KGS 305 M rokasgrāmata
Metabo KGS 305 M rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo KGS 305 M, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 172 lapas.

PDF 172 1.1mb

Skatīt Metabo KGS 305 M rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo KGS 305 M, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo KGS 305 M rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo KGS 305 M pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo KGS 305 M

Lapa: 1
LATVISKI lv 159 Instrukcijas oriģinālvalodā 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas 4. Īpašas drošības instrukcijas 5. Pārskats 6. Uzstādīšana un transportēšana 7. Iekārtas pārskats 8. Ievade ekspluatācijā 9. Ekspluatācija 10. Kopšana un tehniskā apkope 11. Padomi un ieteikumi 12. Piederumi 13. Remonts 14. Vides aizsardzība 15. Problēmu novēršana 16. Tehniskās specifikācijas Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, paziņojam, ka šie šķērszāģi un leņķzāģi, kas ir identificēti pēc tipa un sērijas numura *1), atbilst visām direktīvu (*2) un standartu (*3) attiecīgajām prasībām. Tehniskos dokumentus *4) skatiet 5. lappusē. Leņķzāģis ir piemērots garengriezumiem un šķērszāģēšanai, diagonāliem griezumiem, slīpiem griezumiem un kombinētiem slīpajiem griezumiem. Turklāt to iespējams izmantot gropju izveidei. Apstrādāt iespējams vienīgi materiālus, kam ir piemērots attiecīgais zāģa asmens (apstiprinātie zāģu asmeņi ir norādīti 12. nodaļā). Ievērojiet apstrādājamā materiāla pieļaujamos izmērus (skat.16. nodaļu). Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kuriem ir apaļš vai neregulāras formas šķērsgriezums (piemēram, malku), jo tos zāģēšanas laikā nav iespējams droši nofiksēt. Zāģējot plānu apstrādājamo materiālu, kas novietots sāniski, lai nodrošinātu drošu padevi, jāizmanto piemērota virzošā detaļa. Jebkāds cits lietošanas veids neatbilst paredzētajam pielietojumam. Iekārtas lietošana nepiemērotiem mērķiem, tās pārveidošana vai tādu detaļu lietošana, kuras nav pārbaudījis un apstiprinājis ražotājs, var izraisīt neparedzamus bojājumus! Lai pasargātu sevi un novērstu elektroinstrumenta bojāšanu, pievērsiet uzmanību visām teksta daļām, kas apzīmētas ar šo simbolu! BRĪDINĀJUMS! Izlasot ekspluatācijas instrukcijas, tiek samazināts traumu gūšanas risks. Šo elektroinstrumentu nododiet tālāk tikai kopā ar šiem dokumentiem. Vispārējie noteikumi elektroinstrumentu drošai lietošanai BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, attēlus un specifikācijas, kas iekļautas komplektā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskam triecienam vai nopietnam savainojumam. Saglabājiet visus drošības noteikumus un instrukcijas turpmākai izmantošanai! Termins „elektroinstruments“ drošības noteikumos attiecas gan uz elektroinstrumentiem, kas darbojas no strāvas tīkla (ar strāvas kabeli), gan arī uz elektroinstrumentiem, kas darbojas no akumulatora (bez strāvas kabeļa). 3.1 Darba vides drošība a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums. b) Nelietojiet elektroinstrumentu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas ugunsnedroši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darba laikā elektroinstruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos. c) Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtnē jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu. 3.2 Elektrodrošība a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai strāvas tīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainīta kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku. b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu. c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu. d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz strāvas kabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no strāvas tīkla kontaktligzdas. Sargājiet strāvas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglojies strāvas kabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam. e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta. Lietojot strāvas kabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu. f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu. 3.3 Personiskā drošība a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu ar elektroinstrumentu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam. b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (respiratoru, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem. c) Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas strāvas tīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to strāvas tīklam laikā, kad elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums. d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu. e) Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās. f) Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet garus matus un drēbes elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties elektroinstrumenta kustīgajās daļās. g) Ja elektroinstrumentam ir paredzēts pieslēgt skaidu/putekļu savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek izmantotas pareizi. Skaidu/putekļu savākšanas ierīču izmantošana var samazināt skaidu/putekļu radīto kaitējumu. h) Nezaudējiet modrību un neignorējiet elektroinstrumenta drošības noteikumus pat tādā gadījumā, ja jūs pēc biežas elektroinstrumenta izmantošanas pārzināt tā darbības principus. Neuzmanīgas rīcības dēļ dažās sekundes daļās var gūt nopietnu savainojumu. 3.4 Elektroinstrumenta lietošana un apkope a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes. b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai, un to nepieciešams remontēt. c) Pirms elektroinstrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā strāvas kabeļa kontaktdakšu no strāvas tīkla vai izņemiet no tā akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos. d) Kad elektroinstruments netiek izmantots, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet instrumentu lietot personām, kuras tam neuzticas un nav lasījušas instrukcijas. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību. e) Apkalpojiet elektroinstrumentus un to piederumus piesardzīgi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi remontētas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots. f) Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus. Rūpīgi kopti griezošie darbinstrumenti, kam ir asas malas, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi. g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, Ņemiet vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām. h) Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvirsmas sausas un tīras, sargājiet tās no eļļas un smērvielām. Slideni rokturi un noturvirsmas traucē efektīvi rīkoties ar elektroinstrumentu un to droši vadīt neparedzētās situācijās. 3.5 Akumulatora elektroinstrumentu lietošana un apkope a) Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotājfirma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var izraisīt uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanos. b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi ražotājfirma. Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai izraisīt elektroinstrumenta un/ vai akumulatora aizdegšanos. c) Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, Saturs 1. Atbilstības deklarācija 2. Paredzētais pielietojums 3. Vispārējas drošības instrukcijas
Lapa: 2
