Beurer AS 50 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Beurer AS 50. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Beurer
  • Product: Niet gecategoriseerd
  • Model/naam: AS 50
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 2
1
INHOUDSOPGAVE
Omvang van de levering .................................................................2
Belangrijke aanwijzingen................................................................3
Activiteit, gezondheid en fitness....................................................5
Belangrijke informatie over de activiteitssensor..........................6
Functies van de activiteitssensor ..................................................9
Ingebruikname ...............................................................................10
Algemene bediening van de activiteitssensor............................12
Knoppen van de activiteitssensor.............................................12
Display......................................................................................13
Energiebesparingsmodus.........................................................14
Basisinstellingen ...........................................................................15
Registratie van de activiteit ..........................................................20
Overzicht ..................................................................................20
Activiteitsgegevens weergeven ................................................21
De activiteitssensor bevestigen................................................22
Basisinstellingen wijzigen.........................................................25
Stappen tellen uitschakelen .....................................................29
Geheugenfunctie ...........................................................................30
EasyFit-software............................................................................31
Technische gegevens en batterijen.............................................32
Veelgestelde vragen en antwoorden ...........................................32
Lijst met afkortingen .....................................................................35
Lijst met trefwoorden ....................................................................36
Pagina: 4
3
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door, bewaar deze voor
later gebruik en houd deze toegankelijk voor andere gebruikers.
Neem alle aanwijzingen in deze gebruikershandleiding in acht.
Activiteit
 Wist u al dat het voor uw gezondheid zeer bevorderlijk is om per
dag ten minste 10.000 stappen te maken of ten minste een half uur
te bewegen? (Afhankelijk van de gezondheidstoestand per per-
soon: voor ouderen zijn het aantal stappen en de tijdsduur minder,
voor kinderen juist meer.)
 De activiteitssensor is ingesteld als loopsensor, ook wel stappen-
teller genoemd. De sensor telt uw stappen tijdens het lopen, wan-
delen of joggen en geeft uw hoeveelheid beweging per dag aan.
Gebruiksdoel
 De activiteitssensor is alleen bedoeld voor privégebruik.
 De activiteitssensor mag uitsluitend worden gebruikt op de in deze
gebruikshandleiding aangegeven wijze. De fabrikant is niet aan-
sprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd
gebruik.
 Schakel de activiteitssensor bij activiteiten als autorijden tijdelijk uit
om onjuiste meetresultaten te voorkomen.
 Als u trainingsresultaten en polsslagmeting tijdens sportactiviteiten
wilt vastleggen, wordt aangeraden de Beurer polsslagmeter te ge-
bruiken. Zowel de Beurer polsslagmeter als de Beurer activiteits-
sensor zijn compatibel met de EasyFit-software waardoor de
waarden van beide instrumenten verwerkt kunnen worden en u
overlappende resultaten kunt weergeven van al uw lichamelijke ac-
tiviteiten.
Pagina: 5
4
Reinigen en onderhoud
Reinig de activiteitssensor van tijd tot tijd zorgvuldig met behulp van
een mengsel van water en zeep. Plaats het instrument daarbij nooit
in het water.
Reparatie, toebehoren en verwijdering
 Vóór gebruik dient u te controleren of het apparaat geen zichtbare
schade vertoont. Bij twijfelgevallen, gebruikt u de activiteitssensor
niet en neemt u contact op met de verkoper of met de betreffende
klantenservice.
 Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde
handelaars worden uitgevoerd. Probeer in geen geval de activi-
teitssensor zelf te repareren! In geval van reclamaties dient u con-
tact op te nemen met uw dealer of het servicepunt. Vervang vóór
reclamatie eerst de batterijen.
 Gebruik de activiteitssensor alleen in combinatie met originele
Beurer toebehoren!
 Voorkom contact met zonnecrème of soortgelijke producten, omdat
deze de kunststofdelen kunnen beschadigen.
 Wanneer u het instrument hebt geopend of onjuist hebt gebruikt,
vervalt de garantie.
 Verwijder de activiteitssensor conform verordening
2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elekt-
ronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Elect-
ronic Equipment). Als u vragen hebt, neemt u contact op
met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw
gemeente.
Pagina: 6
5
ACTIVITEIT, GEZONDHEID EN FITNESS
Voor een gezond leven is beweging een eerste vereiste. Lichamelij-
ke activiteit houdt u fit en zorgt ervoor dat de kans op hart- en vaat-
ziekten vermindert. Bewegen helpt ook bij het verliezen van overge-
wicht en u zult zelfs merken dat ook uw psychische gezondheid
ervan verbetert.
Onder lichamelijke activiteit verstaan we alle beweging waarmee u
energie verbruikt. Een wezenlijk aandeel daarvan komt voor reke-
ning van de dagelijkse activiteiten zoals wandelen, fietsen, traplopen
en huishoudelijke werkzaamheden. Om al deze dagelijkse bewe-
gingsactiviteit objectief te kunnen inschatten en op waarde te kun-
nen schatten, kunt u gebruik maken van de Beurer activiteitssensor.
Een daadwerkelijk bewijs van alle goede resultaten kan u motiveren
om nog meer te gaan bewegen. 7.000 tot 10.000 stappen of
30 minuten activiteit per dag worden beschouwd als optimale hoe-
veelheid beweging (Bron: Dr. Catrine Tudor-Locke, Dr. David R.
