42PF7641D rokasgrāmata
Philips 42PF7641D rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Philips 42PF7641D, kas ietverta Latviešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 32 lapas.

PDF 32 1.1mb

Skatīt Philips 42PF7641D rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Philips 42PF7641D, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Philips 42PF7641D rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Philips 42PF7641D pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Philips 42PF7641D

Lapa: 1
Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com 37PF7641 42PF7641 TELEVIZORS Lietoðanas instrukcija
Lapa: 2
PÂRSTRÂDE PRECESINFORMÂCIJA Pârstrâde Atbrîvoðanâs no baterijâm Ðîs preces iepakojums ir paredzçts pârstrâdâjams. Ievçrojiet vietçjos noteikumus par pareizu atbrîvoðanos no iepakojuma. Jûsu ierîce ir veidota un raþota, izmantojot augstas kvalitâtes materiâlus un sastâvdaïas, ko var pârstrâdât un lietot atkârtoti. Ja ðis pârsvîtrotâs riteòotâs miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozîmç, ka ierîce atbilst Eiropas Direktîvai 2002/976/EC. Lûdzam apzinât vietçjo atseviðíâs savâkðanas sistçmu elektriskajâm un elektroniskajâm precçm. Lûdzam rîkoties atbilstoði vietçjiem noteikumiem un neatbrîvoties no vecâ aprîkojuma kopâ ar sadzîves atkritumiem. Pareiza atbrîvoðanâs no vecâ aprîkojuma palîdzçs novçrst iespçjamas negatîvas sekas videi un cilvçku veselîbai. Komplektâ iekïautâs baterijas nesatur smagos metâlus dzîvsudrabu un kadmiju. Lûdzam uzzinât, kâ atbrîvoties no vecâm baterijâm saskaòâ ar vietçjiem noteikumiem. Atbrîvoðanâs no Jûsu vecâ aprîkojuma 0 0 0 ûsu TV patçrç enerìiju gaidîðanas reþîmâ. Enerìijas patçriòð veicina gaisa un ûdens piesâròojumu. Ïoti zems gaidîðanas reþîma strâvaspatçriòð. Specifikâcijas:skatîtprecesbukletuwww.philips.com/support. Ja Jums nepiecieðama papildus palîdzîba, lûdzam zvanît klientu atbalsta centriem Jûsu valstî. Attiecîgie telefona numuri un adresesirdotaskomplektâiekïautajâVispasaulesgarantijastalonâ. 63
Lapa: 3
62 ALFABÇTISKAISRÂDÎTÂJS aizmugurçjâ paneïa pârskats ....44 aktîvâ vadîba.............................19 analogais: manuâla uzstâdîðana29 antena ........................................6 asums ......................................17 atkârtota uzstâdîðana ...............30 atraðanâs vieta .........................31 attçla regulçjumu izvçlne..........17 audio aprîkojuma taustiòi.........53 audio resîveris..........................50 austiòas....................................43 austiòu skaïums .......................21 automâtiska uzstâdîðana ..........27 automâtiskais formâts..............19 avl (automâtiska skaïuma regulçðana) ..............................21 baterijas.................................6,63 bçrnu atslçga............................23 dators.......................................49 daudz-mçdiju pârlûks...............37 dekoderis..................................32 demonstrâcija...........................25 digitâlâ audio valoda.................20 digitâla dabiska kustîba ............18 digitâlâ subtitru valoda.............22 digitâlâ TV ................................10 digitâls: uztverðanas pârbaude ..................................28 dinamisks kontrasts .................18 DNR..........................................18 droðîbas brîdinâjumi...................4 dual I/II.....................................21 DVB-T.......................................10 DVD atskaòotâjs..................47,48 DVD ierakstîtâjs........................45 DVI kontakts........................47,49 dzçðana ....................................30 dzirdes traucçjumi....................26 eirokontakts....................45,46,50 ekrâna formâts .........................19 ekvalaizeris...............................20 EPG ..........................................36 funkciju regulçðanas izvçlne.....22 gaidîðanas reþîma taustiòð .........7 gaismas sensors ......................19 gulçtieðanas taimeris................23 HDMI kontakts ....................47,61 hiperteksts................................41 iecienîtâko kanâlu saraksts.......34 iepriekðçjais kanâls.....................8 ieslçgðanâs taimeris.................24 iestatîjumu palîgs .....................13 informâcija uz ekrâna .................8 izvçles tonis..............................18 izvçlnes taustiòð.......................14 Jûsu savienojumu izvçle...........32 kamera .....................................43 kanâlu meklçðana.....................29 kanâlu saglabâðana ..................27 kanâlu saraksta pârkârtoðana ...30 kanâlu saraksts....................14,34 klusuma taustiòð........................8 koda iestatîðana........................24 koda maiòa...............................24 komponentu video kontakti ...............................48,50 kontrasts ..................................17 kopçjâ interfeisa ligzda........25,51 krâsainie taustiòi ........................7 krâsas.......................................17 krâsu pastiprinâjums................19 kursora taustiòi ..........................7 laika zonas izvçle......................27 lîdzsvars...................................20 mâjas kinoteâtra pastiprinâtâjs............................50 manuâla uzstâdîðana................29 MHEG.......................................41 Mono/stereo.............................21 MPEG samazinâðana................19 nokrâsa ....................................17 pârkârtoðana ............................30 pârsaukðana.............................30 pârstatîðana uz rûpnîcas iestatîjumiem............................33 pârstrâde..................................63 pârvietoðanâs pa izvçlnçm .......14 pieslçgtâ aprîkojuma izvçle.......52 PIN kods...................................26 pixel plus..................................20 precîza regulçðana....................31 priekðrocîbu izvçlne..................33 programmas virsraksts ............33 Programmatûras pajauninâðana .....................35,56 radio kanâli...............................29 rûpes par ekrânu ........................6 rûpnîcas iestatîjumi..................35 sânu kontakti............................45 satelîta uztvçrçjs.......................47 savienojumi..............................43 skaïuma izmaiòas.....................23 skaïums...............................10,22 skaòas regulçðanas izvçlne ......22 slîdoðo attçlu formâts...............59 spçle....................................44,48 spilgtums .................................19 subtitri......................................24 T.O.P. teleteksta lapas...............41 tâlvadîbas pults.....................9-10 taustiòð OK.................................9 teleteksta izvçlne ......................42 teleteksts..................................41 teleteksts 2.5............................33 telpiskâs skaòas reþîms............23 tonis.........................................19 traucçjumu novçrðana..............55 TV ieslçgðana ...........................13 TV izvçlnes iestatîjumi..............17 TV programmas ierakstîðana....53 usb ierîce..................................39 usb kontakts.............................44 uzstâdîðana pirmo reizi.............13 uzstâdîðanas izvçlne.................28 valoda uz ekrâna.......................14 valodu priekðrocîbas ................28 valsts izvçle..............................29 VCR..........................................46 vçlamâ audio valoda.................28 vçlamâ subtitru valoda .............28 video aprîkojuma taustiòi .........54 videomagnetofons....................45 3 PARÐOLIETOÐANASPAMÂCÎBU SATURS Ðî pamâcîba satur visu informâciju, kâda Jums bûs vajadzîga, lai sâkotnçji uzstâdîtu un darbinâtu Jûsu jauno TV. Izlasiet arî palîdzîbas tekstus, kas tiek parâdîti ekrâna apakðâ. Ja ðî lietoðanas pamâcîba nesniedz atbildi vai ja 'Traucçjumu novçrðana' neatrisina Jûsu TV problçmu, zvaniet vietçjam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektâ iekïauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanît Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeïa un Preces numurus, ko Jûs varat atrast Jûsu televizora aizmugurç vai apakðâ, vai uz iepakojuma. Modelis: 37_42PF7641 Preces Nr....................................................... Droðîbas brîdinâjumi.........................................................4 Sâkums .............................................................................5 Tâlvadîbas pults RC4310 lietoðana............................7 Taustiòi TV sânos....................................................10 Ievads: Digitâlâ TV...........................................................10 TV ieslçgðana ..................................................................11 Uzstâdîðana pirmo reizi ...................................................11 Kâ pârvietoties pa izvçlnçm.............................................14 TV izvçlnes iestatîjumu lietoðana.....................................15 Attçla izvçlnes iestatîjumu regulçðana.....................17 Skaòas izvçlnes iestatîjumu regulçðana...................20 Funkciju izvçlnes iestatîjumu regulçðana.................22 TV kanâlu meklçðana un saglabâðana .....................26 Kanâlu numuru saraksta pârkârtoðana....................30 Jûsu priekðrocîbu iestatîðana..................................31 Jûsu savienojumu izvçle..........................................32 Dekodera kanâla numura izvçle...............................32 Pârstatîðana uz rûpnîcas iestatîjumiem ...................33 Kâ pajauninât TV programmatûru ...........................33 Jûsu iecienîtâko kanâlu saraksta izveidoðana..................34 EPG (Elektroniskais Programmu Ceïvedis)......................36 Daudz-mçdiju pârlûks......................................................37 Teleteksts ........................................................................40 Lai veiktu video un audio savienojumus..........................42 Sânu paneïa pârskats ......................................................43 Aizmugurçjâ paneïa pârskats...........................................44 Pieslçgðana: Videomagnetofons vai DVD ierakstîtâjs...................45 Divi videomagnetofoni vai videomagnetofons un DVD ierakstîtâjs..................................................46 Satelîta uztvçrçjs .....................................................46 DVD atskaòotâjs, Kabeïtelevîzijas kastîte/spçïu konsole....................................................................47 DVD atskaòotâjs vai Kabeïtelevîzijas kastîte ............47 DVD atskaòotâjs, satelîta uztvçrçjs vai kabeïtelevîzijas kastîte........................................48 Dators .....................................................................49 Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâjs................................50 Kopçjâ interfeisa ligzdas lietoðana...................................51 Pieslçgtâ aprîkojuma izvçle .............................................52 Ierakstîðana ar Jûsu ierakstîtâju ......................................52 Audio- un video aprîkojuma taustiòi................................53 Traucçjumu novçrðana ....................................................54 Pielikums 1: Philips TV programmatûras pajauninâðana ar portatîvu atmiòu ..........................55 Pielikums 2: Philips TV - Slîdoðo attçlu formâts ar fona mûziku ........................................................58 Pielikums 3: Philips TV - Digitâlais fotoaparâts un USB izdevumi.....................................................60 Pielikums 4: Izdevumi, kas attiecas uz pieslçgto papildus aprîkojumu, izmantojot HDMI kontaktu.....61 Alfabçtiskais râdîtâjs........................................................62 Pârstrâde.........................................................................63 Preces informâcija...........................................................63
Lapa: 4
4 DROÐÎBASBRÎDINÂJUMI Brîdinâjumi par droðîbu Ekrâna aprûpe Nekustîgi attçli TV ekrânâ Elektriskie, magnçtiskie un elektromagnçtiskie lauki ("EMF") Nepievienojiet strâvas kabeli sienas rozetei un neveiciet TV montâþu pirms visu savienojumu beigðanas. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Novietojiet vai piestipriniet TV, kur vien vçlaties, bet pârliecinieties, vai gaiss brîvi cirkulç ap ventilâcijas atverçm. Nenovietojiet TV slçgtâ vietâ, piemçram, grâmatu plauktâ vai tam lîdzîgâs vietâs. Lai nepieïautu bîstamas situâcijas, nenovietojiet viegli uzliesmojoðus priekðmetus, piemçram, degoðas sveces, uz ierîces vai tâs tuvumâ. Nepakïaujiet ierîci karstumam, tieðai saules gaismai, lietum. Nenovietojiet uz ierîces traukus, kas pildîti ar ðíidrumu, piemçram, vâzes. Neaiztieciet, neberzçjiet ekrânu ar cietiem priekðmetiem, jo tas var neatgriezeniski saskrâpçt vai sabojât ekrânu. Un, lûdzu, neizmantojiet putekïu lupatiòas ar íîmiskiem tîrîðanas lîdzekïiem. Neaiztieciet virsmu ar kailâm rokâm vai taukainu drânu. Pirms ekrâna tîrîðanas atvienojiet TV no baroðanas avota. Ja ekrâna virsma ir putekïaina, lûdzu, noslaukiet to ar mîkstu absorbçjoðu drânu. Lûdzu, neizmantojiet alkoholu, acetonu, jo tie var sabojât ekrânu. Neizmantojiet tîrîðanas ðíîdumus vai aerosola tîrîtâjus. Ûdens pilienus noslaukiet pçc iespçjas âtrâk. Ilgstoðs ðíidruma kontakts ar ekrânu var radît traucçjumus un krâsu zudumu. (tikai PDP displejiem) Plazmas displeju paneïu raksturîga iezîme ir tâ, ka ilgstoðs nekustîgs attçls var radît ðî attçla daïas râdîðanu ekrâna pçc tam. Normâlai TV izmantoðanai vajadzçtu bût tâdai, ka ekrâna tiek râdîti kustîgi un mainîgi attçli, kas aizpilda visu ekrânu. Nekustîgo attçlu piemçri (ðeit nav doti visi piemçri, Jûs varat sastapties arî ar citiem nekustîgajiem attçliem): TV un DVD izvçlnes: DVD diska satura pârskatîðana; Melnas malas: ja melnas malas parâdâs ekrâna labajâ un kreisajâ pusç, tiek ieteikts mainît attçla formâtu tâ, lai attçls piepildîtu visu ekrânu. TV kanâla logo: var radît problçmas, ja tas ir spoþs un nekustîgs. Kustîgi un zema kontrasta grafiki nerada tâdas problçmas ekrânam. Birþas ziòojumi: kas tiek râdîti ekrâna apakðâ. Iepirkðanâs kanâlu logo un cenas: var radît problçmas, ja tâs ir spoþas un tiek râdîtas nepârtraukti vai vienâ un tajâ paðâ ekrâna vietâ. Philips Royal Electronisc raþo un tirgo daudz un daþâdus produktus, kas, tâpat kâ jebkurð elektronisks aparâts, galvenokârt spçj raidît un saòemt elektromagnçtiskos signâlus. Viens no Philips vadoðajiem principiem savu produktu raþoðanâ un pârdoðanâ ir saviem produktiem ievçrot visus nepiecieðamos veselîbas un droðîbas nosacîjumus. Philips ir apòemies izstrâdât, raþot un pârdot produktus, kuriem nav negatîvas ietekmes uz cilvçku veselîbu. Philips apstiprina, ka, ja ierîces tiek izmantoti pareizi, tie ir droði cilvçku veselîbai un droðîbai. Philips kompânijai ir viena no vadoðajâm lomâm starptautisko EMF un droðîbas standartu izstrâdâðanâ, ïaujot savus produktus izstrâdât un standartizçt atbilstoði jaunâkajâm prasîbâm. Attçlu piemçros iekïaujami arî logo, datora attçli, laika displejs, teleteksts un attçli, kas râdîti 4:3 reþîmâ, statiskie attçlivaizîmes,utt. samaziniet kontrastu un spoþumu laikâ, kad skatâties kâdu no pieminçtajiem attçliem. Padoms: 61 PIELIKUMS 4 – IZDEVUMI, KAS ATTIECAS UZ PIESLÇGTAJÂM PAPILDIERÎCÇM AR HDMI KONTAKTU HDMI IN HD PC HDMI kontakts pieïauj sekojoðus TV un monitora reþîmus: Standarta Kvalitâtes TV (SDTV) 640x480i 720x480i 720x576i Paplaðinâtas Kvalitâtes TV (EDTV) 640x480p 720x480p 720x576p Augstas Kvalitâtes TV (HDTV) 1920x1080i 1280x720p VGA 640x480 SVGA 800x600 XGA 1024x768 Janepiecieðams,Jûsvaratregulçtattçlanovietojumuuzekrânacentruarkursorataustiòiem. Sakarâ ar likumu prasîbâm, ir iespçjams, ka ar noteiktu autortiesîbu aizsardzîbu PCM audio kvalitâte no papildus aprîkojuma, kaspieslçgts ieejai,Digitâlâaudioizejassignâlsirizslçgts. Jûsu TV atbalsta HDCP (Augsta frekvences diapazona Digitâlâ Satura Aizsardzîba). Tâ ir sistçma pa HDMI izejoða DVD satura aizsardzîbai pret kopçðanu. Tâ sniedz droðu digitâlo tîklu starp video avotu (DVD, PC, u.tml.) un Jûsu TV. Saturs tiek kodçts avotapapildusaprîkojumâ,lainovçrstuneatïautukopijuveidoðanu. PareizadarbîbairgarantçtatikaiarHDMIsaderîgâmprecçm. Digitâlajam papildus aprîkojumam no citiem raþotâjiem var atðíirties izejas standarti, kas var radît problçmas televizoram pareiziparâdîtsaturu. Gadîjumâ,janoJûsuHDMIaprîkojumanetiekuztvertssignâls,izslçdzietHDMIaprîkojumuuntadatkalieslçdziet. 0 0 0 0 0 0 Lai iegûtu optimâlu skatîðanos, ir ieteicams pârslçgt Jûsu DVD atskaòotâju, Blu-Ray vai HD digitâlo satelîtu iestatît uz augstâko iespçjamoatbalstîtodisplejareþîmu.
