Series 2200 EP2220 rokasgrāmata
Philips Series 2200 EP2220 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips Series 2200 EP2220, kas ietverta Poļu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 290 lapas.

PDF 290 1.1mb

Skatīt Philips Series 2200 EP2220 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips Series 2200 EP2220, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips Series 2200 EP2220 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips Series 2200 EP2220 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips Series 2200 EP2220

Lapa: 1
Latviešu Saturs Ierīces pārskats (A att.) _______________________________________________________________________________ 67 Vadības panelis (B att.)_______________________________________________________________________________ 67 Ievads ________________________________________________________________________________________________ 68 Pirms pirmās lietošanas reizes_______________________________________________________________________ 68 Dzērienu gatavošana_________________________________________________________________________________ 70 Ierīces iestatījumu pielāgošana ______________________________________________________________________ 72 Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana___________________________________________________ 74 Tīrīšana un kopšana __________________________________________________________________________________ 75 Ūdens filtrs „AquaClean” _____________________________________________________________________________ 77 Ūdens cietības iestatīšana ___________________________________________________________________________ 79 Atkaļķošanas procedūra (30 min)____________________________________________________________________ 79 Piederumu pasūtīšana _______________________________________________________________________________ 81 Traucējummeklēšana ________________________________________________________________________________ 81 Tehniskie rādītāji _____________________________________________________________________________________ 86 Ierīces pārskats (A att.) A1 Vadības panelis A10 Apkopes vāks A2 Tašu paliktnis A11 Datu etiķete ar modeļa numuru A3 Maltās kafijas nodalījums A12 Ūdens tvertne A4 Kafijas pupiņu tvertnes vāks A13 Karstā ūdens tekne A5 Regulējama kafijas tekne A14 Kafijas biezumu konteiners A6 Elektrības kontaktdakša A15 Kafijas biezumu tvertnes priekšpuse A7 Smalcinātāja iestatījumu slēdzis A16 Pilēšanas paplātes pārsegs A8 Kafijas pupiņu piltuve A17 Pilēšanas paplāte A9 Gatavošanas vienība A18 Pilēšanas paplātes pilnuma indikators Piederumi A19 Smērvielas tūbiņa A22 Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte A20 Ūdens filtrs „AquaClean” A23 Klasiskais piena putotājs (tikai atsevišķiem modeļiem) A21 Mērkarote A24 LatteGo (piena tvertne) (tikai atsevišķiem modeļiem) Vadības panelis (B att.) Pārskatu par visām pogām un ikonām skatiet B attēlā. Apakšā ir atrodams apraksts. 67 Latviešu Latviešu
Lapa: 2
Dažas pogas/ikonas ir paredzētas tikai konkrētiem tipiem. B1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga B7 Brīdinājuma ikonas B2 Dzēriena ikonas* B8 Sākšanas indikators B3 Aromāta stipruma / maltās kafijas ikona B9 Palaišana/apturēšana poga B4 Dzēriena daudzuma ikona B10 „Calc / Clean” funkcijas ikona B5 Piena daudzuma ikona (tikai konkrētiem tipiem) B11 AquaClean funkcijas ikona B6 Kafijas temperatūras ikona (tikai konkrētiem tipiem) * Dzēriena ikonas: espreso, espreso lungo, kafija, americano, kapučīno, late makjato, karstais ūdens, tvaiks (tikai konkrētiem tipiem) Ievads Apsveicam ar jūsu Philips pilnīgi automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātās atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome. Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk. Lai palīdzētu jums uzsākt un izmantot kafijas automātu pēc iespējas efektīvāk, Philips piedāvā dažādu veidu atbalstu. Iepakojuma saturs: 1 Šī lietošanas rokasgrāmata, kurā iekļauti lietošanas norādījumi ar attēliem un detalizētāka informācija par ierīces tīrīšanu un kopšanu. Ir pieejamas vairākas šī espreso automāta versijas, un tām visām ir atšķirīgas funkcijas. Katrai versijai ir savs modeļa numurs. Modeļa numurs ir redzams uz datu etiķetes apkopes durtiņu iekšpusē (skatīt A11 att.). 2 Atsevišķā drošības brošūra, kas satur norādījumus par ierīces drošu lietošanu. 3 Lai saņemtu tiešsaistes atbalstu (bieži uzdotie jautājumi, filmas u. c.), noskenējiet QR kodu uz brošūras vāka vai apmeklējiet vietni www.philips.com/coffee-care Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrītā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna. Šī ierīce automātiski pielāgo maltās kafijas daudzumu, kas tiek izmantots visgaršīgākās kafijas pagatavošanai. Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas porcijas. Pirms pirmās lietošanas reizes noteikti jāizskalo „LatteGo” (piena tvertne) vai klasiskais piena putotājs. Pirms pirmās lietošanas reizes 1. Iekārtas iestatīšana Kad iekārta tiek ieslēgta, no karstā ūdens teknes vai no kafijas teknes var tikt izvadīts neliels daudzums ūdens. Tas ir normāli. 68 Latviešu
Lapa: 3
ON 2. AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min.) Plašāku informāciju skatiet nodaļā „AquaClean ūdens filtrs”. 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Ūdens cietības iestatīšana Norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Ūdens cietības iestatīšana”. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. LatteGo salikšana (tikai noteiktiem modeļiem) CLICK 69 Latviešu Latviešu
Lapa: 4
