SBE 650 Impuls rokasgrāmata
Metabo SBE 650 Impuls rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo SBE 650 Impuls, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 100 lapas.

PDF 100 1.1mb

Skatīt Metabo SBE 650 Impuls rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo SBE 650 Impuls, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo SBE 650 Impuls rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo SBE 650 Impuls pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo SBE 650 Impuls

Lapa: 1
LATVISKI lv 92 Instrukcijas oriģinālvalodā Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šīs urbjmašīnas/triecienurbjmašīnas, kas ir identificētas pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu *2) un standartu *3) attiecīgajām prasībām. Tehniskos dokumentus *4) skatiet 3. lappusē. SBE 650, SBE 650 Impuls: triecienurbjmašīna ir paredzēta urbšanai bez trieciena metālā, kokā, plastmasā un līdzīgos materiālos un triecienurbšanai betonā, akmenī un līdzīgos materiālos. B 650, BE 650: urbjmašīna ir paredzēta urbšanai bez trieciena metālā, kokā, plastmasā un līdzīgos materiālos. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: ierīce ir piemērota vītņu veidošanai un skrūvēšanai. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Ir jāievēro vispārpieņemtie negadījumu novēršanas noteikumi un komplektā ar ierīci iekļautā drošības informācija. Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, attēlus un specifikācijas, kas iekļautas komplektā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskam triecienam vai nopietnam savainojumam. Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsaucei. Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. 4.1 Drošības instrukcijas visa veida darbiem a) Veicot triecienurbšanu, izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Ilgstoša spēcīga trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu. b) Izmantojiet papildrokturi, ja tas ir iekļauts komplektācijā. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. c) Pirms lietošanas cieši satveriet ierīci. Šī ierīce rada augstu griezes momentu. Ja darba laikā netiks nodrošināta cieša ierīces satveršana, tas var izraisīt vadības zudumu un nopietnas traumas. d) Ja veicamo darbu laikā pastāv risks ar urbi vai skrūvi pāršķelt slēptus elektriskos vadus vai pašas ierīces strāvas vadu, satveriet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu. 4.2 Uz darbu ar garajiem urbjiem attiecināmās drošības instrukcijas a) Nekādā gadījumā nepārsniedziet maksimāli atļauto urbja darba ātrumu. Pārsniedzot šo ātrumu un ļaujot urbim darboties tukšgaitā, kad tas nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, urbis var saliekties, tādējādi radot risku gūt miesas bojājumus. b) Darbu vienmēr uzsāciet ar mazu darba ātrumu un tikai tad, kad urbja gals saskaras ar apstrādājamo materiālu. Pārsniedzot šo ātrumu un ļaujot urbim darboties tukšgaitā, kad tas nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, urbis var saliekties, tādējādi radot risku gūt miesas bojājumus. c) Piemērojiet spiedienu vienīgi tad, kad urbis ir novietots taisnā līnijā pret spīļpatronu, un nekādā gadījumā nepiemērojiet pārmērīgu spiedienu. Urbji var saliekties, kā rezultātā tie var salūzt un operators var zaudēt ierīces vadību, tādējādi gūstot traumas. 