HW 3000 Inox Class... rokasgrāmata
AL-KO HW 3000 Inox Classic rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata AL-KO HW 3000 Inox Classic, kas ietverta Holandiešu Valoda. Šajā PDF rokasgrāmatā ir 160 lapas.

PDF 160 1.1mb

Skatīt AL-KO HW 3000 Inox Classic rokasgrāmatu zemāk. Visas rokasgrāmatas vietnē ManualsCat.com var apskatīt pilnīgi bez maksas. Izmantojot pogu “Atlasīt valodu”, varat izvēlēties valodu, kādā skatīt rokasgrāmatu.

MANUALSCAT | LV

Jautājums un atbildes

Ir jautājums par AL-KO HW 3000 Inox Classic, bet lietotāja rokasgrāmatā atbilde nav atrodama? Varbūt ManualsCat.com lietotāji var palīdzēt atbildēt uz jūsu jautājumu. Aizpildot zemāk esošo veidlapu, jūsu jautājums parādīsies zem AL-KO HW 3000 Inox Classic rokasgrāmatas. Lūdzu, aprakstiet savu problēmu ar AL-KO HW 3000 Inox Classic pēc iespējas precīzāk. Jo precīzāks būs jūsu jautājums, jo lielāka būs iespēja ātri saņemt atbildi no cita lietotāja. Jums automātiski tiks nosūtīts e-pasts, lai informētu, kad kāds būs komentējis jūsu jautājumu.

Uzdodiet jautājumu par AL-KO HW 3000 Inox Classic

Lapa: 1
lv Oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums 120 ORIĢINĀLĀS EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS Saturs Par šo rokasgrāmatu......................................120 Izstrādājuma apraksts.................................... 120 Drošības norādījumi.......................................121 Montāža..........................................................122 Nodošana ekspluatācijā................................. 122 Apkope un kopšana....................................... 123 Uzglabāšana...................................................123 Utilizācija........................................................ 124 Traucējumu novēršana...................................124 Garantija.........................................................125 EK atbilstības deklarācija...............................126 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Izlasīt šo instrukciju pirms ierīces eksplua- tācijas uzsākšanas. Tas ir priekšnosacījums drošam darbam un netraucētai ierīces liet- ošanai. Ievērot šajā instrukcijā un uz ierīces esošās drošības un brīdinājuma norādes. Šī instrukcija ir aprakstītā izstrādājuma nea- tņemama sastāvdaļa un tā pārdošanas ga- dījumā ir jānodod pircējam. Simbolu paskaidrojums UZMANĪBU! Precīza šo brīdinājuma norādījumu ie- vērošana var novērst miesas bojājumu gūšanu un / vai materiālo zaudējumu rašanos. ADVICE Speciālie norādījumi labākai izpratnei un precīzākai izmantošanai. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS Šajā dokumentā tiek aprakstīti dažādi ierīces mo- deļi. Identificējiet savu ierīces modeli ar tipa iden- tifikācijas plāksnītes palīdzību. Piegādes komplektācija Mājas ūdensapgādes iekārtas komplektācijā ie- tilpst spiediena slēdzis, manometrs un barošanas kabelis. Aizsardzība pret termisko pārslodzi Iekārta ir aprīkota ar termiskās pārslodzes slēdzi, kas izslēdz motoru pārkaršanas gadījumā. Pēc apmēram 15-20 minūtes ilgas atdzišanas fāzes sūknis ieslēdzas automātiski. Spiediena slēdzis Mājas ūdensapgādes iekārta ir aprīkota ar spie- diena slēdzi. Izmantojot šo spiediena slēdzi, sūk- nis tiek automātiski izslēgts un ieslēgts, kad sas- niegts iestatītais spiediens. ➯ Iestatītais spiediens: skat. tehniskos datus. Izstrādājuma pārskats Mājas ūdensapgādes iekārta (attēls A-E) 1 Sūkņa ieeja/sūcvada pieslēgums 2 Uzpildes skrūve 3 Sūkņa izeja/spiedvada pieslēgums 4 Motora korpuss 5 Sūkņa kāja 6 Spiedientvertne 7 Manometrs 8 Izplūdes skrūve 9 Barošanas kabelis 10 Spiedvads 11 Leņķa savienotājnipelis 12 Blīve 13 Savienotājnipelis 14 Blīve 15 Filtrs 16 Sūcvads Darbība Iekārta ir paredzēta ūdensapgādes nodrošināša- nai mājsaimniecības vajadzībām. Pēc ūdensap- gādes iekārtas ekspluatācijas sākšanas sūknis tiek ieslēgts un izslēgts atkarībā no spiediena. Sūknis iesūc ūdeni pa sūcvadu (attēls B-16) un nogādā to spiedientvertnē (attēls A-6). Kad spie- HW 3000-3500 | HW 3000-3500 INOX | HW 3300 INOX