5. Klasiskā piena putotāja (tikai noteiktiem modeļiem) salikšana 1 2 Dzērienu gatavošana Vispārīgās darbības 1 Ielejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas. 2 Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. - Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu. Uzsilšanas laikā dzērienu ikonu indikatori iedegas un pa vienam nodziest. - Ierīce ir gatava lietošanai, kad visi dzērienu ikonu indikatori deg nepārtraukti. 3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. Lai kafijas padeves teknes augstumu pielāgotu izmantotās (1. att.) tases vai glāzes izmēram, bīdiet tekni uz augšu vai uz leju. Dzērienu personalizēšana Ar šo ierīci varat pielāgot dzēriena iestatījumus pēc vēlēšanās. Pēc dzēriena izvēlēšanās ir iespējams: 1 Pielāgot aromāta stiprumu, pieskaroties aromāta stipruma ikonai (2. att.). No trim pieejamajām stipruma pakāpēm zemākā ir vājākā, bet augstākā ir stiprākā. 2 Pielāgot dzēriena daudzumu, pieskaroties dzēriena daudzuma (3. att.) un/vai piena daudzuma ikonai (tikai atsevišķiem modeļiem). Iespējamas ir trīs augstuma izvēles: zema, vidēja un augsta. Atbilstoši savai izvēlei varat pielāgot arī kafijas temperatūru. Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām 1 Lai pagatavotu kafiju, pieskarieties izraudzītā dzēriena ikonai. - Aromāta stipruma un daudzuma indikatori iedegas, attēlojot iepriekš izraudzīto iestatījumu. - Tagad varat pielāgot vēlamajai garšai atbilstošo dzērienu. 2 Nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu. - Dzēriena izvadīšanas laikā dzēriena ikonas indikators mirgo. Tikai atsevišķiem modeļiem: Kafija amerikāņu gaumē (americano) tiek pagatavota no espreso un ūdens. Pagatavojot americano, ierīce vispirms izvada espreso un pēc tam ūdeni. 3 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. Lai pagatavotu divas kafijas vienlaikus, pieskarieties dzēriena ikonai divreiz. Indikators 2x iedegas. 70 Latviešu
Lapa: 5
Dzērienu ar pienu pagatavošana, izmantojot LatteGo (piena tvertni) LatteGo komplektā ir piena tvertne, rāmis un glabāšanas krūzītes vāks. Lai novērstu noplūdes risku, pirms piena tvertnes uzpildīšanas pārliecinieties, vai rāmis ir pareizi samontēts ar piena tvertni. 1 Lai saliktu „LatteGo”, vispirms ievietojiet piena tvertnes augšpusi zem āķa rāmja augšpusē (4. att.). Tad iespiediet vietā piena tvertnes apakšējo daļu. Kad tā nofiksējas vietā, dzirdēsit klikšķi (5. att.). Piezīme. Pirms piena tvertnes un rāmja savienošanas pārliecinieties, vai tie ir tīri, it īpaši šo daļu saskares virsmas. 2 Nedaudz sagāziet LatteGo un uzlieciet to uz karstā ūdens teknes (6. att.). Tad iespiediet to vietā, līdz tā nofiksējas (7. att.). 3 Uzpildiet „LatteGo” ar pienu līdz līmenim, kas norādīts uz piena tvertnes atbilstoši dzērienam, kuru vēlaties pagatavot (8. att.). Piena tvertni nedrīkst uzpildīt virs maksimālā līmeņa atzīmes. Ja piena daudzums ir personalizēts, iespējams, ka piena tvertnē ir jāiepilda vairāk vai mazāk piena, nekā šim dzērienam ir norādīts uz LatteGo. Vienmēr izmantojiet pienu tieši no ledusskapja, lai būtu vislabākais rezultāts. 4 Novietojiet tasi uz pilēšanas paplātes. 5 Pieskarieties izraudzītā dzēriena ar pienu ikonai. - Tagad varat pielāgot dzērienu iestatījumus pēc vēlēšanās. 6 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . - Dzēriena izvadīšanas laikā dzēriena ikonas indikators mirgo. Gatavojot kapučīno vai late makjato, ierīce vispirms izvada pienu un pēc tam kafiju. Gatavojot caffè latte, iekārta vispirms izvada kafiju un pēc tam pienu. - Lai apturētu piena padevi pirms ierīce ir izvadījusi iepriekš iestatīto daudzumu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. 7 Lai apturētu visa dzēriena (piena un kafijas) padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, nospiediet un pieturiet sākšanas/apturēšanas pogu. Piena putošana ar klasisko piena putotāju Lai iegūtu vislabāko putu kvalitāti, vienmēr izmantojiet tieši no ledusskapja ņemtu pienu. 1 Sasveriet uz ierīces esošo melno silikona rokturi pa kreisi un uzbīdiet piena putotāju uz tā (9. att.). 2 Gatavojot kapučīno, piena krūzē iepildiet aptuveni 100ml piena, bet late makjato gadījumā iepildiet aptuveni 150ml piena. 3 Iegremdējiet piena putotāju pienā 1 cm dziļumā. 4 Pieskarieties tvaika ikonai (10. att.). - Iedegas tvaika ikonas indikators, un sāk mirgot sākšanas indikators. 5 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu , lai saputotu pienu (11. att.). - Ierīce sāk uzsilt, tvaiks tiek iespiests pienā, un piens tiek saputots. 6 Kad tasē ir iepildīts vēlamais daudzums piena putu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz, lai pārtrauktu piena putošanu. Nekad neputojiet pienu ilgāk par 90 sekundēm. Putošana tiek automātiski apturēta pēc 90 sekundēm. Nav nepieciešams putošanas laikā kustināt piena trauku, lai iegūtu vislabākās piena putas. 71 Latviešu Latviešu
Lapa: 6
Kafijas pagatavošana no maltas kafijas Ja, piemēram, jūs dodat priekšroku citas šķirnes kafijai vai kafijai ar samazinātu kofeīna daudzumu, pupiņu vietā varat izvēlēties maltu kafiju. 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, un nogaidiet, līdz tā ir gatava darbam. 2 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā (12. att.) vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku. 3 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. 4 Izvēlieties vienu dzērienu. 5 Trīs sekundes (13. att.) turiet nospiestu aromāta stipruma ikonu. - Iedegas maltās kafijas indikators un sāk pulsēt sākšanas indikators. 6 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 7 Lai apturētu dzēriena vai kafijas padevi pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. Izmantojot malto kafiju, vienlaikus varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu. Maltās kafijas indikators neietilpst saglabājamo iestatījumu klāstā. Katru reizi, kad vēlaties izmantot maltās kafijas iestatījumu, turiet 3 sekundes nospiestu aromāta stipruma ikonu. Izvēloties malto kafiju, jūs nevarat izvēlēties citu aromāta stiprumu. Karsta ūdens padeve 1 Ja LatteGo vai piena putotājs ir pievienots noņemiet to. 2 Pieskarieties karstā ūdens ikonai (14. att.). - Dzēriena daudzuma indikatori iedegas, attēlojot iepriekš izraudzīto dzēriena iestatījumu attiecībā uz karsto ūdeni. 3 Pieskaroties ūdens daudzuma ikonai (3. att.), pielāgojiet ūdens daudzumu atbilstoši savai izvēlei. 4 Nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu. - Karstā ūdens ikonā esošais indikators mirgo, un no karstā ūdens teknes (15. att.) tiek izvadīts karsts ūdens. 5 Lai apturētu karstā ūdens padevi, pirms ierīce ir beigusi darbu, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. Ierīces iestatījumu pielāgošana Gaidstāves laika regulēšana 1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2 Kad ierīce ir izslēgta: pieskarieties „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) ikonai (16. att.) un turiet to nospiestu, līdz iedegas (17. att.) „Calc / Clean” indikators un aromāta stipruma indikatori. 3 Pieskarieties aromāta stipruma ikonai, lai izvēlētos vajadzīgo gaidstāves laiku: 15, 30, 60 vai 180 minūtes. Attiecīgi iedegas 1, 2, 3 vai 4 aromāta stipruma ikonas indikatori. 4 Kad ir pabeigta gaidstāves laika iestatīšana, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. Ierīce tiek izslēgta. 5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. 72 Latviešu
