King 525 gold 설명서
Nilfisk King 525 gold 설명서

네덜란드 사람로(으로) Nilfisk King 525 gold의 사용자 설명서 이 PDF 설명서에는 48 페이지가 있습니다.

PDF 48 1.1mb

Nilfisk King 525 gold 설명서 아래에서 보십시오. ManualsCat.com의 모든 설명서는 전면 무료입니다. '언어 선택' 버튼을 이용하여, 보기 원하는 설명서의 언어를 선택할 수 있습니다.

MANUALSCAT | KO

질문 및 답변

Nilfisk King 525 gold에 대해 질문이 있지만 사용자 설명서에서 답을 찾을 수 없습니까? 아마도 ManualsCat.com 사용자가 귀하의 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다. 아래 양식을 작성하면 귀하의 질문이 Nilfisk King 525 gold 설명서 아래에 나타납니다. 최대한 정확하게 Nilfisk King 525 gold에 대한 어려움을 적어 주십시오. 귀하의 질문이 많을수록 다른 사용자로부터 신속하게 답변을 받을 가능성이 높아집니다. 다른 사람이 귀하의 질문에 응답한 경우 이를 알려주는 이메일이 자동으로 전송됩니다.

Nilfisk King 525 gold에 대한 질문

페이지: 1
35 √‰ËÁ›Â˜ ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ù¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÎÈ ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÚÔÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ ÙË Û·ÎԇϷ Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ê›ÏÙÚÔ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û·ÎԇϷ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÎfiÓˆÓ. 2. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÛÙÂÁÓ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô‡Ù ӷ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Û ˘ÁÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÔıË·ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 0Æ Î·È 60ÆC. 3. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÍËÚ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ‹ ¿ÏÏˆÓ ˘ÁÚÒÓ.. 4. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô‡Ù Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. 5. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Û˘ÏϤÍÂÙ η˘Ù¿ ˘ÏÈο. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Ù˙·ÎÈÒÓ, ÊÔ‡ÚÓˆÓ ‹ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó η˘Ù¤˜ ‹ ˘Ú·Îو̤Ó˜ ÛÙ¿¯Ù˜. 6. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˙ËÌÈ¿˜. ∂ÈıˆÚ›Ù ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Û˘ÌȤÛÙËΠ·fi οÔÈÔ ‚·Ú‡ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, Ì·ÁÎÒıËΠ۠fiÚÙ· ‹ ¤Ú·Û ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ οÔÈÔ fi¯ËÌ·. 7. ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â¿Ó Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. 8. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ¶È¿ÛÙ ÁÂÚ¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Î·È fi¯È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. 9. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηÏÒ‰ÈÔ ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ì ÂΛÓÔ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. ∆· ηÏ҉ȷ ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Nilfisk. 10. ¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ۤڂȘ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ·Ê·ÈÚ›Ù ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ú‡̷ÙÔ˜. 11. √È ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Î·È ÌfiÓÔÓ Ì ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ‹ Ì ÙÔ ÊȘ ÂÎÙfi˜ Ú›˙·˜. 12. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. 13. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÛÙ¿ıÌË ·ÂÚfiÊÂÚÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 70 dB(A) / 20ÌPa. EÏÏËvÈο 1. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË •ÂÙ˘Ï›ÍÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙËÓ Ú›˙·. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì› 1. ªÔÓ٤Ϸ Ì ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ¤¯ÂÈ 2 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘: ˘„ËÏ‹/¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË. ∆Ô ÌÔÙ¤Ú ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. ƒ˘ıÌ›˙ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Û ˘„ËÏ‹ ‹ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ·ÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2 Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 1. 2. ™‡Ó‰ÂÛË Â‡Î·ÌÙÔ˘ Î·È ¿Î·ÌÙÔ˘ ۈϋӷ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Ì ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÚË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÔÓ٤Ϸ Ì ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ۈϋӷ √ ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ۈϋӷ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ‡„Ô˜ Û·˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ·Ù¿Ù ÙÔ ÁÎÚÈ ÎÔ˘Ì› Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÚ·‚¿Ù ¤Íˆ ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛˆÏ‹Ó· ‹ ÙÔÓ ˆı›Ù ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Ì‹ÎÔ˜. 3. ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· 1. ¶ÂÚ¿ÛÙÂ Û˘ÚÙ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó·. 2. ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙËÏÂÛÎÔÈÎÔ‡ ۈϋӷ Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ. 3. ¶ÂÚ¿ÛÙÂ Û˘ÚÙ¿ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. 4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· XX ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ. 4. ™ÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ۈϋӷ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÎÔ‡·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·, Î·È ȤÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· –Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó·– ÚÔ˜ Ù· οو Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
