Perfectcare 7000 S... прирачник
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 прирачник

Упатство за употреба за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 во Холандски. Овој PDF прирачник има 52 страници.

PDF 52 1.1mb

Погледнете го прирачникот за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 подолу. Сите прирачници на ManualsCat.com може да се прегледаат потполно бесплатно. Со копчето „Изберете јазик“, можете да го изберете јазикот на прирачникот што сакате да го видите.

MANUALSCAT | MK

Прашање и одговори

Имате прашање за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 но не можете да го најдете одговорот во упатството за употреба? Можеби корисниците на ManualsCat.com можат да Ви помогнат да одговорите на Вашето прашање. Со пополнување на формуларот подолу, Вашето прашање ќе се појави под прирачникот за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Ве молиме погрижете се да го опишете Вашиот проблем со Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 колку што можете поточно. Колку поточно е Вашето прашање, толку поголеми се шансите брзо да добиете одговор од друг корисник. Кога некој ќе одговори на Вашето прашање, ќе бидете автоматски известени со е-пошта.

Постави прашање за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Страница: 1
28 МАКЕДОНСКИ Вовед Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips! За да целосно ја искористите поддршката која ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/welcome. Важно Пред да го користите апаратот внимателно прочитајте ја брошурата со важни информации и упатството за користење. Зачувајте ги двата документа за во иднина. Овој апарат е наменет само за домашна употреба. Во случај на каква било комерцијална употреба, несоодветна употреба или непридржување до упатствата, производителот не прифаќа никаква одговорност и гаранцијата нема да важи. Опасност • Не ја потопувајте пеглата или садот за пареа во вода. Предупредување • Пред да го вклучите апаратот, проверете дали напонот наведен на плочката одговара на напонот на електричната мрежа. • Немојте да го користите апаратот ако на приклучокот, кабелот, цревото за довод на пареа или на самиот апарат има видливи оштетувања, или ако апаратот ви паднал или од него тече вода. • За да се избегне опасност, кабелот за напојување или цревото за довод на пареа во случај на оштетување треба да ги замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации. • Никогаш не го оставајте апаратот без надзор кога е приклучен на електричната мрежа. • Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да добиле упатства за безбедно користење на апаратот или да се под надзор за да се овозможи безбедно користење и да се информирани за можните опасности. • Не дозволувајте децата да си играат со апаратот. • Пеглата и кабелот за напојување држете ги подалеку од дофат на деца помлади од 8 години додека апаратот е вклучен или додека се лади. • На децата им е дозволено само да го чистат апаратот и да ја вршат процедурата за чистење бигор или да ја активираат функцијата Calc- Clean под надзор. • Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist vismaz 2 stundas, lai izvairītos no apdegumu riska. Regulāri atkaļķojiet tvaika ģeneratoru vai veiciet Calc-Clean procedūru saskaņā ar nodaļā “Tīrīšana un apkope” sniegtajiem norādījumiem. • Nepievienojiet aromatizētu ūdeni, ūdeni no veļas žāvētāja, etiķi, cieti, atkaļķošanas līdzekļus, gludināšanas palīglīdzekļus, ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citas ķimikālijas, jo tās var izraisīt ūdens noplūdi, brūnus traipus vai ierīces bojājumus. • Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Elektromagnētiskie lauki (EMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību. Otrreizējā pārstrāde - Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos (2012/19/ES). - Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Garantija un atbalsts Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.
Страница: 2
29 МАКЕДОНСКИ • Држачот на пеглата и грејната плоча можат значително да се загреат и можат да предизвикаат изгореници ако ги допрете. Доколку сакате да го преместите садот за пареа, немојте да го допирате држачот на пеглата. • Кога ќе завршите со пеглање, кога го чистите апаратот, кога го полните или празните садот за пареа и кога ја оставате пеглата дури и на кратко: поставете ја пеглата на држачот, исклучете ја и извлечете го приклучокот од ѕидниот штекер. • Исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се лади најмалку 2 часа за да избегнете ризик од изгореници. Редовно чистете го бигорот или активирајте ја функцијата Calc-Clean на садот за пареа во согласност со упатствата во поглавјето „Чистење и одржување“. • Не додавајте парфимирана вода, вода од машина за сушење алишта, оцет, штирак, средства за отстранување бигор, адитиви за пеглање, вода чија содржина на бигор е намалена на хемиски начин или други хемикалии, затоа што можат да предизвикаат течење на вода, појава на кафени дамки или оштетување на апаратот. • Овој апарат е наменет само за употреба во домаќинства. Електромагнетни полиња (EMF) Овој уред од Philips е во согласност со сите важечки стандардни и одредби во однос на изложеноста на електромагнетни полиња. Рециклирање - Овој симбол укажува на тоа дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU). - Придржувајте се до законите во вашата земја за посебно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје. Гаранција и поддршка Доколку ви се потребни информации или поддршка, посетете ја страницата www.philips.com/support или прочитајте го посебниот леток за светска гаранција. • Внимавајте кабелот за напојување и цревото за довод на пареа да не дојдат во допир со жешката грејна плоча на пеглата. • Пред да извршите чистење на бигор или да ја активирате функцијата Calc-Clean, исклучете го апаратот од штекер и оставете го да се лади најмалку 2 часа за да избегнете ризик од изгореници. • Немојте да го отворате и отстранувате регулаторот EASY DE-CALC од садот за пареа додека го користите и кога садот за пареа е жежок или под притисок. • Доколку пареа или капки жешка вода излегуваат под регулаторот EASY DE-CALC додека апаратот се загрева, исклучете го апаратот и оставете го да се лади најмалку 2 часа. Прицврстете го регулаторот EASY DE- CALC. Ако и понатаму излегува пареа, исклучете го апаратот и контактирајте со сервисниот центар овластен од Philips. • На садот за пареа ставајте го само регулаторот EASY DE-CALC кој се испорачува со апаратот. • Држете ги прстите и дланките подалеку од грејната плоча кога е активирана пареата за да избегнете изгореници при пеглањето. • Никогаш не ја насочувајте пареата кон луѓе или животни. • Важи за сериите на производи Perfect Care Elite Plus и Perfect Care 9000: немојте да ја нишате или движите пеглата напред-назад во воздух кога е активиран интелигентниот режим за автоматска пареа за да избегнете изгореници од пареата. ВНИМАНИЕ: жешка површина Површините се загреваат при користењето (кај пегли кои на куќиштето имаат симбол за топлина). Внимание • Апаратот приклучувајте го само во заземјен ѕиден штекер. • Апаратот мора да го користите и да го поставувате на рамна површина која е отпорна на топлина. Кога ја поставувате пеглата на држачот, проверете дали површината на која ја поставувате е стабилна. Држачот е долниот дел на пеглата или делот на кој се поставува пеглата кога не се користи. • Редовно проверувајте дали на кабелот и на цревото за довод има оштетувања. • Приклучокот мора да се приклучи во штекер со исти технички карактеристики. • Одмотајте го кабелот за напојување до крај пред да го приклучите во ѕидниот штекер.
Марка:
Philips
Производ:
Пегли
Модел / име:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Вид на документ:
PDF
Достапни јазици:
Холандски, Англиски, Германски, Француски, Шпански, Италијански, Шведски, Португалски, Дански, Полски, Норвежанец, Фински, Романија, Турски, Словачка, Грчки, Унгарски, Словен., Хрватски, Украина., Бугар, Латвијан, Литвански, Естонски, Албански, Македонец, Казахстан, Хебрејски.