Lapa: 7
Augstākā noklusējuma iestatījuma ieprogrammēšana jūsu dzērieniem Ierīcei ir trīs noklusējuma iestatījumi katram dzērienam: zems, vidējs un augsts. Jūs varat pielāgot tikai augstākā iestatījuma daudzuma vērtību. Jauno daudzuma vērtību var saglabāt, tiklīdz sāk mirgot sākšanas indikators. Pirms sākat programmēt piena dzēriena daudzumu, uzstādiet „LatteGo” un ielejiet tajā pienu. 1 Lai pielāgotu lielāko daudzuma iestatījumu, nospiediet un turiet izraudzītā dzēriena ikonu nospiestu 3 sekundes. - Ierīces dzēriena daudzuma ikonas augšējais indikators un piena daudzuma ikonas augšējais indikators (tikai atsevišķiem modeļiem) sāk mirgot, un sākšanas/apturēšanas poga sāk mirgot, norādot, ka ir aktivizēts programmēšanas režīms. 2 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Ierīce sāk izraudzītā dzēriena pagatavošanu. - Sākumā sākšanas indikators deg nepārtraukti. Kad ierīce ir gatava izvietot pielāgoto daudzumu, sāk mirgot ieslēgšanas/apturēšanas indikators. 3 Kad tasē ir vēlamais kafijas vai piena daudzums, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz. - Gatavojot kapučīno vai late makjato, vispirms tiek izvadīts piens. Kad tasē ir vēlamais piena daudzums, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Ierīce automātiski sāk izvadīt kafiju. Kad tasē ir vēlamais daudzums, vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . Pēc jaunās augstākā iestatījuma noklusējuma daudzuma vērtības ieprogrammēšanas ierīce izvadīs šādu daudzumu ikreiz, kad izvēlēsieties lielāko dzēriena daudzumu. Jūs varat noregulēt tikai augstāko noklusējuma daudzuma līmeni. Ja vēlaties atgriezties pie noklusējuma daudzuma iestatījumiem, skatiet sadaļu „Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana”. Kafijas temperatūras regulēšana Ierīces bez temperatūras ikonas 1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2 Kad ierīce ir izslēgta: nospiediet un turiet nospiestu kafijas daudzuma ikonu, līdz šīs ikonas indikators iedegas (18. att.). 3 Pieskarieties daudzuma ikonai, lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru: normāla, augsta vai maksimālā. - Iedegas attiecīgi indikators 1, 2 vai 3. 4 Kad ir pabeigta kafijas temperatūras iestatīšana, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Ja ierīci neizslēgsiet, tā pēc kāda laika automātiski izslēgsies. Ierīces ar temperatūras ikonu (tikai EP3221) 1 Lai izvēlētos vēlamo temperatūras iestatījumu, atkārtoti pieskarieties temperatūras ikonai. Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana Ierīce piedāvā iespēju jebkurā brīdī atjaunot dzērienu noklusējuma iestatījumus. Noklusējuma iestatījumus var atjaunot tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. 73 Latviešu Latviešu
Lapa: 8
1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. 2 Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu espreso ikonu. - Iedegas indikatori dzērienu iestatīšanas ikonu centrā. Sāk mirgot sākšanas/apturēšanas indikators, kas norāda uz gatavību iestatījumu atjaunošanai. 3 Lai apstiprinātu, ka vēlaties atjaunot iestatījumus, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 4 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana Kafijas stiprumu var mainīt ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi, kas atrodas pupiņu tvertnē. Jo zemāks ir sasmalcināšanas iestatījums, jo smalkāk kafijas pupiņas tiek samaltas un jo spēcīgāka ir kafija. Ir pieejami 12 dažādi smalcināšanas iestatījumi. Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot smalcinātāja iestatījumus, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis). Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā sajustu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni. Lai nebojātu smalcinātāju, negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē. 1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes. 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku. 3 Pieskarieties espreso ikonai un nospiediet ieslēgšanas/apturēšanas pogu. 4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet smalcināšanas iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa kreisi vai pa labi. (19. att.) Vadības paneļa pīkstienu deaktivizēšana 1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2 Kad iekārta ir izslēgta, pieskarieties un turiet kafijas ikonu (espresso lungo ikona EP3221), līdz ikona iedegas. Sāk mirgot sākšanas indikators. 3 Vēlreiz pieskarieties kafijas ikonai, lai deaktivizētu vadības paneļa pīkstienus. Kafijas ikonas indikators nodziest. 4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli. 5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad vadības paneļa pīkstieni ir deaktivizēti. Piezīme. Ja pēc tam, kad turat nospiestu kafijas ikonu, tās indikators nenodziest, tas nozīmē, ka vadības paneļa pīkstieni jau ir deaktivizēti. Lai tos atkal aktivizētu, vēlreiz pieskarieties ikonai un apstipriniet, nospiežot palaišanas/apturēšanas pogu. Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas un palaišanas/apturēšanas pogas pīkstienus nevar deaktivizēt. Gatavošanas vienības izņemšana un ievietošana Videopamācības par gatavošanas vienības noņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care. Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces 1 Izslēdziet ierīci. 74 Latviešu
Lapa: 9
