SB 850-2 rokasgrāmata
Metabo SB 850-2 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo SB 850-2, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 104 lapas.

PDF 104 1.1mb

Skatīt Metabo SB 850-2 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo SB 850-2, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo SB 850-2 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo SB 850-2 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo SB 850-2

Lapa: 1
LATVISKI lv 96 Instrukcijas oriģinālvalodā Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šīs triecienurbjmašīnas, kas ir identificētas pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu *2) un standartu *3) attiecīgajām prasībām. Tehniskā dokumentācija *4) ― P att. Ierīce ir paredzēta urbšanai bez trieciena metālā, kokā, plastmasā un līdzīgos materiālos un triecienurbšanai betonā, akmenī un līdzīgos materiālos. Ierīce ir arī piemērota vītņu veidošanai un skrūvēšanai (neattiecas uz SB 850-2). Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Ir jāievēro vispārpieņemtie negadījumu novēršanas noteikumi un komplektā ar ierīci iekļautā drošības informācija. Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, attēlus un specifikācijas, kas iekļautas komplektā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskam triecienam vai nopietnam savainojumam. Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsaucei. Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. 4.1 Drošības instrukcijas visa veida darbiem a) Veicot triecienurbšanu, izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Ilgstoša spēcīga trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu. b) Izmantojiet papildrokturi, ja tas ir iekļauts komplektācijā. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. c) Pirms lietošanas cieši satveriet ierīci. Šī ierīce rada augstu griezes momentu. Ja darba laikā netiks nodrošināta cieša ierīces satveršana, tas var izraisīt vadības zudumu un nopietnas traumas. d) Ja veicamo darbu laikā pastāv risks ar urbi vai skrūvi pāršķelt slēptus elektriskos vadus vai pašas ierīces strāvas vadu, satveriet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu. 4.2 Uz darbu ar garajiem urbjiem attiecināmās drošības instrukcijas: a) Nekādā gadījumā nepārsniedziet maksimāli atļauto urbja darba ātrumu. Pārsniedzot šo ātrumu un ļaujot urbim darboties tukšgaitā, kad tas nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, urbis var saliekties, tādējādi radot risku gūt miesas bojājumus. b) Darbu vienmēr uzsāciet ar mazu darba ātrumu un tikai tad, kad urbja gals saskaras ar apstrādājamo materiālu. Pārsniedzot šo ātrumu un ļaujot urbim darboties tukšgaitā, kad tas nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, urbis var saliekties, tādējādi radot risku gūt miesas bojājumus. c) Piemērojiet spiedienu vienīgi tad, kad urbis ir novietots taisnā līnijā pret spīļpatronu, un nekādā gadījumā nepiemērojiet pārmērīgu spiedienu. Urbji var saliekties, kā rezultātā tie var salūzt un operators var zaudēt ierīces vadību, tādējādi gūstot traumas. 