Lapa: 5
60 PIELIKUMS3–PHILIPSTV PORTATÎVÂATMIÒAUNUSB Piezîmes: 0 0 0 0 0 ÐîdokumentajaunâkoversijuvaratrastPhilipsatbalstainternetalapâ(www.philips.com/support). Jûsu TV programmatûru var pajauninât. Ja Jums ir problçmas, vispirms meklçjiet jaunâko programmatûru, kas uzstâdîta uz Jûsu TV. Jaunâko programmatûru kopâ ar instrukcijâm var atrast Philips atbalsta interneta lapâ. Izmantojiet Jûsu TV tipa numuru, laiatrastuðodokumentuuncitussaistîtusfailus. Philips nenes atbildîbu par jebkâdâm problçmâm, kas var rasties ðî dokumenta satura rezultâtâ. Kïûdas, par kurâm ziòots PhilipstikssavâktasunpublicçtasPhilipsatbalstainternetalapâtikdrîzcikiespçjams. Ja USB savienojums starp Jûsu digitâlo fotoaparâtu un TV nestrâdâ, Jûs varat mçìinât risinâjumus, lai atrisinâtu Jûsu problçmu. LielâmUSBatmiòasierîcçm,esotSaturaPârlûkâ,varpaietilgslaiks,pirmsJûsvaratpiekïûtJûsufailiem. Lietojot portatîvo USB cieto disku: Sakarâ ar cietâ diska augsto strâvas patçriòu, ir ieteicams izmantot portatîvâ cietâ diska ârçjo baroðanu,lainodroðinâtupareizudarbîbujebkurosapstâkïos. Nolasîta tiek tikai FAT (DOS) formatçta (inicializçta) portatîvâ atmiòa. Kïûdas ðajâ formatçðanâ var izraisît nenolasâmu saturu. Ja ðâdas problçmas parâdâs, mçìiniet pârformatçt karti. Atcerieties, ka kartes formatçðana arî izdzçð visu tâs saturu (attçlus, mûziku,...). Maksimâlais jebkâda daudz-mçdiju faila izmçrs nedrîkst pârsniegt 4Gb. Nelietojiet punktu “.” direktoriju nosaukðanâ. Ja video straumes atbalsta vairâkus audio celiòus, automâtiski tiks izvçlçts pirmais audio celiòð, citus audio celiòus nevar izvçlçties. Digitâlâ fotoaparâta apraksts USB Atmiòas ierîces apraksts Digitâlâ satura apraksts 0 0 0 0 0 0 0 Pârliecinieties, ka Jûsu digitâlais fotoaparâts ir ieslçgts un pârliecinieties, ka digitâlâ fotoaparâta konfigurâcija ir pareiza (papildus informâcijai skatît Jûsu digitâlâ fotoaparâta lietoðanas pamâcîbu). Daþi digitâlie fotoaparâti ïauj izslçgt USB interfeisu. Pârliecinieties, ka USB interfeiss ir ieslçgts, pirms pieslçdzat TV. Ja Jums ir digitâlais fotoaparâts tikai ar iekðçjo atmiòu (nav izòemamas atmiòas), Jûs varat mçìinât manuâli kopçt saturu uz atmiòas karti vai USB ierîci, izmantojot datoru. Daþi digitâlie fotoaparâti ïauj pârslçgties starp PTP (Attçlu pârsûtîðanas protokols) vai “PC Link” un USB Mass Storage vai “PC Drive”. Pârliecinieties, ka Jûsu digitâlais fotoaparâts ir uzstâdîts uz USB Mass Storage vai “PC Drive”. Ja Jûsu fotoaparâts atbalsta daþâdus interfeisa uzstâdîjumus, pârbaudiet tos visus vienu pçc otra vai sazinieties ar Jûsu fotoaparâta pârdevçju, lai uzzinâtu pareizo uzstâdîjumu. Ierîcçm, kas pieslçgtas TV USB ligzdai, jâbût “Mass Storage Class” saderîgâm. Ja Jûsu ierîce (digitâlais fotoaparâts, MP3 atskaòotâjs, pârnçsâjams cietais disks,...) nav saderîga ar “Mass Storage Class”, TV satura pârlûks to neatradîs. Strâdâ sekojoðas Mass Storage Class specifikâcijas apakðierîces: TV apgâdâðana strâdâ uz “Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” bâzes (v1.2, 23.Jûnijs, 2003) tai skaitâvisidokumentiuzkoatsaucasdokuments. DokumentuvaratrastUSBstandartizâcijasinternetalapâ(www.usb.org). PilnsUSBMassStorageClassBulk-OnlyTransport(bInterfaceProtocol=50h)atbalsts. PilnsSubClassCode=05h;SFF-8070ispec. atbalsts. PilnsSubClassCode=06h;SCSItransparentcommandsetatbalsts. ! ! ! ! 5 SÂKUMS Pirms Jûs sâkat Aizmugurçjâ kontaktu paneïa pârskats Brîdinâjums: nepieslçdziet strâvas vadu rozetei TV apakðâ un sienas kontaktam, un nepiestipriniet TV sienai, pirms nav veikti visi savienojumi. Pirms Jûs ieslçdzat Jûsu TV, pieslçdziet visu papildus aprîkojumu. Skatît 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 42.lpp. Ir plaðs audio un video aprîkojuma loks, ko var pieslçgt pie Jûsu TV. Skatît 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 42.lpp. EXT1 EXT2 EXT3 HDMI 1 2 Atbalstîtie video formâti: Brîdinâjums: Padoms: EXT1 EXT2 var apstrâdât CVBS, RGB un Audio L/R; var apstrâdât CVBS, S-VIDEO, RGB un Audio L/R; var apstrâdât YPbPr un Audio L/R; un ; 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i. atvienojiet visus strâvas avotus, pirms jebkâdu savienojumu veikðanas. papildierîces ar RGB izeju ir ieteicams pieslçgt pie vai , jo RGB sniedz labâku attçla kvalitâti;
Lapa: 6
6 SÂKUMS Sânu kontaktu paneïa pârskats Antenas pieslçgðana Strâvas pieslçgðana Tâlvadîbas pults 0 0 0 Lai pieslçgtu kameru, videomagnetofonu vai spçïu konsoli, skatît 'Lai veiktu videounaudiosavienojumus',43.lpp. Laipieslçgtuaustiòas,skatît'Laiveiktuvideounaudiosavienojumus',43.lpp. LaipieslçgtuUSBierîci,skatît'Daudz-mçdiju pârlûks',37.lpp. Pilnîbâ iespraudiet antenas kontaktdakðu antenas kontaktâ TV apakðâ. vislabâkajai kvalitâtei, lietojiet komplektâ iekïauto vadu. Pieslçdziet komplektâ iekïauto strâvas vadu sienas kontaktâ un TV apakðâ. Ievietojiet divas komplektâ iekïautâs baterijas (R6-1,5V tipa). Pârliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pçc maríçjuma bateriju nodalîjumâ). # # # Y Padoms: pârliecinieties, ka piegâdâtâ maiòstrâvas voltâþa atbilst voltâþai, kas norâdîta uz uzlîmes TV aizmugurç. Vairumam taustiòu, taustiòa nospieðana aktivizçs funkciju. Otrreizçja Brîdinâjums: 59 PIELIKUMS2 XML-tagu atbalstîðana Turpmâk dotâ tabula parâda XML sintakses aprakstu obligâti obligâti Philips slaidu ðova paraksts, ieskaitot versiju Atskaòojamâ saraksta nosaukums Audio URL, kas sekos ðim tagam, definçs slaidu ðova laikâ fonâ atskaòojamo mûziku Viena dziesma vai atskaòojamais saraksts(.m3u & .pls) ir vienîgâs derîgâs audio norâdes. Citas norâdes nenodroðinâs jebkâda audio atskaòoðanu. Ja tikai viena dziesma ir norâdîta pareizi, tâ tiks atskaòota atkal un atkal. Ja atskaòojamais saraksts ir norâdîts pareizi, tas viss tiks atskaòots lîdz beigâm un atkârtots no sâkuma visa slaidu ðova laikâ. Noklusçtâs vides râdîðanas laiks ir 0.1 sekunde failam. TV nav obligâti jâizmanto ðis tags. TV var izmantot vienu vai vairâkus iepriekð definçtus failu râdîðanas periodus. Identificç slaidus ðovam. Identificç URL vienam slaidam. Taga nosaukums Apraksts Izmantojams pçc izvçles pçc izvçles pçc izvçles pçc izvçles
Lapa: 7
58 PIELIKUMS2-PHILIPSTVSLÎDOÐOATTÇLUFORMÂTSARFONAMÛZIKU Piezîmes: MENU 0 0 0 0 0 0 0 ÐîdokumentajaunâkoversijuvaratrastPhilipsatbalstainternetalapâ(www.philips.com/support). Philips nenes atbildîbu par jebkâdâm problçmâm, kas var rasties ðî dokumenta satura rezultâtâ. Kïûdas, par kurâm ziòots PhilipstikssavâktasunpublicçtasPhilipsatbalstainternetalapâtikdrîzcikiespçjams. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne) uz tâlvadîbas pults pçc atmiòas kartes vai USB ierîces pieslçgðanas un TV ieslçgðanas. 2. Ejiet, kur Jûs saglabâjât slîdoðâ ðova failu (.alb) uz Jûsu portatîvâs atmiòas. 3. Izvçlieties slîdoðâ ðova failu un spiediet taustiòu OK, lai sâktu slîdoðo ðovu. 4. Lai beigtu slîdoðo ðovu, spiediet taustiòu . SlîdoðaisðovsizmantoASCIIXMLsintaksi,laiveidotuunrediìçtuslîdoðâðovafailus,lietojotvienkârðusrîkus. Visâmatsaucçmuztîklasaturujâbûtbâzçtâmuzsaturaglobâloadresi. Saturam Portatîvajâ Atmiòâ (PA) nav globâlas adreses; Kâ rezultâtâ, saturu no PA nevar noteikt no slîdoðâ ðova, kas nav saglabâtsuzpaðasPA. Lai saglabâtu portativitâti, slîdoðais ðovs, kas saglabâts uz PA, var atsaukties TIKAI uz saturu tajâ paðâ PA. Atsauce uz globâlu adresivarbeigtiesarpretrunu,jaPAtieklietotauzne-tîklaCEierîces.Pçdçjaisnavaizliegts,tasirtikaiieteikums. Ieteicams lai URL kas atsaucas uz PA saturu tiek bâzçtu uz relatîvu ceïu, kas sâkas no direktorijas, kur atrodas slîdoðais ðovs. Ðis ceïðsaturPAierîcesvaidiskanosaukumu. IzmantojietJûsuTVtipanumuru, laiatrastuðodokumentuuncitussaistîtusfailus. Ðisdokumentspaskaidro,kâizveidotPhilipsslîdoðâðovafailuaraudiopavadîjumu. Òemietvçrâ,kaðîdokumentasatursirparedzçtstehniíimvaiprogrammatûras prasmîgiemlietotâjiem. Laisâktuslîdoðoðovu,atverietslîdoðâðovafailuJûsuTVDaudz-mçdijupârlûkâ. Tiekpieòemtsarîabsolûtaisceïðuzsaturu. relatîvais ceïð: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,... absolûtais ceïð: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,... Zemâk atainotais formâts un sintakse tiek izmantota, lai izveidotu slîdoðâ ðova failu (vienkârðs ascii teksts) ar paplaðinâjumu .alb(.ALB) Piemçri:slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,... Jâlietosekojoðasintakse,laiizveidotutekstafailu: Ievads Vispârçji noteikumi Vispârçjais formâts P 0 0 7 TÂLVADÎBASPULTSRC4310LIETOÐANA B 9 Gaidîðanas reþîms DVD/R SAT TV VCR AUX Izvçlas pieslçgto aprîkojumu Teleteksta satura lapa Krâsainie taustiòi Kursora taustiòi MENU (pârlûkot/izvçlne): Teleteksts Ieslçgt/Izslçgt Nospiediet,laipârslçgtuTVnovaiuzgaidîðanasreþîmu. Kadpârslçgtsgaidîðanasreþîmâ,iedegassarkansindikatorsuzTV. Atkârtoti spiediet taustiòu (izvçlçties), lai izvçlçtos vienu no sistçmas reþîmiem, kâdâ tâlvadîbas pulti var lietot. Ja 60 sekundes netiek veikta nekâda darbîba,tâlvadîbaspultsatgrieþasTVreþîmâ. Pçc darbîbas izvçlçtajâ sistçmas reþîmâ, tâlvadîbas pults paliks ðajâ reþîmâ 60 sekundesunatgriezîsiesTVreþîmâ. Nospiediet un turiet ðo taustiòu, lîdz parâdâs avota indikâcija, tad spiediet atkârtoti, lai izvçlçtos un vai , atkarîbâ no kontakta,kuresatpieslçguðiJûsupapildusaprîkojumu. Skatît 40.lpp. Kad krâsainajiem taustiòiem tiek piesaistîtas funkcijas, krâsu taustiòi tiek râdîti ekrânâ Lai izvçlçtos lapu Teleteksta reþîmâ Spiediet kursora taustiòus augðup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai pârvietotos pa izvçlnçm. lai parâdîtu kanâlu sarakstu sâk satura atskaòoðanu Daudzmçdiju Pârlûka programmâ. Lai atvçrtu un aizvçrtu galveno izvçlni. Skatît 'Kâ pârvietoties pa izvçlnçm', 14.lpp. Spiediet,laiieslçgtuteletekstu.Skatît'Teleteksts',40-41.lpp. TV nekad nav pilnîbâ izslçgts, ja tas netiek atvienots no strâvas. Spiediet, lai ieslçgtu vai izslçgtu Demonstrâcijas reþîmu. Nav funkcijas taustiòð nav funkcijas Nav funkcijas lai aktivizçtu iestatîjumu ne visi kanâli un ne vienmçr pârraida interaktîvâs programmas. Uzmanîbu: – Uzmanîbu: SELECT EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1 2, Side TV DEMO (MOT) GROZÂMS OK . 0 0 0 0 5
Lapa: 8