페이지: 2
37 9. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ HEPA ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ HEPA ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·fi Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘. °È· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Û ÛÙ·ıÂÚ¿ Â›‰·, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi 1 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Î·ÓÔÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ‹ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹Û˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ ԇÙ ӷ ϤÓÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ HEPA. 1. ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙË ÛÎÔ‡· Ì ÙËÓ Ï·˚Ó‹ ÏÂ˘Ú¿ ¿Óˆ Û ηı·Ú‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜. 2. •ÂÛÊ›ÍÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù˜ ηٿ 90Æ Ì ¤Ó· ΤÚÌ·. 3. ∆Ú·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛˆÏ‹Ó·. 4. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ HEPA, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ. 5. ∂·ÓÂÈÛ·Á¿ÁÂÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· Î·È ÛÙË ‚¿ÛË Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ™Ê›ÍÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ Ù˜ ηٿ 90Æ. ∂¶π™∏ª∞¡™∏: ∏ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ HEPA. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Ù· ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· HEPA Ì Έ‰ÈÎfi ›‰Ô˘˜ 22356800. ∂¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌË ÁÓ‹ÛÈ· Ê›ÏÙÚ· HEPA, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∏ ¯Ú‹ÛË ÌË ÁÓ‹ÛÈˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ¿Î˘ÚË. 10. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ÙÔ‡ÚÌÔ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘: ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ Î·È ÙȘ ÎψÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘ÏȯÙ› Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ Îfi‚ÔÓÙ¿˜ Ù˜ Ì ¤Ó· „·Ï›‰È. ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÎfiÙÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú fiÙ·Ó ·˘Ùfi ˘ÂÚıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, .¯. fiÙ·Ó ÌÏÔοÚÂÈ. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ·fiÊڷ͢ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·. ªfiÏȘ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÎÚ˘ÒÛÂÈ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· • Â¿Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – οÔÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Â› Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. – ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ Ë Ú›˙· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈο Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ. • Â¿Ó Ë ·Ó·ÚÚfiÊËÛË Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË – Ë Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ‚Ï. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6. – ÙÔ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ¿Óıڷη ‹ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ HEPA ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÌ›ÛÂÈ ·Î·ı·Úۛ˜ Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ‚Ï. ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7-8-9. – Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ‹ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÊÚ·Á̤ӷ Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·. • Â¿Ó Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ – Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ıÂÚÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fiÊڷ͢ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ, ÙÔ˘ ۈϋӷ ‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ·fiÊڷ͢ Î·È Ë ÛÎÔ‡· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∞ÔıË·ÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ¿ÓÙÔÙ Û ÛÙÂÁÓfi ¯ÒÚÔ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›·ÓÛË Î.Ï. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÁÈ· ÔχˆÚ˜ Î·È ··ÈÙËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È, Ù· Ê›ÏÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ Ì ÛÙÂÁÓfi ·Ó› Î·È ›Ûˆ˜ Ï›ÁÔ Î·ı·ÚÈÛÙÈÎfi Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÏÊfiÓ˘. ™¤Ú‚Ș – ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜.
브랜드:
Nilfisk
제품:
진공 청소기
모델/이름:
King 525 gold
파일 형식:
PDF
사용 가능한 언어:
네덜란드 사람, 영어, 독일 사람, 프랑스 국민, 스페인의, 이탈리아 사람, 스웨덴어, 포르투갈 인, 덴마크 말, 노르웨이 인, 핀란드어