AEG DBB5760HM handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de AEG DBB5760HM. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: AEG
  • Product: Afzuigkap
  • Model/naam: DBB5760HM
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 19
www.aeg.com
20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de
tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. Model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de
kap ontkoppellen van de elektrische voeding door het verwijderen van
de stekker of door het loskoppelen van de algemene schakelaar van
de woning. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen. Deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen
vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en
behoefte kennis, mits ze onder juist toezicht zijn of instructies hebben
gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en zich bewust zijn van
de verwante gevaren. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden,
om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Schoonmaak en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen
zonder toezicht. De ruimte moet voldoende geventileerd worden,
wanneer de afzuigkap wordt gebruikt samen met andere apparaten die
NL GEBRUIKSAANWIJZING
Pagina: 20
21
NEDERLANDS
werken op gas of andere brandstoffen. De kap moet regelmatig worden
schoongemaakt, zowel van binnen als van buiten (MINSTENS EENS
PER MAAND), in elk geval de instructies opvolgen die uitdrukkelijk zijn
aangegeven in de onderhoudsinstructies in deze handleiding.
Indien de normen voor het schoonmaken van de afzuigkap, en voor het
vervangen en schoonmaken van de filters niet worden nageleefd, kan
dat brandgevaar opleveren. Het is ten strengste verboden voedsel direct
boven de vlam te bereiden onder de kap.
1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Het gebruik van open vlammen is schadelijk
voor de filters en kan brand veroorzaken,
dus moet in ieder geval worden vermeden.
Het frituren moet constant in de gaten
gehouden worden om te voorkomen dat
oververhitte olie brand vat.
WAARSCHUWING: Wanneer de
kookplaat in gebruik is, kunnen de
toegankelijke delen van de afzuigkap
heet worden
Voor vervanging van de lamp alleen het
type lamp gebruiken dat aangegeven is in
het deel ‘onderhoud / vervangen van de
lamp’ in deze handleiding.
Waarschuwing! Het apparaat niet
aansluiten op het elektriciteitsnet
voordat de installatie volledig is
voltooid.
Voor de technische normen en de
veiligheidsnormen die moeten worden
nagekomen in verband met de afvoer van
rookgassen moet u zich strikt houden aan
de bepalingen van de regelgeving van de
lokale autoriteiten.
De afgevoerde lucht mag niet worden
weggeleid door een kanaal dat ook
gebruikt wordt voor de afvoer van rook die
geproduceerd wordt door apparaten op gas
of andere brandstoffen.
De kap mag niet zonder correct
gemonteerde lampjes worden gebruikt of
achtergelaten, omdat er dan gevaar voor
een elektrische schok bestaat.
Gebruik de afzuigkap nooit zonder correct
gemonteerd rooster!
De afzuigkap mag NOOIT worden gebruikt
als plek om spullen op te leggen, tenzij
uitdrukkelijk aangegeven.
Gebruik alleen de bevestigingsschoeven
die bij het product worden geleverd voor
de installatie, of, indien niet meegeleverd,
koop het juiste type schroeven. Gebruik
de juiste lengte voor de schroeven die zijn
aangegeven in de Installatiehandleiding.
In geval van twijfel, raadpleeg een erkend
servicecentrum of soortgelijk gekwalificeerd
personeel.
LET OP! Wanneer schroeven en
bevestigingsmiddelen niet geϊnstalleerd
worden zoals aangegeven in deze
instructies kan dit elektrische gevaren
tot gevolg hebben.
2.HET GEBRUIK
De kap is ontwikkeld om rook en
kookdampen af te zuigen. In het bijgesloten
montageboekje is aangegeven welke
uitvoering mogelijk is voor het model in Uw
bezit: in de afzuigversie met afvoer naar
buiten of in de filtrerende versie met
luchtcirculatie .
3.HET INSTALLEREN
De netspanning moet corresponderen met
de spanning die vermeld wordt op het etiket
met eigenschappen, aan de binnenkant
van de wasemkap. Als de wasemkap
een stekker heeft, moet deze in een
stopcontact worden gestoken dat voldoet
aan de geldende voorschriften op een, ook
na de installatie, goed bereikbare plaats.
Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse
verbinding met het net) of is deze, ook na
de installatie, niet goed te bereiken, dan
moet er een tweepolige schakelaar worden
geplaatst die de volledige ontkoppeling
van het net garandeert in het geval
van een overspanning van klasse III,
in overeenstemming met de installatie
normen.
Attentie!Alvorens de wasemkap weer
aan het voedingsnet aan te sluiten
controleer of deze goed functioneert,
controleer altijd of de voedingskabel
goed gemonteerd is.
Pagina: 21
www.aeg.com
22
De minimum afstand tussen het kookvlak
van het fornuis en het laagste deel van de
afzuigkap mag niet onder de 50cm liggen,
in geval van een elektrisch fornuis en 65cm,
in geval van een gas- of gemengd fornuis.
Indien in de installatie-aanwijzing van
het gaskooktoestel een grotere afstand
wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.
4. ONDERHOUD
Attentie! Koppel, voor ieder
onderhoud, eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg
te trekken of door de hoofdschakelaar
van de woning uit te schakelen.
De kap moet regelmatig schoon gemaakt
worden, zowel binnen als buiten (tenminste
met dezelfde regelmaat waarmee de
vetfilters gereinigd worden). Gebruik
voor het reinigen een doek die u vochtig
maakt met een beetje neutraal vloeibaar
reinigingsmiddel. Gebruik geen producten
die schuurmiddelen bevatten.
GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!
Attentie! Als u deze aanwijzingen
m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de filters
niet opvolgt, kan dat tot brand leiden.
Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade aan de motor of schade t.g.v.
brand die het gevolg zijn van ondeskundig
onderhoud of niet opvolgen van de
bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
4.1 Vetfilter - Het metalen vetfilter moet
eenmaal per maand worden gereinigd
met neutrale reinigingsmiddelen, met de
hand of in de vaatwasmachine op lage
temperaturen en met een kort programma.
Door hem in de vaatwasmachine te wassen
kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar
dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.
Pagina: 22
23
NEDERLANDS
4.2 Type 20 LONG LIFE - Wasbaar kool-
stoffilter
De koolstoffilter kan om de twee maanden
gewassen worden in warm water en met
geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine
op 65°C (in het geval van een reiniging in de
vaatmachine voer een volledige wascyclus
uit en zonder vaten).
Verwijder het overtollige water zonder de
filter te beschadigen, daarna het matje uit
de plastic structuur verwijderen en om deze
goed te drogen doe het matje in de over
voor 10 minuten op 100°C. Vervang het
matje om de 3 jaar en elke keer dat het doek
beschadigt is.
4.3 Type 15 - NIET wasbaar koolstoffilter
De verzadiging van de koolstoffilter vindt
plaats na een min of meer geprolongeerd
gebruik en hangt af van het soort koken en
de regelmaat waarmee de vetfilter wordt
gewassen. In ieder geval moet de filter
minstens om de 4 maanden vervangen
worden.
Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt
worden
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Regenereerbaar koolstoffilter
De koolstoffilter moet iedere twee maanden ge-
regenereerd worden (of wanneer het systeem
voor aanduiding van de verzadiging van de fil-
ters aangeeft dat dit nodig is, indien dit systeem
voorzien is op het toestel in uw bezit). Dit moet
gebeuren volgens onderstaande procedure:
1. Ontkoppel het elektrische huishoudtoestel
van het elektriciteitsnet.
2. Reinig het oppervlak van de filter met een
vochtige doek op om alle aanslag van vet
op het oppervlak weg te nemen.
3. Plaats de filter gedurende 45 minuten n een
oven op 200 graden.
4. Zet de oven uit en wacht een uur vooraleer
de filter eruit te halen.
Aandacht! Controleer of de filter is afgekoeld
vooraleer die aan te raken.