8 TÂLVADÎBASPULTSRC4310LIETOÐANA : ? F E H O P Q R N Dubultais ekrâns Skaïums +P- Kanâlu izvçle 0/9 Ciparu taustiòi Iepriekðçjais kanâls Informâcija uz ekrâna Audio un Video aprîkojuma taustiòi FAVORITES (Iecienîtâkie) Attçla formâts Spiediettaustiòu ,laiparâdîtuteletekstuekrânalabajâpusç. Spiediet+vai-,lairegulçtuskaïumu. lai pârlûkotu TV kanâlus un avotus, kas saglabâti un atzîmçti Iecienîtâko kanâlu sarakstos; lai izvçlçtos lapu Teleteksta reþîmâ; lai âtri pârlûkotu sarakstus izvçlnçs; lai ieslçgtu TV no gaidîðanas reþîma. LaiizvçlçtosTVkanâluno0lîdz999. Spiediet,laipârslçgtosstarppaðlaikskatîtouniepriekðskatîtoTVkanâlu. Spiediet, lai parâdîtu (ja pieejama) informâciju par izvçlçto TV kanâlu un programmu. Skatît52.lpp. Skatît“TVizvçlnesiestatîjumulietoðana”,19.lpp. : @ pârtrauc skaòu vai atjauno to. (Apkârtçjais apgaismojums - REÞÎMS) nav funkcijas. (Apskatît) Lai parâdîtu kanâlu sarakstu. Jûs varat izveidot lîdz pat èetriem iecienîtâko kanâlu sarakstiem. Nav funkcijas Klusuma taustiòð: VIEW 0 0 0 0 Ambilight - MODE ü 57 PIELIKUMS 1 Manuâlâ programmaparatûras atjauninâðana Manuâlai programmaparatûras atjauninâðanai nokopçjiet "autorun.upg" failu direktorijâ, kuras nosaukums ir "Upgrades", kas atrodas USB portatîvâs atmiòas galvenajâ lîmenî. Jûs varat mainît faila nosaukumu kâ vçlaties, bet saglabâjiet .upgpaplaðinâjumu. 1. Ievietojiet USB portatîvo atmiòu, kurâ ir lejupielâdçtâ programmaparatûras atjauninâðanas programma. 2. Instalçðanas izvçlnç izvçlieties Ejiet uz Local upgrades/applications. TV sastâdîs visu USB portatîvajâ atmiòâ pieejamo programmaparatûru sarakstu un parâdîs katras izvçlçtâs atjauninâðanas versijas datus. 3. Izvçlieties pareizo atjauninâðanas versiju un nospiediet sarkano taustiòu, lai sâktu atjauninâðanas procesu. JûsuTVrestartçsunautomâtiskipâriesatjauninâðanasreþîmâ. Pçcdaþâmsekundçmtasparâdîsatjauninâðanasprocedûrasstatusu. Ja Jûs mçìinât atjauninât ar zemâku atjauninâðanas versiju nekâ paðreizçjâ, Jums tiks lûgts apstiprinâjums. Atjauninâðanai ar zemâku versiju jânotiek tikai tad, ja tas ir îpaði nepiecieðams. 4. Ja programmaparatûras atjauninâðana bijusi veiksmîga, izòemiet USB portatîvo atmiòu un restartçjiet Jûsu TV, izmantojot strâvas padeves taustiòu TV augðâ. TVsâksdarboties,izmantojotjaunoprogrammaparatûru. Software Upgrade. Brîdinâjums: B
Lapa: 9
56 PIELIKUMS 1 Automâtiskâ programmaparatûras atjauninâðanas procedûra 1. Izslçdziet Jûsu TV un izòemiet visas atmiòas ierîces. 2. Ievietojiet USB portatîvo atmiòu, kurâ ir lejupielâdçtâ programmaparatûras atjauninâðanas programma. 3. Ieslçdziet Jûsu TV ar strâvas padeves taustiòu Jûsu TV augðâ. 4. Procedûras sâkumâ TV skançs USB portatîvâs atmiòas ierîci lîdz tas atradîs atjauninâðanas programmu. TV automâtiski pâries atjauninâðanas reþîmâ. Pçc daþâm sekundçm tas parâdîs atjauninâðanas procedûras statusu. 5. Ja programmaparatûras atjauninâðana bijusi veiksmîga, izòemiet USB portatîvo atmiòu un restartçjiet Jûsu TV, izmantojot strâvas padeves taustiòu TV augðâ. TVsâksdarboties,izmantojotjaunoprogrammaparatûru. Kad atjauninâðana ir pabeigta, izmantojiet Jûsu datoru, lai izdzçstu TV programmaparatûru no Jûsu USB portatîvâs atmiòas. B B Programmaparatûras atjauninâðanas laikâ Jums nav atïauts izòemt USB portatîvoatmiòu. Gadîjumâ, ja atjauninâðanas laikâ notiek strâvas pârrâvums, neizòemiet no TV USB portatîvo atmiòu. TV atsâks atjauninâðanas procedûru tiklîdz strâvas padeveatjaunosies. Ja Jûs mçìinât atjauninât ar zemâku atjauninâðanas versiju nekâ paðreizçjâ, Jums tiks lûgts apstiprinâjums. Atjauninâðanai ar zemâku versiju jânotiek tikai tad,jatasirîpaðinepiecieðams. Ja atjauninâðanas laikâ notiek kïûda, Jums vajadzçtu mçìinât to atkârtot vai sazinâtiesarJûsupârdevçju. Automâtiskâ atjauninâðanas procedûra sâksies tikai tad, ja versija, kas saglabâta USB portatîvajâ atmiòâ, atðíiras no paðreizçjâs TV programmaparatûras versijas. Brîdinâjums: 0 0 0 0 0 Piezîme: 9 Burtu-ciparu taustiòi uz tâlvadîbas pults Burtu-ciparutaustiòusuztâlvadîbaspultsvarlietotciparuuntekstaievadîðanai. Daudz-spieðanas ievadîðanu var lietot, lai ievadîtu burtu-ciparu informâciju, kad nepiecieðams. Parâdîtie simboli ir atkarîgi no valodas izvçles Uzstâdîðanas izvçlnç.Skatît26.lpp. Tekststiekievadîtslîdzîgikâievadottekstuarmobilotelefonu. Kad burts vai cipars ir ievadîts, pçc noteikta laika vai nospieþot kursoru pa labi, kursorsautomâtiskipârlecuznâkamâsimbolapozîciju. Lai ievadîtu burtu-ciparu informâciju, var spiest arî kursoru augðup/lejup. Kad ievadîts, spiediet taustiòu , lai apstiprinâtu. Pârvietojieties pa kreisi. OK Tâlvadîbas pults taustiòð Noklusçtâ daudz-spieðanas burtu-ciparu ievadîðanas kârtîba Taustiòð Noklusçtâ kursora augðup/kursora lejup secîba Tâlvadîbas pults kursors augðup Tâlvadîbas pults kursors lejup TÂLVADÎBASPULTSRC4310LIETOÐANA <atstarpe> <atstarpe> <atstarpe> <atstarpe> (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.) (utt.)
Lapa: 10
10 TAUSTIÒITVLABAJÂPUSÇ Gadîjumâ, ja Jûsu tâlvadîbas pults ir pazudusi vai salauzta, neskaitot kanâlu izvçli un skaïuma regulçðanu, Jûs joprojâm varat mainît daþus pamatuzstâdîjumus ar taustiòiem Jûsu TV sânos. Spiediet ieslçgðanas taustiòu , lai ieslçgtu vai izslçgtu TV. Taustiòð (izvçlne) var tikt izmantots, lai atvçrtu TV izvçlni bez tâlvadîbas pults. Spiediet: # # B MENU 0 Taustiòus - un + (skaïums) un - un + (programma/kanâls), lai izvçlçtos izvçlnes punktus; VOLUME PROGRAM / CHANNEL IEVADS:DIGITÂLÂTV Papildus analogo pârraiþu uztverðanai, Jûsu TV ir iebûvçts TV uztvçrçjs, kas uztver, atkodç un parâda digitâlos televîzijas signâlus. Digitâlie TV un radio kanâli ir pieejami un atskaòojami: 0 0 ja Jûsu apkârtnç ir Digitâlâ Video Pârraides Zona (DVB-T); un ja DVB-T signâlu atbalsta Jûsu TV valstî, kurâ Jûs dzîvojat. Atbalstîto valstu sarakstu meklçjiet www.philips.com/support. 55 PIELIKUMS 1-PHILIPS TVPROGRAMMATÛRAS PAJAUNINÂÐANA ARPORTATÎVO ATMIÒU Ievads Portatîvâs atmiòas sagatavoðana programmaparatûras atjauninâðanai TV programmaparatûras versijas pârbaude Philips Jums piedâvâ Jûsu TV programmaparatûras atjauninâðanas iespçju portatîvajaiatmiòai. Pçc tam, kad Jûs esat pabeiguði programmaparatûras atjauninâðanu, Jûsu TV darbosieslabâk. Uzlabojumi, kuri tiek veikti ir atkarîgi no programmaparatûras, ko Jûs izmantojat, kâarînoprogrammaparatûras, kurabijaJûsuTVpirmstam. AtjauninâðanasprocedûruJûsvaratveiktpaðuspçkiem. Atcerieties,kaðîdokumentasatursirdomâtstehniskiizglîtotiemcilvçkiem. 1. Ejiet uz mâjas lapu, izmantojot Jûsu datora pârlûka programmu. 2. Atrodiet uz Jûsu TV attiecinâto informâciju un programmaparatûru. 3. Izvçlieties jaunâko programmaparatûras atjauninâðanas failu un lejupielâdçjiet to Jûsu datorâ. 4. Atveriet ZIP- failu un nokopçjiet "autorun.upg"failu USB portatîvâs atmiòas galvenajâ lîmenî. 1. Instalçðanas izvçlnç izvçlieties 2. Nospiediet kursoru pa labi. 3. Izvçlieties opciju, lai redzçtu paðreizçjâs programmaparatûras versiju un aprakstu. Ðai procedûrai Jums bûs nepiecieðams: Personâlaisdatorsvaiiespçjapârlûkotstarptautiskoinformâcijastîklu. Arhivçðanas iespçja, kas atbalsta ZIP – formâtu (piem., WinZip Windows vai StuffitMacOSlietotâjiem). IeteicamstukðaUSBatmiòaskartevaiatmiòaskarte. Tikai FAT/DOS- formatçta atmiòa tiek atbalstîta. Jauna programmaparatûra var tikt iegûta no Jûsu pârdevçja vai lejupielâdçta no www.philips.com/support mâjas lapas: Izmantojiet tikai tâs programmaparatûras, ko var atrast www.philips.com/support mâjas lapâ. Pirms programmaparatûras atjauninâðanas procedûras sâkðanas, tiek ieteikts, kâda programmaparatûra jau izmantota Jûsu TV. Programmaparatûras atjauninâðanasizvçlnepârietkreisajâpusç. 0 0 0 Piezîme: Piezîme: www.philips.com/support Software Upgrade. Current Software Info +
Lapa: 11
54 Simptoms Nav attçla Slikts attçls Sliktas krâsas Nav skaòas Nav digitâlo kanâlu Tâlvadîbas pults nestrâdâ Pieslçgtâ aprîkojuma tâlvadîba nestrâdâ labi Nav attçlu vai mûzikas vai slikta kvalitâte Nestabils vai nesinhronizçts VGA attçls Jûsu attçla vai skaòas problçmai nav rasts risinâjums Mirkðíinâs sarkana lampiòa Iespçjamais cçlonis/Novçrðana # # Pârliecinieties, ka komplektâ iekïautie vadi ir savienoti pareizi. (Antenas vads uz TV, otrs antenas vads uz Jûsu ierakstîtâju, strâvas vadi, ...) Pârliecinieties, ka izvçlçts pareizais avots. # # # # Pârliecinieties, ka esat izvçlçjuðies pareizo TV sistçmu manuâlâs uzstâdîðanas izvçlnç. Pârliecinieties, ka Jûsu TV vai mâjas antena neatrodas pârâk tuvu skaïruòiem, neiezemçtam audio aprîkojumam vai neona gaismâm, u.tml. Kalni vai augstas çkas var radît attçla dubultoðanos vai spoka attçlus. Daþkârt Jûs varat uzlabot attçla kvalitâti, mainot antenas virzienu. Vai attçls vai teleteksts nav saprotams vai Jûs pieredzat sliktu teleteksta uztverðanu? Pârbaudiet, vai ievadîta pareiza frekvence vai precîzi regulçjiet attiecîgâ kanâla frekvenci, vai regulçjiet antenas virzienu, ja precîza regulçðana neatrisina problçmu. Skatît Uzstâdîðana, # Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties Rûpnîcas iestatîjumus. # # Pârbaudiet, vai skaïums nav nogriezts uz minimâlo. Pârbaudiet, ka skaòa nav izslçgta ar taustiòu . @ # Sazinieties ar Jûsu ierîces pârdevçju par Digitâlâ Video Pârraides signâla # # # # Pârbaudiet, vai tâlvadîbas pults ir pareizi iestatîta izmantojamajam aprîkojumam. Pârbaudiet vai baterijas nav tukðas. Nomainiet baterijas. Jûs joprojâm varat lietot taustiòus TV augðâ/labajâ pusç. Izvçlieties TV reþîmu uz Jûsu tâlvadîbas pults. Ja, spieþot taustiòu, daþas taustiòu gaismiòas mirkðíinâs âtrâk un lçnâk kâ normâlos darba apstâkïos, un Jûsu TV nereaìç uz taustiòu # Ekrâna infrasarkanie signâli var ietekmçt cita aprîkojuma uztverðanas jûtîbu. # Pârliecinieties, ka esat izvçlçjuðies pareizu VGA reþîmu uz Jûsu datora. Skatît 'Datora pieslçgðana', 49.lpp. # Izslçdziet un tad atkârtoti ieslçdziet Jûsu TV. NekadnemçìinietlabotbojâtuTVpaði. TRAUCÇJUMUNOVÇRÐANA 11 TVIESLÇGÐANA UZSTÂDÎÐANAPIRMOREIZI # Spiediet ieslçgðanas slçdzi TV sânos vai taustiòu uz tâlvadîbas pults. B B pirmo (un tikai pirmo) reizi ieslçdzot Jûsu TV, Jûs redzçsiet sveiciena ekrânu, kam sekos uzstâdîðanas procedûra. Skatît 'Uzstâdîðana Piezîme: Pirmo (un tikai pirmo) reizi ieslçdzot Jûsu TV, Jûs redzçsiet sveiciena ekrânu, kam sekos uzstâdîðanas procedûra. Uzstâdîðanas procedûra sastâv no vairâkiem ekrâniem, kas izvedîs Jûs cauri Jûsu TV uzstâdîðanai. Sekojiet norâdîjumiem uz ekrâna. ja TV jau ir uzstâdîts iepriekð un/vai Jûs vçlaties mainît Pirmâs uzstâdîðanas iestatîjumus, turpiniet ar 'TV izvçlnes iestatîjumu lietoðana', 15.lpp. Piezîme:
Lapa: 12
