STEB 65 Quick rokasgrāmata
Metabo STEB 65 Quick rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo STEB 65 Quick, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 100 lapas.

PDF 100 1.1mb

Skatīt Metabo STEB 65 Quick rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo STEB 65 Quick, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo STEB 65 Quick rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo STEB 65 Quick pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo STEB 65 Quick

Lapa: 1
LATVISKI lv 92 Instrukcijas oriģinālvalodā Līdz ar šo mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šie figūrzāģi, kas ir identificēti pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu *2) un standartu *3) attiecīgajām prasībām. Tehniskos dokumentus *4) skatiet 3. lappusē. Ierīce ir piemērota krāsaino metālu, lokšņu tērauda, kokmateriāla, plastmasas un līdzīgu materiālu zāģēšanai. Jebkāds cits izmantošanas veids, kas atšķiras no norādītā, ir aizliegts. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Ir jāievēro vispārpieņemtie negadījumu novēršanas noteikumi un komplektā ar ierīci iekļautā drošības informācija. Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, attēlus un specifikācijas, kas iekļautas komplektā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskam triecienam vai nopietnam savainojumam. Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsaucei. Šo elektrisko instrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. Ja veicamo darbu laikā pastāv risks pāršķelt slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrobarošanas vadu, turiet elektrisko instrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu. Pārliecinieties (piemēram, izmantojot metāla detektoru), ka vietā, kur tiks veikts darbs, izmantojot šo elektroinstrumentu, nav elektrisko vadu un gāzes vai ūdens cauruļu. Apstrādes laikā apstrādājamajam materiālam ir jābūt droši atbalstītam un nostiprinātam, piemēram, ar spīlēm, lai tas neizkustētos. Nezāģējiet ārkārtīgi mazus apstrādājamos materiālus. Zāģēšanas laikā pārliecinieties, ka pamatne ir ciešā saskarē ar materiālu. Ja zāģēšana jebkāda iemesla dēļ tiek pārtraukta, atlaidiet palaidējslēdzi un nekustīgi turiet zāģi apstrādājamajā materiālā, līdz pilnībā apstājas asmens. Nekādā gadījumā nemēģiniet izņemt zāģi no apstrādājamā materiāla, kamēr kustas asmens, jo tādējādi var tikt izraisīts atsitiens. Neieslēdziet ierīci, kamēr zāģa asmens ir saskarē ar apstrādājamo materiālu. Pirms zāģēšanas veikšanas ļaujiet zāģa asmenim sasniegt pilnu darba ātrumu. Atkārtoti palaižot zāģi apstrādājamajā materiālā, centrējiet zāģa asmeni griezumā tā, lai zāģa zobi nav iestrēguši materiālā. Ja zāģa asmens ieķeras, tas var tikt atsists no apstrādājamā materiāla. Sargiet rokas no zāģēšanas zonas un zāģa asmens. Nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Atgriezumus un tamlīdzīgus materiālus drīkst notīrīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Pirms veikt jebkādus iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai tehniskās apkopes darbus, izvelciet spraudni no kontaktligzdas. Traumu gūšanas risks, kuru rada asais figūrzāģa asmens. Pēc darba pārtraukšanas zāģa asmens var joprojām būt uzkarsis. Izmantojiet aizsargcimdus. Putekļu iedarbības samazināšana BRĪDINĀJUMS! - Atsevišķi putekļi, kas veidojas, slīpējot ar smilšpapīru, zāģējot, slīpējot, urbjot un veicot citus darbus, satur ķīmiskas vielas, par kurām ir zināms, ka tās ir kancerogēnas, var izraisīt iedzimtas