KHE 2860 Quick rokasgrāmata
Metabo KHE 2860 Quick rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo KHE 2860 Quick, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 100 lapas.

PDF 100 1.1mb

Skatīt Metabo KHE 2860 Quick rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo KHE 2860 Quick, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo KHE 2860 Quick rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo KHE 2860 Quick pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo KHE 2860 Quick

Lapa: 1
LATVISKI lv 90 Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šīs triecienurbjmašīnas un drupinātājveseri, kas ir identificēti pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu *2) un standartu *3) attiecīgajām prasībām. Tehniskos dokumentus *4) skatiet 3. lappusē. Triecienurbjmašīnas un drupinātājveseri, izmantojot atbilstošu piederumu, ir piemēroti darbam ar triecienurbjiem un kaltiem betonā, akmenī u.c. līdzīgos materiālos, savukārt izmantojot kroņurbi — ķieģeļiem un tamlīdzīgiem materiāliem, kā arī piemēroti urbšanai metālā, kokmateriālā u.c materiālos bez trieciendarbības, un skrūvju skrūvēšanai. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies elektroinstrumenta nepareizas ekspluatācijas rezultātā. Ir jāievēro vispārpieņemtie negadījumu novēršanas noteikumi un komplektā ar ierīci iekļautā drošības informācija. Lai pasargātu sevi un elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un instrukcijas. Visu drošības brīdinājumu un instrukciju neievērošanas gadījumā tiek radīts risks saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt aizdegšanos un/vai gūt nopietnas traumas. Saglabājiet visus drošības norādījumus un informāciju, lai to varētu izmantot turpmākai atsaucei. Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Ilgstoša spēcīga trokšņa ietekme var izraisīt dzirdes zudumu. Izmantojiet papildrokturi, ja tas ir iekļauts komplektācijā. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. Ja veicamo darbu laikā pastāv risks pāršķelt slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrobarošanas vadu, turiet elektrisko instrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja notiks saskare ar vadu, kas atrodas zem sprieguma, elektroinstrumenta neizolētās metāla daļas arī var nonākt zem sprieguma un lietotājs var saņemt elektriskās strāvas triecienu. Strādājiet tikai tad, kad ir pareizi uzstādīts papildrokturis. Vienmēr ar abām rokām satveriet ierīci aiz īpaši tam paredzētiem rokturiem, ieņemiet stabilu stāju un koncentrējaties uz veicamo darbu. Strādājot ar šo instrumentu, vienmēr izmantojiet aizsargbrilles, darba cimdus un izturīgus apavus! Pārliecinieties (piemēram, izmantojot metāla detektoru), ka vietā, kur tiks veikts darbs, izmantojot šo elektroinstrumentu, nav elektrisko vadu un gāzes vai ūdens cauruļu. Ja aktivizējas drošības sajūgs, nekavējoties izslēdziet ierīci! Nepieskarieties rotējošajam piederumam! Nostipriniet apstrādājamo materiālu, piemēram, ar spīlēm, lai novērstu tā slīdēšanu vai pagriešanos. Atgriezumus un tamlīdzīgus materiālus drīkst notīrīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta. Ievērojiet piesardzību, skrūvējot skrūves cietos materiālos (skrūvējot skrūves ar metrisko vai collu vītni tēraudā)! Skrūves galviņa var tikt norauta vai arī uz rokturi var iedarboties liels pretspēks. Pirms ierīces regulēšanas, tehniskās apkopes, tīrīšanas vai piederumu nomaiņas atvienojiet to no strāvas tīkla. Izvairieties no ierīces nejaušas iedarbināšanas: vienmēr iestatiet ierīces slēdzi izslēgtā pozīcijā, ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla vai ir noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums. Bojātu vai saplaisājušu papildu rokturi ir nepieciešams