2 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku (20. att.). 3 Nospiediet rokturi (21. att.) PUSH un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (22. att.). Gatavošanas vienības ievietošana Pirms iebīdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, vai tā ir pareizā pozīcijā. 1 Pārbaudiet, vai gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra esošajai bultai ir jābūt savietotai ar melno bultu un N (23. att.). - Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības (24. att.) pamatni. 2 Iebīdiet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos (25. att.) esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi (26. att.). Nespiediet pogu PUSH. 3 Aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Tīrīšana un kopšana Ja ierīci regulāri tīra un apkopj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju un vienmērīgu kafijas plūsmu. Lai iegūtu informāciju, kad un kā tīrīt ierīces noņemamās daļas, skatiet turpmāk sniegto tabulu. Vairāk informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care. Pārskatu par daļām, kuras var iztīrīt trauku mazgāšanas mašīnā, skatiet D attēlā. Noņemamās daļas Tīrīšanas intervāls Tīrīšanas veids Gatavošanas vienība Katru nedēļu Izņemiet gatavošanas vienību no ierīces. Noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens. Katru mēnesi Tīriet gatavošanas vienību ar Philips kafijas eļļas notīrīšanas tableti. Klasiskais piena putotājs Pēc katras lietošanas reizes Vispirms izvadiet karsto ūdeni ar piena putotāju, kas pievienots ierīcei rūpīgas tīrīšanas nolūkā. Pēc tam izņemiet piena putotāju no ierīces un izjauciet to. Notīriet visas detaļas tekošā krāna ūdenī vai mazgājiet tās trauku mazgāšanas mašīnā. Maltās kafijas nodalījums Reizi nedēļā pārbaudiet, vai maltās kafijas nodalījums nav aizsērējis. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst (27. att.). Dodieties uz www.philips.com/coffee-care. lai skatītu izsmeļošas videopamācības. Kafijas biezumu tvertne Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni pēc ierīces aicinājuma. Tīriet to reizi nedēļā. Izņemiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Noskalojiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Kafijas biezumu tvertnes priekšējais panelis nav droši mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā. 75 Latviešu Latviešu
Lapa: 10
Noņemamās daļas Tīrīšanas intervāls Tīrīšanas veids Pilēšanas paplāte Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti (28. att.), kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes indikators. Tīriet pilēšanas paplāti reizi nedēļā. Izņemiet pilēšanas paplāti (29. att.) un nomazgājiet to tekošā krāna ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pilēšanas paplāti varat mazgāt arī trauku mazgāšanas mašīnā. Kafijas biezumu tvertnes priekšējais panelis (att. A15) nav droši mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā. „LatteGo” Pēc katras lietošanas reizes Noskalojiet „LatteGo” tekošā krāna ūdenī vai mazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Gatavošanas vienības eļļošana Ik pēc 2 mēnešiem Skatiet eļļošanas tabulu un ieeļļojiet gatavošanas vienību ar Philips smērvielu. Ūdens tvertne Katru nedēļu Izskalojiet ūdens tvertni tekošā krāna ūdenī. Gatavošanas vienības tīrīšana Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas palieku dēļ. Vairāk informācijas un atbalsta videoklipus par gatavošanas grupas noņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu skatiet vietnē www.philips.com/coffee-care. Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī 1 Izņemiet gatavošanas vienību. 2 Rūpīgi izskalojiet gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru (30. att.). 3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nožūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru nokļūšanu gatavošanas vienībā. Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrīšanas tabletēm Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrīšanas tabletes. 1 Novietojiet zem kafijas teknes tasi. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni. 2 Ievietojiet kafijas eļļas notīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā. 3 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (2. att.). 4 Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu . Kad sagatavota pustase ūdens, atvienojiet automātu no strāvas padeves. 5 Ļaujiet kafijas eļļas notīrīšanas šķīdumam iedarboties vismaz 15 minūtes. 6 Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā un ieslēdziet automātu, lai pabeigtu gatavošanas ciklu. Izlejiet tases saturu. 7 Izņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku. Noņemiet gatavošanas vienību un rūpīgi noskalojiet to tekošā ūdenī. 8 Ielieciet gatavošanas vienību un ūdens tvertni atpakaļ un novietojiet zem kafijas teknes tasi. 9 Pieskarieties kafijas ikonai un pēc tam nospiediet aromāta stipruma ikonu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju (2. att.). Nepievienojiet malto kafiju. Lai sāktu gatavošanas ciklu, nospiediet palaišanas/apturēšanas pogu . Atkārtojiet to divas reizes. Izlejiet tases saturu. 76 Latviešu
Lapa: 11
Gatavošanas vienības eļļošana Ik pēc 2 mēnešiem eļļojiet gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga. 1 Uzklājiet uz gatavošanas vienības (31. att.) virzuļa (pelēkās daļas) plānu smērvielas kārtu. 2 Uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz gatavošanas vienības (32. att.) vārpstas (pelēkās daļas). 3 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs (33. att.) esošās sliedes (sk. attēlu). LatteGo (piena tvertnes) tīrīšana LatteGo tīrīšana pēc katras lietošanas reizes 1 Izņemiet „LatteGo” no ierīces (34. att.). 2 Izlejiet visu atlikušo pienu. 3 Nospiediet atbrīvošanas pogu un noņemiet piena tvertni no „LatteGo” rāmja (35. att.). 4 Mazgājiet detaļas trauku mazgājamajā mašīnā vai remdenā tekošā krāna ūdenī ar nedaudz tīrīšanas līdzekļa. Klasiskā piena putotāja tīrīšana Klasiskā piena putotāja tīrīšana pēc katras lietošanas reizes Higiēnas apsvērumu dēļ tīriet piena putotāju katru reizi, kad to izmantojat, un pasargājiet to no piena atlieku uzkrāšanās. 