Auriol IAN 290253 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Auriol IAN 290253. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Auriol
  • Product: Wekkerradio
  • Model/naam: IAN 290253
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 92
91
NL/BE
Overzicht gebruikte pictogrammen............................92
Inleiding..................................................................................92
Beoogd gebruik......................................................................93
Onderdelenbeschrijving.........................................................93
Technische gegevens..............................................................95
Leveringsomvang....................................................................95
Algemene veiligheidsinstructies...................................96
Veiligheidsaanwijzingen voor batterijen / accu's................98
Voor ingebruikname...................................................... 106
Batterijmodus....................................................................... 106
Stroomvoorziening door een laagspanningsbron............. 106
Batterijen inleggen / verwijderen....................................... 106
Ingebruikname................................................................. 107
Basisinstellingen invoeren.................................................... 107
Wekkerinstellingen veranderen........................................... 110
Wekkerfunctie aan- / uitzetten........................................... 111
Sluimerfunctie gebruiken..................................................... 112
Wisselen dag- / nachtinstelling.......................................... 112
Gebruik van de geluidgestuurde functie............................ 113
Verhelpen van problemen........................................... 114
Schoonmaken en onderhoud...................................... 115
Afvoer................................................................................... 115
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring....... 118
Pagina: 93
92 NL/BE
Overzicht gebruikte pictogrammen
Gelijkstroom
Polariteit
Alleen voor gebruik binnenshuis
USB-WEKKER
˜
˜ Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen.
De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze
bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik
en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van
Pagina: 94
93
NL/BE
het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften
vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en
voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle
documenten bij doorgifte van het product aan derden.
˜
˜ Beoogd gebruik
Het product toont tijd, datum en kamertemperatuur. Het product
is alleen geschikt voor gebruik in privéhuishoudens en niet voor
commercieel gebruik.
˜
˜ Onderdelenbeschrijving
1 Toets SET: Druk op deze toets om tussen tijd- / da-
tum-- / temperatuuraanduiding te wisselen. Houd deze
toets ingedrukt om terug te keren naar de basisinstellingen.
Bevestig uw instelling door op deze toets te drukken.
2 Toets UP: Druk op deze toets om het formaat van de
tijdaanduiding (12-uurs of 24-uurs) te kiezen. Houd deze
toets ingedrukt om de geluidgestuurde functie aan of uit te
zetten.
Pagina: 95
94 NL/BE
3 Toets DOWN: Druk op deze toets om naar de
dag- / nachtinstelmodus te gaan. Houd deze toets
ingedrukt om tussen de tijdaanduiding en de wisselende
tijd- / datum-- / temperatuuraanduiding te kiezen. Een
"beep"-toon klinkt als de verandering van aanduidingswijze
bevestigd wordt.
4 Toets ALARM: Druk op deze toets om naar de modus
voor het instellen van de wekker te gaan. Houd deze toets
ingedrukt om de wekkerfunctie aan / uit te zetten.
5 Toets SNOOZE: Druk op deze toets om de
sluimerfunctie aan te zetten als de wekker afgaat. Houd
deze toets ingedrukt om de sluimerfunctie uit te zetten.
6 USB-bus
7 Batterijvak
8 Batterijvakdeksel
9 PM-indicator
10 Beeldscherm
Pagina: 96
95
NL/BE
11 Wekkeraanduiding (bij de tijdsaanduiding),
gradenaanduiding (bij de temperatuuraanduiding)
12 USB-kabel
˜
˜ Technische gegevens
Bedrijfsspanning: 4,5 V (gelijkstroom)
Batterijen: 3 x batterijen LR03 (type AAA, 1,5 V)
Temperatuurbereik: ca. 0–50 °C (32 – 122 °F)
Polariteit van de
stroomvoorziening
van de USB-kabel:
, 5 V
(gelijkstroom) 200 mA
˜
˜ Leveringsomvang
1 USB-wekker
3 Batterijen LR03
1 USB-kabel
1 Gebruiksaanwijzing
Pagina: 97
96 NL/BE
Algemene
veiligheidsinstructies
Zorg ervoor dat u, voordat u het
apparaat voor het eerst gebruikt,
vertrouwd bent met alle veilig-
heidsaanwijzingen! Laat het
product, als u dat aan een derde
doorgeeft, vergezeld gaan van
alle documenten.
WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR EN
GEVAAR VOOR ONGE-
Pagina: 98
97
NL/BE
VALLEN VOOR (KLEINE)
KINDEREN! Dit product mag
door kinderen vanaf 8 jaar
alsmede door personen met
verminderde fysieke, sensori-
sche of geestelijke vermogens
of gebrek aan ervaring en
kennis alleen gebruikt worden
als ze onder supervisie staan of
geïnstrueerd zijn wat betreft vei-
lig gebruik van het product en
begrepen hebben welke geva-
ren uit dat gebruik voortvloeien.
Pagina: 99
98 NL/BE
Kinderen mogen niet met het
product spelen. Schoonmaken
en onderhoud mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd,
tenzij dat onder toezicht ge-
beurt.
Veiligheidsaanwijzin-
gen voor batterijen /
accu's
LEVENSGEVAAR! Houd
batterijen / accu's buiten bereik
van kinderen.
Pagina: 100
99
NL/BE
Neem in geval van inslikken
direct contact op met een arts!
ONTPLOFFINGSGE-
VAAR!
Laad niet-oplaadbare
batterijen nooit opnieuw op.
Sluit batterijen / accu's nooit
kort en / of open ze niet.
Oververhitting, brandgevaar of
barsten kan het gevolg zijn.
Pagina: 101
100 NL/BE
Gooi batterijen / accu's nooit
in het vuur of in water.
Stel batterijen / accu's nooit
bloot aan welke mechanische
druk dan ook.
De kans bestaat dat de
batterijen / accu's dan
gaan lekken.
Vermijd extreme
omstandigheden en
temperaturen, die op
Pagina: 102
101
NL/BE
batterijen / accu’s kunnen
inwerken zoals bijvoorbeeld
verwarmingselementen / direct
zonlicht.
Zorg ervoor dat uitgelopen
batterijzuur niet in contact
komt met huid, ogen of
slijmvliezen. Spoel bij contact
met batterijzuur de aangetaste
plekken direct met veel schoon
water en neem direct contact
op met de huisarts!
Pagina: 103
102 NL/BE
DRAAG VEILIGHEIDS-
HANDSCHOENEN!
Lekkende of beschadigde
batterijen / accu's kunnen bij
contact met de huid bijtende
wonden veroorzaken. Draag
daarom in een dergelijk
geval daarvoor geschikte
handschoenen.
Pagina: 104
103
NL/BE
Haal een lekkende batterij
direct uit het product om
beschadigingen te voorkomen.
Gebruik alleen
batterijen / accu's van
hetzelfde type. Gebruik
nooit oude en nieuwe
batterijen / accu's door elkaar
heen.
Pagina: 105
104 NL/BE
Verwijder de batterijen / accu's
uit het apparaat als u dat voor
lange tijd niet denkt te zullen
gebruiken.
Kans op beschadiging van
het product
Gebruik uitsluitend
het aangegeven soort
batterijen / accu's!
Plaats batterijen / accu’s
conform de
Pagina: 106
105
NL/BE
polariteitsaanduiding (+) en (–)
op de batterij / accu en op het
product.
Maak de contacten van de
batterij / accu zowel als van
het batterijvak schoon voordat
u de batterij / accu in het
product plaatst!
Verwijder uitgeputte
batterijen / accu's direct uit het
product.
Pagina: 107
106 NL/BE
˜
˜ Voor ingebruikname
Pak het product helemaal uit.
˜
˜ Batterijmodus
Open het deksel van het batterijvak 8 . Leg 3 batterijen
van het type AAA in het batterijvak 7 . Let daarbij op
de juiste polariteit. Deze wordt in het batterijvak 7
aangegeven. Sluit het batterijvak 7 weer.
˜
˜ Stroomvoorziening door een
laagspanningsbron
Steek de ronde stekker van de USB-kabel 12 in de
USB-bus 6 en verbind deze via een USB-poort met uw
computer. Ook kunt u een in de detailhandel verkrijgbare
USB-adapter gebruiken.
˜
˜ Batterijen inleggen / verwijderen
Tip: Als het beeldscherm troebel wordt of continu knippert,
moeten de batterijen vervangen worden.
Pagina: 108
107
NL/BE
Vervang altijd alle batterijen altijd gelijktijdig.
Gebruik alleen batterijen van het type LR03.
Open het batterijvak 7 met behulp van de greep aan het
deksel 8 .
