Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G vadovas

Galaxy A52s 5G

Vartotojo vadovas, skirtas Samsung Galaxy A52s 5G Ispanų Kalba. Šiame PDF vadove yra 977 puslapiai.

Ankstesnis puslapis
Puslapis: 1
Lietuvių kalba 573 Saugos informacija Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią saugos informaciją. Joje pateikta bendra saugaus prietaisų naudojimo informacija, todėl kai kurie punktai nebūtinai skirti jūsų prietaisui. Paisykite įspėjimų dėl prietaiso saugaus ir atsakingo naudojimo, kad nesužalotumėte savęs ar kitų, bei nesugadintumėte savo prietaiso. Terminas„Prietaisas“ reiškia gaminį, jo akumuliatorių, prie gaminio pridedamus priedus ir kitus„Samsung“ patvirtintus priedus, kuriuos galima naudoti su šiuo prietaisu. Įspėjimas Nepaisydami saugumo įspėjimų ir nurodymų galite rimtai susižaloti ar mirti Jūsų prietaise yra magnetų. Prietaisą laikykite saugiu atstumu nuo daiktų, kuriuos gali paveikti magnetai, pvz., kreditinių kortelių ir implantuojamų medicinos prietaisų. Jei turite implantuotą medicinos prietaisą, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų Neapsaugotos jungtys gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Nelieskite prietaiso, maitinimo laidų arba kištukų šlapiomis rankomis arba kitomis šlapiomis kūno dalimis Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra. Netraukite maitinimo laido per stipriai, norėdami jį atjungti Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.
Puslapis: 2
Lietuvių kalba 574 Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras. Įkraunant prietaisą, nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra. Tiesiogiai nejunkite kartu įkroviklio teigiamo ir neigiamo gnybtų Dėl to gali kilti gaisras arba galite rimtai susižeisti. Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu lauke Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Naudokitės tik gamintojo patvirtintais akumuliatoriais, įkrovikliais, priedais ir resursais • Naudodami ne originalius akumuliatorius ar įkroviklius galite sutrumpinti naudojimosi prietaisu laiką arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai.Tai taip pat gali sukelti gaisrą ar akumuliatoriaus sprogimą. • Naudokite tik„Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, įkroviklį ir laidą, skirtus jūsų prietaisui. Dėl nesuderinamo akumuliatoriaus, įkroviklio ir laido galima sunkiai susižaloti arba gali sugesti prietaisas. • „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus. Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse arba ant juosmens • Pernelyg spaudžiamas prietaisas gali būti sugadintas, sprogti arba užsidegti. • Į ką nors atsitrenkę arba pargriuvę galite susižeisti. Neišmeskite prietaiso ir apsaugokite jį nuo didelių smūgių • Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą arba akumuliatorių, prietaisas gali tinkamai neveikti arba gali sutrumpėti jo veikimo laikas. • Dėl to prietaisas taip pat gali perkaisti, užsidegti, gali kilti gaisro ir kitų pavojų.
Puslapis: 3
Lietuvių kalba 575 Su prietaisu ir įkrovikliu elkitės ir jį išmeskite atsargiai • Niekada nemeskite akumuliatoriaus ar prietaiso į ugnį. Niekada nedėkite akumuliatoriaus ar prietaiso ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitintas prietaisas gali susprogti. Išmesdami panaudotą akumuliatorių ar prietaisą vadovaukitės vietiniais reglamentais. • Niekada nespauskite ir nepradurkite prietaiso. • Venkite naudoti prietaisą, kai yra aukštas išorės slėgis, nes tai gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą. Nepažeiskite prietaiso, akumuliatoriaus ir įkroviklio • Venkite naudotis prietaisu ir akumuliatoriumi esant labai žemai ar labai aukštai temperatūrai. • Veikiamas labai aukštos ar labai žemos temperatūros prietaisas ir akumuliatorius gali sugesti arba sumažėti jo talpa ir įkrovos trukmė. • Tiesiogiai nejunkite kartu akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo gnybtų ir neleiskite jiems liestis prie metalinių objektų. Dėl to gali sutrikti akumuliatoriaus veikimas. • Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai veikiančio įkroviklio ar akumuliatoriaus. • Draudžiama įjungti arba naudoti prietaisą, kai akumuliatoriaus skyrius atviras. Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių • Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis. • Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur didelės dulkių ar oru pernešamų medžiagų koncentracijos Nuo dulkių ar svetimkūnių gali sutrikti prietaiso veikimas ir įvykti elektros smūgis.
