LetraTag XR kézikönyv
Dymo LetraTag XR kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a Dymo LetraTag XR termékhez a Angol-ban. Ez a PDF kézikönyv 36 oldalból áll.

PDF 36 1.1mb

Tekintse meg a Dymo LetraTag XR termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

MANUALSCAT | HU

Kérdések és válaszok

Kérdése van a Dymo LetraTag XR kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a Dymokézikönyv alatt fog megjelenni. LetraTag XR. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak Dymo LetraTag XR. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a Dymo LetraTag XRkapcsolatban

Oldal: 1
Amit a DYMO LetraTAG XR feliratozÓgÉprıl tudni Érdemes ALetraTagXRfeliratozógépsegítségévelkiváló minőségűcímkéketkészíthettöbbféleszínben, méretbenésstílusban.ALetraTagXRfeliratozógéppel színes,áttetszőésmetálszínű,valamintvasalható címkéketkészíthet. ALetraTagkazettáklistájaazútmutatóvégénszerepel. DYMO LetraTAG XR hasznÁlati ÚtmutatÓ Készítse el első címkéjét hat egyszerű lépésben! Első lépés: helyezze be az elemeket - Nyissafelazelemtartóajtaját(A.ábra) - Helyezzenbe6dbAAméretűalkálinelemet, ügyelveahelyespolaritásra. - Vegyekiazelemeket,hahosszabbideignem használjaLetraTagfeliratozógépet. Második lépés: helyezze be a kazettát - Nyomjalearetesztakazettatartóajtajának kinyitásához. - Helyezzebeakazettát(B.ábra)ésnyomjameg enyhén,mígahelyérenemkattan(C.ábra). - Mielőttvisszacsuknáakazettatartót,győződjön megmégegyszerarról,hogyakazettaahelyén van-e. Harmadik lépés: üzembehelyezés - Kapcsoljabeafeliratozógépetapirosgomb segítségével. - Megjegyzés:afeliratozógépautomatikusankikapcsol, ha2percigegyetlenműveletetsemvégez. Negyedik lépés: felirat készítése - Írjonbekezdésnekegyegyszerűszöveget.Aszöveg formázásávalkapcsolatbantekintsemega következőfejezetet. Ötödik lépés: nyomtatás - Nyomjamega“print”gombotanyomtatáshoz. Hatodik lépés: címke levágása - NyomjamegaLetraTagfeliratozógépjobboldalán lévőgombotacímkelevágásához(Eábra). Gratulálunk! Ön elkészítette első címkéjét! Nyelvi beállítások Aszükségesnyelvbeállításávalválaszthatjakiazokat aspeciálisékezeteskaraktereket,illetvevaluta szimbólumokat,melyekazadottországban/nyelven használatosak.Ugyancsakitthatározhatjamegazt, hogyahibaüzenetekmilyennyelvenjelenjenekmeg akijelzőn. NyomjaleaLANGUAGE( SHIFT + CAPS )billentyűket aválaszthatónyelvekmegjelenítéséhez.HasználjaaQ vagyR gombokataszükségesnyelvkiválasztásához. Nyomjamega ` billentyűtanyelvaktiválásához. 15 LT XR UK-HUN-TR.indd 15 14-02-2006 09:36:01
Oldal: 2
Megjegyzés:aválaszthatónyelveklistájának kiindulópontjaabillentyűzettípusátólfügg: Billentyűzet típus Kiinduló pont EU OFF US US Megjegyzés:valahányszorelemetcserélanyelvetújra kikellválasztania Címkék nyomtatása Normál karakterek nyomtatása Abillentyűkfölötttalálhatószámokéskarakterek nyomtatásához(1 2 3 & @ % ; , stb)nyomjameg egyidejűlega SHIFT ésaszükségesgombot. A SHIFT gombhelyetthasználhatjaaszámzáratis. Nyomjalea 123 gombotaszámzáraktiválásához,így azF-Ogombokle-nyomásasoráncsakagombokfelett szereplőkarakterekkerülnekkinyomtatásra.Nyomja megaz 123 gombotaszámzárkiiktatásához. Hahibázott,nyomjalea DEL gombotésagéptörlia kurzortólbalraesőkaraktert. A CAPS gombsegítségévelkészíthetnyomtatott betűket.Nyomjalea CAPS gombotanagybetűs írásmódaktiválásához,akijelzőnegyCAPSfelirat jelenikmeg.Nyomjalemégegyszer,havisszaszeretne térniakisbetűsírásmódhoz. A SPACE billentyűvelképezhetszóközt. Speciális karakterek ALetraTAGXRalkalmasegyébspeciáliskarakterek nyomtatásárais(pl.ékezetesbetűk).EztaRACE technológiateszilehetővé(lásdmobiltelefonok). Haugyanaztagombotrövididőnbelültöbbször isleüti,végigtallózhatjaazadottgombhoz tartozókaraktereket.Például,azEgombtöbbszöri lenyomásávalafranciaváltozatbanakövetkező betűketérhetiel:e - é - è - ê - ë.Haegybetű kiválasztásaután,többmint1másodpercetvár,abetű aktivizálódik,ésakurzortovábbugrik. Példa: Üsseleazabetűtkétszer,ésazàbetűjelenik megakijelzőn.Ha1másodpercenbelülmég egyszerleütiugyaneztagombot,azábetű fogmegjelenni.Várjon1másodpercetésazá betűaktivizálódik,majdakurzortovábbugrika következőhelyre. Grafikai szimbólumok AzXRfeliratozógéppellehetőségvangrafikai szimbólumokbeillesztéséreis.Ehheznyomjalea SYMBOL( SHIFT + SPACE ) billentyűt-akijelzőn akövetkezőfeliratjelenikmeg:A-I?.Haladjonvégigaz A-Iintervallumbaesőbetűkön,mígmegnemtalálja aszükségesszimbólumot(lásdszimbólumtáblázat).A nyilaksegítségévelválasszakiakívántszimbólumot, 16 LT XR UK-HUN-TR.indd 16 14-02-2006 09:36:02
Oldal: 3
majdnyomjalea ` billentyűtaszimbólum beillesztéséhez. Nyomtatás 2 sorban Ha2sorbanszeretneacímkérenyomtatni,azelső sorbegépeléseutánnyomjamega ` gombot.Ha akijelzőnaz Abc`123feliratlátható:akinyomtatottcímkea következőképpenfogkinézni: Abc 123 Aszövegközéprerendeződik.Kérjük,vegye figyelembe,hogy2-sorosnyomtatáseseténnem használhatbizonyosformátumokat(nagybetű, függőlegesnyomtatás),errőlazError 5hibaüzenet figyelmezteti. A beírt szöveg ellenőrzése Akijelzőcsak6karakterpluszakurzormegjelenítésére alkalmas.APREVIEWüzemmód( SHIFT + PRINT )segítségévelazonbanlehetőségenyílikaz egészbegépeltszövegelőzetesmegtekintésére, nyomjaleazemlítettgombotésaszövegvégiggördül akijelzőn. Ugyaneztmegtehetimanuálisanisa Rés Q nyilakhasználatával.Hamódosítaniszeretnéa begépeltszöveget,anyilaksegítségévelvigyea kurzortamegfelelőhelyreésvégezzeelakívánt módosításokat. Két címke közötti szóköz A--ll-- üzemmód(SHIFT+D)segítségévelképezhet kétcímkeköztszünetet. Szöveg tárolása ALetraTAGXRfeliratozógép70karakternyiszöveg (max.20címke)tárolásáraalkalmas.Akaraktereka gépkikapcsolásaeseténismegmaradnakatárolóban (puffer).Haatárolómegtelt,akijelzőnazERROR4 hibaüzenetjelenikmeg.Újcímkekészítéséheztörölnie kellatároltszövegetvagyannakegyrészét. Atárolóelejére/végérea<<( SHIFT +Q)illetvea >>( SHIFT +R)gomboklenyomásávalléphet. Azösszestároltkaraktertörléséheznyomjamega CLEAR( SHIFT + DEL )gombot. Címkék formázása A QX50 LetraTag feliratozógép széles formázási lehetőségeket kínál: megváltoztathatja a betűméretet, képezhet dőlt, félkövér és keretezettkaraktereket,írhatfüggőlegesenstb. Akiválasztottformázásistílusakijelzőnlátható. Jelölések a kijelzőn STYLE B CAPS 123 17 LT XR UK-HUN-TR.indd 17 14-02-2006 09:36:03
Oldal: 4
Akijelzőnfélejelöléslehetséges,ezekjelzikazt,hogy melyikformázásilehetőségaktív. caPs Nyomtatottbetűsírásmód Aláhúzás/keretezés stYLe Aszövegegymeghatározott stílusbankerülkinyomtatásra. B Nagykezdőbetű 123 Számzár:karakterekhelyett számokjelennekmeg. shIft Abillentyűkfelettikarakter/ funkciókerülaktiválásra Amennyibenegyszerretöbbegymássalnem összeférhetőformázásilehetőségetpróbálaktiválni, akijelzőnhibaüzenetjelenikmeg.Ahibaüzenetek magyarázatátaHibaelhárításfejezetbentalálja. szövegméret Nyomjalea sIze( SHIFT +A)gombotésakijelzőn lehetőségtűnikfel: STYLE B 123 CAPS B keskeny(sűrített) normál széles(nyújtott) B nagybetű(max.szalagszélességben) AKeskeny,NormálésSzélesbetűméreteket-sorban történőnyomtatássoránishasználhatja,ebbenaz esetbenabetűkméreteafelérecsökken. Akurzorsegítségévelválasszakiakívántbetűméretet, majda ` gomblenyomásávalaktiváljaazt. szövegstílus NyomjaleaSTYLE( SHIFT +C)gombotalehetséges szövegstílusokmegjelenítéséhez: STYLE B 123 CAPS D D D D D D M M Normál Dőlt F ü g g ő l e g e s Egyszerretöbbszövegstílus,illetveszövegstílus ésnagybetűsírásmódegyütteshasználatanem lehetséges. Akurzorsegítségévelválasszakiakívántszövegstílust, majda ` gomblenyomásávalaktiváljaazt. 18 18 LT XR UK-HUN-TR.indd 18 14-02-2006 09:36:05
Oldal: 5
rban az éretet, éges T ü k ö r stílust, Körvonalazás, keretezés Nyomjalea gombotakörvonalazás/keretezés menüpontmegjelenítéséhez: 1. nincskeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 2. körvonalazott 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 3. szögleteskeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 4. kerekítettsarkúkeret 5. árnyékoltkeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 6. pontokbólállókeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 7. cikcakkoskeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 8. krokodilformájúkeret 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO Egyszerretöbbkeretilletvekeretésnagybetűs írásmódegyütteshasználatanemlehetséges. Akurzorsegítségévelválasszakiakívántkeretet,majd a ` gomblenyomásávalaktiváljaazt. Kilépés menüpontból Nyomjamega DEL gombotegyadottmenüpontból valókilépéshezvagyegylépéstörléséhez(kivéve nyomtatás). Formázás és egyéb beállítások törlése NyomjaleaCLEAR( SHIFT + DEL )gombota pufferbentároltösszesadattörléséhezésazeredeti értékekvisszaállításához(anyelvibeállításokat kivéve).Azeredetibeállításokakövetkezők: • Normálszövegstílus • Nincskeret • Szelesméret • Nyomtatott-betűsüzemmódbekapcsolva Megjegyzés:anyelvibeállításokmódosításához nyomjamega LANGUAGE(SHIFT+caps)gombot, válasszakiaszükségesnyelvet,majdaktiváljaazta ` gombsegítségével. Címkék nyomtatása Címke előzetes megtekintése Nyomtatáselőttlehetőségvanabegépeltszöveg előzetesmegtekintésére.NyomjamegaPREVIEW ( SHIFT + PRINT )gombotésakinyomtatandó szövegvégiggördülakijelzőn. Címke nyomtatása Győződjönmegarról,hogyakurzorakinyomtatandó címkénvan,majdnyomjamega PRINT gombot.A nyomtatásalattakijelzőnaPrint...feliratjelenikmeg. Címke levágása Avágógombagépjobboldalántalálható.Acímke levágásáhoznyomjabefeleavágógombot(Eábra). Acímketeljeshosszábanbevágássalvanellátva,így könnyebbazöntapadórésztleválasztani. 19 19 LT XR UK-HUN-TR.indd 19 14-02-2006 09:36:09
Oldal: 6
