70PUS8546 rokasgrāmata
Philips 70PUS8546 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips 70PUS8546, kas ietverta Latviešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 98 lapas.

PDF 98 1.1mb

Table of contents

Skatīt Philips 70PUS8546 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips 70PUS8546, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips 70PUS8546 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips 70PUS8546 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips 70PUS8546

Lapa: 1
Saturs 1 Sākuma ekrāns 4 1.1 Sākuma ekrāns un kanāli 4 1.2 Lietotnes un Philips TV kolekcija 4 1.3 Sākuma ekrāna atvēršana 4 2 Uzstādīšana 6 2.1 Izlasiet drošības instrukcijas 6 2.2 Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas 6 2.3 Padomi par vietas izvēli 6 2.4 Strāvas vads 6 2.5 Antenas kabelis 7 2.6 Satelīta antena 7 3 Tālvadības pults 8 3.1 Taustiņu pārskats 8 3.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru 10 3.3 Meklēšana ar balsi 11 3.4 IS sensors 11 3.5 Baterijas 11 3.6 Tīrīšana 11 4 Ieslēgšana un izslēgšana 12 4.1 Ieslēgšana vai gaidstāve 12 4.2 Televizora taustiņi 12 5 Kanāli 13 5.1 Kanālu instalēšana 13 5.2 Kanālu saraksti 13 5.3 Kanālu saraksta kārtošana 13 5.4 Kanālu skatīšanās 14 5.5 Izlases kanāli 17 5.6 Teksts / Teleteksts 18 5.7 Interaktīvā televīzija 19 6 Kanāla instalēšana 21 6.1 Satelīta instalēšana 21 6.2 Antenas instalēšana 23 6.3 Kanālu saraksta kopēšana 26 7 Ierīču pievienošana 28 7.1 Par savienojumiem 28 7.2 CAM ar viedkarti - CI+ 29 7.3 Mājas kinozāles sistēma - HTS 29 7.4 Viedtālruņi un planšetdatori 30 7.5 Blu-ray disku atskaņotājs 30 7.6 Bluetooth 30 7.7 Austiņas 31 7.8 Spēļu konsole 31 7.9 USB cietais disks 31 7.10 USB tastatūra 32 7.11 USB zibatmiņas disks 33 7.12 Fotokamera 33 7.13 Videokamera 34 8 Android TV savienošana 35 8.1 Tīkls un internets 35 8.2 Google konts 36 8.3 Lietotne Philips TV kolekcija 37 9 Aplikācijas 39 9.1 Par aplikācijām 39 9.2 Google Play 39 9.3 Lietotnes startēšana vai apturēšana 40 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 41 9.6 Atmiņa 42 10 Internets 43 10.1 Interneta pārlūkošana 43 10.2 Interneta opcijas 43 11 Ātrā izvēlne 44 12 Avoti 45 12.1 Pārslēgšana uz ierīci 45 12.2 TV ievades opcijas 45 12.3 Ierīces nosaukums un tips 45 12.4 Atkārtota savienojumu skenēšana 45 13 Tīkli 47 13.1 Tīkls 47 13.2 Bluetooth 47 14 Iestatījumi 48 14.1 Attēls 48 14.2 Skaņa 51 14.3 Ambilight iestatījumi 53 14.4 Eko iestatījumi 54 14.5 Vispārīgie iestatījumi 55 14.6 Pulkstenis, reģions un valodas iestatījumi 57 14.7 Android iestatījumi 58 14.8 Universālas piekļuves iestatījumi 58 14.9 Bloķēšanas iestatījumi 59 15 Video, fotoattēli un mūzika 60 15.1 No datora vai NAS 60 15.2 Izlases izvēlne 60 15.3 Izvēlne Populārākie un izvēlne Pēdējie 60 15.4 No USB savienojuma 60 15.5 Videoklipu atskaņošana 60 15.6 Fotoattēlu skatīšana 61 15.7 Mūzikas atskaņošana 63 16 TV ceļvedis 64 16.1 Nepiec. aprīkojums 64 16.2 TV ceļveža dati 64 16.3 TV ceļveža izmantošana 64 17 Ierakstīšana un Pause TV 66 17.1 Ierakstīšana 66 17.2 Pause TV 67 18 Viedtālruņi un planšetdatori 69 18.1 Aplikācija TV Remote App 69 18.2 Google Cast 69 2
Lapa: 2
19 Spēles 70 19.1 Nepiec. aprīkojums 70 19.2 Spēļu vadāmierīces 70 19.3 Spēlējiet spēli no spēļu konsoles 70 20 Ambilight 71 20.1 Ambilight stils 71 20.2 Ambilight izslēgšana 71 20.3 Ambilight iestatījumi 71 20.4 Režīms Lounge Light 71 20.5 Sunrise modinātājs 72 20.6 Ambisleep 72 20.7 Ambilight paplašinājums 72 21 Populārākie 75 21.1 Par funkciju Populārākie 75 21.2 Pašlaik televīzijā 75 21.3 Video pēc piepras. 75 22 Freeview Play 77 22.1 Par Freeview Play 77 22.2 Freeview Play izmantošana 77 23 Netflix 78 24 Alexa 79 24.1 Par Alexa 79 24.2 Alexa izmantošana 79 25 Programmatūra 80 25.1 Atjaun.progr. 80 25.2 Programmatūras versija 80 25.3 Automātiska programmatūras atjaunināšana 81 25.4 Skatīt programmatūras atjauninājumu vēsturi 81 25.5 Atklātā pirmkoda programmatūra 81 25.6 Atklātā pirmkoda licence 81 25.7 Paziņojumi 81 26 Specifikācijas 82 26.1 Vide 82 26.2 Enerģija 82 26.3 Operētājsistēma 82 26.4 Uztveršana 82 26.5 Displeja tips 83 26.6 Displeja ievades izšķirtspēja 83 26.7 Savienojamība 83 26.8 Skaņa 83 26.9 Multivide 83 27 Palīdzība un atbalsts 85 27.1 Televizora reģistrēšana 85 27.2 Palīdzības izmantošana 85 27.3 Traucējummeklēšana 85 27.4 Palīdzība tiešsaistē 87 27.5 Atbalsts un remonts 88 28 Drošība un apkope 89 28.1 Drošība 89 28.2 Ekrāna apkope 90 29 Lietošanas nosacījumi 91 29.1 Lietošanas noteikumi - televizors 91 29.2 Lietošanas noteikumi - Smart TV 91 29.3 Lietošanas noteikumi - Philips TV kolekcija 91 30 Autortiesības 93 30.1 HDMI 93 30.2 Dolby Audio 93 30.3 Dolby Vision un Dolby Atmos 93 30.4 DTS-HD 93 30.5 DTS Play-Fi 93 30.6 Wi-Fi Alliance 93 30.7 Kensington 93 30.8 Citas preču zīmes 94 31 Atruna par trešo pušu piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai programmatūru 95 Alfabētiskais rādītājs 96 3
Lapa: 3
1 Sākuma ekrāns 1.1 Sākuma ekrāns un kanāli Lai izmantotu Android televizora priekšrocības, pieslēdziet televizoru pie interneta. Nospiediet tālvadības pults pogu  HOME, lai piekļūtu Android sākuma ekrānam. Tāpat kā jūsu Android viedtālrunī vai planšetdatorā, sākuma ekrāns ir televizora centrs. Sākuma ekrānā varat izlemt, ko skatīties, pārlūkojot izklaides satura opcijas no lietotnes un tiešraides TV. Sākuma ekrānā ir kanāli, lai jūs varētu piekļūt lieliskam savu iecienīto lietotņu saturam. Varat pievienot arī papildu kanālus vai atrast jaunas lietotnes, lai piekļūtu citam saturam. Sākuma ekrāns ir sakārtots kanālos. Aplikācijas var izvietot savus ieteikumus (ja tie ir pieejami) pēc pašu izvēles kā atsevišķus kanālus sākuma ekrānā. Aplikācijas Iecienītās lietotnes atrodas pirmajā rindā. Šajā rindā iekļautas iepriekš instalētās aplikācijas. Šo aplikāciju secība ir saskaņā ar uzņēmējdarbības līgumiem ar satura pakalpojumu sniedzējiem. Šajā rindā pieejamas arī aplikācijas, piemēram, Philips TV kolekcija, Skatīties TV, TV ceļv, Multivide un citas. Live TV Live TV kanālā redzamas aktuālās pārraides no instalētajiem kanāliem. Play Next kanāls Izmantojot sākuma ekrāna kanālu Play Next (Atskaņot nākamo), vienmēr zināsiet, ko turpināt skatīties. Sāciet skatīšanos no iepriekšējās vietas un saņemiet paziņojumus par jaunām epizodēm kanālā Play Next (Atskaņot nākamo). Filmā vai TV pārraidē nospiediet un turiet atlasīšanas pogu, lai filmu vai TV pārraidi pievienotu tieši kanālam Play Next (Atskaņot nākamo). Google Play filmas un TV kanāls Nomājiet filmas vai TV pārraides šajā kanālā no Google Play filmas un TV. Palīdzības kanāls Šajā kanālā ir norādījumu pamācības videoklipi, lai jūs zinātu, kā izņemt no iepakojuma, savienot ārējās ierīces, instalēt kanālus utt. YouTube kanāls Šajā kanālā ir ieteiktie, abonementa vai populārākie YouTube videoklipi. Kanālu pielāgošana Noklikšķiniet uz pogas CUSTOMIZE CHANNELS (Pievienot kanālus), lai sākuma ekrānā pievienotu un noņemtu kanālus. Piekļuve iestatījumiem sākuma ekrānā Izvēlnei Visi iestatījumi var piekļūt, noklikšķinot uz ikonas augšējā labajā stūrī. Philips TV izvēlnē atrodas arī izvēlne Bieži izmantotie iestatījumi un biežāk izmantoto izvēļņu vienumi, kurus var aktivizēt ar tālvadības pulti. Sistēmas josla sākuma ekrānā Sākuma ekrāna sistēmas joslā ir šādas funkcijas. - Meklēšanas poga: lai sāktu Google meklēšanu ar balss vai teksta ievadi. Meklēšanas rezultāti un to secība tiek sniegta saskaņā ar uzņēmējdarbības līgumiem ar satura pakalpojumu sniedzējiem. - Ievades avots: lai palaistu ievades avotu sarakstu un pārslēgtos uz jebkuru pievienoto ierīci. - Paziņojumi: lai sūtītu jums paziņojumus par Smart TV sistēmu. - Iestatījumi: lai piekļūtu izvēlnei Visi iestatījumi un pielāgotu TV iestatījumus. - Pulkstenis: lai norādītu sistēmas pulksteni. Skatiet arī vietni www.support.google.com/androidtv 1.2 Lietotnes un Philips TV kolekcija Aplikācijas No aplikāciju lapas varat pievienot arī citas aplikācijas kā izlasi. Aplikāciju lapu var atvērt, noklikšķinot uz aplikāciju ikonas rindas Aplikācijas galā kreisajā pusē. Lietotņu lapā atrodas visas instalētās lietotnes, kas piegādātas kopā ar TV, kā arī lietotnes, kuras lietotājs patstāvīgi var instalēt no Philips TV kolekcijas vai Google Play™ veikala. Philips TV kolekcija Visas Premium lietotnes ir pieejamas Philips TV kolekcijas lietotnē. Palaidiet to, izmantojot reklāmkarogu lietotņu rindā. Philips TV kolekcijas lietotnē iekļauti arī jaunu lietotņu ieteikumi un cita informācija. 4
Lapa: 4
1.3 Sākuma ekrāna atvēršana Lai atvērtu sākuma ekrānu un atvērtu elementu… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet vienumu un nospiediet OK (Labi), lai to atvērtu vai startētu. 3 - Nospiediet un turiet  BACK (Atpakaļ) vai nospiediet  HOME (Sākums), lai atgrieztos sākuma ekrānā. Atverot sākuma ekrānu, fona lietojumprogrammas/satura atskaņošana tiks apturēta. Lai atsāktu atskaņošanu, jums sākuma ekrānā jāatlasa lietojumprogramma vai saturs. 5
Lapa: 5
2 Uzstādīšana 2.1 Izlasiet drošības instrukcijas Izlasiet drošības instrukcijas, pirms izmantot televizoru. Jei norite perskaityti instrukcijas, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Saugos instrukcijos. 2.2 Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas Televizora statīvs Norādījumus par televizora statīva uzstādīšanu skatiet komplektā esošajā īsajā lietošanas pamācībā. Ja šī pamācība ir pazaudēta, varat to lejupielādēt no vietnes www.philips.com/TVsupport. Lai meklētu īso lietošanas pamācību lejupielādei, izmantojiet televizora veida numuru. Stiprinājums pie sienas Šis televizors ir arī sagatavots VESA standartiem atbilstošai sienas stiprinājuma skavai (nopērkama atsevišķi). Iegādājoties pie sienas stiprināmu TV, izmantojiet tālāk norādīto VESA kodu. . . • 43PUS85x6 VESA MIS-F 100x200, M6 (min.: 10 mm, maks.:12 mm) • 50PUS85x6 VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10mm, maks.:16mm) • 58PUS85x6 VESA MIS-F 200x300, M6 (min.: 10mm, maks.:16mm) • 65PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.:20 mm) • 70PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, maks.:25 mm) • 75PUS85x6 VESA MIS-F 300x300, M8 (min.: 12 mm, maks.:25 mm) Sagatavošana Pārliecinieties, vai metāla skrūves, kas paredzētas televizora piestiprināšanai pie VESA saderīgā kronšteina, iegulst televizora vītņotajās iedobēs aptuveni 10 mm dziļumā. Ievērībai Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, vajadzīgas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms TV novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus. TP Vision Europe B.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai gūta trauma. 2.3 Padomi par vietas izvēli • Novietojiet televizoru vietā, kur saules stari nespīd tieši ekrānā. • Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet apgaismojuma spilgtumu telpā. • Ideālais televizora skatīšanās attālums ir 2 līdz 5 reizes lielāks nekā ekrāna diagonāles garums. Sēžot acīm jābūt vienā augstumā ar ekrāna centru. • Stiprinot pie sienas, novietojiet TV līdz 15 cm no sienas. Piezīme. Lūdzu, nenovietojiet TV vietās, kur atrodas putekļu avoti, piemēram, krāsnis. Lai novērstu putekļu iekļūšanu TV, putekļus ieteicams regulāri tīrīt. 6
Lapa: 6
2.4 Strāvas vads • Ievietojiet strāvas vadu savienotājā POWER (Strāva) televizora aizmugurē. • Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots savienotājam. • Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā strāvas vada kontaktdakša ir visu laiku ērti pieejama. • Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet kontaktdakšu, nevis kabeli. Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektrības, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai taupītu elektroenerģiju. Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Įjungimas (čia pateikiama daugiau informacijos apie televizoriaus įjungimą ar išjungimą). 2.5 Antenas kabelis Cieši ievietojiet antenas spraudni ligzdā ANTENNA (Antena) televizora aizmugurē. Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to ar antenas signālu no antenas sadales sistēmas. Izmantojiet IEC koaksiālā 75 omu RF kabeļa antenas savienotāju. Izmantojiet šo antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejas signāliem. 2.6 Satelīta antena Pievienojiet satelīta F-veida savienotāju pie satelīta savienojuma SAT televizora aizmugurē. 7
Lapa: 7
3 Tālvadības pults 3.1 Taustiņu pārskats Augšdaļa 1 -  Gaidstāve / Iesl. , lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā. 2 - VOICE (Balss) mikrofons 3 -  Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem 4 -  Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video. 5 -  Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē. • Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam. • Lai atvērtu Netflix, nospiediet , lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē. www.netflix.com 6 - Ātrā izvēlne Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām. 7 -  Philips TV Collection Lai palaistu lietotni Philips TV Collection. 8 -  Lai palaistu lietotni Rakuten TV. 9 -  SOURCES / PAIR • Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni. • Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru. 10 -  Google Assistant™ Lai palaistu Google Assistant™. Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē) 1 -  Gaidstāve / Iesl. , lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā. 2 - VOICE (Balss) mikrofons 3 -  Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem 4 -  Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video. 5 -  Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē. • Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam. • Lai atvērtu Netflix, nospiediet , lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē. www.netflix.com 6 - Ātrā izvēlne Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām. 7 - Freeview Play Lai palaistu Freeview Play. 8 -  Lai palaistu aplikāciju Rakuten TV. 9 -  SOURCES / PAIR • Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni. • Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru. 10 -  Google Assistant™ Lai palaistu Google Assistant™. 8
Lapa: 8
Vidus 1 - OK taustiņš Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā. 2 -  Atpakaļ Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā. 3 - Atskaņošana un ierakstīšana • Atskaņot , lai atskaņotu. • Pauze , lai pauzētu atskaņošanu • Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu • Attīt , lai attītu • Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu • Ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu 4 -     Krāsu taustiņi Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš  atver palīdzību. 5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. 6 -  HOME Lai atvērtu sākuma izvēlni. 7 -  TV ceļv./Kanālu saraksts Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu. Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē) 1 - OK taustiņš Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā. 2 -  Atpakaļ Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā. 3 - Atskaņošana un ierakstīšana • Atskaņot , lai atskaņotu. • Pauze , lai pauzētu atskaņošanu • Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu • Attīt , lai attītu • Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu • Ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu 4 -     Krāsu taustiņi Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš  atver palīdzību. 5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. 6 -  HOME Lai atvērtu sākuma izvēlni. 7 -  TV ceļv. Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Apakšdaļa 9
Lapa: 9
