GWS 7-115 rokasgrāmata
Bosch GWS 7-115 rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Bosch GWS 7-115, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 317 lapas.

PDF 317 1.1mb

Skatīt Bosch GWS 7-115 rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par Bosch GWS 7-115, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem Bosch GWS 7-115 rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar Bosch GWS 7-115 pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par Bosch GWS 7-115

Lapa: 1
Latviešu | 263 Latviešu Drošības noteikumi Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem BRĪDINĀ- JUMS Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais apzīmējums "elektroinstruments" attiecas gan uz Jūsu tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa). Drošība darba vietā u Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtīgās un tumšās vietās var viegli notikt nelaimes gadījums. u Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzu vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos. u Darbinot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un nepiederošām personām tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu. Elektrodrošība u Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas adapterus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku. u Nepieļaujiet ķermeņa daļu saskaršanos ar sazemētiem priekšmetiem, piemēram, ar caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu. u Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu. u Nenoslogojiet kabeli. Neizmantojiet kabeli, lai elektroinstrumentu nestu, vilktu vai atvienotu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām un kustošām daļām. Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskā trieciena saņemšanai. u Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi ārpustelpu lietošanai derīgus pagarinātājkabeļus. Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks. u Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams darbināt vietās ar paaugstinātu mitrumu, pievienojiet to elektrobarošanas ķēdēm, kas aizsargātas ar noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD). Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu. Personiskā drošība u Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai arī atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu iespaidā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam. u Lietojiet individuālo darba aizsargaprīkojumu. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem. u Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums. u Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā regulējošos rīkus vai atslēgas. Regulējošais rīks vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu. u Nesniedzieties pārāk tālu. Jebkurā situācijā saglabājiet līdzsvaru un stingru stāju. Tas atvieglos elektroinstrumenta vadīšanu neparedzētās situācijās. u Nēsājiet darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērba daļas un aizsargcimdus kustošajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties kustošajās daļās. u Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot putekļu uzsūkšanas vai savākšanas, nodrošiniet, lai tā būtu pievienota un tiktu pareizi lietota. Pielietojot putekļu savākšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz veselību. Saudzīga apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem u Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Ikvienam darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Lapa: 2
264 | Latviešu Elektroinstruments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes. u Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to ar ieslēdzēja palīdzību nevar ieslēgt un izslēgt. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt. u Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos. u Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību. u Veiciet elektroinstrumentu apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav nobīdījušās un ir droši iestiprinātas, vai kāda no daļām nav salauzta un vai nepastāv jebkuri citi apstākļi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, nodrošiniet, lai tas pirms lietošanas tiktu izremontēts. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots. u Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi. u Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos lietošanas apstākļus un veicamā darba raksturu. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējis ražotājs, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām. Apkalpošana u Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot vienīgi identiskas rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni. Drošības noteikumi leņķa slīpmašīnām Kopējie drošības noteikumi rupjajai un smalkajai slīpēšanai, apstrādei ar stiepļu suku un griešanai ar abrazīvo disku u Šis elektroinstruments ir slīpmašīna rupjajai un smalkajai slīpēšanai, kas lietojama arī apstrādei ar stiepļu suku un griešanai. Izlasiet visus drošības noteikumus un instrukcijas, aplūkojiet ilustrācijas un iepazīstieties ar specifikācijām, kas tiek piegādātas kopā ar šo elektroinstrumentu. Šeit sniegto drošības noteikumu un instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. u At šo elektroinstrumentu nav ieteicams veikt tādas darbības, kā pulēšanu. Darbības, kurām elektroinstruments nav paredzēts, var būt bīstamas un savainot cilvēkus. u Nelietojiet piederumus, kas nav īpaši projektēti izmantošanai kopā ar šo instrumentu un ko šim nolūkam nav ieteicis instrumenta ražotājs. Iespēja nostiprināt piederumu uz elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu lietošanu. u Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom. u Piederuma ārējam diametram un biezumam jāatbilst elektroinstrumenta konstrukcijai un izmēriem. Nepareiza izmēra piederumi pilnībā nenovietojas zem aizsarga un darba laikā apgrūtina elektroinstrumenta vadību. u Ar vītnes palīdzību stiprināmo piederumu vītnei jāatbilst slīpmašīnas darbvārpstas vītnei. Ar balstpaplāksnes palīdzību stiprināmo piederumu centrālajam atvērumam jāatbilst balstpaplāksnes centrālā izciļņa diametram. Piederumi, kas precīzi neatbilst elektroinstrumenta stiprinošo elementu konstrukcijai, nevienmērīgi griežas, ļoti stipri vibrē un var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār instrumentu. u Nelietojiet bojātus piederumus. Ik reizi pirms piederumu lietošanas pārbaudiet, vai tie nav bojāti, piemēram, vai abrazīvie diski nav atslāņojušies vai ieplaisājuši, vai slīpēšanas pamatnē nav vērojamas plaisas un nolietošanās vai stipra izdiluma pazīmes un vai stiepļu suku veidojošās stieples nav vaļīgas vai atlūzušas. Ja elektroinstruments vai tā piederums ir kritis no zināma augstuma, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai arī iestipriniet instrumentā nebojātu piederumu. Pēc piederuma apskates un iestiprināšanas ļaujiet elektroinstrumentam darboties ar maksimālo griešanās ātrumu vienu minūti ilgi, stāvot vietā, ko nešķērso rotējošā piederuma rotācijas plakne, un nodrošinot, lai arī tuvumā esošās personas atrastos šādā vietā. Bojātie piederumi šādas pārbaudes laikā parasti salūzt. u Nēsājiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Atkarībā no veicamā darba rakstura, lietojiet sejas aizsargu, noslēdzošās aizsargbrilles vai parastās aizsargbrilles. Lai aizsargātos no prom lidojošajām sīkajām abrazīva vai apstrādājamā materiāla daļiņām, pēc vajadzības lietojiet putekļu aizsargmasku, ausu aizsargus, aizsargcimdus un īpašu priekšautu. Acu aizsarglīdzekļiem jāspēj pasargāt lietotāja acis no lidojošajiem svešķermeņiem, kas dažkārt rodas darba gaitā. Putekļu aizsargmaskai vai respiratoram jāspēj pasargāt lietotāja elpošanas ceļi no daļiņām, kas veidojas darba laikā. Ilgstoši atrodoties stipra trokšņa iespaidā, var rasties paliekoši dzirdes traucējumi. 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019) Bosch Power Tools
Lapa: 3
Latviešu | 265 u Sekojiet, lai citas tuvumā esošās personas atrastos drošā attālumā no darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vietas tuvumā, jālieto individuālie darba aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā priekšmeta atlūzas vai salūzuša piederuma daļas var lidot ar ievērojamu ātrumu un nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai arī ievērojamā attālumā no darba vietas. u Veicot darbības, kuru laikā griešanas piederums var skart slēptus vadus vai paša instrumenta elektrokabeli, turiet elektroinstrumentu vienīgi aiz izolētajām noturvirsmām. Griešanas piederumam skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz elektroinstrumenta nenosegtajām metāla daļām, kā rezultātā lietotājs var saņemt elektrisko triecienu. u Netuviniet rotējošu piederumu elektrokabelim. Zūdot kontrolei pār elektroinstrumentu, piederums var pārgriezt elektrokabeli vai ieķerties tajā, kā rezultātā kāda no lietotāja ķermeņa daļām var saskarties ar rotējošo piederumu. u Nenovietojiet elektroinstrumentu, pirms tajā iestiprinātais piederums nav pilnīgi apstājies. Rotējošais piederums var skart balsta virsmu un ieķerties tajā, kā rezultātā elektroinstruments var kļūt nevadāms. u Nedarbiniet elektroinstrumentu laikā, kad tas tiek pārvietots. Lietotāja apģērbs var nejauši saskarties ar rotējošo piederumu un ieķerties tajā, izraisot piederuma saskaršanos ar kādu no lietotāja ķermeņa daļām. u Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres. Motora ventilators ievelk putekļus instrumenta korpusā, kur tie uzkrājas, bet liela metāla putekļu daudzuma uzkrāšanās var kļūt par cēloni elektrotraumai. u Nedarbiniet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Lidojošās dzirksteles var aizdedzināt šādus materiālus. u Nelietojiet piederumus, kam nepieciešams pievadīt dzesējošo šķidrumu. Ūdens vai citu šķidro dzesēšanas līdzekļu izmantošana var izraisīt elektrisko triecienu vai pat lietotāja bojāeju. Atsitiens un ar to saistītie norādījumi Atsitiens ir specifiska instrumenta reakcija, pēkšņi ieķeroties vai iestrēgstot rotējošam slīpēšanas