Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G rokasgrāmata

Galaxy A52s 5G

Lietotāja rokasgrāmata Samsung Galaxy A52s 5G, kas ietverta Spāņu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 977 lapas.

Iepriekšējā lapa
Lapa: 1
Latviešu 555 Informācija par drošību Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības informāciju, pirms jūs lietojat ierīci.Tā satur vispārīgu drošības informāciju par ierīcēm un var iekļaut saturu, kas nav piemērojams jūsu ierīcei. Sekojiet brīdinājumu un piesardzības informācijai, lai novērstu savainojumus sev un citiem un lai novērstu jūsu ierīces bojājumus. Termins“ierīce”attiecas uz produktu un tā akumulatoru, produkta komplektācijā iekļautajām vienībām un jebkuriem Samsung apstiprinātiem piederumiem, kas tiek lietoti ar produktu. Brīdinājums! Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos Jūsu ierīce satur magnētus. Ieturiet drošu atstatumu starp savu ierīci un objektiem, ko var ietekmēt magnēti, piemēram, kredītkartēm un implantējamām medicīnas ierīcēm. Ja jums ir implantējama medicīnas ierīce, pirms lietošanas apspriedieties ar savu ārstu Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas Nedroši savienojumi var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos. Neskarieties pie ierīces, strāvas vadiem, spraudņiem vai kontaktligzdas ar mitrām rokām vai citām mitrām ķermeņa daļām Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu. Atvienojot strāvas vadu, nevelciet to ar pārāk lielu spēku Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.
Lapa: 2
Latviešu 556 Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, kamēr notiek ierīces uzlāde Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu. Tieši nesavienojiet lādētāja pozitīvo un negatīvo polu Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt ugunsgrēku vai pakļaut sevi nopietnas traumas riskam. Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikā Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai ierīces darbības traucējumus. Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, piederumus un izejmateriālus • Neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana var saīsināt ierīces kalpošanas laiku vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.Tādējādi arī var izraisīt aizdegšanos vai akumulatora eksploziju. • Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un kabeli, kas ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru, lādētāju vai kabeli, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta. • Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung. Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli • Pielietojot uz ierīci pārmērīgu spiedienu, tā var tikt bojāta, eksplodēt vai aizdegties. • Saņemot sitienu vai nokrītot, iespējams gūt savainojumu. Nemetiet un nesasitiet ierīci • Tas var radīt bojājumus jūsu ierīcei vai tās akumulatoram, izraisīt ierīces darbības traucējumus, vai samazināt tās darbības ilgumu. • Tas var izraisīt arī pārkaršanu, aizdegšanos, ugunsgrēku, vai citus apdraudējumus.
Lapa: 3
Latviešu 557 Izmantojiet un utilizējiet ierīci un lādētāju piesardzīgi • Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem. • Nesasitiet un necaurduriet ierīci. • Nepakļaujiet ierīci augstu ārējo spiedienu iedarbībai, kas var novest pie iekšējā īsslēguma vai pārkaršanas. Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem • Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai. • Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatora uzlādēšanas spēju un darbmūžu. • Tieši nesavienojiet akumulatora pozitīvo un negatīvo polu un izvairieties no to saskares ar metāla priekšmetiem. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt akumulatora darbības traucējumus. • Neizmantojiet kabeli, kura apvalks ir nolobījies vai ir bojāts, un neizmantojiet lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts vai darbojas nepareizi. • Neieslēdziet un neizslēdziet ierīci, kamēr akumulatoru nodalījums ir atvērts. Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā • Var rasties akumulatora sūce. • Ierīce var pārkarst un uzliesmot. Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Lapa: 4
Latviešu 558 Izvairieties no daudzfunkcionālās kontaktligzdas un lādētāja mazā gala saskares ar elektrību vadošiem materiāliem, kā šķidrumiem, putekļiem, metāliskiem pulveriem un zīmuļu galiem. Nepieskarieties pie daudzfunkcionālās kontaktligzdas ar asiem instrumentiem un nepakļaujiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu triecienam Elektrību vadoši materiāli var radīt termināļu īssavienojumu vai koroziju, kas var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku. Izmantojot bezvadu lādētāju, nenovietojiet starp ierīci un bezvadu lādētāju svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un kartes ar magnētiskajām joslām Iespējama nepareiza ierīces uzlāde vai tās pārkaršana. Nekodiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru • Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces bojājumus vai eksploziju, vai arī aizdegšanos. • Ar mazām sastāvdaļām var aizrīties bērni vai dzīvnieki. • Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi. Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam. Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.
Lapa: 5
Latviešu 559 Uzmanību Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt traumas vai mantas bojājumus Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā • Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus.Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību. • Izmantojot LTE savienojumu, var traucēt citu ierīču darbībai, piemēram, audio aprīkojumam un tālruņiem. Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija • Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību. • Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram. • Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences. • Elektronisko ierīču lietošana, atrodoties lidmašīnā, var traucēt lidmašīnas elektroniskajiem navigācijas instrumentiem. Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma režīmā. • Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.
