6000/5 Inox Auto rokasgrāmata
Gardena 6000/5 Inox Auto rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Gardena 6000/5 Inox Auto, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 106 lapas.

PDF 106 1.1mb

Skatīt Gardena 6000/5 Inox Auto rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Gardena 6000/5 Inox Auto, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Gardena 6000/5 Inox Auto rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Gardena 6000/5 Inox Auto pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Gardena 6000/5 Inox Auto

Lapa: 1
LV 98 BĪSTAMI! Strāvas trieciens! Barošanas kontaktdakšanas apgriešanas rezultātā caur barošanas kabeli sūkņa elektriskajā detaļās var nokļūt ­ mitrums un izraisīt īssavienojumu. v Tīkla kontaktspraudni nekādā gadījumā nedrīkst nogriezt (piem., lai vadu izvilktu caur sienā izurbtu atveri). v Neizvelciet kontaktspraudni no rozetes, velkot aiz ­ kabeļa, bet gan aiz tā ­korpusa. v Ja šīs ierīces tīkla vads ir bojāts, lai novērstu bīstamas situācijas, ražotājam, autorizētam klientu apkalpošanas dienestam vai citai personai ar līdzīgu ­ kvalifikāciju jānomaina bojātais tīkla vads. Tīkla kontaktspraudnim un savienojumiem ir jābūt aizsargātiem pret ūdens šļakatu iedarbību. Pārliecinieties, ka elektriskie spraudsavienojumi atrodas zonās, kur nav iespējama pārplūde. Tīkla kontaktspraudni un elektrības pieslēguma vadu sargājiet no karstuma, eļļas un asām malām. Ievērojiet tīkla spriegumu. Pases datu plāksnītē norādītājiem datiem jāsakrīt ar strāvas tīkla datiem. Atrodoties baseinā, sūkņa tīkla kontakt­ spraudnim ir obligāti jābūt atvienotam no elektrotīkla. Tīkla pieslēguma vadu nedrīkst izmantot sūkņa nostiprināšanai vai transportē­ šanai. Sūkņa iegremdēšanai vai attiecīgi izvilkšanai, kā arī nostiprināšanai izmantojiet nostiprināšanas trosi. Regulāri pārbaudiet pieslēguma vadu. Pirms lietošanas vienmēr veikt sūkņa vizuālo pārbaudi (īpaši tīkla pieslēguma vadam un ­ kontaktspraudnim). Bojātu sūkni izmantot nedrīkst. Konstatēta bojājuma gadījumā sūkni obligāti nodot pārbaudei GARDENA servisa centrā. Demontējiet sūkni tikai līdz tādam stāvoklim, kādā tas tika piegādāts no rūpnīcas. Pēc apkopes, pirms atkal lietojat ierīci, pārliecinieties, ka visas detaļas ir ­saskrūvētas. Lietojot mūsu sūkņus kopā ar ģeneratoru, jāņem vērā ģeneratora ražotāja ­brīdinājuma norādes. Individuālā drošība BĪSTAMI! Nosmakšanas risks! Mazas detaļas var viegli norīt. Polietilēna maisiņš rada nosmakšanas risku maziem bērniem. Montāžas darbu izpildes laikā turiet mazus bērnus drošā attālumā. Ievērojiet minimālā ūdens līmeņa norādes, kas ir sniegtas sūkņa tehniskajos datos. Attiecas tikai uz preces nr. 1768: Neļaujiet sūknim darboties ilgāk par 10 minūtēm pret slēgtu spiediena pusi. Smiltis un citas abrazīvas vielas paātrina sūkņa nodilšanu un samazina sūkņa produktivitāti. Sūkni nedrīkst izmantot spiediena paaugstināšanai, šim mērķim izmantojot vītni sūkņa ieejas pusē. Pie ieejas puses vītnes drīkst montēt tikai GARDENA peldošo nosūkšanas sistēmu. Pludiņslēdzi atļauts lietot tikai tad, kad tas neatrodas ūdenī. Sūkņa darbības laikā šļūteni nedrīkst noņemt. Pirms kļūdas novēršanas ļaujiet sūknim atdzist. SVARĪGI! Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas instrukciju. Simboli uz izstrādājuma: Izlasiet lietošanas instrukciju. Vispārīgie drošības norādījumi Elektriskā drošība BĪSTAMI! Strāvas trieciens! Elektriskā strāva izraisa traumu gūšanas risku. v Izstrādājumam jābūt aprīkotam ar FI slēdzi (RCD) ar nominālo aktivāci- jas strāvu maksimāli 30 mA. BĪSTAMI! Miesas bojājumu gūšanas risks! Elektriskā strāva izraisa traumu gūšanas risku. v Atslēdziet izstrādājumu no tīkla, pirms veicat tehniskās apkopes dar- bus vai detaļu nomaiņu. Rozetei jāatrodas Jūsu redzes laukā. Drošs darbs Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 35 °C. Sūkni nedrīkst lietot, ja ūdenī atrodas cilvēki. Šķidruma piesārņojumu varētu izraisīt izplūdušas smērvielas. Aizsardzības slēdzis Aizsardzība pret darbību bez ūdens: Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, sūknis automātiski izslēdzas. v  Iegremdējiet sūkni dziļāk ūdenī. Termoslēdzis: Pārslodzes gadījumā iebūvētais siltumjutīgais drošības slēdzis iniciē sūkņa izslēg- šanos. Pēc tam, kad sūknis ir pietiekami atdzisis, tas atkal ir gatavs darbam. Noplūžu aizsargsistēma (attiecas tikai uz preces nr. 1771/1773): Spiediena pusē rodoties noplūdei (piemēram, hermētiski nenoslēgta spiediena šļūtene vai ūdens krāns), sūknis ik pēc īsa brīža ieslēdzas un izslēdzas. Ja sūknis ieslēdzas un izslēdzas bie-žāk kā 7 x 2 minūšu laikā (ja noplūde ir < 6 l/h), sūknis izslēdzas pavisam. Kad noplūde spiediena pusē ir novērsta, sūknis ir jāat-vieno no elektrotīkla un pēc tam atkal jāpieslēdz tam, lai tas atkal būtu gatavs darbam. Automātiska atgaisošana Šis sūknis ir aprīkots ar atgaisošanas vārstu, kas sūknī likvidē gaisa spilvenu, ja tāds gadījumā izveidojas. Tādējādi funkcionālu īpatnību dēļ zem roktura var izplūst neliels daudzums ūdens. Papildus drošības norādījumi Elektriskā drošība BĪSTAMI! Sirds apstāšanās! Šīs izstrādājums darba laikā rada elektromagnētisko lauku. Šis lauks noteiktos apstākļos var ietekmēt pasīvu vai aktīvu medicīnisko implantā- tu funkcionēšanu. Lai nepieļautu tādas situācijas, kurās cilvēki var gūt smagus vai nāvīgus ievainojumus, cilvēkiem ar medicīnisko implantātu pirms izstrādājuma lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai implan- tāta ražotāju. Kabelis Lietojot pagarināšanas kabeļus, to minimālajam šķērsgriezumam jāatbilst ­sekojošai tabulai: Spriegums Kabeļa garums Šķērsgriezums 230 – 240 V/50 Hz Līdz 20 m 1,5 mm2 230 – 240 V/50 Hz 20 – 50 m 2,5 mm2 1. DROŠĪBA Sūknējamie šķidrumi: GARDENA iegremdējamasi spiediensūknis ir paredzēts tikai ūdens sūknēšanai. Sūknis ir pilnībā pārpludināms (ievietots ūdensnecaurlaidīgā kapsulā) un tiek iegremdēts ūdenī (maksimālo iegremdēšanas dziļumu skatīt 7. TEHNISKIE DATI). Sūknis ir aprīkots ar iebūvētu pretatplūdes vār- stu, kas novērš patsstāvīgu spiediena šļūtenes iztukšošanos pēc sūkņa ekspluatācijas pārtraukšanas. Izstrādājums nav paredzēts darbam nepārtrauktā režīmā (nepārtrauktais recirkulācijas režīms). BĪSTAMI! Miesas bojājums! Nedrīkst sūknēt sālsūdeni, notekūdeni, kairinošus, viegli uzlies­ mojošus, agresīvus vai sprādzienbīstamus šķidrumus (piemēram, benzīnu, petroleju vai nitro šķīdinātājus), eļļas, šķidro kurināmo un pārtikas produktus. 