Puslapis: 4
Lietuvių kalba 576 Saugokite, kad universalioji jungtis ir mažasis įkroviklio galas nesusiliestų su kitais laidininkais, pvz., skysčiu, dulkėmis, metalo drožlėmis ar pieštuko širdele. Nelieskite universalios jungties aštriais įrankiais arba nesutrenkite universalios jungties Laidininkai gali sukelti trumpąjį jungimą arba sukelti kontaktų koroziją, kuri gali sukelti gaisrą ar sprogimą. Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip magnetai ir kortelės su magnetinėmis juostelėmis Prietaisas gali tinkamai nesikrauti arba perkaisti. Negraužkite ir nelaižykite prietaiso ar akumuliatoriaus • Tai gali sukelti prietaiso gedimą ar sprogimą bei gaisrą. • Vaikai ir gyvūnai gali užspringti smulkiomis detalėmis. • Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai. Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną Nes galite rimtai susižeisti. Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį Norėdami saugiai išmesti ličio jonų akumuliatorių, susisiekite su artimiausiu įgaliotu priežiūros centru.
Puslapis: 5
Lietuvių kalba 577 Perspėjimai Nepaisydami saugumo perspėjimų ir nurodymų galite susižaloti ar sugadinti turtą Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų • Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams. • Naudojantis duomenų ryšiu LTE, jis gali sukelti trukdžių kitiems prietaisams, pvz., garso įrangai ar telefonams. Nenaudokite prietaiso ligoninėje, lėktuve ar netoli automobilinės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti • Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą. • Kad prietaisą kuo mažiau veiktų širdies stimuliatoriaus trukdžiai, naudokite prietaisą toje kūno pusėje, kurioje nėra stimuliatoriaus. • Jei naudojate medicinos įrangą, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją ir sužinokite, ar šios įrangos neveiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai. • Lėktuve naudodamiesi elektroniniais prietaisais galite trikdyti lėktuvo elektroninių navigacijos priemonių veikimą. Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų.Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą. • Dėl šio prietaiso skleidžiamų radijo bangų gali sutrikti elektroniniai automobilio prietaisai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.
Puslapis: 6
Lietuvių kalba 578 Neleiskite, kad prietaisą paveiktų tiršti dūmai ar garai Tokiu atveju gali būti sugadinta prietaiso išorė arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo trukdžius Prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai gali veikti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į klausos aparato gamintoją ir sužinokite, ar šį įrenginį veiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai. Nesinaudokite prietaisu šalia prietaisų ar aparatūros, kuri skleidžia radijo bangas, pvz., garso sistemų ar radijo bokštų Radijo bangos gali paveikti prietaisą ir jis gali pradėti veikti netinkamai. Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų • Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą. • Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų. • Nenaudokite prietaiso kuro pildymo stotyse (degalinėse), netoli kuro ar cheminių preparatų talpyklų ar sprogiose zonose. • Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų. Jei bet kuri prietaiso dalis yra sulūžusi, iš jos sklinda dūmai ar degėsių kvapas, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą.Vėl naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys„Samsung“ aptarnavimo centre • Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. • Kai iš prietaiso sklinda dūmai ar degėsių kvapas, gali sprogti arba užsidegti akumuliatorius.