1 Zem piena putotāja palieciet tasi. 2 Pieskarieties tvaika ikonai un pēc tam nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu , lai sāktu tvaika izvadīšanu un neatstājiet piena atliekas piena putotājā. 3 Lai pēc dažām sekundēm apturētu tvaika padevi vēlreiz nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu. 4 Piena putotāju tīriet ar mitru drānu. Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana 1 Ļaujiet piena putotājam pilnīgi atdzist. 2 Sagāziet piena putotāju pa kreisi (36. att.) un noņemiet gan metāla, gan silikona daļu (37. att.). 3 Izjauciet abas daļas (38. att.) un izskalojiet tīrā ūdenī vai izmazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā. Raugieties, lai mazā atvere uz metāla caurulītes (39. att.) ir pilnīgi tīra un nav nosprostota ar piena paliekām. 4 No jauna uzstādiet abas piena putotāja daļas un piestipriniet piena putotāju pie ierīces. Ūdens filtrs „AquaClean” Jūsu ierīcē ir iespējota opcija „AquaClean”. Varat ievietot „AquaClean” ūdens filtru ūdens tvertnē, lai saglabātu kafijas garšu. Tas arī mazina nepieciešamību pēc attīrīšanas, samazinot kaļķakmens veidošanos ierīcē. „AquaClean” ūdens filtru var iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai tiešsaistē vietnē www.philips.com/parts-and-accessories. AquaClean funkcijas ikona un indikators Lai norādītu filtra statusu, jūsu iekārta ir aprīkota ar AquaClean ūdens filtra indikatoru (40. att.). Izmantojiet tālāk sniegto tabulu, lai redzētu, kādas darbības ir nepieciešams veikt, kad indikators ir ieslēgts vai mirgo. 77 Latviešu Latviešu
Lapa: 12
Kad lietojat ierīci pirmo reizi, pārliecinieties, vai AquaClean indikators sāk mirgot oranžā krāsā. Tas norāda, ka varat sākt izmantot AquaClean ūdens filtru. Ja neaktivizēsiet AquaClean ūdens filtru, indikators pēc brīža automātiski izslēgsies. Kad filtru ir uzstādīts un aktivizēts, izmantojot AquaClean ikonu, AquaClean indikators kļūst zils, lai apstiprinātu, ka AquaClean ūdens filtrs ir aktīvs. Kad filtrs ir nolietots, AquaClean indikators atkal mirgo oranžā krāsā, lai atgādinātu, ka filtrs jāaizstāj ar jaunu. Kad oranžais AquaClean indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt AquaClean filtru, vispirms atkaļķojot ierīci. „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšana (5 min.) Ierīce automātiski nenosaka, ka ūdens tvertnē ir ievietots filtrs. Tādēļ jāaktivizē katrs jauns „AquaClean” ūdens filtrs, kuru instalējat, izmantojot „AquaClean” ikonu. Kad oranžais „AquaClean” indikators ir izslēgts, jūs joprojām varat aktivizēt ūdens „AquaClean filtru”, bet vispirms jāatkaļķo ierīce. Ierīce nebija pilnībā atkaļķota pirms „AquaClean” ūdens filtra lietošanas sākšanas. Pirms „AquaClean” ūdens filtra aktivizēšanas tas jāsagatavo, mērcējot to ūdenī, kā aprakstīts zemāk. Ja to neizdarīsiet, ūdens vietā ierīcē varētu iekļūt gaiss, kas izraisītu lielu troksni un neļautu ierīcei pagatavot kafiju. 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta. 2 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes (41. att.). 3 Iegremdējiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni un sakratiet/saspiediet to (42. att.). 4 Filtrs tagad ir gatavs lietošanai, un to var ievietot ūdens tvertnē. 5 Ievietojiet filtru vertikāli ūdens tvertnē esošajā filtra savienojumā. Iespiediet to uz leju līdz zemākajam iespējamajam punktam (43. att.). 6 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā. 7 Ja „LatteGo” ir pievienots, noņemiet to. 8 Zem karstā ūdens padeves teknes/piena putotāja novietojiet bļodu. 9 Nospiediet „AquaClean” ikonu uz 3 sekundēm (44. att.). Sāk mirgot sākšanas indikators. 10 Lai sāktu aktivizēšanu, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 11 No karstā ūdens teknes / piena putotāja uzgaļa tiks izvadīts karsts ūdens (3 min). 12 Kad aktivizēšanas process ir pabeigts, zilais „AquaClean” indikators ieslēdzas, apstiprinot, ka „AquaClean” ūdens filtrs ir aktivizēts pareizi. AquaClean ūdens filtra nomaiņa (5 min.) Kad caur filtru ir izplūduši 95 litri ūdens, filtrs vairs nedarbosies. AquaClean indikators kļūst oranžs un sāk mirgot, lai atgādinātu, ka ir jānomaina filtrs. Kamēr tas mirgo, jūs varat nomainīt filtru, vispirms neatkaļķojot ierīci. Ja jūs nenomainīsiet AquaClean ūdens filtru, oranžais indikators pēc kāda laika pārstās mirgot. Tādā gadījumā jūs joprojām varat nomainīt filtru, taču vispirms ierīce ir jāatkaļķo. Kad mirgo oranžais AquaClean indikators: 1 Izņemiet veco AquaClean ūdens filtru. 2 Uzstādiet jaunu filtru un aktivizējiet to, kā aprakstīts sadaļā “AquaClean filtra aktivizēšana (5 min.)”. 78 Latviešu
Lapa: 13
Nomainiet AquaClean ūdens filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nenorāda par nomaiņas nepieciešamību. „AquaClean” atgādinājuma deaktivizēšana Ja vairs nevēlaties izmantot Philips „AquaClean” ūdens filtrus, jebkurā laikā varat deaktivizēt „AquaClean” atgādinājumus („AquaClean” indikators mirgo oranžā krāsā): 1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2 kad ierīce ir izslēgta, turiet nospiestu „AquaClean” ikonu, līdz šīs ikonas indikators iedegas. Sāk mirgot sākšanas indikators. 3 Vēlreiz nospiediet „AquaClean” ikonu, lai deaktivizētu atgādinājumus. „AquaClean” ikonas indikators nodziest. 4 Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu, lai apstiprinātu savu izvēli. 5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai vēlreiz ieslēgtu ierīci. Tagad „AquaClean” atgādinājumi ir deaktivizēti. Piezīme. Aktivizējot jaunu „AquaClean” filtru, automātiski atkal tiks aktivizēti „AquaClean” atgādinājumi. Ūdens cietības iestatīšana Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un ilgāku ierīces darbības laiku, ieteicams pielāgot ūdens cietības iestatījumu jūsu reģionam atbilstošajai ūdens cietībai. Tādējādi tiek novērsta nepieciešamība pārāk bieži atkaļķot ierīci. Pēc noklusējuma ūdens cietības iestatījums ir 4: ciets ūdens. Lai noteiktu ūdens cietību jūsu reģionā, izmantojiet kārbā esošo ūdens cietības testa strēmeli: 1 Iegremdējiet ūdens cietības testa strēmeli vai turiet to krāna ūdenī 1 sekundi (45. att.). 