2. MONTĀŽA  BĪSTAMI! Miesas bojājums! Miesas bojājumu gūšanas risks, izstrādājumam sākot dar- boties nekontrolēti. v Pirms izstrādājuma montāžas atslēdziet to no elektroenerģijas avota. Šļūteni var pievienot, izmantojot sūkņa pieslēgumu (1) un pieslēguma nipeli (2) [19 mm (3/4") / 25 mm (1")] vai arī GARDENA spraudsistēmu [13 mm (1/2") / 16 mm (5/8") / 19 mm (3/4")]. Izmantojot 25 mm (1") ­ šļūteni, sūknis sasniedz maksimālo sūknēšanas jaudu. Paralēli pieslēdzot vairākas šļūtenes vai pievienojamās ierīces, var izmantot GARDENA 2 vai 4 ceļu vārstu (preces nr. 1210/1194). Šļūtenes pieslēgšana, izmantojot pieslēguma nipeli [Att. A1]: Izmantojot pieslēguma nipeli (2), iespējams pieslēgt 25 mm (1")- un 19 mm (3/4")-š|ūtenes. Šļūtenes diametrs 25 mm (1") 19 mm (3/4") GARDENA Šļūteņu žņaugs preces nr. 7192 preces nr. 7191 Šļūteņu savienojums [Att. A1] Nipeli atvienot pie < [Att. A2]. Nipeli neatvienot [Att. A3]. 1768-20.960.01.indd 98 23.09.19 15:26
Lapa: 2
LV 99 25 mm (1")- un 19 mm (3/4") š|ūtenes, kas tiek pievienotas ar pieslēguma nipeļa 2 palīdzību, ir jānostiprina, piem, ar GARDENA šļūteņu žņaugu, preces nr. 7192/7191. 1. Attiecas tikai uz preces nr. 1768 [Att. A4]: uzspraudiet pludiņslēdža ­fiksatoru (A) uz sūkņa pieslēguma (1). 2. Uzskrūvējiet pieslēguma nipeli (2) uz sūkņa pieslēguma (1). (25 mm (1") šļūtenēm pirms tam pie (a) atvienojiet pieslēguma nipeli (2)). 3. Uzbīdiet šļūteni uz pieslēguma nipeļa (2) un nostipriniet to, piemēram, ar GARDENA šļūteņu žņaugu, preces nr. 7192/7191. Pieslēgt šļūteni ar GARDENA pieslēgšanas sistēmas palīdzību [Att. A5]: Izmantojot GARDENA spraudsistēmu, iespējams pieslēgt 19 mm (3/4")-/16 mm (5/8") un 13 mm (1/2")-š|ūtenes. Šļūtenes diametrs Sūkņa pieslēgums 13 mm (1/2") GARDENA Sūkņa pieslēguma kompiekts preces nr. 1750 16 mm (5/8") GARDENA Krāna savienojums GARDENA Šļūtenes savienojums preces nr. 18202 preces nr. 18216 19 mm (3/4") GARDENA Sūkņa pieslēguma kompiekts preces nr. 1752 1. Attiecas tikai uz preces nr. 1768 [Att. A4]: uzspraudiet pludiņslēdža ­fiksatoru (A) uz sūkņa pieslēguma (1). 2. Pievienojiet šļūteni, izmantojot atbilstīgo GARDENA spraudsistēmu. Peldošās nosūkšanas sistēmas pieslēgšana [Att. A6/A7]: v Pieslēdziet pret vakuumu drošu sūkšanas šļūteni (8) ar G1" savienotāju (piem., preces nr. 1411) un nostipriniet to otrā galā. Sūkšanas šļūtenei (8) jābūt saīsinātai tā, lai tā ekspluatācijas laikā tā ­ neveidotu cilpas un neiesūktu gaisu. Lai nodrošinātu ekspluatāciju bez traucējumiem (sistēmas atgaisošana), izņemiet peldošās nosūkšanas sistēmas pretvārstu (9). v Ar knaiblēm noskrūvējiet filtra grozu (10). Šajā pielietojumā pretvārsts (9) nav nepieciešams, jo sūkņi ir aprīkoti ar pretvārstu. Sūkšanas šļūtenei jābūt 50 cm garai. Sūknim peldošās nosūkšanas sistēmas gadījumā jāatrodas cisternā. Iesūkšana vertikālā pozīcijā, ja sūknis karājas, nav iespējama. Horizontālā pozīcijā pludiņslēdzis nedarbojas un aizsardzība pret darbību sausā stāvoklī nav aktīva. v Manuāli ieslēdziet un izslēdziet sūkni un kontrolējiet to. Ja nav caurplūdes, sūkni nepieciešams izslēgt atkārtoti. 