Flowclear 58383

Bestway Flowclear 58383 handleiding

Flowclear 58383

Handleiding voor de Bestway Flowclear 58383 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 32 pagina's.

Pagina: 1
De basis vastzetten De filterpomp moet volgens de richtlijn EN60335-2-41 TEST in verticale positie op de grond of op een houten of betonnen basis worden bevestigd voor gebruik. Er moeten twee gaten met een diameter van 9 mm op de basis zitten met een afstand van 166 mm ertussen. Zet de filterpomp op de basis en draai de bouten en moeren aan om de pomp vast te maken. De basis moet minstens 18 kilo wegen zodat de pomp niet zomaar om kan vallen. Aanwijzingen voor het installeren van de pomp LEES ALLE INSTRUCTIES EN VOLG ZE OP WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE VERLAGEN: sta niet toe dat kinderen dit product gebruiken, behalve onder strikt toezicht. WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp moet worden gevoed door een geïsoleerde transformer of via een RCD (Residual Current Device – Reststroomapparaat) met een nominale bedrijfsreststroom van maximaal 30 mA. WAARSCHUWING – GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN – De pomp moet worden gevoed door een scheidingstransformator of door een wisselstroomcircuit met aardlekstroom van maximaal 30 mA (DDR) (Alleen voor Frankrijk) WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK – De pomp mag niet worden gebruikt als er mensen in het zwembad zijn. GRAAF HET SNOER NIET IN. Zorg ervoor dat het snoer niet kan worden beschadigd door grasmaaiers, heggenscharen of andere machines. WAARSCHUWING – Om het risico van een elektrische schok te beperken dient u DE FILTERPOMP WEG TE GOOIEN ALS HET SNOER BESCHADIGD IS. WAARSCHUWING – Gebruik om het risico van een elektrische schok te beperken geen verlengsnoer om de pomp mee op het stopcontact aan te sluiten, maar zorg voor een goed bereikbaar stopcontact. LET OP – Deze pomp mag uitsluitend worden gebruikt voor zwembaden die opgeslagen kunnen worden. Gebruik de pomp niet voor blijvend geïnstalleerde zwembaden. Een zwembad dat opgeslagen kan worden, is zo gebouwd dat het snel kan worden ontmanteld voor opslag en ook weer snel kan worden opgebouwd. Een blijvend geïnstalleerd zwembad staat zodanig in of op de grond of in een structuur dat het niet snel kan worden ontmanteld voor opslag. BELANGRIJK – Het gebruik van de pomp met een niet-bijpassende stroombron is gevaarlijk en brengt onherstelbare schade aan de pomp toe. Als u dat verzuimt, loopt u het risico een schok of een verwonding op te lopen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. VERWIJDER NOOIT DE AARDE-PIN EN VERANDER NIETS AAN DE STEKKER. GEBRUIK GEEN VERLOOPSTEKKERS. Raadpleeg een bevoegde elektricien voor al uw vragen met betrekking tot de aarding van de stekker. Voorzichtig, de pomp is breekbaar. Sleep en draag de pomp niet aan het snoer. Trek nooit de stekker aan het snoer uit het stopcontact. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigt. De filterpomp mag niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen, olie, bewegende delen en hitte. WAARSCHUWING – Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (en kinderen) met een lichamelijke of mentale handicap, en met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid de nodige instructies gekregen hebben omtrent het gebruik van het apparaat.Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden, om ervoor te zorgen dat ze niet gaan spelen met het product. OPMERKING: Controleer de uitrusting voor gebruik. Meld beschadigingen of missende onderdelen bij aankoop aan de klantenservice van Bestways (de gegevens staan in deze handleiding). Controleer of de onderdelen van de installatie overeenkomen met het model dat u wilde aanschaffen. OPMERKING: Plaats de pomp op een stevige ondergrond of op een vlakke plaat. Let erop dat de filterpomp minstens een meter van de wand van het zwembad af staat. Zorg ervoor dat het zwembad en de pomp zo zijn opgesteld dat er voldoende ventilatie, afvoer en mogelijkheid tot schoonmaken zijn. Plaats de pomp nooit op een plek waar zich water kan verzamelen of in de loopzone rond het zwembad. Let erop dat de filterpomp minstens 2 meter van de wand van het zwembad verwijderd staat. (Alleen voor Frankrijk) De stekker moet ook toegankelijk blijven als het zwembad is geïnstalleerd. De stekker van de pomp moet ten minste 3,50 meter van het zwembad verwijderd zijn. (Alleen voor Frankrijk) Elektrische installaties moeten voldoen aan de standaards NFC 15-100 (alleen voor Frankrijk). OPMERKING: De weersomstandigheden kunnen de werking en de levensduur van uw filterpomp negatief beïnvloeden. Blootstelling van de pomp aan kou, hitte of zonlicht kan onnodige slijtage veroorzaken. Waar mogelijk dient u de pomp tegen deze omstandigheden te beschermen. Het is belangrijk dat u met de bijgeleverde blauwe stoppen de vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoeropeningen vervangt voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de pomp uitvoert of de pomp verwijdert. LET OP: Laat de pomp niet meer dan 15 uur per dag werken. LET OP: Doe geen chemicaliën in de filterpomp. WAARSCHUWING BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES DEEL I Inspectie van het binnenste van de filterpomp 1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te schroeven. 