2 Uzgaidiet 1 minūti. Testa strēmeles kvadrātu skaits, kas pārvēršas sarkanā krāsā, norāda uz ūdens cietību (46. att.). Iestatiet ierīci atbilstoši ūdens cietībai: 1 Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 2 Kad ierīce ir izslēgta, pieskarieties aromāta stipruma ikonai un turiet to nospiestu, līdz iedegas (2. att.) visi ikonu indikatori. 3 Pieskarieties aromāta stipruma ikonai 1, 2, 3 vai 4 reizes. Ieslēgto indikatoru skaitam jāatbilst sarkano kvadrātu skaitam uz testa strēmeles (47. att.). Ja uz testa strēmeles nav sarkano kvadrātu (visi kvadrāti ir zaļi), atlasiet 1. indikatoru. 4 Kad ir iestatīta pareiza ūdens cietība, nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas ikonu, lai ieslēgtu ierīci. Ja ūdens cietība vienreiz jau ir iestatīta, ūdens cietības noteikšanai izmanto aromāta stipruma funkciju. Tas neietekmē pēc tam pagatavoto dzērienu aromāta stiprumu. Atkaļķošanas procedūra (30 min) Izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļķošanas līdzekli uz sērskābes, hlorūdeņražskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un nepienācīgi izšķīdināt katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļķošanas līdzeklis, garantija nav 79 Latviešu Latviešu
Lapa: 14
spēkā. Ja ierīce netiek atkaļķota, garantija nav spēkā. Philips atkaļķošanas šķīdumu iespējams iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja indikators „Calc / Clean” sāk mirgot lēnām, ierīci ir nepieciešams atkaļķot. 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta. 2 Ja „LatteGo” vai piena putotājs ir pievienots, noņemiet to. 3 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un iztukšojiet tās, pēc tam ievietojiet atpakaļ. 4 Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Izņemiet „AquaClean” ūdens filtru. 5 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē, pēc tam ielejiet tvertnē ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean (48. att.)” (Atkaļķošana/tīrīšana). Ievietojiet tvertni ierīcē. 6 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes un zem ūdens teknes. 7 Nospiediet uz 3 sek. ikonu „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) un pēc tam nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu . 8 Sākas atkaļķošanas procedūras pirmā fāze. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes. Tā ietver atkaļķošanas ciklu un skalošanas ciklu. Atkaļķošanas cikla laikā indikators „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana) mirgo, norādot, ka notiek atkaļķošanas process. 9 Ļaujiet ierīcei dozēt atkaļķošanas šķīdumu, līdz displejā redzams atgādinājums, ka ūdens tvertne ir tukša. 10 Iztukšojiet ūdens tvertni, izskalojiet to un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei „Calc / Clean” (Atkaļķošana/tīrīšana). 11 Iztukšojiet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes un ūdens teknes. Nospiediet sākšanas/apturēšanas pogu vēlreiz. 12 Sākas atkaļķošanas procedūras otrais cikls – skalošanas cikls –, kas ilgst 3 minūtes. Šajā fāzē indikatori vadības panelī ieslēdzas un izslēdzas, lai parādītu, ka ir aktivizēta skalošanas fāze. 13 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Kad ierīce pārstāj izvadīt ūdeni, atkaļķošanas procedūra ir pabeigta. 14 Ierīce atkal sāks uzsilt. Ierīce atkal ir gatava lietošanai, kad dzērienu ikonu indikatori deg nepārtraukti. 15 Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu „AquaClean” ūdens filtru. - Kad attīrīšanas procedūra ir pabeigta, uz brīdi iemirgojas „AquaClean” indikators, lai atgādinātu par nepieciešamību uzstādīt jaunu „AquaClean” ūdens filtru. Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļķot! Rīcība, ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta Varat pārtraukt atkaļķošanas procedūru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī. Ja atkaļķošanas procedūra ir apturēta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. 1 Rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni. 2 Ar svaigu ūdeni līdz atzīmei Calc / Clean piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu. 3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusi karstā ūdens no ūdens tvertnes, atkārtoti pieskaroties karstā ūdens ikonai (14. att.), un tad pagatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju. Ja atkaļķošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļķošanas procedūra. 80 Latviešu
Lapa: 15
Piederumu pasūtīšana Ierīces tīrīšanai un atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos līdzekļus var iegādāties pie vietējā mazumtirgotāja, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai vietnē www.philips.com/parts-and-accessories. Lai tiešsaistē varētu atrast pilno rezerves daļu sarakstu, ievadiet savas ierīces modeļa numuru. Modeļa numuru varat atrast apkopes vāka iekšpusē. Kopšanas līdzekļi un veida numuri: - atkaļķošanas šķīdums CA6700; - Ūdens filtrs „AquaClean” CA6903 - gatavošanas vienības smērviela HD5061; - kafijas eļļas notīrīšanas tabletes CA6704; Traucējummeklēšana Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā. Brīdinājuma ikonas Brīdinājuma ikona Risinājums Indikators „Ūdens tvertne ir tukša” ir ieslēgts. - Ūdens tvertne ir gandrīz tukša. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. - Ūdens tvertne neatrodas vietā. Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ. Deg indikators, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biezumu tvertni. - Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms ievietojat atpakaļ tvertni. Trauksmes indikators deg - Kafijas biezumu tvertne un/vai pilienu paplāte nav ievietota vai ir ievietota nepareizi. Novietojiet kafijas biezumu tvertni un/vai pilienu paplāti atpakaļ savā vietā un pārliecinieties, vai tās atrodas pareizajā stāvoklī. - Apkopes vāks ir atvērts. Izņemiet ūdens tvertni un pārliecinieties, vai servisa durtiņas ir aizvērtas. Trauksmes indikators mirgo - Gatavošanas vienība nav ievietota ierīcē vai ir ievietota nepareizi. Izņemiet gatavošanas vienību un pārliecinieties, vai tā nostiprināta. Pakāpeniskus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas vienība izņemšana un ievietošana”. - Gatavošanas vienība ir nosprostota. Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to tekošā krāna ūdenī. Pēc tam ieeļļojiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ ierīcē. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Tīrīšana un apkope”. 81 Latviešu Latviešu