Puslapis: 7
Lietuvių kalba 579 Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Savo ir kitų saugumui pasitelkite sveiką nuovoką ir atminkite šiuos naudingus patarimus: • Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu. • Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Patikrinkite, ar galite naudoti belaidžio ryšio prietaisą neatitraukdami akių nuo kelio. Prietaisui suskambus nepatogiu metu, nekelkite ragelio: tegu įsijungia balso pašto funkcija. • Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų. • Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti. • Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. • Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Įspėkite pašnekovą, jog vairuojate ir laikinai stabdykite pokalbius, kurie gali atitraukti jūsų dėmesį nuo kelio.
Puslapis: 8
Lietuvių kalba 580 Prižiūrėkite ir tinkamai naudokitės prietaisu Laikykite prietaisą sausai • Drėgmė ir skysčiai gali apgadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines. • Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą. • Prietaiso viduje yra įmontuoti skysčių jutikliai. Jei prietaisas suges dėl drėgmės, gamintojo garantija nebegalios. Laikykite prietaisą tik ant lygių paviršių Nukritęs prietaisas gali sugesti. Prietaisas gali būti naudojamas vietose, kurių aplinkos temperatūra svyruoja nuo 0–35 °C. Galite laikyti prietaisą vietose, kurių aplinkos temperatūra yra nuo -20–50 °C. Jeigu naudosite arba laikysite prietaisą žemesnėje arba aukštesnėje temperatūroje nei nurodyta, gali sugesti prietaisas arba sumažėti akumuliatoriaus tarnavimo trukmė • Nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje vasarą.Tokiu atveju ekranas gali pradėti veikti netinkamai, prietaisas gali sugesti ir gali sprogti akumuliatorius. • Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio prietaisų skydo). • Jei prietaisas turi išimamą akumuliatorių, akumuliatorių galima laikyti atskirai ten, kur aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 45 °C. Nelaikykite prietaiso su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir vėriniais • Jie gali subraižyti prietaisą arba gali sutrikti jo veikimas. • Akumuliatoriaus gnybtams susilietus su metaliniais daiktais, gali kilti gaisras.
Puslapis: 9
Lietuvių kalba 581 Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų • Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius. • Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetiniame lauke gali sugesti. Venkite liesti prietaisą, kaip jis perkaista. Priešingu atveju galite nusideginti esant nedidelei temperatūrai, oda gali parausti ir atsirasti jos pigmentacija • Neperkaitinkite prietaiso ilgai jį naudodami ir venkite ilgai trunkančio kontakto su oda. • Kai prietaisas kraunamas arba yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, neatsisėskite ant prietaiso ir tiesiogiai ilgai nesilieskite oda prie prietaiso. • Aukštos temperatūros tolerancija yra individuali. Imkitės papildomų atsargumo priemonių, kai prietaisu naudojasi vaikai, vyresni asmenys ir specialiųjų poreikių turintys žmonės. Nenaudokite prietaiso, kai nuimtas galinis dangtelis Iš prietaiso gali iškristi akumuliatorius.Taip jis gali sugesti ar pradėti veikti netinkamai. Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz., tiesioginę saulės šviesą Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz., tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių. Jeigu prietaise įmontuota fotoaparato blykstė ar lemputė, nešvieskite į žmonių ar gyvūnų akis Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.
Puslapis: 10
Lietuvių kalba 582 Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio • Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių. • Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite. • Jei jūsų giminaičiui naudojantis panašiu prietaisu kilo tam tikrų sveikatos sutrikimų (traukuliai, alpimas), prieš naudodamiesi prietaisu pasitarkite su gydytoju. • Jei jaučiate nemalonius jausmus, pvz., raumenų spazmus ar orientacijos praradimą, tuoj pat nustokite naudotis prietaisu ir pasitarkite su gydytoju. • Kad nepervargintumėte akių, naudodamiesi prietaisu darykite dažnas pertraukas. Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jei naudodami prietaisą arba po to juntate diskomfortą, liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.