3. LIETOŠANA  BĪSTAMI! Miesas bojājums! Miesas bojājumu gūšanas risks, izstrādājumam sākot ­darboties nekontrolēti. v Pirms izstrādājuma pieslēgšanas, iestatīšanas vai transportē- šanas atslēdziet to no elektroenerģijas avota. Ūdens sūknēšana [Att. O1]: Sūknis vienmēr iegremdējams akā vai ūdens krātuvē tikai ar piegādes komplektā iekļauto trosi. Lai sūknis spētu iesūknēt ūdeni, tam ir jābūt iegremdētam ūdenī vismaz 100 mm dziļumā. Lai filtrs nenosmērētos, sūknis nostiprinājams apmēram 30 cm augstumā virs zemes. 1. Trosi (3) stabili piesieniet pie cilpas (4). 2. Ar troses (3) palīdzību iegremdējiet sūkni akā vai ūdens rezervuārā. 3. Nostipriniet trosi (3). 4. Ja aka vai šahta ir dziļa (dziļāka par apm. 5 m), pieslēguma kabeli (5) vir- ziet, izmantojot apskavas, kas tiek uzmontētas uz troses. 5. Pievienojiet sūkni elektroenerģijas avotam. Sūknis ieslēdzas apm. 3 sek. pēc pieslēguma kabeļa iespraušanas. Sūknis ir gatavs darbam. Attiecas tikai uz preces nr. 1768: Automātiskais režīms ar pludiņslēdzi [Att. O2]: Lai sūknis, nepieplūstot sūknējamajam šķidrumam, automātiski izslēgtos, pludiņslēdzim (6) ir jāspēj brīvi pārvietoties pa ūdens ­virsmu. Iebūvētā pretvārsta dēļ spiediens šļūtenē saglabājas līdz brīdim, kad caur šļūteni tiek ņemts ūdens. Ieslēgšanas un izslēgšanas augstuma iestatīšana [Att. O3]: Maksimālo ieslēgšanas augstumu un minimālo izslēgšanas ­ augstumu (skat. 7. TEHNISKIE DATI) var regulēt, iespiežot ­ pludiņa slēdža kabeli ­ pludiņa slēdža fiksatorā (A). • Jo īsāks ir kabelis starp pludiņslēdzi (6) un slēdža fiksatoru (A), jo mazāks ir ieslēgšanās augstums un jo lielāks ir izslēgšanās augstums. v Iespiediet pludiņslēdža kabeli (6) pludiņslēdža fiksatora atverē (A).  UZMANĪBU! Lai nodrošinātu pludiņa slēdža ieslēgšanu un izslēgšanu, kabeļa garumam starp pludiņa slēdzi un pludiņa slēdža fiksatoru jābūt ­ vismaz 10 cm. Manuālais režīms [Att. O4]: Sūknis darbojas bez pārtraukuma, jo pludiņslēdzis tiek pārvienots. Tādējādi tiek deaktivizēta sūkņa aizsardzība pret darbību sausā stāvoklī. 1. Spiediet pludiņslēdzi (6) ar kabeli lejup uz pludiņa slēdža fiksatora (A). 2. Izmantojot pie sūkņa piestiprinātu trosi, iegremdējiet sūkni akā vai šahtā. 3. Pievienojiet sūkni elektroenerģijas avotam. Uzmanību! Sūknis uzreiz sāk darboties. Attiecas tikai uz preces nr. 1771/1773: Automātiskais darba režīms: Sūknis automātiski izslēdzas, tiklīdz vairs netiek sūknēts ūdens. Iebūvētā pretvārsta dēļ spiediens šļūtenē saglabājas līdz brīdim, kad caur šļūteni tiek ņemts ūdens. Sūknējot caur šļūteni ūdeni (spiediens šļūtenē samazinās zem apm. preces nr. 1771: 2,2 bar/preces nr. 1773: 2,9 bar), sūknis ­automātiski ieslēdzas. Maza apjoma programma un brīdinājums par pilošu ūdeni: Brīdinājums par pilošu ūdeni: Caurplūdes kontrolierīce sūkni izslēdz, tiklīdz vairs netiek ņemts ūdens. Spiediena pusē rodoties noplūdei (piem., hermētiski nenoslēgtas spiediena