4.3 Papildu drošības instrukcijas Pirms ierīces regulēšanas vai apkopes atvienojiet to no strāvas avota. Pārliecinieties (piemēram, izmantojot metāla detektoru), ka vietā, kur tiks veikts darbs, izmantojot šo elektroinstrumentu, nav elektrisko vadu un gāzes vai ūdens cauruļu. Izvairieties no ierīces nejaušas iedarbināšanas: vienmēr iestatiet ierīces slēdzi izslēgtā pozīcijā, ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla vai ir noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums. Netuviniet rokas rotējošajam piederumam! Atgriezumus un tamlīdzīgus materiālus drīkst notīrīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Ievērojiet piesardzību, skrūvējot skrūves cietos materiālos (skrūvējot skrūves ar metrisko vai collu vītni tēraudā)! Var nolūzt skrūves galva vai izveidoties spēcīgs reversais griezes moments. Iespiežot vai ieķīlējot apstrādājamo materiālu, ierīce rada lielu spēku. Vienmēr stingri turiet ierīci, ieņemiet stabilu stāju un koncentrējieties uz veicamo darbu. 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašās drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 93 Nostipriniet mazus veidgabalus. Piemēram, iespīlējiet ar skrūvspīlēm. Putekļu iedarbības samazināšana BRĪDINĀJUMS! - Atsevišķi putekļi, kas veidojas, slīpējot ar smilšpapīru, zāģējot, slīpējot, urbjot un veicot citus darbus, satur ķīmiskas vielas, par kurām ir zināms, ka tās ir kancerogēnas, var izraisīt iedzimtas anomālijas vai kaitēt reproduktīvajai sistēmai. Daži šo ķīmisko vielu piemēri: - svins no svinu saturoša pārklājuma, - minerālvielas saturoši putekļi no būvķieģeļiem, cementa un citiem būvniecības materiāliem un - arsēns un hroms no ķīmiski apstrādāta kokmateriāla. Risku līmenis atšķiras atkarībā no slodzes, proti, atkarībā no tā, cik bieži veicat attiecīgos darbus. Lai mazinātu slodzi, ko izraisa attiecīgās ķīmiskās vielas: vienmēr strādājiet labi ventilētās vietās un valkājiet apstiprinātus individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, pretputekļu maskas, kas ir īpaši paredzētas mikroskopisku daļiņu izfiltrēšanai. Tas attiecas uz putekļiem no citiem darba materiāliem, piemēram, atsevišķiem koksnes veidiem (piemēram, ozola vai dižskābārža putekļi), metāliem, azbesta. Citas zināmas slimības ir, piemēram, alerģiskas reacijas, elpceļu slimības. Nepieļaujiet putekļu iekļūšanu organismā. Ievērojiet atbilstošās direktīvas un valsts noteikumus attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības, utilizācijas noteikumus). Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci. Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: - nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; - izmantojiet skaidu/putekļu savākšanas ierīci un/ vai gaisa attīrītājus; - nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. - Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Skat. 2. lappusi. 1 Spīļpatronas galatslēga (spīļpatronai ar zobvainagu) * 2 Spīļpatrona ar zobvainagu * 3 Bezatslēgas spīļpatrona * 4 Urbšanas dziļuma ierobežotājs * 5 Papildrokturis * 6 Rotācijas selektorslēdzis * 7 Slīdslēdzis beztrieciena urbšanas/ triecienurbšanas funkcijas pārslēgšanai * 8 Svārstveida slēdzis impulsa funkcijai * 9 Fiksācijas poga (nepārtrauktai darbībai) 10 Rokturis 11 Palaidējslēdzis 12 Īkšķrats ātruma iepriekšiestatīšanai * * atkarībā no ierīces funkcijām/modeļa Pirms pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka strāvas sprieguma un frekvences nominālās vērtības, kas norādītas uz uzlīmes, atbilst elektroenerģijas padevei. Strāvas padevē vienmēr uzstādiet jaudas slēdzi, kura maksimālā nostrādes strāva ir 30 mA. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Pārliecinieties, ka spīļpatrona ir droši nofiksējusies: pēc pirmās urbšanas reizes (pulksteņrādītāju kustības virzienā) ar skrūvgriezi stingri pievelciet drošības skrūvi spīļpatronas iekšpusē. Uzmanību! Kreisā vītne! (Skatiet 7.9. nodaļu) 6.1 Papildroktura piestiprināšana (BE 650, SBE 650 Impuls) Drošības apsvērumu dēļ vienmēr izmantojiet komplektācijā ietilpstošo papildrokturi. Atveriet spīļgredzenu, pagriežot papildrokturi (5) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Papildrokturis Iebīdiet papildrokturi ierīces iespīlēšanas atverē. Ievietojiet urbšanas dziļuma ierobežotāju (4). Cieši nostipriniet papildrokturi leņķī, kāds nepieciešams veicamajam darbam. 