TPS 14000 S Combi rokasgrāmata
Metabo TPS 14000 S Combi rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo TPS 14000 S Combi, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 72 lapas.

PDF 72 1.1mb

Skatīt Metabo TPS 14000 S Combi rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo TPS 14000 S Combi, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo TPS 14000 S Combi rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo TPS 14000 S Combi pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo TPS 14000 S Combi

Lapa: 1
50 LATVIEŠU – Pirms iekārtas ekspluatācijas sākšanas izlasiet līdz galam šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. – Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta personām ar pamatzināšanām tehnikas jomā, kuras izmanto iekārtas ar šeit aprakstītajām specifikācijām. Ja jums nav pieredzes šādu iekārtu lietošanā, iesakām vispirms konsultēties ar pieredzējušām personām. – Ja pēc iekārtas izpakošanas jūs tajā atklājat transportēšanas laikā radušos bojājumus, nekavējoties informējiet par to savu tirdzniecības pārstāvi. Nesāciet iekārtas ekspluatāciju! – Lūdzam iepakojumu utilizēt videi nekaitīgā veidā. Nododiet to pārstrādei atbilstošā šādu iekārtu pieņemšanas punktā. – Uzglabājiet visus kopā ar šo iekārtu piegādātos dokumentus, lai vajadzības gadījumā jūs tajos varētu atrast nepieciešamo informāciju. Uzglabājiet pirkuma čeku gadījumiem, ja jums rastos nepieciešamība izmantot garantijas pakalpojumus. – Ja jūs iekārtu iznomājat vai pārdodat, nododiet lietotāja rīcībā visus piegādes komplektā iekļautos iekārtas dokumentus. – Par bojājumiem, kuri radušies šīs lietošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā, ražotājs atbildību neuzņemas. Šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija var būt izcelta, izmantojot šādas norādes: ABīstami! Brīdina par miesas bojājumu gūšanas un kaitējuma nodarīšanas risku apkārtējai videi. 1. Iekārtas sastāvdaļu pārskats 1 Strāvas kabelis ar kontaktspraudni 2 Rokturis / piekabināšanas cilpa 3 Schwimmerschalter (nav modelim TP 6600) 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 2 8 7 8 4 Iesūkšanas atveres 5 Sūkņa korpuss 6 Spiediena pieslēgums kopā ar leņķa savienojumu un multiadapteru 7 Pludiņslēdža līmeņa regulators 8 Atgaisotājs (novietojums atkarībā no modeļa) 2. Izlasīt vispirms! I_0007lv6A.fm 16.9.14 Oriģinālā lietošanas instrukcija
Lapa: 2
51 LATVIEŠU BStrāvas trieciena risks! Brīdina par miesas bojājumu gūšanas risku, saskaroties ar elektrību. A Uzmanību! Brīdina par mantisku bojājumu gūšanas risku. 3Norāde: Papildinoša informācija. – Skaitļi attēlos (1, 2, 3, ...) – apzīmē atsevišķas iekārtas daļas; – ir pakārtoti secīgai numerācijai; – attiecas uz atbilstošajiem skaitļiem iekavās (1), (2), (3), ... turpat izvietotajā tekstā. – Norādījumi par darbībām, kuras veicot ir jāievēro noteikta secība, ir numurēti. – Norādījumi par darbībām, kuras var veikt jebkādā secībā, ir izcelti ar punktu. – Uzskaitījumi ir izcelti ar svītriņu. 3.1 Izmantošana atbilstoši noteikumiem Iekārta ir konstruēta izmantošanai vienīgi privātajā sfērā ūdens atsūknēšanai dzīvojamajās telpās un dārzā. Pieļaujamais sūknējamais šķidrums Iegremdējamie sūkņi tīrā ūdens sūknēšanai: tīrs ūdens Iegremdējamie sūkņi netīra ūdens sūknēšanai: tīrs vai netīrs ūdens – Suspendēto vielu daudzums netīrajā ūdenī nedrīkst pārsniegt 5 % robežu. – Cietvielu daudzums netīrajā ūdenī nedrīkst pārsniegt tehnisko parametru sadaļā norādīto maksimālo graudu lielumu. Jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu un nav