1 -  - EXIT Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni. 2 -  Skaļums Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni. 3 - Ciparu taustiņi Lai atlasītu kanālu tieši. 4 - TEXT (Teksts) Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu. 5 -  Kanāls Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā. 6 -  Mute (Izsl. skaņu) Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. 7 -  OPTIONS Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni. Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē) 1 -  - EXIT Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni. 2 -  Skaļums Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni. 3 - Ciparu taustiņi Lai atlasītu kanālu tieši. 4 -  Kanālu saraksts Lai atvērtu kanālu sarakstu. 5 -  Kanāls Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā. 6 -  Mute (Izsl. skaņu) Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. 7 -  OPTIONS Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni. 3.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru. • Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību. • Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti. Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiest taustiņu PAIR; kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pārī. Piezīme. 1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadība pults priekšpusē. 2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā). 3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga. 4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru. Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti. Varat vienkārši ilgi nospiest taustiņu PAIR (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī. 10
Lapa: 10
Vai arī atveriet  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus. Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga. Tālvadības pults programmatūra  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults inform. Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus. 3.3 Meklēšana ar balsi Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā. Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi. Lai izmantotu balsi... 1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu  , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs. 2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti. 3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu. 3.4 IS sensors Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkano staru sensoru televizora priekšpusē.  Brīdinājums Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu. 3.5 Baterijas Ja televizors nereaģē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas. Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē. 1 - Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā. 2 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju  un  poli. 3 - Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ. Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība atlasiet Atslēgvārdi un atrodiet Lietošanas beigas. 3.6 Tīrīšana Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu. Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus. 11
Lapa: 11
4 Ieslēgšana un izslēgšana 4.1 Ieslēgšana vai gaidstāve Pārliecinieties, ka televizors ir pievienots strāvai. Pievienojiet piegādāto strāvas vadu AC in savienotājam televizora aizmugurē. Iedegas indikatora lampiņa televizora apakšā. Ieslēgšana Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu televizoru. Vai arī nospiediet  HOME (Sākums). Varat arī nospiest mazo kursorsviras taustiņu televizora apakšdaļā, lai ieslēgtu televizoru, ja nevarat atrast tālvadības pulti vai tās baterijas ir tukšas. Pārslēgšana gaidstāves režīmā Lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu . Varat arī nospiest mazo kursorviras taustiņu televizora apakšdaļā. Gaidstāves režīmā televizors joprojām ir pieslēgts elektrotīklam, taču patērē ļoti maz enerģijas. Lai pilnībā izslēgtu TV, atvienojiet kontaktdakšu. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai. 4.2 Televizora taustiņi Ja esat pazaudējis tālvadības pulti vai tās baterijas ir tukšas, joprojām varat veikt dažas galvenās televizora darbības. Lai atvērtu galveno izvēlni… 1 - Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet kursorsviras taustiņu televizora apakšdaļā, lai atvērtu galveno izvēlni. 2 - Nospiediet bulttaustiņu pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu  Volume (Skaļums),  Channel (Kanāls) vai  Sources (Avoti). Atlasiet  Demo (Demonstrācija), lai palaistu demonstrācijas filmu. 3 - Nospiediet bultiņu uz leju vai uz augšu, lai regulētu skaļumu vai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu. Nospiediet bultiņu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu cauri avotu sarakstam, tostarp uztvērēja izvēlei. Nospiediet kursorsviras taustiņu, lai sāktu demonstrācijas filmu. 4 - Izvēlne automātiski pazudīs. Lai ieslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, atlasiet  un nospiediet kursorsviras taustiņu. 12
Lapa: 12
5 Kanāli 5.1 Kanālu instalēšana Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Kanāls, antenas instalēšana vai Kanāls, instalēšana. 5.2 Kanālu saraksti Par kanālu sarakstiem Pēc kanālu instalēšanas visi kanāli ir redzami sarakstā Visi kanāli. Sarakstā Visi kanāli parādītie kanāli ir sakārtoti pēc žanra*. Piemēram: Premium, Premium jaunumi, Premium lokālie, bērniem, sports utt. Premium žanrs ir populārākie apraides kanāli, kuru tirgus daļa pārsniedz 3%. Kanāli ir redzami ar nosaukumu un logotipu, ja šī informācija ir pieejama. Kad ir atlasīts kanālu saraksts, nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai atlasītu kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītos atlasīto kanālu. Jūs varat noskaņot kanālus šajā sarakstā, izmantojot taustiņus   vai  . * Piezīme. Funkcija kārtošanai pēc žanra attiecas tikai uz Vāciju. Kanālu ikonas Pēc kanālu saraksta automātiskas atjaunināšanas jaunie kanāli tiks atzīmēti ar  (zvaigzne). Bloķējot kanālu, tas tiks atzīmēts ar  (slēdzene). Radio stacijas Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostacijas tiek iestatītas instalēšanas laikā. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Šis televizors var uztvert digitālās televīzijas standarta DVB. Televizors, iespējams, nedarbosies pareizi, izmantojot atsevišķu digitālās televīzijas operatoru pakalpojumus, ja ir pilna neatbilstība standarta prasībām. Kanālu saraksta atvēršana Blakus visu kanālu sarakstam varat atlasīt filtrētu sarakstu vai atlasīt vienu no izveidotajiem izlases sarakstiem. Lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu… 1 - Nospiediet , lai pārslēgtu uz televīziju. 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu. 3 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu kanālu sarakstu. Lai atlasītu vienu no kanālu sarakstiem… 1 - Kad kanālu saraksts ir atvērts ekrānā, nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Atlasiet Atlasīt kanālu sarakstu un nospiediet OK (Labi). 3 - Saraksta izvēlnē atlasiet vienu no pieejamajiem kanālu sarakstiem un nospiediet OK (Labi). Vai arī varat atlasīt saraksta nosaukumu kanālu saraksta augšpusē un nospiest OK (Labi), lai atvērtu saraksta izvēlni. Kanāla meklēšana Varat meklēt kanālu, lai atrastu to garā kanālu sarakstā. Televizors var meklēt kanālu vienā no 2 galvenajiem kanālu sarakstiem - antenas vai kabeļtelevīzijas kanālu sarakstā. Lai meklētu kanālu… 1 - Nospiediet . 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu. 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 4 - Atlasiet Atlasīt kanālu sarakstu un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Filtrēt antenas kanālus vai Filtrēt kabeļtel. kanālus un nospiediet OK (Labi). 6 - Atlasiet Meklēt kanālu un nospiediet OK (Labi), lai atvērtu teksta lauku. Varat izmantot tālvadības tastatūru (ja pieejama) vai ekrāntastatūru, lai ievadītu tekstu. 7 - Ievadiet numuru, nosaukumu vai daļu no nosaukuma un atlasiet Lietot, pēc tam nospiediet OK (Labi). Televizors meklēs atbilstošos kanālu nosaukumus jūsu atlasītajā kanālā. Meklēšanas rezultāti ir parādīti kanālu saraksta veidā,– skatiet saraksta nosaukumu augšpusē. Veicot meklēšanu, tiks atgriezts atbilstošā kanāla nosaukums ar alfabētiskā secībā sakārtotiem rezultātiem. Meklēšanas rezultāti pazūd, kad atlasāt citu kanālu sarakstu vai aizverat sarakstu ar meklēšanas rezultātiem. 13
Lapa: 13
5.3 Kanālu saraksta kārtošana Varat veikt kanālu saraksta kārtošanu visiem kanāliem. Varat iestatīt kanālu sarakstu, lai rādītu tikai TV kanālus vai tikai radio stacijas. Antenas/kabeļa kanāliem varat iestatīt sarakstu, lai rādītu bezmaksas vai kodētos kanālus. Lai iestatītu filtru sarakstā ar visiem kanāliem… 1 - Nospiediet . 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu. 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 4 - Atlasiet Atlasīt kanālu sarakstu un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Filtrēt antenas kanālus vai Filtrēt kabeļtel. kanālus atbilstoši sarakstam, kuru vēlaties filtrēt, un nospiediet OK (Labi). 6 - Izvēlnē Opcijas atlasiet vēlamo filtru un nospiediet OK (Labi), lai aktivizētu. Filtra nosaukums parādās kā daļa no kanālu saraksta nosaukuma kanālu saraksta augšpusē. 7 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu atpakaļ vienu soli, vai nospiediet , lai aizvērtu izvēlni. 5.4 Kanālu skatīšanās Kanāla noskaņošana Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet . Televizorā tiek ieslēgts pēdējais skatītais TV kanāls. Kanālu pārslēgšana Lai pārslēgtu kanālus, nospiediet   vai  . Ja zināt kanāla numuru, ievadiet to ar ciparu taustiņiem. Kad esat ievadījis numuru, nospiediet OK (Labi), lai uzreiz pārslēgtu kanālu. Ja no interneta ir pieejama informācija, televizorā redzams pašreizējās pārraides nosaukums un informācija, pēc tam seko nākamās pārraides nosaukums un informācija. Iepriekšējais kanāls Lai pārslēgtu atpakaļ uz iepriekšējo kanālu, nospiediet  Atpakaļ. Varat arī pārslēgt kanālus no kanālu saraksta. Kanāla bloķēšana Kanāla bloķēšana un atbloķēšana Lai neļautu bērniem skatīties kanālu, varat bloķēt kanālu. Lai skatītos bloķētu kanālu, jāievada 4 ciparu bērnu slēdzenes PIN kods. Nevarat bloķēt pārraides no pievienotām ierīcēm. Lai bloķētu kanālu… 1 - Nospiediet . 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu kanālu sarakstu. Ja nepieciešams, mainiet kanālu sarakstu. 3 - Atlasiet kanālu, kuru vēlaties bloķēt. 4 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Bloķēt kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi). 5 - Ievadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to pieprasa. Bloķētais kanāls ir atzīmēts ar . 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Lai atbloķētu kanālu… 1 - Nospiediet . 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu kanālu sarakstu. Ja nepieciešams, mainiet kanālu sarakstu. 3 - Atlasiet kanālu, kuru vēlaties atbloķēt. 4 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Atbloķēt kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi). 5 - Ievadiet savu 4 ciparu PIN kodu, ja televizors to pieprasa. 6 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Ja bloķējat vai atbloķējat kanālus sarakstā, jums jāievada PIN kods tikai vienreiz, līdz aizverat kanālu sarakstu. Sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Bloķēt bērniem, lai iegūtu papildinformāciju. Vecuma ierobežojums Lai bērniem neļautu skatīties vecumam neatbilstošu pārraidi, varat izmantot vecuma ierobežojumu. Digitālajos kanālos pārraidēm ir noteikti vecuma ierobežojumi. Ja pārraides vecuma ierobežojums atbilst vai ir augstāks nekā jūsu iestatītais vecuma ierobežojums, pārraide tiks bloķēta. Lai skatītos bloķētu programmu, vispirms jāievada vecuma ierobežojuma kods. Lai iestatītu vecuma ierobežojumu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Bloķēt bērniem > Vecuma ierobežojums un 14
Lapa: 14
nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet 4 ciparu bērnu slēdzenes kodu. Ja vēl neesat iestatījis kodu, atlasiet Iestatīt kodu sadaļā Bloķēt bērniem. Ievadiet 4 ciparu bērnu slēdzenes kodu un apstipriniet. Tagad varat iestatīt vecuma ierobežojumu. 3 - Atpakaļ sadaļā Vecuma ierobežoj. atlasiet vecumu un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Lai izslēgtu vecuma ierobežojumu, atlasiet Nav. Tomēr dažās valstīs ir jāiestata vecuma ierobežojums. Dažām raidorganizācijām/operatoriem televizors bloķē tikai pārraides ar augstāku ierobežojumu. Vecuma ierobežojums ir iestatīts visiem kanāliem. Kanāla opcijas Opciju atvēršana Kanāla skatīšanās laikā varat iestatīt vairākas opcijas. Atkarībā no skatītā kanāla tipa (analoga vai digitāla) vai atkarībā no televizora iestatījumiem, pieejamas dažas opcijas. Lai atvērtu opciju izvēlni… 1 - Kanāla skatīšanās laikā nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet  OPTIONS (Opcijas). Subtitri Ieslēgšana Digitālo apraižu pārraidēs var būt subtitri. Lai rādītu subtitrus… Nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Subtitri. Subtitrus varat ieslēgt vai izslēgt. Vai arī varat atlasīt Automātiski. Automātiski Ja valodas informācija ir daļa no digitālās apraides un pārraide nav jūsu valodā (televizorā iestatītajā valodā), televizors var automātiski parādīt subtitrus vienā no jūsu izvēlētajām subtitru valodām. Vienai no šīm subtitru valodām jābūt daļai no apraides. Varat atlasīt vēlamās subtitru valodas sadaļā Subtitru valoda. Subtitri no teleteksta Ja noskaņojat uz analogu kanālu, jums būs manuāli jāpadara pieejami subtitri katram kanālam. 1 - Ieslēdziet kanālu un nospiediet TEXT (Teleteksts), lai atvērtu teletekstu. 2 - Ievadiet subtitru lapas numuru, parasti 888. 3 - Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet TEXT (Teleteksts). Ja subtitru izvēlnē ir atlasīta opcija Ieslēgts, skatoties šo analogo kanālu, tiek rādīti subtitri (ja tie ir pieejami). Lai uzzinātu, vai kanāls ir analogs vai digitāls, pārslēdziet uz kanālu un atveriet Informācija izvēlnē  OPTIONS (Opcijas). Subtitru valoda Vēlamās subtitru valodas Digitālajā apraidē raidījumam var būt pieejami subtitri vairākās valodās. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kādā no šīm valodām, televizorā būs redzami jūsu izvēlētie subtitri. Lai iestatītu galveno un papildu subtitru valodu… 1 - Atveriet  Iestatījumi > Reģions un valoda un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Valodas > Galvenie subtitri vai Papildu subtitri. 3 - Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Subtitru valodas atlase Ja nav pieejama neviena izvēlētā subtitru valoda, varat atlasīt citu subtitru valodu, kas ir pieejama. Ja nav pieejama neviena subtitru valoda, nevarat atlasīt šo opciju. Lai atlasītu subtitru valodu, kad nav pieejama neviena no vēlamajām valodām… 1 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Atlasiet Subtitru valoda un īslaicīgi atlasiet vienu no valodām kā subtitru valodu. Audio valoda Vēlamā audio valoda Digitālajā apraidē var būt iekļautas vairākas audio valodas pārraidei. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signāls kādā no šīm valodām, televizorā tiks ieslēgta šī audio 15
Lapa: 15
valoda. Lai iestatītu galveno un papildu audio valodu… 1 - Atveriet  Iestatījumi > Reģions un valoda un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Valodas > Galvenais audiosignāls vai Papildu audiosignāls. 3 - Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Audio valodas atlase Ja nav pieejama neviena izvēlētā audio valoda, varat atlasīt citu audio valodu, kas ir pieejama. Ja nav pieejama neviena audio valoda, nevarat atlasīt šo opciju. Lai atlasītu audio valodu, kad nav pieejama neviena no vēlamajām valodām… 1 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Atlasiet Audio valoda un īslaicīgi atlasiet vienu no valodām kā audio valodu. Kopējs interfeiss Ja uzstādījāt CAM vienā no kopējā interfeisa slotiem, varat skatīt CAM un operatora informāciju vai iestatīt dažus CAM iestatījumus. Lai skatītu CAM informāciju… 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti). 2 - Atlasiet kanāla tipu, kam izmantojat CAM Skatīties TV. 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Kopējais interfeiss. 4 - Atlasiet atbilstošo kopējā interfeisa slotu un nospiediet  (pa labi). 5 - Atlasiet CAM moduļa TV operatoru un nospiediet OK (Labi). TV operators nodrošina šādus ekrānus. HbbTV šajā kanālā Ja vēlaties novērst piekļuvi HbbTV lapām noteiktā kanālā, varat bloķēt HbbTV lapas tikai šim kanālam. HbbTV ieslēgšana Atlasiet Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Uzlabots > HbbTV iestatījumi > HbbTV > Iesl. Raidījuma informācija Raidījuma informācijas skatīšana Lai parādītu izvēlētā raidījuma informāciju… 1 - Noskaņojiet uz kanālu. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Pārraides informācija un nospiediet OK (Labi). 3 - Lai aizvērtu šo ekrānu, nospiediet OK (Labi). Sadaļā Pārraides inform. nospiediet krāsaino taustiņu  PLĀNOTS, lai atvērtu plānoto ierakstu sarakstu, vai nospiediet krāsaino taustiņu  PĀRSKATS, lai saņemtu kanālu pārskata informāciju. Pārraides informācijas skatīšana no kanālu saraksta Lai atvērtu pārraides informāciju no kanālu saraksta,… 1 - ieslēdziet kanālu, nospiediet OK (Labi) vai  Kanālu saraksts, lai atvērtu kanālu sarakstu. 2 - Nospiediet  OPTIONS, atlasiet Pārraides inform. un nospiediet OK (Labi), lai skatītu vispārīgu informāciju par pārraidi. 3 - Lai aizvērtu šo ekrānu, nospiediet  Atpakaļ , lai atgrieztos kanālu sarakstā. Mono / stereo Varat pārslēgt analoga kanāla skaņu uz mono vai stereo. Lai pārslēgtu uz mono vai stereo… 1 - Noskaņojiet uz analogu kanālu. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Mono/Stereo un nospiediet  (pa labi). 3 - Atlasiet Mono vai Stereo un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Kanālu pārkārtošana Tikai izlases sarakstā varat mainīt kanālu secību (pārkārtot). Lai mainītu kanālu secību… 1 - Atveriet izlases sarakstu, kuru vēlaties pārkārtot. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Pārkārtot kanālus un nospiediet OK (Labi). 3 - Izlases sarakstā atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārkārtot, un nospiediet OK (Labi). 4 - Ar taustiņiem  (uz augšu) vai  (uz leju) 16
Lapa: 16
pārvietojiet kanālu uz vēlamo pozīciju. 5 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu jauno atrašanās vietu. 6 - Varat pārkārtot kanālus ar to pašu metodi, līdz aizverat izlases sarakstu ar taustiņu  Atpakaļ. 5.5 Izlases kanāli Par izlases kanāliem Izlases kanālu sarakstā varat apkopot savus iecienītos kanālus. Varat izveidot 4 dažādus sarakstus ar izlases kanāliem vieglai kanālu pārslēgšanai. Varat atsevišķi nodēvēt katru izlases sarakstu. Tikai izlases sarakstā varat pārkārtot kanālus. Kad ir atlasīts kanālu saraksts, nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai atlasītu kanālu, pēc tam nospiediet OK (Labi), lai skatītos atlasīto kanālu. Jūs varat noskaņot kanālus šajā sarakstā, izmantojot taustiņus   vai  . * Piezīme. Izlases kanālu saraksts nav pieejams, ja instalēšana tiek veikta Apvienotajā Karalistē un Itālijā. Izlases saraksta izveide Lai izveidotu izlases kanālu sarakstu… 1 - Nospiediet , lai pārslēgtu uz televīziju. 2 - Nospiediet OK (Labi), lai atvērtu pašreizējo kanālu sarakstu. 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 4 - Atlasiet Izveidot izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi). 5 - Sarakstā pa kreisi atlasiet kanālu, kuru vēlaties pievienot izlasei, un nospiediet OK (Labi). Kanāli parādās sarakstā pa labi jūsu pievienotajā secībā. Lai atsauktu , atlasiet kanālu sarakstā pa kreisi un vēlreiz nospiediet OK (Labi). 6 - Ja nepieciešams, varat atlasīt un pievienot kanālus kā izlases kanālus. 7 - Lai pabeigtu kanālu pievienošanu, nospiediet  Atpakaļ. Televizorā parādīsies aicinājums pārdēvēt izlases sarakstu. Varat izmantot ekrāntastatūru. 1 - Izmantojiet ekrāntastatūru, lai izdzēstu pašreizējo nosaukumu un ievadītu jaunu. 2 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi). Televizors pārslēgsies uz jaunizveidoto izlases sarakstu. Varat pievienot kanālu diapazonu vienā reizē vai sākt izlases sarakstu, dublējot kanālu sarakstu ar visiem kanāliem un noņemot nevajadzīgos kanālus. Kanāli izlases sarakstā tiek pārnumurēti. Kanālu diapazona pievienošana Lai pievienotu secīgu kanālu diapazonu izlases sarakstam vienā reizē, varat izmantot Atlasīt diapazonu. Lai pievienotu kanālu diapazonu… 1 - Atveriet izlases sarakstu, kurā vēlaties pievienot kanālu diapazonu. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Atlasīt diapazonu un nospiediet OK (Labi). 3 - Sarakstā pa kreisi atlasiet pirmo kanālu no diapazona, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (uz leju), lai atlasītu pēdējo kanālu no diapazona, kuru vēlaties pievienot. Kanāli tiek atzīmēti pa kreisi. 5 - Nospiediet OK (Labi), lai pievienotu kanālu diapazonu un apstiprinātu. Varat arī sākt izveidot izlases sarakstu no opcijas Atlasīt diapazonu. Izlases rediģēšana Lai pievienotu secīgu kanālu diapazonu izlases sarakstam vienā reizē, varat izmantot Rediģēt iecien. Lai pievienotu kanālu diapazonu… 1 - Atveriet izlases sarakstu, kurā vēlaties pievienot kanālu diapazonu. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Rediģēt iecien. un nospiediet OK (Labi). 3 - Sarakstā pa kreisi atlasiet pirmo kanālu no diapazona, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (uz leju), lai atlasītu pēdējo kanālu no diapazona, kuru vēlaties pievienot. Kanāli tiek atzīmēti pa labi. 5 - Nospiediet OK (Labi), lai pievienotu kanālu diapazonu un apstiprinātu. Varat arī sākt izveidot izlases sarakstu no opcijas Rediģēt iecien. Izlases saraksta pārdēvēšana Lai pārdēvētu izlases sarakstu… 1 - Atveriet izlases sarakstu, ko vēlaties pārdēvēt. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Pārdēvēt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi). 3 - Izmantojiet ekrāntastatūru, lai izdzēstu pašreizējo 17
Lapa: 17
nosaukumu un ievadītu jaunu. 4 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi). 5 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu kanālu sarakstu. Izlases saraksta noņemšana Lai noņemtu izlases sarakstu… 1 - Atveriet izlases sarakstu, kuru vēlaties noņemt. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Noņemt izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi). 3 - Apstipriniet, lai noņemtu sarakstu. 4 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu kanālu sarakstu. Kanālu pārkārtošana Tikai izlases sarakstā varat mainīt kanālu secību (pārkārtot). Lai mainītu kanālu secību… 1 - Atveriet izlases sarakstu, kuru vēlaties pārkārtot. 2 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Pārkārtot kanālus un nospiediet OK (Labi). 3 - Izlases sarakstā atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārkārtot, un nospiediet OK (Labi). 4 - Ar taustiņiem  (uz augšu) vai  (uz leju) pārvietojiet kanālu uz vēlamo pozīciju. 5 - Nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu jauno atrašanās vietu. 6 - Varat pārkārtot kanālus ar to pašu metodi, līdz aizverat izlases sarakstu ar taustiņu  Atpakaļ. Izlases saraksts TV ceļvedī TV ceļvedi iespējams saistīt ar izlases sarakstu. 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet un turiet  > Atlasīt kanālu sarakstu. 2 - Atlasiet Izveidot izlases sarakstu un nospiediet OK (Labi). 3 - Nospiediet  TV GUIDE (TV ceļv.), lai to atvērtu. Izmantojot TV ceļvedi, varat skatīt TV izlases kanālu pašreizējo un turpmāko raidījumu sarakstu. Kopā ar jūsu izlases kanāliem priekšskatīšanai tiks pievienoti pirmie 3 visbiežāk skatītie kanāli no raidorganizācijas noklusējuma saraksta. Lai šos kanālus aktivizētu, tie jāpievieno izlases sarakstam (skatiet nodaļu "TV ceļvedis"). Katrā TV ceļveža lapā jūsu izlases sarakstā ievietots kanāls "Did you know" (Vai zinājāt?). Kanāls "Did you know" (Vai zinājāt?) sniedz noderīgus padomus, lai jūs varētu pilnvērtīgi izmantot TV. 5.6 Teksts / Teleteksts Teleteksta lapas Lai atvērtu sadaļu Teksts/Teleteksts, TV kanālu skatīšanās laikā nospiediet TEXT (Teksts). Lai aizvērtu teksta sadaļu, vēlreiz nospiediet TEXT (Teksts). Teleteksta lapas atlasīšana Lai atlasītu lapu . . . 1 - Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru. 2 - Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai navigētu. 3 - Lai atlasītu lapas apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu. Teleteksta apakšlapas Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapu numuri ir norādīti joslā blakus galvenās lapas numuram. Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet  vai . T.O.P. Teksta lapas Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. Teksts. Lai atvērtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet T.O.P. pārskats. Teleteksta meklēšana Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas. 1 - Atveriet teleteksta lapu un nospiediet OK (Labi). 2 - Ar bultiņu taustiņiem atlasiet vārdu vai skaitli. 3 - Vēlreiz nospiediet OK (Labi), lai uzreiz pārietu uz nākamo šī vārda vai skaitļa atrašanās vietu. 4 - Vēlreiz nospiediet OK (Labi), lai pārietu uz nākamo gadījumu. 5 - Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet  (uz augšu), līdz nekas nav atlasīts. Pievienotas ierīces teleteksts Dažas ierīces, kas uztver TV kanālus, var nodrošināt arī teksta opciju. Lai pievienotā ierīcē atvērtu sadaļu Teksts. . . 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti),, atlasiet ierīci un nospiediet OK (Labi). 2 - Skatoties kanālu no ierīces, nospiediet  OPTIONS (Opcijas), atlasiet Rādīt ierīces taustiņus, atlasiet taustiņu  un nospiediet OK (Labi). 3 - Nospiediet  Atpakaļ, lai slēptu ierīces taustiņus. 4 - Lai aizvērtu tekstu, vēlreiz nospiediet  Atpakaļ. Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē) Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos piedāvā īpašu digitālo teletekstu vai interaktīvo televīziju. Tas ietver parastu tekstu, izmantojot ciparu, krāsu un bultiņu taustiņus, 18
Lapa: 18
lai atlasītu un navigētu. Lai aizvērtu digitālo tekstu, nospiediet  Atpakaļ. * Teletekstam iespējams piekļūt tikai tad, kad kanāli ir instalēti tieši televizora iekšējā uztvērējā un ierīce ir televizora režīmā. Ja tiek izmantota televizora pierīce, teleteksts televizorā nav pieejams. Šādā gadījumā var izmantot pierīces teletekstu. Teleteksta opcijas Sadaļā Teksts/teleteksts nospiediet  OPTIONS (Opcijas), lai atlasītu… • Apturēt lapu/Atcelt lapas apturēšanu Lai sāktu vai apturētu automātisku apakšlapu rotāciju. • Duāls ekrāns/Pilns ekrāns Lai attēlotu TV kanālu un teletekstu blakus vienu otram. • T.O.P. pārskats Lai atvērtu T.O.P. teletekstu. • Palielināt/Normāls skats Lai palielinātu teleteksta lapu ērtai lasīšanai. • Atklāt Lai parādītu slēpto informāciju lapā. • Valoda Lai pārslēgtu rakstzīmju grupu, ko izmanto teleteksta attēlošanai. • Teleteksts 2.5 Lai aktivizētu teletekstu 2.5 ar lielāku skaitu krāsu un labāku grafiku. Teleteksta iestatīšana Teleteksta valoda Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās. Lai iestatītu galveno un papildu teksta valodu. . . 1 - Atlasiet  Iestatījumi > Reģions un valoda un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 2 - Atlasiet Valoda > Galvenais teleteksts vai Papildu teleteksts un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet vēlamās teleteksta valodas. 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Teleteksts 2.5 Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 tiek aktivizēts kā standarta rūpnīcas iestatījums. Lai izslēgtu teletekstu 2.5… 1 - Nospiediet TEXT (Teleteksts). 2 - Kad sadaļa Teksts/teleteksts ir atvērta ekrānā, nospiediet OPTIONS (Opcijas). 3 - Atlasiet Teleteksts 2.5 > Izslēgts un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. 5.7 Interaktīvā televīzija Par iTV Izmantojot interaktīvo televīziju, dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas apvieno parasto televīzijas programmu ar informatīvām vai izklaides lapām. Dažās lapās varat atbildēt programmai vai balsot, iepirkties tiešsaistē vai samaksāt par “video pēc pieprasījuma” raidījumu. HbbTV, MHEG, . . . Raidorganizācijas izmanto dažādas interaktīvas TV sistēmas: HbbTV (Hibrīdas apraides platjoslas TV) vai iTV (Interaktīvā TV - MHEG). Interaktīvo televīziju reizēm apzīmē kā digitālo tekstu vai sarkano pogu. Taču abas sistēmas atšķiras. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet raidorganizācijas tīmekļa vietni. Nepiec. aprīkojums Interaktīvā televīzija ir pieejama tikai digitālās televīzijas kanālos. Lai pilnībā izmantotu interaktīvās televīzijas (Hbb televīzija, MHP vai iTV) piedāvājumu, nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta savienojums ar televizoru. HbbTV Ja TV kanālā tiek piedāvātas HbbTV lapas, lai skatītu šīs lapas, jums vispirms televizora iestatījumos jāieslēdz HbbTV.  Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Uzlabots > HbbTV iestatījumi > HbbTV > Ieslēgts. iTV izmantošana Atvērt iTV lapas Lielākā daļa kanālu, kas piedāvā HbbTV vai iTV, aicina nospiest krāsaino taustiņu  (sarkans) vai taustiņu OK (Labi), lai atvērtu to interaktīvo programmu. Navigēt iTV lapās Lai pārvietotos iTV lapās, varat izmantot bultiņu un krāsu taustiņus, ciparu taustiņus un taustiņu  Atpakaļ. Lai skatītu video iTV lapās, varat izmantot taustiņus  (Atskaņot),  (Apturēt) 19
Lapa: 19
un  (Pārtraukt). Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē) Lai atvērtu digitālo tekstu, nospiediet TEXT (Teleteksts). Lai aizvērtu, nospiediet  Atpakaļ. Aizvērt iTV lapas Vairumā iTV lapu tiek parādīta informācija, kāds taustiņš jāizmanto aizvēršanai. Lai veiktu iTV lapas piespiedu aizvēršanu, pārslēdziet nākamo TV kanālu un nospiediet  Atpakaļ. 20
Lapa: 20
6 Kanāla instalēšana 6.1 Satelīta instalēšana Par satelītu instalēšanu Līdz 4 satelītiem Šajā televizorā varat noskaņot maksimāli 4 satelītus (4 LNB). Atlasiet precīzu satelītu skaitu, ko vēlaties noskaņot uzstādīšanas sākumā. Tādējādi noskaņošana notiks ātrāk. Unicable Varat izmantot Unicable sistēmu*, lai savienotu antenu ar televizoru. Varat atlasīt Unicable līdz 4 satelītiem instalēšanas sākumā. * Piezīme. Atbalsta Unicable 1 (EN50494) un Unicable 2 (EN50607/JESS). Instalēšanas sākšana Pārliecinieties, ka satelīta šķīvis ir pareizi pievienots un perfekti noregulēts, pirms sākat instalēšanu. Lai sāktu satelīta instalēšanu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Satelīta instalēšana un nospiediet OK (Labi). Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 2 - Atlasiet Meklēt satelītu un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi). Televizors meklēs satelītus. 4 - Atlasiet Instalēt un nospiediet OK (Labi). TV parāda pašreizējās satelīta instalācijas iestatījumus. Ja vēlaties mainīt šos iestatījumus, atlasiet Iestatījumi. Ja iestatījumus nevēlaties mainīt, atlasiet Meklēt. Pārejiet uz 5. darbību. 5 - Sadaļā Sistēmas instalēšana atlasiet satelītu skaitu, ko vēlaties instalēt, vai atlasiet vienu no Unicable sistēmām. Atlasot Unicable, varat izvēlēties lietotāja joslu numurus un ievadīt lietotāju joslu frekvences katram uztvērējam. Dažās valstīs varat pielāgot dažus eksperta līmeņa iestatījumus katram LNB sadaļā Papildu iestatījumi. 6 - Televizors meklēs pieejamos satelītus atkarībā no jūsu antenas novietojuma. Tas var aizņemt dažas minūtes. Ja satelīts ir atrasts, ekrānā tiek parādīts tā nosaukums un uztveršanas signāla stiprums. 7 - Kad televizors ir atradis nepieciešamos satelītus, atlasiet Instalēt. 8 - Ja satelīts piedāvā kanālu pakas, televizorā būs redzamas šim satelītam pieejamās pakas. Atlasiet nepieciešamo paku. Dažās pakās ietverta ātra vai pilna pieejamo kanālu instalēšana, izvēlieties vienu vai otru. Televizors instalēs satelītkanālus un radio stacijas. 9 - Lai saglabātu satelītu iestatījumus un instalētos kanālus un radio stacijas, atlasiet Pabeigt. Satelīta instalēšanas iestatījumi Satelīta instalēšanas iestatījumi ir iestatīti atbilstoši jūsu valstij. Šie iestatījumi nosaka, kā televizors meklē un instalē satelītus un tā kanālus. Vienmēr varat mainīt šos iestatījumus. Lai mainītu satelīta instalēšanas iestatījumus… 1 - Sāciet satelīta instalēšanu. 2 - Ekrānā, kur varat sākt satelītu meklēšanu, atlasiet Iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet satelītu skaitu, ko vēlaties instalēt, vai atlasiet vienu no Unicable sistēmām. Atlasot Unicable, varat izvēlēties lietotāja joslu numurus un ievadīt lietotāju joslu frekvences katram uztvērējam. 4 - Kad esat pabeidzis, atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 5 - Iestatījumu izvēlnē nospiediet krāsaino taustiņu  Pabeigts , lai atgrieztos ekrānā un sāktu meklēt satelītus. Retranslatora noregulēšana un LNB Dažās valstīs varat pielāgot eksperta līmeņa iestatījumus retranslatora noregulēšanai un LNB. Izmantojiet vai mainiet šos iestatījumus tikai tad, ja neizdodas parastā instalēšana. Ja jums ir nestandarta satelīta aprīkojums, varat izmantot šos iestatījumus, lai apietu standarta iestatījumus. Daži pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt jums dažas retranslatora vai LNB vērtības, ko varat ievadīt šeit. Satelīta CAM moduļi Ja izmantojat CAM - nosacītās piekļuves moduli ar viedkarti -, lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus, ieteicams veikt satelītu instalēšanu ar televizorā ievietotu CAM moduli. Lielākā daļa CAM moduļu tiek izmantota kanālu atkodēšanai. Jaunākas paaudzes CAM moduļi paši var instalēt visus satelītu kanālus jūsu televizorā. CAM parādīs aicinājumu instalēt satelītus un kanālus. Šie CAM moduļi instalē un atkodē kanālus, kā arī veic regulāru kanālu atjaunināšanu. 21