diskam, slīpēšanas pamatnei, stiepļu sukai vai citam piederumam. Rotējoša abrazīvā diska ieķeršanās vai iestrēgšana izraisa tā pēkšņu apstāšanos, kā rezultātā elektroinstruments pārvietojas virzienā, kas ir pretējs diska kustības virzienam iestrēguma vietā. Piemēram, ja abrazīvais disks ieķeras vai iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tajā iegremdētā diska mala var izrauties no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsitienu. Šādā gadījumā abrazīvais disks pārvietojas lietotāja virzienā vai arī prom no viņa, atkarībā no diska rotācijas virziena attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu. Turklāt, šādos apstākļos abrazīvais disks var salūzt. Atsitiens ir sekas elektroinstrumenta nepareizai vai neprasmīgai lietošanai, un no tā var izvairīties, ievērojot zināmus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā. u Stingri turiet elektroinstrumentu un ieņemiet tādu ķermeņa un roku stāvokli, kas vislabāk ļautu pretoties atsitiena spēkam. Vienmēr lietojiet papildrokturi, ja tāds ir paredzēts, jo tas elektroinstrumenta palaišanas brīdī ļaus optimāli kompensēt atsitienu vai reaktīvo griezes momentu un saglabāt kontroli pār instrumentu. Veicot atbilstošus piesardzības pasākumus, lietotājs jebkurā situācijā spēj efektīvi pretoties atsitienam un reaktīvajam griezes momentam. u Netuviniet rokas rotējošam piederumam. Atsitiena gadījumā piederums var skart lietotāja roku. u Izvairieties atrasties vietā, kurp atsitiena gadījumā varētu pārvietoties elektroinstruments. Atsitiena brīdī elektroinstruments pārvietojas virzienā, kas ir pretējs diska kustības virzienam iestrēgšanas vietā. u Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot stūru un asu malu tuvumā. Nepieļaujiet piederuma atlekšanu no apstrādājamā priekšmeta vai ieķeršanos tajā. Saskaroties ar stūriem vai asām malām, rotējošais piederums bieži ieķertas apstrādājamā priekšmetā, kas var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu vai atsitienam. u Neiestipriniet elektroinstrumentā zāģa ķēdi, kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādu asmeņu izmantošana bieži izraisa atsitienu vai rada priekšnoteikumus kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu. Īpašie drošības noteikumi, veicot slīpēšanu un griešanu ar abrazīvu disku u Lietojiet vienīgi Jūsu elektroinstrumentam piemērota tipa slīpēšanas diskus un šiem diskiem paredzētu aizsargpārsegu. Aizsargpārsegs var nepietiekami nosegt elektroinstrumentam nepiemērotus slīpēšanas diskus, līdz ar to neļaujot panākt vēlamo darba drošību. u Centrā ieliektu disku slīpējošajai virsmai jābūt nostiprinātai zemāk par aizsargpārsega lūpas plakni. Ja disks ir nepareizi nostiprināts un izvirzās virs aizsargpārsega lūpas plaknes, nevar tikt nodrošināta pietiekoša lietotāja aizsardzība. u Aizsargpārsegam jābūt droši nostiprinātam uz elektroinstrumenta un noregulētam tā, lai lietotāja virzienā būtu vērsta pēc iespējas mazāka diska nenosegtā daļa. Aizsargpārsegs palīdz aizsargāt lietotāju no atlūzām un nejaušas saskaršanās ar slīpēšanas disku, kā arī no lidojošām dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apģērbu. u Diskus drīkst izmantot vienīgi ieteiktajiem lietošanas veidiem. Piemēram, neizmantojiet slīpēšanai griešanas diska sānu virsmu. Abrazīvie griešanas diski ir paredzēti materiālu apstrādei ar malas griezējšķautni, tāpēc stiprs spiediens sānu virzienā var salauzt šos piederumus. u Kopā ar izvēlēto slīpēšanas disku izmantojiet vienīgi nebojātu balsta paplāksni ar piemērotu formu un izmēriem. Piemērota tipa balsta paplāksne darba laikā droši balsta griešanas disku un samazina tā salūšanas iespēju. Kopā ar griešanas diskiem izmantojamās balsta Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Lapa: 4
266 | Latviešu paplāksnes var atšķirties no balsta paplāksnēm, kas izmantojamas kopā ar slīpēšanas diskiem. u Neizmantojiet nolietotus slīpēšanas diskus, kas paredzēti lielākas jaudas elektroinstrumentiem. Lieliem elektroinstrumentiem paredzētie slīpēšanas diski nav piemēroti darbam mazākos elektroinstrumentos, kuru griešanās ātrums parasti ir lielāks, tāpēc tie darba laikā var salūzt. Papildu drošības noteikumi, veicot griešanu ar abrazīvu disku u Neizdariet pārāk stipru spiedienu uz griešanas disku un nepieļaujiet tā iestrēgšanu. Nemēģiniet veidot pārāk dziļus griezumus. Pārslogojot griešanas disku, tas biežāk iestrēgst griezumā, līdz ar to pieaugot atsitiena vai diska salūšanas iespējai. u Izvairieties atrasties rotējošā griešanas diska priekšā vai aiz tā. Ja darba laikā lietotājs pārvieto griešanas disku prom no sevis apstrādājamā priekšmeta virzienā, tad atsitiena gadījumā elektroinstruments ar rotējošu griešanas disku tiks mests tieši lietotāja virzienā. u Jebkāda iemesla dēļ pārtraucot darbu vai iestrēgstot griešanas diskam, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz disks pilnīgi apstājas. Nemēģiniet izvilkt no griezuma vēl rotējošu griešanas disku, jo šāda rīcība var kļūt par cēloni atsitienam. Noskaidrojiet un novērsiet