LATVISKI lv 160 skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īsslēgumu. Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam. d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrais elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties vērsieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu. e) Nelietojiet akumulatoru vai elektroinstrumentu, ja tas ir bojāts vai modificēts. Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzētas situācijas, kuru rezultātā var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kā arī var rasties savainojuma risks. f) Neturiet elektroinstrumentu vai akumulatoru uguns tuvumā vai vietā ar augstu temperatūru. Elektroinstrumenta vai akumulatora atrašanās uguns tuvumā vai vietā, kur temperatūra pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu. g) Ievērojiet visas uzlādes instrukcijas un neuzlādējiet akumulatoru vai elektroinstrumentu pie temperatūras, kas atrodas ārpus instrukcijā norādīto pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām. Uzlādējot akumulatoru neatbilstošā veidā vai pie temperatūras, kas atrodas ārpus pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām, tas var tikt bojāts, kā arī var pieaugt aizdegšanās risks. 3.6 Apkalpošana a) Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni. b) Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkalpošanu. Akumulatoru apkalpošanu drīkst veikt tikai ražotājfirma vai pilnvarots servisa speciālists. 3.7 Papildu drošības instrukcijas – Šīs lietošanas instrukcijas ir paredzētas personām, kurām ir pamata tehniskās zināšanas par šeit aprakstītajai iekārtai līdzvērtīgu iekārtu lietošanu. Ja jums iepriekš nav bijusi pieredze darbā ar šādām iekārtām, jums darbs sākotnēji ir jāveic tādas personas uzraudzībā, kurai ir šāda iepriekšēja pieredze. – Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies šo lietošanas instrukciju neievērošanas gadījumā. Šajās lietošanas instrukcijās sniegtā informācija ir apzīmēta atbilstoši tālāk norādītajam. Bīstami! Risks gūt traumas vai radīt kaitējumu apkārtējai videi. Elektriskās strāvas trieciena risks! Risks gūt elektriskās strāvas triecie- na izraisītas traumas. Ievilkšanas/aizķeršanas risks! Risks gūt traumas, kuras izraisa ķer- meņa daļu vai drēbju ievilkšana vai ieķeršanās rotējošajā zāģa asmenī. Uzmanību! Risks radīt materiālus zaudējumus. Piezīme. Papildu informācija. a) Leņķzāģi ir paredzēti koka vai kokam līdzīgu materiālu zāģēšanai, tos nedrīkst izmantot kopā ar abrazīvajiem griezējdiskiem metālisku materiālu, piemēram, stieņu, kāršu, spraišļu u.c. materiālu zāģēšanai. Abrazīvie putekļi nosprosto kustīgās detaļas, piemēram, apakšējo aizsargu. Abrazīvās griešanas laikā radušās dzirksteles apdedzinās apakšējo aizsargu, ieliktni un citas plastmasas detaļas. b) Kad vien iespējams, apstrādājamā materiāla fiksācijai izmantojiet spīles. Balstot apstrādājamo materiālu ar roku, jūsu rokai vienmēr jāatrodas vismaz 100 mm attālumā no jebkuras zāģa asmens puses. Neizmantojiet šo zāģi tādu materiālu zāģēšanai, kuri ir pārāk mazi, lai tos būtu iespējams droši iespīlēt vai turēt ar roku. Ja jūsu roka atrodas pārāk tuvu zāģa asmenim, saskares rezultātā pastāv risks gūt traumas. c) Apstrādājamajam materiālam ir jābūt nekustīgā stāvoklī un iespīlētam vai tas ir jātur piespiests gan pret materiāla aizturi, gan zāģēšanas virsmu. Nekādā gadījumā nevirziet apstrādājamo materiālu asmenī, kā arī neveiciet nenostiprināta apstrādājamā materiāla zāģēšanu. Nenostiprināti vai kustīgi apstrādājamie materiāli var tikt izsviesti lielā ātrumā, radot traumas. d) Virziet zāģa asmeni cauri apstrādājamajam materiālam no augšas uz leju. Nevelciet zāģa asmeni cauri apstrādājamajam materiālam no lejas uz augšu. Lai veiktu griezumu, paceliet zāģa galvu un novietojiet to virs apstrādājamā materiāla bez griezuma veikšanas. Tad ieslēdziet iekārtu, virziet zāģa galvu uz leju un pārzāģējiet apstrādājamo materiālu no augšas uz leju. Veicot griezumu no apakšas uz augšu, zāģa asmens pēc iznākšanas no apstrādājamā materiāla, visticamāk, tiks ar spēku triekts operatora virzienā. e) Nekādā gadījumā nesakrustojiet rokas pāri paredzamajai griezuma līnijai ne zāģa asmens priekšpusē, ne aizmugurē. Apstrādājamā materiāla turēšana ar sakrustotām rokām, t.i., apstrādājamā materiāla labās puses turēšana ar kreiso roku un kreisās puses turēšana ar labo roku, ir ļoti bīstama darbība. f) Asmens darbības laikā nesniedzieties pāri materiāla aizturim. Nekādā gadījumā netuviniet rokas (piemēram, skaidu likvidēšanai) rotējoša zāģa asmenim (no jebkuras asmens puses) tuvāk par 100 mm. Jūs varat neapjaust patieso attālumu no rotējošā zāģa asmens līdz jūsu rokai, tādējādi gūstot nopietnas traumas. g) Pirms zāģēšanas pārbaudiet apstrādājamo materiālu. Ja apstrādājamais materiāls ir izliekts vai sagriezies, iespīlējiet to ar izliekto pusi pret materiāla aizturi. Vienmēr pārliecinieties, ka griezuma līnijas garumā starp apstrādājamo materiālu, materiāla aizturi un zāģēšanas virsmu nav atstarpes. Izliekti vai sagriezušies apstrādājamie materiāli var sagriezties vai pārbīdīties, kā rezultātā rotējošais zāģa asmens darba laikā var iesprūst. Apstrādājamajā materiālā nedrīkst būt naglas vai citi svešķermeņi. h) Neizmantojiet zāģi, kamēr zāģēšanas virsma nav atbrīvota no instrumentiem, koksnes atliekām u.c., izņemot apstrādājamo materiālu. Nelieli gruži vai koksnes atliekas un citi nepiederoši priekšmeti, kas saskaras ar rotējošo asmeni, var tikt izsviesti lielā ātrumā. i) Zāģējiet vienlaicīgi tikai vienu apstrādājamo materiālu. Kopā savienotus vairākus apstrādājamos materiālus nav iespējams pienācīgi iespīlēt vai nostiprināt, tāpēc tie var iespiest zāģa asmeni vai zāģēšanas laikā pārbīdīties. j) Pārliecinieties, ka leņķzāģis pirms lietošanas ir uzstādīts vai novietots uz horizontālas, stingras darba virsmas. Horizontāla un stingra virsma novērš risku, ka leņķzāģis var kļūt nestabils k) Izplānojiet darba gaitu. Nomainot slīpuma vai noliekuma leņķa iestatījumus, katru reizi pārliecinieties, ka regulējamais materiāla aizturis ir iestatīts pareizi, atbalsta apstrādājamo materiālu un netraucē asmens vai drošības sistēmas darbību. Neieslēdzot iekārtu un nenovietojot uz zāģēšanas virsmas apstrādājamo materiālu, veiciet pilnīgu zāģējuma simulāciju, lai pārliecinātos, ka materiāla aizturis netraucēs darbu un netiks sazāģēts. l) Nodrošiniet atbilstošu atbalstu, piemēra, zāģēšanas virsmas pagarinājumus, steķus u.c. apstrādājamajiem materiāliem, kas ir platāki vai garāki par zāģēšanas virsmu. Apstrādājamie materiāli, kas ir garāki vai platāki par iekārtas zāģēšanas virsmu var noliekties, ja tiem nav nodrošināts stingrs atbalsts. Ja zāģētā kokmateriāla vai apstrādājamā materiāla daļa noliecas, tā var pacelt aizsargpārsegu vai nekontrolēti atlēkt no rotējošā asmens. m) Nelūdziet citai personai turēt apstrādājamo materiālu, tādējādi aizstājot zāģēšanas virsmas pagarinājumus vai papildu balstus. Nestabils atbalsts apstrādājamajam materiālam zāģēšanas laikā var izraisīt asmens iesprūšanu. Zāģēšanas laikā apstrādājamais materiāls var arī pārbīdīties, raujot jūs un jūsu palīgu rotējošā asmens virzienā. n) Nozāģēto materiāla daļu nekādā gadījumā nedrīkst piespiest pie rotējošā zāģa asmens. Ierobežotas telpas gadījumā, t.i., ja tiek izmantots ierobežotājbalsts, nozāģētā materiāla daļa var iespiest asmeni, kas savukārt var ar lielu spēku izsviest nozāģēto materiāla daļu. o) Vienmēr izmantojiet spīles vai stiprinājumus, kas paredzēti atbilstoša atbalsta nodrošināšanai apaļiem materiāliem, piemēram, stieņiem vai caurulēm. Stieņi zāģēšanas laikā mēdz griezties, kā dēļ asmens ieķeras materiālā un rauj materiālu un jūsu roku savā virzienā. p) Pirms saskares ar apstrādājamo materiālu ļaujiet zāģa asmenim sasniegt pilnu griešanās ātrumu. Tādējādi tiks novērsts apstrādājamā materiāla izsviešanas risks. q) Ja apstrādājamais materiāls vai asmens iesprūst, izslēdziet leņķzāģi. Nogaidiet, līdz visas kustīgās daļas apstājas, un atvienojiet iekārtu no strāvas avota un/vai atvienojiet akumulatoru. Pēc tam atbrīvojiet iesprūdušo materiālu. Turpinot zāģēt gadījumā, kad ir iesprūdis apstrādājamais materiāls, jūs varat zaudēt leņķzāģa vadību vai sabojāt iekārtu. r) Kad griezums ir pabeigts, pirms nozāģētās materiāla daļas noņemšanas atlaidiet slēdzi, turiet zāģa galvu noliektā stāvoklī un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties. Rokas pietuvināšana rotējošam asmenim ir bīstama. 