DP 28-10 S Inox rokasgrāmata
Metabo DP 28-10 S Inox rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Metabo DP 28-10 S Inox, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 108 lapas.

PDF 108 1.1mb

Skatīt Metabo DP 28-10 S Inox rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Metabo DP 28-10 S Inox, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Metabo DP 28-10 S Inox rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Metabo DP 28-10 S Inox pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Metabo DP 28-10 S Inox

Lapa: 1
LATVISKI lv 93 Oriģinālā lietošanas pamācība Sk. attēlu 2. lpp. – Pirms iekārtas ekspluatācijas sākšanas iz- lasiet līdz galam šo lietošanas instrukciju. Īpašu uzmanību pievērsiet drošības norā- dījumiem. – Šī lietošanas instrukcija ir paredzēta per- sonām ar pamatzināšanām tehnikas jomā, kuras izmanto iekārtas ar šeit aprakstīta- jām specifikācijām. Ja jums nav pieredzes šādu iekārtu lietošanā, iesakām vispirms konsultēties ar pieredzējušām personām. – Ja pēc iekārtas izpakošanas jūs tajā atklā- jat transportēšanas laikā radušos bojāju- mus, nekavējoties informējiet par to savu tirdzniecības pārstāvi. Nesāciet iekārtas ekspluatāciju! – Lūdzam iepakojumu utilizēt videi nekaitīgā veidā. Nododiet to pārstrādei atbilstošā šā- du iekārtu pieņemšanas punktā. – Uzglabājiet visus kopā ar šo iekārtu piegādā- tos dokumentus, lai vajadzības gadījumā jūs tajos varētu atrast nepieciešamo informāciju. Uzglabājiet pirkuma čeku gadījumiem, ja jums rastos nepieciešamība izmantot garantijas pa- kalpojumus. – Ja jūs iekārtu iznomājat vai pārdodat, no- dodiet lietotāja rīcībā visus piegādes kom- plektā iekļautos iekārtas dokumentus. – Par bojājumiem, kuri radušies šīs lietoša- nas instrukcijas neievērošanas rezultātā, ražotājs atbildību neuzņemas. Šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informāci- ja var būt izcelta, izmantojot šādas norādes: Bīstami! Brīdina par miesas bojājumu gūšanas un kaitējuma nodarīšanas risku apkār- tējai videi. Strāvas trieciena risks! Brīdina par miesas bojājumu gūšanas risku, saskaroties ar elektrību. Uzmanību! Brīdina par mantisku bojājumu gūša- nas risku. Norāde: Papildinoša informācija. 3.1 Izmantošana atbilstoši notei- kumiem Iegremdējamos sūkņus paredzēts izmantot ūdens novadīšanai no būvlaukumiem, lauk- saimniecībā, kā arī mājas un dārza vajadzī- bām. SP 24-46 SG un SP 28-50 S Inox papildus ir paredzēti notekūdeņu sūknēšanai rūpniecī- bas un mājsaimniecību vajadzībām. Pieļaujamais sūknējamais šķidrums Attīrītais un netīrais ūdens – Cietvielu daudzums netīrajā ūdenī nedrīkst pārsniegt tehnisko parametru sadaļā norā- dīto maksimālo daļiņu lielumu. – Šķidruma PH vērtībai jābūt no 6 līdz 9. Jebkura cita izmantošana tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu un nav pieļaujama. Tipiskās pielietojuma sfēras – Ūdens novadīšanai no būvbedrēm, dī- ķiem, pārplūdušām telpām un pagrabiem. Šķidruma izsūknēšanai no tvertnēm, ūdens rezervuāriem, baseiniem vai filtrāci- jas akām. – Darbībai nepārtrauktās cirkulācijas režīmā (dīķī) Izmantošana neatbilstoši noteikumiem Iekārta nav paredzēta... – DP 18-5 SA, SP 24-46 SG: šķidrumu sūk- nēšana, kuru temperatūra ir > 35 °C. – DP 28-10 S Inox, SP 28-50 S Inox: šķidru- mu sūknēšana, kuru temperatūra ir > 35 °C mājsaimniecību vajadzībām; šķidrumu sūknēšana, kuru temperatūra ir > 50 °C ci- tiem mērķiem. – Dzeramā ūdens apgādei vai pārtikas pro- duktu sūknēšanai. – Sālsūdens sūknēšanai. 1. Iekārtas sastāvdaļu pārskats 1 Strāvas kabelis ar kontaktspraudni 2 Rokturis / stiprinājuma cilpa 3 Spiediena pieslēgums 4 Sūkņa korpuss 5 Iesūkšanas atveres 6 Pludiņslēdzis 7 Pludiņslēdža līmeņa regulators 2. Izlasīt vispirms! 3. Drošība Baustpmp_lv.fm 12.12.17 Originalbetriebsanleitung