2) Controleer of het filterpatroon in het midden van de filterpomp zit. 3) Controleer na de inspectie of de afdichtingsring van de filterkap op zijn plaats zit, plaats de filterkap terug en schroef de filterkapsluiting vast. DEEL II De slangen aansluiten op de filterpomp en het zwembad 1) Plaats de losse slangklemmen op de beide uiteinden van de slangen. 2) Bevestig de slangen aan de overeenkomende letters op het zwembad en de filterpomp (A op A, B op B). 3) Maak de slangklemmen vast aan de filterpomp door de vleugelmoer rechtsom te draaien. 4) Verwijder de stoppen uit de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad en plaats de vuilopvangschermen. 5) Maak de slangklemmen vast als de slangen en de vuilopvangschermen op hun plaats zitten. OPM.: Het is belangrijk om te controleren of alle elementen: slangen, vuilopvangschermen en aanvoer-/afvoerventielen goed ten opzichte van elkaar op hun plaats zitten. OPM.: Nadat u de pomp op het zwembad hebt aangesloten, kunt u in de handleiding van het zwembad de instructies voor het vullen van het bad lezen. 15 Bestway® S-S-000762
Pagina: 2
Aanwijzingen voor het installeren van de pomp 390 166 390 250 166 2-M8 moer 2-M8 bout DEEL III Het systeem klaarmaken voor gebruik 1) Open het ontluchtingsventiel op de filterpomp of schroef het los; de lucht ontsnapt als de filterpomp wordt gevuld met water. 2) Schroef het ontluchtingsventiel dicht zodra er water uit komt en veeg het water weg. 3) Steek de stekker van de filterpomp in een RCD (Residual Current Device - Reststroomapparaat) om de filterpomp te starten. Steek de stekker van de filterpomp in een geaard wisselstroomcontact (DDR) – Alleen voor Frankrijk. OPM.: Zorg ervoor dat uw handen helemaal droog zijn als u de stekker van de filterpomp in het stopcontact steekt, om elektrische schokken te voorkomen. OPM.: Zet de filterpomp nooit in werking als er mensen in het zwembad zijn, om elektrische schokken te voorkomen. BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG WERKEN – Zorg ervoor dat het aanvoer- en het afvoerventiel van het zwembad helemaal onder water staan voordat u de filterpomp aanzet. LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR. Deel I Zorg ervoor dat er geen water meer naar de filterpomp stroomt 1) Haal de stekker van de filterpomp uit het stopcontact. 2) Maak de slangklemmen op de aanvoer- en afvoerslangen van het zwembad los door de vleugelmoer linksom te draaien. 3) Verwijder de vuilopvangschermen van de binnenkant van het zwembad. 4) Vervang de vuilopvangschermen door de stoppen in de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad. HET ONDERHOUD VAN DE POMP F4030 P6124 P6124 P6124 P6112 A A B B 2 m (alleen voor Frankrijk) Slangaansluiting Waterniveau >1/2 inch (ca. 1,25 cm.) binnenwand Zwembad Instroom Waterstroom Wateruitgang Tekening (niet op schaal) van zwembad en filterpomp 16 Bestway® S-S-000762
Pagina: 3
GARANTIE POMP DE POMP WEGGOOIEN Bezoek onze website voor informatie over de garantie van de pomp: www.bestway-service.com DE POMP OPBERGEN LET OP: CONTROLEER GOED OF DE FILTERPOMP NIET IS AANGESLOTEN VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BEGINT, ANDERS VERKEERT U IN LEVENSGEVAAR. Deel II Het filterpatroon schoonmaken/vervangen 1) Verwijder de filterkap door de filterkapsluiting los te schroeven. 2) Spoel het filterpatroon schoon met een tuinslang. OPM.: Als het filterpatroon vuil blijft of verkleurd is, moet het worden vervangen. BELANGRIJK: Om gezondheidsredenen raden we aan om het filterpatroon iedere twee weken te vervangen. 3) Controleer of het schone filterpatroon in het midden van de filterpomp zit. 4) Controleer of de afdichtingsring van de filterkap op zijn plaats zit. 5) Plaats de filterkap terug en schroef de filterkapsluiting vast. 6) Vervang de stoppen door de vuilopvangschermen in de aanvoer- en afvoerventielen van het zwembad. Maak de slangklemmen vast. Nu stroomt er water naar de pomp. 7) Open het ontluchtingsventiel om alle lucht uit het systeem te verwijderen zoals staat beschreven in de Aanwijzingen voor het installeren van de pomp DEEL III. Het systeem klaarmaken. Wanneer u losse onderdelen van de filterpomp bestelt, vermeld dan het bestelnummer en de naam van het onderdeel. 