4.1 Papildu drošības instrukcijas · Lūdzu, ievērojiet arī īpašās drošības instrukcijas, kas sniegtas attiecīgajās nodaļās. · Kad vien nepieciešams, ievērojiet likuma norādes vai normatīvus negadījumu novēršanai. Vispārīgi riski! · Ņemiet vērā apkārtējās vides apstākļus. · Zāģējot garāku materiālu, izmantojiet piemērotus materiāla atbalstus. · Iekārtu drīkst ieslēgt un darbināt tikai tās personas, kas ir iepazinušās ar tās darbības principiem un kuras vienmēr apzinās riskus, kas ir saistīti ar šādu iekārtu lietošanu. Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, drīkst izmantot šo iekārtu tikai profesionālās apmācības ietvaros pasniedzēja pārraudzībā. · Nepiederošām personām, jo īpaši bērniem, jāatrodas ārpus darba zonas. Neļaujiet citām personām pieskarties iekārtai vai strāvas kabelim iekārtas darbības laikā. · Nepieļaujiet zāģa zobu pārkaršanu. · Zāģējot plastmasu, nepieļaujiet materiāla kušanu. Traumu un saspiešanas risks, kuru izraisa kustīgas detaļas! · Nedarbiniet iekārtu, ja nav uzstādīti aizsargi. · Vienmēr ieturiet drošu attālumu no zāģa asmens. Ja nepieciešams, izmantojiet piemērotus padeves palīgrīkus. Lietojot šo iekārtu, ieturiet drošu attālumu no rotējošajām daļām. · Pirms jebkādu materiāla atgriezumu, atlieku u.c. likvidēšanas nogaidiet, līdz ir pilnībā apstājies zāģa asmens. · Zāģējiet tikai tāda izmēra apstrādājamo materiālu, kuru ir iespējams droši turēt zāģēšanas laikā. · Lai nofiksētu apstrādājamo materiālu, izmantojiet iespīlēšanas ierīces vai skrūvspīles. Šīs ierīces nofiksēs apstrādājamo materiālu labāk nekā jūsu roka. · Nemēģiniet apturēt zāģa asmeni, spiežot apstrādājamo materiālu pret asmens sānu daļu. · Pirms regulēšanas, tehniskās apkopes vai remonta darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru. 4. Īpašas drošības instrukcijas
Lapa: 3
LATVISKI lv 161 · Ja iekārta netiek izmantota, atvienojiet to no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru. Sagriešanās risks pastāv arī tad, ja griezējinstruments nerotē! · Nomainot griezējinstrumentus, izmantojiet cimdus. · Uzglabājiet zāģa asmeni tā, lai neviens nevarētu tikt savainots. Zāģa galvas atsitiena risks (zāģa asmens iesprūst apstrādājamajā materiālā, un zāģa galva pēkšņi triecas uz augšu)! · Izvēlieties apstrādājamā materiāla zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni. · Cieši satveriet rokturi. Atsitiena risks ir īpaši augsts, zāģa asmenim virzoties apstrādājamajā materiālā. · Zāģējiet plānu materiālu vai materiālu ar plānām malām tikai ar tādiem zāģa asmeņiem, kuriem ir smalki zobi. · Izmantojiet tikai asus zāģa asmeņus. Nekavējoties nomainiet bojātus zāģa asmeņus. Truliem zāģa zobiem iesprūstot apstrādājamajā materiālā, pastāv paaugstināts atsitiena risks. · Izvairieties no materiāla iestrēgšanas. · Šaubu gadījumā pārbaudiet, vai materiāls nesatur svešķermeņus (piemēram, naglas vai skrūves). · Nekādā gadījumā nezāģējiet vairākus apstrādājamos materiālus vienlaicīgi, kā arī komplektus, kuri sastāv no vairākām atsevišķām daļām. Pastāv risks gūt miesas bojājumus gadījumā, ja atsevišķi priekšmeti nekontrolētā veidā tiek ierauti zāģa asmenī. · Veidojot gropes, nespiediet zāģa asmeni sāniski — izmantojiet iespīlēšanas ierīci. Ievilkšanas/aizķeršanas risks! · Pārliecinieties, ka rotējošās detaļas darba laikā nevar aizķert un ievilkt ķermeņa daļas vai drēbes (aizliegts lietot kaklasaites, cimdus, vaļīgas drēbes; gari mati jānosedz ar matu tīkliņu). · Nekādā gadījumā nezāģējiet apstrādājamos materiālus pie kuriem ir piestiprinātas troses, kabeļi, virves, kabeļi vai stieples vai kuros ietilpst šie priekšmeti. Nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi rada riska situācijas! · Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. · Izmantojiet aizsargbrilles. · Izmantojiet respiratoru. · Izmantojiet piemērotu darba apģērbu. · Izmantojiet neslīdošus apavus. · Veicot darbības ar zāģa asmeņiem un asiem instrumentiem, izmantojiet aizsargcimdus. Pārvietojiet zāģa asmeņus futrālī. Koksnes putekļu ieelpošana rada risku gūt traumas! · Veiciet darbu vienīgi gadījumā, ja zāģim ir uzstādīta piemērota skaidu/putekļu nosūkšanas ierīce. Skaidu/putekļu nosūkšanas ierīcei jāatbilst prasībām, kas norādītas 16. nodaļā. Putekļu iedarbības samazināšana · Daži šī elektroinstrumenta radīto putekļu daļiņu veidi var saturēt ķīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, alerģiskas reakcijas, elpošanas orgānu slimības, iedzimtus defektus vai citas reproduktīvās sistēmas slimības. Daži šādu vielu piemēri ir svins (svinu saturošās krāsās), kokmateriāla apstrādei izmantotās piedevas (hromāts, antiseptiķi), dažas koku sugas (piemēram, ozola vai dižskābaržu putekļi). · Risks, ko rada šo vielu iedarbība, ir atkarīgs no tā, cik ilgi jūs vai klātesošie ir pakļauti šo vielu ietekmei. · Nepieļaujiet šo daļiņu iekļūšanu organismā. · Lai novērstu šo ķīmisko vielu kaitīgo ietekmi uz jūsu organismu: strādājiet labi vēdināmā vietā un izmantojiet apstiprinātu drošības aprīkojumu, piemēram, respiratoru, kas ir īpaši izstrādāts, lai izfiltrētu mikroskopiskas daļiņas. · Ievērojiet atbilstošās direktīvas attiecībā uz materiālu, personālu, pielietošanas veidu un darba vietu (piemēram, arodveselības un darba drošības direktīvas, utilizācijas direktīvas). · Nodrošiniet daļiņu savākšanu avota tuvumā, nepieļaujiet to nokļūšanu apkārtējā vidē. · Izmantojiet komplektācijā iekļauto skaidu/ putekļu savākšanas ierīci un piemērotu skaidu/ putekļu nosūkšanas ierīci. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka vidē nekontrolēti nonāk mazāks daļiņu daudzums. · Putekļu ietekmi palīdzēs samazināt šie pasākumi: – nevērsiet izplūstošo daļiņu un izplūdes gaisa plūsmu pret sevi, klātesošajiem vai putekļu nosēdumiem; – izmantojiet skaidu/putekļu savākšanas ierīci un/vai gaisa attīrītājus; – nodrošiniet labu darba vietas ventilāciju un uzturiet to tīru, izmantojot putekļu sūcēju. Slaucīšana vai pūšana liks putekļiem pacelties gaisā. – Izsūciet aizsargapģērbu ar putekļu sūcēju vai izmazgājiet to. Netīriet apģērbu, nopūšot to ar gaisu, izdauzot vai izsukājot. Pastāv risks, kuru rada iekārtas modifikācijas vai detaļas, kuras nav testējis un pārbaudījis aprīkojuma ražotājs! · Montāžu veiciet atbilstoši šīm instrukcijām. · Izmantojiet tikai aprīkojuma ražotāja apstiprinātas detaļas. Tas īpaši attiecas uz: – zāģa asmeņiem (pasūtījuma numurus skatiet 12. nodaļā „Piederumi”); – drošības ierīcēm; – griezuma lāzeru; – griezuma līnijas apgaismojuma ierīcēm. · Nepārveidojiet nevienu no detaļām. · Nodrošiniet, lai uz zāģa asmens norādītais ātrums sakristu ar ātrumu, kas norādīts uz zāģa. Instrumenta defekti rada riska situācijas! · Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai instruments nav bojāts: pirms instrumenta lietošanas visas drošības ierīces, aizsargi vai nedaudz bojātās detaļas ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tās pilda savas funkcijas pareizi. Pārliecinieties, ka visas kustīgās detaļas darbojas pareizi un neiestrēgst. Visām detaļām ir jābūt pareizi uzstādītām un tām ir jāatbilst visām prasībām, kas ir noteiktas iekārtas ideālai darbībai. · Neizmantojiet bojātus vai saliektus zāģa asmeņus. Pastāv trokšņa radīts risks gūt traumas! · Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus. Apstrādājamo materiālu vai apstrādājamo materiālu daļu iesprūšana rada apdraudējumu! Ja rodas nosprostojums: 1. izslēdziet iekārtu; 2. atvienojiet iekārtu no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru; 3. uzvelciet aizsargcimdus; 4. likvidējiet nosprostojumu, izmantojot piemērotu piederumu. 