nomainīt. Nekādā gadījumā neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts papildrokturis. Drošības sajūgs: ja darbinstruments iesprūst vai ieķīlējas, tiek apturēta elektroenerģijas padeve motoram. Tā kā var rasties liels pretspēks, vienmēr turiet ierīci ar abām rokām aiz nodrošinātajiem rokturiem, ieņemiet stabilu stāju un koncentrējieties uz veicamo darbu. Putekļu iedarbības samazināšana: BRĪDINĀJUMS! - Atsevišķi putekļi, kas veidojas, slīpējot ar smilšpapīru, zāģējot, slīpējot, urbjot un veicot citus darbus, satur ķīmiskas vielas, par kurām ir zināms, ka tās ir kancerogēnas, var izraisīt iedzimtas anomālijas vai kaitēt reproduktīvajai sistēmai. Daži šo ķīmisko vielu piemēri: - svins no svinu saturoša pārklājuma, - minerālvielas saturoši putekļi no būvķieģeļiem, cementa un citiem būvniecības materiāliem un - arsēns un hroms no ķīmiski apstrādāta kokmateriāla. Risku līmenis atšķiras atkarībā no slodzes, proti, atkarībā no tā, cik bieži veicat attiecīgos darbus. Lai mazinātu slodzi, ko izraisa attiecīgās ķīmiskās vielas: vienmēr strādājiet labi ventilētās vietās un Instrukcijas oriģinālvalodā 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašās drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 91 valkājiet apstiprinātus individuālās aizsardzības līdzekļus, piemēram, pretputekļu maskas, kas ir īpaši paredzētas mikroskopisku daļiņu izfiltrēšanai. Tas attiecas uz putekļiem no citiem darba materiāliem, piemēram, atsevišķiem koksnes veidiem (piemēram, ozola vai dižskābārža putekļi), metāliem, azbesta. Citas zināmas slimības ir, piemēram, alerģiskas reacijas, elpceļu slimības. Nepieļaujiet putekļu iekļūšanu organismā. Ievērojiet atbilstošās direktīvas un valsts noteikumus attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības, utilizācijas noteikumus). Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. Izmantojiet konkrētam darbam piemērotus piederumus. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. Izmantojiet piemērotu putekļu savākšanas ierīci. Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: - nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; - izmantojiet skaidu/putekļu savākšanas ierīci un/ vai gaisa attīrītājus; - nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. - Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Skat. 2. lappusi. 1 Trieciendarbības spīļpatrona 2 Darbinstrumenta fiksators 3 Spīļpatronas fiksators 4 Bezatslēgas spīļpatrona * 5 Bezatslēgas spīļpatronas uzmava * 6 Vārpsta 7 Papildrokturis 8 Urbšanas dziļuma ierobežotājs 9 Fiksators 10 Slēdzis (darba režīma maiņai) 11 Elektroniskās sistēmas signāla indikators * 12 Īkšķrats ātruma iepriekšiestatīšanai * 13 Rotācijas selektorslēdzis 14 Fiksācijas poga 15 Palaidējslēdzis * atkarībā no aprīkojuma / nav iekļauts piegādes komplektācijā Pirms pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka strāvas sprieguma un frekvences nominālās vērtības, kas norādītas uz uzlīmes, atbilst elektroenerģijas padevei. Strāvas padevē vienmēr uzstādiet jaudas slēdzi, kura maksimālā nostrādes strāva ir 30 mA. 6.1 Papildroktura montāža Drošības apsvērumu dēļ vienmēr izmantojiet komplektācijā ietilpstošo papildrokturi. Atveriet spīļgredzenu, pagriežot papildrokturi (7) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Iebīdiet papildrokturi ierīces iespīlēšanas atverē. Ievietojiet urbšanas dziļuma ierobežotāju (8). Cieši nostipriniet papildrokturi leņķī, kāds nepieciešams veicamajam darbam. 7.1 Urbšanas dziļuma ierobežotāja regulēšana Atlaidiet vaļīgāk papildrokturi (7). Iestatiet urbšanas dziļuma ierobežotāju (8) vēlamajam urbšanas dziļumam un no jauna pievelciet papildrokturi (7). 