Verwijder indien nodig de oude batterijen. Leg de nieuwe
batterijen in het batterijvak als u het product op batterijen
laat werken. Let hierbij op de polariteit (in het batterijvak
7 aangeduid) van de batterijen.
Sluit het batterijvak 7 weer. Het product is nu weer klaar
voor gebruik.
˜
˜ Ingebruikname
˜
˜ Basisinstellingen invoeren
Houd de toets SET 1 3 seconden lang ingedrukt om naar
de modus "Basisinstellingen" te gaan.
Druk in de volgende programmeerstap op toets UP 2 of
DOWN 3 om veranderingen in te voeren.
TIP: Als u de toets UP 2 of DOWN 3 ingedrukt houdt,
lopen de getallen snel voor- of achteruit.
Pagina: 109
108 NL/BE
Druk op toets SET 1 om een instelling te bevestigen. U
gaat vervolgens automatisch door naar de volgende stap.
Tip: Als u 15 seconden lang geen instelling invoert, zet het
product zichzelf automatisch weer in de normaalstand.
De volgende instellingen kunnen na elkaar ingevoerd worden:
Stap Instel-
ling
Aanduidingen Beschrijving
Jaar
instellen
Jaaraanduiding
knippert.
Het jaar kan tot
2099 ingesteld
worden.
Maand
instellen
De maandaandui-
ding knippert.
Dag
instellen
De dagaanduiding
knippert.
Uur
instellen
De urenindicator
knippert.
Pagina: 110
109
NL/BE
Stap Instel-
ling
Aanduidingen Beschrijving
Minuut
instellen
De minutenindicator
knippert.
Datum-
formaat
instellen
DDMM
MMDD
Datumaanduiding in
formaat dag-maand
(DDMM) of maand-
dag (MMDD).
Ý Tempera-
tuureen-
heid
instellen
°C
°F
Temperatuuraandui-
ding in graden Cel-
sius (°C) of graden
Fahrenheit (° F).
Druk in de programmeerstap Ý op toets SET 1 om de
temperatuureenheid vast te leggen. Het product keert weer
terug naar de normaalstand.
Pagina: 111
110 NL/BE
˜
˜ Wekkerinstellingen veranderen
Dit product kan ingesteld worden op 3 wektijden (A1, A2
en A3). Iedere wekker kan worden ingesteld op "wekker uit",
„5-wekdagen“ of „7-wekdagen“.
1. Druk op toets ALARM 4 om bij de wekkerinstellingen
te komen.
2. Druk op toets UP 2 of DOWN 3 om tussen „--:A1“,
„5:A1“ en „7:A1“ te wisselen.
Tips:
„--:A1“ betekent „Wekker uit“.
„5:A1“ betekent „5-wekdagen“; de wekker gaat alleen
van maandag tot vrijdag af.
„7:A1“ betekent „7-wekdagen“; de wekker gaat elke
dag af.
3. Maak een keuze tussen „5:A1“ en „7:A1“.
4. Druk op toets SET 1 om de wektijd in te stellen.
5. De urenindicator knippert.
6. Druk op toets UP 2 of DOWN 3 om het uur in te
stellen.
Pagina: 112
111
NL/BE
7. Druk op toets SET 1 om de instelling te bevestigen.
8. De minutenindicator knippert.
9. Druk op toets UP 2 of DOWN 3 om de minuut in te
stellen.
10. Druk op toets SET 1 om de instelling te bevestigen en
over te gaan naar de instelling „Alarm 2“.
11. Herhaal stappen 3 tot 10 om de wektijden A2 en A3 in
te stellen.
˜
˜ Wekkerfunctie aan- / uitzetten
Houd de ALARM-toets 4 3 seconden lang ingedrukt om
de wekkerfunctie aan of uit te schakelen. Als de wekker
is aangezet, verschijnt de wekkeraanduiding 11 in de
tijdaanduiding.
Pagina: 113
112 NL/BE
Houd de ALARM-toets 4 opnieuw ingedrukt om de
wekkerfunctie uit te schakelen. De wekkeraanduiding 11
dooft.
˜
˜ Sluimerfunctie gebruiken
Druk - terwijl de wekker afgaat - op een willekeurige toets
om de sluimerfunctie aan te zetten. De wektoon stopt en
klinkt 5 minuten later opnieuw. De wekkeraanduiding 11
knippert op het beeldscherm.