Puslapis: 11
Lietuvių kalba 583 Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis •  Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimus. •  Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą. •  Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos. • Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova. • Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu.Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų. Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių • Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką. • Patikrinkite, ar jūsų rankos arba gretimai esantys objektai nesupainiojo ausinių laidu. Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų • Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. • Jei esate alergiški prietaiso dažams ar metalinėms dalims, tai gali sukelti niežulį, egzemą ar odos patinimą.Tokiu atveju liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.
Puslapis: 12
Lietuvių kalba 584 Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą • Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise. • Nedėkite prietaiso ir priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Sparčiai pučiantis oro pagalvėms, netinkamai padėtas belaidžio ryšio įrenginys gali sukelti rimtas traumas. Nenumeskite ir nesutrenkite prietaiso • Taip galite sugadinti prietaisą arba jis gali pradėti veikti netinkamai. • Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti. Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę • Akumuliatorių veikimas gali sutrikti, jei jie nėra naudojami ilgą laiką. • Per tam tikrą laiko tarpą nenaudojamas prietaisas išsikraus ir prieš naudojant turi būti įkrautas. • Nesinaudodami įkrovikliu, ištraukite jį iš elektros lizdo. • Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį. • Vykdykite visas šiame vadove pateikiamas instrukcijas ir taip užtikrinsite ilgiausią įmanomą prietaiso ir akumuliatoriaus veikimo laiką. Jei prietaisas sugadinamas ar pradeda veikti netinkamai dėl įspėjimų ar instrukcijų nevykdymo, tai gali pažeisti gamintojo teikiamą garantiją. • Su laiku prietaisas gali nusidėvėti. Kai kurias dalis ir tam tikrus taisymo darbus dengia garantija (jos galiojimo laikotarpiu), tačiau pažeidimai ar nusidėvėjimas, kuriuos sukelia naudojami netinkami priedai, nėra dengiami. Naudodamiesi prietaisu atkreipkite dėmesį į šiuos punktus • Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną. • Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
Puslapis: 13
Lietuvių kalba 585 Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso • Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Jeigu prietaisą reikia taisyti, nugabenkite jį į„Samsung“ techninio aptarnavimo centrą. • Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą. • Neardykite ir pakartotinai nenaudokite akumuliatoriaus. • Prieš išimdami akumuliatorių išjunkite prietaisą. Jei išimsite akumuliatorių, kai prietaisas įjungtas, tai gali sukelti prietaiso netinkamą veikimą. Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į šiuos punktus • Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle. • Akumuliatoriaus gnybtus valykite vatos gumulėliu ar šluoste. • Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.Tai gali išblukinti prietaiso išorės spalvas ar sukelti koroziją arba gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. • Apsaugokite prietaisą nuo dulkių, prakaito, rašalo, riebalų ir cheminių produktų, pvz., kosmetikos, antibakterinio purškalo, rankų valymo priemonių, valymo priemonių ir priemonių vabzdžiams naikinti. Galite pažeisti prietaiso išorines ir vidines dalis arba jis gali prastai veikti. Jeigu jūsų prietaisas yra veikiamas bet kurios anksčiau minėtų medžiagų, nuvalykite jį nesipūkuojančiu, minkštu skudurėliu. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį Prietaisas gali pradėti netinkamai veikti. Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.
