Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Asus
  • Product: Laptop
  • Model/naam: ZenBook Flip UX562FD-A1039T
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
2 E-handleiding voor Notebook PC
Copyright-informatie
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is
beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)
worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of in enige taal
worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt
voor back-updoeleinden.
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING“ZOALS ZE IS”ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN
VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR
DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE,
SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN
HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS
ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT
UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken
of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of
toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun
rechten.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN.
ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK
IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Beperkte aansprakelijkheid
Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid.
In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht
de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk
zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere
eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen
onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het
contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale
bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U
VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE
OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES
VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD
GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
Service en ondersteuning
Bezoek onze meertalige website op https://www.asus.com/support/
Pagina: 2
E-handleiding voor Notebook PC 3
Inhoudsopgave
Over deze handleiding.............................................................................................7
In deze handleiding gebruikte conventies.............................................................8
Pictogrammen..................................................................................................................8
Typografie..........................................................................................................................8
Veiligheidsmaatregelen...........................................................................................9
Uw Notebook PC gebruiken........................................................................................9
Zorg voor uw Notebook PC.........................................................................................10
Goede verwijdering........................................................................................................11
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
Uw laptop leren kennen...........................................................................................14
Bovenaanzicht..................................................................................................................14
Onderkant..........................................................................................................................18
Rechterkant.......................................................................................................................20
Linkerkant..........................................................................................................................22
Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken
Aan de slag....................................................................................................................26
Uw Notebook PC opladen............................................................................................26
Optillen om het weergavepaneel te openen........................................................28
Druk op de startknop.....................................................................................................28
Gebaren voor het aanraakscherm en het touchpad......................................29
De bewegingen voor het aanraakscherm gebruiken.........................................29
Het touchpad gebruiken..............................................................................................32
Het toetsenbord gebruiken....................................................................................39
Sneltoetsen........................................................................................................................39
Functietoetsen..................................................................................................................40
Windows® 10-toetsen....................................................................................................40
Numerieke toetsen.........................................................................................................41
Het scherm draaien....................................................................................................42
Pagina: 3
4 E-handleiding voor Notebook PC
Hoofdstuk 3:Werken metWindows® 10
De eerste keer starten...............................................................................................46
Menu Start.....................................................................................................................47
Windows®-apps...........................................................................................................49
Met Windows®-apps werken.......................................................................................50
Windows®-apps aanpassen..........................................................................................50
Taakweergave..............................................................................................................53
Snap-functie.................................................................................................................54
Snap-hotspots..................................................................................................................54
Actiecentrum...............................................................................................................56
Andere sneltoetsen....................................................................................................57
Verbinding maken met draadloze netwerken ................................................59
Wi-Fi......................................................................................................................................59
Bluetooth ...........................................................................................................................60
Airplane mode (Vliegtuigmodus)..............................................................................61
Uw notebook uitschakelen.....................................................................................62
Uw notebook in de slaapmodus plaatsen.........................................................63
Hoofdstuk 4: POST (Power-On SelfTest = zelftest bij
inschakelen)
POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen).....................................66
POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen....66
BIOS.................................................................................................................................66
Het BIOS openen.............................................................................................................66
Instellingen van systeem-BIOS...................................................................................67
Uw systeem herstellen..............................................................................................74
Een hersteloptie uitvoeren...........................................................................................75
Pagina: 4
E-handleiding voor Notebook PC 5
Tips en veelgestelde vragen
Nuttige tips voor uw notebook.............................................................................78
Veelgestelde vragen hardware..............................................................................79
Veelgestelde vragen software...............................................................................82
Bijlagen
Naleving interne modem.............................................................................................86
Overzicht............................................................................................................................86
Verklaring van netwerkcompatibiliteit....................................................................87
Non-voice apparatuur ...................................................................................................87
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)..................................89
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) ........90
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen................................91
Bericht deklaag.................................................................................................................91
UL-veiligheidsrichtlijnen...............................................................................................92
Vereiste spanningsveiligheid......................................................................................93
Mededelingen tv-tuner.................................................................................................93
REACH..................................................................................................................................93
Productmededeling Macrovision Corporation.....................................................93
Preventie van gehoorverlies........................................................................................93
Pagina: 5
6 E-handleiding voor Notebook PC
Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa
(voor lithium-ionbatterijen).........................................................................................94
CTR 21-goedkeuring
(voor notebook met geïntegreerde modem)........................................................95
Product dat voldoet aan ENERGY STAR...................................................................97
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften .......................97
ASUS-recycling/Diensten voor terugname............................................................98
Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring..........................................................98
Pagina: 6
E-handleiding voor Notebook PC 7
Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-
opties van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven
van uw notebook.
Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken
Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen
van de notebook.
Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 10
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van
Windows® 10 op uw notebook.
Hoofdstuk 4: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen
van uw notebook te wijzigen.
Tips en veelgestelde vragen
In dit gedeelte vindt u enkele aanbevolen tips en veelgestelde
vragen over hardware en software die u kunt raadplegen voor het
onderhouden en oplossen van gebruikelijke problemen met uw
notebook.
Bijlagen
Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over
uw notebook.
Pagina: 7
8 E-handleiding voor Notebook PC
In deze handleiding gebruikte conventies
Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden
berichten als volgt voorgesteld:
BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden
opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die
kunnen helpen bij het voltooien van taken.
WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet
worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren
van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van
uw notebook te voorkomen.
Pictogrammen
De onderstaande pictogrammen geven aan welk apparaat kan worden
gebruikt voor het voltooien van een reeks taken of procedures op uw
notebook.
Typografie
Vet = 
Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden
geselecteerd.
Cursief = 
Hiermee worden delen aangegeven waarnaar u kunt
verwijzen in deze handleiding.
= Gebruik het aanraakscherm.
= De aanraaktoetsen gebruiken.
= Het toetsenbord gebruiken.
Pagina: 8
E-handleiding voor Notebook PC 9
Veiligheidsmaatregelen
Uw Notebook PC gebruiken
Deze notebook mag alleen worden gebruikt op
plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen
5°C (41°F) en 35°C (95°F).
Zie het vermogenslabel op de onderkant van de
notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter
overeenkomt met dit vermogen.
Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij
een lichaamsdeel staan om ongemakken of
verwondingen door blootstelling aan hitte te
voorkomen.
Gebruik geen beschadigde voedingskabels,
accessoires en andere randapparatuur met uw
notebook.
Wanneer de Notebook PC AAN staat, moet u ervoor
zorgen dat u het niet draagt of bedekt met enig
materiaal dat de luchtcirculatie kan reduceren.
Plaats uw Notebook PC niet op ongelijke of
onstabiele werkoppervlakken.
U kunt uw Notebook PC door röntgenapparaten op
luchthavens sturen (gebruikt voor items die op de
lopende band worden geplaatst), maar stel ze niet
bloot aan magnetische detectors en wanden.
Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij
voor meer informatie over gerelateerde services aan
boord die kunnen worden gebruikt en beperkingen
die moeten worden opgevolgd bij het gebruiken
van uw Notebook PC aan boord.
Pagina: 9
10 E-handleiding voor Notebook PC
Zorg voor uw Notebook PC
Haal de wisselstroom los en verwijder de accu
(indien van toepassing) voordat u uw Notebook
PC reinigt. Gebruik een schone cellulosespons of
zeemlap die is bevochtigd met een oplossing van
niet-schurend afwasmiddel en een paar druppels
warm water. Verwijder al het extra vocht van uw
Notebook PC met gebruik van een droge doek.
Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals
verdunners, benzeen of andere chemicaliën op of
nabij uw Notebook PC.
Plaats geen objecten bovenop uw Notebook PC.
Stel uw Notebook PC niet bloot aan sterke
magnetische of elektrische velden.
Gebruik en stel uw Notebook PC niet bloot aan
vloeistoffen, regen of vocht.
Stel uw Notebook PC niet bloot aan stoffige
omgevingen.
Gebruik uw Notebook PC niet nabij gaslekken.
Pagina: 10
E-handleiding voor Notebook PC 11
Goede verwijdering
Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product
werd ontworpen om een hergebruik van de
onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het
symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat
het product (elektrische, elektronische apparatuur
en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het
huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor
het verwijderen van elektronica.
Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool
met de doorgestreepte afvalcontainer betekent
dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden
gegooid.