7.1 Urbšanas dziļuma ierobežotāja regulēšana (SBE 650, SBE 650 Impuls) Atlaidiet vaļīgāk papildrokturi (5). Iestatiet urbšanas dziļuma ierobežotāju (4) vēlamajam urbšanas dziļumam un no jauna pievelciet papildrokturi. 7.2 Ieslēgšana/izslēgšana Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet palaidējslēdzi (11). BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: piespiediet palaidējslēdzi, lai mainītu ātrumu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, palaidējslēdzi iespējams nofiksēt, izmantojot fiksācijas pogu (9). Piespiediet palaidējslēdzi atkārtoti, lai izslēgtu ierīci. Ilgstošas darbības režīma gadījumā mašīna turpinās darboties, ja būs izkritusi no rokām. Tādēļ mašīna vienmēr satverama ar abām rokām pie attiecīgajiem rokturiem, ir jāieņem drošs ķermeņa stāvoklis un jākoncentrējas darbam. 5. Pārskats 6. Ievade ekspluatācijā 7. Lietošana
Lapa: 3
LATVISKI lv 94 7.3 Ātruma iepriekšiestatīšana (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Iestatiet maksimālo ātrumu, izmantojot īkšķratu ātruma iepriekšiestatīšanai (12). Ieteicamos urbšanas ātrumus skatiet 4. lpp. 7.4 Beztrieciena urbšanas/triecienurbšanas funkcijas pārslēgšana (SBE 650, SBE 650 Impuls) Izvēlieties vēlamo darbības režīmu, pabīdot slīdslēdzi (7). Beztrieciena urbšana Triecienurbšana Izmantojot triecienurbšanas funkciju, strādājiet ar liela ātruma iestatījumiem. Triecienurbšana un beztrieciena urbšana ir jāveic vienīgi pulksteņrādītāju kustības virzienā. 7.5 Rotācijas virziena atlase (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Neizmantojiet rotācijas selektorslēdzi (6), līdz motors nav pilnībā apstājies. Rotācijas virziena atlase: R = rotācija pulksteņrādītāju kustības virzienā L = rotācija pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam Cieši uzskrūvējiet spīļpatronu uz vārpstas un ar skrūvgriezi stingri pievelciet drošības skrūvi spīļpatronas iekšpusē. (Uzmanību! Kreisā vītne!) Pretējā gadījumā tā var atskrūvēties, veicot darbu ar rotāciju pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (piem., skrūvējot skrūves). 7.6 Impulsa funkcijas ieslēgšana un izslēgšana (SBE 650 Impuls) Neveiciet darbu ilgstoši ar ieslēgtu impulsa funkciju! (Var pārkarst motors.) Piespiediet svārstveida slēdzi (8), lai aktivizētu impulsa funkciju. 0 = impulsa funkcija ir izslēgta = impulsa funkcija ir ieslēgta 7.7 Darbinstrumenta nomaiņa bezatslēgas spīļpatronas gadījumā (3) Skat. attēlus 2. lpp. Ievietojiet darbinstrumentu. Ar vienu roku cieši turiet sprostgredzenu (a) un ar otru roku pagrieziet uzmavu (b) „GRIP, ZU” (ciet) virzienā, līdz tiek pārvarēta sajūtamā mehāniskā pretestība. Uzmanību! Darbinstruments vēl nav iespīlēts! Turpiniet griezt uzmavu (griešanās laikā jābūt dzirdamiem klikšķiem), līdz to vairs nevar pagriezt tālāk — tikai tagad darbinstruments ir droši nostiprināts. Ja piederuma kājiņas materiāls ir salīdzinoši mīksts, pēc neilga urbšanas perioda var būt vajadzīga pievilkšana. Urbjmašīnas spīļpatronas atvēršana: ar vienu roku cieši turiet sprostgredzenu (a) un ar otru roku pagrieziet uzmavu (b) „AUF, RELEASE” (vaļā) virzienā. Piezīme. Skaņa, kas var būt dzirdama pēc urbjmašīnas spīļpatronas (atkarībā no aprīkojuma) atvēršanas tiek pārtraukta, pagriežot uzmavu pretējā virzienā. Ja spīļpatrona ir ārkārtīgi cieši nofiksēta: atvienojiet elektrības vadu no strāvas avota. Pieturiet spīļpatronu aiz tās gala, izmantojot vaļējo uzgriežņu atslēgu un stingri pagrieziet uzmavu (b) „AUF, RELEASE” (vaļā) virzienā. 