Lapa: 21
Kanālu pakas Satelīttelevīzijas operators var piedāvāt kanālu pakas, kurās apvienoti bezmaksas kanāli (Free-To-Air) un piedāvāts valstij atbilstošs kanālu izkārtojums. Dažiem satelītiem pieejamas abonēšanas pakas – maksas kanālu kolekcija. Izvēloties abonēšanas paku, TV jums vaicās izvēlēties ātro vai pilno instalēšanu. Atlasiet Ātri, lai instalētu tikai pakā iekļautos kanālus, vai atlasiet Pilns, lai instalētu gan pakā iekļautos kanālus, gan pārējos pieejamos kanālus. Abonēšanas pakām ieteicams veikt ātro instalēšanu. Ja jums ir citi satelīti, kas neietilpst abonēšanas pakā, ieteicams veikt pilnu instalēšanu. Visi instalētie kanāli tiek ievietoti kanālu sarakstā Visi. Unicable uzstādīšana Unicable sistēma Varat izmantot viena kabeļa sistēmu vai Unicable sistēmu*, lai savienotu antenu ar televizoru. Viena kabeļa sistēmā tiek izmantots viens kabelis, lai savienotu satelītu ar visiem sistēmā esošajiem satelīttelevīzijas uztvērējiem. Viena kabeļa sistēma parasti tiek izmantota daudzdzīvokļu ēkās. Ja izmantojat Unicable sistēmu, televizorā tiks parādīts aicinājums instalēšanas laikā piešķirt lietotāja joslas numuru un atbilstošu frekvenci. Izmantojot Unicable, šajā televizorā varat noskaņot maksimāli 4 satelītus. Ja pēc Unicable instalēšanas trūkst dažu kanālu, iespējams, tajā pašā laikā Unicable sistēma tika veikta cita instalēšana. Veiciet instalēšanu vēlreiz, lai instalētu trūkstošos kanālus. * Piezīme. Atbalsta Unicable 1 (EN50494) un Unicable 2 (EN50607/JESS). Lietot.joslas numurs Unicable sistēmā katram pievienotajam satelīttelevīzijas uztvērējam jābūt numurētam (piem., 0, 1, 2 vai 3 u.t.t.). Pieejamās lietotāju joslas un to numuri ir pieejami uz Unicable slēdžu kārbas. Lietotāja josla dažreiz tiek saīsināta kā UB (User Band). Pieejamas Unicable slēdžu kārbas ar 4 vai 8 lietotāju joslām. Ja iestatījumos atlasāt Unicable, televizorā tiks parādīts aicinājums piešķirt unikālu lietotāja joslas numuru katram iebūvētajam satelīttelevīzijas uztvērējam. Satelīttelevīzijas uztvērējam nevar būt tas pats joslas numurs, kas ir citam satelīttelevīzijas uztvērējam Unicable sistēmā. Lietot.joslas frekvence Papildus unikālam lietotāja joslas numuram iebūvētajam satelīttelevīzijas uztvērējam nepieciešama atlasītās lietotāja joslas numura frekvence. Šīs frekvences parasti tiek parādītas blakus lietotāja joslas numuram uz Unicable slēdžu kārbas. Manuāla kanāla atjaunināšana Vienmēr varat sākt kanāla atjaunināšanu pats. Lai sāktu manuālu kanāla atjaunināšanu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Satelīta instalēšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Meklēt kanālus un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Atjaunināt kanālus un nospiediet OK (Labi). Televizors sāks atjaunināšanu. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. 4 - Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. 5 - Atlasiet Pabeigt un nospiediet OK (Labi). Manuāla instalēšana Manuālā instalēšana paredzēta pieredzējušiem lietotājiem. Varat izmantot manuālo instalēšanu, lai ātri pievienotu jaunus kanālus no satelītu retranslatora. Jums jāzina retranslatora frekvence un polarizācija. Televizors instalēs visus šī retranslatora kanālus. Ja retranslators bija instalēts iepriekš, visi tā kanāli - iepriekšēji un jaunie - tiks pārvietoti kanālu saraksta beigās Visi. Ja jums jāmaina satelītu skaits, manuālo uzstādīšanu nevarat izmantot. Ja tas nepieciešams, jāveic pilnīga instalēšana, izmantojot opciju Instalēt satelītus. Lai instalētu retranslatoru… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Satelīta instalēšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Manuāla instalēšana un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 3 - Ja instalēts vairāk nekā 1 satelīts, atlasiet LNB, kuram vēlaties pievienot kanālus. 4 - Iestatiet vēlamo iestatījuma Polarizācija vērtību. Ja Simbolu vērt. režīms ir Manuāli, varat manuāli ievadīt pārraides ātrumu laukā Pārraides ātrums. 5 - Nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu frekvenci, un atlasiet Pabeigts. 6 - Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi). Signāla stiprums ir redzams ekrānā. 7 - Ja vēlaties saglabāt jauna retranslatora kanālus, atlasiet Saglabāt un nospiediet OK (Labi). 8 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. 22
Lapa: 22
Retranslatora noregulēšana un LNB Dažās valstīs varat pielāgot eksperta līmeņa iestatījumus retranslatora noregulēšanai un LNB. Izmantojiet vai mainiet šos iestatījumus tikai tad, ja neizdodas parastā instalēšana. Ja jums ir nestandarta satelīta aprīkojums, varat izmantot šos iestatījumus, lai apietu standarta iestatījumus. Daži pakalpojumu sniedzēji var nodrošināt jums dažas retranslatora vai LNB vērtības, ko varat ievadīt šeit. Strāvas padeve uz LNB Pēc noklusējuma LNB strāvas padeve ir Automāt. 22 kHz signāls Pēc noklusējuma signāls ir iestatīts kā Automāt. Zema LO frekvence / augsta LO frekvence Lokālā oscilatora frekvences ir iestatītas uz standarta vērtībām. Noregulējiet vērtības tikai papildu aprīkojuma gadījumā, kuram nepieciešamas citas vērtības. Problēmas Televizors nevar atrast vēlamos satelītus vai uzstāda to pašu satelītu divreiz • Pārliecinieties, vai instalēšanas sākumā sadaļā Iestatījumi ir iestatīts pareizais satelītu skaits. Varat iestatīt televizoru meklēt vienu, divus vai 3/4 satelītus. Dubults LNB nevar atrast otru satelītu • Ja televizors atrod vienu satelītu, bet nevar atrast otru, pagrieziet antenu par dažiem grādiem. Pozicionējiet antenu, lai iegūtu spēcīgāko signālu no pirmā satelīta. Ekrānā skatiet pirmā satelīta signāla stipruma indikatoru. Kad pirmais satelīts ir iestatīts ar maksimālo signāla stiprumu, atlasiet Meklēt vēlreiz, lai atrastu otru satelītu. • Pārliecinieties, vai ir iestatīts Divi satelīti. Instalēšanas iestatījumu maiņa neatrisināja problēmu • Visi iestatījumi, satelīti un kanāli tiek saglabāti tikai instalēšanas beigās, kad esat pabeidzis. Visi satelīttelevīzijas kanāli ir pazuduši • Ja izmantojat Unicable sistēmu, pārliecinieties, vai esat piešķīris divus unikālus lietotāja joslas numurus abiem iebūvētajiem satelītuztvērējam Unicable iestatījumos. Iespējams, ka otrs satelītuztvērējs jūsu Unicable sistēmā izmanto to pašu lietotāja joslas numuru. Daži satelīttelevīzijas kanāli šķiet ir pazuduši no kanālu saraksta • Ja daži kanāli šķiet pazuduši vai novietoti nepareizi, raidorganizācija, iespējams, ir mainījusi šo kanālu retranslatora atrašanās vietu. Lai atjaunotu kanālu pozīcijas kanālu sarakstā, varat mēģināt atjaunināt kanālu paku. Nevaru noņemt satelītu • Abonēšanas pakas neatļauj noņemt satelītu. Lai noņemtu satelītu, vēlreiz jāveic pilnīga uzstādīšana un jāatlasa cita paka. Dažreiz signāla kvalitāte ir slikta • Pārbaudiet, vai satelīta antenas šķīvis ir stingri nostiprināts. Spēcīgs vējš var šūpot šķīvi. • Sniegs un lietus var traucēt uztveršanu. 6.2 Antenas instalēšana Atjaunināt kanālus Automātiska kanālu atjaunināšana Ja uztverat digitālos kanālus, varat iestatīt televizoru, lai automātiski atjauninātu šos kanālus sarakstā. Reizi dienā pulksten 7.00 televizors atjaunina kanālus un saglabā jaunos kanālus. Jaunie kanāli tiek glabāti kanālu sarakstā un ir atzīmēti ar . Kanāli bez signāla tiek noņemti. Lai automātiski atjauninātu kanālus, televizoram jābūt gaidstāves režīmā. Varat izslēgt automātisku kanālu atjaunināšanu. Lai izslēgtu automātisku atjaunināšanu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Automātiska kanālu atjaun. un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Izslēgts un nospiediet OK (Labi). 5 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Ja ir atrasti jauni kanāli vai arī kanāli ir atjaunināti vai noņemti, ieslēgšanas laikā televizorā tiek parādīts ziņojums. Lai novērstu šī ziņojuma rādīšanu pēc katras kanāla atjaunināšanas, varat to izslēgt. Lai izslēgtu ziņojumu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Kanāla atjaunināšanas ziņojums un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Izslēgts un nospiediet OK (Labi). 5 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli 23
Lapa: 23
atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Dažās valstīs automātiskā kanālu atjaunināšana tiek veikta, kad skatāties televizoru, vai jebkurā brīdī, kad televizors ir gaidstāves režīmā. Manuāla kanāla atjaunināšana Vienmēr varat sākt kanāla atjaunināšanu pats. Lai sāktu manuālu kanāla atjaunināšanu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Meklēt kanālus un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Atjaunināt digitālos kanālus, atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 6 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi), lai atjauninātu digitālos kanālus. Tas var aizņemt dažas minūtes. 7 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Pārinstalēt kanālus Pārinstalēt visus kanālus Varat pārinstalēt visus kanālus un nemainīt pārējos televizora iestatījumus. Ja ir iestatīts PIN kods, pirms atkārtotas kanālu noskaņošanas jāievada tās kods. Lai pārinstalētu kanālus… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Meklēt kanālus un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Pārinstalēt kanālus, atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 6 - Atlasiet valsti, kurā atrodaties, un nospiediet OK (Labi). 7 - Atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 8 - Atlasiet vēlamo instalēšanas tipu, Antena (DVB- T) vai Kabelis (DVB-C), un nospiediet OK (Labi). 7 - Atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 10 - Atlasiet vēlamo kanālu tipu, Digitālie un analogie kanāli vai Tikai digitālie kanāli un nospiediet OK (Labi). 7 - Atlasiet Tālāk un nospiediet OK (Labi). 12 - Atlasiet Sākt un nospiediet OK (Labi), lai atjauninātu digitālos kanālus. Tas var aizņemt dažas minūtes. 13 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Televīzijas kanālu pārinstalēšana Varat veikt pilnu TV kanālu pārinstalēšanu. Televizors ir pilnībā pārinstalēts. Lai veiktu pilnu TV kanālu pārinstalēšanu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > Pārinstalēt TV un nospiediet OK (Labi). 2 - Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Jā un nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu. 4 - Televizors tiks pilnībā pārinstalēts. Visi iestatījumi tiks atiestatīti un instalētie kanāli tiks aizvietoti. Instalēšana var aizņemt dažas minūtes. 5 - Nospiediet  (pa kreisi), lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. DVB iestatījumi DVB-T vai DVB-C uztveršana Kanālu instalēšanas laikā pirms kanālu meklēšanas jāatlasa Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C). Antena DVB-T/T2 meklē virszemes analogos kanālus un digitālos DVB-T kanālus. Kabelis DVB-C meklē analogos un digitālos kanālus, kas pieejami no kabeļtelevīzijas DVB-C operatora. DVB-C kanālu instalēšana Vienkāršākai lietošanai visi DVB-C iestatījumi ir iestatīti automātiskā režīmā. Ja jūsu DVB-C operators ir norādījis īpašas DVB-C vērtības, piemēram, tīkla ID vai tīkla frekvenci, noskaņošanas laikā ievadiet tās, kad televizorā redzams aicinājums tās ievadīt. Kanālu numuru konflikti Dažās valstīs dažādiem TV kanāliem (raidorganizācijām) var būt vienādi kanālu numuri. Instalēšanas laikā televizorā tiek parādīts kanālu numuru konfliktu saraksts. Jums jānorāda, kuram TV kanālam vēlaties iestatīt kanāla numuru, kam piekārtoti vairāki TV kanāli. Tīkla frekvences režīms Ja plānojat izmantot metodi Ātrā skenēšana sadaļā Frekvenču skenēšana, lai meklētu kanālus, atlasiet Automātiski. Televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām tīkla frekvencēm (vai HC - homing channel), ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas 24
Lapa: 24
operatoru jūsu valstī. Ja jums norādīta konkrēta tīkla frekvences vērtība kanālu meklēšanai, atlasiet Manuāls. Tīkla frekvence Ja pārraides tīkla frekvences režīms ir iestatīts kā Manuāli, varat šeit ievadīt tīkla frekvences vērtību, ko norādījis kabeļtelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus. Frekvences skenēšana Atlasiet kanālu meklēšanas metodi. Varat atlasīt ātrās skenēšanas metodi un izmantot iepriekš noteiktos iestatījumus, ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī. Ja šīs izvēles rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat atlasīt izvērsto pilnās skenēšanas metodi. Šī metode aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus. Frekvenču soļa lielums Televizors meklē kanālus ar 8 MHz soli. Ja šīs darbības rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat meklēt ar mazāku soli 1 MHz lielumā. 1 MHz soļu izmantošana aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus. Digitālie kanāli Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā digitālos kanālus, varat izlaist digitālo kanālu meklēšanu. Analogie kanāli Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā analogos kanālus, varat izlaist analogo kanālu meklēšanu. Bezmaksas/kodētie Ja jums ir abonements un CAM – nosacītās piekļuves modulis maksas televīzijas pakalpojumiem, atlasiet Bezmaksas + kodēts. Ja neesat abonējis maksas televīzijas kanālus vai pakalpojumus, varat atlasīt Tikai bezmaksas kanāli. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet CAM - nosacītās piekļuves modulis. Uztveršanas kvalitāte Varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu. Ja jums ir pašam sava antena, varat to pārvietot, lai mēģinātu uzlabot uztveršanu. Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti… 1 - Noskaņojiet uz kanālu. 2 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 3 - Atlasiet Digitālais: Uztveršanas pārbaude un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi). Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence. 5 - Vēlreiz atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi), lai pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti. Pārbaudes rezultāts ir redzams ekrānā. Varat mainīt antenas novietojumu vai pārbaudīt savienojumus, lai uzlabotu uztveršanu. 6 - Varat arī pats mainīt frekvenci. Pa vienam atlasiet frekvences numuru un izmantojiet taustiņus  (uz augšu) vai  (uz leju), lai mainītu vērtību. Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi), lai vēlreiz pārbaudītu uztveršanu. 7 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Manuāla instalēšana Analogās televīzijas kanālus var manuāli noskaņot pa vienam. Lai manuāli instalētu analogos kanālus… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Antenas/kabeļa uzstādīšana vai Antenas uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 2 - Atlasiet Analogais: manuālā uzstādīšana un nospiediet OK (Labi). • Sistēma Lai iestatītu televizora sistēmu, atlasiet Sistēma. Izvēlieties savu valsti vai pasaules daļu, kurā pašlaik atrodaties un nospiediet OK (Labi). • Meklēt kanālu Lai atrastu kanālu, atlasiet Meklēt kanālu un nospiediet OK (Labi). Varat patstāvīgi ievadīt frekvenci, lai atrastu kanālu, vai ļaut televizoram meklēt kanālu. Nospiediet  (pa labi), lai atlasītu Meklēt, un nospiediet OK (Labi), lai automātiski meklētu kanālu. Atrastais kanāls ir redzams ekrānā, un, ja uztveršana ir slikta, vēlreiz nospiediet Meklēt. Ja vēlaties saglabāt kanālu, atlasiet Pabeigts un nospiediet OK (Labi). • Saglabāt Kanālu varat saglabāt ar pašreizējo vai ar jaunu 25