Lapa: 2
Izstrādājuma apraksts 467775_e 121 dientvertne ir piepildīta, sūknis izslēdzas. Kad ūdens tiek ņemts no sistēmas, sūknis atkal auto- mātiski ieslēdzas un nogādā ūdeni uz ūdens pa- deves vietu. Pēc tam spiedientvertne tiek uzpildīta no jauna. INOX Iekārtām ar apzīmējumu „INOX” ir augstas kva- litātes nerūsējošā tērauda aprīkojums. Konstruk- ciju un darbības principu tas neietekmē. Paredzētais lietojums Šī ierīce ir paredzēta privātai izmantošanai māj- saimniecībā un dārzā, un ir piemērota tīra vai lie- tus ūdens transportēšanai. Ierīce ir piemērota: dārza un piemājas teritorijas laistīšanai; ūdensapgādei mājā; spiediena paaugstināšanai ūdensapgādes sistēmā. ADVICE Lietojot iekārtu spiediena paaugstināša- nai ūdensapgādes sistēmā, jāņem vērā vietējie noteikumi. Nepieciešamo infor- māciju sniegs kompetentais santehnikas speciālists. Iespējamie nepareizas lietošanas veidi Mājas ūdensapgādes iekārta nav paredzēta, lai sūknētu: smiltis saturošu ūdeni, sālsūdeni un notekū- deņus, kas satur tekstilmateriālu un papīra daļiņas; agresīvas, kodīgas, sprādzienbīstamas vai gaistošas ķimikālijas vai šķidrumus; šķidrumus, kuru temperatūra pārsniedz 35 °C. ADVICE Ierīci nedrīkst izmantot ūdens transpor- tēšanai, kas ir paredzēts izmantošanai pārtikā vai dzērienos. Ierīce nav piemērota ilgstošai izman- tošanai. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZMANĪBU! Ievainojumu gūšanas risks! Izmantojiet ierīci un pagarinātāju tikai tad, ja tie ir tehniski nevainojamā stāvo- klī! Nedrīkst darbināt bojātas ierīces. Nedrīkst deaktivizēt drošības līdzekļus un aizsargaprīkojumu! Iekārtu nedrīkst lietot bērni un personas, kas nav izlasījušas lietošanas instrukciju. Iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst celt, pār- vietot vai nostiprināt aiz barošanas kabeļa. Nesankcionēta iekārtas modificēšana vai pārbūve ir aizliegta. PIESARDZĪBA! Applaucēšanās risks Pēc ilgstošas darbības (>10 min) ar nos- lēgtu spiediena pusi sūknī esošais ūdens var ievērojami sakarst un nekontrolēti iz- plūst! Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un ļaujiet sūknim un ūdenim atdzist. Atsāciet sūkņa lietošanu tikai tad, kas ir novērstas visas darbības kļūmes! Elektrodrošība PIESARDZĪBA! Saskare ar daļām, kas atrodas zem sprieguma, ir bīstama! Ja pagarinātāja kabelis ir bojāts vai pār- griezts, iekārtas kontaktdakša nekavējo- ties jāatvieno no elektrotīkla! Iekārtas pieslēguma vietā ieteicams instalēt bo- jājumstrāvas aizsargslēdzi ar nominālo bojājumstrāvas stiprumu < 30 mA. Sūkni nedrīkst darbināt, ja peldbaseinā vai dārza dīķī atrodas cilvēki. Mājas elektrotīkla raksturlielumiem jāatbilst iekārtas tehniskajiem parametriem, un ie- kārtu nedrīkst pievienot sprieguma avotam ar parametriem, kas neatbilst norādītajiem. Iekārtu drīkst darbināt tikai apvienojumā ar elektroierīci, kas atbilst DIN/VDE 0100, 737., 738. un 702. daļai. Aizsardzības nolūkā jābūt instalētam līnijas automātiska- jam drošinātājam 10 A, kā arī bojājumstrāvas aizsargslēdzim ar nominālo bojājumstrāvas stiprumu 10/30 mA. Drīkst lietot tikai tādus pagarinātājkabeļus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un kuru šķērsgriezums ir vismaz 1,5 mm2. Kabelis vi- enmēr pilnībā jānotin no spoles. Aizliegts izmantot bojātus vai nolietotus pa- garinātājkabeļus. ➯ Pirms katras lietošanas pārbaudiet pa- garinātājkabeļa stāvokli.
Lapa: 3
lv Montāža 122 MONTĀŽA Iekārtas uzstādīšana 1. Sagatavojiet līdzenu un stingru virsmu. 2. Uzstādiet iekārtu tā, lai tā būtu horizontāli nolī- meņota un nodrošināta pret pārplūšanu. ➯ Iekārtai jābūt pasargātai no lietus un tiešas ūdens strūklas. ADVICE Ikdienas ekspluatācijā (automātiskā režīmā) ar piemērotu pasākumu palīd- zību jānovērš iespēja, ka iekārtas darbī- bas traucējumu gadījumā ūdens noplūde var radīt postījumus telpās. Sūcvada pievienošana 1. Izvēlieties sūcvada (attēls B-17) garumu tā, lai mājas ūdensapgādes iekārta nevarētu dar- boties sausā veidā. Sūcvadam vienmēr jābūt novietotam vismaz 30 cm zemāk par ūdens līmeni. 2. Pievienojiet sūcvadu. Raugieties, lai pieslē- gums būtu hermētisks, vienlaikus sargājot vītni no sabojāšanas. ➯ Sūkņa ieejas pusē (attēls A-10) ie- teicams piemontēt lokanas šļūtenes. Tādējādi tiks novērsta mehānisko spie- des vai stiepes spēku iedarbība uz ūdensapgādes iekārtu. 3. Ja ūdens satur nelielu daudzumu smilšu, starp sūcvadu un sūkņa ieeju jāiemontē prie- kšfiltrs. Jautājiet iekārtas izplatītājam. 4. Sūcvads vienmēr jāinstalē vertikāli. ADVICE Ja iesūkšanas augstums pārsniedz 4 m, jāinstalē sūcvada šļūtene, kuras diame- trs ir lielāks nekā 1". Ieteicams lietot fir- mas AL-KO iesūkšanas aprīkojumu, kas ietver sūcvada šļūteni, priekšfiltru un pre- tatplūdes vārstu. Jautājiet iekārtas izpla- tītājam. Spiedvada montāža 1. Ieskrūvējiet savienotājnipeli (attēls B-13) ar apaļo blīvi (attēls B-14) sūkņa izejā (attēls A-3). 2. Uzskrūvējiet leņķa savienotājnipeli (attēls B-11) ar blīvi (attēls B-12) uz savienotājnipeļa (attēls B-13) un pagrieziet leņķa savienotājni- peli nepieciešamajā virzienā. 3. Nostipriniet spiedvadu (attēls B-10) pie leņķa savienotājnipeļa (attēls B-11). 4. Atveriet visas spiedvadam pievienotās nos- lēgierīces (vārstus, smidzināšanas sprauslas, ūdens krānus). NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Gaisa spiediena pārbaude spiedientvertnē UZMANĪBU! Mājas ūdensapgādes iekārtas eksplua- tāciju drīkst sākt tikai tad, ja membrānas spiediens spiedientvertnē ir 1,5-1,7 bar. Pirms ekspluatācijas sākšanas pārbau- diet gaisa spiedienu pie vārsta, kas atro- das spiedientvertnes aizmugurē. 1. Atveriet pārsegu spiedientvertnes aizmugurē. 2. Pārbaudiet gaisa spiedienu pie vārsta, izman- tojot ar manometru aprīkotu gaisa sūkni vai riepu uzpildes sūkni. 3. Ja nepieciešams, koriģējiet gaisa spiediena iestatījumu tā, lai tas būtu 1,5-1,7 bar. 4. Pēc tam aizveriet pārsegu spiedientvertnes aizmugurē. 5. Tagad var sākt mājas ūdensapgādes iekārtas ekspluatāciju. Mājas ūdensapgādes iekārtas uzpilde UZMANĪBU! Lai mājas ūdensapgādes iekārta uzreiz varētu sākt ūdens sūknēšanu, tajā pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas līdz pārplūdei jāiepilda ūdens. Ja sūknis dar- bosies sauss, tas tiks sabojāts. 1. Atveriet uzpildes skrūvi (attēls A-2). ➯ Neattiecas uz INOX 2. Caur uzpildes skrūves atveri iepildiet ūdeni, līdz sūkņa korpuss ir piepildīts. 3. Ieskrūvējiet uzpildes skrūvi atpakaļ vietā. Sūkņa ieslēgšana 1. Atveriet vienu no spiedvadam (attēls B-10) pievienotajām noslēgierīcēm (vārstu, smid- zināšanas sprauslu vai ūdens krānu). 2. Pievienojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu elektrotīklam. ➯ Sūknis sāk sūknēšanu. HW 3000-3500 | HW 3000-3500 INOX | HW 3300 INOX