7.8 Darbinstrumenta nomaiņa spīļpatronai ar zobvainagu (2) Skat. attēlus 2. lpp. Darbinstrumentu iespīlēšana: ievietojiet darbinstrumentu un iespīlējiet to vienmērīgi no visām 3 atverēm, izmantojot spīļpatronas galatslēgu (1). Darbinstrumentu atvienošana: atveriet spīļpatronu ar zobvainagu (2), izmantojot spīļpatronas galatslēgu (1), un atvienojiet darbinstrumentu. 7.9 Spīļpatronas atvienošana B 650, BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: spīļpatronu iespējams atvienot, lai uzstādītu skrūvgrieža uzgali. Ievietojiet uzgali tieši vārpstas sešstūrveida ligzdā. Skrūvgrieža uzgalis ir nofiksējams ar spīļuzmavu (pieejama kā piederums: produkta Nr. 6.31281). Bezatslēgas spīļpatrona Sk. 4. lpp., A att. Atskrūvējiet drošības skrūvi, ja tā ir uzstādīta. Uzmanību! Kreisā vītne! Turiet urbja vārpstu, izmantojot vaļējo uzgriežņu atslēgu. Iespīlējiet spīļpatronā galatslēgu un viegli tai uzsitiet ar gumijas āmuru, lai padarītu spīļpatronu brīvāku, un pēc tam atskrūvējiet. Spīļpatrona ar zobvainagu Sk. 4. lpp., B att. Atskrūvējiet drošības skrūvi, ja tā ir uzstādīta. Uzmanību! Kreisā vītne! Turiet urbja vārpstu, izmantojot vaļējo uzgriežņu atslēgu. Iespīlējiet spīļpatronā galatslēgu un viegli uzsitiet tai ar gumijas āmuru, lai padarītu spīļpatronu brīvāku, un pēc tam atskrūvējiet. Bezatslēgas spīļpatronas tīrīšana. Pēc ilgstošas lietošanas turiet spīļpatronu vertikāli ar atveri uz leju un vairākas reizes pilnībā atveriet un aizveriet to. No atveres izbirs tur uzkrājušies putekļi. Ieteicams regulāri apstrādāt spīles un spīļu atveres ar tīrīšanas aerosolu. f Izmantojiet tikai Metabo oriģinālos piederumus. 8. Tehniskā apkope 9. Piederumi
Lapa: 4
LATVISKI lv 95 Lietojiet tikai piederumus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. Droši uzmontēt piederumus. Ja ierīce tiek darbināta turētājā: droši nostipriniet ierīci. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai galvenajā katalogā. Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektriķi! Bojātu strāvas kabeli drīkst nomainīt vienīgi pret īpaši izstrādātu, oriģinālu Metabo strāvas kabeli, kas pieejams vienīgi Metabo servisa centrā. Ja Jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo apkalpošanas centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Attiecas tikai uz ES valstīm: nekādā gadījumā neatbrīvojieties no elektriskajām ierīcēm kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu un tās īstenošanu dalībvalstu likumdošanas sistēmās nolietoti elektriskie instrumenti ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai pārstrādei otrreizējo izejvielu iegūšanai. 3. lappusē norādīto specifikāciju paskaidrojumi. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. P1 =nominālā patērējamā jauda P2 =izejas jauda n0 =ātrums tukšgaitā n1 =ātrums pie nominālās slodzes s max. =maks. triecienu skaits ø max. =maks. urbja diametrs G =urbja vārpstas vītne H =urbja vārpsta ar sešstūrveida ligzdu m =svars bez strāvas kabeļa D =iespīlēšanas atveres diametrs Mērītās vērtības noteiktas atbilstoši EN 62841. Iekārtas aizsardzības klase — II ~ maiņstrāva Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 62841: ah, ID =vibrāciju emisijas vērtība (triecienurbšana betonā) ah, D =vibrāciju emisijas vērtība (urbšana metālā) Kh,ID,Kh,D=kļūdas koeficients (vibrācija) A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA =skaņas spiediena līmenis LWA =skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB(A). Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 10. Remonts 11. Vides aizsardzība 12. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Urbjmašīnas
Modelis/nosaukums:
SBE 650 Impuls
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Ungāru Valoda, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Armēņu, Kazahs