Bassett jr, onderzoekers Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO.).
Aanbevolen lichamelijke activiteit voor volwassen (op basis van
WHO-aanbevelingen, 2002):
Gemiddelde intensiteit Hoge intensiteit
Beschrijving Voorbeelden: Dansen,
werkzaamheden in de
tuin, huishoudelijke werk-
zaamheden of wandelen
in stevig tempo
Voorbeelden: Hardlo-
pen, aerobics, wed-
strijdsporten zoals
voetbal
Activiteitsduur 30 minuten per dag, op 5
dagen per week
OF
20 minuten per dag,
op 3 dagen per week
EN
Spieropbouw 8 tot 10 oefeningen met telkens 8 tot 12 herhalingen,
2 dagen per week
Pagina: 7
6
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITSSENSOR
Met behulp van de activiteitssensor kunt u uw dagelijkse hoeveel-
heid beweging controleren. De sensor geeft u een overzicht van uw
dagelijkse lichamelijke activiteit, geeft u een gemiddelde weergave
van het aantal door u gezette stappen en berekent op basis daarvan
het calorieverbruik.
De activiteitssensor is voorzien van een tweevoudige weergavefunc-
tie, waardoor u zowel de activiteitsduur als het aantal stappen kunt
aflezen. In de basisinstellingen kunt u opgeven wat de gemiddelde
afstand tussen uw stappen is zodat de sensor de daadwerkelijke
resultaten kan berekenen op basis van uw wandel- of hardloopsnel-
heid. De sensor is in vijf eenvoudige stappen in te stellen voor alle
bewegingstypen, of u nu langzame, rustige bewegingen maakt of
juist iemand bent die snelle, sterke bewegingen maakt.
Beloningssysteem
Uw activiteitssensor beschikt over een zogenoemd 'beloningssys-
teem' dat u per dagelijkse activiteit een waardering geeft. Het belo-
ningssysteem is ingedeeld in drie activiteitsniveaus. Elk niveau
wordt op het instrument weergegeven via een corresponderend
symbool.
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de drie activi-
teitsniveaus. De weergave van de verschillende niveaus wordt be-
paald door ofwel het aantal stappen ofwel de tijdsduur van de activi-
teit. Wanneer het aantal stappen van toepassing is, wordt wederom
onderscheid gemaakt tussen twee activiteitstypen:
 "Hardlopen": meer dan 90 stappen per minuut
 "Normaal lopen": minder dan 90 stappen per minuut
Als de modus voor de tijdsduur is ingeschakeld, kunt u op een wille-
keurig moment 3 minuten pauze nemen zonder dat daardoor de
meting wordt onderbroken.
Voorbeeld: U hebt 5 minuten aan een stuk hardgelopen en u wilt de
straat oversteken. U moet 2 minuten wachten bij het zebrapad voor-
Pagina: 8
7
dat u kunt oversteken. Wanneer u bent overgestoken, begint u weer
te rennen en rent u weer 5 minuten aan een stuk. Op uw activiteits-
sensor wordt dit gemeten als 10 minuten achtereenvolgende activi-
teit. Ofschoon u bij het zebrapad 2 minuten hebt moeten wachten en
de 10 minuten niet aan een stuk hebt gerend, hebt u toch het vol-
gende activiteitsniveau bereikt.
Niveau Symbool Activiteit
1  na 3.333 stappen bij "hardlopen" en
"normaal lopen" of
 na 10 minuten aaneengesloten "hard-
lopen". Hierbij kan een pauze worden
ingelast van maximaal 2 minuten.
2  na 6.667 stappen bij "hardlopen" en
"normaal lopen" of
 na 20 minuten aaneengesloten "hard-
lopen". Hierbij kan een pauze worden
ingelast van maximaal 2 minuten.
3 Afwisselend
en
 vanaf 10.000 stappen bij "hardlopen"
en "normaal lopen" of
 na 30 minuten aaneengesloten "hard-
lopen". Hierbij kan een pauze worden
ingelast van maximaal 2 minuten.
Bij geringere lichamelijke conditie kan de daghoeveelheid
voor "normaal lopen" van 10.000 stappen worden terugge-
bracht naar 3.000 stappen, in stappen van 1.000. De drie
activiteitsniveaus worden bij elke vermindering overeenkom-
stig verlaagd met een derde deel. Zo kan bijvoorbeeld het 2e
niveau al worden bereikt na 2000 stappen en het 3e niveau
al na 3000. De activiteitsduur per niveau (10, 20 en 30 minu-
ten) voor "hardlopen" kan niet worden aangepast.
Pagina: 9
8
Beoordeling van de training
De activiteitssensor is middels de Mini-USB-poort aan de zijkant aan
te sluiten op een pc. Via de pc-interface van de sensor kunt u dan
de trainingsgegevens naar de pc verzenden en zo de berekening
laten uitvoeren. Hiervoor dient u beschikken over de cd met de Ea-
syFit pc-software en een datakabel. Deze worden meegeleverd bij
de sensor.