7.2 Ieslēgšana/izslēgšana Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet palaidējslēdzi (15). Ātrumu var mainīt, piespiežot palaidējslēdzi. UHEV 2860-2 Quick: pateicoties elektroniskajai laidenās palaides sistēmai, ierīce pakāpeniski sasniedz maksimālo ātrumu. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, palaidējslēdzi iespējams nofiksēt, izmantojot fiksācijas pogu (14). Piespiediet palaidējslēdzi atkārtoti, lai izslēgtu ierīci. Ilgstošas darbības režīma gadījumā mašīna turpinās darboties, ja būs izkritusi no rokām. Tādēļ mašīna vienmēr satverama ar abām rokām pie attiecīgajiem rokturiem, ir jāieņem drošs ķermeņa stāvoklis un jākoncentrējas darbam. 7.3 Ātruma iepriekšiestatīšana (vienīgi modelim UHE...) Iestatiet optimālo ātrumu atbilstoši pielietojuma veidam, izmantojot īkšķratu (12). 7.4 Darbības režīma atlase Piespiediet fiksatoru (9) un pagrieziet slēdzi (10). Triecienurbšana (atlasiet tikai tad, kad izmantojat trieciendarbības spīļpatronu (1)) Kalšana (atlasiet tikai tad, kad izmantojat trieciendarbības spīļpatronu (1)) Kalšanas pozīcijas iestatīšana Šajā režīmā pagrieziet kaltu vēlamajā pozīcijā. Tad atlasiet „Kalšana”, lai nofiksētu kaltu un novērstu tā griešanos. Vienīgi modelim KHE...: Urbšana (augsts griezes moments) 5. Pārskats 6. Ievade ekspluatācijā 7. Lietošana
Lapa: 3
LATVISKI lv 92 Vienīgi modelim UHE ...: Urbšana 1. ātrumā (augsts griezes moments) Vienīgi modelim UHE ...: Urbšana 2. ātrumā (liels ātrums) Kad kalts ir nostiprināts, darbiniet ierīci tikai kalšanas režīmā . Elektroinstrumentu ar uzstādītu kaltu nekādā gadījumā neizmantojiet kā sviru. 7.5 Rotācijas virziena atlase Neizmantojiet rotācijas selektorslēdzi (13), līdz motors nav pilnībā apstājies. Rotācijas virziena atlase: R = iestatījums rotācijai pulksteņrādītāju kustības virzienā (standarta urbšanai, triecienurbšanai, skrūvju ieskrūvēšanai) L = iestatījums rotācijai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (skrūvju izskrūvēšanai) 7.6 Spīļpatronas nomaiņa Pārliecinieties, ka vārpsta (6) ir tīra, kad veicat spīļpatronas nomaiņu. Uzklājiet uz vārpstas plānu smērvielas slāni. (Specializēta smērviela: pasūtījums Nr. 6.31800). Montējiet tikai komplektācijā iekļauto Metabo spīļpatronu. Spīļpatronas atvienošana Skat. 2. lpp., C att. - Pagrieziet spīļpatronas fiksatoru (3) bultas virzienā līdz atdurei (a) un atvienojiet spīļpatronu (b). Spīļpatronas nomaiņa Skat. 2. lpp., D att. - Uzstādiet spīļpatronu uz vārpstas (6) (a). - Pagrieziet spīļpatronas fiksatoru (3) bultas virzienā (b), līdz spīļpatronu var pilnībā uzstumt uz vārpstas, un atbrīvojiet spīļpatronas fiksatoru. - Pārliecinieties, ka spīļpatrona ir pareizi nopozicionēta. Piezīme: lai novērstu vārpstas griešanos spīļpatronas nomaiņas laikā, iestatiet slēdzi (10) kalšanas režīmā. 7.7 Darbinstrumenta nomaiņa trieciendarbības spīļpatronā Pirms nostiprināšanas notīriet darbinstrumenta kājiņu un uzklājiet specializēto smērvielu (pasūtījums Nr. 6.31800)! Izmantojiet tikai SDS-Plus darbinstrumentus! Darbinstrumenta uzstādīšana - Pagrieziet darbinstrumentu un ievietojiet, līdz tas nofiksējas. Darbinstruments nofiksējas automātiski. Darbinstrumenta atvienošana Skat. 2. lpp., A att. - Pavelciet instrumenta fiksatoru (2) atpakaļ bultiņas norādītajā virzienā (a) un atvienojiet darbinstrumentu (b). 