4.2 Īpašas drošības instrukcijas akumulatora instrumentiem Pirms iekārtas regulēšanas, tehniskās apkopes, tīrīšanas vai piederumu nomaiņas atvienojiet akumulatoru. Neļaujiet akumulatoriem nonākt saskarē ar ūdeni un mitrumu! Neļaujiet akumulatoriem nonākt saskarē ar uguni! Nelietojiet bojātus vai deformētus akumulatorus! Neizjauciet akumulatorus! Nepieskarieties akumulatoru kontaktiem un neradiet īssavienojumu! No bojātiem litija jonu akumulatoriem var izplūst viegli skābs, uzliesmojošs šķidrums! Ja izplūdušais akumulatoru šķidrums nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Ja izplūdušais akumulatoru šķidrums iekļūst acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdeni un nekavējoties vērsieties pie ārsta. 4.3 Uz iekārtas norādītie simboli (atkarībā no modeļa) Izlasiet ekspluatācijas instrukcijas. Nekādā gadījumā neaizskariet ieslēgtu zāģa asmeni ar rokām. Lietojiet aizsargbrilles un dzirdes aizsardzības līdzekļus. Nekādā gadījumā nelietojiet iekārtu mitrās vai slapjās telpās. Lāzera starojums — nelūkojieties gaismas starā. 2. LĀZERA KLASE 4.4 Drošības ierīces Ievelkams asmens aizsargs (6) Ievelkamais asmens aizsargs novērš nejaušu saskari ar zāģa asmeni un skaidu lidošanu visos virzienos. Drošības slēdzis (26) Akumulatora instrumentiem: iekārtu iespējams ieslēgt vienīgi, kad ir aktivizēts drošības slēdzis. Maiņstrāvas instrumentiem: ievelkamais asmens aizsargs atveras, un zāģi ir iespējams nolaist uz leju vienīgi tad, kad ir aktivizēts drošības slēdzis. Materiāla aizturis (25) Materiāla aizturis neļauj zāģēšanas laikā izkustēties apstrādājamajam materiālam. Darba laikā vienmēr ir jābūt uzstādītam materiāla aizturim. Pārliecinieties, ka aiztura papildelements (34) ir iestatīts pareizi, balsta apstrādājamo materiālu un netraucē asmens vai aizsarga darbībai. Nostipriniet, izmantojot fiksācijas skrūvi (35). Slīpo griezumu un kombinēto slīpo griezumu veikšanai nepareizi noregulēts aiztura papildelements (34) var nonākt saskarē ar asmeni un radīt nopietnas traumas. Lai veiktu diagonālus griezumus, nepieciešams pārvietot materiāla aiztura papildelementu (34) pēc tam, kad ir atskrūvētas fiksācijas skrūves (35). Skat. 2. lappusi. Attēli var atšķirties no reālās iekārtas. Tas savukārt nozīmē, ka jūsu iekārtas aprīkojums var atšķirties no attēlos atainotā. 1 Skaidu/putekļu maisa aizslēgs 2 Skaidu/putekļu maiss 3 Skaidu/putekļu nosūkšanas īscaurule 4 Lāzera stara izeja 5 Griezuma līnijas apgaismojums* 6 Ievelkams asmens aizsargs 7 Garuma aizturis* 8 Zāģēšanas virsma 9 Rotējošā platforma 10 Zāģēšanas virsmas starplika 11 Rotējošās platformas bloķēšanas svira 5. Pārskats
Lapa: 4
LATVISKI lv 162 12 Rotējošās platformas pozīciju drošības fiksators 13 Spriegotājierīces fiksācijas skrūve* 14 Galatslēga/galatslēgas glabāšanas fiksators 15 Apstrādājamā materiāla spīles 16 Zāģēšanas virsmas paplašinātājs 17 Zāģēšanas virsmas paplašinātāja fiksācijas skrūve 18 Zāģa asmens fiksators 19 Zāģa rokturis 20 Rokturis* 21 Kabeļa uztīšanas āķis 22 Bloķēšanas svira slīpuma leņķa iestatīšanai 23 Fiksācijas poga (slīpuma leņķa regulēšanai ar +/- 2° soli) 24 Transportēšanas fiksators 25 Materiāla aizturis 26 Drošības slēdzis 27 Zāģa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 28 Griezuma lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 29 Griezuma līnijas apgaismojuma ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis* 30 Akumulatora atvienošanas poga* 31 Uzlādes līmeņa noteikšanas poga* 32 Uzlādes līmeņa un signāla indikators* 33 Akumulators* * atkarībā no modeļa/aprīkojuma Ja nepieciešams, uzstādiet rokturi (20) (atkarībā no modeļa) · Piestipriniet rokturi (20), kā norādīts attēlā. Ja nepieciešams, uzstādiet zāģēšanas virsmas paplašinātāju (16) (atkarībā no modeļa) 1. Izpakojiet labās un kreisās puses zāģēšanas virsmas paplašinātāju. 2. Izskrūvējiet labās un kreisās puses zāģēšanas virsmas paplašinātāju sliežu skrūves (36). 3. Pilnībā iebīdiet zāģēšanas virsmas paplašinātāju sliedes atverēs. Specifisks aprīkojumam: labajā pusē uzstādiet zāģēšanas virsmas paplašinātāju ar salokāmo garuma aizturi (7). 4. Paceliet iekārtu aiz priekšējām kājām, uzmanīgi sasveriet to uz aizmuguri un novietojiet tādā veidā, lai tā nevarētu apgāzties. 5. Atkārtoti pievelciet zāģēšanas virsmas paplašinātāju sliežu skrūves (36). 6. Satveriet iekārtas priekšējās kājas, uzmanīgi sasveriet to uz priekšu un novietojiet uz darba virsmas. 7. Iestatiet vēlamo zāģēšanas virsmas platumu un nofiksējiet paplašinātājus ar fiksācijas skrūvēm (17). Uzstādīšana Lai nodrošinātu drošus darba apstākļus, šī iekārta ir jāuzstāda uz stabilas pamatnes. – Par pamatni var kalpot stingri nostiprināta darba virsma vai darbgalds. – Arī apstrādājot lielākus materiālus, iekārtai ir jāatrodas uz drošas pamatnes. – Gariem apstrādājamajiem materiāliem ir jānodrošina papildu balsts, izmantojot piemērotus piederumus. Piezīme. Lai nodrošinātu iekārtas mobilitāti to iespējams uzstādīt, pieskrūvējot ar skrūvēm, arī uz saplākšņa vai galdnieka plātnes (500 mm x 500 mm (biezumam jābūt vismaz 19 mm). Ekspluatācijas laikā plātne ir jāpiestiprina pie darbagalda ar skrūvspīlēm. 1. Piestipriniet iekārtu pie pamatnes, izmantojot skrūves. 2. Atbrīvojiet transportēšanas fiksatoru (24): nolieciet zāģa galvu nedaudz uz leju un turiet šādā pozīcijā. Izvelciet transportēšanas fiksatoru (24). 3. Paceliet zāģa galvu nedaudz uz augšu. Transportēšana 1. Nolieciet zāģa galvu uz leju un iebīdiet transportēšanas fiksatoru (24). 2. Nostipriniet spriegotājierīci priekšējā pozīcijā, izmantojot fiksācijas skrūvi (13). Uzmanību! Transportēšanas laikā neturiet zāģi aiz aizsargiem. 3. Paceliet iekārtu, turot aiz roktura (20) (atkarībā no aprīkojuma), un pārvietojiet uz nepieciešamo vietu. Iekārtām bez roktura: pilnībā iebīdiet abus zāģēšanas virsmas paplašinātājus (16) un nofiksējiet ar fiksācijas skrūvēm (17). Paceliet iekārtu, turot aiz abiem zāģēšanas virsmas paplašinātājiem (16) , un pārvietojiet uz nepieciešamo vietu. 7.1 Zāģa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (27) Zāģa ieslēgšana: · piespiediet un turiet piespiestu ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi. Zāģa izslēgšana: · atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. 7.2 Griezuma līnijas apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (29) (atkarībā no aprīkojuma) Izmantojiet šo slēdzi, lai ieslēgtu/izslēgtu griezuma līnijas apgaismojumu. Bīstami! Nevērsiet gaismas staru cilvēkiem vai dzīvniekiem acīs. UZMANĪBU! Neskatieties ieslēgtā gaismas avotā. Piezīme. Akumulatora instrumentiem: īsa pārtraukuma laikā griezuma līnijas apgaismojums izslēdzas (miega režīms), bet, atsākot darbu, tas automātiski ieslēdzas atkārtoti. Ilga pārtraukuma gadījumā griezuma līnijas apgaismojums izslēdzas automātiski. Atkārtota ieslēgšana: piespiediet slēdzi (29) . 