Lapa: 2
LATVISKI lv 94 – Sprādzienbīstamu, degošu, stipras iedar- bības vai cilvēka veselībai bīstamu vielu, kā arī fekāliju sūknēšanai. Iekārtu nedrīkst izmantot tādas personas (ie- skaitot bērnus un jauniešus), kurām – ir ierobežotas pārvietošanās spējas un/vai garīgā atpalicība, – ir ierobežotas sensoriskās uztveres spē- jas, – ir nepietiekama pieredze un/vai zināšanās darbā ar šāda veida iekārtu vai – kuras nav izlasījušas un sapratušas lieto- šanas instrukcijā ietverto informāciju Uzmaniet bērnus, lai pārliecinātos, vai viņi ar iekārtu nespēlējas. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar fizisko spēju, sensorās uztveres vai garī- gās attīstības traucējumiem vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai lietošanas pras- mēm, ja vien lietotājus neuzrauga personas, kas atbild par viņu drošību vai nav saņemti norādījumi par pareizu ierīces lietošanu. Par bojājumiem, kuri radušies, izmantojot ie- kārtu pretēji noteikumiem, ražotājs atbildību neuzņemas. Izmantojot iekārtu pretēji noteikumiem, izda- rot tajā izmaiņas vai izmantojot detaļas, kuras nav pārbaudījis un izmantošanai akceptējis iekārtas ražotājs, iekārtā var rasties nepare- dzami bojājumi! 3.2 Vispārēji drošības norādījumi – Iekārtas izmantošanas laikā ie- vērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus, lai netiktu apdrau- dēta cilvēku drošība un tiktu no- vērsti mantiskie bojājumi. – Ierīces lietošana bērniem nav pieļaujama. – Ir jāuzmana, lai bērni nespēlētos ar ierīci. – Ievērojiet likuma priekšrakstus vai nelaimes gadījumu novērša- nas noteikumus, kuri attiecas uz iegremdējamo sūkņu lietošanu. – Izmantojot sūkni peldbaseinos un dārza dīķos, kā arī to aizsarg- zonās, ievērojiet noteikumus, kas ir ietverti standartā IEC 60364-7-702. Šajā gadījumā ievērojiet arī val- stī spēkā esošos noteikumus. – Iekārtai jāizveido drošinātājaiz- sardzība, izmantojot noplūdes strāvas aizsargslēdzi (RCD) ar maksimālo nominālo noplūdes strāvas vērtību 30 mA. Vispārējs apdraudējums! Nelietojiet iekārtu, ja cilvēki atrodas kontaktā ar sūknējamo šķidrumu (piem., peldbaseinā vai dārza dīķī)! Tālāk minētie atlikušie riski pastāv vairumā gadījumu, izmantojot ie- gremdējamos sūkņus – tos nav ie- spējams pilnībā novērst, pat veicot drošības pasākumus. Apdraudējums apkārtējas vides faktoru ietekmes dēļ! Neizmantojiet iekārtu sprādzien- bīstamās telpās vai degošu šķidru- mu vai gāzu tuvumā! Apdraudējums, saskaro- ties ar elektrību! Nepieskarieties tīkla kon- taktspraudnim ar slapjām rokām! Tīkla kontaktspraudni vienmēr at- vienojiet no elektrotīkla tieši pie ro- zetes, nekad šim mērķim neizman- tojiet kabeli. Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie kon- taktrozetēm ar zemēšanas kontak- tu, kuras ir pareizi uzstādītas, sa- zemētas un pārbaudītas. Tīkla spriegumam un drošinātājiem jāat- bilst tehnisko parametru sadaļā ie- tvertajām norādēm. Iekārtu vienmēr celt un pārvietot aiz roktura, nekad necelt to aiz pie- slēguma kabeļa vai spiediena šļū- tenes.
Lapa: 3
LATVISKI lv 95 Pagarinātājiem jābūt pietiekamam šķērsgriezumam. Kabelim jābūt līdz galam notītam no spoles. Nelocīt, nespiest, nevilkt vai ne- braukt pāri strāvas kabelim un pa- garinātājam; aizsargāt tos no asām šķautnēm, eļļas un karstu- ma. Pagarinātāju izvietot tā, lai tas ne- varētu iekrist sūknējamajā šķidru- mā. Pirms darbu veikšanas pie iekār- tas atvienot kontaktspraudni no elektrotīkla. Strāvas trieciena risks bo- jājumu dēļ iekārtā! Pirms katras sūkņa ekspluatācijas reizes pārbaudiet, vai tajā nav ra- dušies bojājumi, īpašu uzmanību pievēršot tīkla kabelim un pagari- nātājam, tīkla kontaktspraudnim un pludiņslēdzim. Draudi dzīvībai, saņemot strāvas triecienu! Nelabojiet iekārtu pats! Neprofe- sionāli veicot iekārtas remontu, pastāv šķidruma ieplūšanas risks sūkņa elektrosistēmas nodalījumā. Uzmanību! Lai izvairītos no ūdens izrai- sītiem bojājumiem, piemē- ram, applūdinātām telpām, ko var izraisīt ierīces traucējumi vai de- fekti: jāieplāno piemēroti drošības pasākumi, piemēram: – trauksmes sistēma vai – savākšanas trauks ar kontrolierī- ci. Ražotājs neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem, kuri radušies, ja – ierīce izmantota neatbilstoši pa- redzētajam lietojumam; – ierīce darbināta vai uzglabāta no sala nepasargātā vietā; – ierīcei veiktas pašrocīgas izmai- ņas; Elektroierīču remontu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis! – izmantotas rezerves detaļas, ku- ras ražotājs nav pārbaudījis un atļāvis to izmantošanu; – izmantoti nepiemēroti uzstādīša- nas materiāli (armatūra, pieslē- guma vadi u. c.). Piemēroti uzstādīšanas materiā- li: – spiedienizturīgi (min. 10 bar), – karstumizturīgi (min. 100 °C). 4.1 Spiedvada pieslēgšana Norādes par pieslēguma vītni: skatīt nodaļu "Tehniskie parametri". Norāde Vislielāko sūknēšanas jaudu ir iespē- jams panākt, izvēloties spiedvadu ar lielāko iespējamo šķērsgriezumu. 4.2 Pludiņslēdža kabeļa piestipri- nāšana  Pludiņslēdža kabeļa piestiprināšanas veids ierīcei ir atkarīgs no modeļa. Nepie- ciešamības gadījumā iespiediet pludiņslē- dža kabeli roktura kabeļu skavā. Nākamajā attēlā ir redzams piestiprinātais pludiņslēdža kabelis. Uzmanību! Pludiņslēdža kabelis varētu tikt sabo- jāts. Nekad nevelciet pludiņslēdža ka- beli, lai mainītu kabeļa turētāja stāvokli! 4. Montāža un uzstādīšana
Lapa: 4
LATVISKI lv 96 4.3 Norādes par uzstādīšanu  Lai pludiņslēdzis varētu darboties bez trau- cējumiem, tam ir jānodrošina pietiekama kustības telpa! DP 18-5 SA, DP 28-10 S Inox nepiecieša- mā telpa: apm. 60 cm x 60 cm SP 24-46 SG, SP 28-50 S Inox nepiecieša- mā telpa: apm. 70 cm x 70 cm.  Iekārtu iegremdēt ūdenī maksimāli līdz tehnisko parametru sadaļā norādītajam ie- gremdēšanas darba dziļumam.  Sūkni uzstādīt tā, lai iesūkšanas atveres nevarētu nosprostot svešķermeņi. Nepie- ciešamības gadījumā sūkni novietot uz pa- liktņa.  Raugieties, lai sūknis tiktu novietots uz sta- bilas pamatnes. Strāvas trieciena risks, pieskaro- ties atvienotiem kabeļiem! Necelt iekārtu un nepārvietot to aiz ka- beļiem vai spiediena šļūtenes! Kabeļu un spiediena šļūtenes nav konstruētas atbilstoši stiepes slodzei, kas rodas no iekārtas svara. 4.4 Iekārtas uzstādīšana 1. Sūkni nedaudz slīpā stāvoklī iegremdēt sūknējamajā šķidrumā tā, lai sāna pusē neveidotos gaisa starpkārta. Starpkārtas izveidošanās gadījumā varētu tikt kavēta šķidruma iesūkšana. Tiklīdz sūknis ir ie- gremdēts, to atkal var nostatīt vertikālā stā- voklī. 