pieļaujama. Tipiskās pielietojuma sfēras – Tvertņu, ūdens tilpņu, peldbaseinu, drenāžas bedru vai applūdušu telpu izsūknēšana. – Dārzu un zālāju apūdeņošana. Izmantošana neatbilstoši noteikumiem Iekārta nav paredzēta – šķidrumu sūknēšanai, kuru temperatūra ir > 35 °C – dzeramā ūdens apgādei vai pārtikas produktu sūknēšanai – sālsūdens sūknēšanai – eksplozīvu, degošu, stipras iedarbības vai cilvēka veselībai bīstamu vielu, kā arī fekāliju sūknēšanai – lietošanai komerciālajā vai industriālajā sektorā – darbībai nepārtrauktās cirkulācijas režīmā (dīķī) Iekārtu nedrīkst izmantot tādas personas (ieskaitot bērnus un jauniešus), kurām – ir ierobežotas pārvietošanās spējas un/vai garīgā atpalicība – ir ierobežotas sensoriskās uztveres spējas – ir nepietiekama pieredze un/vai zināšanās darbā ar šāda veida iekārtu vai – kuras nav izlasījušas un sapratušas lietošanas instrukcijā ietverto informāciju Par bojājumiem, kuri radušies, izmantojot iekārtu pretēji noteikumiem, ražotājs atbildību neuzņemas. Izmantojot iekārtu pretēji noteikumiem, izdarot tajā izmaiņas vai izmantojot detaļas, kuras nav pārbaudījis un izmantošanai akceptējis iekārtas ražotājs, iekārtā var rasties neparedzami bojājumi! 3.2 Vispārēji drošības norādījumi – Iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus, lai netiktu apdraudēta cilvēku drošība un tiktu novērsti mantiskie bojājumi. – Ievērojiet likuma priekšrakstus vai nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, kuri attiecas uz iegremdējamo sūkņu lietošanu. – Izmantojot sūkni peldbaseinos un dārza dīķos, kā arī to aizsargzonās, ievērojiet noteikumus, kas ir ietverti tiesību normā DIN VDE 0100 -702, -738. Šajā gadījumā ievērojiet arī vietējās pašvaldības sastādītos tehniskos noteikumus. – Iekārtai ir jāizveido drošinātājaizsardzība, izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar maksimālo nominālo noplūdes strāvas vērtību 30 mA. 3. Drošība
Lapa: 3
52 LATVIEŠU AVispārējs apdraudējums! Neekspluatējiet iekārtu, ja cilvēki atrodas kontaktā ar sūknējamo šķidrumu (piem., peldbaseinā vai dārza dīķī)! Tālāk minētie atlikušie riski pastāv vairumā gadījumu, ekspluatējot iegremdējamos sūkņus –tos nav iespējams pilnībā novērst, pat veicot drošības pasākumus. AApdraudējums apkārtējas vides faktoru ietekmes dēļ! Neizmantojiet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai degošu šķidrumu vai gāzu tuvumā! ABīstami! Karsts ūdens! Ja spiedienreleja izslēgšanās spiediens netiek sasniegts slikta spiediena vai bojāta spiedienreleja dēļ, ūdens ierīcē iekšējās cirkulācijas rezultātā var sakarst. Tas var izraisīt ierīces un pieslēguma vadu bojājumus un sūci, un tāpēc var izplūst karsts ūdens. Applaucēšanās risks!  Ierīci pret noslēgtu spiedvadu darbināt ne ilgāk kā 5 minūtes.  Atvienot ierīci no elektrības tīkla un ļaut atdzist. Pirms atkārtotas iedarbināšanas kvalificētam speciālistam jāpārbauda, vai iekārta darbojas nevainojami. BApdraudējums, saskaroties ar elektrību! Neaizskart tīkla kontaktspraudni ar slapjām tokām! Tīkla kontaktspraudni vienmēr atvienot no elektrotīkla tieši pie rozetes, nekad šim mērķim neizmantot kabeli. Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kontaktrozetēm ar zemēšanas kontaktu, kuras ir pareizi uzstādītas, sazemētas un pārbaudītas. Tīkla spriegumam un drošinātājiem ir jāatbilst tehnisko parametru sadaļā ietvertajām norādēm. Iekārtu vienmēr celt un pārvietot aiz roktura, nekad necelt to aiz pieslēguma kabeļa vai spiediena šļūtenes. Pagarinātājiem ir jābūt pietiekamam šķērsgriezumam. Kabelim ir jābūt līdz galam notītam no spoles. Nelocīt, nespiest, nevilkt vai nebraukt pāri strāvas kabelim un pagarinātājam; aizsargāt tos no asām šķautnēm, eļļas un karstuma. Pagarinātāju izvietot tā, lai tas nevarētu iekrist sūknējamajā šķidrumā. Pirms darbu veikšanas pie iekārtas atvienot kontaktspraudni no elektrotīkla. BStrāvas trieciena risks bojājumu dēļ iekārtā! Pirms katras sūkņa ekspluatācijas reizes pārbaudiet, vai tajā nav radušies bojājumi, īpašu uzmanību pievēršot tīkla kabelim un pagarinātājam, tīkla kontaktspraudnim un pludiņslēdzim. Draudi dzīvībai, saņemot strāvas triecienu! Nelabojiet iekārtu pats! Neprofesionāli veicot iekārtas remontu, pastāv šķidruma ieplūšanas risks sūkņa elektrosistēmas nodalījumā. AUzmanību! Lai izvairītos no ūdens izraisītiem bojājumiem, piemēram, applūdinātām telpām, ko var izraisīt ierīces traucējumi vai defekti:  jāieplāno piemēroti drošības pasākumi, piemēram: – trauksmes sistēma vai – savākšanas trauks ar kontrolierīci. Ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem, kuri radušies, ja – ierīce izmantota neatbilstoši paredzētajam lietojumam; – ierīce pārslogota ilgstošas darbības dēļ; – ierīce darbināta vai uzglabāta no sala nepasargātā vietā; – ierīcei veiktas pašrocīgas izmaiņas; Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis! – izmantotas rezerves detaļas, kuras ražotājs nav pārbaudījis un atļāvis to izmantošanu; – izmantoti nepiemēroti uzstādīšanas materiāli (armatūra, pieslēguma vadi u. c.). Piemēroti uzstādīšanas materiāli: – spiedienizturīgi (min. 10 bar), – karstumizturīgi (min. 100 °C).
Lapa: 4
53 LATVIEŠU 4.1 Roktura / piekabināšanas cilpas montāža 1. Abas roktura puses (10) savienot, kā redzams attēlā. Lai to izdarītu, strāvas kabeli (11) un pludiņslēdža kabeli (12) virzienā uz augšu izvadīt ārā. 2. Savienot (10) abas roktura puses. Pievērsiet uzmanību tam, lai abu roktura pušu vadotnes iebīdītos viena otrā. 3. Rokturi ar četrām skrūvēm (9) pieskrūvēt pie iekārtas korpusa (13). Izmantojiet tikai klāt pievienotās skrūves. 4.2 Spiedvada pieslēgšana 1. Izvēloties lielāko iespējamo spiedvada šķērsgriezumu: nogriezt mazāko montāžas uzliktni pie multiadaptera (14). 3Norāde Vislielāko sūknēšanas jaudu ir iespējams panākt, izvēloties spiedvadu ar lielāko iespējamo šķērsgriezumu. 2. Multiadapteru (14) ieskrūvēt leņķa savienojumā (15). 3. Leņķa savienojumu kopā ar multiadapteru ieskrūvēt spiedvadā (16). 4. Spiedvadu uzbīdīt uz multiadaptera (14) un nostiprināt ar šļūtenes apskavu. 4.3 Pludiņslēdža piestiprināšana 3Norādes Piestipriniet pludiņslēdzi tā, lai attālums starp kabeļa turētāju un pludiņslēdzi būtu vismaz 120 mm. Nesiekiant minimalaus atstumo tarp kabelio laikiklio ir plūdinio jungiklio kyla pavojus, kad plūdinis jungiklis neįjungs panardinamo siurblio.  Ar pludiņslēdža kabeli izveidot cilpu. Cilpu, kā redzams attēlā, pārlikt pāri vidējai kabeļa turētāja piespiedējskavai (18) un pludiņslēdža kabeli virzīt zem abām ārējām saspiedējskavām (17). Nākamajā attēlā ir redzams piestiprinātais pludiņslēdža kabelis: 4. Montāža un uzstādīšana 9 10 11 10 13 12 PS 18000 SN Visi pārējie modeļi 15 15 G 1" 1¼" 1½" 1" G 1" 1¼" 16 16 14 14 17 18
Lapa: 5