Type SUPCHARC-E
Pagina: 23
www.aeg.com
24
5. BEDIENINGSELEMENTEN
De kap is voorzien van een
bedieningspaneel met een schakelaar
voor de snelheid van afzuiging en een
schakelaar voor de verlichting van het
fornuis.
In geval van een sterkere dampconcentratie
een hogere zuigkracht gebruiken.
We raden aan de afzuigkap 5 minuten
voordat men begint te koken aan te doen
en deze nog voor ongeveer 15 minuten
nadat men beëindigt heeft aan te laten.
De schakelaars bevinden zich aan de
voorkant van de kap:
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Toets ON/OFF snelheid
Toets activering-deactivering
bedieningspaneel
2 Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 1
3 Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 2
4 Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 3
5 Toets Aanzuigsnelheid (vermogen) 4
Opmerking: De Aanzuigsnelheid
(vermogen) 4 blijft gedurende 5 minuten
actief, om vervolgens terug te keren
naar de vorige instelling.
6 Functietoets "Breeze"
(Ventilatie omgeving)
De kap zal gedurende een uur op
de lage aanzuigsnelheid (vermogen)
functioneren en wordt vervolgens
uitgeschakeld.
7 Toets voor de controle en de
activering-deactivering verzadiging
filters
8 Signalering Functie Hob2
Hood
9 Toets ON/OFF verlichting
Toets Activering - Deactivering
bedieningspaneel
Druk, met de kap in de stand-bymodus,
op de toets 1 , alle leds gaan uit en het
bedieningspaneel is gedeactiveerd.
Druk nogmaals op de toets 1 , alle leds
gaan branden en het bedieningspaneel is
geactiveerd.
Functie Activering - Deactivering controle
verzadiging koolstoffilter
Druk, met de kap in de stand-bymodus,
langer dan 3 seconden op de toets 5
Toets 7 het lampje begint te knipperen
om aan te geven dat de controle van
de verzadiging van het koolstoffilter
geactiveerd is.
Toets 7 het lampje zal vast branden
om aan te geven dat de controle van
de verzadiging van het koolstoffilter
gedeactiveerd is.
Functie controle en reset verzadiging
filters
Met regelmatige tussenpozen, afhankelijk
van de gebruiksduur van de kap, zal de
toets 7 gaan branden om aan te geven
dat het onderhoud van de filters uitgevoerd
moet worden, volgens de aanwijzingen
verstrekt in de betreffende paragrafen.
Toets 7 brandt vast: het onderhoud van
het vetfilter moet worden uitgevoerd
Toets 7 knippert: het onderhoud van het
koolstoffilter moet worden uitgevoerd
Reset indicator verzadiging filters
Druk, met de kap in de stand-bymodus,
langer dan 3 seconden op de toets 7
Indien nodig, de handeling herhalen.
Pagina: 24
25
NEDERLANDS
5.1 Hob2
Hood
De kap is voorzien van een “draadloze”
verbinding (wireless) met de kookplaat
waarmee automatisch de meest geschikte
snelheid (zuigkracht) wordt ingesteld.
Raadpleeg het instructieboekje van de
kookplaat om te controleren of de functie
aanwezig is en compatibel.
Bij eerste aansluiting op het stroomnet of bij
een plotselinge stroomonderbreking (black-
out), wacht 1 minuut zodat de verbinding
met de kap wordt hersteld. Wanneer de kap
in de functie Hob2
Hood functioneert, zal de
toets 8 branden.
6. VERLICHTING
De kap is voorzien van een
verlichtingssysteem gebaseerd op de
LEDDEN technologie.
De Ledden zorgen voor een optimale
verlichting, voor een 10 maal langere
tijdsduur ten opzichte van de traditionele
lampjes en een elektriciteitsbesparing van
wel 90%.
Attentie! Niet direct in het led-licht
kijken.
Om de lampen te vervangen, neem contact
op met de erkende assistentie service voor
de reserveonderdelen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de AEG DBB5760HM.

Stel een vraag over de AEG DBB5760HM

Heb je een vraag over de AEG DBB5760HM en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de AEG DBB5760HM. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de AEG DBB5760HM zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.