anomālijas vai kaitēt reproduktīvajai sistēmai. Daži šo ķīmisko vielu piemēri: - svins no svinu saturoša pārklājuma, - minerālvielas saturoši putekļi no būvķieģeļiem, cementa un citiem būvniecības materiāliem un - arsēns un hroms no ķīmiski apstrādāta kokmateriāla. Risku līmenis atšķiras atkarībā no slodzes, proti, atkarībā no tā, cik bieži veicat attiecīgos darbus. Lai mazinātu slodzi, ko izraisa attiecīgās ķīmiskās vielas: vienmēr strādājiet labi ventilētās vietās un valkājiet apstiprinātus individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, pretputekļu maskas, kas ir īpaši paredzētas mikroskopisku daļiņu izfiltrēšanai. Tas attiecas uz putekļiem no citiem darba materiāliem, piemēram, atsevišķiem koksnes veidiem (piemēram, ozola vai dižskābārža putekļi), metāliem, azbesta. Citas zināmas slimības ir, piemēram, alerģiskas reacijas, elpceļu slimības. Nepieļaujiet putekļu iekļūšanu organismā. 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašas drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 93 Ievērojiet atbilstošās direktīvas un valsts noteikumus attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības, utilizācijas noteikumus). Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci. Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: - nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; - izmantojiet skaidu/putekļu savākšanas ierīci un/ vai gaisa attīrītājus; - nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. - Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Skat. 2. lappusi. 1 Spīlēšanas svira zāģa asmens nostiprināšanai 2 Zāģa asmens atbalsta rullītis 3 Zāģa asmens (ar fiksācijas kājiņu (T-veida kājiņu))* 4 Skrūve pamatnes iestatīšanai 5 Pamatne 6 Gājiena leņķa regulēšanas svira 7 Pretskaidu pamatnes ieliktnis* 8 Zāģa asmens spīlēšanas stiprinājums 9 Aizsargkronšteins, kas novērš nejaušu saskari ar zāģa asmeni 10 Aizsarguzvāznis* 11 Ātruma regulēšanas pagriežamais pārslēgs 12 Palaidējslēdzis 13 Fiksācijas poga nepārtrauktai darbībai 14 Rokturis 15 Putekļu nosūkšanas ierīces savienojuma elements 16 Stiprinājuma vieta sešstūrveida galatslēgai 17 Sešstūrveida galatslēga 18 Liekta atbalsta plātne, kas norāda iestatīto zāģēšanas leņķi * atkarībā no aprīkojuma / nav iekļauts piegādes komplektācijā Pirms pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka strāvas sprieguma un frekvences nominālās vērtības, kas norādītas uz uzlīmes, atbilst elektroenerģijas padevei. Vienmēr pieslēgt noplūdes strāvas (FI) aizsargslēdzi (RCD) ar aktivizēšanas strāvas robežvērtību maks. 30 mA. Nekādā gadījumā neieslēdziet ierīci, ja nav uzstādīts zāģa asmens. Pirms ierīces regulēšanas, tehniskās apkopes, tīrīšanas vai piederumu nomaiņas atvienojiet to no strāvas tīkla. 6.1 Pretskaidu pamatnes ieliktņa uzstādīšana Traumu gūšanas risks, kuru rada asais figūrzāģa asmens. Atvienojiet zāģa asmeni pirms pretskaidu pamatnes ieliktņa (7) montāžas. Apvērsiet ierīci, lai pamatne atrastos virzienā uz augšu. Ievietojiet pretskaidu pamatnes ieliktni no priekšpuses, vienlaikus pievēršot uzmanību, lai būtu nodrošināti šie 2 nosacījumi: • pamatnes gludajai virsmai ir jābūt vērstai virzienā uz augšu; • atverei ir jābūt vērstai uz aizmuguri (elektrobarošanas kabeļa virzienā). Ja jūs veicat darbu ar uzmontētu aizsargplātni, iemontējiet pretskaidu pamatnes ieliktni aizsargplātnē. 