4.3 Papildu drošības instrukcijas Pirms ierīces regulēšanas vai apkopes atvienojiet to no strāvas avota. Izvairieties no ierīces nejaušas iedarbināšanas: vienmēr iestatiet ierīces slēdzi izslēgtā pozīcijā, ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla vai ir noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums. Pārliecinieties (piemēram, izmantojot metāla detektoru), ka vietā, kur tiks veikts darbs, izmantojot šo elektroinstrumentu, nav elektrisko vadu un gāzes vai ūdens cauruļu. Nelieli apstrādājamie materiāli ir jānofiksē (piem., iespiediet skrūvspīlēs vai nofiksējiet pie darbgalda ar skrūviespīlētāju) tā, lai urbšanas laikā urbis tos nevarētu izkustināt. Netuviniet rokas rotējošajam piederumam! Atgriezumus un tamlīdzīgus materiālus drīkst notīrīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Metabo S-automatic drošības sajūgs. Ja aktivizējas drošības sajūgs, nekavējoties izslēdziet ierīci! Ja darbinstruments iesprūst vai ieķīlējas, tiek apturēta elektroenerģijas padeve motoram. Tā kā var rasties liels pretspēks, vienmēr turiet ierīci ar abām rokām aiz nodrošinātajiem rokturiem, ieņemiet stabilu stāju un koncentrējieties uz veicamo darbu. Metabo S-automatic drošības sajūgu nedrīkst izmantot griezes momenta kontrolēšanai. Ievērojiet piesardzību, skrūvējot skrūves cietos materiālos (skrūvējot skrūves ar metrisko vai collu 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašās drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 97 vītni tēraudā)! Skrūves galviņa var tikt norauta vai arī uz rokturi var iedarboties liels pretspēks. Putekļu iedarbības samazināšana: BRĪDINĀJUMS! - Atsevišķi putekļi, kas veidojas, slīpējot ar smilšpapīru, zāģējot, slīpējot, urbjot un veicot citus darbus, satur ķīmiskas vielas, par kurām ir zināms, ka tās ir kancerogēnas, var izraisīt iedzimtas anomālijas vai kaitēt reproduktīvajai sistēmai. Daži šo ķīmisko vielu piemēri: - svins no svinu saturoša pārklājuma, - minerālvielas saturoši putekļi no būvķieģeļiem, cementa un citiem būvniecības materiāliem un - arsēns un hroms no ķīmiski apstrādāta kokmateriāla. Risku līmenis atšķiras atkarībā no slodzes, proti, atkarībā no tā, cik bieži veicat attiecīgos darbus. Lai mazinātu slodzi, ko izraisa attiecīgās ķīmiskās vielas: vienmēr strādājiet labi ventilētās vietās un valkājiet apstiprinātus individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, pretputekļu maskas, kas ir īpaši paredzētas mikroskopisku daļiņu izfiltrēšanai. Tas attiecas uz putekļiem no citiem darba materiāliem, piemēram, atsevišķiem koksnes veidiem (piemēram, ozola vai dižskābārža putekļi), metāliem, azbesta. Citas zināmas slimības ir, piemēram, alerģiskas reacijas, elpceļu slimības. Nepieļaujiet putekļu iekļūšanu organismā. Ievērojiet atbilstošās direktīvas un valsts noteikumus attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības, utilizācijas noteikumus). Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci. Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: - nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; - izmantojiet skaidu/putekļu savākšanas ierīci un/ vai gaisa attīrītājus; - nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. - Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Attēli ir pieejami šīs lietošanas instrukcijas sākumā. Simbolu skaidrojums: Urbšana Triecienurbšana Kustības virziens Skrūvēšana Lēnām Ātri A att. 1 Slēdzis ātrumu pārslēgšanai 2 Papildrokturis/papildrokturis ar vibrāciju slāpētāju * 3 Urbšanas dziļuma ierobežotājs 4 Spīļpatrona ar zobvainagu * 5 Bezatslēgas spīļpatrona Futuro Plus * 6 Bezatslēgas spīļpatrona Futuro Top * 7 Slīdslēdzis (beztrieciena urbšanas/ triecienurbšanas funkcijas pārslēgšanai) 8 Īkšķrats ātruma iepriekšiestatīšanai * 9 Īkšķrats impulsa funkcijai * 10 Elektroniskās sistēmas signāla indikators * 11 Rotācijas selektorslēdzis * 12 Fiksācijas poga nepārtrauktai darbībai 13 Palaidējslēdzis 14 Rokturis (satveršanas virsma) * atkarībā no modeļa Pirms pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka strāvas sprieguma un frekvences nominālās vērtības, kas norādītas uz uzlīmes, atbilst elektroenerģijas padevei. Strāvas padevē vienmēr uzstādiet jaudas slēdzi, kura maksimālā nostrādes strāva ir 30 mA. Pārliecinieties, ka spīļpatrona ir droši nofiksējusies: pēc pirmās urbšanas reizes (pulksteņrādītāju kustības virzienā) ar skrūvgriezi stingri pievelciet drošības skrūvi urbjmašīnas spīļpatronas iekšpusē (ja tāda ir uzstādīta/atkarībā no modeļa). Uzmanību! Kreisā vītne! 