7.8 Darbinstrumenta nomaiņa bezatslēgas spīļpatronas gadījumā (atkarībā no aprīkojuma) Izmantojiet bezatslēgas spīļpatronu, veicot urbšanu bez trieciendarbības metālā, kokmateriālā u.c., kā arī skrūvju skrūvēšanai. Darbinstrumenta iespīlēšana (skat. 2. lpp., B att.) Pagrieziet uzmavu (5) „AUF, RELEASE” (vaļā) virzienā (a). Ievietojiet darbinstrumentu līdz atdurei (b) un pagrieziet uzmavu pretējā virzienā, līdz tiek pārvarēta jebkāda jūtamā mehāniskā pretestība (c). Uzmanību! Darbinstruments vēl nav iespīlēts! Turpiniet stingri griezt uzmavu (griešanas laikā jābūt dzirdamiem klikšķiem), līdz to vairs nevar pagriezt tālāk — tikai tagad darbinstruments ir droši nostiprināts. Piezīme. Krakšķi, kas varētu atskanēt pēc spīļpatronas (atkarībā no aprīkojuma) atvēršanas var novērst, pagriežot uzmavu pretējā virzienā. Ja darbinstrumenta kājiņas materiāls ir salīdzinoši mīksts, pēc neilga urbšanas perioda var būt vajadzīga pievilkšana. Vienmēr saglabājiet vārpstu (6) tīru un nedaudz ieziestu ar smērvielu. (Specializēta smērviela: pasūtījums Nr. 6.31800) Bezatslēgas spīļpatronas (4) tīrīšana Pēc ilgstošas lietošanas turiet spīļpatronu vertikāli ar atveri uz leju un vairākas reizes pilnībā atveriet un aizveriet to. No atveres izbirs tur uzkrājušies putekļi. Ieteicams regulāri apstrādāt spīles un spīļu atveres ar tīrīšanas aerosolu. Ventilācijas atveres Ierīces ventilācijas atveres ir periodiski jātīra. Ja palaidējslēdzi (15) nevar piespiest, pārbaudiet vai rotācijas selektorslēdzis (13) pilnībā atrodas pozīcijā R (pa labi) vai L (pa kreisi). Elektroniskās sistēmas signāla indikators (11) - Ātri mirgo — aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos Kad pēc strāvas padeves pārrāvuma tiek atjaunota strāvas padeve, ierīce, kas joprojām ir ieslēgta, drošības apsvērumu dēļ automātiski neieslēgsies. Lai turpinātu izmantot ierīci, izslēdziet to un pēc tam atkal ieslēdziet. f Izmantojiet tikai Metabo oriģinālos piederumus. Lietojiet tikai piederumus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. Droši uzmontēt piederumus. Ja ierīce tiek darbināta turētājā: droši nostipriniet ierīci. Kontroles zaudēšana var izraisīt savainojumus. 8. Tehniskā apkope un tīrīšana 9. Problēmu novēršana 10. Piederumi
Lapa: 4
LATVISKI lv 93 Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai katalogā. Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt TIKAI kvalificēti elektriķi! Ja Jūsu Metabo elektroinstrumentam nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo apkalpošanas centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Attiecas tikai uz ES valstīm: nekādā gadījumā neatbrīvojieties no elektriskajām ierīcēm kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu un tās īstenošanu dalībvalstu likumdošanas sistēmās nolietoti elektriskie instrumenti ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai pārstrādei otrreizējo izejvielu iegūšanai. f 3. lappusē norādīto specifikāciju paskaidrojumi. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. P1 = nominālā ieejas jauda P2 = nominālā izejas jauda n1 = ātrums tukšgaitā n2 = ātrums noslodzē ømax = maks. urbja diametrs smax = maks. triecienu skaits W = viena trieciena spēks S = trieciena sniegums b = spīļpatronas iespīlēšanas diapazons m = svars bez strāvas kabeļa D = iespīlēšanas atveres diametrs Mērītās vērtības noteiktas atbilstoši EN 60745. Iekārtas aizsardzības klase — II ~ maiņstrāva Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa), noteikta saskaņā ar EN 60745: ah, HD = vibrāciju emisijas vērtība (triecienurbšana betonā) ah, Cheq = vibrāciju emisijas vērtība (kalšana) ah, D = vibrāciju emisijas vērtība (urbšana metālā) Kh,HD/Cheq/D = kļūdas koeficients (vibrācija) A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA = skaņas spiediena līmenis LWA = skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients Darbības laikā trokšņa līmenis var pārsniegt 80 dB(A). Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 11. Remonts 12. Vides aizsardzība 13. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Urbjmašīnas
Modelis/nosaukums:
KHE 2860 Quick
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Ungāru Valoda, Ukraiņu, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Armēņu, Kazahs