1) Haal de stekker van de filterpomp uit het stopcontact. 2) Volg de eerder gegeven instructies om ervoor te zorgen dat er geen water naar de filterpomp stroomt en om het filterpatroon te verwijderen. 3) Gooi het filterpatroon weg. 4) Maak alle slangen los. 5) Maak alle onderdelen goed droog. 6) Sla de filterpomp op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen. 7) Maak het zwembad leeg volgens de handleiding voor de zwembadeigenaar. OPM.: We raden het gebruik aan van een stofzuiger die geschikt is voor vloeistoffen om alle onderdelen droog te maken. OPM.: Als u de afdichtingsring van de filterkap invet met vaseline gaat hij veel langer mee. P6112 P6113 P6115 P6117 P6119 P6005 P6124 P6019 F4030 58094(II) P6022 A (alleen voor Frankrijk) Instroom Wateruitgang P6112 P6113 P6115 P6117 P6119 58094(II) P6005 P6124 P6019 P6022 F4030 Ontluchtingsventiel Afsluiter ontluchting-sventiel Filterkapsluiting (blauw) P6N326 P6N326 Filterkapsluiting (grijs) Filterkap Afdichtingsring filterkap Filterelement Afdichtingsring slang Slangklemmen Slang Slang (voor Frankrijk) Vuilopvangschermen NAME NO Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen: Elektrische apparatuur dient niet afgedankt te worden samen met het gewoon huishoudelijk afval. Contacteer uw plaatselijke overheid om meer informatie te krijgen over de beschikbare manieren van afvalophaling. Wanneer elektrische apparatuur gedumpt wordt in de natuur, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen terechtko- men, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Wanneer u uw oude apparatuur wilt vervangen door nieuwe, is de verkoper wettelijk verplicht uw oude apparatuur gratis terug te nemen voor afdanking. 17 Bestway® S-S-000762
Pagina: 4
S-S-000762 Gelimiteerde BESTWAY® fabrieksgarantie Bij het product dat u hebt aangeschaft, hoort een gelimiteerde garantie. Bestway staat achter onze kwaliteitsgarantie en verzekert door middel van een vervangingsgarantie dat uw product vrij is van fabrieksfouten die lekken veroorzaken. Om een claim in te dienen, moet deze garantiekaart worden ingevuld en ingeleverd, samen met: 1. Uw aankoopbewijs 2. Stuur de filterkapsluiting per post naar het adres van het after-salescentrum. Raadpleeg de achterzijde voor de contactgegevens van het after-salescentrum in uw land. Bestway is niet aansprakelijk voor economische verliezen door kosten van water of chemicaliën. Bestway vervangt alleen het product en is verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van lekkage. Bestway vervangt geen producten die verwaarloosd zijn of die niet volgens de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt. Benodigde informatie Kruis de code van uw artikel duidelijk aan: Alle verstrekte informatie moet compleet zijn; anders kunnen we u geen assistentie verlenen. U moet ook een kopie van het aankoopbewijs met deze fax meesturen. Het gratis nummer is niet bereikbaar met mobiele telefoons. U KUNT OOK ONZE WEBSITE BEZOEKEN: www.bestway-service.com Probleembeschrijving Het artikel is incompleet, Welk deel mist er – Vermeld de code die op de gebruiksaanwijzing staat Anders. Beschrijven a.u.b.: Lekt Werkt niet meer FAX/E-MAIL/TEL: Op de achterzijde vindt u de contactinformatie voor uw land Naam: AAN: BESTWAY SERVICE DEPARTMENT DATUM Code klantnummer Adres: Postcode: Woonplaats: Land: Telefoon: Mobiel: S-POSTI: Faksi: 2010 GARANTIE Bestway® 18 Bestway® Bestway® Bestway® 58144 58145 58145GB 58145GS 58116 58117 58118 58117GS 58122GS 58147 58148 58148GS 58149 58121 58122 58117GB 58148GB 58122GB 58123 Voor de aanvraag van wisselonderdelen moet de gebruiker ook de pagina sturen van de handleiding waarop het ontbrekende of defecte onderdeel aangeduid wordt met een kruis.

Vragen & antwoorden

Waar kan ik cartridge vinden voor in de filterpomp?

Lydia Deborre, 2020-08-17 19:41:37

Aan de kabel zit een blok deze zit in piepschuim nou vraag ik me af of dit eraf moet of erom moet blijven.

Mariska, 2019-06-24 05:48:49

Heb je een vraag over de Bestway Flowclear 58383 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bestway Flowclear 58383. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bestway Flowclear 58383 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Bestway Flowclear 58383

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Bestway Flowclear 58383. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bestway
  • Product: Niet gecategoriseerd
  • Model/naam: Flowclear 58383
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Zweeds, Russisch, Fins