Puslapis: 14
Lietuvių kalba 586 SIM ir atminties korteles bei kabelius naudokite atsargiai • Įdėdami į prietaisą kortelę ar prie jo prijungdami laidą įsitikinkite, kad kortelė tinkamai įstatyta, o laidas tinkamai prijungtas. • Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą. • Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo. • Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu. • Netinkamai įdėdami kortelę ar prijungdami laidą ar darydami tai per jėgą, galite pažeisti universalią jungtį ar kitas prietaiso dalis. Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis. Saugokite asmeninius duomenis ir neleiskite, kad nutekėtų ar būtų netinkamai panaudojama svarbi informacija • Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.„Samsung“ neatsako už duomenų praradimą. • Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas.Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys. • Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane.Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
Puslapis: 15
Lietuvių kalba 587 • Reguliariai tikrinkite, ar paskyrų nenaudoja nepatvirtinti ar įtartini vartotojai. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją. • Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją. • Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN. Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos Nenaudokite autorystės teisėmis apsaugotos medžiagos be turinio savininkų leidimo.Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos. Kenksminga aparatinė įranga ir virusai Jei norite apsaugoti prietaisą nuo kenksmingos aparatinės įrangos ir virusų, klausykite šių patarimų, kaip naudoti. Nepaisydami patarimų galite sugadinti ar prarasti duomenis; garantinis aptarnavimas gali to nepadengti • Nesisiųskite nežinomų programų. • Nesilankykite nežinomose svetainėse. • Ištrinkite įtartinas žinutes ar el. laiškus iš nežinomų siuntėjų. • Nustatykite slaptažodį ir reguliariai jį pakeiskite. • Nesinaudodami belaidėmis funkcijomis, pvz,„Bluetooth“, jas išjunkite. • Jei prietaisas veikia neįprastai, antivirusine programa patikrinkite, ar jis neužkrėstas. • Paleiskite prietaise antivirusinę programą prieš paleisdami naujai atsisiųstas programas ir atidarydami failus. • Įdiekite antivirusines programas kompiuteryje ir reguliariai ja patikrinkite, ar sistema nėra užkrėsta virusais. • Nekeiskite registrų nustatymų ir nemodifikuokite prietaiso operacinės sistemos.
Puslapis: 16
Lietuvių kalba 588 Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį. Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) Šis ženklinimas ant gaminio, priedų ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklis, ausinės, USB laidas) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
Puslapis: 17
Lietuvių kalba 589 Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Atsakomybės apribojimas Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Tokio pobūdžio turinys ir paslaugos teikiamos tik jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.
Puslapis: 18
Lietuvių kalba 590 „TREČIŲJŲ ŠALIŲTURINYS IR PASLAUGOSTEIKIAMOS„TOKIOS, KOKIOS YRA.“ SAMSUNG NESUTEIKIA JOKIŲTIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲTOKIU BŪDUTEIKIAMAMTURINIUI AR PASLAUGOMS. SAMSUNG ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARTINKAMUMOTAMTIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. SAMSUNG NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMOTURINIO AR PASLAUGOSTIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO,TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, SAMSUNG NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄTIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS,TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖLTO, KAD JŪS ARBATREČIOJI ŠALIS NAUDOJOTURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIETOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“ Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir„Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių„Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu„Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą. „Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Klausimas ir atsakymai

Turite klausimą apie Samsung Galaxy A52s 5G bet negalite rasti atsakymo vartotojo vadove? Galbūt „ManualsCat.com“ vartotojai padės jums atsakyti į jūsų klausimą. Užpildžius žemiau esančią formą, jūsų klausimas pasirodys žemiau Samsung Galaxy A52s 5G vadovo. Įsitikinkite, ar apibūdinote savo problemą Samsung Galaxy A52s 5G kaip įmanoma tiksliau. Kuo tikslesnis jūsų klausimas, tuo didesnė tikimybė greitai gauti atsakymą iš kito vartotojo. Jums bus automatiškai išsiųstas elektroninis laiškas, kuriuo bus pranešta, kai kas nors sureaguos į jūsų klausimą.

Užduokite klausimą apie Samsung Galaxy A52s 5G

Vardas
El. paštas
Reakcija

Peržiūrėkite žemiau esantį Samsung Galaxy A52s 5G vadovą. Visus „ManualsCat.com“ vadovus galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Naudodami mygtuką 'Pasirinkite kalbą', galite pasirinkti vadovo kalbą, kurią norite peržiūrėti.

  • Prekės ženklas: Samsung
  • Produktas: Išmanieji telefonai
  • Modelis / vardas: Galaxy A52s 5G
  • Failo tipas: PDF
  • Galimos kalbos: Anglų, German., Olandų, Ispanų Kalba, Vengrų, Prancūzų Kalba, Kinų Kalba, Portugalija., Kroatų, Arabiškas, Bulgarų, Hindi.