De EasyFit pc-software zorgt ervoor dat de gegevens uit de activi-
teitssensor worden overgenomen en biedt daarnaast diverse bere-
keningsmogelijkheden. Daarnaast is EasyFit voorzien van handige
kalender- en administratiefuncties, waardoor ook op langere termijn
optimale training gegarandeerd is. Bovendien kunt u met behulp van
de software uw gewichtsmanagement controleren en bewaken.
Pagina: 10
9
FUNCTIES VAN DE ACTIVITEITSSENSOR
Activiteitsfuncties
 Stappen tellen
 Totale activiteitsduur
 Beloningssysteem (instelbaar)
 Weergave van calorieverbruik in
[kcal] (Basis: Hardloop-/ loop-
snelheid)
 Weergave van vetverbranding
in [g] / [oz] (basishardloop-/
loopsnelheid)
 Automatisch verwijderen en
opslaan van activiteitswaarden,
dagelijks om 00:00 uur
Tijdfuncties
 Tijd
 Datum (instelbaar via pc-
software EasyFit). Datum
wordt niet weergegeven op
display.
Instellingen
 Indeling urenweergave (12u /
24u)
 Gewicht in [kg] / [lb]
 Stapafstand voor hardlopen
en lopen in [cm] / [ft/in]
 Gevoeligheid van het instru-
ment tijdens stappen tellen
(5 niveaus)
Opslagfunctie gedurende 14 dagen
 Totale activiteitsduur
 Totaal aantal stappen
 Calorieverbruik
 vetverbranding
Opgeslagen gegevens kunnen worden afgelezen met behulp
van de EasyFit-software. Op de activiteitssensor zelf worden
alleen de actuele dagwaarden weergegeven.
Pagina: 11
10
INGEBRUIKNAME
Batterijen plaatsen of verwisselen
Als u de batterijen niet zelf wenst te plaatsen of te verwisse-
len, kunt u ook bij een horlogemaker terecht.
Verwissel batterijen bij voorkeur op een ochtend, voordat u de
geplande activiteiten gaat uitoefenen. Alleen op die manier
kunt u er zeker van zijn dat er geen gegevens of dagwaarden
in de EasyFit pc-software overschreven worden.
Haal de activiteitssensor los van de riemclip (zie voor een beschrij-
ving paragraaf "De activiteitssensor dragen aan een riem of broek-
band' in het hoofdstuk "De activiteitssensor bevestigen").
Het batterijvak van de activiteitssensor bevindt zich aan de achter-
zijde van het instrument. Leg het apparaat op een zachte onder-
grond met de voorzijde naar onderen gericht. Ga als volgt te werk
om een batterij te plaatsen of te verwisselen:
1 Draai met behulp van een muntstuk het
deksel los door tegen de klok in te draaien
tot het deksel loskomt.
Haal de batterij uit het batterijvak met be-
hulp van een scherp, niet-metalen object,
bijvoorbeeld een tandenstoker.
2 Plaats de batterij zodanig in het batterijvak
dat de batterij onder het beugeltje (1) op
de veer ligt en dat de pluspool Pluspol (+)
naar boven is gericht.
Controleer de afsluitring. De afsluitring
dient effen in de behuizing te zitten en mag
geen zichtbare schade vertonen. Anders
Pagina: 12
11
kan waterdichtheid niet gegarandeerd
worden.
3 Plaats het deksel van het batterijvak zo dat
deze verzonken op het batterijvak ligt en
dit afsluit.
Zorg er daarbij voor dat de pijl op het dek-
sel en de pijl op de behuizing tegen elkaar
aanliggen en in elkaars richting wijzen.
4 Draai het deksel daarna met behulp van
het muntstuk met de klok mee totdat het
deksel volledig vast zit, zodat u er zeker
van kunt zijn dat het instrument weer wa-
terdicht is.
Attentie! Draai NIET verder door
als u het deksel alleen met weer-
stand in het batterijvak kunt
vastdraaien. Herhaal de boven-
staande procedure als de toe-
stand van het deksel is gewij-
zigd. Anders kan de rastering
beschadigd raken.
5 De activiteitssensor schakelt automatisch
naar het instellingsmenu.
Pagina: 13
12
ALGEMENE BEDIENING VAN DE ACTIVITEITSSENSOR
Knoppen van de activiteitssensor
1 Hiermee kunt u wisselen tussen de verschillende
instellingen in het instellingsmenu en het activi-
teitsmenu.
2  Hiermee kunt u waarden invoeren. Als u de knop
ingedrukt houdt, kunt waarden sneller invoeren.
 Hiermee kunt u wisselen tussen de weergaven
van activiteitswaarden.
 Als u de knop 3 seconden ingedrukt houdt wan-
neer u zich in het activiteitsmenu bevindt (weer-
gave van de activiteitsduur of het totaal aantal
stappen) wordt de stappenteller uitgeschakeld
(het symbool verdwijnt) en weer ingeschakeld
(het symbool wordt weergegeven).
Pagina: 14
13
Display
1 Bovenste regel
2 Middelste regel
3 Onderste regel
4 Symbolen:
Wisselen tussen verschillend instellingsweergaven in het
instellingsmenu (knipperende pijl).
Symbolen van het beloningssysteem. Deze wisselen per
activiteitsniveau. Wanneer u een nieuw niveau bereikt,
begint het betreffende symbool gedurende 1 minuut te
knipperen. Wanneer u het hoogste activiteitsniveau
bereikt, worden afwisselend de grote en kleine smiley
weergegeven. Als deze wisselende weergave wilt be-
ëindigen, drukt u op een willekeurige knop.