HibaelhÁrÍtÁs Hibaüzenetek Hibaüzenet Hiba leírása Teendők ERROR 1 Beragadt a szalag vagy lemerültek Húzza ki a beragadt szalagot elemek vagy cserélje ki az elemeket! ERROR 2 Nagy betűs írásmód nem alkalmazható Próbáljon más formátumot! a pufferben tárolt szöveghez ERROR 3 Nagybetűs írásmód nem alkalmazható Próbáljon más formátumot! együtt a következőkkel: keretezés, körvonalazás, 2soros-nyomtatás, kisbetűs írásmód ERROR 4 A puffer megtelt Töröljeapufferbentároltszövegetvagy annak egy részét! ERROR 5 A választott szerkesztő funkció nem Próbáljon más formátumot! használható együtt a 2-soros nyomtatással Villog a kijelző Puffer vége! Nem mehet tovább jobbra a kurzorral Villog a kijelző Puffer vége! Nem mehet tovább balra a kur zorral Villog a kijelző Rossz gombot nyomott le a szerkesztés során Villog a kijelző Rossz gombot nyomott le a menüpontban 20 LT XR UK-HUN-TR.indd 20 14-02-2006 09:36:10
Oldal: 7
Nem világít a kijelző Ellenőrizze,hogyakészülékbenvan-ekapcsolva! Ellenőrizzeazelemeket,éshaszükségescseréljele azokat! A készülék nem reagál a gombokra Vegyekiazelemeket,majdnéhánypercelteltével helyezzevisszaazokat! Nincs nyomtatás vagy a nyomtatott szöveg rossz minőségű Ellenőrizzeazelemeket,éshaszükségescseréljele azokat! Ellenőrizze,hogyakazettamegfelelőmódonvan-e behelyezveésvan-ebenneszalag! Tisztítsameganyomtatófejet! (Lásd“Tisztítás”) Nyomtatási kontraszt Különösenszélsőségeshőmérsékletvagypáratartalom eseténtörténőhasználatnál: Nyomjalea SHIFT + SPACE +Xgombokat. Akijelzőnötkontrasztszimbólumjelenikmeg. A QésRgomboksegítségévelválasszakiakívánt árnyalatot,majdnyomjalea ` gombot. Beragadt a szalag Vegyekiakazettát,ésóvatosanhúzzakiaberagadt szalagot.Vágjaleasérültszalagot,majdhelyezze visszaakazettát. Nemsikerültelhárítaniaahibát? Hívjaügyfészolgálatunkat-elérhetőségeinketlásda garanciajegyen! Tisztítás Rendszeresenellenőrizzeéstisztítsaanyomtatófejeta mellékelteszközzel (D.ábra)atökéletesnyomtatásiminőségérdekében. DYMO kazettÁk XR feliratozÓgÉphez Szalagtípus: Papír Műanyag Fém Vasalható Hosszúság: 4m 4m 4m 2m Fehér 59421 59422 ------ ------ Sárga ------ 59423 ------ ------ Piros ------ 59424 ------ ------ Zöld ------ 59425 59430 ------ Kék ------ 59426 ------ ------ Ezüst ------ ------ 59429 ------ Víztiszta ------ 12268 ------ ------ Vasalható ------ ------ ------ 18770 Vegyes csomagolás 59431: 1dbfehérpapírszalag 1dbsárgaműanyagszalag 1dbezüstfémszalag 21 LT XR UK-HUN-TR.indd 21 14-02-2006 09:36:11
Oldal: 8
22 Környezetvédelmi adatok • AzÖnáltalvásároltberendezésgyártásáhoztermészetesforrásokatvontakkiéshasználtakfel. Azazegészségreésakörnyezetrenézveveszélyesanyagokattartalmazhat. • Annakérdekében,hogymegakadályozzukazemlítettkárosanyagokkikerülésétakörnyezetbeéscsökkentsük atermészetierőforrásokfelhasználását,felkérjükÖntamegfelelővisszavételirendszerekigénybevételére. Ezekbenarendszerekbenmegbízhatómódonújrahasznosítjákvagyújrafeldolgozzáklejártélettartamú berendezéseanyagainaktöbbségét. • AgépenláthatóáthúzotttartályszimbólumerendszerekhasználatáraszólítjafelÖnt. • Forduljonahelyivagyakörzetihulladékkezelővállalathoz,hatovábbiinformációravanszükségeabegyűjtő, újrahasznosítóésújrafeldolgozórendszerekkelkapcsolatban. • Cégünkkelisérintkezésbeléphet,hatermékeinkkörnyezetvédelmiparamétereirevonatkozóantovábbi információravanszüksége. LT XR UK-HUN-TR.indd 22 14-02-2006 09:36:11
Márka:
Dymo
Termék:
cimkenyomtatók
Modell/név:
LetraTag XR
Fájltípus:
PDF
Elérhető nyelvek:
Angol, Német, Norvég, Török, Magyar