Magnifica S ECAM 2... kézikönyv
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kézikönyv

Felhasználói kézikönyv a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB termékhez a Magyar-ban. Ez a PDF kézikönyv 21 oldalból áll.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kézikönyv
Előző oldal

Tekintse meg a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

MANUALSCAT | HU

Kérdések és válaszok

Kérdése van a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a DeLonghikézikönyv alatt fog megjelenni. Magnifica S ECAM 22.110.SB. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBkapcsolatban

Oldal: 1
3 P U S H A10 A11 A13 A16 A17 A14 A9 A8 A A2 A5 A6 A7 A4 A1 A3 A12 A15 A19 A18
Oldal: 2
4 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 1A 1B 2 0,5 L 9
Oldal: 3
160 ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK • A készülék használata tilos csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek számára, hacsak nem állnak felügyelet alatt vagy a biztonságukért felelős személy nem oktatta ki őket • Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. • A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt. • Tisztítás során soha ne merítse a készüléket vízbe. • A készüléket kizárólag háztartási célú használatra gyártották. Ne használja a készüléket: üzletek, irodák és más munkahelyek konyhának kialakított helyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban. • Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag Márkaszervizzel cseréltesse ki. CSAK AZ EURÓPAI PIACRA: • A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek akkor használhatják, ha felügyelett állnak vagy megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették a használattal járó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa. • A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. • Haakészüléketőrizetlenülhagyja,mindigáramtalanítsa.Azössze-,szétszerelésiésa tisztításiműveleteketmegelőzőenszinténlekellválasztaniakészüléketazelektromos hálózatról. A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).
Oldal: 4
161 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Jelen kézikönyvben használt szimbólumok Afontosfigyelmeztetéseketezaszimbólumjelöli.Mindigtartsa be az alábbi utasításokat. Veszély! Ezenutasításokbetartásánakhiányaéletveszélyesáramütéshez vezethet. Figyelem! Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez ve- zethet vagy károkat okozhat a készülékben. Égésisérülésveszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezet- het. Megjegyzés: Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsot és infor- mációt jelöl. Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye. Ezért tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket: • Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába. • Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel. • Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak a csatlakozóval le- het lecsatlakoztatni a hálózatról. • Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos háló- zatból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek. • Akészülékteljeskörűáramtalanításáhozhúzzakiahálóza- ti csatlakozót az aljzatból. • Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házi- lag megjavítani. Húzzakiacsatlakozótahálózaticsatlakozóból,ésforduljon Márkaszervizhez. • A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készü- léket kihűlni. Veszély: A készülék csomagolóanyagait (műanyag zsákok, hungarocell) tartsa gyermekektől távol. Égésisérülésveszélye! A készülék meleg vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. Amikor a készülék üzemel, a csészetartó felmelegedhet. Rendeltetésszerű használat A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Használati útmutató A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen ol- vassa el az alábbi utasításokat. Jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért. Megjegyzés: Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, mellékelje a használati út- mutatót is. BEVEZETŐ Köszönjük, hogy automata kávé- és kapucsínófőző gépünket választotta. Kívánunk önnek sok kellemes pillanatot az új készülék haszná- latasorán. Kérjük,szánjonnéhánypercetahasználatiútmutató elolvasására. Így elkerülheti a veszélyes helyzeteket vagy a ké- szülékben esetlegesen okozott károkat. A zárójelben olvasható betűk A zárójelben olvasható betűk megfelelnek a Leírásban található jelmagyarázatban alkalmazott betűknek (old. 2-3). Meghibásodások és szervíz Meghibásodások esetén előbb próbálja meg a problémát “Ledek jelentése” 171.old. és a„Problémamegoldás” c. fejezet 173.old. segítségével megoldani. Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy továb- bi információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt „Ügyfélszolgálati” dokumentumon feltüntetett tele- fonszámon. Amennyiben az ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltűntetett telefonszámot. Az esetleges javítási munkálatokat kizárólag a De’Longhi Márkaszervizével végeztesse. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.
Oldal: 5
162 LEÍRÁS A készülék leírása (3. old. - A ) A1. Műszerfal A2. Darálási fokozat beszabályozó kar A3. Csészetartó A4. Szemes kávétartó fedele A5. Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér fedele A6. Elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér A7. Szemes kávétartó A8. Főkapcsoló A9. Víztartály A10. Forrázó ajtaja A11. Forrázó A12. Kávészolgáltató (állítható magasság) A13. Zacctartó A14. Kondenzgyűjtő tálca A15. Csészetartó tálca A16. Csepptartó tálcában levő víz szintjét jelző kijelző A17. Csepptartó tálca A18. Cappuccino-főző A19. Gőz/meleg víz kar A műszerfal leírása (2. old. - B ) B1. Fényjelzők B2. Billentyű : a gép bekapcsolása vagy kikapcsolása B3. Billentyű : 1 csésze expresszó kávé főzése. B4. Billentyű : 2 csésze expresszó kávé főzése. B5. Billentyű : öblítés vagy vízkőoldás B6. Kiválasztó kar: forgassa el a kívánt kávémennyiség kivála- sztására vagy kávéfőzésre elődarált kávéból. B7. Billentyű gőz szolgáltatás tejes italok készítéséhez B8. Billentyű : 1 csésze expresszó kávé főzése. B9. Billentyű : 2 csésze expresszó kávé főzése. Kiegészítők leírása (2. old. - C ) C1. Adagoló kanál C2. Vízkőoldószeres palack C3. Vízlágyító szűrő A fényjelzők leírása Villogó fényjelző jelzi, hogy a gép felmelegszik. Jelzi, hogy gép 1 vagy 2 csésze expresszó kávé készít. Jelzi, hogy a gép 1 vagy 2 csésze hosszú kávét készít. Rögzített fény: jelzi, hogy kiválasztották a“gőz” funkciót; Villogó fény: jelzi, hogy el kell forgatni a gőz kart. Jelzi, hogy a műszerfalon megjelent egy vészjelzés (lásd “A fényjelzők jelentése” c. bekezd. a 171. oldalon). Rögzített fény: jelzi, hogy hiányzik a zacctartó: be kell tenni; Villogófény:jelzi,hogyazacctartómegteltéski kell cserélni. Rögzített fény: jelzi, hogy a víztartály hiányzik; Villogó fény: jelzi, hogy nincs elég víz a tartályban. Villogó fény: jelzi, hogy a készüléken el kell végezni a vízkőoldást (lásd “Vízkőoldás” c. bekezd). Rögzítettfény:jelzi,hogyakészülékvízkőoldást végez. ECO Jelzi, hogy aktiválva van az “Energiata- karékosság”.