Het symbool "Lopen". Dit symbool wordt weergegeven
als de tijdsduur voor "normaal lopen" groter is dan die
voor "hardlopen" of als het aantal stappen bij "normaal
lopen" hoger is dan het aantal stappen bij "hardlopen".
Het symbool "Wandelen". Dit symbool wordt weergege-
ven als de tijdsduur voor "hardlopen" groter is dan die
voor "normaal lopen" of als het aantal stappen bij "hard-
lopen" hoger is dan het aantal stappen bij „normaal lo-
pen“.
 "Normaal lopen": minder dan 90 stappen per minuut
 "Hardlopen": meer dan 90 stappen per minuut
Pagina: 15
14
Wanneer dit symbool wordt weergegeven, dient de bat-
terij zo snel mogelijk vervangen te worden om te voor-
komen dat gegevens verloren gaan of onjuiste gegevens
worden vastgelegd.
U vindt een gedetailleerde verklaring van de displayafkortingen in de
lijst met afkortingen aan het einde van de gebruikshandleiding.
Energiebesparingsmodus
U kunt ook de energiebesparingsmodus inschake-
len. Wanneer het instrument zich in de modus voor
tijdweergave bevindt, houdt u de knop
ongeveer 3 seconden ingedrukt. In de energiebe-
sparingsmodus wordt de weergave van de activi-
teitssensor uitgeschakeld, om de levensduur van
de batterij te verlengen. De tijdweergavefunctie
(klok) blijft actief. De functies voor stappen tellen,
activiteitsmeting en displayweergave worden uitge-
schakeld. Als u de weergave weer wilt activeren,
houdt u een willekeurige knop gedurende 3 secon-
den ingedrukt.
Pagina: 16
15
BASISINSTELLINGEN
Overzicht
U kunt waarden instellen met de knop . Met kort drukken, wisselt u per waarde.
Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wisselen de waarden doorlopend.
In het instellingsmenu kunt u:
 uw gewenste, dagelijkse doelhoeveelheid stappen aanpassen;
 de gewenste weergave-eenheden instellen;
 uw persoonlijke gewicht opgeven. De activiteitssensor berekent op
basis daarvan uw calorieverbruik en vetverbranding tijdens de li-
chamelijke activiteit;
 basisfuncties van de activiteitssensor opslaan;
 de tijd en de datum instellen.
Wanneer u de batterij hebt geplaatst, schakelt het instrument auto-
matisch over naar het instellingsmenu (zie ook het hoofdstuk "Batte-
rijen plaatsen of verwisselen").
Pagina: 17
16
Doelhoeveelheid stappen in-
stellen
StEP 10000 wordt weergege-
ven. Het aantal stappen begint te
knipperen.
Geef het gewenste
aantal stappen (maximaal
10.000, minimaal 3000) op in
stappen van 1000.
Gewichteenheden instellen
KG wordt weergegeven.
Geef de gewenste
eenheden op:
 U kunt gewicht weergeven in
kilogrammen kg of
 ponden lb
Afhankelijk van deze instelling
wordt de vetverbranding weerge-
geven in grammen g of in ons oz.
Gewicht instellen
KG wordt weergegeven.
Geef uw lichaamsge-
wicht op (20-200 kg).
Lengte-eenheden instellen
CM wordt weergegeven.
Geef de gewenste
eenheden op:
 Centimeters cm of
 feet/inch ft/in
Pagina: 18
17
Activiteitsgegevens instellen
Een belangrijke instelling is die
van uw stapafstand. Probeer
deze zo nauwkeurig mogelijk in
te stellen.
 Ter ondersteuning daarbij kunt
u een specifieke afstand lo-
pen, een referentieafstand. U
kunt bijvoorbeeld de 100-
meterbaan op een atletiekveld
lopen.
 Tel tijdens het lopen het exac-
te aantal stappen van start tot
finish.
 Als u vervolgens de lengte van
de referentieafstand deelt door
het aantal stappen dat u hebt
gezet, komt uit die som de
gemiddelde afstand tussen uw
stappen. Als u bijvoorbeeld
125 stappen hebt gezet, wordt
de som 100 m/125 stappen =
0,8 m = 80 cm.
CM en worden weergegeven.
Geef de stapafstand op
voor langzaam lopen (20-250
cm).
Pagina: 19
18
CM en worden weergegeven.
Geef de stapafstand op
voor hardlopen (20-250 cm).
Urenweergave van de klok
instellen
FORM wordt weergegeven. De
24-uursweergave begint te knip-
peren.
Stel de gewenste
urenweergave, 12-uursweergave
of 24-uursweergave.
Tijd instellen
HOUR wordt weergegeven. De
instelling voor uren begint te
knipperen.
Stel de gewenste uren
in (0-23).
Alleen bij 12-uursweergave:
AM wordt knipperend weergege-
ven.
Stel het volgende in:
 De tijd voor AM: als het tijdstip
voor de middag ligt, 2:00 AM
betekent 2:00 uur ('s nachts)
 De tijd voor PM: als het tijdstip
na de middag ligt, 2:00 PM be-
tekent 14:00 uur
Pagina: 20
19
MIN wordt weergegeven. De
instelling voor minuten begint te
knipperen.