Lapa: 16
Brīdinājuma ikona Risinājums Trauksmes indikators deg, un sākšanas indikators mirgo. Ierīcē ir iekļuvis gaiss. Lai izvadītu gaisu no ierīces, piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni, novietojiet tasīti zem klasiskā piena putotāja un nospiediet mirgojošo sākšanas/apturēšanas pogu. Uzmanieties! No klasiskā piena putotāja var izšļākties karsts ūdens. „AquaClean” indikators mirgo: Ievietojiet vai nomainiet „AquaClean” ūdens filtru un aktivizējiet to. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”. Atkaļķošanas indikators lēni mirgo: Atkaļķojiet ierīci. Dzēriena ikonu indikatori iedegas un pa vienam nodziest. Ierīce uzsilst un/vai mēģina izpūst gaisu, kas ir iesūknēts ierīcē. Uzgaidiet, līdz nepārtraukti deg visu dzērienu indikatori. Visu brīdinājuma ikonu indikatori mirgo. Atiestatiet ierīci, atvienojot to no strāvas avota un pievienojot to atpakaļ. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, rīkojieties šādi: - Izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes. - Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ. Ievietojiet to ierīcē pēc iespējas dziļāk un pārliecinieties, ka ievietojāt pareizajā pozīcijā. - Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un pārbaudiet, vai tas nav aizsērējis ar kafijas pulveri. Lai to notīrītu, ievietojiet karotes kātu maltās kafijas nodalījumā un pārvietojiet kātu uz augšu un uz leju, līdz aizsērējumu veidojošā maltā kafija nokrīt nost (27. att.). Izņemiet gatavošanas vienību un noņemiet nokritušo malto kafiju. Ievietojot atpakaļ tīro gatavošanas vienību. - Ieslēdziet ierīci atpakaļ. Ja problēma ir novērsta, tas nozīmē, ka AquaClean filtrs nebija pareizi sagatavots. Pirms AquaClean filtra ievietošanas atpakaļ tam paredzētajā vietā sagatavojiet filtru, kā norādīts 1. un 2. darbībā nodaļā “AquaClean ūdens filtra aktivizēšana (5 min)”. Ja indikatori turpina mirgot, iespējams, ka ierīce ir pārkarsusi. Izslēdziet ierīci un, nogaidiet 30 minūtes un atkal ieslēdziet to. Ja indikatori joprojām mirgo, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet starptautiskajā garantijas brošūrā. Problēmu novēršanas tabula Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, lietojot šo ierīci. Atbalsta video un pilns bieži uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams vietnē www.philips.com/coffee-care. Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā. 82 Latviešu
Lapa: 17
Problēma Iemesls Risinājums Pilēšanas paplāte ātri piepildās. Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē. Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies sarkanais pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. novietojiet krūzi zem padeves teknes, lai savāktu skalojamo ūdeni, kas tiek no tās izvadīts. Indikators, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas biezumu tvertni, joprojām deg. Kafijas biezumu tvertne ir iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta. Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, nogaidiet 5 sekundes un tad ievietojiet to atpakaļ. Ierīce piedāvā iztukšot kafijas biezumu tvertni, lai gan tvertne nav pilna. Pēc pēdējās kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas ierīcē kafijas ciklu skaitītājs netika atiestatīts. Vienmēr pēc kafijas biezumu tvertnes novietošanas atpakaļ pagaidiet apmēram 5 sekundes. Tādā veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli. Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas biezumu tvertnes skaitītājs netiks atiestatīts. Kafijas biezumu tvertne ir pārpildīta, bet ziņojums „Empty coffee grounds container” (Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni) neieslēdzas. Ir noņemta pilēšanas paplāte, neiztukšojot kafijas biezumu tvertni. Noņemot pilēšanas paplāti, iztukšojiet arī kafijas biezumu tvertni, pat ja tajā ir tikai dažas kafijas biezumu ripas. Tādā veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un no jauna sāks veikt pareizu kafijas biezumu ripu uzskaiti. Gatavošanas vienību nevar izņemt. Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā. Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Mēģiniet vēlreiz izņemt gatavošanas vienību. Sīkākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana un ievietošana”. Gatavošanas vienību nevar ievietot. Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā. Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. aizveriet apkopes vāku un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni. Atstājiet gatavošanas vienību izņemtu. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Pagaidiet 30 sekundes. Pēc tam pievienojiet ierīci un ieslēdziet to. Novietojiet gatavošanas vienību pareizā pozīcijā un ievietojiet ierīcē. Sīkākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „Gatavošanas grupas izņemšana un ievietošana”. 83 Latviešu Latviešu
Lapa: 18
Problēma Iemesls Risinājums Kafija ir ūdeņaina. Gatavošanas vienība ir netīra vai ir jāieeļļo. Izņemiet gatavošanas vienību, noskalojiet to tekošā krāna ūdenī un ļaujiet tai nožūt. Pēc tam ieeļļojiet kustīgās detaļas. Ierīce veic pašregulācijas procedūru. Šī procedūra tiek sākta automātiski, lietojot ierīci pirmo reizi, mainot kafijas pupiņu veidu vai pēc ilgstoša neizmantošanas perioda. Lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju, pirmajā lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas porcijas. Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš. Iestatiet smalcinātājam smalkāku (zemāku) iestatījumu. Lai pilnībā sajustu atšķirību, pagatavojiet divus vai trīs dzērienus. Kafija ir nepietiekami karsta. Iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Izvēlnē atlasiet maksimālo temperatūras iestatījumu. Auksta glāze samazina dzēriena temperatūru. Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni. Piena pievienošana samazina dzēriena temperatūru. Neatkarīgi no tā, vai jūs pievienojat karstu vai aukstu pienu, piena pievienošana vienmēr samazina kafijas temperatūru. Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni. Kafija netek vai tek lēni. Uz AquaClean ūdens filtrs nav kārtīgi sagatavots uzstādīšanai. Izņemiet AquaClean ūdens filtru un vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, vai AquaClean ūdens filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”. Pēc ilgstoša ierīces neizmantošanas perioda AquaClean ūdens filtrs ir jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, un pēc tam jāievieto atpakaļ. Skatiet 1.-3. darbību sadaļā „AquaClean ūdens filtra aktivizēšana”. AquaClean ūdens filtrs ir aizsērējis. AquaClean ūdens filtrs jānomaina ik pēc trim mēnešiem. Filtrs, kas ir vecāks par trim mēnešiem, var aizsērēt. Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks. Iestatiet smalcinātājam rupjāku (augstāku) iestatījumu. Ņemiet vērā, ka tas ietekmēs kafijas garšu. Gatavošanas vienība ir netīra. Izņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to tekošā krāna ūdenī. 84 Latviešu
Lapa: 19
Problēma Iemesls Risinājums Kafijas padeves tekne ir netīra. Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atvērumus ar cauruļu tīrītāju vai adatu. Maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis. Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst (27. att.). Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar katlakmeni. Ierīces atkaļķošanai izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli. Ja atkaļķošanas lampiņa sāk mirgot, veiciet ierīces atkaļķošanu. Ierīce smalcina kafijas pupiņas, bet neiztek kafija. Maltās kafijas nodalījums ir aizsērējis. Izslēdziet ierīci un izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un novietojiet uz tā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst (27. att.). Piens neputojas. Ierīces ar LatteGo: „LatteGo” nav pareizi salikta. Pārliecinieties, vai piena tvertne ir pareizi piestiprināta pie LatteGo rāmja (klikšķis). Ierīces ar LatteGo: piena tvertne un/vai, LatteGo rāmis ir netīrs. Izjauciet LatteGo un izskalojiet abas detaļas tīrā ūdenī vai izmazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā. Ierīces ar klasisko piena putotāju: Piena putotājs ir netīrs. Rūpīgi iztīriet piena putotāju. Piena veids nav piemērots putošanai. Dažādu veidu piens var veidot atšķirīga apjoma un atšķirīgas kvalitātes putas. Esam pārbaudījuši, ka šādi piena veidi veido labas putas: puskrejots vai pilnpiena govs piens un laktozi nesaturošs piens. No LatteGo piena tvertnes apakšas noplūst piens. Piena tvertne nav pareizi piestiprināta pie rāmja. Vispirms ievietojiet piena tvertnes augšpusi zem āķa rāmja augšpusē. Tad iespiediet vietā piena tvertnes apakšējo daļu. Kad tā nofiksējas vietā, dzirdēsit klikšķi. Ierīcei, iespējams, ir noplūde. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē. Tas ir normāli. Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Padoms. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni, un samaziniet ūdens daudzumu pilēšanas paplātē. 85 Latviešu Latviešu
Lapa: 20
Problēma Iemesls Risinājums Pilēšanas paplāte ir pārpildīta un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka ierīcei ir noplūde. Katru dienu iztukšojiet pilēšanas paplāti, vai tad, kad pa to ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes vāka indikators. Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, un ierīcē tika iesūkts gaiss. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi iespējams. Gatavošanas vienība ir netīra/aizsērējusi. Izskalojiet gatavošanas vienību. Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas. Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, nepārplūst un pilnas pilēšanas paplātes indikators darbojas pareizi. Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, un ierīcē tika iesūkts gaiss. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi iespējams. AquaClean ūdens filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkaļķošanu. Filtrs nav laicīgi uzstādīts pēc tam, kad displejā sāka mirgot AquaClean ūdens filtra indikators. Tas nozīmē, ka ierīcē ir kaļķakmens nogulsnes. Vispirms atkaļķojiet ierīci, tad uzstādiet AquaClean ūdens filtru. Jauno ūdens filtru nevar ievietot. Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru, nevis AquaClean ūdens filtru. Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean ūdens filtri. AquaClean ūdens filtra apaļais gumijas blīvgredzens nav savā vietā. Uzlieciet savā vietā AquaClean ūdens filtra apaļo gumijas blīvgredzenu. Ierīce rada skaļu troksni. Tas ir normāli, ka ierīce lietošanas laikā rada troksni. Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet gatavošanas vienību un ieeļļojiet to. AquaClean ūdens filtrs nebija pareizi sagatavots, un ierīcē tika iesūkts gaiss. No ūdens tvertnes izņemiet AquaClean ūdens filtru, atbilstoši sagatavojiet to un ievietojiet atpakaļ. Detalizētākus norādījumus par darbību secību skatiet sadaļā „AquaClean ūdens filtrs”. Ūdens tvertne nebija pilnībā ievietota, un ierīcē tika iesūkts gaiss. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizā pozīcijā: noņemiet to un ievietojiet to vēlreiz, cik vien dziļi iespējams. 86 Latviešu
Lapa: 21
Svars 7–7,5 kg Barošanas vada garums 1000 mm Ūdens tvertne 1,8 l, noņemama Kafijas pupiņu piltuves ietilpība 275 g Kafijas biezumu tvertnes ietilpība 12 ripas „LatteGo” (piena tvertnes) ietilpība 250 ml Pielāgojams teknes augstums 85–145 mm Nominālais spriegums – jauda – energoapgādes avots Skatiet datu etiķeti apkopes durtiņu iekšpusē (skatīt A11 att.). 87 Latviešu Latviešu Tehniskie rādītāji Ražotājs patur tiesības uzlabot produkta tehniskās specifikācijas. Visi iestatītie lielumi ir aptuveni. Apraksts Vērtība Izmērs (platums x augstums x dziļums) 246 x 372 x 433 mm
Zīmols:
Philips
Produkts:
kafijas automāti
Modelis/nosaukums:
Series 2200 EP2220
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Poļu Valoda, Rumāņu Valoda, Slovakiete, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete