Saeco CA6704 rokasgrāmata
Philips Saeco CA6704 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips Saeco CA6704, kas ietverta Latviešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 1 lapas.

PDF 1 1.1mb
Philips Saeco CA6704 rokasgrāmata
Iepriekšējā lapa

Skatīt Philips Saeco CA6704 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips Saeco CA6704, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips Saeco CA6704 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips Saeco CA6704 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips Saeco CA6704

Lapa: 1
CA6704 Espresso/ kafijas automâti ar tîrîðanas programmu Espresso/ kafijas automâti ar maltâs kafijas nodalîjumu Espresso/ kafijas automâti bez maltâs kafijas nodalîjuma Kafijas automâti ar filtra turçtâju H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ievçrojiet kafijas automâta lietoðanas instrukcijâ sniegtos norâdîjumus par tîrîðanas programmas veikðanu. Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna. Pârliecinieties, vai ûdens tvertne ir piepildîta ar tîru ûdeni. Maltâs kafijas nodalîjumâ ievietojiet tîrîðanas tableti un piespiediet maltâs kafijas funkcijas izvçles taustiòu. Nospiediet gatavoðanas taustiòu, lai sâktu kafijas gatavoðanu. Kad ir pagatavota puskrûzîte ûdens, nospiediet kafijas automâta izslçgðanas taustiòu, lai to izslçgtu. Pagaidiet apmçram 15 minûtes, lai ïautu tîrîtâjam iedarboties. Iztukðojiet krûzîti. Ieslçdziet kafijas automâtu un pabeidziet kafijas gatavoðanas ciklu. Pagatavoto ðíîdumu izlejiet. Noòemiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu un kârtîgi noskalojiet to zem tekoða krâna ûdens. Novietojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu atpakaï uz kafijas automâta un novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna. Divreiz nospiediet maltâs kafijas pagatavoðanas taustiòu, lai kafijas automâts pagatavotu divas krûzîtes kafijas. Neievietojiet maltâs kafijas nodalîjumâ kafiju. Pçc katras pagatavoðanas reizes iztukðojiet krûzîti. Lai iztîrîtu pilienu savâcçju, ielieciet tajâ tîrîðanas tableti un lîdz divâm treðdaïâm piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Tad kârtîgi noskalojiet pilienu savâcçju zem tekoða krâna ûdens. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Ielieciet tableti krûzîtç un piepildiet to ar karstu ûdeni. Pagaidiet, lîdz tablete ir pilnîbâ izðíîdusi. Noòemiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu un iztîriet filtrus un kafijas padeves tekni ar tîrîðanas ðíîdumu. Ja nepiecieðams, izmantojiet sûkli vai nelielu birstîti. Ïaujiet ðíîdumam vismaz 15 minûtes iedarboties. Kârtîgi noskalojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu zem tekoða krâna ûdens un ievietojiet to atpakaï kafijas automâtâ. Lai iztîrîtu pilienu savâcçju, ielieciet tajâ tîrîðanas tableti un lîdz divâm treðdaïâm piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Tad kârtîgi noskalojiet pilienu savâcçju zem tekoða krâna ûdens. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Izslçdziet kafijas automâtu un ïaujiet tam atdzist. Noòemiet no kafijas automâta filtra turçtâju. Izòemiet no filtra turçtâja filtru. Ielieciet filtra turçtâju traukâ. Ielieciet traukâ tableti un piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Izòemiet filtra turçtâju no ðíîduma un kârtîgi noskalojiet to zem tekoða krâna ûdens. Ievietojiet filtra turçtâjâ filtru un pievienojiet filtra turçtâju kafijas automâtam. Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna un pagatavojiet vienu krûzîti kafijas, nepievienojot kafiju. Iztukðojiet krûzîti. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Lietoðanas instrukcija Cienîjamais klient, Apsveicam jûs ar mûsu augstâkâs kvalitâtes kafijas eïïu tîrîðanas lîdzekïa iegâdi. Ar ðo tîrîðanas lîdzekli jûs varat notîrît kafijas paliekas no kafijas pagatavoðanas nodalîjuma filtra vai filtrkausiòa. Lai nodroðinâtu, ka jûsu kafijas automâts turpina darboties nevainojami, mçs iesakâm to notîrît ar kafijas eïïu tîrîðanas lîdzekli reizi mçnesî vai ik pçc 500 krûzîðu kafijas pagatavoðanas. Brîdinâjums: kafijas eïïu tîrîðanas lîdzeklis nenoòem kaïíakmeni. Lai atkaïíotu kafijas automâtu, lietojiet Philips Saeco atkaïíotâju. CA6704 Espresso/ kafijas automâti ar tîrîðanas programmu Espresso/ kafijas automâti ar maltâs kafijas nodalîjumu Espresso/ kafijas automâti bez maltâs kafijas nodalîjuma Kafijas automâti ar filtra turçtâju H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ievçrojiet kafijas automâta lietoðanas instrukcijâ sniegtos norâdîjumus par tîrîðanas programmas veikðanu. Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna. Pârliecinieties, vai ûdens tvertne ir piepildîta ar tîru ûdeni. Maltâs kafijas nodalîjumâ ievietojiet tîrîðanas tableti un piespiediet maltâs kafijas funkcijas izvçles taustiòu. Nospiediet gatavoðanas taustiòu, lai sâktu kafijas gatavoðanu. Kad ir pagatavota puskrûzîte ûdens, nospiediet kafijas automâta izslçgðanas taustiòu, lai to izslçgtu. Pagaidiet apmçram 15 minûtes, lai ïautu tîrîtâjam iedarboties. Iztukðojiet krûzîti. Ieslçdziet kafijas automâtu un pabeidziet kafijas gatavoðanas ciklu. Pagatavoto ðíîdumu izlejiet. Noòemiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu un kârtîgi noskalojiet to zem tekoða krâna ûdens. Novietojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu atpakaï uz kafijas automâta un novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna. Divreiz nospiediet maltâs kafijas pagatavoðanas taustiòu, lai kafijas automâts pagatavotu divas krûzîtes kafijas. Neievietojiet maltâs kafijas nodalîjumâ kafiju. Pçc katras pagatavoðanas reizes iztukðojiet krûzîti. Lai iztîrîtu pilienu savâcçju, ielieciet tajâ tîrîðanas tableti un lîdz divâm treðdaïâm piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Tad kârtîgi noskalojiet pilienu savâcçju zem tekoða krâna ûdens. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Ielieciet tableti krûzîtç un piepildiet to ar karstu ûdeni. Pagaidiet, lîdz tablete ir pilnîbâ izðíîdusi. Noòemiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu un iztîriet filtrus un kafijas padeves tekni ar tîrîðanas ðíîdumu. Ja nepiecieðams, izmantojiet sûkli vai nelielu birstîti. Ïaujiet ðíîdumam vismaz 15 minûtes iedarboties. Kârtîgi noskalojiet kafijas pagatavoðanas nodalîjumu zem tekoða krâna ûdens un ievietojiet to atpakaï kafijas automâtâ. Lai iztîrîtu pilienu savâcçju, ielieciet tajâ tîrîðanas tableti un lîdz divâm treðdaïâm piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Tad kârtîgi noskalojiet pilienu savâcçju zem tekoða krâna ûdens. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Izslçdziet kafijas automâtu un ïaujiet tam atdzist. Noòemiet no kafijas automâta filtra turçtâju. Izòemiet no filtra turçtâja filtru. Ielieciet filtra turçtâju traukâ. Ielieciet traukâ tableti un piepildiet to ar karstu ûdeni. Ïaujiet ðíîdumam 30 minûtes iedarboties. Izòemiet filtra turçtâju no ðíîduma un kârtîgi noskalojiet to zem tekoða krâna ûdens. Ievietojiet filtra turçtâjâ filtru un pievienojiet filtra turçtâju kafijas automâtam. Novietojiet krûzîti zem kafijas padeves krâna un pagatavojiet vienu krûzîti kafijas, nepievienojot kafiju. Iztukðojiet krûzîti. Tagad jûsu kafijas automâts ir tîrs un gatavs lietoðanai. Lietoðanas instrukcija Cienîjamais klient, Apsveicam jûs ar mûsu augstâkâs kvalitâtes kafijas eïïu tîrîðanas lîdzekïa iegâdi. Ar ðo tîrîðanas lîdzekli jûs varat notîrît kafijas paliekas no kafijas pagatavoðanas nodalîjuma filtra vai filtrkausiòa. Lai nodroðinâtu, ka jûsu kafijas automâts turpina darboties nevainojami, mçs iesakâm to notîrît ar kafijas eïïu tîrîðanas lîdzekli reizi mçnesî vai ik pçc 500 krûzîðu kafijas pagatavoðanas. Brîdinâjums: kafijas eïïu tîrîðanas lîdzeklis nenoòem kaïíakmeni. Lai atkaïíotu kafijas automâtu, lietojiet Philips Saeco atkaïíotâju.
Zīmols:
Philips
Produkts:
Nav kategorizēts
Modelis/nosaukums:
Saeco CA6704
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Latviešu Valoda