7.1 Papildroktura (2) montāža B att. Drošības apsvērumu dēļ vienmēr izmantojiet komplektācijā ietilpstošo papildrokturi. Uzstādiet papildrokturi, cieši to pieskrūvējot. 8.1 Urbšanas dziļuma ierobežotāja iestatīšana C att. 8.2 Rotācijas virziena iestatīšana, drošas transportēšanas režīma (ieslēgšanās bloķēšana) iestatīšana D att. Neizmantojiet rotācijas selektorslēdzi (11), līdz motors nav pilnībā apstājies. 8.3 Urbšanas, triecienurbšanas funkcijas iestatīšana E att. Triecienurbšana un beztrieciena urbšana ir jāveic vienīgi pulksteņrādītāju kustības virzienā. 5. Attēli 6. Pārskats 7. Ievade ekspluatācijā 8. Lietošana
Lapa: 3
LATVISKI lv 98 8.4 Ātruma iestatīšana F att. Ātrumu ar slēdzi (1) mainiet tikai tad, kad ierīcei samazinās apgriezieni (mainot ātrumu, varat ierīci arī izslēgt un pēc tam atkal ieslēgt). 8.5 Impulsa funkcijas iestatīšana G att. = nepārtraukti aktivizēta impulsa funkcija cieši nofiksējušos (pat ar bojātām galvām) skrūvju ieskrūvēšanai/izskrūvēšanai. Lai nodrošinātu tīru urbšanu flīzēs, alumīnijā un citos materiālos bez centrēšanas punktsišanas. 8.6 Ātruma iepriekšiestatīšana H att. Ieteicamos urbšanas ātrumus skatiet tabulā. 8.7 Ieslēgšana/izslēgšana Ieslēgšana, ātruma iestatīšana A att.: piespiediet (13) palaidējslēdzi. Lai izslēgtu, atlaidiet palaidējslēdzi. Nepārtrauktas darbības režīms A att.: turot piespiestu palaidējslēdzi (13), piespiediet fiksācijas pogu (12) un atlaidiet palaidējslēdzi. Lai izslēgtu, vēlreiz piespiediet un atlaidiet palaidējslēdzi (13). Ilgstošas darbības režīma gadījumā mašīna turpinās darboties, ja būs izkritusi no rokām. Tādēļ mašīna vienmēr satverama ar abām rokām pie attiecīgajiem rokturiem, ir jāieņem drošs ķermeņa stāvoklis un jākoncentrējas darbam. 8.8 Darbinstrumenta nomaiņa bezatslēgas spīļpatronas Futuro Top gadījumā (6) I att. Darbinstrumenta iespīlēšana: stingri pagrieziet uzmavu līdz atdurei. 8.9 Darbinstrumenta nomaiņa bezatslēgas spīļpatronas Futuro Plus gadījumā (5) J att. Skaņa, kas var būt dzirdama pēc urbjmašīnas spīļpatronas (atkarībā no aprīkojuma) atvēršanas tiek pārtraukta, pagriežot uzmavu pretējā virzienā. Ja spīļpatrona ir ārkārtīgi cieši nofiksēta: pieturiet spīļpatronu aiz tās gala, izmantojot vaļējo uzgriežņu atslēgu un stingri pagrieziet uzmavu bultiņas -1- virzienā. Piederuma iespīlēšana: - ievietojiet piederumu -2- līdz atdurei. - Ar vienu roku cieši pieturiet sprostgredzenu (atkarībā no aprīkojuma). - Grieziet uzmavu virzienā -3-, līdz tiek pārvarēta jebkāda jūtamā mehāniskā pretestība. - Uzmanību! Darbinstruments vēl nav iespīlēts! Turpiniet griezt uzmavu (griešanās laikā jābūt dzirdamiem klikšķiem), līdz to vairs nevar pagriezt tālāk — tikai tagad darbinstruments ir droši nostiprināts. Ja darbinstrumenta kājiņas materiāls ir salīdzinoši mīksts, pēc neilga urbšanas perioda var būt vajadzīga pievilkšana. 