Stel de gewenste minu-
ten in (0-59).
Datum instellen
YEAR wordt weergegeven. De
instelling voor jaren begint te
knipperen.
Stel het gewenste jaar-
tal in (2008-2050).
MONth wordt weergegeven. De
instelling voor maanden begint te
knipperen.
Stel de gewenste
maand in (1-12).
dAY wordt weergegeven. De
instelling voor dagen begint te
knipperen.
Stel de gewenste dag
in (1-31).
Pagina: 21
20
REGISTRATIE VAN DE ACTIVITEIT
Overzicht
U kunt waarden instellen met de knop . Met kort drukken, wisselt u per waarde.
Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wisselen de waarden doorlopend.
In het activiteitsmenu kunt u het volgende doen:
 weergave van uw activiteitsgegevens instellen;
 de gevoeligheid van het apparaat instellen wat
betreft stappen tellen;
 basisinstellingen van de activiteitssensor wijzi-
gen;
 de stappenteller uitschakelen.
Pagina: 22
21
Wanneer u zich in het activiteitsmenu bevindt,
wordt op de middelste regel uw actieve tijd vanaf
de gegevensverwijdering om 00:00 uur weerge-
geven. Op de onderste regel wordt het aantal
stappen weergeven die u die dag hebt gezet.
Activiteitsgegevens weergeven
U bevindt zich in het activiteits-
menu.
Weergave 1:
Middelste regel: actieve tijd
Onderste regel: aantal stappen
Weergave 2:
Middelste regel: Vetverbranding
in [g] / [oz]
Onderste regel: Calorieverbruik in
[kcal]
De totale vetverbranding
en het totale caloriever-
bruik worden berekend op
basis van de loop-/ hard-
loopsnelheid.
Weergave 3:
Middelste regel: Tijd
Terug naar Weergave 1.
Pagina: 23
22
De activiteitssensor bevestigen
U kunt de activiteitssensor op verschillende manieren dragen: het
wordt aanbevolen de sensor te dragen aan de riem of broekband,
maar u kunt hem ook in uw broekzak of aan een polsband dragen.
Houd er rekening mee dat u de gevoeligheid van het instru-
ment per draagmethode kunt instellen. Voor de nauwkeurig-
ste meetresultaten wordt aangeraden het instrument aan uw
broekriem te bevestigen.
Gebruik de armband alleen wanneer dat echt nodig is. Wan-
neer u te vaak wisselt tussen riemclip en armband, zal het
materiaal van armband sneller slijten.
De activiteitssensor dragen aan een riem of broekband
U kunt uw activiteitssensor met behulp van de bijgeleverde riemclip
aan uw riem of broekband bevestigen. U kunt de activiteitssensor
als volgt aan de riemclip bevestigen:
Plaats de behuizing in de riemclip.
Zorg er daarbij voor dat de USB-
stekker (1) aan de zijkant van de clip
wordt gefixeerd in de daarvoor be-
stemde sleuf.
De behuizing dient volledig aan te
sluiten op de riemclip. Er mag geen
speling zijn. Bij speling bestaat het
gevaar dat het instrument losraakt van
de riemclip en op de grond valt, met
alle gevolgen en schade van dien.
Pagina: 24
23
U kunt de activiteitssensor als volgt uit
riemclip verwijderen:
Tussen de riemclip en de activiteits-
sensor bevindt zich een kleine gleuf. U
kunt de sensor losmaken uit de clip
door uw vingernagel in de gleuf te
plaatsen en clip en sensor met geringe
druk van uit elkaar te drukken.
Haal de clip en sensor niet van
elkaar door aan de knoppen te
trekken.
Wanneer de activiteitssensor aan de riem of broekband wordt ge-
dragen, is over het algemeen het gevoeligheidsniveau 3 of 4 de
optimale instelling voor het merendeel van de gebruikers. Het niveau
kan echter per persoon worden aangepast.
De activiteitssensor dragen in de broekzak
U kunt de activiteitssensor eventueel ook in uw broekzak dragen.
Draag de sensor echter niet in uw achterzak. Wanneer u dit
wel doet bestaat het gevaar dat u onverhoopt vergeet dat u
de sensor draagt en er onwillekeurig bovenop gaat zitten, met
alle gevolgen en schade van dien.
Draag de sensor ook niet in wijde broekzakken om te voor-
komen dat het instrument een te grote bewegingsvrijheid
heeft en als gevolg daarvan onjuiste meetresultaten weer-
geeft.
Wanneer de activiteitssensor in de broekzak wordt gedragen, is over
het algemeen het gevoeligheidsniveau 2 of 3 de optimale instelling
voor het merendeel van de gebruikers. Het niveau kan echter per
persoon worden aangepast.
Pagina: 25
24
De activiteitssensor dragen aan de armband
U kunt uw activiteitssensor ook aan uw pols dragen, vergelijkbaar
met een horloge. U kunt daarvoor gebruikmaken van de meegele-
verde armband. U kunt het instrument als volgt aan de armband
bevestigen:
Plaats de behuizing in de armband.
Schuif de houdertjes (1) ter bescher-
ming van de knoppen aan de zijkant,
voorzichtig over de knopjes. Houd
daarbij rekening met de positie van de
USB-stekker (2).