12 UZSTÂDÎÐANAPIRMOREIZI 1.solis: Jûsu uz-ekrâna valodas izvçle 2.solis: sâkotnçjâs TV uzstâdîðanas procedûras pabeigðana Pçc Sveiciena ekrâna, Jums tiek jautâts izvçlçties TV uz-ekrâna izvçlòu valodu. Teksts uz virsraksta un informâcija uz ekrâna maina valodu, kad Jûs mainât. Arî digitâlâ audio un subtitru valodas tiks iestatîtas uz izvçlçto izvçlnes valodu. Visi pieejamie digitâlie TV un radio kanâli un analogie TV kanâli tiek meklçti un saglabâti automâtiski. Tas aizòem daþas minûtes. Kad meklçðana ir pabeigta,izvçlneparâdîsatrastodigitâlounanalogokanâluskaitu. 4. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, kad meklçðana ir pabeigta. 1. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai iezîmçtu Jûsu valodu. 2. Spiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults. 3. Sekojiet norâdîjumiem uz ekrâna, lai turpinâtu. 1. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu uz Jûsu tâlvadîbas pults, kad ir iezîmçts punkts (Televîzija). 2. Izvçlieties valsti, kur Jûs atrodaties. ja Jûs izvçlaties nepareizu valsti, kanâlu numerâcija nebûs saskaòâ ar Jûsu valsts standartu. gadîjumâ, izvçlçtâ valsts nav DVB-T atbalstîta no Jûsu TV, digitâlâs izvçlnes nebûs pieejamas. 3. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu uz Jûsu tâlvadîbas pults, lai sâktu Automâtisko kanâlu uzstâdîðanu. digitâlo TV kanâlu uztverðana ir atkarîga no izvçlçtâs valsts; ja Jûs izvçlaties uzstâdît kanâlus vçlâk, izvçlieties Automâtisko uzstâdîðanu (Automatic installation) TV izvçlnç, sadaïâ Uzstâdîðana (Installation), Channels (Kanâli), lai meklçtu pieejamos kanâlus. OK Television Piezîmes: Piezîmes: 0 0 0 0 + 53 AUDIO-UNVIDEOAPRÎKOJUMATAUSTIÒI Vairums audio un video aprîkojuma no mûsu produkcijas ir vadâmi ar Jûsu TV tâlvadîbas pulti. Spiediet vienu no taustiòiem, pçc taustiòa SELECT (Izvçlçties) atkârtotas nospieðanas, saskaòâ ar aprîkojumu, kuru vçlaties vadît ar ðo tâlvadîbas pulti. Skatît Tâlvadîbas pults lietoðana, 7-8.lpp. lai pârslçgtu gaidîðanas reþîmâ lai iepauzçtu ierakstîðanai âtrai pârtîðanai atpakaï meklçðanai lejup funkcijas pârtraukðanai atskaòoðanai, pauzçðanai âtrai pârtîðanai uz priekðu meklçðanai augðup informâcijas parâdîðanai izvçlnes ieslçgðanai, izslçgðanai nodaïas, kanâla un skaòdarba izvçlei lîdz ciparu ievadei kursors augðup/ lai izvçlçtos nâkamo vai iepriekðçjo disku lejup kursors pa kreisi/ lai izvçlçtos iepriekðçjo vai nâkamo skaòdarbu pa labi lai izvçlçtos DVD ieraksta/nodaïas indeksu lai izvçlçtos pçc Jûsu izvçles subtitru valodu Ja 60 sekunþu laikâ netiek veikta nekâda darbîba, tâlvadîbas pults atgrieþas TV reþîmâ. Pçc darbîbas izvçlçtajâ sistçmas reþîmâ, tâlvadîbas pults paliks ðajâ reþîmâ 60 sekundes un tad atgriezîsies TV reþîmâ, vai spiediet taustiòu (izvçlçties),lainekavçjotiesatgrieztosTVreþîmâ. B ` H O P Q R E F C (VCR, CD); (DVD) (VCR, CD); (DVD) MENU -P+ 0 9 (CD) (CD) (AUX) (DVD); Piezîmes: SELECT 0 0
Lapa: 13
52 PIESLÇGTÂAPRÎKOJUMAIZVÇLE IERAKSTÎÐANAARJÛSUIERAKSTÎTÂJU Pirms Jûsu pievienotâ aprîkojuma darbinâðanas Jums jâizdara izvçle instalçðanas izvçlnç, izlasiet 31. lpp. "Jûsu savienojuma izvçlnes izvçle". 1. Nospiediet taustiòu. 2. Izvçlieties un nospiediet kursoru pa labi. 3. Izvçlieties 4. Nospiediet kursoru pa labi. 5. Izvçlieties 6. Nospiediet kursoru pa labi. 7. Izvçlieties ieeju, pie kuras ârçjâ ierîce ir pievienota. 8. Atkal nospiediet kursoru pa labi, lai reìistrçtu pie izvçlçtâs ieejas pievienoto ierîèu sarakstu. 9. Ar kursoru augðup/lejup izvçlieties ârçjo aprîkojumu. MENU TV menu Installation. Connections. TV programmas ierakstîðana Jûs varat ierakstît TV programmu izmantojot skaòas ierakstîtâju, rakstîðanas laikâ neietekmçjot Jûsu TV. 1. Izvçlieties kanâla numuru uz Jûsu ierakstîtâja. 2. Iestatiet Jûsu ierakstîtâju uz ierakstîðanu. SkatietJûsuierakstîtâjalietoðanaspamâcîbu. ierakstot analogo programmu, kanâlu numuru pârslçgðana uz Jûsu TV neietekmç ierakstîðanu! Piezîme: Piezîme: lai digitâlâs programmas ierakstîtu ar analogo magnetafonu, TV ir jâbût ieslçgtam, un digitâlajai programmai ir jâbût uztvertai. 13 3.solis: Iestatîjumu palîgs: Jûsu TV iestatîjumu izvçle Izmantojot daþâdus dalîtos ekrânus/pilnos ekrânus, Jums tiek jautâts izvçlçties vçlamos Attçla un Skaòas iestatîjumus, lai nonâktu pie pilniem iestatîjumiem, kasJûsapmierina. 1. Spiediet zaïo taustiòu uz Jûsu tâlvadîbas pults, lai piekïûtu Iestatîjumu palîga ( ) izvçlnei. 2. Izvçlieties Jûsu atraðanâs vietu ar kursoru augðup/lejup. Spiedietzaïotaustiòu, laiturpinâtu. 3. Spiediet kursora taustiòus pa kreisi/pa labi, lai katru reizi izvçlçtos ekrânu, kam dodat priekðroku. 4. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai katru reizi apstiprinâtu Jûsu izvçli un pârlektu uz nâkamo ekrânu. 5. Vçlreiz spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai saglabâtu visus iestatîjumus un atgrieztos TV Iestatîðanas izvçlnç. ja Jûs izlaiþat vai izslçdzat Iestatîjumu Palîgu, tiks izvçlçti standarta iestatîjumi, ko Jûsu vietâ izvçlçjies Philips. 6. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai pabeigtu Uzstâdîðanas procedûru un parâdîtu pirmo saglabâto TV kanâlu. Jûs varat mainît vai pârstatît Jûsu iestatîjumus vai regulçt individuâlus Attçla un Skaòas iestatîjumus jebkurâ laikâ TV iestatîjumu izvçlnç. Skatît15.lpp, TVizvçlnesiestatîjumulietoðana. LairegulçtuîpaðuTVfunkcijuunpapildusaprîkojumaiestatîjumus. Skatît22.lpp, Funkcijuizvçlnesiestatîjumuregulçðana. Settings assistant Piezîme: Piezîme: + + + Ja Jûs izvçlaties (Veikals), iestatîjumu palîgs tiks izlaists. TV Attçla un Skaòasparametritadtiksiestatîtiuziepriekðnoteiktiemiestatîjumiem. JaJûsizvçlaties (Mâjas),tiksparâdîtsIestatîjumupalîgs. Nâkamie punkti tiks parâdîti secîgi. Virsrakstâ ir pieminçts, cik ekrâni jau ir pabeigti un cik ekrânu ir kopâ. Iestatîjumu palîgs secîgi pârslçgsies pa sekojoðiemiestatîjumiem: AttçlsunSkaòa. Shop Home UZSTÂDÎÐANAPIRMOREIZI
Lapa: 14
14 Ievads Kad Jûs lietojat izvçlnes vai mçìinât izpildît darbîbu, Jûsu TV ekrânâ tiks parâdîti vairâki padomi, palîdzîbas teksti un ziòojumi. Izlasiet parâdîtos palîdzîbas tekstus, kas tiek parâdîti izvçlçtajam punktam. Krâsu taustiòi TV ekrâna apakðâ apzîmç daþâdas darbîbas, kuras Jûs varat izpildît. Spiediet attiecîgâs krâsas taustiòu uz tâlvadîbas pults, lai izpildîtu vajadzîgo vai vçlamo darbîbu. uz digitâlo televîziju attiecinâmie punkti bûs pieejami tikai digitâlâs TV translâcijas gadîjumâ. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. 2. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai iezîmçtu un izvçlçtos izvçlnes punktu. 3. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu iezîmçtajam izvçlnes punktam. Labajâpusçtiekrâdîtsiezîmçtâizvçlnespunktasaturs. 4. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos izvçlnes punktu. Piezîme: 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. (TV izvçlne) ïauj Jums piekïût TV izvçlnei. Skatît zemâk. (TV kanâli) ïauj Jums piekïût TV kanâlu sarakstam un izveidot lîdz pat èetriem iecienîtâko kanâlu sarakstiem ar Jums vajadzîgajiem TV kanâliem. Skatît 'Jûsu iecienîtâko kanâlu saraksta izveidoðana', 34.lpp. (Programmu ceïvedis) ïauj Jums piekïût detalizçtai informâcijai par individuâlâm digitâlajâm TV programmâm. Saskaòâ ar Elektroniskâ Programmu Ceïveþa tipu, tas ïauj Jums arî piekïût Digitâlo TV programmu grafika tabulai un viegli izvçlçties un uzregulçt vajadzîgo programmu. Skatît 'EPG, Elektroniskais Programmu Ceïvedis, 36.lpp. (daudzmçdiju) ïauj Jums piekïût Daudzmçdiju pârlûka programmai. Tâ ïauj Jums parâdît Jûsu personîgos daudzmçdiju failus. Daudzmçdiji ir pieejami tikai, ja ir pieslçgta USB ierîce. Skatît 'Daudzmçdiju pârlûks', 37.lpp. (TV iestatîjumi) ïauj Jums regulçt Jums vajadzîgos Attçla un Skaòas iestatîjumus. (funkcijas) ïauj Jums vadît îpaðu TV funkciju iestatîjumus. (uzstâdîðana) ïauj Jums izvçlçties Jûsu valodu priekðrocîbas; meklçt un saglabât Jûsu TV kanâlus; iestatît vai regulçt daþâdas îpaðâs funkcijas; izvçlçties pieslçgto papildus aprîkojumu; definçt vienu vai vairâkus kanâlu numurus kâ dekodera kanâla numurus; pârstatît Jûsu Attçla un Skaòas iestatîjumus uz rûpnîcas standarta iestatîjumiem; pajauninât Jûsu TV programmatûru. MENU TV menu TV channels Programme guide Multimedia TV settings Features Installation + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KÂPÂRVIETOTIESPAIZVÇLNÇM 51 KOPÇJÂINTERFEISALIGZDASLIETOÐANA Lai saòemtu kodçtos DTV signâlus, Jums bûs nepiecieðams CA (papildu pieejas) modulis un Smart karte, ko piegâdâ servisa piegâdâtâjs. CA modulis var ïaut piekïût papildu servisiem, piem., maksas TV. Sazinieties ar Jûsu standarta interfeisa servisa piegâdâtâju, lai iegûtu plaðâku informâciju par ðiem moduïiem. Arî CA moduïu tipi var atðíirties atkarîbâ no raþotâja, katrs no CA moduïiem atbalsta kâdu no atkodçðanas sistçmâm. Jûsu TV atbalsta CA moduïus, lai darbotos ar DVB-T standartu. Atcerieties, ka viedâ (smart) karte var bût izmantojama tikai vienam translçtajam kanâlam. CA moduïi un viedâs kartes nav iekïautas komplektâ, ne arî Philips papildu piederums. CI servisa piegâdâtâjs ir atbildîgs par ziòojumiem un tekstiem ekrânâ. Neizdoðanâs gadîjumâ vai dîvainas darbîbas gadîjumâ Jums jâsazinâs ar Jûsu CI servisa piegâdâtâju. Ievietojiet îapðo papildu pieejas moduli standarta interfeisa slotâ tik tâlu, cik iespçjams. Var paiet daþas minûtes pirms CA modulis tiek aktivizçts un servisa informâcija lejupielâdçta. ja Jûs pievienojat CA moduli nepareizi, tas var sabojât karti un TV. Pçc kartes ievietoðanas atstâjiet to slotâ pastâvîgi. Neòemiet to ârâ, ja vien Jums netiek lûgts to darît. Piemçram, Jûsu karte ir bijusi slotâ, kad Jûsu CI servisa raidîtâjs vçlas lejupielâdçt jaunu informâciju viedajâ kartç. Ja CA modulis ir izòemts, Jûsu TV vairs nevarçs atkodçt digitâlos DVB-T kanâlus. Lai piekïûtu standarta interfeisa piedâvâjumam, 25. lpp. izlasiet nodaïu "TV izvçlne, CA moduïa ievietoðana # Brîdinâjums: Brîdinâjums: Piezîme: izslçdziet TV pirms jebkura moduïa ievietoðanas standarta interfeisa slotâ. ðî funkcija ir pieejama tikai noteiktâs valstîs.
Lapa: 15
50 2 MÂJASKINOTEÂTRAPASTIPRINÂTÂJAPIESLÇGÐANA Digitâlais Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâjs Analogais Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâjs # # Pieslçdziet digitâlo Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâju pie (digitâlâ audio izeja) kontakta TV apakðâ. Saskaòâ ar savienojuma vadu tipu un uz Jûsu Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâja pieejamajâm ieejâm, pieslçdziet Jûsu resîveri pie kontaktiem DIGITAL AUDIO OUT 1 AUDIO OUT L lai izvairîtos no redzama kavçjuma starp attçlu un skaòu, lietojiet ðo (digitâlâ audio izeja) kontaktu, lai pieslçgtu Jûsu Mâjas Kinoteâtra pastiprinâtâju. Padoms: DIGITAL AUDIO OUT 15 KÂPÂRVIETOTIESPAIZVÇLNÇM TVIZVÇLNESIESTATÎJUMULIETOÐANA 5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu iezîmçtajam izvçlnes punktam. Labajâ pusç esoðais saturs pârvietojas uz kreiso pusi un labajâ pusç tiek parâdîtsjauniezîmçtâpunktasaturs. Daþos gadîjumos ir svarîgi, lai, regulçjot iestatîjumus, bûtu redzams attçls. Tas nozîmç, ka, kad iezîmçts ir punkts labajâ pusç, pârçjie izvçlnes punkti tiek paslçpti. Kad tiek nospiests taustiòð pa kreisi, paslçptie izvçlnes punkti atkal parâdâs un iezîmçtais punkts atrodas kreisajâ pusç. + Piezîme: 6. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai izslçgtu galveno izvçlni. MENU TV izvçlne ïauj Jums piekïût un mainît iestatîjumus un priekðrocîbas gadîjumâ, ja vçlaties mainît Pirmâs uzstâdîðanas iestatîjumus un/vai Jûs vçlaties vadît îpaðu TV funkciju un papildus aprîkojuma iestatîjumus. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. 2. Izvçlieties punktu (TV izvçlne) un spiediet kursoru pa labi. TiekparâdîtaTVizvçlne. 3. Izvçlieties punktu (TV iestatîjumi) un spiediet kursoru pa labi. TViestatîjumuizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 4. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai izslçgtu izvçlni. Skatîðanâs un klausîðanâs iestatîjumu regulçðana MENU TV menu TV settings MENU + + + Lai padarîtu TV iestatîjumu mainîðanu vieglâku, ir 3 veidi, kâ to darît. Skatît nâkamâslapas.
