)
De bedrijfsdruk voor de verwarming is te laag
Het display toont afwisselend met de aanvoertemperatuur: de
bedrijfsdruk voor de verwarming is te laag (≤ 0,5 bar).
B Vul de verwarmingsinstallatie (Æ pagina 12 en 13).
Pagina: 35
36 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.11 Thermische legionelladesinfectie bij
toestellen met boiler
De thermische legionelladesinfectie omvat het totale tapwatersys-
teem inclusief alle aftappunten.
B Sluit de warmwater tappunten.
B Wijs de bewoners op verbrandingsgevaar.
B Indien er een kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling
is aangesloten met een tapwaterprogramma, tijd en tapwater-
temperatuur overeenkomstig instellen.
B Evt. aanwezige circulatiepomp op permanent bedrijf instellen.
B Tapwater-temperatuurregelaar naar de rechter aanslag ver-
draaien (ca. 70°C).
Afb. 21
Waarschuwing: Gevaar voor verbranding!
Heet water kan ernistige brandwonden veroorza-
ken.
B De thermische desinfectie alleen buiten de nor-
male bedrijfstijden uitvoeren.
6 720 615 065-10.1O
max
1
2
3 4
5
6
reset
eco
max
1
2
3 4
e
6
Pagina: 36
Bediening | 37
6 720 616 856 (2008/05)
B Wacht tot de maximale temperatuur is bereikt.
B Opeenvolgend van het dichtstbij gelegen tapwateraftappunt
tot aan het verst verwijderde net zolang tapwater afnemen, tot
3 minuten lang 70°C heet water is uitgestroomd.
B Tapwater-temperatuurregelaar, circulatiepomp en kamerther-
mostaat weer op normaal bedrijf instellen.
Bij bepaalde kamerthermostaten kan de thermische
legionelladesinfectie op een vast tijdstip worden ge-
programmeerd, zie gebruikershandleiding van de
kamerthermostaat.
Pagina: 37
38 | Bediening
6 720 616 856 (2008/05)
5.12 Weergaven in het display
Display Beschrijving
Inspectie nodig
Pomp is geblokkeerd.
Toetsblokkering actief
Sifonvulprogramma actief
Ontluchtingsfunctie actief
Ontoelaatbaar snelle toename van de aanvoer-
temperatuur (gradiëntbewaking).
Het CV-bedrijf wordt gedurende twee minuten
onderbroken.
Droogfunctie. Wanneer op een weergestuurde
regelaar de dekvloerdroging is ingeschakeld, zie
de bedieningshandleiding van de regelaar.
De bedrijfsdruk voor de verwarming is te laag.
Tabel 4
Pagina: 38
Energie besparen | 39
6 720 616 856 (2008/05)
6 Energie besparen
Zuinig verwarmen
De gaswandketel is zo geconstrueerd dat het gasverbruik en de
belasting voor het milieu zo laag mogelijk zijn en het comfort zo
groot mogelijk is. De gastoevoer naar de brander wordt geregeld
al naar het gelang de warmtebehoefte van de desbetreffende
installatie. De gaswandketel werkt verder met een lage vlam wan-
neer de warmtebehoefte kleiner wordt. In de vaktaal heet dit pro-
ces „modulerende regeling“. Door de modulerende regeling
worden temperatuurschommelingen gering en wordt de warmte
in de ruimtes gelijkmatig verdeeld. Zo kan het gebeuren dat het
apparaat gedurende een lange tijd werkt, maar toch minder gas
verbruikt dan een apparaat dat voordurend wordt in- en uitgescha-
keld.
Inspectie en onderhoud
Om het gasverbruik en de milieubelasting gedurende lange tijd zo
laag mogelijk te houden, adviseren wij om bij een erkend installa-
tiebedrijf een inspectie- en onderhoudscontract met jaarlijkse
inspectie en onderhoud naar behoefte af te sluiten.
Thermostaatkranen
Open de thermostaatkranen helemaal, zodat die gewenste ruimte-
temperatuur bereikt kan worden. Pas, als na langere tijd de tem-
peratuur niet wordt bereikt, op de regelaar de stooklijn resp. de
gewenste ruimtetemperatuur wijzigen.
Pagina: 39
40 | Energie besparen