2. Nolaist sūkni līdz šķidruma tilpnes pamat- nei. Sūkņa nolaišanai ar trosēm izmantojiet iz- turīgu trosi, kas ir piestiprināta pie sūkņa piekabināšanas cilpas. Sūkni var darbināt arī iekarinātu trosē bez saskares ar pamatni. 3. Atkārtoti sākot sūkņa ekspluatāciju, raudzī- ties, lai sūknēšanas cauruļvads būtu pilnī- bā iztukšots. 5.1 Ieslēgšana un izslēgšana Pēc iekārtas pieslēgšanas pie elektrotīkla pludiņslēdzis to automātiski ieslēdz (9) un iz- slēdz (10). Ieslēgšanās un izslēgšanās laiks ir atkarīgs no ūdens līmeņa. Sūkņa ieslēgšanās un izslēgšanās laika pārstatīšana Pludiņslēdža kabeļa novietojumu kabeļa turē- tājā ir iespējams mainīt. Tādējādi tiek pārsta- tīts intervāls starp ieslēgšanās un izslēgša- nās laiku: – pludiņslēdzis pie "īsā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir mazs – pludiņslēdzis pie "garā kabeļa": intervāls starp ieslēgšanās un izslēgšanās laiku ir liels Uzmanību! Nostipriniet pludiņslēdža kabeli tā, lai izslēgšanās laiks būtu min. 150 mm virs sūkņa pamatnes. Pastāv iespēja, ka ie- kārta var sākt darboties sausajā režīmā (bez šķidruma) un tādējādi tikt bojāta. Uzmanību! Pludiņslēdzim vienmēr ir jāatrodas tā- dā pozīcijā, kurā tas var kustēties uz augšu un uz leju, lai iekārta varētu ieslēgties un izslēgties. Uzmanību! Lai motors nepārkarstu, ierīce nedrīkst ieslēgties biežāk kā 20 reizes stundā. Apdraudējums, kas izriet no bojājumiem iekārtā! Veiciet atbilstošus pasākumus, lai ie- kārtas sabojāšanās gadījumā tiktu novērsti netiešie zaudējumi, applūstot telpām. Tos ir iespējams novērst, piemēram, uzstādot sig- nalizācijas ierīci vai rezerves sūkni. Bīstami! Nepieļaujiet sūkņa darbību, sūkņa cauruļvadam esot aizvērtam. 5.2 Minimālais ūdens līmenis Ilgstošas darbības režīms: Izmantojot ilgstošas darbības režīmu, ierīcei pilnībā jābūt iegremdētai. 5. Ekspluatācija ON OFF 9 10
Lapa: 5
LATVISKI lv 97 Ierobežota darbība: Ja ierīce nav pilnībā iegremdēta, iespējama tikai ierobežota darbība. Ievērojiet šādus ie- robežojumus: Mantisku bojājumu rašanās risks, iekārtai darbojoties sausajā režīmā (bez šķidruma)! Iekārta var pārkarst un sabojāties jo, kad tilp- ne tiek izsūknēta nedarbojas sūknējamā šķidruma dzesēšanas funkcija. Termoslē- dzis reaģē.  Sūknēšana tikai īsu laiku (2-3 min).  Izsūknēšanas laikā, uzraudzīt iekārtas dar- bību. 5.3 Sūkņa raksturlīkne Sūkņa raksturlīkne norāda, kādu sūknēšanas apjomu iespējams sasniegt atkarībā no sūk- nēšanas augstuma. Bīstami! Pirms jebkādu kopšanas un tīrīša- nas darbu izpildes atvienot tīkla kontaktspraudni no elektrotīkla. Detalizētākus apkopes vai labošanas darbus, kuri nav aprakstīti šajā nodaļā, drīkst veikt ti- kai kvalificēti speciālisti. 6.1 Regulāra kopšana Lai iekārta jebkurā brīdī darbotos bez traucē- jumiem, to ir nepieciešams regulāri kopt. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja iekārta ilgāku laiku netiek ieslēgta (piem., izmantojot to dre- nāžas bedrēs). Iekārtas tīrīšana 1. Noskalot sūkni ar tīru ūdeni. Piekaltušus netīrumus, piem., aļģu nogulsnējumus, no- tīrīt ar suku un trauku mazgājamo līdzekli. 2. Lai sūkni izskalotu no iekšpuses: iegremdēt sūkni tvertnē, kurā ir tīrs ūdens un uz īsu brīdi ieslēgt. 6.2 Iekārtas uzglabāšana Uzmanību! Sals sabojā iekārtu un tās piederu- mus, jo tie vienmēr satur ūdeni!  Ja ir paredzama sala iestāšanās, iekārtu un tās piederumus demontēt un uzglabāt no sala aizsargātā vietā. 