Pagina: 13
14 E-handleiding voor Notebook PC
Uw laptop leren kennen
Bovenaanzicht
OPMERKING: De toetsenbordindeling kan per regio of land verschillen.
De weergave van de laptop kan afwijken en verschilt per laptopmodel.
Pagina: 14
E-handleiding voor Notebook PC 15
Matrixmicrofoons
De matrixmicrofoons kunnen echo’s en ruis onderdrukken en
beschikken over straalvorming voor betere spraakherkenning en
geluidsopnamen.
IR-camera
Met de ingebouwde camera kunt u foto’s maken of video’s
opnemen via uw laptop. De IR-camera ondersteunt ook Windows
Hello.
OPMERKING: Wanneer u zich aanmeldt met Windows Hello,
wordt het instellingenscherm in zwart-wit weergegeven.
360º instelbaar touchscreen
Het touchscreen van uw laptop kan onder een hoek van 360º
worden aangepast. Met deze functie kunt u uw apparaat snel
omvormen van een laptop tot een tablet-pc met touchscreen.
Dit HD-touchscreen biedt uitstekende weergavefuncties voor
foto’s, video’s en andere multimediabestanden op uw laptop.
Het biedt u ook de mogelijkheid uw tablet te bedienen met
bewegingen.
OPMERKING: Raadpleeg Het scherm beeldschermpaneel draaien
in deze handleiding voor meer informatie over hoe u van uw
laptop een tablet kunt maken.
Pagina: 15
16 E-handleiding voor Notebook PC
Naar de wereld kijkende camera (op geselecteerde
modellen)
De ingebouwde camera ondersteunt Microsoft MR-
toepassingen.
Controlelampje voor Caps Lock
Dit controlelampje gaat branden als de Caps Lock-functie wordt
geactiveerd. U kunt met Caps Lock hoofdletters typen (bijv. A, B,
C) met het toetsenbord van de laptop.
Toetsenbord
Het toetsenbord heeft volwaardige QWERTY-toetsen met een
comfortabele bewegingsdiepte voor het typen. Hiermee kunt
u tevens functietoetsen gebruiken, hebt u snel toegang tot
Windows® en regelt u andere multimediafuncties.
OPMERKING: De toetsenbordindeling verschilt per model of
regio.
Controlelampje voor vergrendeling van functietoets
Dit controlelampje gaat branden als de functietoets wordt
geactiveerd.
OPMERKING: Raadpleeg Het toetsenbord gebruiken in deze
handleiding voor meer informatie.
Pagina: 16
E-handleiding voor Notebook PC 17
Touchpad
De touchpad maakt het mogelijk om meerdere bewegingen
te gebruiken om op het scherm te navigeren. Dat levert een
intuïtieve gebruikerservaring op. Deze simuleert tevens de
functies van een normale muis.
OPMERKING: Raadpleeg De touchpad gebruiken in deze
handleiding voor meer informatie.
Numeriek toetsenbord
Het numerieke toetsenbord schakelt tussen de volgende twee
functies: het invoeren van cijfers en als richtingspijlen.
OPMERKING: Raadpleeg Het numerieke toetsenbord gebruiken in
deze handleiding voor meer informatie.
Pagina: 17
18 E-handleiding voor Notebook PC
Onderkant
OPMERKING: Het uiterlijk van de onderkant kan verschillen afhankelijk
van het model.
WAARSCHUWING! De onderkant van de laptop kan tijdens het gebruik
of tijdens het opladen van de accu warm tot heet worden. Plaats uw
laptop tijdens het gebruik niet op oppervlakken die de ventilatie kunnen
blokkeren.
BELANGRIJK!
• De gebruiksduur van de accu verschilt per gebruik en is afhankelijk
van de specificaties voor deze laptop. De accu mag niet worden
gedemonteerd.
• Koop componenten bij erkende verkopers om een maximale
compatibiliteit en betrouwbaarheid te verzekeren. Raadpleeg bij een
ASUS servicecentrum of bij erkende verkopers inzake productservice
of assistentie bij de juiste demontage of montage van het product.
Pagina: 18
E-handleiding voor Notebook PC 19
Ventilatieopeningen
De ventilatieopeningen zorgen ervoor dat koele lucht kan
binnenkomen en warme lucht uit uw laptop ontsnappen.