6 720 616 856 (2008/05)
Vloerverwarming
Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in dan de door de fabrikant
geadviseerde maximale aanvoertemperatuur.
Ventileren
Laat bij het luchten het raam niet op een kier staan. Anders wordt
voortdurend warmte aan de ruimte onttrokken zonder dat de
ruimtelucht noemenswaardig wordt verbeterd. Het is beter om de
ramen gedurende korte tijd helemaal te openen.
Draai tijdens het luchten de thermostaatkranen dicht.
Warm water
De warmwatertemperatuur altijd zo laag mogelijk kiezen.
Een lage instelling op de temperatuurregelaar betekent hoge ener-
giebesparing.
Bovendien leiden hoge warmwatertemperaturen tot sterke verkal-
king en beperken daarmee het functioneren van het toestel.
Circulatiepomp
Stel een eventueel aanwezige circulatiepomp voor warmwater in
via een tijdprogramma op de individuele behoeften (bijv. ochtend,
middag, avond).
Pagina: 40
Algemeen | 41
6 720 616 856 (2008/05)
7 Algemeen
Beplating reinigen
Veeg de mantel met een vochtige doek schoon. Gebruik geen
scherpe of bijtende reinigingsmiddelen.
Gebruiksaanwijzing bewaren
Afb. 22
Na het lezen kunt u de korte gebruiksaanwijzing
(Æ hoofdstuk 8) naar buiten vouwen en de ge-
bruiksaanwijzing in de afscherming van het toestel
steken om deze te bewaren.
6 720 614 235-04.1O
max
1
2
3 4
5
6
Pagina: 41
42 | Algemeen
6 720 616 856 (2008/05)
Toestelgegevens
Wanneer u de hulp van de servicedienst inroept, dan is het nuttig,
meer exacte specificaties van uw toestel te kunnen geven. Deze
specificaties vindt u op de typeplaat of op de toesteltypesticker
binnen in de afdekplaat.
Toesteltype (bv. 35 HRC Turbo Comfort Systeem 65)
........................................................................................................
Productiedatum (FD...)
........................................................................................................
Datum van de ingebruikneming:
........................................................................................................
Fabrikant installatie:
........................................................................................................
Pagina: 42
Korte bedieningshandleiding | 43
6 720 616 856 (2008/05)
8 Korte bedieningshandleiding
Inschakelen
Verwarming inschakelen
Verwarmingsregelingen
Weersafhankelijke verwarmings-
regelaars op de betreffende ver-
warmingscurve en bedrijfsmo-
dus instellen, resp. ruimtetem-
peratuurregelaar op de
gewenste temperatuur instellen.
Toetsenblokkering
Warmwatertemperatuur
eco-toets brandt – Spaarbedrijf.
eco-toets brandt niet – Comfort-
bedrijf.
Vorstbeveiliging
max
1
2
3 4
5
6
6
720
613
896-05.1O
eco
reset
6 720 615 065-12.1O
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
min
Waarschuwing:
Gevaar voor verbran-
ding!
B Warmwater-tem-
peratuurregelaar
op maximal „e“ in-
stellen.
6 720 614 156-10.1O
max
1
2
3 4
5
6
reset
eco
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min

Vragen & antwoorden

Ik heb een Bosch 42 HRC II uit 2009 (met een drukknop als aan/uit schakelaar) met een OTM4 module welke instellingen in het 7F menu moeten gedaan worden om een Honetwell Lyric T6 thermostaat aan te sluiten

Geplaatst op 2 jaar geleden door L Scheele

Stel een vraag over de Bosch 24 HRC II

Heb je een vraag over de Bosch 24 HRC II en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch 24 HRC II. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch 24 HRC II zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.