De behuizing dient rechtstreeks aan te
sluiten op de armband. Er mag geen
tussenruimte zijn. Als dat wel het ge-
val is, bestaat de kans dat de behui-
zing losraakt van de armband.
Wanneer de activiteitssensor aan de armband wordt gedragen, is
over het algemeen het gevoeligheidsniveau 1 tot 3 de optimale in-
stelling voor het merendeel van de gebruikers. Het niveau kan ech-
ter per persoon worden aangepast.
De stappenteller op de activiteitssensor
Zodra uw ten minste 10 stappen achtereenvolgens hebt gezet, wor-
den het aantal stappen en de activiteitsduur op het display bijge-
werkt. Deze eerste stappen worden automatisch toegevoegd aan de
getelde stappen.
Pagina: 26
25
Basisinstellingen wijzigen
Gevoeligheid instellen en basisfuncties wijzigen
Voor een optimale resultaatweergave, dient de gevoeligheid van het
instrument voor elke gebruiker afzonderlijk te worden ingesteld. U
kunt de gevoeligheid instellen op vijf verschillende niveaus, waarbij 1
staat voor de laagste gevoeligheid en 5 voor het hoogste gevoelig-
heid. Des te geringer uw loopsnelheid, des te hoger dient u het ge-
voeligheidsniveau in te stellen.
U vindt meer richtlijnen aangaande de gevoeligheid in de beschrij-
ving van de verschillende draagmethoden (zie het hoofdstuk "Inge-
bruikname").
U bevindt zich in het activiteits-
menu. Op de activiteitssensor
wordt Weergave 1 getoond.
3 sec.
Gevoeligheid instellen
SENSI wordt weergegeven.
Stel de gevoeligheid
van het instrument in eerste in-
stantie in op niveau 1. U kunt de
gevoeligheid verderop in het
menu testen en, indien nodig,
aanpassen (zie hieronder bij
"Gevoeligheid testen").
Basisfuncties wijzigen
CM en worden weergegeven.
Geef de stapafstand op
voor langzaam lopen (20-250
cm).
Pagina: 27
26
CM en worden weergegeven.
Geef de stapafstand op
voor hardlopen (20-250 cm).
Terug naar Weergave 1.
Gevoeligheid testen
Loop een afstand tussen 20 en
50 stappen en tel uw stappen.
Draag daarbij de sensor op de
plek waar u deze dagelijks zult
dragen: aan de armband, aan de
riemclip of in uw broekzak.
Kijk tijdens het lopen niet
op het display om te voor-
komen dat u eventueel
struikelt.
Als het aantal stappen dat u hebt
geteld overeenkomt met het aan-
tal stappen dat door het instru-
ment wordt weergegeven, is het
juiste gevoeligheidsniveau inge-
steld. Als het apparaat meer
stappen aangeeft, dient u een
lager gevoeligheidsniveau in te
stellen. Als het instrument minder
stappen aangeeft, dient u juist
een hoger gevoeligheidsniveau in
te stellen.
Pagina: 28
27
Gewicht wijzigen
U bevindt zich in het activiteits-
menu. Op de activiteitssensor
wordt Weergave 2 getoond.
3 sec.
KG wordt weergegeven.
Geef uw lichaamsge-
wicht op (20-200 kg).
Terug naar Weergave 2.
Tijd en datum wijzigen
U bevindt zich in het activiteits-
menu. Op de activiteitssensor
wordt Weergave 3 getoond.
3 sec.
Tijd van de klok wijzigen
HOUR wordt weergegeven. De
instelling voor uren begint te
knipperen.
Stel de gewenste uren
in (0-23).
MIN wordt weergegeven. De in-
stelling voor minuten begint te
knipperen.
Stel de gewenste minu-
ten in (0-59).
Pagina: 29
28
Datum wijzigen
YEAR wordt weergegeven. De
instelling voor jaren begint te
knipperen.
Stel het gewenste jaar-
tal in (2008-2050).
MONth wordt weergegeven. De
instelling voor maanden begint te
knipperen.
Stel de gewenste
maand in (1-12).
dAY wordt weergegeven. De
instelling voor dagen begint te
knipperen.
Stel de gewenste dag in
(1-31).
Terug naar Weergave 3.
Pagina: 30
29
Stappen tellen uitschakelen
Bij bepaalde manieren van voortbewegen, zoals autorijden, kan de
activiteitssensor geen nauwkeurige activiteitsgegevens registreren.
Schakel in dergelijke situaties de activiteitssensor uit om uw daad-
werkelijke activiteitswaarden niet te beïnvloeden.
U kunt de gegevens (fitnessactiviteiten, fietsen, zwemmen,
enzovoort) die worden vastgelegd met de Beurer polsslagme-
ter, die eveneens compatibel is met de EasyFit-software,
opslaan op uw computer. U kunt dan de meetwaarden van
beide instrumenten invoeren in EasyFit en een gecombineer-
de berekening maken. Zo kunt in een oogopslag zowel uw
activiteits- als fitnessgegevens bekijken.
De functie voor stappen tellen kan ook worden
uitgeschakeld:
U bevindt zich in het activiteitsmenu. Op de mid-
delste regel wordt de activiteitsduur weergeven
en op de onderste regel wordt het aantal stappen
getoond. Als u de knop ongeveer
3 seconden ingedrukt houdt, wordt de functie
voor stappen tellen uitgeschakeld. U kunt het
stappen tellen weer inschakelen door de knop
nogmaals 3 seconden ingedrukt te houden ( ).
Pagina: 31
30
GEHEUGENFUNCTIE
Uw activiteitssensor beschikt over een opslagfunctie waarmee u uw
activiteitsgegevens tot 14 dagen terug kunt opslaan. De gegevens
worden dagelijks opgeslagen om 0.00 uur en de teller wordt dan
weer ingesteld op 0. Vanaf de 15e dag worden de gegevens die op
dat moment het oudst zijn, overschreven door de nieuwste gege-
vens.
Als u de 13e dag hebt bereikt, wordt
het geheugensymbool onderin het
display weergegeven als herinnering
dat u de aanwezige gegevens zo snel
mogelijk dient op te slaan op uw com-
puter. Het symbool wordt weerge-
geven totdat alle gegevens hebt opge-
slagen op uw computer.
Het wordt aanbevolen om uw activi-
teitsgegevens steeds na maximaal 13
dagen op te slaan op uw computer
zodat uw lichamelijke activiteiten ook
op langere termijn optimaal worden
vastgelegd.
Houd er rekening mee dat alle opgeslagen gegevens verloren
gaan als u de batterij verwisselt. Het wordt aangeraden batte-
rijen altijd 's morgens te verwisselen, voordat u de geplande
activiteiten gaat uitvoeren.
Pagina: 32
31
EASYFIT-SOFTWARE
Met de EasyFit-software kunt u uw trainingsgegevens optimaal
beoordelen en krijgt u een nauwkeurig lange-termijnoverzicht van
uw resultaten. U hebt daarnaast beschikking over diverse aanvul-
lende functies voor gewichtsmanagement en trainingsplanning.
 Kalenderfunctie
 Overdracht van alle trainingsgegevens
 Weekplanning van training voor het bereiken van uw streefgewicht
 Diverse schematische weergaven en grafieken ter controle van de
trainingsvoortgang
Installatie van de software
Installatie-instructies op het afgedrukte overzicht bij de cd. De in-
structies zijn ook elektronisch beschikbaar op de cd, via het bestand
“Install_Readme”. Volg de aanwijzigen voor installatie van de soft-
ware nauwkeurig en houd daarbij de aangegeven volgorde aan.
In omgevingen met veel elektrostatische ontladingen, dient u
mogelijk de verbinding met de computer opnieuw in te stellen!
Systeemvereisten
Besturingssysteem Windows 2000/XP (SP2), Vista
CPU 1,2 GHz of hoger
Werkgeheugen 256 MB RAM of meer
Vaste schijf 200 MB of meer vrije vaste-schijfruimte
minimaal 100 MB
Resolutie 1024 x 768 of meer
Aanvullende vereisten Cd-romstation, USB-aansluiting
Pagina: 33
32
TECHNISCHE GEGEVENS EN BATTERIJEN
Activiteitssensor Spatwaterbestendig
Batterij 3V Lithium-batterij, type CR2032
Batterijen verwisselen
Lege batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer
ze bij uw elektrohandelaar of uw plaatselijk afvalpunt. U
bent hiertoe wettelijk verplicht. Deze tekens kunt u aan-
treffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij
bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij
bevat kwik
VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Waarom ga ik niet naar het volgende activiteitsniveau (smiley-
symbool) terwijl mijn activiteitssensor wel een activiteitsduur
van 10 minuten aangeeft?
U hebt nog niet 10 minuten aan een stuk hardgelopen of u hebt nog
geen 3333 stappen gezet. Het volgende activiteitsniveau wordt pas
bereikt als deze waarden zijn behaald.
Verklaring: Op het display van de activiteitssensor wordt uw activi-
teitsduur weergegeven. De activiteitsduur is de totale tijdsduur van
waarin u op de betreffende dag actief bent. Het aantal pauzes dat u
gedurende die tijdsduur hebt gehad, is niet zichtbaar.
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?
U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen in het activiteitsmenu.
Raadpleeg daarvoor de hoofdstukken "Gevoeligheid instellen en ba-
sisfuncties wijzigen", "Gewicht wijzigen" en "Tijd en datum wijzigen".
Pagina: 34
33
Wat moet ik doen als de activiteitssensor per ongeluk nat ge-
worden is?
De activiteitssensor is spatwaterbestendig en bestand tegen geringe
hoeveelheden water. Als het instrument per ongeluk in de was of in
het water terecht is gekomen, gaat u als volgt te werk:
 Haal de batterij uit de activiteitssensor. Raadpleeg daarvoor het
hoofdstuk "Batterijen verwisselen".
 Droog het instrument geheel af met een pluisvrije, droge doek en
laat het gedurende een dag geopend liggen.
Leg het instrument niet op de verwarming of in de zon om het
te laten drogen!
 Plaats de batterij weer in het instrument. Raadpleeg daarvoor het
hoofdstuk "Batterijen plaatsen of verwisselen".
In welke positie meet het instrument het nauwkeurigst?