7.3 Griezuma lāzera ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis (28) Izmantojiet šo slēdzi, lai ieslēgtu/izslēgtu griezuma lāzeru. Griezuma lāzers atzīmē līniju griezuma kreisajā pusē. Veiciet izmēģinājuma griezumu, lai iepazītos ar pozicionēšanu. Bīstami! LĀZERA STARS NELŪKOJIETIES LĀZERA STARĀ 2. LĀZERA KLASE EN 60825-1:2014 P < 1 mW, λ = 650 nm Piezīme. Akumulatora instrumentiem: īsa pārtraukuma laikā griezuma lāzers izslēdzas (miega režīms), bet, atsākot darbu, tas automātiski ieslēdzas atkārtoti. Ilga pārtraukuma gadījumā griezuma lāzers izslēdzas automātiski. Atkārtota ieslēgšana: piespiediet slēdzi (28) . 7.4 Slīpuma leņķa iestatīšana Pēc tam, kad ir atbrīvota bloķēšanas svira (22), zāģi bez ierobežojumiem var noliekt slīpumā no 0° līdz 45° pa vertikāli uz kreiso pusi (39). Regulēšanas laikā piespiediet fiksācijas pogu (23), lai arī iestatītu leņķi līdz 47° pa vertikāli uz kreiso pusi/līdz 2° pa vertikāli uz labo pusi. Bīstami! Lai zāģēšanas laikā slīpuma leņķis neizmainītos, ir jāpievelk grozāmās strēles bloķēšanas svira (22). Jūs varat pielāgot bloķēšanas sviras pozīciju savām vajadzībām: pavelciet bloķēšanas sviru uz āru, pagrieziet to līdz vēlamajai pozīcijai un ļaujiet tai nofiksēties. 7.5 Rotējošā platforma Pēc tam, kad ir atbrīvota bloķēšanas svira (11) un aktivizēts drošības fiksators (12), rotējošo platformu ir iespējams pagriezt par 47° uz kreiso pusi un par 47° uz labo pusi, lai veiktu slīpus griezumus. Šādā veidā tiek regulēts apstrādājamā materiāla vadošās šķautnes zāģēšanas leņķis. Bīstami! Lai zāģēšanas laikā noliekuma leņķis neizmainītos, ir jāpievelk rotējošās platformas bloķēšanas svira (11) (arī nofiksētajās pozīcijās!). 7.6 Spriegotājierīce Izmantojot spriegotājierīci, iespējams zāģēt arī lielāka šķērsgriezuma apstrādājamos materiālus. Spriegotājierīci iespējams izmantot visu veidu griezumiem (taisniem griezumiem, slīpiem griezumiem, liektiem griezumiem un kombinētiem slīpajiem griezumiem, kā arī gropju veidošanai). Ja spriegotājierīce nav nepieciešama, nostipriniet to aizmugures pozīcijā, izmantojot fiksācijas skrūvi (13). 7.7 Griezuma dziļuma ierobežotājs Griezuma dziļuma ierobežotājs (50) kopā ar spriegotājierīci ļauj veidot gropes. Pagrieziet fiksācijas skrūvi un nofiksējiet to ar sprostuzgriezni. Griezuma dziļuma ierobežotāju iespējams deaktivizēt, pabīdot uz aizmuguri atduri (51). 8.1 Skaidu/putekļu maisa vai skaidu/ putekļu nosūkšanas ierīces pievienošana Bīstami! Dažas noteiktas koku sugas (piemēram, dižskābardis, ozols, osis) var izraisīt onkoloģiskās saslimšanas, ja tiek ieelpoti to putekļi. – Izmantojiet vienīgi piemērotu skaidu/putekļu nosūkšanas ierīci vai komplektācijā ietilpstošo skaidu/putekļu maisu. – Papildus tam izmantojiet respiratoru, jo nav iespējams savākt vai nosūkt pilnīgi visus zāģēšanas radītos putekļus. – Regulāri iztukšojiet skaidu/putekļu maisu. Skaidu/putekļu maisa iztukšošanas laikā izmantojiet respiratoru. Komplektācijā ietilpstošā skaidu/putekļu maisa izmantošanas gadījumā: · Pievienojiet skaidu/putekļu maisu (2) skaidu/ putekļu nosūkšanas īscaurulei (3). Pārliecinieties, ka ir aizvērts skaidu/putekļu maisa aizslēgs (1). Skaidu/putekļu nosūkšanas ierīces izmantošanas gadījumā: · izmantojiet atbilstošu adapteri, lai pievienotu skaidu/putekļu nosūkšanas ierīci pie skaidu/ putekļu nosūkšanas īscaurules (skat. 12. nodaļu „Piederumi”); · pārliecinieties, ka skaidu/putekļu nosūkšanas ierīce atbilst prasībām, kas norādītas 16. nodaļā „Tehniskās specifikācijas”; · ievērojiet arī skaidu/putekļu nosūkšanas ierīces lietošanas instrukcijas! 8.2 Apstrādājamā materiāla spīļu uzstādīšana Apstrādājamā materiāla spīles (15) ir iespējams uzstādīt divās pozīcijās. 6. Uzstādīšana un transportēšana 7. Iekārtas pārskats 8. Ievade ekspluatācijā
Lapa: 5
LATVISKI lv 163 – Platiem apstrādājamajiem materiāliem: ievietojiet apstrādājamā materiāla spīles zāģēšanas virsmas aizmugures atverē (37). – Šauriem apstrādājamajiem materiāliem: ievietojiet apstrādājamā materiāla spīles zāģēšanas virsmas priekšējā atverē (38). 8.3 Tikai maiņstrāvas iekārtām Bīstami! Augsts spriegums! Pieslēdziet iekārtu vienīgi tādam strāvas tīklam, kas atbilst šādām prasībām (skatiet arī 16. nodaļu „Tehniskās specifikācijas”): – tīkla spriegums un sistēmas frekvence atbilst spriegumam un frekvencei, kas norādīta iekārtas datu plāksnītē; – tīkla aizsardzību nodrošina automātiskais strāvas padeves pārtraucējs, kura paliekošās strāvas stiprums nepārsniedz 30 mA; – kontaktligzdas ir pareizi ierīkotas, iezemētas un pārbaudītas. · Novietojiet strāvas kabeli tā, lai tas netraucētu darbam un netiktu sabojāts. · Izmantojiet vienīgi pagarinošos kabeļus ar gumijas izolāciju un atbilstošu pievada šķērsgriezumu (3 × 1,5 mm2). · Darbiem, kas tiek veikti ārpus telpām, izmantojiet pagarinošos kabeļus. Strādājot ārpus telpām, izmantojiet vienīgi atbilstoši marķētu kabeļa pagarinātāju, kas paredzēts šādiem mērķiem. · Nepieļaujiet nejaušu iekārtas ieslēgšanos. Pirms ievietojat kontaktdakšu kontaktligzdā pārliecinieties, ka ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir iestatīts izslēgšanas pozīcijā. 8.4 Tikai akumulatora iekārtām · Nepieļaujiet nejaušu iekārtas ieslēgšanos. Pirms akumulatora pievienošanas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta. · Ja iekārta ir bojāta, atvienojiet no tās akumulatoru. Akumulators Uzlādējiet akumulatoru (33) pirms tā lietošanas. Ja samazinās veiktspēja, uzlādējiet akumulatoru. Skatiet Metabo lādētāja lietošanas instrukcijas, lai iepazītos ar akumulatora uzlādes norādījumiem. Litija jonu akumulators „Li-Power, LiHD” ir aprīkots ar uzlādes līmeņa un signāla indikatoru (32): - piespiežot pogu (31), LED ataino uzlādes līmeni; - ja sāk mirgot tikai viena LED diode, akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies un ir jāuzlādē. Litija jonu akumulatoru transportēšana Uz litija jonu akumulatoru transportēšanu attiecas likumi, kas ir saistīti ar bīstamu preču pārvadāšanu (UN 3480 un UN 3481). Uzziniet spēkā esošās specifikācijas, ja vēlaties transportēt litija jonu akumulatorus. Ja nepieciešams, sazinieties ar kravu pārvadātāju. Metabo uzņēmums piedāvā sertificētu iepakojumu. Nosūtiet akumulatoru vienīgi tad, ja korpuss nav bojāts un no tā nenoplūst šķidrums. Pirms iekārtas nosūtīšanas atvienojiet akumulatoru. Nodrošiniet kontaktu aizsardzību pret īssavienojumu (piemēram, pārklājiet tos ar izolējošu lentu). Akumulatora atvienošana un uzstādīšana Atvienošana: piespiediet akumulatora atvienošanas pogu (30) un izvelciet akumulatoru (33) virzienā uz aizmuguri. Uzstādīšana: bīdiet akumulatoru (33), līdz tas nofiksējas tam paredzētajā vietā. · Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai aizsargi ir labā tehniskā stāvoklī. · Ieņemiet pareizu darba pozīciju: – stāvot zāģa vadības pusē; – stāvot zāģa priekšpusē; – stāvot blakus griezuma līnijai. Bīstami! Ja iespējams, nofiksējiet apstrādājamo materiālu, izmantojot apstrādājamā materiāla spīles (15). Saspiešanas risks! Noliecot vai pagriežot zāģa galvu, nekādā gadījumā neaizskariet eņģu zonu vai zonu zem iekārtas! · Noliekšanas laikā stingri turiet zāģa galvu. · Darba laikā izmantojiet: – apstrādājamā materiāla balstus gariem materiāliem — pretējā gadījumā apstrādājamais materiāls pēc zāģēšanas nokritīs no zāģēšanas virsmas; – skaidu/putekļu maisu vai skaidu/putekļu nosūkšanas ierīci. · Zāģējiet tikai tāda izmēra apstrādājamo materiālu, kuru ir iespējams droši turēt zāģēšanas laikā. · Vienmēr turiet apstrādājamo materiālu piespiestu pie zāģēšanas virsmas un neļaujiet tam iesprūst. Nemēģiniet apturēt zāģa asmeni, spiežot apstrādājamo materiālu pret asmens sānu daļu. Nobloķējot zāģa asmeni, pastāv risks gūt traumas. 