54 LATVIEŠU A Uzmanību! Pludiņslēdža kabelis varētu tikt sabojāts. Nekad nevelciet pludiņslēdža kabeli, lai mainītu kabeļa turētāja stāvokli! Lai atbrīvotu pludiņslēdža kabeli, izpildiet minētās darbības apgrieztā secībā. 4.4 Norādes par uzstādīšanu  Uzstādīšanai nepieciešamā platība apm. 50 cm x 50 cm. Lai pludiņslēdzis varētu darboties bez traucējumiem, tam ir jānodrošina pietiekama kustības telpa.  Iekārtu iegremdēt ūdenī maksimāli līdz tehnisko parametru sadaļā norādītajam iegremdēšanas darba dziļumam.  Sūkni uzstādīt tā, lai iesūkšanas atveres nevarētu nosprostot svešķermeņi. Nepieciešamības gadījumā sūkni novietot uz paliktņa.  Raugieties, lai sūknis tiktu novietots uz stabilas pamatnes. BStrāvas trieciena risks, pieskaroties atvienotiem kabeļiem! Necelt iekārtu un nepārvietot to aiz kabeļiem vai spiediena šļūtenes! Kabeļu un spiediena šļūtenes nav konstruētas atbilstoši stiepes slodzei, kas rodas no iekārtas svara. 4.5 Iekārtas uzstādīšana 1. Sūkni nedaudz slīpā stāvoklī iegremdēt sūknējamajā šķidrumā tā, lai sāna pusē neveidotos gaisa starpkārta. Starpkārtas izveidošanās gadījumā varētu tikt kavēta šķidruma iesūkšana. Tiklīdz sūknis ir iegremdēts, to atkal var nostatīt vertikālā stāvoklī. 2. Nolaist sūkni līdz šķidruma tilpnes pamatnei. Sūkņa nolaišanai ar trosēm izmantojiet izturīgu trosi, kas ir piestiprināta pie sūkņa piekabināšanas cilpas. Sūkni var darbināt arī iekarinātu trosē bez saskares ar pamatni. 3. Atkārtoti sākot sūkņa ekspluatāciju, raudzīties, lai sūknēšanas cauruļvads būtu pilnībā iztukšots. Šim mērķim sūkni vajadzības gadījumā atgaisot. 5.1 Ieslēgšana un izslēgšana TP 6600 Pēc iekārtas pieslēgšanas pie elektrotīkla tā uzreiz sāk darboties. Pēc iekārtas atvienošanas no elektrotīkla tā izslēdzas. Visi pārējie modeļi Pēc iekārtas pieslēgšanas pie elektrotīkla pludiņslēdzis to automātiski ieslēdz (19) un izslēdz (20). Ieslēgšanās un izslēgšanās laiks ir atkarīgs no ūdens līmeņa. Sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās laika pārstatīšana Pludiņslēdža kabeļa novietojumu kabeļa turētājā ir iespējams mainīt. Tādējādi tiek pārstatīts intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku: – pludiņslēdzis pie "īsā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir mazs – pludiņslēdzis pie "garā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir liels A Uzmanību! Pastāv iespēja, ka iekārta var sākt darboties sausajā režīmā (bez šķidruma) un tādējādi tikt bojāta. Pludiņslēdzim vienmēr ir jāatrodas tādā pozīcijā, kurā tas var kustēties uz augšu un 5. Ekspluatācija 19 20
Lapa: 6
55 LATVIEŠU uz leju, lai iekārta varētu ieslēgties un izslēgties. AApdraudējums, kas izriet no bojājumiem iekārtā! Veiciet atbilstošus pasākumus, lai iekārtas sabojāšanās gadījumā tiktu novērsti netiešie zaudējumi, applūstot telpām. Tos ir iespējams novērst, piemēram, uzstādot signalizācijas ierīci vai rezerves sūkni. ABīstami! Nepieļaujiet sūkņa darbību, sūkņa cauruļvadam esot aizvērtam. 5.2 Tilpnes izsūknēšana (modeļi TPF ...)  Piestipriniet pludiņslēdzi pie roktura tā, lai tas būtu vērsts uz augšu, pretējā gadījumā tilpnes izsūknēšana nebūs iespējama. A Mantisku bojājumu rašanās risks, iekārtai darbojoties sausajā režīmā (bez šķidruma)! Iekārta var pārkarst un sabojāties jo, kad tilpne tiek izsūknēta nedarbojas sūknējamā šķidruma dzesēšanas funkcija. Termoslēdzis reaģē.  Tilpnes izsūknēšanas funkciju aktivizēt tikai īsu laika sprīdi.  Aktivizējot tilpnes izsūknēšanas funkciju, uzraudzīt iekārtas darbību. ABīstami! Pirms jebkādu kopšanas un tīrīšanas darbu izpildes atvienot tīkla kontaktspraudni no elektrotīkla. Detalizētākus apkopes vai labošanas darbus, kuri nav aprakstīti šajā nodaļā, drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. 6.1 Regulāra kopšana Lai iekārta jebkurā brīdī darbotos bez traucējumiem, to ir nepieciešams regulāri kopt. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja iekārta ilgāku laiku netiek ieslēgta (piem., izmantojot to drenāžas bedrēs). Iekārtas tīrīšana 1. Noskalot sūkni ar tīru ūdeni. Piekaltušus netīrumus, piem., aļģu nogulsnējumus, notīrīt ar suku un trauku mazgājamo līdzekli. 2. Lai sūkni izskalotu no iekšpuses: iegremdēt sūkni tvertnē, kurā ir tīrs ūdens un uz īsu brīdi ieslēgt. Rotora tīrīšana 1. Atskrūvēt skrūves ar krustveida rievām pie iekārtas balsta plāksnes. Vajadzības gadījumā abas skavas pie iekārtas balsta plāksnes ar skrūvgriezi spiest atpakaļ. 2. Noņemt balsta plāksni. 3. Iztīrīt rotoru. 4. Balsta plāksni ievietot atpakaļ un atkal stingri pieskrūvēt, vajadzības gadījumā iespriegot. 6.2 Iekārtas uzglabāšana A Uzmanību! Sals sabojā iekārtu un tās piederumus, jo tie vienmēr satur ūdeni!  Ja ir paredzama sala iestāšanās, iekārtu un tās piederumus demontēt un uzglabāt no sala aizsargātā vietā. ABīstami! Pirms jebkādu darbu uzsākšanas pie iekārtas: atvienot iekārtas kontaktspraudni no elektrotīkla. 7.1 Darbības traucējumu meklēšana Sūknis nedarbojas:  Tīklā nav sprieguma. – Pārbaudīt kabeli, kontaktspraudni, kontaktligzdu un drošinātāju.  Nepietiekams spriegums tīklā. – Izmantot pagarinātāju ar pietiekamu dzīslu šķērsgriezumu. 6. Iekārtas kopšana 7. Sarežģījumi ekspluatācijas laikā un darbības traucējumi
Lapa: 7
56 LATVIEŠU  Pārkarsis motors, reaģējis motora aizsargmehānisms. – Novērst pārkaršanas cēloni (sūkņa atveri nosprostojuši svešķermeņi?). – Pēc atdzišanas iekārta automātiski atkal ieslēdzas.  Pludiņslēdzis, palielinoties ūdens līmenim, neiniciē sūkņa ieslēgšanos. – Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu. Ja pludiņslēdzis neiniciē iekārtas ieslēgšanos, lai gan tam ir pietiekama kustības telpa: nosūtīt iekārtu uz ražotāja filiāles servisa centru, kas atrodas sūkņa ekspluatācijas valstī. Motors dūc, bet nesāk darboties:  Rotoru nosprostojis svešķermenis. – Iztīrīt rotoru. Sūknis darbojas, bet neveic sūknēšanu pareizi:  Pārāk liels sūknēšanas augstums. – Ievērot maksimālo sūknēšanas augstumu (skatīt nodaļu "Tehniskie parametri").  Salocījies spiedvads. – Izvietot spiedvadu taisnā pozīcijā.  Sūces spiedvadā. – Noblīvēt spiedvadu, pievilkt skrūvsavienojumus. Sūknis darbojas ļoti skaļi:  Sūknis iesūknē gaisu. – Nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu. – Svešķermeņi (iztīrīt iekārtu). – Iestatīts manuālais darbības režīms (tilpnes izsūknēšana). – Sūkni iegremdēšanas laikā turēt slīpā stāvoklī. Sūknis darbojas bez pārtraukuma:  Pludiņslēdzis nesasniedz apakšējo pozīciju. – Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu. ABīstami! Elektrisko instrumentu labošanu drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi! Elektriskos instrumentus, kuriem ir nepieciešams veikt labošanu, jūs varat nosūtīt uz ražotāja filiāles servisa centru, kas atrodas sūkņa ekspluatācijas valstī. Adreses ir norādītas rezerves daļu lapā. Nosūtot iekārtu labošanai uz servisa centru, lūdzam pievienot klāt konstatētās kļūmes aprakstu. Neizmest elektriskās iekārtas sadzīves atkritumos. Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nolietotas elektriskās iekārtas ir jānodod atsevišķā savākšanas punktā un jāveic vides aizsardzības prasībām atbilstoša otrreizējā pārstrāde. Informācija par jūsu nolietotās iekārtas utilizācijas iespējām ir pieejama jūsu pagasta vai pilsētas pārvaldē. Iekārtas iepakojums ir ražots no 100 % otrreizējās pārstrādes materiāla. 8. Labošana 9. Utilizācija
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Sūkņi
Modelis/nosaukums:
TPS 14000 S Combi
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Zviedru Valoda, Dāņu-, Grieķu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu