626 설명서
Nilfisk 626 설명서

네덜란드 사람로(으로) Nilfisk 626의 사용자 설명서 이 PDF 설명서에는 64 페이지가 있습니다.

PDF 64 1.1mb

Nilfisk 626 설명서 아래에서 보십시오. ManualsCat.com의 모든 설명서는 전면 무료입니다. '언어 선택' 버튼을 이용하여, 보기 원하는 설명서의 언어를 선택할 수 있습니다.

MANUALSCAT | KO

질문 및 답변

Nilfisk 626에 대해 질문이 있지만 사용자 설명서에서 답을 찾을 수 없습니까? 아마도 ManualsCat.com 사용자가 귀하의 질문에 답하는 데 도움이 될 것입니다. 아래 양식을 작성하면 귀하의 질문이 Nilfisk 626 설명서 아래에 나타납니다. 최대한 정확하게 Nilfisk 626에 대한 어려움을 적어 주십시오. 귀하의 질문이 많을수록 다른 사용자로부터 신속하게 답변을 받을 가능성이 높아집니다. 다른 사람이 귀하의 질문에 응답한 경우 이를 알려주는 이메일이 자동으로 전송됩니다.

Nilfisk 626에 대한 질문

페이지: 1
50 EÏÏËvÈο ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™ 1. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÍÂÓԉԯ›·, Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›·, ‰ËÏ. ·ÓÙÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. 2. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. 3. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÍËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ Ù˘ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ˘ÁÚ·Û›·. ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Î·È ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË. 4. ∏ Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÍËÚ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÓÂÚÔ‡ Ë ¿ÏÏˆÓ ˘ÁÚÒÓ. 5. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÎfiÓ˘ ÛÙ· ·ÎÚÔʇÛÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜, ÔÈ ÚÂ˘Ì·ÙÔÊfiÚÔÈ ·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÍËÚ‹˜ ÛÎfiÓ˘, Â¿Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. 6. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È, ·ÎfiÌË, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ê‡ÁÂÈ Â‡ÊÏÂÎÙ· ·¤ÚÈ· ‹ ˘ÁÚ¿. 7. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ·ÓÔÈÎÙÒÓ ‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Ù˙·ÎÈÒÓ, ÊÔ‡ÚÓˆÓ ‹ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙ¤˜ Ë ·Ó·Ì̤Ó˜ Ù¤ÊÚ˜. 8. ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ›¯ÓË ÊıÔÚ¿˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÊıÔÚ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰Èψı›, Â¿Ó ¤¯ÂÈ Ì·ÁÎÒÛÂÈ Û οÔÈ· fiÚÙ· ‹ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi. 9. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Â¿Ó Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋. 10. ªË ‚Á¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. °È· Ó· ÙË ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙·, È¿ÛÙ ÁÂÚ¿ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Î·È fi¯È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. 11. ¶¿ÓÙÔÙ ÎÏ›ÛÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ú›Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ‹ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ·. 12. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ηψ‰›Ô˘ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·Ú¯Èο Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹. ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ ·˘Ùfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ NILFISK. 13. ¶ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÂÈÛ΢‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. 14. ∆˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÌÔÙ¤Ú ‹ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÈηÓfi ‹ ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ·ÊÔ‡ ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·. 15. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÛÙȘ Ì˯·ÓÈΤ˜ ‹ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ µÂ‚·Èˆı›Ù ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜, fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. √È Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂȉÔÔ›ËÛË. ŒÓ·ÚÍË Î·È ¢È·ÎÔ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (On/Off) ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C MfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P: ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÊȘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›, Á›ÓÂÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó·ÚÍË Î·È ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. Q ∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C ªËÓ Ù˘Ï›ÁÂÙ ÛÊȯٿ Î·È ÌËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. W ™‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 82/83/625/626 ∆· ÎÔÓÙ¿ ηÏ҉ȷ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÌÔÙ¤Ú. ∆Ô Ì·ÎÚ‡ ηÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›·˜, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ú›˙· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÙ¤Ú ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜. ™ËÌ›ˆÛË ∆· ÌÔÙ¤Ú ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘. ∆· ÌÔÙ¤Ú ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¿. ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ªËÓ ÂÚÓ¿Ù ÙË Û˘Û΢‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, ÌËÓ ÙÔ Ì·ÁÎÒÓÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔ ÙÚ·‚¿Ù ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi. E ¢È·¯‡Ù˘ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ √ ‰È·¯‡Ù˘ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ï·‚‹˜ ! ™ÙÚ¤„Ù ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË Ï·‚‹ Ì ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ οı ‚›‰·˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË. @ ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو. ¶È¤ÛÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ·fi ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Û¯¿Ú· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· Î·È ÙÔ ‰È·¯‡ÙË. ∆Ô Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. # ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰È·¯‡ÙË Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Û¯¿Ú·. ∂·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï·‚‹˜ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È 1. ∏ ™∏ª∞¡∆π∫∂™ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∂π™ ! ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ÍÂÓԉԯ›·, Û¯ÔÏ›·, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›·, ‰ËÏ. ·ÓÙÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. @ ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ. # ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÍËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ë ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ Ù˘ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ˘ÁÚ·Û›·. ∏ Û˘Û΢‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Î·È ÙÔ˘˜ 60o C (‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘) Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË.
페이지: 2
51 $ ™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÏÔÁ¯ÔÂȉ‹ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Á˘Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·. °È· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰Èηۛ·. T ∂‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ Î·È Î˘ÚÙfi˜ ۈϋӷ˜ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ! ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ: ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÌÔ¯ÏÔ› Ó· “È¿ÛÔ˘Ó” ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. @ ∞Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ‡ÎÔÏ· οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ™ÚÒÍÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ̤¯ÚÈ fiÙÔ˘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÌÔ¯Ïfi. ∆ÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ·fi ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ. Y ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ΢ÚÙfi ۈϋӷ ! ∏ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙË ‚·Ï‚›‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ. ∏ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË fiÙ·Ó Ë ‚·Ï‚›‰· ¤¯ÂÈ ÛÚˆ¯Ù› ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ! °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ¯·Ï·Ú¿ ηχÌÌ·Ù· Î·È ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÈÒÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚·Ï‚›‰· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. U ∂Ï·ÛÙÈÎfi˜ ‹ Ï·ÛÙÈÎfi˜ ‡ηÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ Ì ΢ÚÙfi ۈϋӷ ·fi ¯¿Ï˘‚· ∂¿Ó ÊÚ¿ÍÂÈ Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ‹ Ô Î˘ÚÙfi˜ ۈϋӷ˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ ·fi ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ∞ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ ¿Óˆ ·fi ÙË Ú¿‚‰Ô, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÚ·‚¿ÙÂ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ. ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË √ ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ. (∂¿Ó Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ›ÍÂÈ Ôχ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηχ„ÂÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÎÈ̈ϛ·˜ ‹ Ô‡‰Ú·˜). ! ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¿Óˆ Û ̛· Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ȤÛÙ ¤Ó· ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ÛÙÂÊ¿ÓË, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜. @ ™ÚÒÍÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ ̤۷ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘. # ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ Î˘ÚÙfi ۈϋӷ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ, ʤÚÙ ÙÔÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÛÚÒÍÙ ÙË ÛÊ·ÈÚÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘. $ ™ÙÚ¤„Ù ‹ ÛÚÒÍÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. % °È· Ó· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‚¤ÏË ÛÙÔ Û¯‹Ì·. I ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 50 mm - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 82/83/625/626 ! ¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘, Í‚ȉÒÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. @ ∫·ÙfiÈÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ, Î·È ‚ȉÒÛÙ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÊ›ÍÂÈ. µÔËıËÙÈο ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ∏ NILFISK ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÎÚÔÊ˘Û›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi Û „ËÏ¿ ̤ÚË Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙ· ÂȉÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· Ù· ‚ÔËıËÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. O ∆›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P ∏ Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηı·ÚfiÙÂÚÔ, ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ηı·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ̛· ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ·È ‹ Ó· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ·È. ∞Ê·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú - ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 80P ! ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙȘ Â¿Óˆ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú. @ µÁ¿ÏÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·fi ÙÔ ÌÏ ‰›ÛÎÔ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ¿. √ ‡ηÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÊȘ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ∞Ê·›ÚÂÛË Î·È Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú - ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 90C ! ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ηı·ÚÈÛÙ› Ì ̛· ¿ÏÏË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. @ ∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙ› ηı·Ú¿ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi “ÎÏÈΔ. ∂¿Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ¤ÊÂÙÂ, ÙfiÙ ȤÛÙ ÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ̤۷ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜. ∫·ı¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C ∞ÊÔ‡ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ Â‡Î·ÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Û„¿ÏÂȘ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì· Î·È ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∆›Ó·ÁÌ· - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 82/83 °È· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ Î·ı·Úfi, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο. ªÔÚ› Ó· ÙÈÓ·¯Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ¢È·Îfi„Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∆ÈÓ¿ÍÙ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú¿‚‰Ô ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÈÓ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ϤÓÂÙ·È ‹ Ó· ‚Ô˘ÚÙÛ›˙ÂÙ·È.
페이지: 3
53 e ∂Í¿ÚÙËÌ· Ê˘ÛËÙ‹Ú· - ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 80P/90C ∆ÔÔı¤ÙËÛË ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰È·¯‡ÙË Ì ÙÔ Ë¯ÔÌÔÓˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· 115620 Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÔÙ¤Ú. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ - ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Ì ٷ ÌÔÙ¤Ú Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÈÓ¿ÍÙ ÙÔÓ. r ∂Í¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ - ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ∂¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ‹ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙ¿ıÌË, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘. ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰È·¯˘ÙÒÓ (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 4). ∆Ô ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Î·Ù¿ 4 dB, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÂÚ›Ô˘ 37%. ªÔÚ› Ó· ÚÔÛÙÂı› οı ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Ê›ÏÙÚÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛËÙ‹Ú· ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ˯ÔÌfiÓˆÛ˘. t º›ÏÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú °È· ÂȉÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ê›ÏÙÚÔ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ù·ÎÙÈο. y ™Ù·ıÂÚfi ·ÎÚÔʇÛÈÔ ‰·¤‰Ô˘ - ÁÈ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ 82/83/625/626 ∆Ô ÛÙ·ıÂÚfi ·ÎÚÔʇÛÈÔ ‰·¤‰Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: √ ·ÚıÚˆÙfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ! ∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Î›‰· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·ÁÎÈÛÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó. @ ∏ ·Î›‰· Ì ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‹ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. # ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‡ηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔÁ¯ÔÂȉ¤˜ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·. °È· ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›·. ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ $ ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ ·fi ÙÔ ‰¿Â‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 1 mm, Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ. % ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‹ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰¿‰Ô, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÁÎÔ‹ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘. ^ ¢È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ¤Ó· ÛÂÙ ‚Ô˘ÚÙÛÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ψڛ‰Â˜ ‚Ô˘ÚÙÛÒÓ ‰·¤‰Ô˘. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ¢È·ÙËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Û ÍËÚfi ̤ÚÔ˜. √È ÙÚȂ›˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È ÚÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ÛÎfiÓ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. (¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÂÁÓfi ·Ó› Î·È ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· Á˘·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û ÛÚ¤È). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÈÛ΢‹˜ ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ·¢ı›·˜ Ì ÙËÓ NILFISK. ∫·Ú٤Ϸ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ô ÛÂÈÚÈ·Îfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú٤Ϸ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿. ªÔÓÙ¤ÏÔ ∞ÚÈıÌfi˜ ÛÂÈÚ¿˜ ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ∆¿ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ¿ - ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·Â› Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. - ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ Ë Ú›˙· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈο Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô. ñ Ë ¤ÓÙ·ÛË ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË - Ë Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 4. - Ô Î¿‰Ô˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿‰ÂÈ·ÛÌ·, ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 3-4. - ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊÚ·¯ı› Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù›Ó·ÁÌ·, ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 3-4. - Ô Â‡Î·ÌÙÔ˜ ۈϋӷ˜, Ô ÛˆÏ‹Ó·˜ ‹ ÙÔ ·ÎÚÔʇÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·, ‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 2-3. ñ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ - ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 90C - √ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Û ϿıÔ˜ ı¤ÛË. ™ÚÒÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜.
브랜드:
Nilfisk
제품:
진공 청소기
모델/이름:
626
파일 형식:
PDF
사용 가능한 언어:
네덜란드 사람, 영어, 독일 사람, 프랑스 국민, 스페인의, 이탈리아 사람, 스웨덴어, 포르투갈 인, 덴마크 말, 노르웨이 인, 핀란드어