9.1 Taisni griezumi Zāģēšanas uzsākšanas pozīcija: – transportēšanas fiksators (24) izvilkts uz āru; – zāģa galva pacelta uz augšu; – deaktivizēts griezuma dziļuma ierobežotājs (51); – rotējošā platforma iestatīta 0° pozīcijā, rotējošās platformas bloķēšanas svira (11) pievilkta; – grozāmās strēles noliekuma leņķis attiecībā pret vertikāli ir 0°, noliekuma pozīcijas bloķēšanas svira (22) ir pievilkta; – spriegotājierīce ir iestatīta pašā aizmugurē; – spriegotājierīces fiksācijas skrūve (13) ir atskrūvēta. – Materiāla aiztura (25) pozīcijas iestatīšana: atskrūvējiet fiksācijas skrūvi (35); iestatiet aiztura papildelementa (34) pozīciju tādā veidā, lai apstrādājamajam materiālam būtu nodrošināts vislabākais balsts, un aiztura papildelements netraucētu asmens vai aizsarga darbībai. Nostipriniet pozīciju ar fiksācijas skrūvi (35). Apstrādājamā materiāla zāģēšana: 1. piespiediet apstrādājamo materiālu pie materiāla aiztura un nofiksējiet ar apstrādājamā materiāla spīlēm (15); 2. platiem apstrādājamajiem materiāliem: virziet zāģa galvu uz priekšu (uz operatora pusi) (spriegotājierīce); 3. aktivizējiet drošības slēdzi (26), piespiediet un turiet piespiestu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (27); 4. lēnām nolaidiet zāģa galvu līdz pat pašai lejai, turot aiz roktura, un, ja nepieciešams, virziet uz aizmuguri (prom no operatora); zāģēšanas laikā piespiediet zāģa galvu pie apstrādājamā materiāla tikai tik daudz, lai pārāk nesamazinātos motora ātrums; 5. pārzāģējiet apstrādājamo materiālu vienā gājienā; 6. atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (27) un ļaujiet zāģa galvai lēnām atgriezties augšējā sākuma pozīcijā. 9.2 Slīps griezums Zāģēšanas uzsākšanas pozīcija: – transportēšanas fiksators (24) izvilkts uz āru; – zāģa galva pacelta uz augšu; – deaktivizēts griezuma dziļuma ierobežotājs (51); – grozāmās strēles noliekuma leņķis attiecībā pret vertikāli ir 0°, noliekuma pozīcijas bloķēšanas svira (22) ir pievilkta; – spriegotājierīce ir iestatīta pašā aizmugurē; – spriegotājierīces fiksācijas skrūve (13) ir atskrūvēta. – Materiāla aiztura (25) pozīcijas iestatīšana: atskrūvējiet fiksācijas skrūvi (35); iestatiet aiztura papildelementa (34) pozīciju tādā veidā, lai apstrādājamajam materiālam būtu nodrošināts vislabākais balsts, un aiztura papildelements netraucētu asmens vai aizsarga darbībai. Nostipriniet pozīciju ar fiksācijas skrūvi (35). Apstrādājamā materiāla zāģēšana: 1. atbrīvojiet rotējošās platformas bloķēšanas sviru (11) un atbrīvojiet drošības fiksatoru (12); 2. iestatiet nepieciešamo leņķi; 3. pievelciet rotējošās platformas bloķēšanas sviru (11); 4. zāģējiet apstrādājamo materiālu, kā aprakstīts nodaļā „Taisni griezumi”. 9.3 Diagonāli griezumi Zāģēšanas uzsākšanas pozīcija: – transportēšanas fiksators (24) izvilkts uz āru; – zāģa galva pacelta uz augšu; – deaktivizēts griezuma dziļuma ierobežotājs (51); – rotējošā platforma iestatīta 0° pozīcijā, rotējošās platformas bloķēšanas svira (11) pievilkta; – spriegotājierīces fiksācijas skrūve (13) ir atskrūvēta. – spriegotājierīce ir iestatīta pašā aizmugurē; – Materiāla aiztura (25) pozīcijas iestatīšana: atskrūvējiet fiksācijas skrūvi (35); iestatiet aiztura papildelementa (34) pozīciju tādā veidā, lai apstrādājamajam materiālam būtu nodrošināts vislabākais balsts, un aiztura papildelements netraucētu asmens vai aizsarga darbībai. Nostipriniet pozīciju ar fiksācijas skrūvi (35). Atsevišķu leņķu iestatīšanai var būt nepieciešams atskrūvēt fiksācijas skrūvi (35) un pilnībā izvilkt aiztura papildelementu (34). Atkārtoti pievelciet fiksācijas skrūvi (35). Pēc griešanas pabeigšanas atkārtoti pievienojiet aiztura papildelementu (34) un nostipriniet ar fiksācijas skrūvi (35), lai novērstu pazaudēšanas risku. Apstrādājamā materiāla zāģēšana: 1. atbrīvojiet zāģa aizmugurē esošo bloķēšanas sviru (22), lai iestatītu slīpumu; 2. lēnām nolieciet grozāmo strēli vēlamajā pozīcijā; 3. pievelciet bloķēšanas sviru (22) slīpuma leņķa iestatīšanai; 4. zāģējiet apstrādājamo materiālu, kā aprakstīts nodaļā „Taisni griezumi”. 9.4 Kombinēti slīpie griezumi Piezīme. Kombinētais slīpais griezums ir slīpa griezuma un diagonāla griezuma apvienojums. Tas nozīmē, ka apstrādājamais materiāls tiek zāģēts slīpā leņķī pret aizmugures kontaktvirsmu un slīpā leņķī pret virspusi. Bīstami! Veicot kombinēto slīpo griezumu, zāģa asmens ir daudz atsegtāks ļoti slīpā griešanas leņķa dēļ, radot lielāku risku gūt traumas. Vienmēr ieturiet drošu attālumu no zāģa asmens. Zāģēšanas uzsākšanas pozīcija: – transportēšanas fiksators (24) izvilkts uz āru; – zāģa galva pacelta uz augšu; – deaktivizēts griezuma dziļuma ierobežotājs (51); – rotējošā platforma nofiksēta vēlamajā pozīcijā; – grozāmā strēle noliekta vēlamajā leņķī pret apstrādājamo materiālu un nofiksēta; – spriegotājierīces fiksācijas skrūve (13) ir atskrūvēta. – spriegotājierīce ir iestatīta pašā aizmugurē; – Materiāla aiztura (25) pozīcijas iestatīšana: atskrūvējiet fiksācijas skrūvi (35); iestatiet aiztura papildelementa (34) pozīciju tādā veidā, lai apstrādājamajam materiālam būtu nodrošināts vislabākais balsts, un aiztura papildelements netraucētu asmens vai aizsarga darbībai. Nostipriniet pozīciju ar fiksācijas skrūvi (35). Atsevišķu leņķu iestatīšanai var būt nepieciešams atskrūvēt fiksācijas skrūvi (35) un 9. Ekspluatācija
Lapa: 6
LATVISKI lv 164 pilnībā izvilkt aiztura papildelementu (34). Atkārtoti pievelciet fiksācijas skrūvi (35). Pēc griešanas pabeigšanas atkārtoti pievienojiet aiztura papildelementu (34) un nostipriniet ar fiksācijas skrūvi (35), lai novērstu pazaudēšanas risku. Apstrādājamā materiāla zāģēšana: · zāģējiet apstrādājamo materiālu, kā aprakstīts nodaļā „Taisni griezumi”. 9.5 Gropju zāģēšana Piezīme. Griezuma dziļuma ierobežotājs kopā ar spriegotājierīci ļauj veidot gropes. Šādā veidā apstrādājamais materiāls netiek pilnībā pārzāģēts, bet tajā tiek veikts noteikta dziļuma iegriezums. Pastāv atsitiena risks! Zāģējot gropes, ārkārtīgi svarīgi ir neradīt uz zāģa asmeni sānisku spiedienu. Pretējā gadījumā negaidīti var rasties zāģa galvas atsitiens! Gropju zāģēšanas laikā izmantojiet iespīlēšanas ierīci. Neradiet sānisku spiedienu uz zāģa asmeni. Zāģēšanas uzsākšanas pozīcija: – transportēšanas fiksators (24) izvilkts uz āru; – zāģa galva pacelta uz augšu; – grozāmā strēle noliekta vēlamajā leņķī pret apstrādājamo materiālu un nofiksēta; – rotējošā platforma nofiksēta vēlamajā pozīcijā; – spriegotājierīces fiksācijas skrūve (13) ir atskrūvēta. – spriegotājierīce ir iestatīta pašā aizmugurē; Apstrādājamā materiāla zāģēšana: 1. iestatiet griezuma dziļuma ierobežotāju (50) vēlamajā griešanas dziļuma pozīcijā un nofiksējiet ar sprostuzgriezni; 2. atbrīvojiet drošības slēdzi (26) un nolieciet zāģa galvu uz leju, lai pārbaudītu iestatīto zāģēšanas dziļumu; 3. veiciet izmēģinājuma griezumu; 4. ja nepieciešams, atkārtojiet 1.