6.3 Ierīces apkope (tikai SP 28-50 S Inox, DP 28-10 S Inox) Uzmanību! Bojāta blīvējuma gadījumā no sūkņa var izplūst smērviela, kas var radīt sūknējamā šķidruma piesārņošanu.. Netīrā ūdens iegremdējamajā sūknī esošā smērviela nav indīga, taču tā var izmainīt ūdens īpašības. Bīstami! Apkopi lūdziet veikt tikai kvalificē- tiem speciālistiem. Pēc 4000 līdz maks. 8000 darba stundām (taču vismaz reizi gadā) pārbaudiet eļļas rezervuārā esošās eļ- ļas daudzumu un kvalitāti. Bīstami! Pirms jebkādu darbu uzsākšanas pie iekārtas: atvienot iekārtas kontaktspraudni no elektrotīkla. 7.1 Darbības traucējumu meklē- šana Sūknis nedarbojas:  Tīklā nav sprieguma. – Pārbaudīt kabeli, kontaktspraudni, kon- taktligzdu un drošinātāju.  Nepietiekams spriegums tīklā. – Izmantot pagarinātāju ar pietiekamu dzīslu šķērsgriezumu. 6. Ierīces kopšana, apkope DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 20 25 15 /h m3 m 7. Sarežģījumi ekspluatācijas laikā un darbības traucējumi
Lapa: 6
LATVISKI lv 98  Pārkarsis motors, reaģējis motora aizsarg- mehānisms. – Novērst pārkaršanas cēloni (sūkņa at- veri nosprostojuši svešķermeņi?).  Pludiņslēdzis, palielinoties ūdens līmenim, neiniciē sūkņa ieslēgšanos. – Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu. Ja pludiņslēdzis neiniciē iekārtas ie- slēgšanos, lai gan tam ir pietiekama kustības telpa: nosūtīt iekārtu uz ražotāja filiāles servi- sa centru, kas atrodas sūkņa ekspluatā- cijas valstī. Motors dūc, bet nesāk darboties:  Rotoru nosprostojis svešķermenis. – Iztīrīt rotoru. Sūknis darbojas, bet neveic sūknēšanu pareizi:  Pārāk liels sūknēšanas augstums. – Ievērot maksimālo sūknēšanas augstu- mu (skatīt nodaļu "Tehniskie paramet- ri").  Salocījies spiedvads. – Izvietot spiedvadu taisnā pozīcijā.  Sūces spiedvadā. – Noblīvēt spiedvadu, pievilkt skrūvsavie- nojumus. Sūknis darbojas ļoti skaļi:  Sūknis iesūknē gaisu. – Nodrošināt pietiekamu ūdens daudzu- mu. – Svešķermeņi (iztīrīt iekārtu). – Iestatīts manuālais darbības režīms (tilpnes izsūknēšana). – Sūkni iegremdēšanas laikā turēt slīpā stāvoklī. Sūknis darbojas bez pārtraukuma:  Pludiņslēdzis nesasniedz apakšējo pozīci- ju. – Nodrošināt pietiekamu pludiņslēdža kustības telpu. Bīstami! Lai izvairītos no apdraudējumiem, lū- dziet elektriķiem remontu veikt tikai, iz- mantojot oriģinālās Metabo rezerves daļas! Ja Metabo elektroinstrumentiem nepiecie- šams veikt remontu, lūdzu, griezieties savā Metabo pārstāvniecībā. Adreses meklējiet vietnē www.metabo.com. Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz videi draudzīgu utilizāciju un nolietotu ierīču, iepakojumu un piederumu otrreizēju pārstrādi. Neizmest elektriskās iekārtas sa- dzīves atkritumos. Saskaņā ar Ei- ropas Savienības Direktīvu 2002/ 96/EK par elektrisko un elektronis- ko iekārtu atkritumiem nolietotas elektriskās iekārtas jānodod atse- višķā savākšanas punktā un jāveic vides aiz- sardzības prasībām atbilstoša otrreizējā pār- strāde. Mēs apliecinām ar pilnu atbildību: šie būvlau- kumu un kanalizācijas sūkņi, kam ir noteikts tips un piešķirts sērijas numurs *1), atbilst vi- siem attiecīgajiem direktīvas noteikumiem *2) un standartiem *3). Tehniskā dokumentācija pieejama *4) – skat. lappusi. 3. 8. Labošana 9. Utilizācija 10. Atbilstības deklarācija
Zīmols:
Metabo
Produkts:
Sūkņi
Modelis/nosaukums:
DP 28-10 S Inox
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Krievu-, Somu Valoda, Grieķu Valoda, Slovēnis, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete