ANRÄTTA rokasgrāmata
Ikea ANRÄTTA rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Ikea ANRÄTTA, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 120 lapas.

PDF 120 1.1mb

Skatīt Ikea ANRÄTTA rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Ikea ANRÄTTA, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Ikea ANRÄTTA rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Ikea ANRÄTTA pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Ikea ANRÄTTA

Lapa: 1
64 LATVIEŠU Drošības informācija Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla (pašattīrīšanās) laikā – pastāv apdedzināšanās risks. Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem atrasties cepeškrāsns tuvumā pirolīzes cikla laikā un pēc tā (līdz brīdim, kad telpa ir pilnībā izvēdināta). Visas šļakatas, sevišķi tauki un eļļa, jāizslauka no cepeškrāsns pirms tiek uzsākts pirolīzes cikls. Neatstājiet nekādus piederumus vai citus materiālus krāsnī pirolīzes cikla laikā. Ja cepeškrāsns ir uzstādīta zem plīts virsmas, pārliecinieties, ka pirolīzes cikla laikā ir izslēgti visi tās degļi vai elektriskie sildriņķi.- apdegumu risks. Pārtikas žāvēšanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Ja ierīce ir piemērota pārtikas termometra izmantošanai, lietojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo temperatūras zondi – pastāv aizdegšanās risks. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās risks. Gatavojot ēdienu ar lielu tauku vai eļļas daudzumu vai pievienojot alkoholiskus dzērienus, rīkojieties ārkārtīgi piesardzīgi – pastāv aizdegšanās risks. Pannu un piederumu izņemšanai lietojiet virtuves cimdus. Gatavošanas laika beigās durvis atveriet uzmanīgi, pirms piekļuves ļaujiet karstajam gaisam un tvaikam pakāpeniski izplūst – pastāv apdedzināšanās risks. Nenosprostojiet ierīces priekšpusē esošās karstā gaisa atveres – pastāv aizdegšanās risks. Esiet piesardzīgi, lai neatsistu krāsns durvis, kamēr tās ir atvērtas vai nolaistas. ATĻAUTĀ LIETOŠANA UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Šo ierīci paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos, pansijās un citās naktsmītnēs. Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei). Šī ierīce nav paredzēta profesionāliem nolūkiem. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Neuzglabājiet sprāgstošas vai viegli uzliesmojošas vielas ierīcē vai tās tuvumā (piemēram, degvielas vai aerosola baloniņus) – pastāv aizdegšanās risks. MONTĀŽA Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos – pastāv sagriešanās risks. Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīces uzstādīšanas vietai. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus
Lapa: 2
65 BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks. Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu. BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai metāla skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā var saplaisāt stikls. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes tā ir jāatdzesē – pastāv apdedzināšanās risks. - pastāv apdedzināšanās risks BRĪDINĀJUMS!: Pirms spuldzītes nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta – pastāv strāvas trieciena risks. IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu. Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Vides apsvērumi MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējā kompetentajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu. Simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI Uzkarsējiet krāsni tikai līdz tai temperatūrai, kas norādīta receptē. Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc cepeškrāsns izslēgšanas. PAZIŅOJUMI PAR ATBILSTĪBU Šī ierīce atbilst eko (ekonomija) dizaina Eiropas regulu Nr. 65/2014 un 66/2014 prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-1. n (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla – pastāv strāvas trieciena risks. Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta. Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms ierīces uzstādīšanas un rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un putekļus. Lai ierīce darbotos pareizi, nedrīkst aizsprostot spraugu starp darbvirsmu un cepeškrāsns augšmalu – pastāv apdedzināšanās risks. Noņemiet cepeškrāsni no polistirola putu pamatnes tikai uzstādīšanas laikā . Pēc uzstādīšanas cepeškrāsns pamatne nedrīkst būt pieejama – pastāv apdedzināšanās risks. Neuzstādiet ierīci aiz dekoratīvām durvīm – pastāv aizdegšanās risks. ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI Datu plāksne atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, atverot cepeškrāsns durvis). Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem. Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskie komponenti nedrīkst būt pieejami. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai tikusi nomesta. IJa padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska. Jaudas kabeļa nomaiņas gadījumā, sazinieties ar autorizētu servisa centru. LATVIEŠU
Lapa: 3
66 TĪRĪŠANA BRĪDINĀJUMS! - - Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu. - - Cepeškrāsni tīriet tikai tad, kad tā ir pietiekami atdzisusi un tai var droši pieskarties. - - Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Cepeškrāsns korpuss i SVARĪGI: neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem līdzekļiem nejauši nonāk kontaktā ar iekārtu, nekavējoties to noslaukiet ar mitru drānu. • Tīriet virsmas ar mitru drānu. Ja virsma ir ļoti netīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa. Noslaukiet virsmu ar sausu drānu. Cepeškrāsns iekšpuse i SVARĪGI! neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai metāla skrāpjus. Laika gaitā tas var sabojāt emaljētās virsmas un cepeškrāsns durvju stiklu. • Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet krāsnij atdzist un tīriet, kamēr tā ir vēl nedaudz silta, lai notīrītu uzkrājušos netīrumus un traipus no ēdiena paliekām (piemēram, ēdiena, kas satur daudz cukura). • Lietojiet cepeškrāsnij piemērotus tīrīšanas līdzekļus un precīzi ievērojiet ražotāja norādījumus. • Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli. Lai atvieglotu tīrīšanu, cepeškrāsns durvis var izņemt (skatiet sadaļu “APKOPE”). Iekšējais stikls ir gluds, lai atvieglotu tīrīšanu. PIEZĪME: Ilgstoši gatavojot ēdienus, kas satur daudz ūdens (piemēram, picu, dārzeņus,utt.), cepeškrāsns durvju iekšpusē un ap to blīvējumu var veidoties kondensāts. Kad cepeškrāsns ir atdzisusi, noslaukiet durvju iekšpusi ar drānu vai sūkli. BRĪDINĀJUMS! - Pirolīzes tīrīšanas cikla darbības laikā un pēc tā ierīces tuvumā nedrīkst atrasties nekādi mājdzīvnieki (it īpaši putni). Piederumi • Iemērciet piederumus ūdenī ar mazgāšanas līdzekli tūlīt pēc lietošanas, izmantojiet virtuves cimdus, ja tie vēl ir karsti. • Ēdiena paliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli. APKOPE BRĪDINĀJUMS! - - Izmantojiet aizsargbrilles. - - Pirms šo darbību veikšanas pārliecinieties, vai cepeškrāsns ir pietiekami atdzisusi. - - Atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla. Plauktu stiprinājumu izņemšana Cieši satveriet stiprinājuma ārējo daļu un pavelciet to uz sevi, lai izņemtu balstu un divas iekšējās tapas no stiprinājuma vietas. Plauktu stiprinājumu ievietošana Novietojiet tos iepretim durtiņām un vispirms ievietojiet divas tapas savās stiprināšanas vietās. Pēc tam novietojiet ārējo daļu tuvu stiprināšanas vietai, ievietojiet balstu un stingri piespiediet pret nodalījuma sienu, lai pārliecinātos, ka plaukta stiprinājums ir pienācīgi nostiprināts. Durvju demontāža 1. Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam vaļā. 2. Paceliet fiksatorus un spiediet tos uz priekšu līdz galam (1. att.). Tīrīšana un apkope att. 1 3. Aizveriet durvis līdz galam (A), paceliet (B) un pagrieziet (C) tās, līdz tās tiek atbrīvotas (D) (2., 3., 4. att.). A att. 2 B B C att. 3 D att. 4 Durvju montāža 1. Ievietojiet eņģes to ligzdās. 2. Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam vaļā. 3. Nolaidiet abus fiksatorus. 4. Aizveriet durvis Stikla tīrīšan 1. Pēc durvju izņemšanas un novietošanas uz mīkstas virsmas (ar rokturi vērstu lejup), vienlaicīgi uzspiediet uz abiem stiprinājumiem, lai noņemt durvju augšmalu, velkot to uz savu pusi. 2. aceliet un stingri turiet iekšējo stiklu ar abām rokām, izņemiet to un pirms tīrīšanas novietojiet uz mīkstas virsmas. 3. Lai pareizi ievietotu stiklu, pārliecinieties, ka kreisajā stūrī redzams “R”. Vispirms stiprinājumos ievietojiet stikla garāko malu, kas apzīmēta ar „R”, bet pēc tam nolaidiet to līdz galam. 