Lapa: 25
kanāla numuru. Atlasiet Saglabāt pašreizējo kanālu vai Saglabāt kā jaunu kanālu un nospiediet OK (Labi). Īslaicīgi redzams jaunā kanāla numurs. Šīs darbības varat atkārtot, līdz ir atrasti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli. 6.3 Kanālu saraksta kopēšana Ievads Kanālu saraksta kopēšana ir paredzēta izplatītājiem un pieredzējušiem lietotājiem. Izmantojot kanālu saraksta kopēšanu, varat kopēt vienā televizorā noskaņotus kanālus citā atbilstošas klases Philips televizorā. Izmantojot kanālu saraksta kopēšanu, nav jāveic laikietilpīgā kanālu meklēšana, tās vietā augšupielādējot televizorā iepriekš noteiktu kanālu sarakstu. Izmantojiet USB zibatmiņas disku ar vismaz 1 GB ietilpību. Nosacījumi • Abi televizori ir ražoti vienā gadā. • Abiem televizoriem ir viena un tā paša tipa aparatūra. Aparatūras tipu skatiet televizora datu plāksnītē televizora aizmugurē. • Abiem televizoriem ir saderīgas programmatūras versijas. Pašreizējā kanāla versija Lai skatītu pašreizējo kanālu saraksta versiju… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli, atlasiet Kanālu saraksta kopēšana, atlasiet Pašreizējā versija un nospiediet OK (Labi). 2 - Nospiediet OK (Labi), lai aizvērtu. Pašreizējā programmatūras versija Lai pārbaudīto pašreizējo TV programmatūras versiju… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Atjaunināt programmatūru un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 2 - Atlasiet Programmat. inform. un nospiediet OK (Labi). 3 - Redzama versija, izlaides piezīmes un izveides datums. Redzams arī Netflix ESN numurs, ja pieejams. 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Kanālu saraksta kopēšana Lai kopētu kanālu sarakstu… 1 - Ieslēdziet televizoru. Šajā televizorā jābūt instalētiem kanāliem. 2 - Ievietojiet USB zibatmiņas disku. 3 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Kopēt USB atmiņas ierīcē un nospiediet OK (Labi). Iespējams, būs jāievada bērnu slēdzenes PIN kods, lai kopētu kanālu sarakstu. 5 - Pēc kopēšanas izņemiet USB atmiņas ierīci. 6 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Tagad nokopēto kanālu sarakstu varat augšupielādēt citā Philips televizorā. Kanālu saraksta versija Pārbaudiet pašreizējo kanālu saraksta versiju... 1 - Atlasiet Iestatījumi > Kanāli un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 2 - Atlasiet Kanālu saraksta kopēšana un atlasiet Pašreizējā versija, pēc tam nospiediet OK (Labi). 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Kanālu saraksta augšupielāde TV Televizoros, kuros nav instalēti kanāli Atkarībā no tā, vai televizorā jau ir vai vēl nav instalēti kanāli, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids. Kopēšana televizorā, kas vēl nav noskaņots 1 - Pievienojiet kontaktdakšu, lai sāktu instalēšanu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju Meklēt kanālus. Pabeidziet instalēšanu. 2 - Pievienojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir otra televizora kanālu saraksts. 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt televizorā un nospiediet OK (Labi). Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 4 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB zibatmiņas disku. 26
Lapa: 26
Televizoros, kuros instalēti kanāli Atkarībā no tā, vai televizorā jau ir vai vēl nav instalēti kanāli, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids. Televizorā, kas jau ir noskaņots 1 - Pārbaudiet televizora valsts iestatījumu. (Lai pārbaudītu šo iestatījumu, skatiet nodaļu Visu kanālu pārinstalēšana. Sāciet šo procedūru, līdz esat nokļuvis līdz valsts iestatījumam. Nospiediet  Atpakaļ, lai atceltu instalēšanu. Ja valsts ir pareiza, turpiniet ar 2. darbību. Ja valsts nav pareiza, instalēšana jāsāk vēlreiz. Skatiet nodaļu Visu kanālu pārinstalēšana un sāciet instalēšanu. Atlasiet pareizo valsti un izlaidiet kanālu meklēšanu. Pabeidziet instalēšanu. Kad esat pabeidzis, turpiniet ar 2. darbību. 2 - Pievienojiet USB zibatmiņas disku, kurā ir otra televizora kanālu saraksts. 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, atlasiet Iestatījumi > Kanāli > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt televizorā un nospiediet OK (Labi). Ievadiet savu PIN kodu, ja nepieciešams. 4 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB zibatmiņas disku. 27
Lapa: 27
7 Ierīču pievienošana 7.1 Par savienojumiem Savienojuma ceļvedis Savienojot ierīci ar televizoru, vienmēr izmantojiet kvalitatīvāko pieejamo savienojumu. Izmantojiet arī kvalitatīvus vadus, lai nodrošinātu labu attēla un skaņas pārraidi. Pievienojot ierīci, televizors atpazīst tās tipu un piešķir katrai ierīcei atbilstoša tipa nosaukumu. Ja vēlaties, varat mainīt tipa nosaukumu. Ja ir iestatīts atbilstošs ierīces tipa nosaukums, televizors automātiski pārslēdzas uz ideāli piemērotiem televizora iestatījumiem, pārslēdzoties uz šo ierīci avotu izvēlnē. Antenas ports Ja jums ir televizora pierīce (digitālais uztvērējs) vai rakstītājs, savienojiet antenas vadus tā, lai antenas signāls ietu caur televizora pierīci un/vai rakstītāju un tikai pēc tam nokļūtu televizorā. Tādējādi antena un televizora pierīce uz rakstītāju var nosūtīt iespējamos papildu kanālus, lai tos ierakstītu. HDMI porti HDMI kvalitāte HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu TV signālam. Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes signāla pārraidi, izmantojiet ātrdarbīgu HDMI vadu, kas nav garāks par 5 m. Ja ar HDMI pievienotā ierīce nedarbojas pareizi, pārbaudiet, vai cits HDMI Ultra HD iestatījums var novērst šo problēmu. Sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet HDMI Ultra HD. Kopēšanas aizsardzība HDMI porti atbalsta HDCP 2.2 (aizsardzība pret platjoslas digitālā satura kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība). HDMI ARC un eARC Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel – audio atgriezes kanāls). Ja arī ierīcei (parasti mājas kinozāles sistēmai (HTS), Soundbar skaļrunim vai AV uztvērējam) ir HDMI ARC savienojums, pieslēdziet to pie jebkura HDMI savienojuma šajā televizorā. Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav jāpievieno papildu audio vads, kas sūta televizora skaņas signālu uz mājas kinozāles sistēmu. HDMI ARC savienojums apvieno abus signālus. Lai pievienotu HTS, varat izmantot jebkuru šī televizora HDMI savienojumu, bet ARC vienlaikus ir pieejams tikai 1 ierīcei/savienojumam HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel – uzlabots audio atgriezes kanāls) ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo ARC. Tas aptver visas ARC funkcijas, bet ar lielāku joslas platumu un ātrumu. eARC atbalsta augstas kvalitātes audio pārraidi līdz 192 kHz, 24 biti, nesaspiests 5.1 un 7.1 un 32 kanālu nesaspiests audio. Piezīme. HDMI eARC ir pieejams tikai HDMI 2. Funkcijai eARC izmantojiet HDMI kabeli ar Ethernet. Vienlaikus ir pieejama tikai 1 eARC ierīce. HDMI CEC - EasyLink Pievienojot ar HDMI CEC saderīgas ierīces pie televizora, varat tās kontrolēt ar TV tālvadības pulti. Funkcijai EasyLink HDMI CEC jābūt ieslēgtai televizorā un pievienotajā ierīcē. EasyLink ieslēgšana  Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > EasyLink > EasyLink > Iesl. 28
Lapa: 28
Ar HDMI CEC saderīgu ierīču kontrole, izmantojot TV vadības pulti  Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi > EasyLink > EasyLink tālvadība > Iesl. Piezīme. • Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zīmolu ierīcēm. • HDMI CEC funkcijai dažādu zīmolu produktos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu zīmolu produkti ir pilnīgi saderīgi ar EasyLink. Piemērā minētie HDMI CEC zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem. 7.2 CAM ar viedkarti - CI+ CI+ Šis televizors ir sagatavots CI+ nosacītās piekļuves moduļa izmantošanai. Izmantojot CI+, varat skatīties maksas HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, ko jūsu reģionā piedāvā digitālās televīzijas operatori. Šīs pārraides šifrē un atšifrē TV operators iepriekšapmaksātā CI+ modulī. Digitālās TV operatori nodrošina CI+ moduli (CAM – nosacītās piekļuves modulis) un viedkarti maksas Premium programmu abonentiem. Šīm programmām ir augsts aizsardzības līmenis pret kopēšanu. Ar CI + 2.0 atbalstu šis TV var pieņemt CAM gan PCMCIA, gan USB formas faktorā (visiem USB portiem). Lai iegūtu papildinformāciju par nosacījumiem, sazinieties ar vietējo digitālās televīzijas operatoru. Viedkarte Digitālās televīzijas operatori nodrošina šo CI+ moduli (CAM – nosacītās piekļuves modulis) un viedkarti maksas programmu abonentiem Ievietojiet viedkarti CAM modulī. Lasiet no operatora saņemto instrukciju. Lai ievietotu CAM televizorā… 1 - Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas paņēmienu. Nepareizi ievietojot CAM, varat sabojāt CAM un televizoru. 2 - Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM priekšpusi pavērstu pret sevi, uzmanīgi ievietojiet CAM slotā COMMON INTERFACE 1. 3 - Uzmanīgi ievietojiet CAM līdz galam. Atstājiet to slotā pastāvīgi. Pēc televizora ieslēgšanas var būt nepieciešamas dažas minūtes pirms CAM aktivizēšanas. Ja CAM ir ievietots un samaksāta abonentmaksa (abonēšanas metodes var atšķirties), varat skatīties kodētos kanālus, ko atbalsta CAM viedkarte. CAM un viedkarte ekskluzīvi paredzēta tieši jūsu televizoram. Ja izņemat CAM, vairs nevarēsiet skatīties CAM atbalstītos kodētos kanālus. Paroles un PIN kodi Dažiem CAM moduļiem jāievada PIN kods, lai skatītos kanālus. Kad iestatāt PIN kodu CAM modulim, ieteicams izmantot to pašu kodu, ko izmantojat, lai atbloķētu televizoru. Lai iestatītu PIN kodu CAM modulim… 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti). 2 - Atlasiet kanāla tipu, kam izmantojat CAM Skatīties TV. 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Kopējais interfeiss. 4 - Atlasiet CAM TV operatoru. TV operators nodrošina šādus ekrānus. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atrastu PIN koda iestatījumu. 7.3 Mājas kinozāles sistēma - HTS 29
Lapa: 29
Savienojums ar HDMI ARC/eARC Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskaņotāju. HDMI ARC Visi televizora HDMI savienojumi var atbalstīt audio atgriezes kanāla (Audio Return Channel - ARC) signālu. Bet pēc tam, kad esat pievienojis mājas kinozāles sistēmu, televizors var nosūtīt ARC signālu tikai uz šo HDMI savienojumu. Ja jūsu mājas kinozāles sistēmai ir HDMI ARC savienojums, savienošanai varat izmantot jebkuru televizora HDMI savienojumu. Ja izmantojat HDMI ARC, nav jāpievieno papildu audio vads. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli. HDMI eARC HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel – uzlabots audio atgriezes kanāls) ir uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo ARC. Tas atbalsta jaunākos augstas bitu pārraides ātruma audio formātus līdz 192 kHz, 24 biti un nesaspiestu 5.1 un 7.1, kā arī 32 kanālu nesaspiestu audio. HDMI eARC ir pieejams tikai HDMI 2. Audio un video signāla sinhronizēšana Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā mājas kinozāles sistēmu ar disku atskaņotāju varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu. Savienojums ar HDMI Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskaņotāju. Ja mājas kinozāles sistēmai nav HDMI ARC savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu (Toslink), lai pārsūtītu televizora skaņu uz mājas kinozāles sistēmu. Audio un video signāla sinhronizēšana Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā mājas kinozāles sistēmu ar disku atskaņotāju varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu. Problēmas ar HTS skaņu Skaņa ar skaļu troksni Ja skatāties video no pievienota USB zibatmiņas diska vai pievienota datora, skaņa no mājas kinozāles sistēmas var būt izkropļota. Šis troksnis rodas, ja audio vai video failam ir DTS skaņa, taču mājas kinozāles sistēmai nav DTS skaņas apstrādes. Varat to novērst, iestatot televizora iestatījumu Digitālās iz. formāts kā Stereo. Atlasiet Iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > Digitālās iz. formāts. Nav skaņas Ja nedzirdat skaņu no televizora savā mājas kinozāles sistēmā, pārbaudiet, vai esat pievienojis HDMI kabeli mājas kinozāles sistēmas HDMI ARC/eARC savienojumam. Visi televizora HDMI savienojumi ir HDMI ARC savienojumi. HDMI eARC ir pieejams tikai HDMI 2. 7.4 Viedtālruņi un planšetdatori Lai savienotu viedtālruni vai planšetdatoru ar televizoru, varat izmantot bezvadu savienojumu. Bezvadu savienojumam savā viedtālrunī vai planšetdatorā lejupielādējiet aplikāciju Philips TV Remote App no sava iecienītā aplikāciju veikala. 7.5 Blu-ray disku atskaņotājs Lai savienotu Blu-ray disku atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet ātrdarbīgu HDMI vadu. Ja Blu-ray disku atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat vadīt atskaņotāju ar televizora tālvadības pulti. Sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet EasyLink HDMI CEC, lai iegūtu papildinformāciju. 7.6 Bluetooth 30
Lapa: 30
Ierīces pievienošana Novietojiet bezvadu skaļruni 5 metru attālumā no televizora. Izlasiet ierīces lietošanas rokasgrāmatu, lai uzzinātu konkrētu informāciju par savienošanu pārī un bezvadu diapazonu. Pārliecinieties, vai Bluetooth iestatījums televizorā ir ieslēgts. Kad bezvadu spēļu vadāmierīce ir pievienota, varat to izmantot. Kad bezvadu skaļrunis ir pievienots, varat to izvēlēties, lai atskaņotu televizora skaņu. Kad ierīce ir pievienota, tā vairs nav jāsavieno pārī, ja vien neesat noņēmis ierīci. Lai savienotu pārī Bluetooth ierīci un televizoru… 1 - Ieslēdziet Bluetooth ierīci un novietojiet to televizora uztveršanas diapazonā. 2 - Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu un tīkli un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 3 - Atlasiet Bluetooth > Meklēt Bluetooth ierīci un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Meklēt un nospiediet OK (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ierīce tiks savienota pārī ar televizoru, un televizors saglabās savienojumu. Ja maksimālais pārī savienoto ierīču skaits jau sasniegts, jums, iespējams, vispirms jāatvieno kāds šāds ierīču pāris. 5 - Atlasiet ierīces veidu un nospiediet OK (Labi). 6 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Ierīces izvēle Lai atlasītu bezvadu ierīci… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu un tīkli un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Bluetooth > Meklēt Bluetooth ierīci un nospiediet OK (Labi). 3 - Sarakstā atlasiet bezvadu ierīci un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Ierīces noņemšana Varat pievienot vai atvienot bezvadu Bluetooth ierīci. Varat arī noņemt bezvadu Bluetooth ierīci. Ja noņemat Bluetooth ierīci, tā tiks atvienota. Lai noņemtu vai atvienotu bezvadu ierīci… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Bezvadu un tīkli un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Bluetooth > Noņemt Bluetooth ierīci un nospiediet OK (Labi). 3 - Sarakstā atlasiet bezvadu ierīci un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Atvienot vai Noņemt un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet OK (Labi) un nospiediet OK (Labi), lai apstiprinātu. 6 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. 7.7 Austiņas Varat pievienot austiņas  portam televizora aizmugurē. Savienojums ir 3,5 mm minispraudnis. Austiņu skaļumu varat noregulēt atsevišķi. Lai noregulētu skaļumu… 1 - Atlasiet Iestatījumi, atlasiet Skaņa > Austiņu skaļums un nospiediet OK (Labi). 2 - Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību. 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. 7.8 Spēļu konsole HDMI Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, pievienojiet konsoli televizoram, izmantojot ātrdarbību HDMI vadu 31
Lapa: 31
7.9 USB cietais disks Nepiec. aprīkojums Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat pauzēt vai ierakstīt digitālas TV apraides (DVB vai līdzīgas apraides). Minimālā diska ietilpība • Pauzēšana Lai pauzētu apraidi, nepieciešams ar USB 2.0 saderīgs cietais disks ar vismaz 4 GB ietilpību. • Ierakstīšana Lai pauzētu un ierakstītu apraidi, nepieciešama vismaz 250 GB diska ietilpība. Lai iegūtu papildinformāciju par USB cietā diska uzstādīšanu, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet USB cietais disks. Noskaņošana Lai pauzētu vai ierakstītu pārraidi, vispirms jāpievieno un jāformatē USB cietais disks. Formatēšanas laikā tiks izdzēsti visi faili no USB cietā diska. 1 - Pievienojiet USB cieto disku vienam no televizora USB savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojiet citu USB ierīci. 2 - Ieslēdziet USB cieto disku un televizoru. 3 - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet  (Pauze). Kad mēģināsiet pauzēt pārraidi, tiks sākta formatēšana. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku. Brīdinājums! USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieto disku, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieto disku kopā ar datoru, tas ir jāformatē. Formatēšana Lai pauzētu vai ierakstītu apraidi vai saglabātu lietotnes, vispirms jāpievieno un jāformatē USB cietais disks. Formatēšanas laikā tiks izdzēsti visi faili no USB cietā diska. Ja vēlaties ierakstīt apraides ar TV ceļveža datiem no interneta, pirms uzstādīt USB cieto disku, jūsu televizorā jābūt iestatītam interneta pieslēgumam. Brīdinājums! USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieto disku, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieto disku kopā ar datoru, tas ir jāformatē. * Pievienojiet USB cieto disku ar lielumu, kas mazāks par 2TB. Lai formatētu USB cieto disku… 1 - Pievienojiet USB cieto disku vienam no televizora USB savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojiet citu USB ierīci. 2 - Ieslēdziet USB cieto disku un televizoru. 3 - Atlasiet Ieraksti, ja vēlaties izmantot Pauzēt TV un ierakstīšanu, pretējā gadījumā atlasiet Programmas, lai saglabātu aplikācijas. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. 4 - Pēc formatēšanas visi faili un dati tiks noņemti. 5 - Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Pauzēt TV, Ierakstīšana vai Programmas. 7.10 USB tastatūra Pievienot Pievienojiet USB tastatūru (USB-HID tipa), lai ievadītu televizorā tekstu. Savienošanai izmantojiet vienu no USB savienojumiem. 32
Lapa: 32
Konfigurēšana Tastatūras iestatīšana Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB tastatūru vienam no televizora USB savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi. Ja vispirms izvēlaties kirilicas vai grieķu tastatūras izkārtojumu, varat izvēlēties sekundāro latīņu tastatūras izkārtojumu. Lai mainītu tastatūras izkārtojumu pēc tastatūras izvēles… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Vispārīgie iestatījumi un nospiediet  (pa labi), lai atvērtu izvēlni. 2 - Atlasiet USB tastatūras iestatījumi un nospiediet OK (Labi), lai sāktu tastatūras uzstādīšanu. Īpašie taustiņi Teksta ievades taustiņi • Ievades taustiņš = OK • Atpakaļatkāpe = dzēst rakstzīmi pirms kursora • Bultiņu taustiņi = navigēt teksta laukā • Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumus, ja ir iestatīts sekundārais izkārtojums, vienlaikus nospiediet taustiņus Ctrl + Atstarpe. Aplikāciju un interneta lapu taustiņi • Tab un Shift + Tab = nākamais un iepriekšējais • Home = ritināt līdz lapas augšpusei • End = ritināt līdz lapas apakšai • Page Up = pārlēkt vienu lapu uz augšu • Page Down = pārlēkt vienu lapu uz leju • * = ietilpināt tīmekļa lapu ekrāna platumā 7.11 USB zibatmiņas disks Varat skatīties fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska. Ievietojiet USB zibatmiņas disku vienā no televizora USB savienojumiem, kad televizors ir ieslēgts. TV nosaka zibatmiņas disku un atver sarakstu ar tā saturu. Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet  SOURCES (Avoti) un atlasiet USB. Lai pārtrauktu skatīt USB zibatmiņas diska saturu, nospiediet  EXIT (Iziet) vai atlasiet citu darbību. Lai atvienotu USB zibatmiņas disku, to var izņemt jebkurā laikā. Ultra HD no USB ierīces Varat skatīt fotoattēlus Ultra HD izšķirtspējā no pievienotas USB ierīces vai zibatmiņas diska. Televizors samazina izšķirtspēju līdz Ultra HD izšķirtspējai, ja fotoattēla izšķirtspēja ir lielāka. Lai iegūtu papildinformāciju par satura skatīšanos vai atskaņošanu no USB zibatmiņas diska, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Fotoattēli, video un mūzika. 7.12 Fotokamera Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātos fotoattēlus, varat tieši savienot kameru ar televizoru. Savienojumam izmantojiet vienu no televizora USB savienojumiem. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru. Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet  SOURCES (Avoti) un atlasiet USB. Jūsu kamera, iespējams, tiks iestatīta, lai pārsūtītu tās saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatu. Ultra HD no USB ierīces Varat skatīt fotoattēlus Ultra HD izšķirtspējā no pievienotas USB ierīces vai zibatmiņas diska. Televizors samazina izšķirtspēju līdz Ultra HD izšķirtspējai, ja fotoattēla izšķirtspēja ir lielāka. Nevarat atskaņot video ar vietējo izšķirtspēju, kas lielāka par Ultra HD, nevienā no USB savienojumiem. 33
Lapa: 33
Lai iegūtu papildinformāciju par fotoattēlu skatīšanos, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Fotoattēli, video un mūzika. 7.13 Videokamera Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet videokameru ar televizoru, izmantojot HDMI vadu. 34
Lapa: 34
8 Android TV savienošana 8.1 Tīkls un internets Mājas tīkls Lai izmantotu visas Philips Android TV iespējas, televizoram jābūt savienotam ar internetu. Savienojiet televizoru ar mājas tīklu, izmantojot ātrdarbīgu interneta pieslēgumu. Varat savienot savu televizoru bezvadu vai vadu tīklā ar tīkla maršrutētāju. Izv.savienojumu ar tīklu Bezvadu savienojums Nepiec. aprīkojums Lai bezvadu tīklā savienotu televizoru ar internetu, nepieciešams Wi-Fi maršrutētājs ar interneta savienojumu. Izmantojiet liela ātruma (platjoslas) interneta savienojumu. Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Wi-Fi iesl.izsl. Savienojuma izveide  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Izv. savienojumu ar tīklu > Bezvadu. 1 - Atrasto tīklu sarakstā atlasiet savu bezvadu tīklu. Ja jūsu tīkla nav sarakstā, jo tīkla nosaukums ir paslēpts (ir izslēgta maršrutētāja SSID apraide), atlasiet Pievienot jaunu tīklu, lai pats ievadītu tīkla nosaukumu. 2 - Atkarībā no maršrutētāja veida ievadiet savu šifrēšanas atslēgu – WPA2 vai WPA3. Ja šī tīkla šifrēšanas atslēgu jau esat ievadījis, atlasiet Labi, lai nekavējoties izveidotu savienojumu. 3 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums. Problēmas Bezvadu savienojuma tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem • Mikroviļņu krāsnis, DECT tālruņi un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā. • Pārliecinieties, vai ugunsmūri jūsu tīklā ļauj piekļūt televizora bezvadu savienojumam. • Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet uzstādīt vadu tīklu. Nedarbojas internets • Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu. Datora un interneta savienojums ir lēns • Sk. bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādiusu, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem. • Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu. DHCP • Ja savienojums neizdodas, varat pārbaudīt maršrutētāja iestatījumu DHCP (Dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols). DHCP jābūt ieslēgtam. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Traucējummeklēšana. Vadu savienojums Nepiec. aprīkojums Lai televizoru savienotu ar internetu, nepieciešams tīkla maršrutētājs ar interneta savienojumu. Izmantojiet liela ātruma (platjoslas) interneta savienojumu. 35
Lapa: 35
Savienojuma izveide  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Izv. savienojumu ar tīklu > Vadu. 1 - Savienojiet maršrutētāju ar televizoru, izmantojot tīkla vadu (Ethernet vadu**). 2 - Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir ieslēgts. 3 - Televizors nepārtraukti meklē tīkla savienojumu. 4 - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums. Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt ieslēgtam. **Lai izpildītu noteikumus par elektromagnētisko saderību, izmantojiet ekranētu 5E kategorijas FTP tīkla Ethernet vadu. Tīkla iestatījumi Skatīt tīkla iestatījumus  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Skatīt tīkla iestatījumus. Šeit redzami visi pašreizējie tīkla iestatījumi: IP un MAC adrese, signāla stiprums, ātrums, šifrēšanas metode, IPv4 vai IPv6 adrese/tīkla maska/vārteja/DNS utt. Tīkla konfigurācija - statiska IP adrese  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Tīkla konfigurācija > Statiska IP adrese. Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu Statiskā IP. Tīkla konfigurācija - Statiskā IP konfigurācija  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Tīkla konfigurācija > Statiskā IP konfigurācija. 1 - Atlasiet Statiskā IP konfigurācija un konfigurējiet savienojumu. 2 - Varat norādīt numuru iestatījumam IP adrese, Tīkla maska, Vārteja, DNS 1 vai DNS 2. Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN). Varat ieslēgt šo televizoru no sava viedtālruņa vai planšetdatora, ja televizors ir gaidstāves režīmā. Iestatījumam Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN) jābūt ieslēgtam. Ieslēgšana ar Chromecast  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Ieslēgt ar Chromecast. Iestatiet Ieslēgts, lai šo TV varētu ieslēgt ar lietotni Chromecast no mobilās ierīces. Ja šis iestatījums ir ieslēgts, TV enerģijas patēriņš gaidstāvē būs lielāks. Pirms iestatījuma Ieslēgt ar Chromecast maiņas vispirms jāieslēdz Wi-Fi (WoWLAN) iestatījums. Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Digital Media Renderer - DMR. Ja multivides faili netiek atskaņoti televizorā, pārliecinieties, vai ieslēgts ciparu multivides renderētājs. Kā rūpnīcas iestatījums DMR ir ieslēgts. Ieslēgšana ar Wi-Fi savienojumu  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Wi-Fi iesl./izsl. Varat ieslēgt vai izslēgt Wi-Fi savienojumu savā televizorā. Notīrīt interneta atmiņu  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Vadu vai Wi- Fi > Notīrīt interneta atmiņu. Izmantojot opciju Notīrīt interneta atmiņu, tiek notīrīta Philips servera reģistrācija un vecuma ierobežojuma iestatījumi, video veikala lietotņu pieteikšanās informācija, visa Philips TV Collection izlase, interneta grāmatzīmes un vēsture. Interaktīvās MHEG aplikācijas televizorā var būt saglabājušas sīkfailus. Arī šie faili tiek izdzēsti. 8.2 Google konts Pierakstīties Lai izmantotu visas Philips Android TV iespējas, varat pierakstīties Google ar savu Google kontu. Pēc pierakstīšanās varēsiet spēlēt iecienītās spēles tālrunī, planšetdatorā un televizorā. Jūs iegūsiet arī pielāgotus video un mūzikas ieteikumus sava televizora sākuma ekrānā, kā arī piekļūt YouTube, Google Play un citiem aplikācijām. Pierakstīties Izmantojiet esošo Google kontu, lai pierakstītos Google savā televizorā. Google kontu veido e-pasta 36
Lapa: 36
adrese un parole. Ja jums vēl nav Google konta, izmantojiet datoru vai planšetdatoru, lai to izveidotu (accounts.google.com). Lai spēlētu spēles Google Play, jums nepieciešams Google+ profils. Ja neesat pierakstījies sākotnējās TV uzstādīšanas laikā, vienmēr varat pierakstīties vēlāk. Lai pierakstītos pēc TV uzstādīšanas… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Konts un Pierakstīties un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Pierakstīties un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Lietot tālvadības pulti un nospiediet OK (Labi). 5 - Izmantojot ekrāntastatūru, ievadiet e-pasta adresi un nospiediet OK (Labi). 6 - Ievadiet savu paroli un nospiediet OK (Labi), lai pierakstītos. 7 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Android iestatījumi Varat iestatīt vai skatīt vairākus Android specifiskus iestatījumus vai informāciju. Varat atrast savā televizorā instalēto aplikāciju sarakstu un uzzināt tām nepieciešamo vietu atmiņā. Varat iestatīt valodu, ko vēlaties izmantot, veicot meklēšanu ar balsi. Varat konfigurēt ekrāntastatūru, lai atļautu aplikācijām izmantot savu atrašanās vietu. Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus. Varat atvērt vietni www.support.google.com/androidtv, lai iegūtu papildinformāciju par šiem iestatījumiem. Lai atvērtu šos iestatījumus… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Aplūkojiet dažādus Android iestatījumus. 3 - Ja nepieciešams, nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. 8.3 Lietotne Philips TV kolekcija Ieteikto lietotņu (Featured) lapa Visas jūsu Premium lietotnes ir pieejamas Philips TV Collection lietotnē sadaļā Ieteiktās lietotnes (Featured). Palaidiet to, izmantojot reklāmkarogu lietotņu rindā. Philips TV kolekcijas lietotnes ir radītas īpaši televizoram. Philips TV kolekcijas lietotņu lejupielāde un instalēšana ir bez maksas. Philips TV kolekcijas lietotnes var atšķirties dažādās valstīs vai reģionos. Philips TV kolekcijā iekļauti arī jaunu lietotņu ieteikumi un cita informācija. Dažas Philips TV kolekcijas lietotnes ir iepriekš instalētas televizorā. Lai instalētu citas lietotnes no Philips TV kolekcijas, jums būs jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Varat iestatīt konfidencialitātes iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām. Lai instalētu lietotni no Philips TV kolekcijas… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Tiks atvērta ieteikto lietotņu sadaļa Featured. 3 - Atlasiet cilni Viss un nospiediet OK (Labi). Tiks parādītas visas lietotājam pieejamās lietotnes, tostarp instalētās. 4 - Pārlūkojiet lietotnes, atlasiet instalējamās lietotnes ikonu un nospiediet OK (Labi). Tiks atvērta lietotnes informācijas lapa. 5 - Lai instalētu lietotni, nospiediet pogu Uzstādīt un OK (Labi). Instalētā lietotne atrodas lietotņu lapā, kuru var atvērt, Android sākuma ekrānā nospiežot lietotņu ikonu lietotņu kreisajā malā. Lietošanas nosacījumi Lai instalētu un izmantotu Philips TV kolekcijas lietotnes, jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem sākotnējās TV uzstādīšanas laikā, vienmēr varat tiek piekrist vēlāk. Brīdī, kad piekrītat lietošanas noteikumiem, dažas lietotnes kļūs pieejamas nekavējoties, un jūs varat pārlūkot Philips TV kolekciju, lai instalētu citas lietotnes. Lai piekristu lietošanas noteikumiem pēc televizora uzstādīšanas… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums), atlasiet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Vēlreiz nospiediet taustiņu Opcijas, lai aizvērtu opciju izvēlni. 2 - Varat atlasīt Lietošan. nosacīj., pēc tam nospiediet OK (Labi), lai lasītu. 3 - Atlasiet Pieņemt un nospiediet OK (Labi). Šo izvēli nevarat atsaukt. 4 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. Privātuma iestatījumi Varat iestatīt dažus privātuma iestatījumus Philips TV kolekcijas lietotnēm. • Varat atļaut tehniskās statistikas nosūtīšanu uzņēmumam Philips. • Varat atļaut personiskos ieteikumus. • Varat atļaut sīkfailus. • Varat ieslēgt bērnu bloķēšanu aplikācijām ar novērtējumu 18+. 37