-3. soli, līdz ir iestatīts nepieciešamais griešanas dziļums; 5. zāģējiet apstrādājamo materiālu, kā aprakstīts nodaļā „Taisni griezumi”. Bīstami! Pirms jebkādu tehniskās apkopes un tīrīšanas darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru (33). – Remontdarbus un tehniskās apkopes darbus, kuri nav norādīti šajā nodaļā, drīkst veikt vienīgi kvalificēti speciālisti. – Nomainiet bojātās detaļas, it īpaši aizsargus, tikai pret oriģinālajām detaļām. Tādu detaļu izmantošana, kuras nav apstiprinājis aprīkojuma ražotājs, var izraisīt neparedzamus bojājumus. – Pēc katras apkopes reizes pārbaudiet, vai visi aizsargi ir darba kārtībā. 10.1 Zāģa asmens nomaiņa Risks gūt apdegumus! Uzreiz pēc zāģēšanas zāģa asmens var būt ļoti karsts. Ļaujiet karstam zāģa asmenim atdzist. Netīriet uzkarsušu zāģa asmeni ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem. Risks gūt traumas pastāv pat tad, ja asmens atrodas miera stāvoklī! Kad tiek atskrūvēta un aizskrūvēta savilcējskrūve (43), pāri asmenim ir jānoliec ievelkamais asmens aizsargs (6). Nomainot asmeņus, izmantojiet cimdus. 1. Atvienojiet iekārtu no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru (33). 2. Iestatiet zāģa galvu augšējā pozīcijā. 3. Nobloķējiet zāģa asmeni: ar vienu roku piespiediet fiksācijas pogu (18) un ar otru roku grieziet zāģa asmeni, līdz fiksācijas poga nofiksējas. Turiet piespiestu fiksācijas pogu. 4. Atvienojiet zāģa asmens vārpstas savilcējskrūvi ar paplāksni (43), griežot to ar galatslēgu (14) pulksteņrādītāju kustības virzienā (kreisā vītne!). 5. Atbrīvojiet drošības slēdzi (26) (tikai maiņstrāvas iekārtām) un virziet uz augšu un turiet ievelkamo asmens aizsargu (6). 6. Uzmanīgi atvienojiet ārējo atloku (44) un zāģa asmeni (45) no zāģa asmens vārpstas un atkārtoti aizveriet ievelkamo asmens aizsargu. Bīstami! Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus (piemēram, lai notīrītu sveķu atlikumus), kas var izraisīt zāģa vieglmetāla detaļu rūsēšanu. Pretējā gadījumā var nopietni pasliktināties zāģa ekspluatācijas drošība. 7. Iespīlēšanas virsmu tīrīšana: – zāģa asmens vārpsta (48); – zāģa asmens (45); – ārējais atloks (44); – iekšējais atloks (47). Bīstami! Uzstādiet iekšējo atloku pareizi! Pretējā gadījumā zāģis var nobloķēties vai zāģa asmens var atskrūvēties. Iekšējais atloks ir uzstādīts pareizi, ja gredzena grope ir pavērsta pret zāģa asmeni, bet plakanā puse — pret motoru. 8. Uzstādiet iekšējo atloku (47). 9. Atbrīvojiet drošības slēdzi (26) (tikai maiņstrāvas iekārtām) un virziet uz augšu un turiet ievelkamo asmens aizsargu (6). 10.Uzstādiet jaunu zāģa asmeni (pievērsiet uzmanību griešanās virzienam): skatoties no kreisās (atvērtās) puses, uz zāģa asmens norādītās bultas virzienam ir jāsakrīt ar tās bultas (46) virzienu, kas norādīta uz zāģa asmens apvalka! Bīstami! Izmantojiet tikai tos zāģa asmeņus, kuri atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. Izmantojiet vienīgi zāģa asmeņus, kas paredzēti maksimālajam griešanās ātrumam (skat. nodaļu „Tehniskās specifikācijas”). Izmantojot nepiemērotus vai bojātus zāģa asmeņus, centrbēdzes spēka ietekmē lielā ātrumā var tikt izsviestas atlūzušās daļas. Zāģa asmeņiem, kas paredzēti koka vai līdzīgu materiālu zāģēšanai, ir jāatbilst standarta EN 847-1 prasībām. Nelietojiet: – zāģa asmeņus, kas izgatavoti no augsti leģēta ātrgriezējtērauda (HSS); – bojātus zāģa asmeņus; – griezējdiskus. Bīstami! – Uzstādiet zāģa asmeni, izmantojot vienīgi oriģinālās detaļas. – Neizmantojiet pārejas gredzenus, kuri cieši nepieguļ, jo pretējā gadījumā zāģa asmens darba laikā var ļodzīties. – Zāģa asmeņi ir jāuzstāda tā, lai tie darba laikā nesvārstītos vai nezaudētu līdzsvaru un nevarētu atvienoties. 11.Atkārtoti aizveriet ievelkamo asmens aizsargu (6). 12.Uzstādiet ārējo atloku (44). Plakanajai pusei ir jābūt vērstai pret motoru! 13.Ieskrūvējiet savilcējskrūvi ar paplāksni (43), griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (kreisā vītne), un pievelciet ar roku. 14.Nobloķējiet zāģa asmeni: ar vienu roku piespiediet fiksācijas pogu (18) un ar otru roku grieziet zāģa asmeni, līdz fiksācijas poga nofiksējas. Turiet piespiestu fiksācijas pogu. Bīstami! – Nepagariniet sešstūrveida uzgriežņu atslēgu. – Nepievelciet savilcējskrūvi, sitot pa sešstūrveida uzgriežņu atslēgu. 15.Cieši pievelciet savilcējskrūvi (43), izmantojot sešstūrveida uzgriežņu atslēgu (14). 16.Pārbaudiet darbspēju. Atbrīvojiet drošības slēdzi (26) (tikai maiņstrāvas iekārtām) un nolieciet zāģi uz leju: – noliecot uz leju ievelkamo asmens aizsargu, tam ir jānodrošina pilnīga piekļuve zāģa asmenim, nepieskaroties citām zāģa daļām; – paceļot zāģi uz augšu darba uzsākšanas pozīcijā, ievelkamajam asmens aizsargam ir automātiski jānosedz zāģa asmens; – manuāli pagrieziet zāģa asmeni. Zāģa asmenim būtu jāgriežas visos iespējamajos virzienos, nepieskaroties citām zāģa daļām. 10.2 Zāģēšanas virsmas starplikas nomaiņa Bīstami! Izmantojot bojātu zāģēšanas virsmas starpliku (10), pastāv risks, ka starp zāģēšanas virsmas starpliku un zāģa asmeni iesprūdīs mazas apstrādājamā materiāla daļiņas un tiks nobloķēts zāģa asmens. Nekavējoties nomainiet bojātas zāģēšanas virsmas starplikas! 1. Izskrūvējiet zāģēšanas virsmas starplikas skrūves. Ja nepieciešams, pagrieziet rotējošo platformu un nolieciet zāģa galvu, lai varētu piekļūt skrūvēm. 2. Atvienojiet zāģēšanas virsmas starpliku. 3. Ievietojiet jaunu zāģēšanas virsmas starpliku. 4. Pievelciet zāģēšanas virsmas starplikas skrūves. 10.3 Materiāla aiztura regulēšana 1. Atskrūvējiet sešstūrveida galvas galatslēgas skrūves (49) 2. Noregulējiet materiāla aizturi (25) tā, lai tas būtu pilnībā perpendikulārs zāģa asmenim, kad rotējošā platforma ir nofiksēta 0° pozīcijā. 3. Pievelciet sešstūrveida galvas galatslēgas skrūves (49). 10.4 Griezuma lāzera regulēšana Lāzera perpendikulāra pozicionēšana – Atskrūvējiet vidējo skrūvi (40). Pagrieziet lāzeru. Pievelciet vidējo skrūvi (40). Lāzera laterāla pozicionēšana – Atskrūvējiet labās (42) un kreisās puses skrūvi (41). Pārbīdiet lāzeru horizontālā virzienā. Pievelciet labās (42) un kreisās puses skrūvi (41). 10.5 Tīrīšana Ar putekļu sūcēju vai suku iztīriet skaidas/ putekļus no: – regulēšanas ierīcēm; – vadības ierīcēm; – motora ventilācijas atverēm; – zonas zem zāģēšanas virsmas starplikas; – griezuma lāzera; – griezuma līnijas apgaismojuma ierīcēm. 10.6 Iekārtas uzglabāšana Bīstami! · Glabājiet iekārtu vietā, kur tai nevar piekļūt un to izmantot nepilnvarotas personas. · Nodrošiniet, ka iekārtas uzglabāšanas laikā nerada traumas. Uzmanību! · Neglabājiet iekārtu ārpus telpām vai mitrā vidē, ja tā nav atbilstoši aizsargāta. 10. Kopšana un tehniskā apkope
Lapa: 7