Lapa: 16
16 TVIZVÇLNESIESTATÎJUMULIETOÐANA A.Iestatîjumu maiòa viegli-lietojamâ veidâ ar Iestatîjumu palîgu. B.Standarta iestatîjumu lietoðana (ja tâdi ir) C.Individuâli Attçla un Skaòas iestatîjumi Katru reizi, veicot izvçli, spiediet zaïo taustiòu, lai apstiprinâtu Jûsu izvçli. 1. Izvçlieties (Iestatîjumu palîgs) un spiediet kursoru pa labi. Izmantojot vairâkus dalîtos ekrânus/pilnus ekrânus, Jums tiks jautâts izvçlçties Jûsu vçlamos Attçla un Skaòas iestatîjumus, lai galu galâ nonâktu pie pilniem iestatîjumiem, kas Jûs apmierina. 2. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai atgrieztos TV izvçlnç. Ðis ïauj Jums pârstatît Jûsu iestatîjumus, lai skatîtos un klausîtos ar iepriekð noteiktiem rûpnîcas iestatîjumiem. Parâdâs izvçlne, kas ïauj Jums izvçlçties vienu no standarta iestatîjumiem skatîðanaiunklausîðanai. (Paðreizçjais) parâda Jûsu paðreizçjos skatîðanâs un klausîðanâs iestatîjumus. Ja Jûs izvçlaties , tâ ïauj Jums iestatît Jûsu attçla un skaòas iestatîjumus uz bagâtinâtâkâm vçrtîbâm, padarot TV iespçju lietoðanu pilnîgâku. Ja Jûs izvçlaties , tâ ïauj Jums iestatît Jûsu attçla un skaòas iestatîjumus uz ieteiktajâm standarta vçrtîbâm. Vairumâ gadîjumu, ðis sniegsvislabâklîdzsvarotuskatîðanâspieredzi. Ja Jûs izvçlaties , tâ ïauj Jums iestatît Jûsu attçla un skaòas iestatîjumusuzvisprecîzâkooriìinâlâavotasaturaatainojumu. 2. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai saglabâtu izvçlçto iestatîjumu. standarta iestatîjuma saglabâðana pârrakstîs Jûsu paðreizçjos skatîðanâs un klausîðanâs iestatîjumus. Izvçlieties punktu (Attçls) vai (Skaòa) un spiediet kursoru pa labi. Parâdâsizvçlne,kasïaujJumsnoregulçtAttçlaunSkaòasiestatîjumus. Lai regulçtu Attçla iestatîjumus, skatiet 'Attçla izvçlnes iestatîjumu regulçðana',17.lpp. Lai regulçtu Skaòas iestatîjumus, skatiet 'Skaòas izvçlnes iestatîjumu regulçðana',20.lpp. Settings assistant Current Vivid Natural Subtle Piezîme: Picture Sound + + + + + + + + + Skatît 'Uzstâdîðana pirmo reizi', 3.solis: Iestatîjumu palîgs: Jûsu TV iestatîjumu izvçle, 13.lpp. 1. Izvçlieties (Pârstatît uz standartu) un spiediet kursoru pa labi. Reset to standart # 49 PC aprîkots ar DVI kontaktu: PC aprîkots ar VGA kontaktu: 1. Izmantojiet DVI uz vadu, lai pieslçgtu vienu no Jûsu TV HDMI kontaktiem. 2. Pieslçdziet audio vadu pie Jûsu TV kontakta (digitâlâ audio ieeja). 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 31.lpp, un savienojiet to ar vai . 4. Izvçlieties arî (Digitâlâ audio ieeja) tajâ paðâ Savienojumu izvçlnç. 1. Izmantojiet VGA uz vadu , lai pieslçgtu Jûsu TV RGB H/V kontaktam. 2. Pieslçdziet audio vadu pie TV (labais) un (kreisais) ieejâm. 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 31.lpp. HDMI 2 DIGITAL AUDIO IN HDMI1 2 Digital audio in RGB H/V 1 2 AUDIO R L DATORAPIESLÇGÐANA Piezîmes: 0 0 0 0 Pie kontakta var pieslçgt tikai datoru ar digitâlo skaòu; Ja Jûsu datoram nav digitâlâs skaòas izejas, pieslçdziet Jûsu datoru, izmantojot VGA kontaktu; Pirms Jûsu datora pieslçgðanas pie Jûsu TV, pârstatiet Jûsu datora monitora iestatîjumus uz atjaunoðanas frekvenci 60 Hz; Atbalstîtie datora monitora reþîmi: VGA 640 x 480 SVGA 800 x 600 XGA 1024 x 768 HDMI
Lapa: 17
48 DVDATSKAÒOTÂJA, SATELÎTA UZTVÇRÇJAVAIKABEÏA KASTÎTES PIESLÇGÐANA Ar komponentu video kontaktiem 1. Pieslçdziet trîs atseviðíos komponentu video vadus pie DVD atskaòotâja YPbPr kontaktiem un pie un kontaktiem. 2. Pieslçdziet audio vadu pie Jûsu TV kontakta (digitâlâ audio ieeja). 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 31.lpp. Izvçlieties arî (Digitâlâ audio ieeja) tajâ paðâ Savienojumu izvçlnç un savienojiet to ar 4. Gadîjumâ, ja DVD atskaòotâjam ir analogais audio, pieslçdziet audio vadu pie DVD audio n kontaktiem un pie kontaktiem 5. Kabeïu kastîtes un/vai satelîta uztvçrçja gadîjumâ, pieslçdziet arî kabeïtelevîzijas vadu un/vai satelîta antenas vadu un antenas vadu vadi bieþi ir atbilstoðâs krâsâs. Pieslçdziet sarkano pie sarkanâ, balto pie baltâ, utt.; komponentu video kontaktu nosaukumi var atðíirties, atkarîbâ no pieslçgtâ DVD atskaòotâja. Lai arî saîsinâjumi var atðíirties, burti B un R attiecîgi apzîmç zilu un sarkanu komponentu video signâlus un Y apzîmç apgaismojuma signâlu. Skatiet DVD atskaòotâja lietoðanas pamâcîbu, lai iegûtu informâciju par definîciju un savienojumu lietoðanu; lai iegûtu optimâlu skatîðanos, ir ieteicams pârslçgt Jûsu aprîkojumu uz augstâko iespçjamo atbalstîto displeja reþîmu. Gadîjumâ, ja Jûs ekrânâ ievçrojat ritoðus attçlus, nepareizas krâsas vai ja nav krâsas, nav attçla vai pat iepriekðminçto kombinâcijas, pârliecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un ka izðíirtspçja un signâla standarts pieslçgtajam aprîkojumam ir iestatîts pareizi. Skatiet Jûsu aprîkojuma lietoðanas pamâcîbu. 1 TV EXT3 Y, Pb Pr 2 DIGITAL AUDIO IN Digital audio in EXT3. L u R EXT3 L/R AUDIO 3. 4 5. Brîdinâjums: Piezîmes: 0 0 0 Padoms: ja nepiecieðams, Jûs varat regulçt attçla novietojumu uz ekrâna centru ar kursora taustiòiem. 17 ATTÇLAIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Attçla izvçlne satur iestatîjumus, kas iespaido attçla kvalitâti. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. 2. Izvçlieties punktu (TV izvçlne) un spiediet kursoru pa labi. TiekparâdîtaTVizvçlne. 3. Izvçlieties punktu (TV iestatîjumi) un spiediet kursoru pa labi. TViestatîjumuizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 4. Izvçlieties punktu (Attçls) un spiediet kursoru pa labi. Attçlaizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 5. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos Attçla izvçlnes punktus. 6. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu izvçlçtajam Attçla izvçlnes punktam. 7. Spiediet kursora taustiòus, lai regulçtu iestatîjumus. 8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Attçla izvçlnç. Izvçlieties (Vçss), lai pieðíirtu baltajâm krâsâm zilo, lai pieðíirtu baltajâm krâsâm neitrâlu (Silts), lai pieðíirtu baltajâm krâsâm sarkanu toni. Izvçlieties (Izvçles), lai veiktu izvçles iestatîjumus izvçlnes punktâ MENU TV menu TV settings Picture Cool Normal, , Warm Custom + + + + visi digitâlie izvçlnes punkti bûs pieejami tikai gadîjumâ, ja notiek digitâlâ TV pârraide. Regulçsattçlagaiðodaïuintensitâti,betnemainîstumðâsdaïas. Regulçs visa attçla gaismas jaudu, kas pârsvarâ iespaidos attçla tumðâkâs daïas. Regulçskrâsupiesâtinâtîbu, laitasatbilstuJûsuvçlmçm. KompensçkrâsupiesâtinâjumalîmeniNTSCkodçtâspârraidçs. Regulçssîkudetaïuasumuattçlâ. Palielinâs vai samazinâs (sarkano) un (Zilo) krâsa, lai tâs atbilstu Jûsuvçlmçm. Piezîme: Silto Vçso Contrast (Kontrasts) Brightness (Spilgtums) Colour (Krâsas) Hue (Nokrâsa) Sharpness (Asums) Tint (Tonis) # #
Lapa: 18
18 ATTÇLAIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Custom tint Custom tint On Off Off Minimum Maximum Medium Minimum Maximum Off Off Minimum Medium Maximum (Izvçles tonis) (tikai, ja Tint (Tonis) ir iestatîts uz Custom (Izvçles)) 1. Izvçlieties punktu (Izvçles tonis) un spiediet kursoru pa labi. 2. Spiediet kursora taustiòus, lai izvçlçtos un regulçtu sekojoðu iestatîjumus: Izvçlieties (Ieslçgts) vai (Izslçgts), lai ieslçgtu/izslçgtu Pixel Plus. Izvçlieties (Izslçgts), vai , lai ieslçgtu/izslçgtu Digitâlu Dabisku Kustîbu un lai tieðâm redzçtu atðíirîbu attçla kvalitâtç. Normâli izvçlieties (Vidçjs). Ir iespçjams izvçlçties , vai (Izslçgts). Izvçlieties (Izslçgts), , (Vidçjs) vai , atkarîbâ Precîziregulçattçlabaltopunktu(WP)unmelnâlîmeni(BL). ïaujJumsregulçtkrâsastoni,regulçjotattçlasarkanobaltopunktu. ïaujJumsregulçtkrâsastoni,regulçjotattçlazaïobaltopunktu. ïaujJumsregulçtkrâsastoni,regulçjotattçlazilobaltopunktu. ïaujJumsregulçtkrâsastoni,regulçjotattçlasarkanomelnâlîmeni. ïaujJumsregulçtkrâsastoni,regulçjotattçlazaïomelnâlîmeni. 3. Spiediet kursora taustiòus, lai pârstatîtu uz iepriekð noteiktiem iestatîjumiem. 4. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Attçla izvçlnç. Pixel Plus ir vislabâkais uzstâdîjums, jo tas pilnîbâ apstrâdâ attçlu, lai katru pikseli padarîtu tik labu, cik tas var bût, uzlabojot kontrastu, asumu, attçla dziïumu un krâsu atainoðanu un spilgtumu no jebkura avota, tai skaitâ Augstas Kvalitâtes. Samazinalaukaunlînijuòirboòuunatainovienmçrîgukustîbu,îpaðifilmâs. Automâtiski padara tumðo un gaiðo ekrâna daïu kontrastu daudz pamanâmâku, kadattçlsuzekrânamainâs. automâtiski izfiltrç un samazina attçla traucçjumus un uzlabo attçla kvalitâti,kadsaòemtaisvideosignâlsirvâjð. R-WP: G-WP: B-WP: R-BL: G-BL: DNR Pixel Plus Digital Natural Motion (Digitâla Dabiska Kustîba) Dinamiskais kontrasts DNR (Digitâlâ Trokðòu samazinâðana) # # # # 47 DVDATSKAÒOTÂJAVAIKABEÏAKASTÎTESPIESLÇGÐANA DVD ATSKAÒOTÂJA, KABEÏA KASTÎTES VAI SPÇÏU KONSOLES PIESLÇGÐANA Ar HDMI kontaktu HDMI ir vadoðs jauns Digitâlâ video un audio savienojuma standarts. jebkâdu problçmu gadîjumâ, skatiet 'Pielikums 4: Izdevumi, kas attiecas uz pieslçgto aprîkojumu ar HDMI kontaktu', 61.lpp. 1. Pieslçdziet Jûsu aprîkojumu ar kontaktu. 2. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 32.lpp, un savienojiet to ar vai . HDMI HDMI1 2 Piezîme: Padoms: ja nepiecieðams, Jûs varat regulçt attçla novietojumu uz ekrâna centru ar kursora taustiòiem. Ar DVI kontaktu Piezîme: HDMI Pie kontakta var pieslçgt tikai DVD atskaòotâju ar DVI ar digitâlo skaòu. 1. Pieslçdziet DVI uz HDMI vadu pie viena no Jûsu TV HDMI kontaktiem . 2. Pieslçdziet audio vadu pie Jûsu TV kontakta (digitâlâ audio ieeja). 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 32.lpp, un savienojiet to ar vai . 4. Izvçlieties arî (Digitâlâ audio ieeja) tajâ paðâ Savienojumu izvçlnç. 1 2 DIGITAL AUDIO IN HDMI1 2 Digital audio in Padoms: ja nepiecieðams, Jûs varat regulçt attçla novietojumu uz ekrâna centru ar kursora taustiòiem.
Lapa: 19
46 DIVU VIDEOMAGNETOFONU VAI VIDEOMAGNETOFONA UN DVD IERAKSTÎTÂJA PIESLÇGÐANA SATELÎTAUZTVÇRÇJAPIESLÇGÐANA Ar eirovadiem Tikai ar antenas vadiem 1. Pieslçdziet antenu vadus un kâ parâdîts. 1. Pieslçdziet antenu vadus un kâ parâdîts. 1 2 1, 2 3 2. Pieslçdziet Jûsu VCR vai DVD-ierakstîtâju pie un ar eirovadiem un . 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 32.lpp, un savienojiet to ar vai . 2. Uzregulçjiet Jûsu ierakstîtâju pârbaudes signâlu un saglabâjiet pârbaudes signâlu zem programmas ar numuru 0. Skatît 'Analogais: Manuâla uzstâdîðana', 29.lpp. SkatietarîJûsuierakstîtâjalietoðanaspamâcîbu. EXT1 2 4 5 EXT1 2 Ar eirovadu Ar komponentu video kontaktiem 1. Pieslçdziet antenu vadus un kâ parâdîts. 2. Pieslçdziet Jûsu satelîta uztvçrçju pie n ar eirovadu . 1 2 EXT1 u 2 3 3. Uzstâdîðanas izvçlnç izvçlieties pieslçgto aprîkojumu, 'Jûsu savienojumu izvçle', 32.lpp, un savienojiet to ar vai . Skatiet DVD atskaòotâja, satelîta uztvçrçja vai kabeïa kastîtes pieslçgðana, 48.lpp. EXT1 2 Piezîme: YPbPr Jûs nevarat ierakstît signâlus no aprîkojuma, kas pieslçgts pie ieejas. 19 MPEG artefact reduction (MPEG artefaktu samazinâðana) Colour enhancement (Krâsu pastiprinâjums) Active control (Aktîvâ vadîba) Light sensor (Gaismas sensors) Picture format (Ekrâna formâts) MPEG artefaktu samazinâðana Ieslçgta Ieslçgts nogludina pârejas digitâlajam saturam. Automâtiski kontrolç zaïâ toòa pastiprinâjumu un zilâ elastîgumu. Tas padara krâsasdaudzspilgtâkas. TV nepârtraukti mçra un labo visus ienâkoðos signâlus, lai sniegtu labâko iespçjamoattçlu. Gaismas sensors automâtiski regulç attçla iestatîjumus labâkai skatîðanai,atkarîbânoistabasapgaismojuma. Ðis ïauj Jums regulçt attçla izmçru, atkarîbâ no pârraidîtâ formâta un iestatîjuma, kam Jûs dodat priekðroku. Kâ pârvietoties pa TV iestatîjumu izvçlni, skatît15.lpp: TVizvçlnesiestatîjumulietoðana. Izvçlieties no sekojoðiem ekrâna formâtiem: Auto format (automâtisks), Super zoom (Super palielinâjums), 4:3, Movie Expand (Filmas paplaðinâjums) 14:9, MovieExpand(Filmaspaplaðinâjums)16:9vaiWidescreen(platekrâna). Automâtiskaisformâtsaizpildaekrânuciktasiriespçjams. Jaapakðçjâjoslâirsubtitri,automâtiskaisformâtspadarasubtitrusredzamus. Jaaugðçjâsmelnâsjoslasstûrîirpârraidîtâjalogo,taspazûdnoekrâna. Super palielinâjums noòem melnâs joslas 4:3 programmu sânos ar minimâliem kropïojumiem. Esot Filmas paplaðinâjuma 14:9, Filmas paplaðinâjuma 16:9 vai Super palielinâjuma ekrâna formâtâ, Jûs varat padarît subtitrus redzamus ar kursoru augðup/lejup. ar HD avotiem, ne visi ekrâna formâti bûs pieejami. ðis izvçlnes punkts veic to paðu darbîbu kâ taustiòð uz tâlvadîbas # # # # Izvçlieties (Ieslçgts) vai (Izslçgts). Izvçlieties (Izslçgts), (Vidçjs) vai Izvçlieties (Ieslçgts) vai (Izslçgts), lai ieslçgtu/izslçgtu Aktîvo vadîbu. Izvçlieties (Ieslçgts) vai (Izslçgts). On Off Off Minimum, Medium Maximum. On Off On Off Piezîme: 0 0 N ATTÇLAIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA
Lapa: 20
20 SKAÒASIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Skaòas izvçlne satur iestatîjumus, kas iespaido skaòas kvalitâti. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. TiekparâdîtaTVizvçlne. 3. Izvçlieties punktu (TV iestatîjumi) un spiediet kursoru pa labi. TViestatîjumuizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 4. Izvçlieties punktu (Skaòa) un spiediet kursoru pa labi. Skaòasizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 5. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos Skaòas izvçlnes punktus. 6. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu izvçlçtajam Skaòas izvçlnes punktam. 7. Spiediet kursora taustiòus, lai regulçtu iestatîjumus. 8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Skaòas izvçlnç. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. 2. Izvçlieties punktu (TV izvçlne) un spiediet kursoru pa labi. atkarîbâ no ieejas signâla, viens vai vairâki izvçlnes punkti var nebût pieejami. Ïauj Jums mainît skaòas frekvenèu veiktspçju, lai tâ atbilst Jûsu personîgajai gaumei. ÏaujJumsregulçtskaòasskaïumu. Ïauj Jums regulçt kreisâ un labâ skaïruòu skaïumu, lai iegûtu vislabâko stereo atskaòojumuJûsuklausîðanâspozîcijâ. Ïauj Jums izvçlçties audio valodu no paðreizçjai programmai pieejamo pârraidîtovalodusaraksta. ja ir vairâk kâ viens audio valodas variants, izvçlieties vienu no variantiem. Laipilnîbâmainîtuaudiovalodu,lietojietValodasizvçlniUzstâdîðanasizvçlnç. MENU TV menu Piezîme: Piezîme: + + + + TV settings Sound Equalizer (Ekvalaizers) Volume (Skaïums) Balance (Lîdzsvars) Digital audio language (Digitâlâ audio valoda) 45 VCRVAIDVDIERAKSTÎTÂJAPIESLÇGÐANA Ar eirovadu Tikai ar antenas vadu Dekodera un VCR pieslçgðana 1. Pieslçdziet antenu vadus un kâ parâdîts. 2. Pieslçdziet eirovadu kâ parâdîts. 1. Pieslçdziet antenu vadus un kâ parâdîts. 1 2 3 1 2 3. Uzstâdîðanas izvçlnç veiciet Jûsu avota izvçli, pie kura ir pieslçgts VCR, Jûsu savienojumu izvçle, 32.lpp. 2. Uzregulçjiet Jûsu ierakstîtâja pârbaudes signâlu un saglabâjiet pârbaudes signâlu zem programmas ar numuru 0. Skatît 'Analogais: Manuâla uzstâdîðana', 29.lpp. SkatietarîJûsuierakstîtâjalietoðanaspamâcîbu. Pieslçdziet eirovadu pie Jûsu dekodera un îpaðâ eirokontakta uz Jûsu ierakstîtâja.SkatietarîJûsuierakstîtâjalietoðanaspamâcîbu. Jûs varat pieslçgtu Jûsu dekoderi arî tieði pie vai izmantojot eirovadu. 4 Padoms: EXT1 EXT2, Brîdinâjums: nenovietojiet Jûsu ierakstîtâju pârâk tuvu ekrânam, jo daþi ierakstîtâji var bût uzòçmîgi pret signâliem no displeja. Uzturiet vismaz 0,5 m attâlumu no ekrâna.
Lapa: 21
44 PC DVI Dekoderis Dekoderis Dekoderis VCR LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS - AIZMUGURÇJÂ PANEÏA PÂRSKATS DVD atskaòotâjs Satelîta resivers Kabeïa ierîce 1 DVD magnetafons – 1 VCR 2 DVD magnetafoni 2VCRs Spçïu konsole DVD atskaòotâjs DVD atskaòotâjs Kabeïa ierîce Kabeïa ierîce Analogais mâjas kinozâles pastiprinâtâjs Digitâlais mâjas kinozâles pastiprinâtâjs Analogais mâjas kinozâles pastiprinâtâjs 21 SKAÒASIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Dual I/II Mono/Stereo Surround mode (Telpiskâs skaòas reþîms) Headphone volume (Austiòu skaïums) AVL (Automâtiskais Skaïuma Regulçtâjs) Delta skaïums Auto surround (Automâtiska telpiskâ skaòa) Kadpieejamadubultâskaòaspârraide,ïaujJumsizvçlçties vai Kad pieejama analogâ stereo skaòas pârraide, izvçlas vai attiecîgajamTVkanâlam. Izvçlas telpiskâs skaòas atskaòoðanas reþîmu, atkarîbâ no uztvertâ signâla vai saòemtâsignâlanoârçjâmieejâm. ÏaujJumsregulçtskaòasskaïumuaustiòâm. Automâtiski samazina skaïuma starpîbu starp kanâliem un programmâm, sniedzotvienâdâkuskaòaslîmenivisiem.Samazinaarîskaòasdinamiku. ÏaujJumssamazinâtskaïumaatðíirîbasstarpTVkanâliemunârçjâmieejâm. Kad ieslçgta ( ), ïauj TV automâtiski pârslçgties uz vislabâko skaòas reþîmu attiecîgajaipârraidei. DualI II. Mono Stereo On
Lapa: 22
22 FUNKCIJUIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Funkciju izvçlne ïauj Jums kontrolçt îpaðu TV funkciju un papildus aprîkojuma iestatîjumus. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. 2. Izvçlieties punktu (TV izvçlne) un spiediet kursoru pa labi. TiekparâdîtaTVizvçlne. 3. Izvçlieties punktu (Funkcijas) un spiediet kursoru pa labi. Funkcijuizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 4. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos Funkciju izvçlnes punktus. 5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu izvçlçtajam Funkciju izvçlnes punktam. 6. Spiediet kursoru taustiòus, lai regulçtu iestatîjumus. 7. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvçlnç. 1. Ieslçdziet teletekstu un izvçlieties pareizo subtitru lapu no satura. 2. Izslçdziet teletekstu. 3. Izvçlieties Spiediet kursoru augðup/lejup, lai îslaicîgi nomainîtu Jûsu pastâvîgo valodas MENU TV menu Features + + + Subtitle (Subtitri) Digital subtitle language (Digitâlâ subtitru valoda) Ðis parâda Teleteksta un DVB-T subtitrus no izvçlçtâ TV kanâla. Tos var parâdît visu laiku vai tikai kad ir aktivizçts klusums. Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanâliemjâsaglabâkatramTVkanâlam. (Subtitri ieslçgti), lai parâdîtu subtitrus izvçlçtajiem TV kanâliem. (Ieslçgti klusuma reþîma laikâ), lai automâtiski parâdîtu subtitrus tikai tad, kad skaòa ir izslçgta ar taustiòu uz tâlvadîbas pults. Ðis ïauj Jums (îslaicîgi) izvçlçties Jums vajadzîgo subtitru valodu no paðreizçjai programmaipârraidîtovalodusaraksta. lai pilnîbâ mainîtu subtitru valodu, lietojiet Valodu izvçlni Uzstâdîðanas izvçlnç. 0 0 Subtitle On On during mute Piezîme: @ # 43 LAI VEIKTU AUDIO UN VIDEO SAVIENOJUMUS - SÂNU PANEÏA PÂRSKATS Kamera, Videomagnetofons, Spçïu konsole Austiòas USB 1. Pieslçdziet Jûsu kameru, videomagnetofonu vai spçïu konsoli, kâ parâdîts. 2. Pieslçdziet pie un mono aprîkojumam. Stereo aprîkojumam pieslçdziet arî . S-VHS kvalitâte ar S-VHS videomagnetofonu tiek iegûta, pieslçdzot S-VHS vadusar ieeju un ieejâm . nepieslçdziet vienlaicîgi vadus un . Tas var izraisît attçla traucçjumus! 2. Austiòu pretestîbai jâbût starp 8 un 4000 Omiem. Austiòu kontaktam ir 3.5mm ligzda. Skaòas izvçlnç izvçlieties sadaïu (Austiòu skaïums), lai regulçtuaustiòuskaïumu. lai izslçgtu TV iekðçjos skaïruòus, spiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults. SkatîtDaudz-mçdijupârlûks,37.lpp. VIDEO 2 AUDIO L 3 AUDIO R 3 S-VIDEO 1 AUDIO 3 Brîdinâjums: 1 2 Headphone volume Padoms: 1. Ievietojiet kontaktdakðu austiòu kontaktâ kâ parâdîts. Z @
Lapa: 23
42 HDMI S-Video Video RF/Koaksiâlais S-VIDEO VIDEO Y 75 W EUROCONNECTOR (eurojungtis) Padoms: Piezîme: Brîdinâjums: lietojiet ieejas, kas ir pieejamas uz Jûsu aprîkojuma, kas sniedz vislabâko audio vai video veiktspçju, kâ zemâk. Jûsu TV nâk ar visu tipu kontaktiem, izòemot DVI kontaktu, bet daþi Jûsu papildus aprîkojumi var bût aprîkoti ar ðâda tipa kontaktu. Ðajâ gadîjumâ Jums vajadzçs DVI uz HDMI adapteri vai HDMI uz DVI vadu un atseviðíus audio vadus, kas visi ir pieejami pie Jûsu ierîces pârdevçja. pârliecinieties, ka vispirms pieslçdzat DVI izejas kontaktu, tad pieslçdziet HDMI ieeju uz Jûsu TV. Piezîmes: 0 0 vadiparastipçckrâsâmatbilstkontaktiem. Pieslçdzietsarkanopiesarkanâ,baltopiebaltâ... komponentu video (YPbPr) savienojums ir nepiecieðams, lai skatîtos video avotus, piemçram, digitâlâs pârraides, kas nâk no digitâlâsatelîtauztvçrçja,formâtâ1080i,720p,576i,576p,480ivai480p. Vislabâkâ video kvalitâte LAIVEIKTUVIDEOUNAUDIOSAVIENOJUMUS Savienotâj kabelis Nepiecieðamais audio savienojums HDMI (Augstas izðíirtspçjas multimediju interfeiss) Nç Jâ Jâ RGB H/V Komponentu video (480p/576p/720p/480i/ 576i/1080i) Scart Nç Nç Jâ Jâ 23 FUNKCIJUIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Gulçtieðanas taimeris (Sleeptimer) Bçrnu atslçga (Childlock) Svarîgi: Jûs esat aizmirsuði Jûsu kodu! Ðisiestatalaiku,pçckâdaTVautomâtiskipârslçdzasgaidîðanasreþîmâ. 1. Izvçlieties punktu (gulçtieðanas taimeris). 2. Spiediet kursoru pa labi. 3. Izvçlieties vçrtîbu ar kursoru augðup/lejup. Izmantojot 4-ciparu kodu, Jûs varat slçgt TV kanâlus un ârçjos avotus, lai bçrni nevarçtuskatîtiesnoteiktasprogrammas. Jums atkârtoti jâievada Jûsu kods, katru reizi piekïûstot Bçrnu atslçgas izvçlnei. 4. Izvçlieties vienu no izvçlnes punktiem Bçrnu atslçgas izvçlnç un spiediet kursoru pa labi: (Aizslçgt), lai slçgtu visus kanâlus un ieejas. (Izvçles aizslçgðana), lai aizslçgtu noteiktu programmu vai lai slçgtu visus kanâlus no noteikta laika. (Aizslçgt pçc), lai aizslçgtu visas programmas no noteikta laika. (Kanâla atslçga), lai aizslçgtu noteiktu TV kanâlu vai ieeju. (Vecâku novçrtçjums), lai iestatîtu vecuma novçrtçjumu digitâlajai programmai, ja tâ ir novçrtçta ar Vecâku novçrtçjumu. Piemçrotie novçrtçjumi ir saskaòâ ar sâkotnçjâ uzstâdîðanâ izvçlçto valsti. Izvçlieties punktu (Atslçgt), lai izslçgtu visas iestatîtâs atslçgas. Sleeptimer Piezîme: Lock Custom lock Lock after Channel lock Parental rating Unlock + Sarakstâ bûs vçrtîbas no 0 lîdz 180 minûtçm. Ja tiek izvçlçts 0, gulçtieðanas taimerisirizslçgts. Jûs vienmçr varat izslçgt Jûsu TV agrâk vai izvçlçties citu laiku. 1. Izvçlieties punktu (Bçrnu atslçga). 2. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu Bçrnu atslçgas izvçlnei. 3. Ievadiet Jûsu 4-ciparu kodu. Izvçlieties: Divreiz spiediet kursoru pa labi. Izvçlieties (Ieslçgts), lai iestatîtu atslçgu. Spiediet kursoru pa kreisi. Izvçlieties (Laiks) un spiediet kursoru pa labi. Ievadiet laiku ar kursoru augðup/lejup un pa labi. Spiediet taustiòu (Izvçlne), lai izslçgtu izvçlni. Spiediet taustiòu , lai ieslçgtu/izslçgtu. Spiediet kursoru pa labi un izvçlieties vecuma novçrtçjumu ar kursoru augðup/lejup. 1. Izvçlieties punktu (Mainît kodu) un spiediet kursoru pa labi. 2. Ievadiet kodu 8-8-8-8. 3. Ievadiet jauno personîgo 4-ciparu kodu. 4. Apstipriniet Jûsu jaunievadîto kodu. Piezîme: Childlock On Time MENU OK Change code 0 0 0 0 0 0 # # # # # # # # #
Lapa: 24
24 FUNKCIJUIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA Koda iestatîðana/Koda maiòa (Set code/Change code) Ieslçgðanas taimeris (On timer) Ðis ïauj Jums iestatît vai mainît personîgo 4-ciparu piekïuves kodu, kas tiek lietotsdaþâdâmTVslçgðanasfunkcijâm. No gaidîðanas reþîma, ðis automâtiski ieslçdz TV uz noteikto kanâla numuru noteiktâlaikâ. 5. Izvçlieties punktu (Kanâls) un tad izvçlieties TV kanâlu, kuru Jûs vçlaties, lai TV ieslçdz noteiktajâ laikâ un dienâ. 6. Izvçlieties punktu (Diena) un ievadiet nedçïas dienu vai izvçlieties (Katru dienu). 7. Izvçlieties punktu (Laiks) un ievadiet laiku ar ciparu taustiòiem vai kursoru augðup/lejup. 9. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvçlnç vai spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai izslçgtu izvçlni. # # Izvçlieties punktu (Iestatît) va (mainît) (kodu). Ja PIN-kods vçl neeksistç, izvçlnes punkts saucas Set code (Iestatît kodu). Sekojietnorâdîjumiemuzekrâna. Ja PIN-kods ir iepriekð ievadîts, izvçlnes punkts saucas (Mainîtkodu).Sekojietnorâdîjumiemuzekrâna. Ievadiet Jûsu kodu ar ciparu taustiòiem. Derîgas ir visas ciparu kombinâcijas no 0000 lîdz 9999. Atkal parâdâs Funkciju izvçlne ar ziòojumu, kas apstiprina, ka Jûsu PIN-kods irizveidotsvaimainîts. 1. Izvçlieties punktu (Ieslçgðanas taimeris). 2. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu Ieslçgðanas taimera izvçlnei. 3. Izvçlieties punktu (Taimeris) un spiediet kursoru pa labi. 4. Izvçlieties (Ieslçgts). 8. Spiediet taustiòu , lai aktivizçtu. Set i Change code Change code On timer Timer On OK + + + Channel Day Daily Time MENU 41 TELETEKSTS Hiperteksts Reveal (Atklât) Cycle subpages (Pârðíirt apakðlapas) Language (Valoda) Ar hipertekstu Jûs varat âtri pârlekt uz lapas numuru vai meklçt noteiktu vârdu, kasparâdîtspaðreizçjâteletekstalapâ. 2. Spiediet kursoru augðup/lejup, pa kreisi/pa labi, lai izvçlçtos jebkuru citu vârdu vai numuru, kuru vçlaties meklçt. 4. Spiediet kursoru augðup, lîdz tiek sasniegta lapas augða, lai izslçgtu hipertekstu. 1. Ieslçdziet teletekstu un spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai aktivizçtu izvçlni. 2. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos izvçlnes punktus. 3. Spiediet taustiòu lai aktivizçtu. 4. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai izslçgtu teleteksta izvçlni. Atklâj/paslçpjslçptoinformâcijuuzlapas,kârisinâjumsmîklâm. (ja apakðlapas ir pieejamas) Liekapakðlapâmautomâtiskipârðíirties. Ja uz ekrâna parâdîtie simboli neatbilst simboliem, ko lieto teleteksta pârraidîtâjs,ðeitJûsvaratmainîtvalodasgrupu. 1. Spiediet taustiòu , lai iezîmçtu pirmo vârdu vai numuru pirmajâ lapâ. 3. Spiediet taustiòu , lai apstiprinâtu. Sâkas meklçðana. Ekrâna apakðâ parâdâs ziòojums, lai norâdîtu par meklçðanu, vai ka vârds vai lapanavatrasta. Teleteksta izvçlne piedâvâ vairâkas funkcijas, lai vadîtu teletekstu. Spiediet taustiòu , lai aktivizçtu vai atkal deaktivizçtu. OK OK OK + Teleteksta izvçlne MENU OK, MENU #
Lapa: 25
40 TELETEKSTS Piezîme: HDMI -P+. OK. Piezîme: Teleteksts nav pieejams caur aprîkojumu, kas pieslçgts kontaktam. Vairums TV kanâlu pârraida informâciju caur teletekstu. Ðim TV ir 1200 lapu atmiòa, kas saglabâs vairumu pârraidîto lapu un apakðlapu, lai samazinâtu gaidîðanas laiku. Pçc katras programmas maiòas, atmiòa tiek pajauninâta. Spiediet taustiòu , lai ieslçgtu teletekstu. Ekrânâparâdâsgalvenâsaturalapa. Ievadiet vajadzîgo lapas numuru ar ciparu taustiòiem vai ar taustiòu Izvçlieties iespçjas ekrâna apakðâ ar krâsainajiem taustiòiem. Spiediet taustiòu . Spiediet . TiekparâdîtspieejamoteletekstatçmuT.O.P.pârskats. Ar kursoru augðup/lejup, pa kreisi/pa labi izvçlieties vajadzîgo tçmu un spiediet taustiòu ne visi TV kanâli pârraida T.O.P. teletekstu. 1. Spiediet taustiòu . 2. Spiediet taustiòu , lai parâdîtu Teletekstu ekrâna labajâ pusç. 3. Spiediet taustiòu , lai atgrieztos pie pilna teleteksta attçla. # # # # # # C F E C : : + + Teleteksta lapas izvçle Iepriekð izvçlçtâ teleteksta lapa Teleteksta satura lapas izvçle T.O.P. teleteksta pârraiþu izvçle Apakðlapu izvçle Attçls/Teleteksts Spiediet pelçkâs krâsas taustiòu , lai parâdîtu galveno saturu (parasti 100.lpp). Ja izvçlçtâ teleteksta lapa sastâv no vairâkâm apakðlapâm, ekrânâ parâdâs pieejamo apakðlapu saraksts. Spiediet kursoru pa kreisi vai pa labi, lai izvçlçtos nâkamovaiiepriekðçjoapakðlapu. £ 25 Common interface (Kopçjs interfeiss) (Pieejams tikai noteiktâs valstîs) Demonstrâcija (Demo) Ðî funkcija ir pieejama tikai noteiktâs valstîs. 1. Izvçlieties punktu (Demonstrâcija). 2. Spiediet kursoru pa labi. 3. Izvçlieties vajadzîgo demonstrâciju. 4. Spiediet taustiòu , lai sâktu demonstrâciju. Izvçlçtâdemonstrâcijatiekatskaòotavienreiz. 6. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai izslçgtu demonstrâcijas izvçlni. Ðis ïauj Jums piekïût kopçja interfeisa programmâm, ko noteicis Kopçjâ Interfeisa(CI)moduïapakalpojumusniedzçjs. Kopçja Interfeisa (CI) modulis var saturçt vienu vai vairâkas programmas, kas tiek lietotas, lai sazinâtos ar CI pakalpojuma sniedzçju un piedâvât lietotâjam daþaspapildusiespçjas. ðis izvçlnes punkts un kopçjâ interfeisa programmas tiek parâdîtas tikai tad, ja ir pieejama Kopçjâ Interfeisa karte un daþas Kopçjâ Interfeisa kartes lietotâjasesijasirsarakstâ. CI pakalpojuma sniedzçjs ir atbildîgs par ziòojumiem un tekstiem uz ekrâna. Kïûdas vai nepareizas darbîbas gadîjumos, Jums jâzvana Jûsu CI pakalpojuma sniedzçjam. Skatît'Kopçjâinterfeisaligzdaslietoðana',51.lpp. ÐisïaujJumsiegûtpriekðstatuparfunkcijâm, kasirtelevizoradaïa. 5. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai apturçtu demonstrâciju un lai atgrieztos demonstrâcijas izvçlnç. Piezîme: Demo OK + FUNKCIJUIZVÇLNESIESTATÎJUMUREGULÇÐANA