Lapa: 4
Nodošana ekspluatācijā 467775_e 123 3. Kad izplūstošais ūdens vairs nesatur gaisu, aizveriet spiedvadam pievienoto noslēgierīci. ➯ Pēc spiediena paaugstināšanās, kad sasniegts nepieciešamais spiediens, sūknis tiek automātiski izslēgts. Mājas ūdensapgādes iekārta ir gatava lietoša- nai. Sūkņa izslēgšana 1. Atvienojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla. 2. Aizveriet spiedvadam (attēls B-10) pievie- notās noslēgierīces (vārstus, smidzināšanas sprauslas, ūdens krānus). PIESARDZĪBA! Applaucēšanās risks Pēc ilgstošas darbības (>10 min) ar nos- lēgtu spiediena pusi sūknī esošais ūdens var ievērojami sakarst un nekontrolēti iz- plūst! Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un ļaujiet sūknim un ūdenim atdzist. Atsāciet sūkņa lietošanu tikai tad, kas ir novērstas visas darbības kļūmes! Risks applaucēties ar karstu ūdeni pastāv šādos gadījumos: ja iekārta ir nepareizi pievienota; ja ir noslēgta spiediena puse; ja sūcvadā nav ūdens vai; ja ir bojāts spiediena slēdzis. Rīcība 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un ļaujiet sūknim un ūdenim atdzist. 2. Pārbaudiet iekārtu, instalāciju un ūdens lī- meni. 3. Atsāciet sūkņa lietošanu tikai tad, kas ir no- vērstas visas darbības kļūmes! APKOPE UN KOPŠANA Gaisa spiediena pārbaude spiedientvertnē UZMANĪBU! Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu spiedientvertnē. Tas nedrīkst būt ze- māks par 1,5 bar (skatiet sadaļu „Eks- pluatācijas sākšana: gaisa spiediena pārbaude spiedientvertnē”). 1. Atvienojiet mājas ūdensapgādes iekārtu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret ieslēgšanu. ➯ Sūkņa darbība tiek apturēta automātiski. 2. Atveriet vienu no spiedvadam (attēls B-10) pievienotajām noslēgierīcēm (vārstu, smid- zināšanas sprauslu vai ūdens krānu). 3. Ļaujiet izplūst ūdenim, līdz sūknis ir pilnībā iztukšots. 4. Atveriet pārsegu spiedientvertnes aizmugurē. 5. Pārbaudiet gaisa spiedienu pie vārsta, izman- tojot ar manometru aprīkotu gaisa sūkni vai riepu uzpildes sūkni. ➯ Ja nepieciešams, koriģējiet gaisa spie- diena iestatījumu. 6. Pēc tam aizveriet pārsegu spiedientvertnes aizmugurē. 7. Atsāciet mājas ūdensapgādes iekārtas eks- pluatāciju. Sūkņa tīrīšana ADVICE Pēc hloru saturoša peldbaseina ūdens vai daļiņveida piemaisījumus saturoša ūdens sūknēšanas sūknis jāizskalo ar tīru ūdeni. 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un nodroši- niet to pret ieslēgšanu. ➯ Sūkņa darbība tiek apturēta automātiski. 2. Izskalojiet sūkni ar tīru ūdeni. 3. Pievienojiet barošanas kabeli elektrotīklam. 4. Ieslēdziet mājas ūdensapgādes iekārtu ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (attēls A-6). ➯ Sūknis tiek iedarbināts automātiski. Aizsērējuma novēršana 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un nodroši- niet to pret ieslēgšanu. 2. Atvienojiet sūcvada šļūteni no sūkņa ieejas. 3. Pievienojiet spiedvada šļūteni pie ūdensvada. 4. Ļaujiet ūdenim plūst caur sūkņa korpusu, līdz aizsērējums ir izšķīdināts. 5. Uz īsu brīdi ieslēdziet sūkni un pārbaudiet, vai nav traucēta tā rotācija. 6. Atsāciet iekārtas ekspluatāciju saskaņā ar aprakstu. UZGLABĀŠANA ADVICE Ja pastāv risks, ka ūdens var sasalt, sis- tēma (sūknis, cauruļvadi un spiedient- vertne) pilnībā jāiztukšo.
Lapa: 5
lv Utilizācija 124 1. Iztukšojiet sūcvadu (attēls B-16) un spied- vadu (attēls B-10). 2. Izskrūvējiet izplūdes skrūvi (attēls A-8) un ļau- jiet ūdenim iztecēt no sūkņa. 3. Spiedientvertnē (attēls A-6) esošo ūdeni vien- laikus izspiež gaisa apvalks. 4. Ieskrūvējiet izplūdes skrūvi (attēls A-8) atpa- kaļ vietā un novietojiet sūkni, pievadus (attēls B-10, 16) un spiedientvertni (attēls A-6) uzgla- bāšanā no sala pasargātā vietā. UTILIZĀCIJA Nokalpojušās iekārtas, baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest sadzī- ves atkritumos! Iepakojums, iekārta un piederumi ir izga- tavoti no otrreiz pārstrādājamiem mate- riāliem un jānodod atbilstīgai utilizācijai. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA PIESARDZĪBA! Pirms jebkādu traucējumu novēršanas darbu veikšanas iekārta jāatvieno no elektrotīkla. Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana Bloķēts sūkņa rats. Jāveic sūkņa tīrīšana. Ar skrūvgrieža palīdzību jāpagriež sūkņa rata motora vārpsta. Darbība sausā stāvoklī vai pārāk augsta ūdens temperatūra ir izraisījusi pārkaršanu (termiskās pārslodzes slēdzis ir izslēdzis sūkni). Jāpārbauda ūdens līmenis iesūkšanas pusē. Jāļauj sūknējamajam šķidrumam at- dzist. Sūknis jāsaremontē vai jānomaina. Nedarbojas sūkņa piedziņas motors. Nav nodrošināta sprieguma padeve. Jāpārbauda drošinātāji un sprieguma padeve. Sūcvads neatrodas ūdenī Sūcvads jāiegremdē ūdenī vismaz 30 cm dziļi. Aizsērējums iesūkšanas pusē. Jāatbrīvo iesūkšanas zona no ne- tīrumiem. Noslēgts spiedvads. Jāatver noslēgierīces spiedvada pusē. Sūknis sūcvadā iesūknē gaisu. Jāpārbauda visu sūcvada savienojumu hermētiskums. Jānomaina blīvgredzens. Sūknis nesūknē. Sūknis ir darbojies sauss. Sūkņa korpuss jāpiepilda ar ūdeni. Bojāta membrāna. AL-KO klientu apkalpošanas diene- stam jāuztic membrānas maiņa. Sūknis tiek ies- lēgts un izslēgts pārāk bieži. Nepietiekams gaisa spiediens spie- dientvertnē. Spiedientvertnē jāiesūknē gaiss (mem- brānas spiediena iestatījumam jābūt 1,5 bar). Spiedvads ir aiz- vērts, bet sūknis netiek izslēgts. Sūknis iesūc gaisu, iesūkšanas pusē trūkst ūdens. Sūknis jāizslēdz un jāļauj tam atdzist. Nepietiekams pa- deves apjoms. Aizsērējums iesūkšanas pusē. Jāiztīra iesūkšanas zona. Jānomaina filtrs. HW 3000-3500 | HW 3000-3500 INOX | HW 3300 INOX
Lapa: 6
Garantija 467775_e 125 Traucējums Iespējamais cēlonis Novēršana Pārāk liels iesūkšanas augstums. Jāsamazina iesūkšanas augstums. Nepietiekams šļūtenes diametrs. Jālieto augstspiediena šļūtene ar lielāku diametru. Iesūkšanas pusē nepietiek ūdens. Jāveic sūkņa droselēšana, lai pielāgotu padeves apjomu. ADVICE Ja traucējumus neizdodas novērst, lūdzu, vērsieties pie mūsu klientu apkalpošanas dienesta. GARANTIJA Ja ar likumu noteiktajā termiņā tiek iesniegta prasība par