šļūtenes vai ūdens krāna dēļ), sūknis ik pēc īsa brīža ieslēdzas un izslēdzas. Ja sūknis ieslēdzas un izslēdzas bie-žāk kā 7 x 2 minūšu laikā (ja noplūde ir < 6 l/h), sūknis izslēdzas pavisam. Kad noplūde spiediena pusē ir novērsta, sūknis ir jāat-vieno no elektrotīkla un pēc tam atkal jāpieslēdz tam, lai tas atkal būtu gatavs darbam. Maza apjoma programma: Lai sūknis varētu darboties ar mazu ūdens apjomu (piemēram, pilienveida laistīšana) un neatslēgties, brīdinājums par pilošu ūdeni tiek aktivēts tikai pēc 60 minūtēm (maza apjoma programma). Maza apjoma programmā sūkņa cikliskā ieslēgšanās un izslēgša- nās neietekmē sūkņa darba mūžu. Veļas mazgājamo mašīnu ekspluatācija: Pēc ūdens maza apjoma padeves pabeigšanas veļas mazgājamajās ­ mašīnās 60 minūšu maza apjoma programmas darba ilgums automātiski pārslēdzas atpakaļ uz normālo ūdens sūkņa darba režīmu, kas bez jebkā- dām problēmām nodrošina veļas mazgājamās mašīnas darbu arī ilgāk par 60 minūtēm. Nepārtrauktai pilienveida laistīšanai: Ja maza apjoma programma netiek lietota ilgāk par 60 minūtēm, ­ apūdeņošanu pārtrauc uz 5 minūtēm pirms 60 minūšu izbeigšanās. Pēc tam maza apjoma programmu var lietot vēl 60 minūtes. 4. APKOPE  BĪSTAMI! Miesas bojājums! Miesas bojājumu gūšanas risks, izstrādājumam sākot dar- boties nekontrolēti. v Pirms apkopes veikšanas izstrādājumam, atvienojiet to no elektroenerģijas avota. Filtra tīrīšana [Att. M1]: Lai nodrošinātu nepārtrauktu, nevainojamu sūkņa darbu, filtrs (7) jāiztīra regulāros intervālos. 1768-20.960.01.indd 99 23.09.19 15:26
Lapa: 3
LV 100 Pēc netīra ūdens sūknēšanas filtrs (7) nekavējoties jāiztīra. 1. Pagrieziet filtru (7) par 1/4 apgriezienu pulksteņrādītāju virzienā un ­ nobīdiet to nost (bajonetes aizdare). 2. Izmazgājiet filtru (7) zem tekoša ūdens. 3. Uzmontējiet filtru (7) atpakaļ, minētās darbības veicot apgrieztā secībā. Sūkni nedrīkst darbināt bez filtra. Sūkņa izskalošana: Pēc hloru saturoša ūdens sūknēšanas sūknis ir jāizskalo. 1. Sūknējiet remdenu ūdeni (maks. 35 °C), tam pirms tam pievienojot ­ maigas iedarbības tīrīšanas līdzekli (piemēram, trauku mazgāšanas līdzekli), līdz pārsūknētais ūdens kļūst caurspīdīgs. 2. Atliekas utilizējiet saskaņā ar Likumā par atkritumu apsaimniekošanu minētajām vadlīnijām. 5. UZGLABĀŠANA Ekspluatācijas pārtraukšana: Sūknis nav salizturīgs! Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā. 1. Atvienojiet sūkni no elektroenerģijas avota. 2. Apgrieziet sūkni otrādi, līdz no ­ pārstāj tecēt ūdens. 3. Iztīriet sūkni (skat. 4. APKOPE). 4. Uzglabājiet sūkni sausā, slēgtā un no sala iedarbības aizsargātā vietā. Utilizācija: (saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES) Izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritu- miem. Tas ir utilizējams saskaņā ar vietējām vides aizsardzības ­prasībām. SVARĪGI! v Nododiet izstrādājumu utilizācijai tuvākajā atkritumu apsaimnieko­ šanas uzņēmumā. 6. KĻŪDU NOVĒRŠANA  BĪSTAMI! Miesas bojājums! Miesas bojājumu gūšanas risks, izstrādājumam sākot ­darboties nekontrolēti. v Atvienojiet izstrādājumu no elektroenerģijas avota, pirms ­veicat izstrādājuma kļūdu novēršanu. Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Sūknis darbojas, bet nesūknē Nav iespējama gaisa noplūde, jo spiediena vads ir slēgts (iespējams, ir pārlocījusies ­spiediena šļūtene). v Atveriet spiediena vadu ­(piemēram, sllēgvārsts, ­izvades ierīces). Gaisa uzkrājums sūkņa ­pamatnē. v Pagaidiet apm. 60 sekundes, līdz sūknis pats ir atgaisojies (vajadzības gadījumā sūkni vairākas reizes izslēdziet un izslēdziet). Filtrs ir aizsērējis v Iztīriet filtru (skat. 4. APKOPE). Ūdens līmenis sūkņa palaiša- nas brīdī ir zemāks par noteikto minimālo ūdens līmeni. v Iegremdējiet sūkni dziļāk. Izmantojot peldošo nosūkšanas sistēmu, sūcējšļūtenē veidojas gaisa spilvens. v Pirms nosūkšanas sistēmas filtra groza demontējiet pretvārstu. Sūknis nesāk darboties vai pēkšņi apstājas darbības laikā Termoslēdzis pārslodzes dēļ sūkni izslēdza. v Iztīriet filtru (skat. 4. APKOPE).­ Ievērojiet maksimālo šķid­ ruma temperatūru (35 °C). Pretvārsts ķeras. v Griezieties GARDENA servisā. Sūknim nepieplūst strāva. v Pārbaudiet drošinātājus un elektrības spraudsavienoju- mus. Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums Sūknis nesāk darboties vai pēkšņi apstājas darbības laikā Nostrādājis noplūdstrāvas ­aizsargslēdzis (RCD) (noplūdes strāva). v Atslēdziet sūkni no elektro- enerģijas avota un griezieties GARDENA servisā. Attiecas tikai uz preces nr. 1771/1773: Brīdinājums par pilošu ūdeni aktivēts. Brīdinājuma par pilošu ūdeni (maza apjoma ­ programma 60 min.) maksimā- lais darba ilgums ir pārsniegts. v Lietojot maza apjoma ­programmu samaziniet apūdeņošanas ilgumu vai pārtrauciet to uz 5 minūtēm. Palieliniet ūdens patēriņu. Izvelciet tīkla ­kontaktdakšu. Sūce spiediena pusē. v Novērsiet visas iespējamas sūces vietas spiediena pusē. Sūknis darbojas, bet sūknē­ šanas jauda samazinās Filtrs ir aizsērējis v Iztīriet filtru (skat. 4. APKOPE). NORĀDE: Citu traucējumu rašanās gadījumā, lūdzu, griezieties tuvākajā GARDENA servisa centrā. Remontu drīkst veikt tikai GARDENA servisa centros vai GARDENA autorizētos specializētajos veikalos. 7. TEHNISKIE DATI Iegremdējams spiediensūknis Vienība Vērtība (preces nr. 1768) Vērtība (preces nr. 1771) Vērtība (preces nr. 1773) Nominālā jauda W 900 900 1100 Tīkla spriegums V (AC) 230 230 230 Tīkla frekvence Hz 50 50 50 Maks. caurplūdums l/h 5900 5900 6100 Maks. spiediens/maks. sūknēšanas augstums bar / m 3,5 / 35 3,5 / 35 4,7 / 47 Maks. iegremdēšanas dziļums m 12 12 17 Atlikušā ūdens augstums mm 15 15 15 Ieslēgšanās spiediens bar – 2,2 2,9 Min. iegremdēšanas dziļums ekspluatācijas sākšanas brīdī (apm.) mm 100 100 100 Pieslēguma kabelis m 15 (H07RN-F) 15 (H07RN-F) 20 (H07RN-F) Svars bez kabeļa (apm.) kg 7,5 7,5 8,1 Nostiprināšanas trose garums m 15 15 20 Maks. materiāla temperatūra °C 35 35 35 8. PIEDERUMI GARDENA Peldošā nosūkšanas sistēma Attīrīta ūdens iesūkšanai zem ūdens ­virsmas. preces nr. 1417 GARDENA 2-/4-krānu savienojums Vairāku šļūteņu un saistīto ierīču paralēlajai pieslēgšanai. preces nr. 1210/1194 GARDENA Šļūteņu žņaugs 25 mm (1") šļūtenēm, izmantojot pieslēguma nipeli. preces nr. 