LATVISKI lv 165 10.7 Tehniskā apkope Pirms katras lietošanas reizes · Likvidējiet skaidas/putekļus, izmantojot putekļu sūcēju vai suku. · Pārbaudiet, vai nav bojāts strāvas kabelis un kontaktdakša. Ja nepieciešams, lūdziet kvalificētam elektriķim nomainīt bojātās detaļas. · Pārbaudiet visas kustīgās detaļas, lai pārliecinātos, vai tās iespējams brīvi pārvietot visā kustības diapazonā. Regulāri veicamās darbības (atkarībā no lietošanas apstākļiem) · Pārbaudiet visus skrūvju savienojumus un, ja nepieciešams, atkārtoti pievelciet skrūves. · Pārbaudiet zāģa galvas sākumstāvokļa funkciju (zāģa galvai atsperes darbības rezultātā ir jāatgriežas augšējā darba uzsākšanas pozīcijā), ja nepieciešams, nomainiet atsperi. · Nedaudz ieeļļojiet virzošās detaļas. – Garu apstrādājamo materiālu zāģēšanai zāģa kreisajā un labajā pusē novietojiet atbilstošus balstus. – Turiet apstrādājamo materiālu zāģa asmens labajā pusē, lai veiktu slīpos griezumus. – Zāģējot mazus apstrādājamos materiālus, izmantojiet papildu atduri (kā papildu atduri drīkst izmantot piemērotu koka dēli, kas ar skrūvēm pieskrūvēts pie iekārtas atdura). – Zāģējot izliektu (saliektu) dēli (52), novietojiet izliekto pusi pie materiāla aiztura. – Nezāģējiet apstrādājamo materiālu, novietojot to vertikāli. Tam jābūt novietotam uz rotējošās platformas guļus stāvoklī. Izmantojiet vienīgi oriģinālos Metabo vai CAS (Cordless Alliance System) akumulatorus un piederumus. Lietojiet tikai tādus piederumus, kas atbilst šajās lietošanas instrukcijās norādītajām prasībām un specifikācijām. A Aerosols iekārtas tehniskajai apkopei un kopšanai, sveķu atlikumu likvidēšanai un metāla virsmu saglabāšanai. 0911018691 B Skaidu/putekļu nosūkšanas adapters „Multi” nosūkšanas šļūteņu pievienošanai ar 44, 58 vai 100 mm savienotāju 0910058010 C Metabo universālais putekļu sūcējs (skat. katalogu) D Statīvs: universālais iekārtas statīvs UMS 631317000 mobilais statīvs KSU 251 Mobile 629007000 Statīvs KSU 251 629005000 Statīvs KSU 401 629006000 E Statīvs ar rullīšiem: RS 420 G 0910053345 RS 420 W 0910053361 F Lādētāji: ASC 145 u.c. G Dažādas jaudas akumulatori. Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, kuru spriegums ir piemērots jūsu elektroinstrumentam. Pasūtījuma Nr.: 625369000 (8,0 Ah, LiHD) Pasūtījuma Nr.: 625368000 (5,5 Ah, LiHD) u.c. Zāģa asmeņi modeļiem KGS 216 / KGS 216 M / KGSV 216 M: H Zāģa asmens „Power Cut” 6.28009 216 × 2,4 / 1,8 × 30 24 WZ 5° neg cietas koksnes garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai I Zāģa asmens „Precision Cut Classic” 6.28060 216 × 2,4 / 1,8 × 30 40 WZ 5° neg cietas koksnes un skaidu plāksnes garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai J Zāģa asmens „Multi Cut Classic”6.28066 216 × 2,4 / 1,8 × 30 60 FZ/TZ 5° neg pārklātu materiālu, lamināta, plastmasas un alumīnija profilu garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai Zāģa asmeņi modelim KGS 254 M: K Zāģa asmens „Precision Cut Classic” 6.28061 254 x 30 x 2,4/1,8 48 WZ 5° neg cietas koksnes un skaidu plāksnes garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai L Zāģa asmens „Multi Cut” 6.28223 254 x 30 x 2,4/1,6 80 FZ/TZ 5° neg pārklātu materiālu, lamināta, plastmasas un alumīnija profilu garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai Zāģa asmeņi modelim KGS 305 M: M Zāģa asmens „Precision Cut Classic” 6.28064 305 x 30 x 2,4/1,8 56 WZ 5° neg cietas koksnes un skaidu plāksnes garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai N Zāģa asmens „Multi Cut” 6.28091 305 x 30 x 2,8/2,0 96 FZ/TZ 5° neg pārklātu materiālu, lamināta, plastmasas un alumīnija profilu garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai Zāģa asmeņi modelim KGS 18 LTX 216: O Zāģa asmens „Precision Cut Classic” 6.28065 216 × 1,8 / 1,2 × 30 40 WZ 5° cietas koksnes un skaidu plāksnes garenzāģēšanai un šķērszāģēšanai Pilnīgu piederumu klāstu skatiet vietnē www.metabo.com vai katalogā. Bīstami! Elektroinstrumentu remontu drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi! Bojātu strāvas kabeli drīkst nomainīt vienīgi pret īpaši izstrādātu, oriģinālu Metabo strāvas kabeli, kas pieejams vienīgi Metabo servisa centrā. Ja ir bojāts iekārtas strāvas kabelis, tas ir jānomaina pret oriģinālu Metabo strāvas kabeli. Ja jūsu Metabo elektroinstrumentiem nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar Metabo servisa centru. Adreses skatiet vietnē www.metabo.com. Rezerves daļu sarakstus varat lejupielādēt vietnē www.metabo.com. Likvidējot un pārstrādājot nolietotas iekārtas, piederumus un iepakojuma materiālus, ievērojiet visus valsts attiecīgos spēkā esošos likumus un noteikumus. Attiecas tikai uz ES valstīm: nekādā gadījumā neatbrīvojieties no elektriskajām ierīcēm kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Eiropas vadlīniju 2012/19/ES par nolietotu elektronisko un elektrisko aprīkojumu un tās īstenošanu dalībvalstu likumdošanas sistēmās nolietoti elektriskie instrumenti ir jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgai pārstrādei otrreizējo izejvielu iegūšanai. Tālāk ir sniegti to problēmu un kļūdu apraksti, kuras jūs varat novērst patstāvīgi. Ja šeit aprakstītie pasākumi nenovērš problēmas, lūdzu, skatiet 13. nodaļu „Remonts”. Bīstami! Problēmas un kļūdas rada īpaši daudz negadījumu. Tāpēc ņemiet vērā: · pirms problēmas novēršanas mēģinājuma, atvienojiet iekārtu no strāvas avota vai atvienojiet akumulatoru (33); · pēc katras bojājumu novēršanas reizes pārbaudiet, vai visi aizsargi ir darba kārtībā. Netiek veikta zāģēšana Aktivizēts transportēšanas fiksators: · izvelciet transportēšanas fiksatoru. Aktivizēts drošības slēdzis: · atbrīvojiet drošības slēdzi. Pārāk zema grieztspēja Zāģa asmens ir kļuvis truls (uz asmens virsmas iespējamas apdeguma pazīmes). zāģa asmens nav piemērots attiecīgajam materiālam (skat. 12. nodaļu „Piederumi”. Saliekts zāģa asmens: · nomainiet zāģa asmeni (skat. 10. nodaļu „Tehniskā apkope”. Zāģis spēcīgi vibrē Saliekts zāģa asmens: · nomainiet zāģa asmeni (skat. 10. nodaļu „Tehniskā apkope”. Zāģa asmens ir uzstādīts nepareizi: · uzstādiet zāģa asmeni pareizi (skat. 10. nodaļu „Tehniskā apkope”. Rotējošo platformu ir grūti pagriezt Zem platformas ir sakrājušās skaidas/putekļi: · likvidējiet skaidas/putekļus. 3. lappusē norādīto specifikāciju paskaidrojumi. Šī informācija var tikt mainīta tehnoloģiju attīstības rezultātā. U =tīkla spriegums / akumulatora sprie- gums I =nominālā strāva F =min. drošinātāja aizsardzība P1 =nominālā ieejas jauda IP =aizsardzības klase n0 =ātrums tukšgaitā v0 =maks. griešanas ātrums D =zāģa asmens diametrs (ārējais) d =zāģa asmens diametrs (iekšējais) b = maks. zāģa asmens zobu platums A =izmērs (G x P x A) m =svars Prasības attiecībā uz skaidu/putekļu nosūkšanas ierīci: D1 =nosūkšanas īscaurules diametrs D2 =min. gaisa caurlaidspēja D3 =min. nosūkšanas īscaurules negatīvais spiediens D4 =min. nosūkšanas īscaurules gaisa plūsmas ātrums Apstrādājamā materiāla maks. šķērsgriezuma izmēru skatiet tabulā 4. lpp. Pieļaujamā darba vides temperatūra: no -20 °C līdz +50 °C (ierobežota jauda temperatūrā, kas zemāka par 0 °C). Pieļaujamā vides temperatūra uzglabāšanas laikā: 0 °C līdz +30 °C. ~ maiņstrāva Līdzstrāva Iekārtas aizsardzības klase — II Norādītās tehniskās specifikācijas ir pakļautas pielaidēm (atbilstoši attiecināmajiem normatīviem). Emisiju vērtības Izmantojot šīs vērtības, ir iespējams novērtēt šī elektroinstrumenta emisiju daudzumu un salīdzināt šīs vērtības ar citu elektroinstrumentu radīto emisiju daudzumu. Faktiskās vērtības var būt lielākas vai mazākas atkarībā no attiecīgā pielietojuma veida un piederuma vai elektroinstrumenta stāvokļa. Prognozējot vērtības, ir jāņem vērā arī darba pārtraukumi un neregulāras izmantošanas periodi. Vadoties pēc prognozētajām emisiju vērtībām, norādiet lietotājam drošības profilakses pasākumus, piemēram, veicamās organizatoriskās darbības. A tipa efektīvie uztvertās skaņas līmeņi: LpA =skaņas spiediena līmenis LWA =skaņas jaudas līmenis KpA, KWA= kļūdas koeficients Izmantojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus! 11. Padomi un ieteikumi 12. Piederumi 13. Remonts 14. Vides aizsardzība 15. Problēmu novēršana 16. Tehniskās specifikācijas
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Zāģi
Modelis/nosaukums:
KGS 305 M
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Ungāru Valoda, Ukraiņu, Arābu Valoda, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Armēņu, Kazahs