diska iestrēgšanas cēloni. u Neatsāciet griešanu, ja griešanas disks atrodas griezumā. Nogaidiet, līdz griešanas disks sasniedz pilnu griešanās ātrumu, un tikai tad uzmanīgi ievadiet disku griezumā. Ja elektroinstruments tiek ieslēgts laikā, kad tajā iestiprinātais griešanas disks atrodas griezumā, tas var iestrēgt griezuma vietā vai izlekt no tās, kā arī var notikt atsitiens. u Lai samazinātu atsitiena risku, iestrēgstot griešanas diskam, atbalstiet griežamā materiāla loksnes vai liela izmēra apstrādājamos priekšmetus. Lieli priekšmeti nereti tiecas saliekties paši sava svara iespaidā. Balsti jānovieto zem apstrādājamā priekšmeta abās griešanas diska pusēs – gan griezuma tuvumā, gan arī priekšmeta malā. u Ievērojiet īpašu piesardzību, veidojot padziļinājumus sienās vai citos objektos, kas nav aplūkojami no abām pusēm. Iegremdējamais griešanas disks var skart gāzes vadu, ūdensvadu, elektropārvades līniju vai citu objektu, izraisot atsitienu. Īpašie drošības noteikumi, veicot slīpēšanu ar smilšpapīra loksni u Neizmantojiet pārāk liela izmēra slīppapīra loksnes. Izvēlieties darbam slīppapīra loksnes ar izmēriem, ko norādījis ražotājs. Ja slīppapīra loksne sniedzas pāri slīpēšanas pamatnes malām, tas var būt par cēloni savainojumam, izsaukt slīppapīra loksnes iestrēgšanu vai plīšanu, kā arī izraisīt atsitienu. Īpašie drošības noteikumi, veicot apstrādi ar stiepļu suku u Atcerieties, ka stieples var izkrist no sukas un lidot prom arī parastās apstrādes laikā. Nepārslogojiet stieples, pārāk stipri noslogojot suku Atlūzušās stieples var viegli izkļūt cauri apģerbam un iespiesties ādā. u Ja, veicot apstrādi ar stiepļu suku, tiek ieteikts izmantot aizsargpārsegu, nepieļaujiet kausveida vai diskveida stiepļu sukas saskaršanos ar aizsargpārsegu. Kausveida un diskveida stiepļu sukas darba slodzes un centrbēdzes spēka iespaidā var izplesties, palielinoties to diametram. Papildu drošības noteikumi Nēsājiet aizsargbrilles. u Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai apstrādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes līnijas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā komunālās saimniecības iestādē. Darbinstrumenta saskaršanās ar elektropārvades līniju var izraisīt aizdegšanos vai būt par cēloni elektriskajam triecienam. Bojājums gāzes pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu. Darbinstrumentam skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības, kā arī strādājošā persona var saņemt elektrisko triecienu. u Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, pirms tie nav atdzisuši. Darba laikā diski stipri sakarst. u Elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā, piemēram, tad, ja tiek pārtraukta sprieguma padeve elektrotīklā vai atvienota elektrotīkla kontaktdakša, atbloķējiet elektroinstrumenta ieslēdzēju un pārvietojiet to stāvoklī "Izslēgts". Tā tiek novērsta elektroinstrumenta nekontrolēta, patvaļīga ieslēgšanās. u Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām. Izstrādājuma un tā funkciju apraksts Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. Ņemiet vērā attēlus lietošanas pamācības sākuma daļā. Pielietojums Elektroinstruments ir paredzēts metāla, akmens un keramikas rupjajai slīpēšanai, kā arī urbumu veidošanai flīzēs. Veicot griešanu ar kompozītajiem slīpēšanas darbinstrumentiem, jālieto speciāls griešanas aizsargpārsegs. Veicot akmens griešanu, jānodrošina pietiekoša putekļu uzsūkšana. Nostiprinot uz elektroinstrumenta roku aizsargu (papildpiederums), to var lietot arī materiālu apstrādei ar suku un slīpēšanai ar elastīgajām slīpēšanas pamatnēm. 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019) Bosch Power Tools
Lapa: 5
Latviešu | 267 Elektroinstruments ir paredzēts tikai sausajai materiālu apstrādei. Elektroinstrumentu kopā ar lietošanai atļautiem slīpēšanas darbinstrumentiem var izmantot arī slīpēšanai ar slīppapīru. Attēlotās sastāvdaļas Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē. (1) Darbvārpstas fiksēšanas taustiņš (2) Ieslēdzējs (3) Sešstūra stieņatslēga (4) Pirkstrats griešanās ātruma priekšizvēlei (GWS 7-115 E | GWS 7-125 S) (5) Papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu) (6) Skrūve aizsargpārsega fiksēšanai (7) Aizsargpārsegs slīpēšanai (8) Aizsargpārsegs griešanaiA) (9) Balstpaplāksne ar O veida gredzenu (10) Slīpēšanas/griešanas disksA) (11) Cietmetāla kausveida disksA) (12) Piespiedējuzgrieznis (13) Rokas piespiedējuzgrieznis A) (14) Divizciļņu uzgriežņu atslēga piespiedējuzgrieznim (15) Rokturis (ar izolētu noturvirsmu) (16) Darbvārpsta (17) Roku aizsargsA) (18) Gumijas slīpēšanas pamatneA) (19) SlīploksneA) (20) Apaļais uzgrieznisA) (21) Kausveida sukaA) (22) Uzsūkšanas pārsegs darbam ar griešanas vadotniA) (23) Dimanta griešanas disksA) A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā. Tehniskie dati Leņķa slīpmašīna GWS 7-100 GWS 7-115 GWS 7-115 E GWS 7-125 GWS 7-125 S Izstrādājuma numurs 3 601 C88 1.. 3 601 C88 1.. 3 601 C88 2.. 3 601 C88 1.. 3 601 C88 2.. Nominālā patērējamā jauda W 720 720 720 720 720 Nominālais griešanās ātrums min-1 11000 11000 2800 – 11000 11000 2800 – 11000 Maks. slīpēšanas disku diametrs mm 100 115 115 125 125 Disku iekšējais diaametrs mm 16,0 22,2 22,2 22,2 22,2 Darbvārpstas vītne M 10 M 14 M 14 M 14 M 14 Maks. vītnes garums darbvārpstai mm 17 22 22 22 22 Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos ● ● ● ● ● Griešanās ātruma priekšizvēle – – ● – ● Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 – ar vibrācijas slāpējošu papildrokturi kg 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 – ar standarta papildrokturi kg 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 Elektroaizsardzības klase / II / II / II / II / II Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties. Informācija par troksni un vibrāciju Elektroinstrumenta radītā trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745-2-3. Pēc A raksturlīknes izsvērtās elektroinstrumenta radītā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: skaņas spiediena līmenis 91 dB(A); dB(A); skaņas jaudas līmenis 102 dB(A). Mērījumu izkliede K = 3 dB. Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai! Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība ah (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745-2-3: veicot virsmu slīpēšanu (rupjo): ah = 6,5 m/s2 , K = 1,5 m/s2 , veicot slīpēšanu ar slīploksni: ah = 3,5 m/s2 , K = 1,5 m/s2 . Šajā pamācībā norādītais svārstību līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā noteiktajai procedūrai un var tikt izmantots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai. Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Lapa: 6
268 | Latviešu netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam. Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, uzturiet rokas siltas un pareizi plānojiet darbu. Montāža Aizsargierīču montāža u Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. Piezīme. Ja darba laikā salūzt slīpēšanas disks vai tiek bojātas aizsargpārsega/elektroinstrumenta stiprināšanas ierīces, elektroinstruments nekavējoties jānosūta uz klientu apkalpošanas remonta darbnīcu, kuras adrese ir sniegta sadaļā „Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu“. Aizsargpārsegs slīpēšanai Novietojiet aizsargpārsegu (7) uz darbvārpstas aptveres. Izvēlieties aizsargpārsega stāvokli (7), kas atbilst veicamā darba raksturam. Nostipriniet aizsargpārsegu (7), stingri pieskrūvējot fiksējošo skrūvi (6) ar sešstūra stieņatslēgu (3). u Pagrieziet aizsargpārsegu (7) tā, lai tiktu novērsta dzirksteļu lidošana elektroinstrumenta lietotāja virzienā. Norāde: aizsargpārsega (7) kodēšanas izciļņi ļauj nostiprināt uz elektroinstrumenta tikai vienu šim elektroinstrumentam piemērotu aizsargpārsegu. Aizsargpārsegs griešanai u Izmantojot griešanai kompozītos slīpēšanas darbinstrumentus, vienmēr lietojiet aizsargpārsegu griešanai (8). u Veicot akmens griešanu, nodrošiniet pietiekošu putekļu uzsūkšanu. Aizsargpārsegs griešanai (8) ir nostiprināms līdzīgi, kā aizsargpārsegs slīpēšanai (7). Uzsūkšanas pārsegs darbam ar griešanas vadotni Uzsūkšanas pārsegs darbam ar griešanas vadotni (22) ir nostiprināms līdzīgi, kā aizsargpārsegs slīpēšanai (7). Papildrokturis u Lietojiet savu elektroinstrumentu tikai kopā ar papildrokturi (5). Atkarībā no veicamā darba rakstura, ieskrūvējiet papildrokturi (5) pārnesuma galvas labējā vai kreisajā pusē. Vibrācijas slāpējošs papildrokturis Kad lieto vibrācijas slāpējošu papildrokturi, ievērojami samazinās vibrāciju apjoms un attiecīgi darbs ir patīkams un drošs. u Ir aizliegts mainīt papildroktura konstrukciju. Pārtrauciet papildroktura lietošanu, ja tas ir bojāts. Roku aizsargs u Izmantojot darbam gumijas slīpēšanas pamatni (18) , kausveida vai diskveida suku, kā arī segmentveida slīpēšanas disku, vienmēr nostipriniet uz instrumenta roku aizsargu (17). Roku aizsargs (17) ir nostiprināms kopā ar papildrokturi (5). Slīpēšanas darbinstrumentu montāža u Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. u Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, pirms tie nav atdzisuši. Darba laikā diski stipri sakarst. Notīriet slīpmašīnas darbvārpstu (16) un visas iestiprināmās daļas. Iestiprinot un izņemot slīpēšanas darbinstrumentus, fiksējiet slīpmašīnas darbvārpstu, nospiežot darbvārpstas fiksēšanas taustiņu (1). u Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu tikai laikā, kad slīpmašīnas darbvārpsta negriežas. Pretējā gadījumā elektroinstruments var tikt bojāts. Slīpēšanas vai griešanas disks Ņemiet vērā slīpēšanas darbinstrumentu izmērus. Centrālā atvēruma diametram jāatbilst balstpaplāksnes centrējošā izciļņa izmēriem. Nelietojiet adapterus vai citus samazinošos palīglīdzekļus. Lietojot dimanta griešanas diskus, sekojiet, lai bultas virziens uz dimanta griešanas diska sakristu ar elektroinstrumenta darbvārpstas griešanās virzienu (ko norāda bultas virziens uz pārnesuma galvas). Montāžas secība ir parādīta grafikas lappusē. Lai nostiprinātu slīpēšanas vai griešanas disku, uzskrūvējiet piespiedējuzgriezni (12) un pievelciet to ar divizciļņu uzgriežņu atslēgu, kā parādīts sadaļā „Rokas piespiedējuzgrieznis“. 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019) Bosch Power Tools