WAARSCHUWING! Voorkom oververhitting: zorg dat
papier, boeken, kleding, kabels of andere objecten geen
ventilatieopeningen blokkeren.
Audioluidsprekers
Via de ingebouwde audioluidsprekers kunt u audio direct vanaf
de laptop horen. De audiofuncties worden geregeld via de
software.
Pagina: 19
20 E-handleiding voor Notebook PC
Rechterkant
USB 3.1 Gen 1 Type-C™-poort
De USB 3.1 Gen 1 Type-C™-poort biedt een overdrachtssnelheid
tot 5 Gbit/s en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.
OPMERKING: De overdrachtssnelheid van deze poort kan per
model verschillen.
Hoofdtelefoon-/headset-/microfoonaansluiting
Via deze poort kunt u versterkte luidsprekers of een
hoofdtelefoon aansluiten. U kunt deze poort ook gebruiken om
uw headset op een externe microfoon aan te sluiten.
USB 3.1 Gen 1-poort
De USB 3.1 Gen 1-poort biedt een overdrachtssnelheid tot 5
Gbit/s en is achterwaarts compatibel met USB 2.0.
Pagina: 20
E-handleiding voor Notebook PC 21
HDMI-poort
Deze poort is voor de HDMI-aansluiting en is HDCP-compatibel
voor het afspelen van HD-dvd’s, Blu-ray en andere beschermde
inhoud.
Voedingsingang (gelijkstroom)
Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op deze poort om uw
accu op te laden en uw laptop van stroom te voorzien.
WAARSCHUWING! De adapter kan warm tot heet worden tijdens
gebruik. Bedek de adapter niet en houd deze uit de buurt van uw
lichaam wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.
BELANGRIJK! Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter
om de accu op te laden en stroom te leveren aan uw laptop.
Pagina: 21
22 E-handleiding voor Notebook PC
Linkerkant
Geheugenkaartlezer
Deze ingebouwde geheugenkaartlezer ondersteunt SD-
kaartindelingen.
USB 2.0-poort
De USB-poort is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten,
zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, flashstations, externe
harde schijven, luidsprekers, camera’s en printers.
Controlelampjes
De controlelampjes helpen om de huidige status van de
hardware van uw laptop te herkennen.
Controlelampje voor de accu, met twee kleuren
Het tweekleurige ledlampje biedt een visuele
aanduiding van het accuniveau. Raadpleeg de
volgende tabel voor meer informatie:
Pagina: 22
E-handleiding voor Notebook PC 23
Kleur Toestand
Wit brandend De laptop is aangesloten op een
voedingsbron en het accuniveau
ligt tussen 95% en 100%.
Oranje brandend De laptop is aangesloten op een
voedingsbron. de accu wordt
opgeladen en het accuniveau is
minder dan 95%.
Oranje knipperend Dit controlelampje gaat branden
als uw laptop gebruikmaakt van
de accu en het accuniveau minder
is dan 10%.
Lampjes uit De laptop werkt op de accu en
het accuniveau ligt tussen 10% en
100%.
Controlelampje voor de voeding
Het controlelampje voor de voeding gaat branden
als de laptop wordt ingeschakeld en knippert
langzaam als de laptop in de slaapstand staat.
Aan-uitknop
Druk op de aan-uitknop om uw laptop in of uit te schakelen. U
kunt de aan-uitknop ook gebruiken om uw laptop in de slaap- of
sluimerstand te zetten en om deze weer te activeren.
Als uw laptop niet meer reageert, houdt u de aan-uitknop
minimaal vier (4) seconden ingedrukt tot deze wordt
uitgeschakeld.
Pagina: 25
26 E-handleiding voor Notebook PC
Aan de slag
Uw Notebook PC opladen
A. Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw
Notebook PC.
B. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V.
Laad de Notebook PC gedurende 3 uur op voordat u
deze voor de eerste keer gebruikt.
OPMERKING: De voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van
de modellen en uw regio.
BELANGRIJK!
Informatie stroomadapter:
• Ingangsspanning: 100–240Vac
• Ingangsfrequentie: 50–60Hz
• Nominale uitvoerstroom: 6.32A (120W)
• Nominale uitvoerspanning: 19Vdc
Pagina: 26
E-handleiding voor Notebook PC 27
BELANGRIJK!
• Zoek het vermogenslabel voor input/output op uw Notebook PC
en zorg ervoor dat het overeenkomt met de vermogensinformatie
op uw stroomadapter. Sommige Notebook PC-modellen kunnen
een outputstroom met verschillend vermogen hebben op de
beschikbare SKU.
• Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken wanneer
u de notebook gebruikt in de voedingsadaptermodus.
• Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt
van uw notebook liggen.
• Om uw notebook los te koppelen van de netstroom, trekt u de
stekker van uw notebook uit het stopcontact.
WAARSCHUWING!
Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw
notebook.
• Alleen bevoegde ASUS-technici mogen de batterij uit het apparaat
verwijderen (alleen voor niet-verwijderbare batterij).
• De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op
brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij wordt
verwijderd of gedemonteerd.
• Volg de waarschuwingslabels voor uw persoonlijke veiligheid.
• Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist
type.
• Niet weggooien in vuur.
• Probeer nooit een kortsluiting te veroorzaken aan de batterij van uw
notebook.
• Probeer nooit de batterij te demonteren of opnieuw te monteren
(alleen voor niet-verwijderbare batterij).
• Stop het gebruik als er een lek is gevonden.
• De batterij en de onderdelen ervan moeten op de juiste wijze
worden gerecycled of weggegooid.
• Houd de batterij en andere kleine componenten uit de buurt van
kinderen.
Pagina: 27
28 E-handleiding voor Notebook PC
Optillen om het weergavepaneel te openen
Druk op de startknop
Pagina: 28
E-handleiding voor Notebook PC 29
Gebaren voor het aanraakscherm en het
touchpad
Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw
notebook openen. Zie de volgende illustraties bij het gebruik van
handgebaren op het aanraakscherm en het touchpad.
OPMERKING: De volgende schermopnamen zijn uitsluitend bedoeld als
referentie. Het uiterlijk van het aanraakscherm kan verschillen afhankelijk
van het model.
Met de bewegingen kunt u programma’s starten en de instellingen
van uw notebook openen. Functies kunnen met de volgende
handbewegingen worden geactiveerd op het aanraakscherm van uw
notebook.
De bewegingen voor het aanraakscherm
gebruiken
Vegen linkerrand Vegen rechterrand
Veeg vanaf de linkerrand van
het scherm om Task view
(Taakweergave) te starten.
Veeg vanaf de rechterrand van
het scherm om Action Center
(Actiecentrum) te starten.
Pagina: 29
30 E-handleiding voor Notebook PC
Inzoomen Uitzoomen
Spreid uw twee vingers uiteen op
het aanraakscherm.
Breng uw twee vingers samen op
het aanraakscherm.
Tikken/dubbeltikken Tikken-en-houden
• Tik op een app om deze te
selecteren.
• Dubbeltik op een app om
deze te starten.
Ingedrukt houden om het
snelmenu te openen.
Pagina: 30
E-handleiding voor Notebook PC 31
Vinger vegen Slepen
Veeg uw vinger om omhoog en
omlaag te schuiven en veeg met
uw vinger om het scherm naar
links of rechts te pannen.
• Sleep om een
selectievenster te maken
rond meerdere items.
• U kunt een item slepen en
neerzetten op een nieuwe
locatie.
Pagina: 31
32 E-handleiding voor Notebook PC
Het touchpad gebruiken
De aanwijzer verplaatsen
U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te
activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de
aanwijzer op het scherm te verplaatsen.
Horizontaal schuiven
Verticaal schuiven
Diagonaal schuiven
Pagina: 32
E-handleiding voor Notebook PC 33
Bewegingen met één vinger
Tikken/dubbeltikken
• Tik op een app om deze te selecteren.
• Dubbeltik op een app om deze te starten.
Slepen en neerzetten
Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger
zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe
locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.
Pagina: 33
34 E-handleiding voor Notebook PC
Klikkenmetdelinkermuisknop Klikkenmetderechtermuisknop
• Klik op een app om deze te
selecteren.
• Dubbelklik op een app om
deze te starten.