8.10 Darbinstrumenta nomaiņa spīļpatronas ar zobvainagu gadījumā (4) K att. 8.11 Spīļpatronas atvienošana (skrūvju skrūvēšanai bez uzstādītas spīļpatronas vai uzgaļu izmantošanai) L, M vai N att. Piezīme M un N att.: palaidiet vaļīgāk, viegli uzsitot ar gumijas āmuru, kā norādīts, un atskrūvējiet. Piezīme: ja ir pievienota spīļuzmava (pasūtījuma Nr. 6.31281), sešstūrveida ligzdā ievietotais skrūvgrieža uzgalis tiks noturēts tam paredzētajā vietā. Bezatslēgas spīļpatronas tīrīšana. Pēc ilgstošas lietošanas turiet spīļpatronu vertikāli ar atveri uz leju un vairākas reizes pilnībā atveriet un aizveriet to. No atveres izbirs tur uzkrājušies putekļi. Ieteicams regulāri apstrādāt spīles un spīļu atveres ar tīrīšanas aerosolu. Elektroniskās sistēmas signāla indikators (10): Ātri mirgo — aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S, SBE 1000-2) Kad pēc strāvas padeves pārrāvuma tiek atjaunota strāvas padeve, ierīce, kas joprojām ir ieslēgta, drošības apsvērumu dēļ automātiski neieslēgsies. Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Lēni mirgo — oglekļa sukas ir nodilušas (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) Oglekļa sukas ir gandrīz nodilušas. Ja sukas būs pilnībā nodilušas, ierīce automātiski izslēgsies. Suku nomaiņu ir jāveic klientu apkalpošanas remontdarbnīcā. Nepārtraukti izgaismojas — pārslodze (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) Ja ierīce tiek ilgu laiku pārslogota, tiek samazināta strāvas padeve, lai novērstu turpmāku motora pārkaršanu. Ļaut mašīnai darboties tukšgaitā, līdz tā ir atdzisusi’ un nodziest elektroniskās sistēmas signāla indikators. Izmantojiet tikai Metabo oriģinālos piederumus. Lietojiet tikai piederumus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. Droši uzmontēt piederumus. Ja ierīce tiek darbināta turētājā: droši nostipriniet ierīci. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai galvenajā katalogā. Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektriķi! 9. Tīrīšana, apkope 10. Problēmu novēršana 11. Piederumi 12. Remonts
Lapa: 4
LATVISKI lv 99 Bojātu strāvas kabeli drīkst nomainīt vienīgi pret īpaši izstrādātu, oriģinālu Metabo strāvas kabeli, kas pieejams vienīgi Metabo servisa centrā. Ja Jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo apkalpošanas centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Attiecas tikai uz ES valstīm: nekādā gadījumā neatbrīvojieties no elektriskajām ierīcēm kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu un tās īstenošanu dalībvalstu likumdošanas sistēmās nolietoti elektriskie instrumenti ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai pārstrādei otrreizējo izejvielu iegūšanai. O att. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. P1 =nominālā ieejas jauda P2 =nominālā izejas jauda n1* =ātrums tukšgaitā n2* =ātrums noslodzē ø max =maks. urbja diametrs s max =maks. triecienu skaits b =spīļpatronas atvēruma diapazons G =urbja vārpstas vītne H =urbja vārpsta ar sešstūrveida ligzdu m =svars D =iespīlēšanas atveres diametrs Mērītās vērtības noteiktas atbilstoši EN 62841. Iekārtas aizsardzības klase — II ~ maiņstrāva Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). * Lielas jaudas, augstas frekvences izraisīti traucējumi var radīt ātruma svārstības. Svārstības tiek novērstas, tiklīdz tiek novērsti traucējumi. Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 62841: ah, ID =vibrāciju emisijas vērtība (triecienurbšana betonā) ah, D =vibrāciju emisijas vērtība (urbšana metālā) Kh,ID,Kh,D=kļūdas koeficients (vibrācija) A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA =skaņas spiediena līmenis LWA =skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 13. Vides aizsardzība 14. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Urbjmašīnas
Modelis/nosaukums:
SB 850-2
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Ungāru Valoda, Ukraiņu, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Armēņu, Kazahs