7192 GARDENA Šļūteņu žņaugs 19 mm (3/4") š|ūtenēm, izmantojol pieslēguma nipeli. preces nr. 7191 GARDENA Sūkņa pieslēgumu komplekts 13 mm (1/2") š|ūtenēm, izmantojol GARDENA pieslēgšanas sistēmu. preces nr. 1750 GARDENA Krāna savienojums GARDENA Šļūtenes savienojums 16 mm (5/8") š|ūtenēm, izmantojol GARDENA spraudsistēmu. preces nr. 18202 preces nr. 18216 GARDENA Sūkņa pieslēgumu komplekts 19 mm (3/4") š|ūtenēm, izmantojol GARDENA spraudsistēmu. preces nr. 1752 9. SERVISS/GARANTIJA Serviss: Lūdzu, griezieties pēc adreses, kas norādīta otrajā pusē. Garantijas paziņojums: Garantijas prasības gadījumā no jums netiks ieturēta maksa par ­ sniegtajiem apkopes pakalpojumiem. 1768-20.960.01.indd 100 23.09.19 15:26
Lapa: 4
LV 101 GARDENA Manufacturing GmbH visiem GARDENA oriģinālajiem, jauna- jiem izstrādājumam sniedz 2 gadu garantiju, sākot ar izstrādājumu pirm­ reizējās iegādes dienu, ja šie izstrādājumi tikuši izmantoti vienīgi privātām vajadzībām. Šī ražotāja garantija nav attiecināma uz otrējā tirgū iegādātiem izstrādājumiem. Šī garantija attiecas uz visiem būtiskajiem izstrādājuma trūkumiem, kas ir acīmredzami saistīti ar materiāla defektiem vai ražošanas kļūdām. Garan­ tijas noteikumi tiek izpildīti, piegādājot pilnībā darboties ­ spējīgu rezerves izstrādājumu vai bez maksas saremontējot mums atsūtīto bojāto izstrādājumu; mēs paturam tiesības izvēlēties starp šīm iespējām. Uz šo pakalpojumu attiecas šādi noteikumi. • Izstrādājums lietots paredzētajam nolūkam, saskaņā ar lietošanas ­ norādījumos iekļautajiem ieteikumiem. • Ne pircējs, ne kādas trešās personas nav mēģinājušas patstāvīgi atvērt izstrādājumu vai veikt tā remontu. • Darbināšanai ir tikušas izmantotas tikai oriģinālās GARDENA rezerves un dilstošās detaļas. • Pirkuma čeka uzrādīšana. Garantija nav attiecināma uz detaļu un komponentu (piemēram, nažu, nažu stiprinājuma daļu, turbīnu, apgaismes līdzekļu, ķīļsiksnu un zob­ siksnu, darba ratu, gaisa filtru, aizdedzes sveču) normālu nodilumu, ­ optiskām izmaiņām, kā arī uz dilstošajām un patērējamajām detaļām. Šī ražotāja garantija paredz vienīgi izstrādājuma apmaiņu un remontu saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Citu mums kā ražotājam izvirzītu prasību apmierināšana, piemēram, zaudējumu atlīdzināšanu, ­ ražotāja garantija neparedz. Šī ražotāja garantija neskar likumā un līgumā noteiktās garantijas prasības, ko lietotājs var izvirzīt pret veikalu/pārdevēju. Ražotāja garantijas spēkā esamību un darbību reglamentē Vācijas ­ Federatīvās Republikas tiesību akti. Iestājoties garantijas gadījumam, lūdzam nosūtīt defektīvo izstrādājumu kopā ar pirkuma čeka kopiju un kļūmes aprakstu uz aizmugurē norādīto ­ GARDENA servisa adresi, pilnībā apmaksājot pasta izdevumus. Dilstošas detaļas: Darbrats un filtrs ir dilstošas detaļas, uz kurām garantija neattiecas. 1768-20.960.01.indd 101 23.09.19 15:26
Zīmols:
Gardena
Produkts:
Sūkņi
Modelis/nosaukums:
6000/5 Inox Auto
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Rumāņu Valoda, Turku, Slovakiete, Grieķu Valoda, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete, Albāniete