Lapa: 7
Latviešu | 269 u Pēc slīpēšanas darbinstrumenta iestiprināšanas un pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas pārbaudiet, vai darbinstruments ir pareizi iestiprināts un var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka slīpēšanas darbinstruments neskar aizsargpārsegu vai citas elektroinstrumenta daļas. Balstpaplāksnes (9) centrējošo izcilni aptver gredzenveida plastmasas ieliktnis (O-veida gredzens). Ja O-veida gredzena trūkst vai arī tas ir bojāts, pirms instrumenta tālākas lietošanas balstpaplāksne (9) noteikti jānomaina. Balstpaplāksne darbvārpstai ar vītni M10: balstpaplāksne ir vienādi izmantojama no abām pusēm. Segmentveida slīpēšanas disks u Strādājot ar segmentveida slīpēšanas disku, vienmēr nostipriniet roku aizsargu (17). Gumijas slīpēšanas pamatne u Strādājot ar gumijas slīpēšanas pamatni (18) , vienmēr nostipriniet uz instrumenta roku aizsargu (17). Montāžas secība ir parādīta grafikas lappusē. Uzbīdiet gumijas slīpēšanas pamatni (18) uz slīpmašīnas darbvārpstas (16). Uzskrūvējiet apaļo uzgriezni (20) un pievelciet to ar divizciļņu uzgriežņu atslēgu. Slīploksni (19) cieši piespiediet pie gumijas slīpēšanas pamatnes apakšpuses (18). Kausveida vai diskveida suka u Strādājot ar kausveida vai diskveida suku, vienmēr nostipriniet uz instrumenta roku aizsargu (17). Montāžas secība ir parādīta grafikas lappusē. Uzskrūvējiet kausveida vai diskveida suku uz slīpmašīnas darbvārpstas, līdz tā stingri atduras pret darbvārpstas balstplakni, kas atrodas tūlīt aiz darbvārpstas vītnes. Stingri pievelciet kausveida vai diskveida suku ar vaļējā tipa uzgriežņu atslēgu. Cietmetāla kausveida disks u Kausveida disku ir atļauts lietot vienīgi kopā ar piemērotu aizsargpārsegu. Rokas piespiedējuzgrieznis Lai veiktu slīpēšanas darbinstrumentu nomaiņu, nelietojot nekādus papildrīkus, piespiedējuzgriežņa (12) vietā var lietot rokas piespiedējuzgriezni (13). u Rokas piespiedējuzgriezni (13) drīkst lietot vienīgi kopā ar slīpēšanas vai griešanas diskiem. Lietojiet vienīgi nebojātu rokas piespiedējuzgriezni (13). Uzskrūvējot rokas piespiedējuzgriezni (13) , ņemiet vērā, ka tā marķētā puse nedrīkst būt vērsta pret slīpēšanas disku, bet uz uzgriežņa attēlotajai bultai jābūt vērstai pret marķiera atzīmi (24) . (24) Lai fiksētu slīpmašīnas darbvārpstu, nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu (1). Lai pievilktu rokas piespiedējuzgriezni, spēcīgi pagrieziet to pulksteņa rādītāju kustības virzienā. Pareizi uzskrūvētu un nebojātu rokas piespiedējuzgriezni var noskrūvēt, ar roku satverot to aiz rievotās apmales un griežot virzienā, kas ir pretējs pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Ja rokas piespiedējuzgrieznis ir iestrēdzis, nemēģiniet to atskrūvēt ar plakanknaibēm, bet lietojiet šim nolūkam divizciļņu uzgriežņu atslēgu. Novietojiet divizciļņu uzgriežņu atslēgu, kā parādīts attēlā. Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti Jūs varat izmantot darbam visus lietošanas pamācībā norādītos slīpēšanas darbinstrumentus. Izmantojamā slīpēšanas darbinstrumenta pieļaujamā griešanas ātruma [min.-1 ] un aploces ātruma [m/s] vērtībām jābūt ne mazākām par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām. Nepārsniedziet uz slīpēšanas darbinstrumenta etiķetes norādītās griešanās ātruma un aploces ātruma pieļaujamās vērtības. maks. [mm] [mm] D b d [min-1 ] [m/s] 100 115 125 7 7 7 16,0 22,2 22,2 11000 11000 11000 80 80 80 100 115 125 – – – – – – 11000 11000 11000 80 80 80 70 75 30 30 M10 M14 11000 11000 45 45 Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Lapa: 8
270 | Latviešu maks. [mm] [mm] D b d [min-1 ] [m/s] 82 – M14 11000 80 Pārnesuma galvas pagriešana u Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. Pārnesuma galvu var pagriezt un nostiprināt stāvoklī ik pa 90°. Tas ļauj atsevišķu darbu veikšanai izdevīgāku ieslēdzēja novietojumu, piemēram, ja instrumentu lieto kreilis. Izskrūvējiet 4 skrūves. Uzmanīgi pagrieziet pārnesuma galvu vēlamajā stāvoklī, nenoņemot to no instrumenta korpusa. No jauna ieskrūvējiet un pievelciet 4 skrūves. Putekļu un skaidu uzsūkšana Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā esošajām personām. Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hromātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemaņām. – Pielietojiet apstrādājamajam materiālam vispiemērotāko putekļu uzsūkšanas metodi. – Darba vietai jābūt labi ventilējamai. – Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu. u Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā. Putekļi var viegli aizdegties. Lietošana Uzsākot lietošanu u Pievadiet elektroinstrumentam pareizu spriegumu! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla. u Turiet instrumentu vienīgi aiz izolētajām noturvirsmām un aiz papildroktura. Iestiprinātais darbinstruments var skart slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrokabeli. Darbinstrumentam skarot spriegumnesošus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam. Darbinot elektroinstrumentu no mobilajiem sprieguma avotiem (ģeneratoriem), kam nav pietiekamu jaudas rezervi vai kuri nav apgādāti ar piemērotu sprieguma stabilizatoru, un nespēj kompensēt palaišanas strāvu, ieslēgšanas brīdī tas var darboties ar samazinātu jaudu vai netipiskā veidā. Lūdzam pārliecināties par izvēlētā sprieguma avota piemērotību elektroinstrumenta darbināšanai. īpaši attiecībā uz izejas spriegumu un tā frekvenci. Ieslēgšana un izslēgšana Lai sāktu lietot elektroinstrumentu, pabīdiet ieslēdzēju/ izslēdzēju (2) uz priekšu. Lai fiksētu ieslēdzēju/izslēdzēju (2), spiediet ieslēdzēju/ izslēdzēju (2) priekšpusē uz leju, līdz tas fiksējas. Lai elektroinstrumentu izslēgtu, atlaidiet ieslēdzēju/ izslēdzēju (2), ja ieslēdzējs/izslēdzējs ir fiksējies, nospiediet to (2) aizmugurē uz leju un atlaidiet. u Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet slīpēšanas darbinstrumentu. Slīpēšanas darbinstrumentam jābūt pareizi iestiprinātam un jāspēj brīvi griezties. Veiciet slīpēšanas darbinstrumenta pārbaudi, to vismaz 1 minūti ilgi darbinot bez slodzes. Nelietojiet bojātus, neapaļus vai vibrējošus slīpēšanas darbinstrumentus. Bojāti slīpēšanas darbinstrumenti var salūzt un radīt savainojumus. Griešanās ātruma priekšizvēle (GWS 7-115 E | GWS 7-125 S) Ar griešanās ātruma priekšizvēles pirkstratu (4) var iestatīt vēlamo griešanās ātrumu; tas iespējams arī elektroinstrumenta darbības laikā. Ieteicamās elektroinstrumenta griešanās ātruma vērtības ir sniegtas sekojošajā tabulā. Materiāls Pielietojums Nomaināmais darbinstruments Pirkstrata stāvoklis Metāls Krāsas noņemšana Slīploksne 2 − 3 Koks, metāls Apstrāde ar suku, rūsas noņemšana Kausveida suka, slīploksne 3 Metāls, akmens Slīpēšana Slīpēšanas disks 4 − 6 Metāls Rupjā slīpēšana Slīpēšanas disks 6 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019) Bosch Power Tools
Lapa: 9
Latviešu | 271 Materiāls Pielietojums Nomaināmais darbinstruments Pirkstrata stāvoklis Metāls Griešana Griešanas disks 6 Akmens Griešana Dimanta griešanas disks un griešanas vadotne (akmens griešanu ir atļauts veikt vienīgi tad, ja tiek izmantota griešanas vadotne) 6 Norādītās griešanās ātruma priekšizvēles pakāpēm atbilstošās griešanās ātruma vērtības ir aptuvenas. u Iestiprināmā piederuma pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta maksimālo norādīto griešanās ātrumu. Piederumi, kas griežas ātrāk, nekā pieļaujams, var salūzt un tikt mesti prom. Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta nekontrolētu ieslēgšanos, atjaunojoties elektriskā sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma. Lai pēc aizsardzības nostrādāšanas atsāktu darbu, pārvietojiet ieslēdzēju (2) izslēgtā stāvoklī un tad no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu. Norādījumi darbam u Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. u Ievērojiet piesardzību, veidojot padziļinājumus ēku nesošajās sienās, izlasiet sadaļā „Par sienu statisko noslodzi“ sniegtos norādījumus. u Stingri nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, ja tas droši nenoturas vietā ar savu svaru. u Nenoslogojiet elektroinstrumentu līdz tādai pakāpei, ka tā darbvārpsta pārstāj griezties. u Pēc stipras noslodzes ļaujiet elektroinstrumentam dažas minūtes darboties brīvgaitā, lai atdzesētu tajā iestiprināto darbinstrumentu. u Nelietojiet elektroinstrumentu kopā ar griešanas vai slīpēšanas statnēm. u Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, pirms tie nav atdzisuši. Darba laikā diski stipri sakarst. Rupjā slīpēšana u Nekādā gadījumā nelietojiet rupjajai slīpēšanai griešanas diskus. Veicot rupjo slīpēšanu, optimāli apstrādes rezultāti ir sasniedzami pie slīpēšanas darbinstrumenta sadures leņķa no 30° līdz 40°. Slīpēšanas laikā pārvietojiet elektroinstrumentu turp un atpakaļ, ieturot mērenu spiedienu. Tas ļauj novērst apstrādājamā priekšmeta pārkaršanu un rievu veidošanos uz tā virsmas. Segmentveida slīpēšanas disks Ar segmentveida slīpēšanas disku (papildpiederums) var apstrādāt arī izliektas virsmas un profilus. Salīdzinājumā ar parastajiem slīpēšanas diskiem, segmentveida diski kalpo ievērojami ilgāk, tie nodrošina zemāku trokšņa līmeni un mazāk karst. Metāla griešana u Izmantojot griešanai kompozītos slīpēšanas darbinstrumentus, vienmēr lietojiet aizsargpārsegu griešanai (8). Griešanas laikā pārvietojiet instrumentu ar mērenu ātrumu, kas atbilst apstrādājamā materiāla īpašībām. Neizdariet spiedienu uz griešanas disku, nesasveriet to sānu virzienā un nepieļaujiet, lai tas sāktu oscilēt. Nemēģiniet bremzēt griešanas disku, iedarbojoties uz to ar sānu spiedienu. Griešanas laikā elektroinstruments vienmēr jāpārvieto atpakaļvirzienā. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka griešanas disks tiks nekontrolēti mests ārā no griezuma. Griežot profilus un četrstūra caurules, ieteicams uzsākt griešanu vietā ar vismazāko šķērsgriezuma laukumu. Akmens griešana u Veicot akmens griešanu, nodrošiniet pietiekošu putekļu uzsūkšanu. u Nēsājiet putekļu aizsargmasku. u Elektroinstrumentu drīkst lietot vienīgi sausajai griešanai un slīpēšanai (bez ūdens pievadīšanas). Akmens griešanai ieteicams izmantot dimanta griešanas diskus. Izmantojot uzsūkšanas pārsegu darbam ar griešanas vadotni (22), jāpielieto arī vakuumsūcējs, kas piemērots akmens putekļu uzsūkšanai. Bosch ražo un piedāvā piemērotus vakuumsūcējus. Ieslēdziet elektroinstrumentu un novietojiet griešanas vadotnes priekšējo malu uz apstrādājamā priekšmeta. Pārvietojiet elektroinstrumentu ar mērenu ātrumu, kas atbilst apstrādājamā materiāla īpašībām. Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Lapa: 10
272 | Lietuvių k. Griežot īpaši cietus materiālus, piemēram, betonu ar lielu grants saturu, dimanta griešanas disks var pārkarst un šī iemesla dēļ tikt bojāts. Droša pazīme tam ir dzirksteļu aplis, kas uzklājas uz dimanta griešanas diska aploces. Šādā gadījumā pārtrauciet griešanu un ļaujiet dimanta griešanas diskam atdzist, darbinot elektroinstrumentu brīvgaitā ar maksimālo griešanās ātrumu. Skaidri manāma griešanas ātruma samazināšanās un dzirksteļu aplis, kas uzklājas uz diska aploces, norāda, ka dimanta griešanas disks ir kļuvis neass. Disku var no jauna uzasināt, griežot ar to abrazīvu materiālu, piemēram, smilšakmeni ar krīta piejaukumu. Par sienu statisko noslodzi Padziļinājumu veidošanu ēku nesošajās sienās reglamentē Vācijas standarta DIN 1053 pirmā daļa, kā arī attiecīgie citu valstu nacionālie standarti un noteikumi. Šie standarti un noteikumi ir obligāti jāievēro. Tāpēc pirms šādu darbu uzsākšanas konsultējieties ar būvinženieri, arhitektu vai būvdarbu vadītāju, kas atbild par ēkas drošību. Apkalpošana un apkope Apkalpošana un tīrīšana u Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas. u Lai elektroinstruments darbotos droši un bez atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas atveres. u Strādājot ekstremālos apstākļos, ja iespējams, lietojiet ārējo putekļu uzsūkšanas ierīci. Pēc iespējas biežāk izpūtiet ventilācijas atveres ar saspiestu gaisu un pievienojiet instrumentu elektrotīklam caur noplūdes strāvas aizsargreleju (PRCD). Izmantojot elektroinstrumentu metāla apstrādei, tā korpusa iekšpusē var uzkrāties strāvu vadoši putekļi. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt elektroinstrumenta aizsargizolācijas sistēmu. Rūpīgi glabājiet un uzmanīgi lietojiet elektroinstrumenta piederumus. Ja nepieciešams nomainīt instrumenta elektrokabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai pilnvarotā Bosch elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tikai tā ir iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni. Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē: www.bosch-pt.com Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem. Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes. Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Mūkusalas ielā 97 LV-1004 Rīga Tālr.: 67146262 Telefakss: 67146263 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! Tikai EK valstīm. Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Lietuvių k. Saugos nuorodos Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepa- isysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis. Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti. Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įra- nkis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido). Darbo vietos saugumas u Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin- ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019) Bosch Power Tools
Lapa: 11
III järgmiste normidega. Tehnilised dokumendid saadaval: * lv Deklarācija par atbilstību ES standartiem Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: * Leņķa slīpmašīna Izstrādājuma numurs lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus že- miau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: * Kampinio šlifavimo mašina Gaminio numeris GWS 7-100 GWS 7-115 GWS 7-115 E GWS 7-125 GWS 7-125 S 3 601 C88 1.. 3 601 C88 1.. 3 601 C88 2.. 3 601 C88 1.. 3 601 C88 2.. 2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-3:2011+A2:2013+ A11:2014+A12:2014+A13:2015 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 * Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY Henk Becker Chairman of Executive Management Helmut Heinzelmann Head of Product Certification Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 26.04.2019 Bosch Power Tools 1 609 92A 4ZA | (26.04.2019)
Zīmols:
Bosch
Produkts:
Slīpmašīnas
Modelis/nosaukums:
GWS 7-115
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Portugāliete, Dāņu-, Poļu Valoda, Rumāņu Valoda, Turku, Slovakiete, Grieķu Valoda, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Arābu Valoda, Bulgārs, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Maķedoniete, Kazahs, Korejiešu Valoda