Oldal: 6
163 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK A készülék ellenőrzése A csomagolás eltávolítását követően, ellenőrizze a készülék épségét és az összes felszerelés meglétét. Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi műszaki aszisztenciához. A készülék beszerelése Figyelem! A készülék beszerelésekor a következő biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe: • Akészülékmegrongálódthat,haabennelevővízmegfagy. Nem szabad a készüléket olyan helyiségbe beszerelni, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. • A készülék hőt bocsájt ki a környezetbe. Miután elhelyezte a készüléket a munkafelületen, ellenőrizze, hogy legalább 3 cm távolság van a készülék felületei és az oldalsó falak és a hátsó rész között, és legalább 15 cm a kávéfőző gép fölött. • Az esetenkénti vízszivárgás a gépet rongálhatja. A készüléket ne helyezze a vízcsapok, vagy a mosogatóteknők közelébe. • A tápkábelt olymódon kell elrendezni, hogy az ne rongálódjon meg éles tárgyakhoz, vagy meleg felüle- tekhez érve (pl. villany főzőlapok). A készülék bekötése Figyelem! Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a készülék alsó részén lévő adattáblán feltüntetett értékkel. A készüléket csak hatékonyan földelt, megfelelően telepített és minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék Villásdugójánakjellemzőivel,szakemberrelcseréltessekiacsat- lakozóaljzatot a megfelelő típusúra. A készülék beüzemelése Megjegyzés: • A készüléket a gyári ellenőrzés során kipróbálták, ezért természetes, hogy a darálóban marad egy kis őrölt kávé. Ugyanakkor, garantáljuk, hogy ez a készülék új. • zt tanácsoljuk, hogy a “Vízkeménység beprogramozása“ (169. old.) részben ismertetett eljárást követve a lehető legrövidebb időn belül állítsa be a vízkeménységet. Végezze el az alábbi műveleteket: 1. Vegye ki a víztartályt, töltsön tiszta vizet bele a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt (1B. ábr.). 2. Tegyen a cappuccino-főző alá egy, legkevesebb 100mL térfogatú tartályt (2. ábr.). 3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és nyomja I állásba a főkapcsolót, amely a készülék hátsó részén található (3. ábr.). 4. A műszerfalon villog a fényjelző (4 ábr.). 5. Forgassa el a gőz kart“I”állásra (5. ábr.): a készülék meleg vizet szolgáltat a cappuccino-főzőből, majd kikapcsol. 6. Forgassa el a gőz kart“O”állásra. Ekkor a gép rendes használatra készen áll. Megjegyzés: • Első használatkor 4-5 kávét vagy 4-5 cappuccino-t kell készíteni a megfelelő eredemény eléréseig. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA Megjegyzés: • Agépbekapcsolásaelőtt,ellenőriznikell,hogyagéphátsó részén levő főkapcsoló I pozícióban van (3. ábr.). • Minden bekapcsoláskor a berendezés elvégzi az auto- mata előmelegítést és öblítést, amelyeket nem szabad megszakítani. Agépcsakezutánaciklusutánhasználható. Leforrázásveszélye! Az öblítés közben a kifolyó csöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki, amely az alattuk levő csepptartó tálcába kerül. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez. • A gépet billentyű lenyomásával lehet bekapcsolni (6. ábr.): a megfelelő fényjelző villog, amíg a gép az au- tomata melegítést és öblítést végzi: ilymódon a készülék a vízmelegítő melegítése mellett elvégzi azt is, hogy a belső vezetékekbe addig follyon meleg víz, amíg azok fel nem melegednek: ebben a fázisban bekapcsol a fényjelző. A gép elérte a megfelelő hőmérsékletet, amikor a fényjelző kikapcsol és bekapcsolnak a kávészolgáltatási billentyűkre vo- natkozó fényjelzők.
Oldal: 7
164 A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA Mindenkikapcsoláskorakészülékautomataöblítéstvégez,amit nem szabad megszakítani. Leforrázásveszélye! Az öblítés közben a kifolyócsöveken keresztül kevés meleg víz folyik ki. Ügyelni kell arra, hogy ne érjenek a kifröccsenő vízhez. A készüléket billentyű lenyomásával kell kikapcsolni (6. ábr.). A készülék öblítést végez, majd kikapcsol. Megjegyzés: Ha a készüléket nem használják huzamos ideig, a főkapcsolót is 0 állásra kell tenni (3. ábr.). Figyelem! A 3. ábrán látható főkapcsolót csak akkor tegyék 0 állásra, ha a készüléket a billentyű lenyomásával kikapcsolták, a gép megrongálódását elkerülendő. AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS Ezt az időt be lehet úgy is állítani, hogy a gép 15, vagy 30 perc, vagyéppen1,2,vagy3óráigtartóhasználatutánkapcsoljonki. 1. Kikapcsolt gépen, de a főkapcsolót I állásra téve (3. ábr.), nyomja le billentyűt és tartsa lenyomva a műszerfal fényjelzőinek bekapcsolásáig; 2. Nyomja le billentyűt (a kartól balra)amíg a fényjelző teljesen be nem kapcsol, ezután a készüléknek automa- tikusan ki kell kapcsolnia; 15 perc ECO 30 perc ECO 1 óra ECO 2 óra ECO 3 óra ECO 3. Nyomja le billentyűt (a kartól jobbra) a kiválasztás megerősítésére: a fényjelzők kikapcsolnak. ENERGIATAKARÉKOSSÁG Ezzel a funkcióval aktiválni, illetve érvényteleníteni lehet az energiatakarékosüzemmódot.Haafunkcióaktív,alegkevesebb energiafogyasztástgarantáljaazérvénybenlevő,EurópaiKözös- ségijogszabályokfigyelembevételével.Azenergiatakarékossági üzemmódakkorakítv,amikorazECOfényjelzőbevankapcsolva (7. ábr.). 1. Kikapcsolt gépen, de a főkapcsolót I állásra téve (3. ábr.), nyomja le billentyűt és tartsa lenyomva az ECO (fényjelző bekapcsolásáig (7. ábr.). 2. Afunkciókikapcsolására,nyomjale billentyűt(akartól balra): az ECO fényjelző villog. 3. Afunkcióújraaktiválására,nyomjaleújból billentyűt(a kartól balra): az ECO fényjelző rögzítetten világít. 4. Nyomja le billentyűt (a kartól jobbra) a kiválasztás megerősítésére: az ECO fényjelző kikapcsol. Megjegyzés: Energiatakarékos üzemmódban a gép lehet, hogy néhány másodpercig áll az első kávé lefőzése előtt, mert több időre van szükséges a felmelegedéshez. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ Néhány modellen jelen van a vízlágyító szűrő: amennyiben az Önök tulajdonában levő gép nincs ellátva ezzel, javasoljuk, hogy a De’Longhi hivatalos üzeleteiben vásárolják meg. Figyelem: • Száraz, szellőző és napfény ellen védett helyen tárolják. • A kicsomagolás után azonnal használandó. • A vízkőoldás előtt, vegyék ki a gépből a vízlágyító szűrőt. A szűrő szabályos használata céljából, kövessék az alábbiakban olvasható utasításokat. A szűrő beszerelése 1. Csomagolják ki a szűrőt és öblítsék le körülbelül 0,5 L csapvíz alatt (8. ábr.) 2. Forgassák el az időpontjelző korongot, amíg a következő 2 használati hónap lesz látható (9. ábr.). Megjegyzés: a szűrő két hónapig használható, ha a gépet szabályosan ha- sználják, ha pedig a gépet nem használják beszerelt szűrővel, legtöbb 3 hétig használható. 3. Vegyék ki a gépből a tartályt és töltsék fel vízzel (1A ábr.). 4. Tegyék bele a szűrőt a víztartályba és teljesen merítsék bele a vízbe megdőltve, hogy a levegő buborékok távozza- nak (fig. 10). 5. Tegyék a szűrőt a helyére az aljig nyomva (11. ábr.). 6. Zárjákleatartálytafedéllel(12.ábr.),majdtegyékvisszaa gépbe a tartályt. 7. Helyezzenek a cappuccino főző alá egy, legkevesebb 100 ml-es edényt. 8. Forgassák el a gőz kapcsolót I állásra 9. Hagyják, hogy a gép néhány másodpercig meleg vizet állítson elő, amíg a vízáramlat egyenletes nem lesz, majd tegyék vissza a kapcsolót 0 állásra.
Oldal: 8
165 Megjegyzés: Megtörténhet, hogy nem elég csak egyszeri meleg víz előállítás a szűrő beszereléséhez és a beszerelés közben bekapcsolanak a fényjelzők: Ebben az esetben, ismételjék meg a műveleteket a 8. ponttól kezdődően. Innentől kezdődően a szűrő aktiválva van és a gépet használni lehet. A vízlágyító szűrő kivétele és kicserélése Amikor a szűrő szavatossági két hónapja (lásd az időpontjelző lapot) lejárt, vagy, ha a gépet 3 hétig nem használják, a szűrőt ki kell venni a tartályból és esetlege- senkikellcserélniazelőzőbekezdésbenleírtműveleteket megismételve. KÁVÉFŐZÉS Kávéíz kiválasztása Forgassa el az kávéíz kiválasztó kart (B6) a kívánt íz kivála- sztására: minnél inkább az óramutató járásával megyező irányba forgatja, a gép nagyobb mennyiségű szemes kávét darál, tehát erősebb ízű kávét lehet majd főzni. A kart MIN állásra téve nagyon könnyű ízű kávé főzhető; a kart MAX állásra téve nagyon erős íz kapható. Megjegyzés: • Első alkalommal több adag kávét le kell főzni a kar megfelelő pozíciójának eléréséig. • Ügyeljen, ne forgassa túlságosan a MAX felé a kart, fennáll a túl lassú kávéfőzés (cseppenként) veszélye főként, ha egymással egyidőben két csésze kávét kérnek. Csészénkénti kávémennyiség kiválasztása La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare auA gép gyárilag a következő kávéadagok automatikus előállítására van beszabályozva: - eszperesszó kávé, ha lenyomja billentyűt (≃40ml); - hosszú kávé, ha lenyomja billentyűt (≃120ml); - két adag eszperesszó kávé, ha lenyomja billentyűt; - két adag hosszú kávé, ha lenyomja billentyűt. Abban az esetben, ha a kávéadagokat (amelyeket a gép au- tomatikusan lefőz csészénként) a módosítani szeretné, a következő műveleteket kell elvégezni: - nyomja le és tartsa lenyomva azt a billentyűt, ami a módosítandókávéadagravonatkozikamegfelelőfényjelző villogásáig és amíg a gép el nem kezdi a kávéfőzést: en- gedje el a billentyűt; - amint a csészében megfelelő mennyiségű kávé került, nyomja le még egyszer ugyanazt a billentyűt az új men- nyiség memorizálására. Ekkor az billentyű lenyomásával a gép memorizálta az új beállításokat. A kávédaráló beszabályozása Akávédarálót,kezdetbennemkellbeállítani,mertmárgyárilag be van állítva a megfelelő minőségű kávé lefőzésre. Ugyanakkor, abban az esetben, ha már lefőzték az első kávékat és a kávé túl híg, vagy kevés krém van rajta, vagy a kávéfőzés túl lassú (cseppenként), el kell végezni a kiigazítást a darálási fokozatot beállító kapcsoló használatával (13. ábr.) Megjegyzés: A beállító kapcsolót csak akkor szabad forgatni, ha a kávédaráló működik. Ha a kávé túl lassan folyik ki vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el a kapcsolót még egy kattanásig az óra- mutató járásával megyező irányba. Sűrűbb és krémesebb kávé előállítása céljából,elkellazóramutatójárásával ellentétes irányba forgatni egy kat- tanásig (egyszerre cak egy kattanásig forgassák el kapcsolót, ellenkező esetben a kávé cseppenként fog kifolyni). Ennek a kiigazításnak hatása csak 2 adag kávé egymás utáni elkészítéseutánvehetőészre.Amennyibenezutánazeredmény nem a megfelelő, a kiigazítást meg kell ismételni úgy, hogy a kapcsolót még egy kattanásig elforgatják. Hőmérsékletbeállítás Ha be szeretnék állítani a vízhőmérsékletet (alacsony, közepes, magas), amelyen a kávé készül, a következő műveleteket kell elvégezni: 1. Kikapcsolt gépen, de a főkapcsolót I állásra téve (3. ábr.), nyomja le billentyűt és tartsa lenyomva a műszerfal fényjelzőinek bekapcsolásáig; 2. Nyomja le billentyűt a kívánt hőmérséklet kiválasztásáig:
Oldal: 9
166 ALACSONY MAGAS 3. Nyomja le billentyűt a kiválasztás megerősítéséig; a fényjelzők kikapcsolnak. Javaslatok melegebb kávé főzésére Melegebb kávé lefőzésére javasoljuk, hogy: • végezzenek öblítést, a szolgáltatás előtt lenyomva a billentyűt a kifolyócsövön keresztül meleg víz folyik ki, ami felmelegíti a gép belső rendszerét és így, a kávét melegebbé teszi; • melegítse meg meleg vízzel a csészéket (használják a me- leg víz funkciót). • állítsa be a melegebb kávé hőmérsékletet (lásd “Hőmérséklet beszabályozása”c. bekezdést). Kávéfőzés szemes kávéból Figyelem! Ne használjon karamelizált, vagy cukrozott szemes kávét, mert eltömheti a kávédarálót és így, az használhatatlanná válik. 1. A megfelelő tartályba tegyen szemes kávét (9. ábr.) 2. Tegyen a kávé kifolyócsövek alá: - 1 csészét, ha 1 adag kávét szeretne elkészíteni (15. ábr.); - 2 csészét, ha 2 adag kávét szeretne elkészíteni (16. ábr.); 3. Le kell a kifolyót ereszteni úgy, hogy a lehető legközelebb kerüljön a csészékhez: így, jobb minőségű krém kapható (17. ábr.). 4. Lekellnyomniakívántszolgáltatásravonatkozóbillentyűt: 5. Elkezdődik a kávéfőzés és a műszerfalon bekapcsolva ma- rad a kiválaszott billentyűre vonatkozó fényjelző. A kávéfőzés befejezésekor a készülékkel újabb kávét lehet főzni. Megjegyzés: • Amíg a készülék a kávét főzi, a szolgáltatást bármelyik pillanatban le lehet állítani a szolgáltatási billentyűok egyikének lenyomásával. • Amint a kávéfőzés befejeződött, amennyiben a csészében levőkávémennyiségetnövelniszeretné,elegendőlenyom- ni a két szolgáltatási billentyű egyikét (3 másodpercen belül) a kívánt adag eléréséig. Megjegyzés: melegebb kávé lefőzésére vonatkozó további részletek a“Java- slatok melegebb kávé főzésére”c. bekezdésben találhatók. Figyelem! • Ha a kávé cseppenként, vagy túl gyorsan folyik ki, kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a“Problémamegoldás” fejezetben levő tanácsokat (173. old.). • Használatközbenakijelzőnnéhányvészjelzésjelenikmeg, amelyek jelentéseit meg lehet nézni a “Kijelzőn látható üzenetek”(171. old.) c. bekezdésben. Kávéfőzés elődarált kávéból Figyelem! • Ne tegyen elődarált kávét a kikapcsolt készülékbe, elkerül- ve, hogy a gép belsejébe kerüljön, beszennyezve azt. Eb- ben az esetben a készülék megrongálódhat. • Ne tegyen be elődarált kávét kikapcsolt gépbe elkerülve szétszóródását a gépben és annak beszennyezését. Ebben az esetben a gép megrongálódhat. • 1 kis adagnál több kávét soha se tegyen be, ellenkező esetben, a készülék belseje beszennyeződhet, vagy éppen elzáródhat. Megjegyzés: Amikor elődarált kávét használnak, egyszerre csak egy csésze kávét lehet készíteni. 