Houd voor het definitief uitschakelen van de wekker de
toets SNOOZE 5 3 seconden ingedrukt. Pas nu is de
sluimerfunctie uitgezet.
˜
˜ Wisselen dag- / nachtinstelling
Dit product kan op 4 lichtsterktes ingesteld worden (L3: hoogste
lichtsterkte, L0: laagste lichtsterkte).
1. Houd toets DOWN 3 3 seconden lang ingedrukt om
naar de dag- / nachtinstellingen te gaan.
Pagina: 114
113
NL/BE
2. Druk op toets UP 2 of DOWN 3 om de lichtsterkte
voor de dagmodus te kiezen.
3. Druk op toets SET 1 om de instelling te bevestigen.
4. De urenindicator knippert.
5. Druk op toets UP 2 of DOWN 3 om de starttijd voor
de dagmodus te kiezen.
6. Druk op toets SET 1 om de instelling te bevestigen en
over te gaan naar de instelling van de nachtmodus.
7. Herhaal stappen 2 tot 6 om de nachtmodus in te stellen.
˜
˜ Gebruik van de geluidgestuurde
functie
Dit product is in staat te reageren op aanrakings- of
geluidssignalen.
Houd de toets UP 2 ingedrukt om de geluidgestuurde
functie aan/uit te zetten.
Pagina: 115
114 NL/BE
Tips:
„on:sd“ betekent dat de geluidgestuurde functie aangezet
is. Deze aanduiding schakelt zichzelf automatisch uit als
ongeveer 20 seconden lang geen signaal wordt herkend.
„-:sd“ betekent dat de geluidgestuurde functie uitgezet is.
De aanduiding blijft continu ingeschakeld.
˜
˜ Verhelpen van problemen
Het product bevat gevoelige elektronische onderdelen.
Daarom is het mogelijk dat het door draadloze apparaten in
de buurt wordt gestoord. Elektrostatische ontladingen kunnen
functiestoringen veroorzaken.
Houd in geval van een dergelijke fout de toetsen UP 2 en
DOWN 3 tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt. Dit zet
het product weer terug in zijn werkinstellingen en voert ook een
korte test van de aanduidingen uit. Daarna is het product weer
klaar om gebruikt te worden.
Pagina: 116
115
NL/BE
Tip: Bij het terugzetten worden alle instellingen gewist.
˜
˜ Schoonmaken en onderhoud
Maak alleen de buitenkant van het product schoon met
een zacht, droog doekje.
˜
˜ Afvoer
De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u
via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.
Neem de aanduiding van de
verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in
acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a)
en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7:
kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten /
80–98: composietmaterialen.
Pagina: 117
116 NL/BE
Het product en de verpakkingsmaterialen zijn
recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een
betere afvalbehandeling. Het Triman-logo geldt
alleen voor Frankrijk.

Informatie over de mogelijkheden om het
uitgediende product na gebruik te verwijderen,
verstrekt uw gemeentelijke overheid.
Gooi het afgedankte product omwille van het
milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het
af bij het daarvoor bestemde depot of het
gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en
hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen
instantie informeren.
Pagina: 118
117
NL/BE
Defecte of gebruikte batterijen / oplaadbare batterijen moeten
volgens de richtlijn 2006/66/EG en diens wijzigingen worden
gerecycled. Lever de batterijen / oplaadbare batterijen en / of
het product in bij een erkend inzamelpunt.

Milieuschade door verkeerde afvoer van
batterijen / oplaadbare batterijen!
Batterijen / oplaadbare batterijen mogen niet samen met het
gewone huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftig zwaar
metaal bevatten en moeten worden behandeld als gevaarlijk
afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn als
volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood. Lever uw
gebruikte batterijen / oplaadbare batterijen aldus in bij een
gemeentelijk inzamelpunt.
Pagina: 119
118 NL/BE
˜
˜ Vereenvoudigde
EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
DE-74167 Neckarsulm, DUITSLAND dat het product
[USB-WEKKER, HG02918A/HG02918B] voldoet aan richtlijn
2014/53/EU en 2011/65/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: www.owim.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Auriol IAN 290253.

Stel een vraag over de Auriol IAN 290253

Heb je een vraag over de Auriol IAN 290253 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Auriol IAN 290253. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Auriol IAN 290253 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.