Klik op deze knop om het snelmenu
te openen.
OPMERKING: De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op
het touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop.
Bewegingen met twee vingers
Tik
Tik met twee vingers op de touchpad om de rechtsklikfunctie te
simuleren.
Pagina: 34
E-handleiding voor Notebook PC 35
Uitzoomen Inzoomen
Breng uw twee vingers samen op
de touchpad.
Spreid uw twee vingers open op de
touchpad.
Scrollen met twee vingers
(omhoog/omlaag)
Scrollen met twee vingers (links/
rechts)
Schuif twee vingers om omhoog
of omlaag te scrollen.
Schuif twee vingers om naar links
of rechts te scrollen.
Pagina: 35
36 E-handleiding voor Notebook PC
Slepen en neerzetten
Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt.
Schuif met uw andere vinger over de touchpad om het item te slepen
en neem uw vinger van de knop om het item los te laten.
Gebaren met drie vingers
Tik
Tik met drie vingers op het toetsenbord om Cortana op te roepen.
Pagina: 36
E-handleiding voor Notebook PC 37
Veeg naar links/rechts
Als u meerdere apps hebt geopend, veegt u met drie vingers naar links
of rechts om tussen deze apps te wisselen.
Omhoog vegen Omlaag vegen
Veeg omhoog om een overzicht te
zien van alle momenteel geopende
apps.
Veeg omlaag om het bureaublad
te tonen.
Pagina: 37
38 E-handleiding voor Notebook PC
Bewegingen met vier vingers
Tik
Tik met vier vingers op het touchpad om Action Center (Actiecentrum)
op te roepen.
Uw touchpad aanpassen
1. Start All (Alles)-instellingen van het Action Center
(Actiecentrum).
2. Selecteer Devices (Apparaten) en selecteer daarna Mouse &
touchpad (Muis en touchpad).
3. Stel de instellingen af naar uw voorkeur.
Pagina: 38
E-handleiding voor Notebook PC 39
Sneltoetsen
De sneltoetsen op het toetsenbord van uw laptop kunnen de volgende
opdrachten activeren:
Het toetsenbord gebruiken
Schakelt de luidspreker in of uit
Zet het luidsprekervolume lager
Zet het luidsprekervolume hoger
Vermindert de helderheid van het scherm
Verhoogt de helderheid van het scherm
Schakelt de touchpad in of uit
Helderheid aanpassen van de achtergrondverlichting van
het toetsenbord
Schakelt de weergavemodus
OPMERKING: Zorg dat het tweede scherm is
aangesloten op uw notebook.
Pagina: 39
40 E-handleiding voor Notebook PC
Windows® 10-toetsen
Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows®
toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven:
Opent het startmenu
Geeft het vervolgkeuzemenu weer*
*Op geselecteerde modellen
Functietoetsen
Druk op om de functietoetsen in of uit te schakelen.
Als de functietoetsen zijn ingeschakeld, kunt u de sneltoetsen ook
gebruiken door in combinatie met de toetsen op de bovenste rij
ingedrukt te houden.
Pagina: 40
E-handleiding voor Notebook PC 41
Numerieke toetsen
Bepaalde notebook-modellen
beschikken over een numeriek
toetsenblok. U kunt dit toetsenblok
gebruiken voor numerieke invoer of
om de aanwijzer te besturen.
Druk op
om te schakelen
tussen het gebruik
van het toetsenblok
als cijfertoetsen of als
richtingstoetsen.
OPMERKING: De lay-out van het numerieke toetsenbord kan verschillen
afhankelijke van het model of territorium, maar de gebruiksprocedures
blijven dezelfde.
Pagina: 41
42 E-handleiding voor Notebook PC
Het scherm draaien
Het beeldscherm van uw notebook kan worden afgesteld tot een
hoek van 360 graden. U kunt het scherm afstellen zoals hieronder
weergegeven.
360 graden afstelbaar
Notebookmodus
Pagina: 42
E-handleiding voor Notebook PC 43
Tentmodus
Standmodus
Tabletmodus
OPMERKING: Als u het scherm draait naar de modus Stand, Tent en
Tablet, worden het toetsenbord en de touchpad uitgeschakeld.