1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva. 2. Forgassa el a kávéíz kiválasztó kart az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig állásra (18. ábr.). 3. Ellenőrizze, hogy tölcsér nincs elzáródva, majd tegyen az elődarált kávé tölcsérbe egy csapott adagolókanál kávét (19. ábr.). 4. Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsövek alá. 5. Nyomja le 1 csésze kávé billentyűt ( vagy ). 6. kávéfőzés elkezdődik. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE Figyelem!Leforrázásveszélye! Ezeknek a műveleteknek elvégzése közben gőz képződik: 1 eszpresszó 1 hosszú kávé 2 hosszú kávé 2 eszpresszó
Oldal: 10
167 nincsenek elzáródva. Szükség esetén fogpiszkálóval tisztítsa ki. 5. Alaposanmegkellmosniacappuccino-főzőrészeitlangyos vizes szivaccsal. 6. Visszakelltenniakifolyolyócsövetésráacappuccino-főzőt felfele nyomva és elforgatva ütközésig. MELEG VÍZ KÉSZÍTÉSE Figyelem!Leforrázásveszélye! A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor meleg vi- zet állít elő. A vízkifolyó cső felmelegszik a meleg víz előállítása közben, tehát csak a fogónál lehet megfogni. 1. Egy edényt kell betenni a cappuccino-főző alá (a kifröcc- senést elkerülendő, a lehető legközelebbi helyre). 2. Forgassa el a gőz kart I állásra: elkezdődik az előállítás- 3. Meg lehet szakítani a gőz kar 0 állásra való állításával. Megjegyzés: Ha aktiválva van az “Energiatakarékosság”funkció, a meleg víz néhány másodperc múlva kezd kifolyni. TISZTÍTÁS A gép tisztítása A gép következő részeit meg kell rendszeres időközönként tisztítani: - zacctartót (A13), - csepptartó tálcát (A17) és kondenzgyűjtő tálcát (A14), - víztartályt (A9), - kávé kifolyócsöveket (A12), - elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsért (A6), - belső géprészeket (a forrázó kivétele után hozzáférhető (A10) - forrázót (A11). Figyelem! • A gép tisztításához nem szabad oldószereket, súrlósze- reket, vagy alkoholt használni. A De Longhi szuperauto- mata gépeken nem szabad vegyszereket használni azok tisztításához. • A gép egyik részét sem szabad a mosogatógépben mosni. • A kávézacc, vagy lerakódások eltávolításákor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fémfelületeit, vagy műanyag felületeit. ügyeljen, ne forrázza le magát. 1. Cappuccino-hoz egy, nagyméretű csészét kell előkészíteni; 2. A lehetőleg leforrázás ellen védő fogóval ellátott tartályt fel kell tölteni, körülbelül 100 gramm tejjel, cappuccino adagonként. A tartály kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a mennyiség kétszeresre vagy háromszorosra növekszik; Megjegyzés: Ahhoz, hogy bő és sűrű hab jöjjön létre sovány, vagy félzsíros tejet használjon, amely hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5° C). Ahhoz, hogy elkerülhető legyen, hogy kevéssé habos tej, vagy túl nagy buborékú tejhabjöjjönlétre,acappucino-főzőtmindenesetbenmeg kell tisztítani a“Cappuccino-főző tisztítása használat után” c. bekezdés útmutatásai alapján. 3. Nyomja le billentyűt: a fényjelző villog . 4. Merítse bele a cappuccino-főzőt a tejtartóba (20. ábr). 5. Néhány másodperc múlva a fényjelző villog, forgassa el a gőz kart I állásra (5. ábr.). A cappuccino-főzőből gőz folyik ki, ami krémesebbé teszi a tejet és megnöveli men- nyiségét; 6. Ahhoz, hogy krémesebb habot kapjanak a tejtartót lassú mozdulatokkal lentről felfele kell forgatni. (Javasoljuk, hogy 3 másodpercnél tovább ne tartson a gőz előállítása); 7. A megfelelő hab megvalósulásakor a gőz kar 0 állásra való állításával meg kell szakítani a gőzszolgáltatást. Figyelem!Leforrázásveszélye! Ki kell kapcsolni a gőzt a tejhabot tartalmazó tejtartó kihúzása előtt elkerülve, hogy a kifröccsenő forró tejjel le- forrázza magát. 8. Tegyen a már elkészített kávéhoz a csészébe tejhabot. A cappuccino készen van: meg lehet tetszés szerint cukrozni és kevés kakaóport lehet szórni a hab tetejére. A cappuccino-főző tisztítása használat után Használat után, minden alkalommal meg kell a cappuccino- főzőttisztítani,elkerülve,hogyatejlerakódjonéselzáródásokat okozzon. 1. Tegyen egy tartályt a cappuccino-főző alá és néhány másodpercig kevés vizet, vagy gőzt kell kiengedni a készülékből a gőz kar I állásra való állításával (5. ábr.). Majd a meleg gőzt kart újra 0 állásra kell tenni. 2. Néhány másodpercig várni kell, hogy a cappuccino-főző lehűljön: majd egy kézzel meg kell tartani a cappuccino- főző csövét, a másikkal pedig az óramutató járásával el- lentétes irányba kell forgatni (21. ábr.), majd lefele húzva ki kell venni a helyéről . 3. Húzza ki a gőz kifolyócsövet is lefele húzva (22 ábr.). 4. Ellenőrizze, hogy a fig. 23 ábrán a nyílakkal jelzett rések
Oldal: 11
168 A zacctartó tisztítása Amikor fényjelző villog, ki kell azt üríteni és meg kell tisztítani.Amígmegnemtisztítjákazacctartót,azelőbbiüzenet látható marad és a géppel nem lehet kávét főzni. A tisztítás elvégzési módja (bekapcsolt gép): • Húzza ki a csepptartó tálcáy (24. ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg. • A zacctartó kiürítése és alapos megtiszítása ügyelve arra, hogy az aljon ne maradjon lerakódás. • Ellenőrizze a vörös színű kondenzgyűjtő tálcát is, ha tele van, ki kell üríteni. Figyelem! A csepptartó tálca kivételével párhuzamosan ki kell venni a zacctartót is, még akkor is, ha az nincs tele. Amennyiben ezt a műveletet nem végzik el, megtörténhet, hogy a következő alkalommal, kávéfőzéskor, a zacctartó túlságosan megtelik és a gép eltömődik. A csepptartó tálca és a kondenzgyűjtő tálca tisztítása Figyelem! Ha a csepptartó tálcát nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket A csepptartó el van látva egy jelző úszóval (vörös színű), amely jelzi a csepptartóban levő víz szintjét (25. ábr.). Mielőtt ez az úszó kikerülne a csészetartóból, a csepptartót ki kell üríteni és meg kell tisztítani. A csepptartó tálca kivétele: 1. Ki kell húzni a csepptartó tálcát és a zacctartót; (24. ábr.); 2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptartó tálcát és a zacctartót; 3. Ellenőriznikellakondenzgyűjtőtálcátis,hatelevan,kikell üríteni. 4. Vissza kell tenni a zacctartóval együtt a csepptartó tálcát. A gép belső részeinek tisztítása Áramütésveszélye! A belső részek tisztítása előtt, a gépet ki kell kapcsolni (lásd “Kikapcsolás”) és le kell csatlakoztani az áramellátásról. A gépet soha nem szabad vízbe tenni. 1. Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell a gép belső részének (a csepptartó kihúzása után hozzáférhető) tisztaságát. Amennyiben szükséges, egy szivaccsal meg kell tisztítani. 2. Porszívóval ki kell szivatni a lerakódásokat (26. ábr.). P U S H A víztartály tisztítása Rendszeresen (körülbelül havonta) meg kell tisztíta- ni a víztartályt (A9) nedves törlőkendővel és kevés enyhe tisztítószerrel. A kávé kifolyócsövek tisztítása 1. Egy szivaccsal, vagy törlőkendővel meg kell tisztítani a ki- folyó csöveket (27. ábr.). 2. Ellenőrizni kell, hogy a kifolyó csövek nincsenek-e elzáródva. Amennyiben szükséges, fogpiszkálóval el kell távolítani a lerakódásokat (28 ábr.). Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása Rendszeresen (körülbelül havonta) ellenőrizni kell, hogy az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A11) nincsen elzáródva. Amennyiben szükséges, a készlethez tartozó ecsettel meg kell tisztítani. A forrázó tisztítása A forrázót (A11) legalább havonta egyszer meg kell tisztítani. Figyelem! Aforrázótnemlehetkivenni,amikoragépbevankapcsolva. 1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon kikapcsolt (lásd“Kikapcsolás”, 164. old.). 2. Ki kell húzni a víztartályt 3. Ki kell nyitni a forrázó ajtaját (29. ábr.), ami a forrázó jobb részén található. 4. Bekellnyomniakét,vörösszínűkapcsotésezzelegyidőben ki kell húzni a forralót (30. ábr.).
Oldal: 12
169 Figyelem! A forrázót nem szabad tisztítószerekkel mosni, mert me- grongálódhat. 5. Körülbelül 5 percig vízbe kell tenni, majd csapvízzel le kell öblíteni. 6. Tisztítsa meg a kávélerakódásoktól az aljzatot, amelyre a forrázó támaszkodik. 7. Tisztítás után, vissza kell tenni a forrázót a tartóaljra és az alsó rögzítőre, majd meg kell nyomni a PUSH kiíráson, amíg hallhatóan be nem kattan. Megjegyzés: Ha a forrázót nehezen lehet betenni, megfelelő méretekkel kell ellátni (betevés előtt) lenyomva a két kart az ábrán látható módon. 8. Amintaforrázótbetettékahelyére,ellenőrizze,hogyakét, vörös billentyű kiugrik-e. 9. Zárja be a forrázó ajtaját. 