Lapa: 37
Lai iestatītu Philips TV kolekcijas privātuma iestatījumus… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums), atlasiet  Philips TV kolekcija un nospiediet OK (Labi). Vēlreiz nospiediet taustiņu Opcijas, lai aizvērtu opciju izvēlni. 2 - Varat atlasīt Privātuma iestatījums, pēc tam nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet katru iestatījumu un nospiediet OK (Labi), lai to atļautu vai neatļautu. Varat iepazīties ar detalizētu informāciju par katru iestatījumu. 4 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu izvēlni. 38
Lapa: 38
9 Aplikācijas 9.1 Par aplikācijām Iecienītās lietotnes pieejamas sākuma izvēlnes rindā Lietotnes. Līdzīgi aplikācijām viedtālrunī vai planšetdatorā, arī televizorā esošās aplikācijas nodrošina specifiskas funkcijas televizora lietotājiem. Tādas aplikācijas kā YouTube, spēles vai laika prognoze (tostarp). Varat izmantot interneta pārlūkprogrammu, lai pārlūkotu internetu. Lietotnes var būt nodrošinātas gan no Philips TV kolekcijas, gan Google Play™ veikala. Lai sāktu darbu, jūsu televizorā jau ir instalētas dažas praktiskas aplikācijas. Lai instalētu lietotnes no Philips TV kolekcijas vai Google Play™ veikala, televizoram ir jābūt interneta pieslēgumam. Lai izmantotu lietotnes no Philips TV kolekcijas, jums jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Pierakstieties ar Google kontu, lai izmantotu Google Play lietotnes un Google™ Play veikalu. 9.2 Google Play Movies and TV Izmantojot Google Play filmas un TV , varat iznomāt vai iegādāties filmas un TV pārraides, ko skatīties televizorā. Nepiec. aprīkojums • Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam • Jums jāpierakstās televizorā no Google konta • Pievienojiet kredītkarti Google kontam, lai iegādātos filmas un Tv pārraides Lai iznomātu vai iegādātos filmu vai TV pārraidi… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet Google Play filmas un TV. 3 - Atlasiet filmu vai TV pārraidi un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet vēlamo pirkumu un nospiediet OK (Labi). Tiks veikta pirkuma procedūra. Lai skatītos iznomātu vai iegādātu filmu vai TV pārraidi… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet Google Play filmas un TV. 3 - Atlasiet filmu vai TV pārraidi no savas bibliotēkas aplikācijā, atlasiet nosaukumu un nospiediet OK (Labi). 4 - Varat izmantot tālvadības pults taustiņus  (apturēt),  (pauze),  (attīt) vai  (ātri patīt). 5 - Lai apturētu aplikāciju Movies & TV, vairākkārt nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet). Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs. Papildinformācija pieejama vietnē www.support.google.com/androidtv Mūzika Izmantojot YouTube Music, varat atskaņot savu iecienīto mūziku televizorā. Nepiec. aprīkojums • Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam • Jums jāpierakstās televizorā no Google konta Lai sāktu YouTube Music… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet YouTube Music. 3 - Atlasiet vēlamo mūziku un nospiediet OK (Labi). 4 - Lai apturētu aplikāciju Music, vairākkārt nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet). Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs. Papildinformācija pieejama vietnē www.support.google.com/androidtv Spēles Izmantojot Google Play Games, varat spēlēt spēles televizorā. Tiešsaistē vai bezsaistē. Varat redzēt, ko jūsu draugi pašreiz spēlē, vai pievienoties spēlei un sacensties. Varat reģistrēt savus sasniegumus vai turpināt no iepriekšējās vietas. Nepiec. aprīkojums • Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam • Jums jāpierakstās televizorā no Google konta • Pievienojiet kredītkarti Google kontam, lai iegādātos jaunas spēles Startējiet aplikāciju Google Play Games, lai atlasītu un instalētu jaunas spēļu aplikācijas savā televizorā. Dažas spēles ir bez maksas. Ja konkrētajai spēlei nepieciešama spēļu vadāmierīce, parādās ziņojums. Lai sāktu vai apturētu Google Play Game… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 39
Lapa: 39
2 - Atlasiet Google Play Games. 3 - Atlasiet spēli spēlēšanai vai atlasiet jaunu spēli instalēšanai un nospiediet OK (Labi). 4 - Kad esat pabeidzis, vairākkārt nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet), vai apturiet aplikāciju ar šim nolūkam paredzēto aizvēršanas/apturēšanas pogu. Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs. Papildinformācija pieejama vietnē www.support.google.com/androidtv Google Play Store No vietnes Google Play Store varat lejupielādēt un instalēt jaunas lietotnes. Dažas lietotnes ir bez maksas. Nepiec. aprīkojums • Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam • Jums jāpierakstās televizorā no Google konta • Pievienojiet kredītkarti Google kontam, lai iegādātos lietotnes Lai instalētu jaunu lietotni… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet Google Play veikals un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet lietotni, ko vēlaties instalēt, un nospiediet OK (Labi). 4 - Lai aizvērtu Google Play Store, vairākkārt nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet). Vecāku kontrole Vietnē Google Play Store varat paslēpt lietotnes atkarībā no lietotāju/pircēju vecuma. Jums jāievada PIN kods, lai atlasītu vai mainītu vecuma līmeni. Lai iestatītu vecāku kontroli… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet Google Play veikals un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Iestatījumi > Vecāku kontrole. 4 - Atlasiet vēlamo vecuma līmeni. 5 - Pēc pieprasījuma ievadiet PIN kodu. 6 - Lai aizvērtu Google Play Store, vairākkārt nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet). Ja lietotne neatrodas sākuma ekrānā, to var pievienot, izmantojot lietotņu lapu vai lietotņu rindas elementu Pievienot lietotni izlasei. Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejami visās valstīs. Papildinformācija pieejama vietnē www.support.google.com/androidtv Apmaksa Lai veiktu apmaksu vietnē Google Play no televizora, pievienojiet maksājuma veidu - kredītkarte (ārpus ASV) - savam Google kontam. Kad iegādājaties filmu vai TV pārraidi, maksa tiks piemērota šai kredītkartei. Lai pievienotu kredītkarti … 1 - Savā datorā atveriet vietni accounts.google.com un pierakstieties ar Google kontu, ko izmantosiet Google Play televizorā. 2 - Atveriet vietni wallet.google.com, lai pievienotu karti savam Google kontam. 3 - Ievadiet kredītkartes datus un pieņemiet noteikumus un nosacījumus. 9.3 Lietotnes startēšana vai apturēšana Varat startēt lietotni no sākuma ekrāna. Lai startētu lietotni… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Ritiniet uz leju līdz lietotņu rindai, atlasiet vēlamo lietotni un nospiediet OK (Labi). 3 - Lai apturētu aplikāciju, nospiediet  Atpakaļ vai nospiediet  EXIT (Iziet), vai apturiet aplikāciju ar šim nolūkam paredzēto apturēšanas/aizvēršanas pogu. Atverot sākuma ekrānu, fona lietojumprogrammas/satura atskaņošana tiks apturēta. Lai atsāktu atskaņošanu, jums sākuma ekrānā jāatlasa lietojumprogramma vai saturs. 9.4 Lietotņu bloķēšana Par lietotņu bloķēšanu Varat bloķēt bērniem nepiemērotas lietotnes. Varat bloķēt lietotnes ar vērtējumu 18+ vai iestatīt ierobežotu profilu sākuma izvēlnē. 18+ 18+ lietotņu bloķētājs pieprasīs PIN kodu, mēģinot startēt ar 18+ novērtētu lietotni. Šis bloķētājs darbojas tikai ar 18+ novērtētām Philips lietotnēm. Ierobežots profils Varat iestatīt ierobežotu profilu sākuma izvēlnei, kur pieejamas tikai jūsu atļautās lietotnes. Jums jāievada PIN kods, lai iestatītu un pārslēgtu uz ierobežoto profilu. 40
Lapa: 40
Google Play Store - Vecuma ierobežojums Vietnē Google Play Store varat paslēpt lietotnes atkarībā no lietotāju/pircēju vecuma. Jums jāievada PIN kods, lai atlasītu vai mainītu vecuma līmeni. Vecuma ierobežojums noteiks, kādas lietotnes ir pieejamas instalēšanai. Bloķējiet lietotnes ar vērtējumu 18+ Varat bloķēt ar 18+ novērtētas Philips lietotnes. Šis iestatījums kontrolē 18+ iestatījumu Philips lietotņu privātuma iestatījumos. Lai bloķētu ar 18+ novērtētas lietotnes… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Bloķēt bērniem, atlasiet Lietotnes bloķēšana un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Iesl. un nospiediet taustiņu OK (Labi). 3 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. Sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu Atslēgvārdi un atrodiet Bloķēt bērniem, Aplik. bloķēšana, lai iegūtu papildinformāciju. Ierobežots profils Par ierobežoto profilu Varat ierobežot noteiktu aplikāciju izmantošanu, pārslēdzot televizoru uz ierobežotu profilu. Sākuma izvēlnē būs redzamas tikai jūsu atļautās aplikācijas. Jums nepieciešams PIN kods, lai izslēgtu ierobežoto profilu. Kad televizors ir pārslēgts uz ierobežoto profilu, nevarat… • Atrast vai atvērt aplikācijas, kas atzīmētas kā neatļautas • Piekļūt Google Play Store • Veikt pirkumus no Google Play Movies & TV un Google Play Games • Izmantot trešo pušu aplikācijas, kas neizmanto Google pierakstīšanos Kad televizors ir pārslēgts uz ierobežoto profilu, varat… • Skatīties saturu, kas jau iznomāts vai iegādāts no Google Play Movies & TV • Spēlēt spēles, kas jau iegādātas un instalētas no Google Play Games • Piekļūt šādiem iestatījumiem: Wi-Fi tīkls, runa un pieejamība • Pievienot Bluetooth piederumus Joprojām būsiet pieteicies Google kontā. Ierobežota profila izmantošana nemaina Google kontu. Iestatīšana Lai iestatītu ierobežoto profilu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet Ierīces preferences > Drošība un ierobežojumi un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Ierobežots profils un nospiediet OK (Labi). 4 - Atlasiet Iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 5 - Ievadiet PIN kodu, izmantojot tālvadības pulti. 6 - Atlasiet Atļautās lietotnes un nospiediet OK (Labi). 7 - Pieejamo lietotņu sarakstā atlasiet lietotni un nospiediet OK (Labi), lai atļautu vai neatļautu šo lietotni. 8 - Nospiediet  Atpakaļ, lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. Tagad varat atvērt ierobežoto profilu. Izmantojot PIN kodu, vienmēr varat mainīt PIN kodu vai rediģēt atļauto vai neatļauto lietotņu sarakstu. Ievadīt Lai atvērtu (pārslēgtu uz) ierobežoto profilu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet Ierīces preferences > Drošība un ierobežojumi un nospiediet OK (Labi). 3 - Atlasiet Atvērt ierobežoto profilu un nospiediet OK (Labi). 4 - Ievadiet PIN kodu, izmantojot tālvadības pulti. 5 - Nospiediet  Atpakaļ, lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. Varat redzēt, ja esat atvēris ierobežoto profilu, jo sākuma ekrānā parādās ikona. Ritiniet uz leju līdz Iestatījumi un ritiniet pa labi līdz galam. Dzēst Lai dzēstu ierobežoto profilu… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet Ierīces preferences > Drošība un ierobežojumi un nospiediet OK (Labi) 3 - Atlasiet Dzēst ierobežoto profilu un nospiediet OK (Labi). 4 - Ievadiet PIN kodu. Televizors dzēsīs ierobežoto profilu. 41
Lapa: 41
9.5 Tastatūras ievades metodes Ja apturat lietotni un atgriežaties sākuma izvēlnē, lietotne faktiski netiek apturēta. Lietotne joprojām darbojas fonā, lai būtu pieejama, kad to atkal startēsiet. Lai nodrošinātu vienmērīgu darbību, lielākajai daļai lietotņu jāsaglabā dati televizora kešatmiņā. Ieteicams pilnībā apturēt lietotni vai notīrīt konkrētas aplikācijas kešatmiņas datus, lai optimizētu kopējo lietotņu veiktspēju un samazinātu Android TV atmiņas lietojumu. Tāpat ieteicams atinstalēt lietotnes, kuras vairs neizmantojat. 9.6 Atmiņa Varat redzēt, cik daudz vietas atmiņā - iekšējā TV atmiņā - jūs izmantojat lietotnēm, videoklipiem, mūzikai u.c. Varat redzēt, cik daudz brīvas vietas pieejams jaunu lietotņu instalēšanai. Pārbaudiet atmiņu, ja lietotnes sāk darboties lēni vai rodas problēmas. Lai uzzināt, cik daudz atmiņas izmantojat… 1 - Atlasiet Iestatījumi > Android iestatījumi un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Ierīces preferences > Atmiņa un nospiediet OK (Labi). 3 - Aplūkojiet televizora atmiņas lietojumu. 4 - Nospiediet  Atpakaļ, lai pārietu vienu soli atpakaļ, vai nospiediet  EXIT (Iziet), lai aizvērtu izvēlni. USB cietais disks Ja pievienojat USB cieto disku, varat izmantot disku, lai palielinātu televizora atmiņu un glabātu vairāk lietotņu. Atļaujiet izmantot USB cieto disku kā papildu televizora atmiņu formatēšanas procesa laikā. Televizors vispirms mēģinās saglabāt jaunās lietotnes USB cietajā diskā. Dažas lietotnes nevar saglabāt USB cietajā diskā. Lai migrētu esošos datus, dodieties uz Iestatījumi > Android iestatījumi > Ierīces preferences > Atmiņa un atlasiet USB cietais disks. 42
Lapa: 42
10 Internets 10.1 Interneta pārlūkošana Varat pārlūkot internetu savā televizorā. Varat skatīt jebkuru interneta tīmekļa vietni, taču lielākā daļa nav paredzētas televizora ekrānam. • Daži spraudņi (piemēram, lai skatītos lapas vai video) televizorā nav pieejami. • Nevarat nosūtīt vai lejupielādēt failus. • Interneta lapas tiek attēlotas pa vienai lapai pilnekrāna režīmā. Lai startētu interneta pārlūkprogrammu… 1 - Nospiediet  HOME (Sākums). 2 - Atlasiet Lietotnes > Interneta pārlūkprogramma un nospiediet OK (Labi). 3 - Ievadiet interneta adresi un atlasiet, lai apstiprinātu. 4 - Lai aizvērtu internetu, nospiediet  HOME (Sākums) vai  EXIT (Iziet). * Piezīme. Ja interneta pārlūkprogramma neatrodas jūsu lietotņu rindā, lai pievienotu lietotni, rindas beigās nospiediet + ikonu. 10.2 Interneta opcijas Internetam ir pieejamas dažas papildu opcijas. Lai atvērtu papildu opcijas… 1 - Atvērtā tīmekļa vietnē nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Atlasiet vienu no vienumiem un nospiediet OK (Labi). • Pievienot ātrajai ievadei: Lai ievadītu jaunu interneta adresi. • Pievienot grāmatzīmēm: Pievienojiet lapu kā grāmatzīmi • Lapas drošība: Lai skatītu pašreizējās lapas drošības līmeni. • Jauna privātā cilne: Atvērt jaunu privāto cilni un veikt privāto pārlūkošanu • Iestatījumi: Iestatījumi Tālumm., Teksta lielums, Pieejamības režīms, Rādīt vienmēr izvēļņu josla un notīrīt (pārlūkošanas) vēsturi • Par: Interneta pārlūkprogrammas informācija • Iziet no interneta pārlūkprogrammas: Aizvērt interneta pārlūkprogrammu 43
Lapa: 43
11 Ātrā izvēlne Ātro izvēlni var izmantot kā sākuma izvēlni. Ātrajā izvēlnē iespējams ātri piekļūt TV funkcijām. Lai atvērtu ātro izvēlni un atvērtu elementu… 1 - Nospiediet , lai atvērtu ātro izvēlni. 2 - Atlasiet vienumu un nospiediet OK (Labi), lai to atvērtu vai startētu. 3 - Nospiediet  Atpakaļ, lai aizvērtu ātro izvēlni, neko nesākot. 44
Lapa: 44