6.2 Zāģa asmens uzstādīšana Traumu gūšanas risks, kuru rada asais figūrzāģa asmens. Pēc darba pārtraukšanas zāģa asmens var joprojām būt uzkarsis. Izmantojiet aizsargcimdus. Lietojiet zāģa asmeni, kas ir piemērots zāģējamajam materiālam. - Ja nepieciešams, virziet uz augšu aizsarguzvāzni (10). - Pagrieziet iespīlēšanas sviru (1) uz augšu līdz atdurei un turiet to šādā pozīcijā. - Ievietojiet zāģa asmeni (3) līdz atdurei. Pārliecinieties, ka zāģa zobi ir vērsti virzienā uz priekšu un asmens ir pareizi novietots gropē uz zāģa asmens atbalsta rullīša (2). - Atlaidiet iespīlēšanas sviru (1). Tā automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā. Zāģa asmens ir stingri nofiksēts. 6.3 Zāģēšana, izmantojot putekļu nosūkšanas ierīci - Pievienojiet piemērotu putekļu nosūkšanas ierīci putekļu nosūkšanas ierīces savienojuma elementam (15). - Lai nodrošinātu optimālu putekļu nosūkšanas ierīces sniegumu, nobīdiet uz leju aizsarguzvāzni (10). 6.4 Zāģēšana, neizmantojot putekļu nosūkšanas ierīci - Darba laikā aizsarguzvāznim (10) ir jābūt uzbīdītam uz augšu. 6.5 Diagonāli zāģējumi Virziet uz augšu aizsarguzvāzni (10). Atvienojiet pretskaidu pamatnes ieliktni (7) un putekļu novadīšanas cauruli. Šīs detaļas nevar izmantot, veicot diagonālus zāģējumus. - Atskrūvējiet vaļīgāk skrūvi (4). 5. Pārskats 6. Ievade ekspluatācijā
Lapa: 3
LATVISKI lv 94 - Pagrieziet pamatni (5). - Iestatīto zāģēšanas leņķi var nolasīt no liektās atbalsta plātnes (18), kas atrodas uz pamatnes. Iestatiet citu leņķi, izmantojot leņķa mērītāju. - No jauna pievelciet skrūvi (4). 6.6 Zāģēšana tuvu sienai Atvienojiet aizsarguzvāzni (10), pretskaidu pamatnes ieliktni (7), apļveida zāģēšanas vadotni un paralēlo vadotni. Šīs detaļas nevar izmantot, zāģējot tuvu sienai. - Atskrūvējiet vaļīgāk skrūvi (4), līdz nedaudz ir iespējams pacelt pamatni (5). - Nedaudz paceliet pamatni (5) un virziet uz aizmuguri līdz atdurei. - No jauna pievelciet skrūvi (4). 7.1 Gājiena leņķa regulēšana Iestatiet nepieciešamo gājiena leņķi, izmantojot regulēšanas sviru (6). Pozīcija „0” = gājiena leņķis netiek piemērots . . . Pozīcija „III” = tiek piemērots maksimālais gājiena leņķis Skat. 3. lpp., lai uzzinātu ieteicamās iestatījuma vērtības. Pārbaudes veikšana ir labākais veids, kā noteikt piemērotāko iestatījumu. 7.2 Maksimālā ātruma iestatīšana Iestatiet ierīcei maksimālo ātrumu, izmantojot pagriežamo pārslēgu (11). Iespējams iestatīt arī ierīces darbības laikā. Skat. 3. lpp., lai uzzinātu ieteicamās iestatījuma vērtības. Pārbaudes veikšana ir labākais veids, kā noteikt piemērotāko iestatījumu. 7.3 Ieslēgšana/izslēgšana, nepārtrauktas darbības aktivizēšana Ieslēgšana:piespiediet palaidējslēdzi (12). Izslēgšana:atlaidiet palaidējslēdzi (12). Nepārtrauktas darbības režīms:palaidējslēdzis (12) var tikt nofiksēts ar fiksācijas pogu (13), lai aktivizētu nepārtrauktu darbību.Piespiediet palaidējslēdzi (12) atkārtoti, lai izslēgtu ierīci. Nepārtrauktas darbības režīmā ierīce turpinās darboties arī tad, ja izrausies no satvēriena. Tāpēc vienmēr turiet ierīci ar abām rokām, izmantojot pievienoto rokturi, stāviet droši un koncentrējieties veicamajam darbam. Regulāri veiciet ierīces tīrīšanu. Tostarp ar putekļsūcēju iztīriet arī motora ventilācijas spraugas. Regulāri tīriet zāģa asmens spīlēšanas stiprinājumu, to izpūšot ar saspiestu gaisu. Ja nepieciešams, iztīriet atveres, kas atrodas aiz zāģa asmens atbalsta rullīša (2). Periodiski nedaudz ieeļļojiet zāģa asmens atbalsta rullīti (2). Gremdzāģēšana Ar zāģa asmeni var veikt gremdzāģēšanu plānā, mīkstā materiālā bez priekšurbšanas nepieciešamības. Izmantojiet tikai īsus zāģa asmeņus. Izmantojiet