Lapa: 6
Latviešu 560 Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībai Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences. Nelietojiet šo ierīci tuvu pie ierīcēm vai iekārtām, kas izstaro radio frekvences, piemēram, skaņas sistēmām un radio torņiem Radio frekvences var izraisīt ierīces darbības traucējumus. Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē • Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru. • Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes. • Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzināšanas zonās. • Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem. Ja kāda ierīces daļa ir saplīsusi, dūmo vai no tās nāk deguma smaka, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā • Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. • Ja ierīce dūmo vai no tās nāk deguma smaka, iespējama akumulatora uzsprāgšana vai ugunsgrēks.
Lapa: 7
Latviešu 561 Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet veselo saprātu un darbojieties saskaņā ar sekojošo informāciju: • Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem. • Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Pārliecinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts. • Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama. • Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas. • Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. • Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.
Lapa: 8
Latviešu 562 Atbilstoši kopiet un pareizi ekspluatējiet šo ierīci Neļaujiet ierīcei samirkt • Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas. • Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā. • Šajā ierīcē ir uzstādīti iekšējie šķidruma indikatori. Ierīces bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu. Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta. Ierīci var izmantot vietās, kur vides temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Jūs varat uzglabāt ierīci -20 °C līdz 50 °C temperatūrā. Ierīces izmantošana vai uzglabāšana temperatūrā ārpus ieteicamā diapazona var izraisīt ierīces bojājumus vai samazināt akumulatora kalpošanas laiku • Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ekrāna darbības traucējumus vai akumulatora eksploziju. • Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa). • Ja ierīcei ir noņemams akumulators, to var uzglabāt atsevišķi vietās, kur vides temperatūra ir no 0 °C līdz 45 °C. Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām • Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi. • Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.
Lapa: 9
Latviešu 563 Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā • Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini. • Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes. Neskarieties pie ierīces, ja tā ir pārkarsusi. Pretējā gadījumā iespējami zemas temperatūras apdegumi, apsārtums un ādas pigmentācija • Esiet uzmanīgs, ilgstoši izmantojot pārkarsušu ierīci un neļaujiet tai ilgstoši saskarties ar ādu. • Nesēdiet uz ierīces un izvairieties no tās tiešas un ilgstošas saskares ar ādu, veicot uzlādi vai tai esot pievienotai barošanas avotam. • Izturība pret augstu temperatūru katram cilvēkam atšķiras. Lūdzu, ievērojiet īpašu piesardzību, ja ierīci lieto bērni, vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Nelietojiet šo ierīci ar noņemtu aizmugurējo pārsegu Akumulators var izkrist no ierīces, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus. Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus. Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.
Lapa: 10
Latviešu 564 Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā • Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm. • Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. • Ja kādam no jūsu radiniekiem šādas ierīce laikā ir notikušas epilepsijas lēkmes vai ģībšana, pirms šīs ierīces lietošanas vērsieties pie ārsta. • Ja sajūtat muskuļu spazmas vai dezorientāciju, nekavējieties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar ārstu. • Lai novērstu acu pārpūli, ieturiet regulāras pauzes ierīces izmantošanas laikā. Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.
Lapa: 11
Latviešu 565 Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību • Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus. • Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu. • Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku. • Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu. • Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla. Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties • Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus. • Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem. Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces • Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. • Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.
Lapa: 12
Latviešu 566 Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā • Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. • Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas. Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem • Pretējā gadījumā varat sabojāt ierīci vai izraisīt tās darbības traucējumus. • Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini. Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana • Akumulatoriem var būt traucēta darbība, ja tie netiek izmantoti ilgāku laika periodu. • Nelietojamā ierīce ar laiku izlādējas un pirms lietošanas tā ir jāuzlādē. • Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, kad tas netiek izmantots. • Izmantojiet akumulatoru tikai tādiem nolūkiem, kādiem tas ir paredzēts. • Rīkojieties atbilstoši visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai nodrošinātu šīs ierīces un akumulatora pēc iespējas garāku kalpošanas mūžu. Bojājumi vai neapmierinoša ierīces veiktspēja brīdinājumu un norādījumu neievērošanas rezultātā var anulēt ražotāja garantiju. • Ierīce ar laiku var nolietoties. Noteiktu detaļu nomaiņa un remonts tiek segts garantijas perioda laikā, bet tas neattiecas uz bojājumiem vai nolietošanos neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā. Ierīces lietošanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus • Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni. • Runājiet tieši mikrofonā.
Lapa: 13
Latviešu 567 Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci • Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, nogādājiet to Samsung servisa centrā. • Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu. • Neizjauciet vai atkārtoti neizmantojiet akumulatoru. • Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet ierīci. Izņemot akumulatoru, kamēr ierīce ir ieslēgta, var izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ierīces tīrīšanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus • Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu. • Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli. • Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai elektrotriecienu, vai arī aizdegšanos. • Nepakļaujiet ierīci putekļiem, sviedriem, tintei, eļļai un ķīmiskiem produktiem, piemēram, kosmētikai, antibakteriālam aerosolam, roku tīrīšanas līdzeklim, mazgāšanas līdzeklim un insekticīdiem. Iespējami ierīces ārējo un iekšējo detaļu bojājumi vai pasliktināta veiktspēja. Ja jūsu ierīce ir saskārusies ar kādu no iepriekš minētajām vielām, izmantojiet mīkstu bezplūksnu drānu, lai to notīrītu. Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem Pretējā gadījumā var rasties ierīces darbības traucējumi. Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti Ja ļaujat ierīci remontēt nekvalificētām personām, iespējams to sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.
Lapa: 14
Latviešu 568 Esiet rūpīgs, apejoties ar SIM kartēm, atmiņas kartēm un kabeļiem • Ievietojiet kartē ierīci vai pievienojot tai kabeli, pārliecinieties, ka tas tiek veikts pareizā orientācijā. • Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci. • Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem. • Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu. • Pielietojot pārmērīgu spēku kartes ievietošanā vai kabeļa pievienošanā, ir iespējams izraisīt daudzfunkcionālās kontaktligzdas vai citu ierīces daļu bojājumus. Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem. Aizsargājiet savus personīgos datus un novērsiet konfidenciālas informācijas noplūdi • Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu. • Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. • Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
Lapa: 15
Latviešu 569 • Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju. • Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju. • Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN. Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus. Ļaunprogrammatūra un vīrusi Lai aizsargātu ierīci pret ļaunprogrammatūru un vīrusiem, ievērojiet šos ieteikumus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi vai datu zudums, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija • Nelejupielādējiet nezināmas programmas. • Neapmeklējiet neuzticamas tīmekļa vietnes. • Izdzēsiet aizdomīgus ziņojumus un e-pastus no nezināmiem sūtītājiem. • Iestatiet paroli un regulāri to mainiet. • Deaktivizējiet bezvadu funkcijas, piemēram, Bluetooth, kad tās netiek lietotas. • Ja ierīces uzvedība ir dīvaina, palaidiet antivīrusu programmu, lai noteiktu, vai ierīce nav inficēta. • Pirms nesen lejupielādētu programmu un failu atvēršanas palaidiet ierīcē antivīrusu programmu. • Uzstādiet datorā antivīrusu programmas un regulāri tās palaidiet, lai pārbaudītu, vai nav notikusi inficēšanās. • Nerediģējiet reģistra iestatījumus un nemodificējiet ierīces operētājsistēmu.
Lapa: 16
Latviešu 570 Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura. Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Lapa: 17
Latviešu 571 Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Atruna Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.
Lapa: 18
Latviešu 572 „TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMITIEK NODROŠINĀTI„AR VISIEMTRŪKUMIEM." SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAMVAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTASVAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBUVAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURAVAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU,TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEMVAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEMTIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIESVAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJUVAI KAS RADUŠIES JUMSVAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURAVAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠTIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.” Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu. Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Samsung Galaxy A52s 5G, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Samsung Galaxy A52s 5G rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Samsung Galaxy A52s 5G pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Samsung Galaxy A52s 5G

Vārds
E-pasts
Komentārs

Skatīt Samsung Galaxy A52s 5G rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

  • Zīmols: Samsung
  • Produkts: Viedtālruņi
  • Modelis/nosaukums: Galaxy A52s 5G
  • Faila tips: PDF
  • Pieejamās valodas: Angļu, Vācu Valoda, Holandiešu Valoda, Spāņu Valoda, Ungāru Valoda, Franču Valoda, Ķīniešu Valoda, Portugāliete, Horvātu, Arābu Valoda, Bulgārs, Hindi