De meetnauwkeurigheid van de activiteitssensor is afhankelijk van
het ingestelde gevoeligheidsniveau, de loopstijl van de gebruiker en
de positie van het instrument ten tijde van de meting.
De gevoeligheid van het instrument dient per draagmethode
te worden ingesteld.
De nauwkeurigste meetresultaten worden verkregen als de activi-
teitssensor wordt gedragen aan de riem of broekband.
Waarom gebeurt er niks als ik op de knoppen druk?
 Controleer de batterijstatus.
 Als de batterij leeg is, is geen displayweergave mogelijk. Plaats
een nieuwe batterij (zie het hoofdstuk "Batterijen plaatsen of ver-
wisselen").
Pagina: 35
34
Waarom wordt er niks weergegeven op het display?
 Controleer de batterijstatus. Als de batterij leeg is, is geen display-
weergave mogelijk. Plaats een nieuwe batterij (zie het hoofdstuk
"Batterijen plaatsen of verwisselen").
 Controleer of de batterij op de juiste manier is geplaatst.
Als dat niet het geval is, plaats dan de batterij opnieuw (zie het
hoofdstuk "Batterijen plaatsen of verwisselen").
Aanwijzing: onjuiste plaatsing kan leiden tot beschadiging van het
instrument waardoor het mogelijk niet meer functioneert.
Waarom worden mijn stappen niet juist geteld?
 Stel de gevoeligheid van het instrument in op basis van uw per-
soonlijke stapafstand (zie het paragraaf "De gevoeligheid van het
apparaat instellen wat betreft stappen tellen" in het hoofdstuk "Re-
gistratie van de activiteit").
 Controleer de batterijstatus. Als de batterij leeg is, wordt niet
nauwkeurig gemeten. Plaats een nieuwe batterij (zie het hoofdstuk
"Batterijen plaatsen of verwisselen").
Waarom kan ik de gegevens van de activiteitssensor niet naar
mijn computer downloaden?
Controleer of de kabel op de juiste manier is verbonden met de Mini-
USB-poort. Als de kabel niet goed is aangesloten, kan geen verbin-
ding worden gemaakt.
Kan ik de activiteitssensor ook gebruiken tijdens het fietsen?
De activiteitssensor kan ook de trapbewegingen tijdens het fietsen
waarnemen. U dient de sensor daartoe wel op een geschikte plek te
dragen. U kunt de sensor dan het beste aan uw been dragen of in
een nauwsluitende broekzak aan de zijkant van uw been. Het is in
Pagina: 36
35
dat opzicht niet raadzaam om de sensor aan uw broekriem te dra-
gen. De bewegingen die worden waargenomen staan echter niet
gelijk aan gezette stappen. Achtereenvolgende trapbewegingen
worden opgeteld bij de activiteitsduur die geldt voor "normaal lopen".
LIJST MET AFKORTINGEN
Afkortingen die op het display worden weergegeven, in alfabetisch
volgorde:
Afkorting Verklaring
CM Centimeter
dAY Dag
FORM Indeling van urenweergave (12- of 24-uursweergave)
g Vetverbranding in gram [g]
HOUR Uren
kcal Calorieverbruik in kilocalorieën [kcal]
KG Kilogram
lb Pond
MIN Minuten
MONth Maand
oz Vetverbranding in ons [oz]
SENSI Gevoeligheid van het instrument tijdens het stappen tellen
(5 niveaus)
StEP Aantal stappen
YEAR Jaartal
Pagina: 37
36
LIJST MET TREFWOORDEN
A
Aanwijzingen 3
Activiteit 3, 5
Activiteitsgegevens instellen 17
Activiteitsgegevens weergeven 21
B
Basisfuncties wijzigen 25
Basisinstellingen 15
Basisinstellingen wijzigen 25
Batterijen 32
Beloningssysteem 6
D
Datum instellen 19
Datum wijzigen 28
De activiteit registreren 20
De activiteitssensor bevestigen 22
De activiteitssensor dragen
aan de armband 24
dragen aan de riem 22
in de broekzak 23
Display 13
Doelhoeveelheid stappen instellen
16
E
EasyFit-software 8, 31
Energiebesparingsmodus 14
F
Fitness 5
G
Gebruiksdoel 3
Geheugenfunctie 30
Gevoeligheid instellen 25
Gevoeligheid testen 26
Gewicht instellen 16
Gewicht wijzigen 27
Gewichteenheden instellen 16
Gezondheid 5
I
Ingebruikname 10
Installatie van de software 31
K
Knoppen 12
L
Lengte-eenheden instellen 16
Lijst met afkortingen 35
O
Omvang van de levering 2
Onderhoud 4
R
Registratie van de activiteit 20
Reinigen 4
Reparatie 4
S
Stappen tellen 24
Stappen tellen uitschakelen 29
Symbool 13
T
Technische gegevens 32
Tijd instellen 18
Tijd van de klok wijzigen 27
Toebehoren 4
U
Urenweergave van de klok
instellen 18
V
Verwijdering 4
Vetverbrandingseenheden
instellen 16
Vragen en antwoorden 32
Pagina: 39
AS50-0411_NL
Vergissingen
en
veranderingen
voorbehouden

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Beurer AS 50.

Stel een vraag over de Beurer AS 50

Heb je een vraag over de Beurer AS 50 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Beurer AS 50. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Beurer AS 50 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.