tikai pie 0° leņķa iestatījuma. Skat. attēlu 2. lpp. Iestatiet regulēšanas sviru (6) pozīcijā „0” (gājiena leņķis netiek piemērots). Izvietojiet figūrzāģi ar priekšējo pamatnes (5) šķautni uz apstrādājamā materiāla. Stingri turiet iedarbināto figūrzāģi un vadiet to lēnām uz leju. Kad zāģa asmens ir iezāģējies materiālā, var tikt piemērots gājiena leņķis. Zāģa asmens iezāģēšanai biezākos materiālos vispirms ir jāveic priekšurbšana. Izmantojiet tikai Metabo oriģinālos piederumus. Lietojiet tikai piederumus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. Droši uzmontēt piederumus. Ja ierīce tiek darbināta turētājā: droši nostipriniet ierīci. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. Skat. 4. lappusi. A Riņķa/paralēlā vadotne B Aizsargplātne (novērš trauslu virsmu saskrāpēšanu) 10.1 Apļveida zāģēšanas un paralēlās vadotnes pievienošana Lai veiktu apļveida zāģēšanu (Ø 100-360 mm) un šķautnēm paralēlu zāģēšanu (maks. 210 mm). Apļveida zāģēšanas vadotnes pievienošana (skat. I attēlu) - Sāniski iebīdiet apļveida zāģēšanas un paralēlās vadotnes stieni pamatnē (viduspunktam (c) ir jābūt vērstam uz leju). - Iestatiet vēlamo rādiusu (d). - Pievelciet skrūvi (b). Paralēlās vadotnes pievienošana (skat. II attēlu) - Sāniski iebīdiet apļveida zāģēšanas un paralēlās vadotnes stieni pamatnē (viduspunktam (c) ir jābūt vērstam uz augšu). - Iestatiet vēlamo atkāpi no malas (e). - Pievelciet skrūvi (b). Lai samazinātu zāģa asmens nobīdīšanās risku, ieteicams izmantot īpaši biezus zāģa asmeņus: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai katalogā. 7. Lietošana 8. Tīrīšana, apkope 9. Padomi un ieteikumi 10. Piederumi
Lapa: 4
LATVISKI lv 95 Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektriķi! Bojātu elektrotīkla vadu atļauts aizstāt tikai ar oriģinālu Metabo elektrotīkla vadu, kas saņemams ar Metabo servisa starpniecību. Ja Jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo apkalpošanas centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Attiecas tikai uz ES valstīm: nekādā gadījumā neatbrīvojieties no elektriskajām ierīcēm kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu un tās īstenošanu dalībvalstu likumdošanas sistēmās nolietoti elektriskie instrumenti ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai pārstrādei otrreizējo izejvielu iegūšanai. 3. lappusē norādīto specifikāciju paskaidrojumi. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. M =griezes moments T1 =maksimālais kokmateriāla biezums T2 =maksimālais materiāla biezums krāsainajam metālam T3 =maksimālais materiāla biezums lokšņu metālam n0 =gājienu skaits tukšgaitā P1 =nominālā patērējamā jauda P2 =izejas jauda m =svars bez strāvas kabeļa Mērītās vērtības noteiktas atbilstoši EN 62841. Iekārtas aizsardzības klase — II ~ maiņstrāva Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 62841: ah,CM =vibrāciju emisijas vērtība (lokšņu metāla zāģēšana) ah,CW =vibrāciju emisijas vērtība (kokmateriāla zāģēšana) Kh,... = kļūdas koeficients (vibrācija) A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA =skaņas spiediena līmenis LWA =skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 11. Remonts 12. Vides aizsardzība 13. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Zāģi
Modelis/nosaukums:
STEB 65 Quick
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Krievu-, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Čehu, Ungāru Valoda, Ukraiņu, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete, Armēņu, Kazahs