Lapa: 26
26 KÂMEKLÇTUNSAGLABÂTTVKANÂLUS Uzstâdîðanas izvçlne Menu language (Izvçlnes valoda) Preferred subtitle language (Vçlamâ subtitru valoda) Hearing impaired (Ar dzirdes traucçjumiem) Ðî izvçlne regulçs iestatîjumus, kas attiecas uz TV kanâlu, valodas un valsts uzstâdîðanu un Jûsu TV sâkotnçjo uzstâdîðanu. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults. Ekrânâparâdâsgalvenâizvçlne. 2. Izvçlieties punktu (TV izvçlne) un spiediet kursoru pa labi. TiekparâdîtaTVizvçlne. 3. Izvçlieties punktu (Uzstâdîðana) un spiediet kursoru pa labi. Uzstâdîðanasizvçlnepârvietojasuzkreisopusi. 4. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos Uzstâdîðanas izvçlnes punktus. 6. Spiediet kursoru taustiòus, lai regulçtu iestatîjumus. 7. Spiediet taustiòu , lai aktivizçtu. Ðis ïauj Jums izvçlçties audio valodas priekðrocîbu gadîjumâ, ja tiek pârraidîtas vairâkas valodas. MENU TV menu Installation OK + + + 5. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu izvçlçtajam Uzstâdîðanas izvçlnes punktam. 8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvçlnç vai spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot), lai izslçgtu izvçlni. ÐîizvçlneïaujJumsizvçlçtiesvçlamoizvçlnes,audiounsubtitruvalodu. ÐisïaujJumsizvçlçtiesJûsuIzvçlnesvalodunopieejamovalodusaraksta. Preferredaudiolanguage(Vçlamâaudiovaloda)(tikaiarDigitâlâsTVpârraidi) Ðis ïauj Jums izvçlçties audio valodas priekðrocîbu gadîjumâ, ja tiek pârraidîtas vairâkasvalodas. Ðis ïauj Jums izvçlçties subtitru valodas priekðrocîbu gadîjumâ, ja tiek pârraidîtasvairâkasvalodas. Ðis ïauj Jums izvçlçties audio vai subtitru valodas cilvçkiem ar dzirdes traucçjumiem. Kad iestatîts uz (Ieslçgts), tiks atskaòota Jûsu izvçlçtâs audio vai subtitru valodasversijacilvçkiemardzirdestraucçjumiem(japieejama). Kadiestatîtsuz (Izslçgts),tikspiemçrotanormâlaaudiounsubtitruvaloda. MENU On Off Jûsu valodu priekðrocîbu izvçle Preferred audio language (Vçlamâ audio valoda) Padoms: Ðî nodaïa Jums bûs nepiecieðama tikai tad, ja Jûs vçlaties mainît uzstâdîðanas iestatîjumus. 39 DAUDZ-MÇDIJUPÂRLÛKS Funkciju taustiòi ekrâna apakðâ Multimediju funkciju taustiòi uz tâlvadîbas pults Details lai parâdîtu izvçlçtâ faila vai lîmeòa aprakstu; Transitions lai izvçlçtos slaida pâreju slaidu ðova laikâ; Slide time lai izvçlçtos laika periodu, cik ilgi katru attçla vçlaties redzçt; Rotate lai rotçtu attçlu; Repeat One/all lai atkârtotu mûzikas faila atskaòoðanu; Shuffle lai mûzikas kolekciju atskaòotu jauktâ secîbâ; Zoom lai ar kursoru augðup/lejup izvçlçtos kâdu no mçrogmaiòas faktoriem (x1, x2, x4). Papildus Jûs varat arî pârvietot izvçlçto mçrogmaiòas logu ekrânâ, izmantojot kursora taustiòus. Full/small screen (pilns/mazs ekrâns) lai pârslçgtu pilnu vai mazu ekrânu. Lai rotçtu attçlu vai izvçlçtos kâdu no mçrogmaiòas faktoriem, vispirms pârtrauciet slaidu ðovu ar taustiòu vai zilo taustiòu. lai âtri tîtu atpakaï parâdîto saturu lai beigtu satura atskaòoðanu lai atskaòotu vienu failu, palaistu slîdoðo attçlu parâdîðanu, atskaòotu direktoriju vai citu kolekciju lai iepauzçtu atskaòoto saturu lai âtri tîtu uz priekðu parâdîto saturu Piezîme: OK O P Q ` _
Lapa: 27
38 DAUDZ-MÇDIJUPÂRLÛKS Daudz-mçdiju pârlûka izvçlne 1. Ievietojiet USB ierîci. Daudz-mçdiju pârlûks ïauj Jums pârlûkot ievietotajâ USB ierîcç esoðo saturu. Tiks parâdîts divdaïîgs pârlûks, kur kreisajâ pusç bûs satura tipi (Mûzika, Attçli). Labajâpusçtiksparâdîtssaturs,kasirpieejamsizvçlçtajamsaturatipam. 3. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu saturam. 4. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos saturu. 5. Spiediet kursoru pa labi, lai atvçrtu saturu. 6. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos failu vai direktoriju. 10. Lai beigtu satura atskaòoðanu, spiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults. 2. Izvçlieties USB ierîci sadaïâ Multimedia (daudz-mçdiji) ar kursoru augðup/lejup. pârlûkojot attçlus, spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai parâdîtu visus paðreizçjâ direktorijâ esoðos attçlu failus kâ sîktçlus. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu vçlreiz, lai parâdîtu attçlu failus kâ sarakstu. 7. Gadîjumâ, ja ir izvçlçts fails, spiediet taustiòu , lai parâdîtu attçla failu vai lai atskaòotu video vai audio . Gadîjumâ, ja ir izvçlçta vai , spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu saturam vai spiediet taustiòu , lai sâktu slîdoðo attçlu atskaòoðanu vai esoðo failu atskaòoðanu. 8. Spiediet kursoru pa kreisi, lai turpinâtu atskaòoðanu un atgrieztos Daudz- mçdiju izvçlnç. 9. Spiediet vienu no krâsu taustiòiem uz tâlvadîbas pults, lai veiktu attiecîgo funkciju, kas atzîmçta ekrâna apakðâ. zilâs krâsas taustiòð, ja nepiecieðams, var tikt izmantots, lai atkal parâdîtu krâsainos taustiòus. Jûsu TV atbalsta slîdoðo attçlu râdîðanu ar fona mûziku. Skatiet 'Pielikums 2 - Philips TV - slîdoðo attçlu formâts ar fona mûziku', 58.lpp; atskaòoðana turpinâsies, pat ja ir notikusi îslaicîga pârslçgðanâs uz pârlûka ekrâniem. Audio tiks apturçts, kad cita dziesma sâk atskaòoties vai kad ir sasniegtas beigas; papildus tehniskâm piezîmçm, skatiet 'Pielikums 3 - Philips TV - Digitâlâ fotoaparâta un USB izdevumi', 60.lpp. + + + Piezîme: OK failu direktorija, albums dziesmu saraksts OK Padoms: P Piezîmes: 0 0 0 Ðâdas ikonas var parâdîties: direktorija attçli mûzika paðizveidots dziesmu saraksts/albums 27 KÂMEKLÇTUNSAGLABÂTTVKANÂLUS Jûsu valsts izvçle Laika zonas izvçle TV un radio kanâlu saglabâðana Ðis ïauj Jums izvçlçties valsti, kurâ Jûs atrodaties. ja Jûs izvçlaties nepareizu valsti, kanâlu numerâcija nebûs saskaòâ ar Jûsu valstsstandartu; ja izvçlçtajâ valstî nav DVB-T, ko atbalsta Jûsu TV, digitâlie izvçlnes punkti nebûs pieejami. Pieejams tikai noteiktâs valstîs un atkarîgs no izvçlçtâs valsts. Ðis ïauj Jums izvçlçties vietçjo laika zonu, lai pulkstenis râdîtu pareizu laiku. Pçc valodas un valsts pareizas iestatîðanas, Jûs varat meklçt un saglabât TV kanâlus. Izvçlieties punktu (Kanâli) TV, Uzstâdîðanas izvçlnç. TV meklçs visu frekvences diapazonu, pamatojoties uz izvçlçto valsti. Visi pieejamie digitâlie un analogie TV kanâli un digitâlie radio kanâli tiek meklçti un saglabâti automâtiski. Kad meklçðana ir pabeigta, izvçlne parâdîts atrasto digitâlo un analogo Piezîmes: Channels 0 0 # Automatic Installation (Automâtiska uzstâdîðana) + + Tas aizòems daþas minûtes.
Lapa: 28
28 KÂMEKLÇTUNSAGLABÂTTVKANÂLUS Installation update (Uzstâdîðanas pajauninâðana) Izvçlieties punktu (Digitâlais: uztverðanas pârbaude) un spiediet kursoru pa labi. Jûs iegûsiet izvçlçtâs kanâla frekvences, tîkla nosaukuma, signâla kvalitâtes unspçkaindikâciju. Jasignâlakvalitâteunspçksirvâji,Jûsvaratmçìinâtpârvietotantenu. Ðis ïauj Jums automâtiski uzregulçt un pajauninât visus pieejamos digitâlos kanâlus, nemainot esoðo kanâlu sakârtojumu. Piemçram, kanâla nosaukums netiekmainîts. ðis atkârtoti neuzstâdîs dzçstos kanâlus; digitâlie kanâli, kas vairs neeksistç, tiks dzçsti; atrastie jaunie kanâli netiks pievienoti nevienam iecienîtâko kanâlu sarakstam; jau uzstâdîties kanâli netiks pârnumurçti. Uzstâdîðanas pajauninâðana notiek automâtiski, kad Jûsu TV ir gaidîðanas reþîmâ. Ðis ïauj Jums redzçt digitâlâs frekvences kvalitâti un signâla uztverðanas stiprumu. Tas palîdz Jums atrast antenas novietojumu, kas sniedz vislabâko uztverðanu. lai iegûtu vislabâkos rezultâtus, ir ieteicams sazinâties ar specializçjuðos antenu uzstâdîtâju. Jûs varat arî tieði ievadît digitâlo kanâlu Piezîmes: Digital: test reception 0 0 0 0 0 Digital: test reception (Digitâlais: uztverðanas pârbaude) (tikai digitâlajiem kanâliem) # + + Padoms: 37 Daudz-mçdiju pârlûks ïauj Jums parâdît attçlus un filmas vai atskaòot audio failus, kas saglabâti uz USB ierîces. Daudz-mçdiju pârlûka programma tiek palaista no galvenâs izvçlnes. Sekojoðifailuformâtivartiktatskaòoti: TiekatbalstîtastikaiFAT/DOS-formatçtas atmiòasierîces. Philipsnevarbûtatbildîgs,jaJûsuUSBierîcenavatbalstîta. ja Jûsu USB ierîce neder USB kontaktam sânos, lietojiet USB pagarinâtâju, lai savienotu USB ierîci ar USB portu. Papildus informâciju jautâjiet ierîces pârdevçjam. 2. Izòemiet USB ierîci. 0 0 0 Attçli:JPEG Audio:MP3, MP3Pro,LPCM Video:MPEG1, MPEG2 USBierîcesnaviekïautaskomplektâarðoTV. USB-atmiòas kartes vai digitâlâ fotoaparâta gadîjumâ, pieslçdziet to USB kontaktam sânos. Skatît 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Sânu paneïa pârskats',43.lpp. Kad USB ierîce ir ievietota, Daudz-mçdiju pârlûka izvçlne tiek parâdîta automâtiski.Skatîttâlâk. 1. Spiediet taustiòu (izvçlne/pârlûkot) uz tâlvadîbas pults, lai izslçgtu galveno izvçlni. Lai apskatîtu USB ierîces saturu Lai ievietotu USB ierîci Padoms: Piezîme: MENU Lai izòemtu USB ierîci DAUDZ-MÇDIJUPÂRLÛKS
Lapa: 29
36 EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEÏVEDIS) (tikai ar Digitâlâs TV kanâliem) Elektroniskais Programmu Ceïvedis parâda Jums detalizçtu informâciju par paðreizçjo programmu un arî par nâkamo programmu (ja ðî informâcija ir pieejama). ðîs instrukcijas var atðíirties, saskaòâ ar Elektroniskâ Programmu Ceïveþa tipu. Parâdâs EPG ekrâns. Atkarîbâ no apstâkïiem, var paiet laiks, lai saòemtu EPG datus. EPG ekrâns automâtiski pajauninâs, ja EPG dati tiek iegûti veiksmîgi. Ja nç, EPGekrânspaliektukðs. Parâdâsinformâcijaparizvçlçtoprogrammu. Spiediet krâsainos taustiòus, lai aktivizçtu pieejamâs EPG funkcijas, kas parâdîtas ekrâna apakðâ. 1. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos vajadzîgo TV programmu. Parâdâsinformâcijaparizvçlçtoprogrammu. Piezîme: Padomi: 1. Spiediet taustiòu (Izvçlne). 2. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos punktu Programme Guide (Programmu Ceïvedis). 3. Spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu Elektroniskajam Programmu Ceïvedim (EPG). 2. Lai izslçgtu Programmu Ceïvedi, vçlreiz spiediet taustiòu . lai apskatîtu vairâk informâcijas (kas paðlaik netiek râdîta) par izvçlçto programmu, spiediet zilâs krâsas taustiòu uz tâlvadîbas pults. Ja ekrâns satur vairâk informâcijas, tiek parâdîts (Vairâk). lai izslçgtu detalizçtâs informâcijas parâdîðanu, vçlreiz spiediet zilo taustiòu. 2. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu uz tâlvadîbas pults, lai skatîtos/klausîtos izvçlçto programmu, kas paðlaik tiek raidîta. MENU MENU More + + + + # Kad Elektroniskâ Programmu Ceïveþa tips parâda TV programmu sarakstu: 0 0 29 Analogue: manual installation (Analogais: Manuâla uzstâdîðana) Ðis sniedz Jums iespçju manuâli uzstâdît (uzregulçt kanâlu pa kanâlam) analogos kanâlus. Manuâlâ uzstâdîðana nesaglabâs nevienu DVB-T (digitâlo) kanâlu. 1. Izvçlieties punktu (Analogais: Manuâla uzstâdîðana) un spiediet kursoru pa labi. ja Jûs zinât frekvenci, ievadiet 3 frekvences ciparus ar ciparu taustiòiem 0 lîdz 9 (piemçram, 049). 6. Spiediet kursoru pa kreisi, lai saglabâtu atrasto kanâlu vai lai meklçtu citu kanâlu. 7. Izvçlieties punktu (Precîza uzregulçðana) un spiediet kursoru pa labi. Precîza uzregulçðana var bût noderîga, kad frekvence ir nedaudz nobîdîjusies vai kad rodas traucçjumi no citas frekvences. Regulçjiet frekvenci ar kursoru augðup/lejup, gadîjumâ, ja atrastais kanâls tiek slikti uztverts. 8. Izvçlieties punktu (Saglabât paðreizçjo kanâlu), ja Jûs vçlaties saglabât frekvenci zem paðreizçjâ kanâla numura. Spiediet kursoru pa labi un apstipriniet ar taustiòu . Izvçlieties punktu (Saglabât kâ jaunu kanâlu), ja Jûs vçlaties saglabât (precîzi uzregulçto) frekvenci zem cita kanâla numura. Spiediet kursoru pa labi un apstipriniet ar taustiòu . 9. Lietojiet pârkârtoðanas izvçlni, lai pârsauktu vai pârkârtotu kanâlus. Skatît nâkamo lapu. esot uz frekvences, kur tiek pârraidîts DVB signâls, uztvçrçjs mçìinâs atkodçt analogo TV kanâlu, kâ rezultâtâ, nebûs video. Analogue: Manual installation Padoms: Fine tune Store current channel OK Store as new channel OK Piezîme: 2. Izvçlieties punktu (Sistçma). 3. Izvçlieties Jûsu valsti vai pasaules daïu, kur Jûs atrodaties. 4. Izvçlieties punktu (Meklçt) un spiediet kursoru pa labi. 5. Spiediet sarkanâs vai zaïâs krâsas taustiòu, lai turpinâtu. System Search KÂMEKLÇTUNSAGLABÂTTVKANÂLUS
Lapa: 30
30 ÐisïaujJumspârsaukt,pârkârtotundzçstvaipârstatîtsaglabâtoskanâlus. ÐisïaujJumsmainîtsaglabâtoTVkanâlusecîbu. 2. Spiediet dzeltenâs krâsas taustiòu, lai pârvietotu kanâlu par vienu pozîciju augðup sarakstâ. 3. Spiediet zilâs krâsas taustiòu, lai pârvietotu kanâlu par vienu pozîciju lejup sarakstâ. Ðis ïauj Jums mainît atmiòâ saglabâto nosaukumu vai pieðíirt nosaukumu kanâlamvaiârçjaiierîcei,kamnosaukumsvçlnavpieðíirts. 3. Izvçlieties simbolus ar kursoru augðup/lejup. Izvçlieties nâkamo pozîciju ar kursoru pa labi. spiediet dzeltenâs krâsas taustiòu, lai dzçstu visus simbolus. Kursors atkal tiek novietots sâkumâ; spiediet zilâs krâsas taustiòu, lai dzçstu simbolu, kur atrodas kursors. Ievadiet jaunu simbolu ar kursoru augðup/lejup; nosaukumu var pieðíirt kanâliem no 0 lîdz 999; atstarpe, cipari un citi îpaðie simboli atrodas starp Z un A. Ðis ïauj Jums dzçst saglabâto kanâlu vai papildierîci, kuru vairs nevar uzregulçt. Ðisïaujarîatjaunotagrâkuzstâdîtukanâlu. dzçstie kanâli netiek atkârtoti uzstâdîti uzstâdîðanas pajauninâðanas # Spiediet attiecîgâs krâsas taustiòus, un sekojiet norâdîjumiem uz ekrâna. 1. Izvçlieties kanâlu, kuru vçlaties pârvietot. 4. Atkârtojiet, lai pârkârtotu citus TV kanâlus. 1. Izvçlieties kanâlu, kuru vçlaties pârsaukt. 2. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai uz Jûsu tâlvadîbas pults. 4. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu vai taustiòu , kad esat pabeiguði. 5. Izvçlieties citu kanâla numuru un atkârtojiet soïus 2 lîdz 5. 1. Izvçlieties kanâlu, kuru vçlaties dzçst. 2. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai dzçstu izvçlçto kanâlu. - Dzçstais kanâls tiek norâdîts sarakstâ ar ikonu dzçstâ kanâla priekðâ. 3. Vçlreiz spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai atkârtoti uzstâdîtu dzçsto kanâlu. Pârkârtoðana Pârsaukðana Dzçðana - atkârtota uzstâdîðana OK Piezîmes: 0 0 0 0 Piezîme: KANÂLUNUMURUSARAKSTAPÂRKÂRTOÐANA 35 JÛSUIECIENÎTÂKOKANÂLUSARAKSTAIZVEIDOÐANA Lai izvçlçtos tikai TV vai tikai radio kanâlus Visu kanâlu sarakstâ Kad tiek parâdîts vai izvçlçts visu kanâlu saraksts, Jûs varat izfiltrçt sarakstu un izvçlçties sarakstu tikai ar TV kanâliem vai sarakstu tikai ar radio kanâliem. 1. Spiediet taustiòu Parâdâspçdçjaisizvçlçtaiskanâlusaraksts. 2. Spiediet kursoru pa kreisi. 3. Izvçlieties Visu kanâlu sarakstu un spiediet taustiòu pa labi. 4. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai filtrçtu. 5. Izvçlieties Jums vajadzîgo kanâlu sarakstu. 6. Vçlreiz spiediet taustiòu , lai izietu. Artaustiòu JûsvarçsietpârlûkotTVkanâlusnoizfiltrçtâsaraksta. filtrçðana nepaliks atmiòâ pçc TV izslçgðanas vai pârslçgðanas gaidîðanas reþîmâ. FAV. FAV -P+ Piezîme: + +
Lapa: 31
34 Ðis ïauj Jums izveidoti lîdz èetriem iecienîtâko kanâlu sarakstiem ar TV kanâliem, kam Jûs dodat priekðroku. Piemçram, katrs Jûsu ìimenes loceklis var izveidot savu iecienîtâko kanâlu sarakstu. kad ðis taustiòð tiek nospiests pirmo reizi pçc uzstâdîðanas pabeigðanas, tiks atvçrts pilns kanâlu saraksts. Citâ situâcijâ tas atvçrs pçdçjo izvçlçto kanâlu sarakstu. 1. Spiediet taustiòu Parâdâspçdçjaisizvçlçtaiskanâlusaraksts. 2. Spiediet kursora taustiòus, lai izvçlçtos kanâlu. 3. Spiediet taustiòu , lai parâdîtu izvçlçto kanâlu. 1. Spiediet taustiòu Parâdâspçdçjaisizvçlçtaiskanâlusaraksts. 2. Spiediet kursoru pa kreisi. 3. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos sarakstu. 4. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai pârsauktu sarakstus, ja vçlaties. 5. Vçlreiz spiediet taustiòu , lai izietu. 1. Spiediet taustiòu . Parâdâspçdçjaisizvçlçtaiskanâlusaraksts. 2. Spiediet kursoru pa kreisi. 3. Izvçlieties vajadzîgo kanâlu sarakstu. 4. Spiediet kursoru pa labi. 5. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai pievienotu kanâlus. Tiekparâdîtivisipieejamiekanâli.Iecienîtâkiekanâliiratzîmçti. 8. Vçlreiz spiediet taustiòu , lai izietu. Artaustiòu JûsvarçsietpârlûkotTVkanâlusnoizvçlçtâsaraksta. Piezîme: FAV. OK FAV. FAV FAV FAV -P+ Lai izvçlçtos kanâlu no parâdîtâ iecienîtâko kanâlu saraksta Lai izvçlçtos citu iecienîtâko kanâlu sarakstu Lai izveidotu iecienîtâko kanâlu sarakstu vai lai modificçtu sarakstu + + + + + 6. Spiediet kursoru augðup/lejup, lai izvçlçtos kanâlu, kuru vçlaties pievienot sarakstam vai izòemt no saraksta. 7. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu, lai atzîmçtu izvçlçto kanâlu vai lai neatzîmçtu izvçlçto kanâlu, lai pievienotu vai izòemtu to no Jûsu izvçlçtâ iecienîtâko kanâlu saraksta. vçlreiz spiediet sarkanâs krâsas taustiòu, lai parâdîtu sarakstu, kas satur Jûsu iecienîtâkos kanâlus. ar ciparu taustiòiem Jûs joprojâm varat izvçlçties kanâlus, kas nav atzîmçti kâ iecienîtâkie. Piezîme: Piezîme: JÛSUIECIENÎTÂKOKANÂLUSARAKSTAIZVEIDOÐANA 31 JÛSUPRIEKÐROCÎBUIESTATÎÐANA Ðî izvçlne satur punktus, kas var iestatît vai regulçt daþâdas îpaðâs TV funkcijas un kam parasti tiks piekïûts reti. Izvçlieties (Teleteksts 2.5 ieslçgts), lai izmantotu ðo funkciju. Izvçlieties (Teleteksts 2.5 izslçgts), ja Jums patîk neitrâlâks teleteksta izskats. Veiktâizvçleirspçkâvisiemkanâliem,kaspârraidaTeletekstu2.5. Izvçlieties , lai aktivizçtu samazinâtas kanâla informâcijas parâdîðanu. Izvçlieties , lai aktivizçtu paplaðinâtas kanâla un programmas informâcijas parâdîðanu. Piemçram, informâciju par programmu, pieslçgtâ aprîkojuma ieejas signâla kvalitâti, ekrâna formâtu un skaòas reþîmu, izvçlçto audio valodu, subtitru valodu, novçrtçjumus, gulçtieðanas taimera atlikuðo laiku, ... Ðis ïauj Jums parâdît programmas virsrakstu, saskaòâ ar pârraidîto informâciju. Ja izvçlçts (Jâ), pçc TV programmas izvçles vai pçc taustiòa nospieðanas uz tâlvadîbas pults, tiks parâdîts programmas virsraksts, ja pârraidîts. Ja izvçlçts (Nç), programmas nosaukums tiks parâdîts tikai pçc taustiòa Jûsu atraðanâs vietas izvçle (Location) Teleteksta 2.5 izvçle (Teletext 2.5) Displeja Uz Ekrâna (OSD) izvçle Programmas virsraksta parâdîðana (Programme title) ÐisïaujJumsizvçlçtiesJûsuTVatraðanâsvietu. JaJûsizvçlaties (Veikals),tiksnoteiktifiksçtiAttçlaunSkaòasiestatîjumi. Atraðanâs vieta (Mâjas) sniegs pilnas iespçjas mainît visus Attçla un Skaòasiestatîjumus. Daþi pârraidîtâji piedâvâ iespçju redzçt vairâk krâsas, citas fona krâsas un jaukâkusattçlusteletekstalapâs. kamçr teleteksta pârraide pârslçdzas uz Teletekstu 2.5 var paiet daþas sekundes. Ðis ïauj Jums izvçlçties skaïuma joslas parâdîðanu un samazinâtu vai paplaðinâtuprogrammu unkanâluinformâcijasparâdîðanuuzekrâna. Shop Home Piezîme: # # # # Teletext 2.5 On Teletext 2.5 Off Minimum Normal Yes No + + + E
Lapa: 32
32 JÛSUSAVIENOJUMUIZVÇLE DEKODERAKANÂLANUMURAIZVÇLE Ðis ïauj Jums izvçlçties pieslçgto papildus aprîkojumu, ko Jûs esat pieslçguði audio un video kontaktiem. 1. Izvçlieties punktu (Savienojumi). 2. Spiediet kursoru pa labi. 3. Izvçlieties ieeju, pie kuras ir pieslçgts papildus aprîkojums. Kad Jûs izvçlaties (sânu) vai (Digitâlâ audio ieeja), parâdâs saraksts, kas ïauj Jums identificçt,kâdatipapapildusaprîkojumsirpieslçgtspieðîsieejas. 5. Izvçlieties papildus aprîkojumu ar kursoru augðup/lejup. Ja papildus aprîkojumam ir digitâlâ audio izeja, Jûs varat pieslçgt to ar vienu vadu pie TV kontakta (digitâlâ audio ieeja). Savienojumu izvçlnç, pieðíiriet Digitâlo Audio Ieeju attiecîgajai ârçjai ieejai, kurai ir pieslçgts Jûsu papildus aprîkojums. Connections EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side Digital Audio In DIGITAL AUDIO IN + 4. Vçlreiz spiediet kursoru pa labi, lai piekïûtu izvçlçtajai ieejai pieslçgto papildierîèu tipu sarakstam. Papildus audio ieejas pieòemðanai no Digitâlâs Audio Ieejas, TV var izdot kodçtu Dolby Digital audio pa kontaktu (digitâlâ audio izeja) uz ârçju pastiprinâtâju vai resîveri. Ja Jûsu pastiprinâtâjam vai resîverim ir atbilstoðs kontakts Digitâlajai Audio Ieejai, Jûs to varat pieslçgt ar vienu vadu pieTVkontakta (digitâlâaudioizeja). Skatît 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Mâjas kinoteâtra pastiprinâtâja Digitâlâ audio ieeja (Digital Audio In) # # DIGITAL AUDIO OUT DIGITALAUDIOOUT Ðis ïauj Jums definçt vienu vai vairâkus kanâla numurus kâ dekodera kanâla numurus, ja pie vai ir pieslçgts dekoderis vai atkodçtâjs. Izvçlieties (Nav), ja Jûs nevçlaties, lai izvçlçtais kanâla numurs tiktu EXT1 EXT2 None 1. Izvçlieties kanâla numuru, zem kura Jûs esat saglabâjuði programmu, kas nâk no dekodera vai atkodçtâja. 2. Izvçlieties punktu 3. Izvçlieties ieeju, kas tiek lietota, lai pieslçgtu Jûsu dekoderi (Nav), vai Status. : None EXT1 EXT2. # 33 PÂRSTATÎÐANAUZRÛPNÎCASIESTATÎJUMIEM KÂPAJAUNINÂTTVPROGRAMMATÛRU Ðis ïauj Jums pârstatît vairumu iepriekð noteiktus rûpnîcas iestatîjumus. 1. Izvçlieties un spiediet kursoru pa labi. 2. Spiediet taustiòu , lai dzçstu iestatîjumus un pârstatîtu tos uz to noklusçtajâm vçrtîbâm. OK Ðis ïauj Jums pajauninât TV programmatûru, izmantojot USB ierîci. Spiediet sarkanâs krâsas taustiòu uz Jûsu tâlvadîbas pults, ja Jûs vçlaties, lai Jums par to atgâdina vçlâk. Spiediet zaïâs krâsas taustiòu uz Jûsu tâlvadîbas pults, lai apstiprinâtu, ka esat izlasîjuði ziòojumu. Kad Jûs esat apstiprinâjuði, ziòojums vairs neparâdîsies. Ja Jûs tomçr vçlaties vçlreiz redzçt pçdçjo pârraidîto paziòojumu, izvçlieties punktu (paziòojums) Programmatûras pajauninâðanas izvçlnç. USB ierîces pajauninâðana Automâtiski programmas paziòojumi (ja tâdi ir) Ir iespçjams palaist pajauninâðanas procedûru no USB ierîces, pirms Jûs ieslçdzat TV. Atmiòas ierîcei jâbût aizpildîtai ar pareizo pajauninâðanas attçlu (unstruktûru), kovaratrastinternetalapâwww.philips.com/software. Lai uzzinâtu, kâ lejupielâdçt programmatûras versiju uz Jûsu atmiòas ierîci, skatiet 'Pielikums 2: Philips TV programmas pajauninâðana ar portatîvo atmiòu',55.lpp. Skatoties Jûsu TV, var parâdîties ziòojums, ka ir pieejams jauns programmas pajauninâjums. ziòojums bûs pieejams, kamçr netiks veikta programmas # # + Announcement Piezîme:
Zīmols:
Philips
Produkts:
Nav kategorizēts
Modelis/nosaukums:
42PF7641D
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Latviešu Valoda