12 Avoti 12.1 Pārslēgšana uz ierīci Avotu sarakstā varat pārslēgt uz jebkuru no pievienotajām ierīcēm. Varat pārslēgt uz uztvērēju, lai skatītos televīziju, atvērt pievienota USB zibatmiņas diska saturu vai skatīt ierakstus, kas veikti pievienotā USB cietajā diskā. Varat pārslēgt uz pievienotajām ierīcēm, lai skatītos pārraidi, digitālo uztvērēju vai Blu- ray disku atskaņotāju. Lai pārslēgtu uz pievienotu ierīci … 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti), lai atvērtu avotu izvēlni. 2 - Atlasiet vienu elementu avotu sarakstā un nospiediet OK (Labi). Televizorā būs redzama šīs ierīces pārraide vai saturs. Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu Kad TV atrodas gaidstāves režīmā, ar TV tālvadības pulti varat ieslēgt disku atskaņotāju. Lai ieslēgtu gan disku atskaņotāju, gan TV no gaidstāves režīma un uzreiz sāktu diska atskaņošanu, TV tālvadības pultī nospiediet  (atskaņot). Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC. 12.2 TV ievades opcijas Dažas TV ievades ierīces nodrošina īpašus iestatījumus. Lai iestatītu opcijas noteiktai TV ievadei… 1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti). 2 - Sarakstā atlasiet TV ievadi un nospiediet OK (Labi). 3 - Nospiediet  OPTIONS (Opcijas). Šeit varat iestatīt opcijas atlasītajai TV ievadei. 4 - Vēlreiz nospiediet  OPTIONS (Opcijas), lai aizvērtu opciju izvēlni. Iespējamās opcijas… Vadības pogas Izmantojot šo opciju, varat kontrolēt pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pulti. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC. Ierīces informācija Atveriet šo opciju, lai skatītu informāciju par pievienoto ierīci. 12.3 Ierīces nosaukums un tips Kad televizoram pievienojat jaunu ierīci un televizors nosaka ierīci, varat piešķirt ikonu, kas atbilst ierīces tipam. Ja pievienojat ierīci, izmantojot HDMI vadu un HDMI CEC, televizors automātiski nosaka ierīces tipu un piešķir attiecīgo ikonu. Ierīces tips nosaka attēla un skaņas stilu, izšķirtspēju, noteiktus iestatījumus vai atrašanās vietu avotu izvēlnē. Jums nav jāuztraucas par perfektiem iestatījumiem. Pārdēvēt vai mainīt tipu Vienmēr varat mainīt nosaukumu vai mainīt pievienotās ierīces tipu. Meklējiet  ikonu pa labi no ierīces nosaukuma izvēlnē Avoti. Dažiem TV ievades avotiem nevar mainīt nosaukumu. Lai mainītu ierīces tipu… 1 - Atlasiet ierīci izvēlnē Avoti un nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Nospiediet  Atpakaļ, lai paslēptu ekrāntastatūru. 3 - Nospiediet  (uz leju), lai atrastu visus pieejamos ierīču tipus. Atlasiet vēlamo tipu un nospiediet OK (Labi). 4 - Ja vēlaties atiestatīt ierīces tipu uz sākotnējo savienotāja tipu, atlasiet Atiestatīt un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi), lai aizvērtu šo izvēlni. Lai mainītu ierīces nosaukumu… 1 - Atlasiet ierīci izvēlnē Avoti un nospiediet  OPTIONS (Opcijas). 2 - Izmantojiet ekrāntastatūru, lai izdzēstu pašreizējo nosaukumu un ievadītu jaunu. Nospiediet , lai apstiprinātu. 3 - Nospiediet  Atpakaļ, lai paslēptu ekrāntastatūru. 4 - Ja vēlaties atiestatīt ierīces nosaukumu uz sākotnējo savienotāja nosaukumu, atlasiet Atiestatīt un nospiediet OK (Labi). 5 - Atlasiet Aizvērt un nospiediet OK (Labi), lai aizvērtu šo izvēlni. 12.4 Atkārtota savienojumu skenēšana Varat atkārtoti skenēt visus televizora savienojumus, lai atjauninātu avotu izvēlni ar nesen pievienotajām ierīcēm. Lai atkārtoti skenētu savienojumus… 45
Lapa: 45
1 - Nospiediet  SOURCES (Avoti), lai atvērtu avotu izvēlni. 2 - Nospiediet  (uz augšu), lai atlasītu  ikonu avotu izvēlnes augšā labajā pusē. 3 - Nospiediet OK (Labi), lai sāktu savienojumu skenēšanu. Nesen pievienotās ierīces tiks pievienotas avotu izvēlnē. 46
Lapa: 46
13 Tīkli 13.1 Tīkls Lai iegūtu papildinformāciju par televizora savienošanu ar tīklu, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Tīkls. 13.2 Bluetooth Ierīces pievienošana Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu ierīču pievienošanu, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Bluetooth, savienošana. Ierīces izvēle Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu ierīces atlasīšanu, sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Bluetooth, ierīces izvēle. Ierīces noņemšana Lai iegūtu papildinformāciju par bezvadu skaļruņa atvienošanu (noņemšanu), sadaļā Palīdzība nospiediet krāsaino taustiņu  Atslēgvārdi un atrodiet Bluetooth, ierīces noņemšana. 47
Lapa: 47
14 Iestatījumi 14.1 Attēls Attēla iestatījumi Attēla stils Stila izvēle  Ātrā izvēlne > Bieži izmantotie iestatījumi > Attēls > Attēla stils. Lai ērti pielāgotu attēlu, varat atlasīt iepriekš iestatītu attēla stilu. • Personīgi - attēla iestatījumi, ko veicāt pirmās iestatīšanas laikā. • Dzīvīgs - ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos • Dabīgs - dabīga attēla iestatījumi •  Standarta - optimāls enerģijas patēriņš - rūpnīcas iestatījums • Filma – ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas ar oriģinālo kinostudijas efektu • Spēle* - ideāli iestatījumi spēlēm • Monitors** - ideāli iestatījumi datora displejam •  Diena – ISF kalibrēšanai varat nospiest krāsaino taustiņu  LIETOT VISU , lai pārkopētu kalibrētos iestatījumus visos avotos. • q  Nakts – ISF kalibrēšanai varat nospiest krāsaino taustiņu  LIETOT VISU , lai pārkopētu kalibrētos iestatījumus visos avotos. • Eksperts – atjaunojiet PQ iestatījumus, kas saistīti ar attēla stilu Eksperts * Attēla stils – spēle ir pieejama tikai HDMI video avotā. ** Attēla stils - Monitors ir pieejams tikai, kad datora lietojumprogrammai pieejams HDMI avota video. HDR netiek atbalstīts monitora režīmā. TV monitora režīmā var atskaņot HDR video, bet HDR apstrāde netiks lietota. Kad televizors uztver HDR signālu (Hybrid Log Gamma, HDR10 un HDR10+), atlasiet kādu no tālāk norādītajiem attēla stiliem: • HDR Personisks • HDR Spilgts • HDR Dabisks • HDR Filma • HDR Spēle •  diena - ISF kalibrēšana •  nakts - ISF kalibrēšana • HDR eksperts Kad TV uztver Dolby Vision HDR signālu, atlasiet vienu no tālāk norādītajiem attēla stiliem: • HDR Personisks • HDR Spilgts • Dolby Vision Spilgts • Dolby Vision Tumšs • Dolby Vision Game Stila atjaunošana 1 - Atlasiet attēla stilu, ko vēlaties atjaunot. 2 - Nospiediet krāsaino taustiņu  Atjaunot stilu un nospiediet OK (Labi). Stils ir atjaunots. Stila pielāgošana Visi jūsu pielāgotie attēla iestatījumi, piemēram, krāsa vai kontrasts, tiek glabāti pašreiz atlasītajā attēla stilā. Varat pielāgot katru stilu. Tikai stilā Personīgi varat saglabāt iestatījumus katram avotam izvēlnē Avoti. Krāsa, kontrasts, asums, spilgtums Attēla krāsas noregulēšana  Iestatījumi > Attēls > Krāsa. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu attēla krāsu piesātinājuma vērtību. Attēla kontrasta noregulēšana  Iestatījumi > Attēls > Fona kontrasts vai OLED kontrasts. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu attēla kontrasta vērtību. Varat samazināt kontrasta vērtību, lai samazinātu elektrības patēriņu. Attēla asuma noregulēšana  Iestatījumi > Attēls > Asums. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu attēla asuma vērtību. Spilgtuma regulēšana  Iestatījumi > Attēls > Spilgtums. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai iestatītu attēla signāla spilgtuma līmeni. Piezīme. Pārāk liela spilgtuma iestatījuma attālināšana no atsauces vērtības (50) var radīt mazāku kontrastu. 48
Lapa: 48
Uzlaboti attēla iestatījumi Tīrs attēls Trokšņu mazināšana  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Tīrs attēls > Trokšņu mazināšana. Atlasiet Maksimums, Vidējs vai Minimums, lai iestatītu trokšņa noņemšanas līmeni video saturā. Troksnis ekrāna attēlā lielākoties ir redzams kā mazi kustīgi punkti. MPEG defektu samazināšana  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Tīrs attēls > MPEG artefakta samazināšana. Atlasiet Maksimums, Vidējs vai Minimums, lai izvēlētos dažādas artefaktu mazināšanas pakāpes digitālā video saturā. MPEG artefakti ekrāna attēlos lielākoties redzami kā mazi bloki vai robainas malas. Papildu asuma iestatījumi Ultra Resolution  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Asums > Ultra Resolution. Atlasiet Ieslēgts, lai iegūtu izcilu asumu līniju malās un detaļās. Krāsu iestatījumi Papildu krāsas iestatījumi  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsa. Krāsas pastiprināšanas regulēšana  Settings > Visi iestatījumi > Attēls > Uzlabots >Krāsa > Krāsas pastiprināšana. Atlasiet Maksimums, Vidējs vai Minimums, lai iestatītu krāsas intensitātes līmeni un detaļas spilgtās krāsās. Piezīme. Nav pieejams, ja ir konstatēts Dolby Vision signāls. Krāsas spektra regulēšana  Iestatījumi > Visi iestatījumi > Attēls > Uzlabots >Krāsa > Krāsu spektrs. Atlasiet Normāls vai Plats, lai iestatītu krāsu spektra iestatījumu. Piezīme. Nav pieejams, ja ir konstatēts plata krāsu spektra signāls. Iestatītās krāsas temperatūras atlase  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsa > Krāsas temperatūra. Atlasiet Normāls, Silts vai Vēss , lai iestatītu vēlamo krāsas temperatūru. Baltā punkta salāgošana  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsa > Baltā punkta salāgošana. Pielāgojiet baltā punkta salāgošanu attēla atlasītajai krāsu temperatūrai. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību. Krāsu kontrole (nokrāsa un piesātinājums)  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsa > Krāsu kontrole. Nospiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu vērtību Nokrāsas, Piesātinājums šādām krāsām: Sarkans, Dzeltens, Zaļš, Ciāns, Zils un Fuksīns. Nospiediet krāsaino taustiņu  Atiestatīt , lai atiestatītu attēla stilu. Ja vēlaties atiestatīt visas vērtības uz noklusējuma vērtībām, atlasiet Atiestatīt visu. Piezīme. Pieejams tikai, ja attēla stils ir ISF Day (ISF diena) vai ISF Night (ISF nakts). Tikai RGB režīms  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsa > Tikai RGB režīms. Atlasiet Sarkans, Zaļš vai Zils, lai pārslēgtu attēlu tikai uz atlasīto krāsu, vai atlasiet Izslēgts, lai izslēgtu RGB režīmu. Piezīme. Pieejams tikai, ja attēla stils ir ISF Day (ISF diena) vai ISF Night (ISF nakts). Papildu kontrasta iestatījumi 49
Lapa: 49
Kontrasta režīmi  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > Kon trasta režīms Atlasiet Normāls, Optimizēts attēlam vai Optimizēts enerģijas taupīšanai, lai televizors automātiski samazinātu kontrastu labākajam enerģijas patēriņam vai attēla efektam, vai atlasiet Izslēgts, lai to izslēgtu. HDR iestatījumi Ja skatāties HDR pārraides (pārraides, kas ierakstītas HDR kvalitātē), nav jāveic mērogošana uz HDR un HDR mērogošanas kontrole nav pieejama. Televizors automātiski tiks pārslēgts HDR režīmā ar indikāciju. Televizors atbalsta šādus HDR formātus: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ un Dolby Vision, bet uz to attiecas šāda HDR formāta pieejamība satura nodrošinātājiem. HDR mērogošana  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > HD R mērogošana. Atlasiet Ieslēgts, lai palielinātu attēla spilgtumu un kontrastu. Attēls ir daudz spilgtāks un tam ir augstāks kontrasta līmenis starp gaišajām un tumšajām daļām. HDR mērogošana nodrošina piesātinātas un spilgtas krāsas. Nav pieejams, ja video saturs atbalsta HDR. HDR Plus  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > HD R Plus. Lai iegūtu vislabāko kontrastu un spilgtumu, atlasiet HDR Plus. Piezīme. Pieejams, kad tiek noteikts HDR (High- Dynamic Range) signāls. Dinamiskais kontrasts  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > Din amiskais kontrasts. Atlasiet Maksimums, Vidējs vai Minimums, lai iestatītu līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās. Piezīme. Nav pieejams, ja ir konstatēts HDR signāls. Nav pieejams monitora režīmā. Video kontrasts, gamma Video kontrasts  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > Vid eo kontrasts. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu video kontrasta līmeni. Kontrasts, gamma  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > Ga mma. Spiediet bultiņas  (uz augšu) vai  (uz leju), lai iestatītu nelineāru iestatījumu attēla izgaismojumam un kontrastam. Gaismas sensors  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kontrasts > Gai smas sensors. Atlasiet Ieslēgts, lai automātiski pielāgotu attēla iestatījumus telpas apgaismojuma apstākļiem. Kustības iestatījumi Kustību stili Kustību stili  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kustība > Kustību stili. Kustību stili nodrošina optimālu kustības iestatījuma režīmu atšķirīgam video saturam. Atlasiet vienu no kustību stiliem, lai iegūtu atšķirīgu skatīšanās pieredzi kustīgam video. (Off (Izslēgts), Pure Cinema (Tīrs kino), Movie (Filma), Standard (Standarta), Smooth (Plūdens), Personal (Lietotāja)) Nav pieejams šādos gadījumos: •  Iestatījumi > Attēls > Attēla stils > Monitors. •  Iestatījumi > Attēls > Attēla stils > Spēle. Natural Motion Natural Motion  Iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Kustība > Natural Motion. 50
Lapa: 50
Natural Motion padara kustību vienmērīgu un plūstošu. Atlasiet no 0 līdz 10, lai iegūtu dažādus filmās televizorā redzamo kustību traucējumu samazināšanas līmeņus. Atlasiet 0, ja, demonstrējot filmu ekrānā, rodas troksnis. Piezīme. Pieejams tikai tad, ja Kustību stili iestatīts kā Lietotāja. Attēla formāts Ja attēls neaizpilda visu ekrānu un attēla augšpusē, apakšā vai sānos redzamas melnas malas, varat pielāgot attēlu, lai tas pilnībā ietilptu ekrānā. Lai atlasītu vienu no pamata iestatījumiem ekrāna aizpildīšanai… 1 - Skatoties TV kanālu, atlasiet Iestatījumi > Attēla formāts > Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Platekrāns un Oriģināls, un nospiediet OK (Labi). 2 - Nospiediet  (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni. • Aizpildīt ekrānu - automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Attēla kropļojums ir minimāls, subtitri ir redzami. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. Atsevišķa attēla satura gadījumā joprojām var būt redzamas melnas malas. Attēla satura proporcijas var mainīties. • Ietilpināt ekrānā - automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. • Platekrāns – automātiski tālummaina attēlu uz 16:9 pilnekrānu. Attēla satura proporcijas var mainīties. • Oriģināls – automātiski palielina attēlu, lai atbilstu ekrānam ar sākotnējām proporcijām. Nav redzams satura zudums. Lai manuāli formatētu attēlu… 1 - Skatoties TV kanālu, atlasiet Iestatījumi > Attēla formāts > Uzlabots un nospiediet OK (Labi). 2 - Izmantojiet funkcijas Mainīt, Tālumm. vai Izstiept, lai pielāgotu attēlu. 3 - Vai atlasiet Atsaukt, lai atgrieztu attēla iestatījumus, kas bija spēkā, kad atvērāt sadaļu Attēla formāts. • Mainīt – noklikšķiniet uz bultiņām, lai pārbīdītu attēlu. Varat pārbīdīt attēlu tikai tad, ja tas ir pietuvināts. • Tālumm. – noklikšķiniet uz bultiņām, lai tuvinātu. • Izstiept – noklikšķiniet uz bultiņām, lai izstieptu attēlu vertikāli vai horizontāli. • Atsaukt – noklikšķiniet, lai atgrieztu sākotnējo attēla formātu. Dolby Vision paziņojums  Iestatījumi > Attēls > Dolby Vision paziņojums. Ieslēdziet vai izslēdziet Dolby Vision paziņojumu, kad jūsu TV sāk atskaņot Dolby Vision saturu. Ātrais attēla iestatījums Sākotnējās iestatīšanas laikā dažus attēla iestatījumus veicāt ar vienkāršām darbībām. Lai veiktu šīs darbības, pārbaudiet, vai televizoru var noskaņot uz TV kanālu vai skatīties tajā pārraidi no pievienotas ierīces. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu ātros attēla iestatījumus. 14.2 Skaņa Skaņas stils Stila izvēle  Iestatījumi > Skaņa > Skaņas stils. Lai ērti pielāgotu skaņu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju Skaņas stils. • AI režīms - lieliski piemēroti stili, lai skatītos filmas, klausītos mūziku vai spēlētu spēles. Atlasiet AI režīmu, lai audio saturā ērti pārslēgtu skaņas stila bāzi. • Oriģināls - visneitrālākais skaņas iestatījums • Filma - ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas • Mūzika - lieliski piemērots mūzikas klausīšanai • Spēle - ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles • Ziņas - ideāli cilvēka balsij piemēroti iestatījumi • Personīgais režīms - piekļūstiet detalizētiem skaņas iestatījumiem. Personīgā režīma atjaunošana 1 - Iestatiet personīgā režīma skaņas stilu. 2 - Nospiediet krāsaino taustiņu  Atjaunot stilu un nospiediet OK (Labi). Stils ir atjaunots. Personīgā režīma pielāgošana 1 - Iestatiet personīgā režīma skaņas stilu. 2 - Nospiediet krāsaino taustiņu  Pielāgot un nospiediet OK (Labi), lai mainītu personīgā režīma iestatījumus. Personīgā režīma iestatījumi Skaļruņa virtualizētājs  Iestatījumi > Skaņa > Personīgā režīma iestatījumi > Skaļruņa virtualizētājs. Atlasiet Iesl. vai Auto (Dolby Atmos), lai iespējotu Dolby Atmos, kas piešķir skaņai augstuma dimensiju. 51
Zīmols:
Philips
Produkts:
Nav kategorizēts
Modelis/nosaukums:
70PUS8546
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Latviešu Valoda