10. Tegye vissza a víztartályt. VÍZKŐOLDÁS A gépen akkor kell vízkőoldást végezni, amikor a műszerfalon fényejlző villog (31. ábr.). Figyelem! A vízkőoldó olyan savakat tartalmazhat, amelyek szem és bőr iritálók.Teljesmértékbenbekelltartaniagyártóáltalmegadott utasításokat, amelyek a vízkőoldó szer csomagolásán láthatók és figyelembe kell venni azokat a tudnivalókat, amelyek akkor alkalmazhatók, amikor a szer a bőrre, vagy a szembe került. Megjegyzés: Kizárólag De Longhi vízkőoldót szabad használni. Szigorúan tilos savas vagy ecetes vízkőoldószereket használni, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti. A garancia érvényét veszíti, ha a vízkőoldást nem az előírásoknak megfelelően végezték el. 1. Be kell kapcsolni a gépet és várják meg, hogy a fényjelző használtra készen álljon. 2. Ürítsekiavíztartályt(A12)éskikellvenniaszűrőt,hajelen van. 3. Vízkőoldószert kell tölteni a víztartályba (a vízkőoldószer csomagolásán jelzett 100ml adagban) a tartályon látható A szintjelzésig (32A ábra); majd töltsenek vizet (1l) B szintjelzésig (32B ábr.). A meleg vízszolgáltató alá be kell tenni egy minimum, 1,5 literes térfogatú, üres edényt. 4. Meg kell várni, hogy a kávészolgáltatásra vonatkozó fényjelzők rögzített fénnyel égjenek. Figyelem!Leforrázásveszélye. Acappuccino-főzőbőlsavasmelegvízfolyikki.Ügyelnikellarra, hogy le ne forrázza magát a kifröccsenő vízzel. 5. Le kell nyomni és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercigavízkőoldóbetevésénekmegerősítéséreésa: a vízkőoldási program elkezdésére. A billentyű fényejzője rögzített fénnyel ég a vízkőoldási program elkezdését je- lezve és a fényjelző villog jelezve, hogy a gőz kart el kell forgatni I állásra. 6. Forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba az I állásra: vízkőoldószer folyik ki a cappuccino- főzőn keresztül és elkezdi feltölteni az alatta levő tartályt. A vízkőoldási program automatikusan egy sor öblítést végezmeghatározottidőközönkéntamészkőlerakódásokat eltávolítva. Természetes, hogy az öblítések között eltelik pár perc és ez alatt a gép nem működik. Körülbelül 30 perc múlva a víztartály kiürül és fényjelzők és villognak;forgassaelagőzkartazóramutatójárásával megegyező irányba ütközésig O állásra. Ekkor a készülék készen áll a friss vízzel történő öblítés elvégzésére. 7. Ürítse ki a vízkőoldószeres tartályt és helyezze üresen a cappuccino-főző alá . 8. Húzza ki a víztartályt, ürítse ki, csapvíz alatt öblítse le, tölt- se fel friss vízzel és tegye vissza a helyére, a fényjelző villog. 9. Forgassa el a gőz kart az óramutató járásával ellentétes irányba az I állásig (5. ábr.). Víz folyik ki a kifolyócsöveken keresztül. 10. Amikoravíztartályteljesenkiürült,afényjelző villog. 11. Forgassaagőzkart0állásra:afényjelző kikapc- sol. Töltse fel újból a víztartályt, ekkor a gép használatra készen áll. Megjegyzés! Ha a vízkőoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését. VÍZKEMÉNYSÉG BEPROGRAMOZÁSA Vízkőoldást meghatározott idő eltelte után kell végezni a beállított, vízkeménység alapján. A gép gyárilag 4-es vízkeménységi fokra van beállítva. Amen- nyibenszükséges,agépetbelehetprogramozniahasználativíz keménységi fokát figyelembe véve így, a vízkőoldást ritkábban kell elvégezni.
Oldal: 13
170 Vízkeménységi fok mérése 1. Csomagolja ki a kézikönyvhöz csatolt, “TOTAL HARDNESS TEST”(ÖSSZVÍZKEMÉNYSÉGTESZT), mérsőcsíkot. 2. Teljesen merítse bele egy pohár vízbe körülbelül egy másodpercig. 3. Vegye ki a csíkot a vízből, majd rázza le enyhén. Körülbelül 1 perc múlva a csíkon 1,2,3 vagy 4, vörös színű négyszet alakul ki, a vízkeménységnek megfelelően, minden egyes négyzet egy vízkeménységi foknak felel meg. Vízkeménység beszabályozása 1. Ellenőrizze, hogy a gép ki van kapcoslva (de csatlakoztatva az áramhálózatra és a főkapcsoló I álláson van); 2. Nyomja le billentyűt és tartsa lenyomva le- galább 6 másodpercig: a fényjelzők egyszerre kapcsolnak be; 3. Nyomja le billentyűt (a kartól balra) a valós vízkeménység beállítására (a szint a mérőcsíkon látható). es szint es szint es szint es szint 1 2 3 4 4. Nyomja le billentyűt (a kartól jobbra) a kiválasztás megerősítésére. Ekkor a gép újra be van programozva az új vízkeménységi fok beállításnak megfelelően. MŰSZAKI ADATOK Feszültség: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Felvett áramerősség: 1450W Nyomás: 15 bar Víztartály max. térfogata: 1,8 liter LxHxP méretek: 238x340x430 mm Kábelhossz: 1,15 m Súly: 9,1 Kg Szemes kávétartó max. térfogata: 250 g A berendezés a következő CE jogszabályoknak megfelelően készült: • 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet; • 2006/95/CE Alacsony Feszültség Irányelvek és azoknak további módosításai; • EMC 2004/108/CE Irányelv és annak további módosításai; • Az élelmiszeripari termékek és anyagok megfelelnek az 1935/2004-es Európai Közösségi jogszabályoknak. ÁRTALMATLANÍTÁS A2002/96/EKirányelvértelmébentilosakészüléketa háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, adja aztleegyhivatalos,aszelektívhulladékgyűjtésresza- kosodott helyen.
Oldal: 14
171 MEGJELENÍTETT FÉNYJELZŐ LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS VILLOGÓ Nincs elég víz a tartályban Töltse fel a víztartályt és a megfelelő módon tegye a helyére kattanásig nyomva. A tartály nincs megfelelő módon betéve. A víztartályt a megfelelő módon tegye a helyére kattanásig nyomva. VILLOGÓ A zacctartó (A13) tele van. Ürítse ki a zacctartót, a csepptartó tálcát és tisztítsa meg, majd tegye vissza a helyükre. Fontos: a csepptertó tálca kihúzásakor kötelező a zacctartót is kihúzni, még akkor is, ha az nincs teljesne megtelve. Amennyiben ezt a műveletet nem végzi el, megtörténhet, hogy a következő kávéadagok lefőzésekor a zacctartó túlságosan megtelik és a gép elzáródik. Tisztítás után nem tették vissza a helyére a zacctartót. Húzza ki a csepptartó tálcát és tegye be a zacctartót. VILLOGÓ Túl fimonra darált kávé, tehát a kávé túl lassan folyik ki, vagy egyáltalán nem folyik ki. Ismételje meg a kávészolgáltatást és forgassa el a darálási fokozat beszabályozó kart (10. ábr.) a 7-es szám felé, az óramutató járásával megyező irányba, amíg a kávédaráló működik. Ha 2 adag kávé lefőzése után a kávé túl lassan folyik ki, ismételje meg a kiigazítást a beszabályozó kart még egy kattanásig elforgatva (lásd a kávédaráló beszabályozása, 165. old.). Ha a probléma továbbra is fennáll, forgassa el a gőz kart I állásra és hagyja, hogy kevés víz follyon ki a cappuccino-főzőből. VILLOGÓ Sor került az“elődarált kávé” funkció kiválasztására, de nem töltöttek be elődarált kávét. Töltsön elődarált kávét a tölcsérbe vagy iktassa ki az elődarált kávé funkciót. VILLOGÓ Jelzi, hogy a gépen vízkőoldást kell végezni. A lehető legrövidebb időn belül el kell végezni a vízkőoldást a“Vízkőoldás”c. fejezet utasításat követve. VILLOGÓ Túl sok kávét használtak. Könnyebb kávéízt válasszon, vagy csökkentse az elődarált kávé mennyiségét, majd kérjen új kávészolgáltatást. FÉNYJELZŐK JELENTÉSE
Oldal: 15
172 VILLOGÓ Túl kisméretű szemes kávét használtak. Töltse fel a szemes kávétartót. Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér elzáródott. Ürítse ki a tölcsért késsel“Az elődarált kávé betöltésére szolgáló tölcsér”c. bekezd. utasításait követve. VILLOGÓ Tisztítás után nem tette vissza a forrázót. Tegye be a forrázót“Forrázó tisztítása”c. bekezdés utasításait követve. A gép belseje nagyon piszkos. Alaposan tisztítsa meg a gépet a“tisztítás és karbantartás”c. bekezdés utasításait követve. Ha a tisztítás után a gépen még egyszer megjelenik az üzenet, foduljon az aszisztencia központhoz.
Oldal: 16
173 PROBLÉMAMEGOLDÁS A következőkben felsoroljuk a leggyakoribb meghibásodásokat. Amennyiben a probléma a leírt módon nem megoldható, forduljon a műszaki aszisztencia szolgálathoz. PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS A kávé nem meleg. Nem melegítette meg a csészéket. Melegítse meg a csészéket meleg vízzel (MEGJ.: használhatja a meleg víz funkciót) vagy öblítéssel. A forrázó lehűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta. Kávéfőzés előtt nyomja le az öblítés billentyűt . A kávé nem elég sűrűs és krémes. Túl darabosra darált kávé. Forgassa el a darálási fokozat beszabályozó kart egy kattanásig, az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kávédaráló működik (8. ábr.). Még egy kattanásig forgassa el a megfelelő minőségű szolgáltatás megvalósításáig. A megfelelő eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető (lásd“a kávédaráló beszabályzása”, bekezdés, 156. old.). Nem megfelelő kávéfélét használt. Használjon eszpresszó kávé főzéséhez alkalmas kávéfélét. A kávé túl lassan folyik ki, vagy cseppenként. Túl finomra darált kávé. Forgassa el a darálási fokozat beszabályozó kart egy kattanásig, az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kávédaráló működik (8. ábr.). egy kattanásig forgassa el a megfelelő minőségű szolgáltatás megvalósításáig. A megfelelő eredmény csak 2 adag kávé lefőzése után észlelhető (lásd“a kávédaráló beszabályzása”, bekezdés, 156. old.). A kávé nem folyik ki az egyik kifolyócsőből , vagy egyikből sem. A kifolyócsövek elzáródtak. Fogpiszkálóval tisztítsa meg a kifolyócsöveket. A tejhab túl nagy buborékos. A tej nem elég hideg vagy nem félzsíros tejet használt. Lehetőleg sovány, vagy félzsíros és hűtőszekrény hőmérsékletű (körülbelül 5°C) tejet használjon. Ha az eredmény továbbra sem kielégítő, próbáljon meg másféle tejet használni. A tej nem keveredett el. A cappuccino-főző piszkos. Végezze el a tisztítást“A cappuccino-főző tisztítása használat után”bekezdés utasításait követve (157. old.). Megszakad a szolgáltatás használat közben. Az egyik biztonsági egység megszakítja a gőz szolgáltatást 3 perc eltelte után. Várjon néhány percig, majd aktiválja újra a gőz funkciót. A készülék nem kapcsol be. A villásdugó nincs az áramcsatlakoztatási aljhoz csatlakoztatva. Csatlakoztassa a villásdugót az áramcsatlakoztatási aljhoz. Nincs bekapcsolva főkapcsoló (A8). Nyomja a főkapcsolót I állásra (1. ábr).
Márka:
DeLonghi
Termék:
Kávégépek
Modell/név:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Fájltípus:
PDF
Elérhető nyelvek:
Magyar