bojājumu novēršanu, iespējamos materiālu vai ražošanas defektus mēs novēršam, veicot remontu vai apmainot ierīci. Prasību iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no attiecīgās valsts likumdošanas, kurā ierīce ir pirkta. Mūsu dotā garantija ir spēkā tikai šādos gadījumos Ierīce tiek atbilstoši izmantota Tiek ievērota lietošanas pamācība Tiek izmantotas tikai oriģinālas rezerves daļas Garantija tiek anulēta šādos gadījumos: Ir mēģināts patstāvīgi salabot ierīci Ierīcei ir veiktas tehniskas izmaiņas Ierīce tiek neatbilstoši izmantota (piem., komer- ciālām vai sabiedriskām vajadzībām) Garantija neattiecas uz: Krāsojuma defektiem, kas rodas parasta nodiluma dēļ Dilstošajām daļām, kas rezerves daļu kartē ir atzīmētas ar rāmīti [xxx xxx (x)] Iekšdedzes motoriem – uz tiem attiecas konkrētā motora izgatavotāja atsevišķie garantijas noteikumi Garantija stājas spēkā ar brīdi, kad gala patērētājs to iegādājas. Noteicošais ir datums uz pirkuma oriģinālās kvīts. Ja nepieciešams izmantot garantiju, lūdzu, vērsieties ar šo garantijas apliecinājumu un pirkuma čeku pie preces pārdevēja vai tuvākajā autorizētajā klientu apkalpošanas centrā. Šis garantijas apliecinājums neattiecas uz pircēja likumīgajām tiesībām attiecībā uz defektu novēršanu pret pārdevēju.
Lapa: 7
lv EK atbilstības deklarācija 126 EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA Ar šo paziņojam, ka šis izstrādājums mūsu apritē laistajā izpildījumā atbilst saskaņoto ES direktīvu, ES drošības standartu un specifisko, uz izstrādājumu attiecināmo standartu prasībām. Izstrādājums Tips Ražotājs Mājas ūdensapgādes iekārta Sērijas numurs G3043045 HW 3300 INOX HW 3000 (INOX) HW 3500 (INOX) AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz Pilnvarotais pārstāvis ES direktīvas Saskaņotie standarti Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kötz 2014/35/EU 2014/30/EU 2000/14/EU (13) 2011/65/EU 2014/68/EU EN 60335-1:2012 EN 60335-2-41:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2012 EN 55014-2:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2014 Trokšņa jaudas līmenis HW 3000 (Inox) EN ISO 3744 izmērītais: 74 dB(A) garantētais: 76 dB(A) HW 3500 (Inox) izmērītais: 76 dB(A) garantētais: 77 dB(A) Kötz, den 11.11.2016 Wolfgang Hergeth Managing Director Atbilstības novērtējums 2000/14/EK V pielikums HW 3000-3500 | HW 3000-3500 INOX | HW 3300 INOX HW 3300 Inox izmērītais: 76 dB(A) garantētais: 77 dB(A)
Zīmols:
AL-KO
Produkts:
Sūkņi
Modelis/nosaukums:
HW 3000 Inox Classic
Faila tips:
PDF
Pieejamās valodas:
Holandiešu Valoda, Angļu, Vācu Valoda, Franču Valoda, Spāņu Valoda, Itāļu Valoda, Zviedru Valoda, Dāņu-, Poļu Valoda, Norvēģu Valoda, Somu Valoda, Turku, Slovakiete, Ungāru Valoda, Slovēnis, Horvātu, Ukraiņu, Latviešu Valoda, Lietuviešu, Igauniete