Pagina: 45
46 E-handleiding voor Notebook PC
De eerste keer starten
Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen
die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van
Windows® 10.
Uw notebook de eerste keer starten:
1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar
minuten totdat het opstartscherm verschijnt.
2. Kies op het instelscherm uw regio en een taal die u wilt
gebruiken op uw notebook.
3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer I accept (Ik ga akkoord).
4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de
volgende basisonderdelen:
• Personaliseren
• Ga online
• Instellingen
• Uw account
5. Na het configureren van de basisitems, gaat Windows® 10 over
tot de installatie van uw apps en voorkeursinstellingen. Zorg dat
uw notebook ingeschakeld blijft tijdens het instellingsproces.
6. Zodra het instellingsproces is voltooid, verschijnt het bureaublad.
OPMERKING: De schermafbeeldingen in dit hoofdstuk zijn louter
informatief bedoeld.
Pagina: 46
E-handleiding voor Notebook PC 47
Menu Start
Het menu Start is de belangrijkste poort om naar de programma's,
Windows®-apps, mappen en instellingen van uw notebook te gaan.
U kunt het menu Start gebruiken om deze algemene activiteiten uit te
voeren:
• Programma's of Windows®-apps starten
• Gemeenschappelijk gebruikte programma's of Windows®-apps
openen
• De notebookinstellingen aanpassen
• Hulp krijgen bij het Windows-besturingssysteem
• Uw notebook uitschakelen
• Afmelden van Windows of schakelen naar een andere
gebruikersaccount
De accountinstellingen wijzigen, vergrendelen of afmelden van uw account
Open het menu Start
Uw notebook uitschakelen, opnieuw opstarten of in slaapstand zetten
Alle apps starten
Taskview (Taakweergave) starten Een app starten vanaf de taakbalk
Een app starten vanaf het Startscherm
File Explorer (Verkenner) starten
Settings (Instellingen) openen
Start Search (Zoeken)
Pagina: 47
48 E-handleiding voor Notebook PC
Het menu Start openen
Tik op de knop Start in de linkerbenedenhoek van
uw bureaublad.
Plaats uw muisaanwijzer boven de Start-knop in
de linkerbenedenhoek van uw bureaublad en klik erop.
Druk op de Windows-logotoets op uw
toetsenbord.
Programma's openen vanaf het Start-menu
Een van de meest algemene toepassingen van het menu Start is het
openen van programma's die op uw notebook zijn geïnstalleerd.
Tik op het programma om het te starten.
Plaats uw muisaanwijzer over het programma en klik
erop om het te starten.
Gebruik de pijltoetsen om door de programma's te
bladeren. Druk op om deze te starten.
OPMERKING: Selecteer All apps (Alle apps) onderaan in het linkerpaneel
om een volledige lijst van de programma's en mappen op uw notebook in
alfabetische volgorde weer te geven.
Pagina: 48
E-handleiding voor Notebook PC 49
Windows®-apps
Dit zijn apps die aan het menu Start zijn bevestigd en als tegels worden
weergegeven voor gemakkelijke toegang.
OPMERKING: Voor sommige Windows® apps moet u zich aanmelden bij
uw Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.
Pagina: 49
50 E-handleiding voor Notebook PC
Met Windows®-apps werken
Gebruik het aanraakscherm, de touchpad of het toetsenbord van uw
notebook om uw apps te starten, aan te passen en te sluiten.
Windows®-apps openen vanaf het menu Start
Tik op de app om deze te starten.
Plaats uw muisaanwijzer over de app en klik erop om
deze te starten.
Gebruik de pijltoetsen om door de apps te bladeren.
Druk op om een app te starten.
Windows®-apps aanpassen
Met de volgende stappen kunt u apps verplaatsen, hun grootte
aanpassen, loskoppelen of vastmaken aan de taakbalk vanaf het menu
Start:
Apps verplaatsen
Tik op en houd de app vast en sleep deze vervolgens
naar een nieuwe locatie.
Plaats uw muisaanwijzer boven de app en sleep deze
vervolgens naar een nieuwe locatie.
Pagina: 50
E-handleiding voor Notebook PC 51
Apps loskoppelen
Druk en houd de app vast en tik dan op het pictogram
.
Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de
rechtermuisknop; Klik vervolgens op Unpin from Start
(Loskoppelen van start).
Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op of (alleen op geselecteerde
modellen) en selecteer vervolgens Unpin from Start
(Loskoppelen van start).
De grootte van apps wijzigen
Houd de app ingedrukt en tik dan op . Selecteer
vervolgens een grootte voor een apptegel.
Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met de
rechtermuisknop; Klik vervolgens op Resize (Grootte
wijzigen) .
Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op of (alleen op geselecteerde
modellen), selecteer dan Resize (Grootte wijzigen) en
selecteer een grootte voor de app-tegel.
Pagina: 51
52 E-handleiding voor Notebook PC
Meer apps vastmaken aan het menu Start
Houd vanaf All apps (Alle apps) de app vast die u wilt
toevoegen aan het menu Start en tik dan op Pin to Start
(Vastmaken aan start).
Plaats vanaf All apps (Alle apps) uw muisaanwijzer
boven de app die u wilt toevoegen aan het menu Start
en klik erop met de rechtermuisknop. Klik dan op Pin to
Start (Vastmaken aan start).
Druk onder All apps (Alle apps) op of
(alleen op geselecteerde modellen) op
de app die u wilt toevoegen aan het menu Start en
selecteer dan Pin to Start (Vastmaken aan start).
Apps vastmaken aan de taakbalk
Druk en houd de app vast en tik dan op Pin to taskbar
(Vastmaken aan taakbalk).
Plaats uw muisaanwijzer boven de app en klik met
de rechtermuisknop erop. Klik dan op Pin to taskbar
(Vastmaken aan de taakbalk).
Gebruik de pijltoetsen om naar de app te navigeren.
Druk op of (alleen op geselecteerde
modellen) en selecteer dan Pin to taskbar (Vastmaken
aan de taakbalk).
Pagina: 52
E-handleiding voor Notebook PC 53
Taakweergave
Schakel snel tussen geopende apps en programma's met de
taakweergavefunctie. U kunt deze taakweergave ook gebruiken om te
schakelen naar een ander bureaublad.
Taakweergave starten
Klik op het pictogram in de taakbalk of veeg vanaf
de linkerrand van het scherm.
Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram op
de taakbalk en klik erop.
Druk op op uw toetsenbord.
Pagina: 53
54 E-handleiding voor Notebook PC
Snap-functie
De functie Snap (Uitlijnen) toont apps naast elkaar, zodat u kunt werken
met of schakelen tussen apps.
Snap-hotspots
U kunt apps naar deze hotspots slepen en neerzetten om hen op hun
plaats uit te lijnen.
Pagina: 54
E-handleiding voor Notebook PC 55
Snap (Uitlijnen) gebruiken
of
1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Sleep de titelbalk van uw app en plaats de app aan
de rand van het scherm om te worden uitgelijnd.
3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande
stappen om een andere app uit te lijnen.
1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Houd de toets ingedrukt en gebruik dan de
pijltoetsen op de app uit te lijnen.
3. Start een andere app en herhaal de bovenstaande
stappen om een andere app uit te lijnen.
Pagina: 55
56 E-handleiding voor Notebook PC
Actiecentrum
Het Action Center (Actiecentrum) consolideert meldingen van apps en
biedt één plaats waar u ermee kunt werken. Het heeft ook een bijzonder
nuttige sectie Quick Actions (Snelle acties) onderaan.
Actiecentrum starten
Klik op het pictogram in de taakbalk of veeg vanaf
de rechterrand van het scherm.
Plaats uw muisaanwijzer boven het pictogram op
de taakbalk en klik erop.
Druk op op uw toetsenbord.
Pagina: 56
E-handleiding voor Notebook PC 57
Andere sneltoetsen
Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij
het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 10.
\ Opent het Start-menu
Hiermee wordt het Action Center (Actiecentrum)
gestart
Start het bureaublad
Opent de File Explorer (Verkenner)
Opent het paneel Share (Delen)
Opent Settings (Instellingen)
Opent het paneel Connect (Verbinden)
Activeert het vergrendelscherm
Minimaliseert het momenteel actieve venster

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T.

Stel een vraag over de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T

Heb je een vraag over de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Asus ZenBook Flip UX562FD-A1039T zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.