4. Uzlieciet augšējo malu: klikšķis norādīs uz pareizu novietojumu. Pirms atkārtotas durvju ievietošanas, pārliecinieties, vai blīvējums ir novietots pareizi. Spuldzītes nomaiņa 1. Atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla. att 5 2. Noskrūvējiet spuldzes pārsegu (att. 5), nomainiet spuldzi (skatiet informāciju par spuldzes tipu) un pieskrūvējiet spuldzes pārsegu atpakaļ. 3. Pievienojiet cepeškrāsni elektrotīklam. PIEZĪME: - - Izmantojiet tikai 25 W / 230 V tips G9, T300°C halogēna spuldzes. - - Ierīcē izmantotā spuldze ir īpaši izstrādāta izmantošanai elektroierīcēs, un tā nav paredzēta telpu apgaismošanai (Eiropas Komisijas regula (EK) Nr. 244/2009). - - Spuldzītes pieejamas IKEA pilnvarotos apkalpošanas centros. LATVIEŠU
Lapa: 4
67 Cik ilgi spēkā ir IKEA garantija? Šī garantija ir spēkā piecus gadus no ierīces iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts. Kurš veiks apkopi/remontu? IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/ remonta partneru tīkla palīdzību. Ko aptver šī garantija? Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta “Uz ko neattiecas šī garantija?” Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu. Ko IKEA darīs, lai atrisinātu problēmu? IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci. Uz ko neattiecas šī garantija? • Uz parastu nolietojumu un novecošanos. • Uz tīši vai neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem, uz bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, uz bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai uz bojājumiem, kas radušies pārlieka kaļķa daudzuma dēļ ūdens padevē, uz bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ. • Uz palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas. • Uz nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādus skrāpējumus un krāsas izmaiņas. • Uz nejaušiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, noteksistēmu vai ziepju atvilktņu tīrīšanu. • Uz bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ. • Tad, kad tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājums. • Uz remontu, ko nav veikuši ieceltie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas. • Uz remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifikācijai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ. • Uz ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis mājsaimniecībā. • Uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA. • Uz IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksām. Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci. Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām. Kā tiek piemēroti valsts tiesību akti IKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības. Piemērošanas teritorija Attiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem. Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem: - tās valsts tehniskajām specifikācijām, kurā veikts garantijas pieprasījums; - montāžas norādījumiem un lietotāja rokasgrāmatas drošības informācijai. Specializētie IKEA ierīču PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRI Lūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju, lai • saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu; • lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs; • lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām. Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu. Kā ar mums sazināties, ja nepieciešami mūsu pakalpojumi Pilnu IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē. Lai pakalpojumu sniegtu pēc iespējas ātrāk, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā attiecīgajai valstij norādītos telefona numurus. Vienmēr, lūdzot palīdzību attiecībā uz kādu ierīci, nosauciet numurus, kas norādīti attiecīgās ierīces bukletā. Vienmēr nosauciet arī IKEA artikula numuru (8 ciparu kods) un 12 ciparu servisa numuru, kas atrodas uz ierīces nominālu plāksnītes. SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU! Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei. Vai vajadzīga papildu palīdzība? Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju. IKEA GARANTIJA LATVIEŠU
Zīmols:
Ikea
Produkts:
Krāsnis
Modelis/nosaukums:
ANRÄTTA
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Rumāņu Valoda, Slovakiete, Grieķu Valoda, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete