Magnifica S ECAM 22.110.SB

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kézikönyv

Magnifica S ECAM 22.110.SB

Felhasználói kézikönyv a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB termékhez a Magyar-ban. Ez a PDF kézikönyv 18 oldalból áll.

Oldal: 1
196 ÖSSZEFOGLALÓ 1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK... .............................................................. 197 2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI............. 198 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok.198 2.2 Rendeltetésszerű használat........................198 2.3 Használati útmutató..................................198 3. BEVEZETŐ............................................... 198 3.1 A zárójelben olvasható betűk.....................198 3.2 Problémák és javítások...............................198 4. LEÍRÁS................................................... 199 4.1 A készülék leírása ......................................199 4.2 A kezelőfelület leírása................................199 4.3 A tartozékok leírása....................................199 4.4 A tejtartó leírása........................................199 5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK............................................ 199 5.1 A készülék ellenőrzése...............................199 5.2 A készülék telepítése..................................199 5.3 A készülék bekötése...................................200 5.4 A készülék első beindítása..........................200 6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA.................... 200 7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA.................... 200 8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI.............................. 201 8.1 Vízkőoldás..................................................201 8.2 Pontos idő beállítás....................................201 8.3 Automata kikapcsolás................................201 8.4 Automatikus bekapcsolás...........................201 8.5 A hőmérséklet beállítása............................201 8.6 Energiatakarékosság..................................202 8.7 Vízkeménység beállítása............................202 8.8 Nyelv beállítása..........................................202 8.9 Telepítse a szűrőt........................................202 8.10 Szűrő kivétele.............................................202 8.11 A szűrő cseréje............................................202 8.12 Gyári beállítások (reset).............................202 8.13 Statisztika funkció......................................202 9. ÖBLÍTÉS................................................. 202 10. KÁVÉFŐZÉS............................................. 203 10.1 A kávé ízének kiválasztása..........................203 10.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása.203 10.3 A kávédaráló beállítása..............................203 10.4 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez...........203 10.5 Kávéfőzés szemes kávéból..........................203 10.6 Kávéfőzés előre őrölt kávéból.....................204 11. ITALOK KÉSZÍTÉSE TEJJEL........................ 204 11.1 Töltse fel és akassza be a tejtartót..............204 11.2 A tejhab mennyiségének beállítása............204 11.3 Cappuccino készítés...................................205 11.4 Habosított tej készítése (kávé nélkül).........205 11.5 Nem habos tej készítése (kávé nélkül)........205 12. A TEJTARTÓ TISZTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN..................................................... 205 12.1 A cappuccinóhoz vagy tejhez állítsa be a kávé és tej csészénkénti mennyiségét................205 13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE.............................. 205 13.1 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása..............................................206 14. TISZTÍTÁS............................................... 206 14.1 A készülék tisztítása...................................206 14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása.. .................................................................206 14.3 A zacctartó tisztítása..................................206 14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása....................................................206 14.5 A készülék belsejének tisztítása.................207 14.6 A víztartály tisztítása..................................207 14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása..................207 14.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása....................................................207 14.9 A kávéfőző egység tisztítása.......................207 14.10A tejtartó tisztítása.....................................207 14.11A forró víz/gőz csőr tisztítása......................208 15. VÍZKŐOLDÁS........................................... 208 16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA. 209 16.1 A vízkeménység mérése.............................209 16.2 A vízkeménység beállítása.........................209 17. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ................................. 209 17.1 A szűrő telepítése.......................................209 17.2 A szűrő cseréje............................................210 17.3 A szűrő kivétele..........................................210 18. MŰSZAKI ADATOK................................... 210 19. ÁRTALMATLANÍTÁS................................. 210 20. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK.... 211 21. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA..................... 212
Oldal: 2
197 1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK • A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő ta- pasztalattal és tudással rendelkezõ személyek (ide értve a gyermekeket is) nem hasz- nálhatják,hacsaknincsenekabiztonságukértfelelősszemélyfelügyeletealattésnem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról. • Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. • A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt. • A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe. • A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. A használat rendellenesnek minő- sülazalábbihelyeken:üzletek,irodákésmásmunkahelyekkonyhánakkialakítotthe- lyiségeiben, tanyasi vendégházakban, szállodákban, motelekben és más vendéglátó egységekben, fogadókban. • Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki. CSAK AZ EURÓPAI PIACRA: • Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyer- mekek,hafelügyeletalattállnak,vagyhamegkaptákakészülékbiztonságosüzemel- tetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A tisztí- tási és karbantartási műveleteket gyermekek csak akkor végezhetik el, ha betöltötték 8. életévüket és felügyelet alatt vannak. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fia- talabb gyermekektől távol tartsa. • Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos hasz- nálatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal. • Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. • Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor õrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás elõtt. Alentiszimbólummaljelöltfelületekhasználatközbenfelmelegedhetnek(aszimbó- lum csak néhány modellen található).
Oldal: 3
198 2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI 2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat. Veszély! Ezenutasításokbetartásánakhiányaéletveszélyesáramütéshez vezethet. Figyelem! Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez ve- zethet vagy károkat okozhat a készülékben. Égésisérülésveszélye! Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet. Megjegyzés: Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl. Veszély! Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye. Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket: • Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába. • Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel. • Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatla- koztatni a hálózatról. • Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos háló- zatból, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetéket, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek. • Akészülékteljeskörűáramtalanításáhozhúzzakiahálóza- ti csatlakozót az aljzatból. • Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg házi- lag megjavítani. Húzzakiacsatlakozótahálózaticsatlakozóból,ésforduljon Márkaszervizhez. • A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készü- léket kihűlni. Figyelem: A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol. Égésisérülésveszélye! A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet. Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést. Amikorakészülékműködésbenvan,felmelegedhetacsészetar- tó felület (A3). 2.2 Rendeltetésszerű használat A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 2.3 Használati útmutató A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen ol- vassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben. A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkért. Megjegyzés: Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati út- mutatót is. 3. BEVEZETŐ Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépün- ket választotta. Reméljük,sokörömeleszújkészülékében. Szánjonnéhányper- cet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel veszélyeket és a gép sérülését kerülheti el. 3.1 A zárójelben olvasható betűk A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.) 3.2 Problémák és javítások Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a„20. A kijelzőn megjelenített üzenetek” és„21. A problémák megoldása”fejezetekben felsorolt észrevételek betartásával. Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy továb- bi információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon. Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgá- latához forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellé- kelt jótállási jegyen találja
Oldal: 4
199 4. LEÍRÁS 4.1 A készülék leírása (3 - A old. ) A1. Vezérlőpult A2. Az őrlés finomságát szabályozó gomb A3. Csészetartó A4. Szemes kávé tartó fedél A5. Előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér fedele A6. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér A7. Szemes kávé tartó A8. Főkapcsoló A9. Tápvezeték csatlakozó A10. Víztartály A11. A kávéfőző egység zárólapja A12. Kávéfőző egység A13. Kávéadagoló (állítható magasságú) A14. Zacctartó A15. Kondenzvíz gyűjtő tálca A16. Csészetartó tálca A17. A csepptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó A18. Csepptálca A19. Forró víz és gőz csőre 4.2 A kezelőfelület leírása (2 - B old.) A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárójelleljelezzükaleírásonbelül. B1. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során B2. gomb: a gép be- és kikapcsolásához B3. MENÜ gomb a menübe lépéshez (Amikor a programozási menübe lép, az "ESC" gomb funkciójával rendelkezik: meg- nyomásával kilép a választott funkcióból és visszatér a fő menühöz) B4. gomb a tejes italok készítéséhez szükséges gőz ada- golásához (Amikor a programozási MENÜbe lép, a < gomb funkciójával rendelkezik: megynomásával hátrafelé tud lapozni) B5. gomb: egy öblítés elvégzéséhez (Amikor a prog- ramozási MENÜbe lép, a > gomb funkciójával rendelkezik: megnyomásávalelőretudlapozni) B6. gomb: kávé készítéshez előre őrölt kávé felhasz- nálásával(AMENÜmegnyitásaután:OKgomb,akiválasztás megerősítéséhezkellmegnyomni) B7. íz kiválasztó gomb: nyomja meg a kávé ízének kiválasztásához B8. gomb: 1 csésze "rövid" kávé készítésére szolgál B9. gomb: 2 csésze "rövid" kávé készítésére szolgál B10. CAPPUCCINO gomb:1csészecappuccinovagyhabosított tej készítéséhez B11. gomb: 1 csésze "hosszú" kávé készítésére szolgál B12. gomb: 2 csésze "hosszú" kávé készítésére szolgál 4.3 A tartozékok leírása (2 - C old.) C1. Vízkeménység mérő csík C2. Adagolókanál C3. Vízkőoldó C4. Vízlágyító szűrő C5. Ecset C6. Víz adagoló C7. Tápkábel 4.4 A tejtartó leírása (2. old. - D ) D1. Hab szabályozógomb D2. Tejtartó fedele D3. Tejtartó D4. Tejfelszívó cső D5. Habosított tej adagoló cső (állítható) 5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK 5.1 A készülék ellenőrzése A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan. Látható sé- rülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De’Longhi szakszervizhez. 5.2 A készülék telepítése Figyelem! A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket: • A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepí- tését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabadhelymaradakészülékoldal-éshátlapja,valaminta falvagyegyébtárgyakközött,éslegalább15cmakészülék felett. • A készülékbe esetleg befolyó víz kárt okozhat a készülék- ben. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosoga- tók közelébe. • A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmér- séklet fagypont alá süllyedhet. • A tápkábelt (C7) éles vagy meleg felületektől (pl. elekt- romos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.
Oldal: 5
200 5.3 A készülék bekötése Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik a ké- szülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel. A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A tel- jesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa. Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra. 5.4 A készülék első beindítása Megjegyzés: • A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következ- mény, ha kávényomokat talál a készülékben.Természete- sen garantáljuk, hogy a gép új. • Tanácsosminélelőbbbeállítaniavízkeménységéta „16.A víz keménységének programozása”című fejezetben leírtak szerint. 1. Csatlakoztassa a tápkábel (C7) csatlakozóját a készülék há- tulján (A9) kialakított helyre, majd csatlakoztassa a készü- léket az elektromos hálózatra (1.ábra) és ellenőrizze, hogy megnyomta-e a készülék hátulján elhelyezett főkapcsolót (A8) (2 ábra). Ki kell választani a kívánt nyelvet (a nyelvek kb. 3 másodper- cenként váltakoznak): 2. amikor megjelenik a magyar nyelv, tartsa pár másodper- cig nyomva a gombot (B6-3. ábr.), míg a kijel- zőn (B1) meg nem jelenik a következő üzenet: "MAGYAR NYELV telepítve". Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat: 3. "TARTÁLYTTÖLTSE FEL!":vegyekiavíztartályt(A10),tölt- se fel a MAX jelzésig friss vízzel (4A ábra), majd helyezze vissza a tartályt (4B ábr.). 4. "VÍZADAGOLÓT TEGYE BE": Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló (C6) a csőrre van helyezve, és tegyen a csőr alá egy legalább 100ml-es tartályt (5. ábra). 5. A kijelzőn az alábbi felirat jelenik meg: "Forró víz Megerősíti?"; 6. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez: a ké- szülékvizetengedacappuccinokészítőből,majdmagától kikapcsol. A készülék készen áll a használatra. Megjegyzés: • Azelsőhasználatsoránlegalább4-5kávévagycappuccino főzésére van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítene. 6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA Megjegyzés: A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A8) le van nyomva (2.ábra). Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet fél- beszakítani.Akészülékcsakezencikluselvégzésétkövetőenáll használatra készen. Égésisérülésveszélye! Az öblítés során a kávéadagolóból (A13) néhány csepp forró víz távozik, amelyet a csepptálca fog fel (A18). Kerülje a forró vízzel való érintkezést. • A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (B2) (6. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik a "Melegítés Kérem várjon" üzenet. A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: “Öblítés”; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló forró víz felmelegíti a csöveket is. A készülék akkor érte el a megfelelõ hõmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik a "Használatra kész" felirat és a választott kávé íz. 7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA A készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot, amelyet nem lehet megszakítani. Égésisérülésveszélye! Azöblítéssoránakávéadagolóból(A13)néhánycseppforróvíz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a (B2-6.ábr.) gombot. A készülék öblítést végez, majd kikapcsol (készenléti állapot). Megjegyzés: Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót: • először kapcsolja ki a készüléket a gomb megnyo- másával (6.ábra); • nyomja meg a főkapcsolót (A8) (2. ábra). Figyelem! Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.
Oldal: 6
201 8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI 8.1 Vízkőoldás A vízkőoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a“15. Víz- kőoldás”fejezetben leírtakat. 8.2 Pontos idő beállítás A kijelzőn (B1) lévő idő beállításához az alábbiak szerint járjon el: 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) a "Pontos idő beállítás" jelenik meg; 3. Nyomja meg a (B6) gombot; 4. Nyomja meg a vagy gombot az óra módosításához; 5. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez; 6. Nyomja meg a vagy gombot a percek módosításához; 7. Nyomjamega gombotabeállításmegerősítéséhez. Az óra most be van állítva: ezt követően nyomja meg a MENÜ gombot a menüből való kilépéshez. 8.3 Automata kikapcsolás Az automata kikapcsolás beállítható úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2, vagy 3 óra elteltével kapcsoljon ki. 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomjamega (B4)vagy (B5)gombot,mígvégül a kijelzőn (B1) megjelenik az "Automata kikapcsolás" feliart; 3. Nyomja meg a (B6) gombot; 4. Nyomja meg a vagy gombot, míg megjelenik a működési órák kívánt száma (15 vagy 30 perc, vagy 1, 2 vagy 3 óra elteltével); 5. Nyomjamega gombotabeállításmegerősítéséhez. Azautomatakikapcsolásmostújravanprogramozva:eztköve- tően nyomja meg a MENÜ gombot a menüből való kilépéshez. 8.4 Automatikus bekapcsolás Az automatikus bekapcsolás segítségével beállíthatja a bekap- csolás időpontját, így a készüléket használatra készen találja a megadott időpontban (pl. reggel), és rögtön megkezdheti a kávé készítését. Megjegyzés: Ennek a funkciónak az aktiválásához fontos, hogy az óra helye- sen legyen beállítva. 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik az "Automatikus bekap- csolás" (B1) felirat; 3. Nyomja meg a (B6) gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" felirat; 4. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez; 5. Nyomja meg a vagy gombot az óra kiválasztásához; 6. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez; 7. Nyomja meg a vagy gombot a percek módosításához; 8. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez; 9. MajdnyomjamegaMENÜgombotamenübőlvaló kilépéshez. Az idő megerősítése után az automatikus bekap- csolás aktiválását a szimbólum jelzi a kijelzőn, mely az óra mellett és az automatikus bekapcsolás menüpont alatt található. A funkció inaktiválásához: 1. Válassza ki a menüből az automatikus bekapcsolás funkciót; 2. Nyomja meg a gombot: a kijelzőn megjelenik az "Inaktiválja? felirat; 3. Nyomjamega gombotabeállításmegerősítéséhez. A kijelző már nem mutatja a szimbólumot. 8.5 A hőmérséklet beállítása Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét (alacsony, közepes, magas, maximum) módosítani szeretné, járjon el az alábbiak szerint: 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végülakijelzőn(B1)megjelenika "Hőm.beállítás"felirat; 3. Nyomja meg a gombot (B6); 4. Nyomjamega vagy gombot,mígakijelzőnmeg- jelenik a kívánt hőmérséklet (alacsony, közepes, magas); 5. Nyomjamega gombotabeállításmegerősítéséhez. A hőmérséklet most újra van programozva: ezt követően nyom- ja meg a MENÜ gombot a menüből való kilépéshez.
Oldal: 7
202 8.6 Energiatakarékosság Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktiválhatja az energiata- karékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, bizto- sítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsonyabb energiafo- gyasztást. Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolását csillag jelzi a menü "Energiatakarékosság" pontja alatt. 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik az "Energiatakarékosság" felirat; 3. Nyomja meg a (B6) gombot: a kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" vagy "Inaktiválja?" felirat; 4. Nyomja meg a gombot az energiatakarékos üzem- mód aktiválásához vagy inaktiválásához; Nyomja meg a MENÜ’ gombot a menüből való kilépéshez. Amikor a funkció aktív, akkor a kijelzőn megjelenik az "Ener- giatakarékosság" üzenet, ha egy bizonyos ideig nem használja a készüléket. Megjegyzés: Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet né- hánymásodpercre,mielőttazelsőkávétlefőzné,mertidőrevan szükség ahhoz, hogy felmelegedjen. 8.7 Vízkeménység beállítása A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a„16. A víz keménységének programozása”fejezetet. 8.8 Nyelv beállítása A kijelző nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat: 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg a ki- jelzőn (B1) megjelenik a“Nyelv beállítása”felirat; 3. Nyomja meg a (B6)gombot; 4. Nyomja meg a vagy gombot, míg a kijelzőn megjelenik a kívánt nyelv; 5. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez; Anyelvmostújravanprogramozva:eztkövetőennyomjamega MENÜ gombot a menüből való kilépéshez. 8.9 Telepítse a szűrőt A szűrő (C4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a„17.1 A szűrő telepítése”szakaszt. 8.10 Szűrő kivétele A szűrő (C4) kivételével kapcsolatos információkért olvassa el a „17.3 A szűrő kivétele”szakaszt. 8.11 A szűrő cseréje A szűrő (C4) cseréjével kapcsolatos információkért olvassa el a „17.2 A szűrő cseréje”szakaszt. 8.12 Gyári beállítások (reset) Ezzelafunkcióvalvisszaállíthatjaamenübeállításaitésamen�- nyiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, mely a beállítás szerint marad). 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "Gyári értékek" felirat; 3. Nyomja meg a (B6)gombot; 4. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" felirat 5. Nyomja meg a gombot a beállítás megerősítéséhez és a kilépéshez. 8.13 Statisztika funkció Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez kövesse az alábbiakat: 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "Statisztika" felirat; 3. Nyomja meg a (B6)gombot; 4. A vagy gomb megnyomásával ellenőrizheti: - a készülék hány kávét főzött; - hány vízkőoldást hajtott végre; - összesen hány liter vizet adagolt a gép; - hányszor került sor a vízszűrő cseréjére; - a lefőzött tejes italok száma (CAPPUCCINO). 5. Nyomja meg a gombot kétszer a menüből való kilépéshez. 9. ÖBLÍTÉS Ezzel a funkcióval forró vizet engedhet le a kávéfőzőből (A13) és a forró víz adagolóból (C6), ha be van kapcsolva, úgy, hogy megtisztítsa és felmelegítse a gép belső hidr. rendszerét. Helyezzenakávéfőzőésaforróvízadagolóaláegylegalább100 ml űrtartalmú edényt (5.ábra). Égésisérülésveszélye! A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Ezen funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el: 1. Nyomja meg a (B5) gombot; 2. Néhány másodperc elteltével, először a kávé, majd a forró víz adagolóból (ha be van helyezve) forró víz távozik, mely
Oldal: 8
203 megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét; a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS" üzenet és egy csík, mely a folyamat előre haladtával folyamatosan feltelik. 3. A funkció megszakításához nyomja meg bármelik gombot vagy várja meg az automata megszakítást. Megjegyzés: • Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt; • Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését köve- tően víz marad a zacctartóban (A14). 10. KÁVÉFŐZÉS 10.1 A kávé ízének kiválasztása A készülék gyári beállítás szerint normál ízű kávét főz. Az alábbi ízek közül lehet választani: Extra lágy íz Gyenge íz Normál íz Erős íz Extra erős íz Az íz megváltoztatásához többször nyomja meg a gombot (B7- 7.ábra), míg a kijelzőn (B1) megjelenik a kívánt íz. 10.2 A lefőzött kávé mennyiségének beállítása A gépet gyárilag az alábbi kávé mennyiségek kifőzésére állítot- ták be: - rövid kávé, ha megnyomja a gombot (B8) (≃40ml); - hosszú kávé, ha megnyomja a gombot (B11) (≃120ml); - két rövid kávé, ha megnyomja a (B9) gombot; - két hosszú kávé, ha megnyomja a (B12) gombot. Ha módosítani kívánja a kávé mennyiségét (amelyet a gép au- tomatikusan adagol a csészébe), az alábbiak szerint járjon el: - nyomja meg és tartsa lenyomva azt a gombot, amelynek hosszátmódosítanikívánja,mígakijelzőn(B1)megjelenik a “MENNY. PROGRAMOZÁSA” felirat: ekkor engedje el a gombot; - amintakávéelériakívántszintetacsészében,ismétnyom- ja meg ugyanazt a gombot az új mennyiség tárolásához. Ekkor, az adott gomb megnyomásával, a gép tárolta az új beállításokat. 10.3 A kávédaráló beállítása A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen. Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A2 - 8.ábra). Megjegyzés: A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik. Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el a kart egy kattanásnyira, az óramutató járásá- val megegyező irányban. A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba egy kattanásig (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög). A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha a beállítás nem hozza meg a kívánt eredményt, még egy kattintással arrébb forgassa el a szabályozógombot a kívánt irányba. 10.4 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni: • a kávé kifolyása előtt a (B5) gomb megnyomásával öblítést kell végezni: ekkor a kávéadagolón (A13), majd a forró víz adagolón (C6 - ha jelen van) keresztül forró víz távozik, mely felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét, ez- által a kifolyó kávé is melegebb lesz; • vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót);. a programozás menüben válasszon ki melegebb kávé- hőmérsékletet (lásd a”8.5 A hőmérséklet beállítása” fejezetet). 10.5 Kávéfőzés szemes kávéból Figyelem! Ne használjon karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és károsíthatják azt. 1. Töltse be a szemes kávét a megfelelő tartályba (A7) (9. ábra). 2. A kávéadagoló csőrei (A13) alá helyezzen: - 1 csészét, ha 1 kávét szeretne (10. ábra); - 2 csészét, ha 2 kávét kíván elkészíteni (11. ábr.); 3. Engedje le a kávéadagolót úgy, hogy az a lehető legköze- lebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé (12. ábra). 4. Nyomja meg a kívánt adagolásnak megfelelő gombot:
Oldal: 9
204 RISTRETTO LUNGO 5. Kezdetétvesziakávékészítésésakijelzőn(B1)megjelenik a választott kávénak megfelelő felirat. A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra. Megjegyzés: • Miközben a gép készíti a kávét, bármely pillanatban meg lehetállítaniakávéadagolástakétadagológombegyiké- nek megnyomásával. • Ha a kávé kifolyása után a felhasználó növelni szeretné a kávé mennyiségét a csészében, nyomva kell tartani az egyik kávéadagoló gombot (3 másodpercig). • Ha melegebb kávét szeretne, olvassa el a„10.4 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez”szakaszt. Figyelem! • Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel,vagytúlhideg,olvassaelavonatkozójavaslato- kat a "”21. A problémák megoldása”szakaszban. • Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány riasztási üzenet, amelyeknek jelentése a„20. A kijelzőn megjelení- tett üzenetek”c. fejezetben olvasható. 10.6 Kávéfőzés előre őrölt kávéból Figyelem! • Neöntsönszemeskávétazelőreőröltkávészámárakiala- kított tölcsérbe (A6), mert a készülék megsérülhet. • Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávét, mert az összepiszkolhatja a gép belsejét. Ez károkat okozhat a készülékben. • Soha ne tegyen be a gépbe több kávét, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép be- piszkolódhat, a tölcsér pedig eltömődhet. Megjegyzés: Amikor előre őrölt kávét használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető. 1. Győződjön meg arról, hogy a gép be van kapcsolva; 2. Nyomja meg a (B6) gombot; 3. Győződjön meg arról, hogy a tölcsér nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi előre őrölt kávét (13. ábr.); 4. A kávéadagoló csőrei (A13) alá helyezzen egy csészét; 5. Nyomja meg a kívánt 1 csésze adagoló gombot (B8 - vagy B11 - ); 6. Megkeződik a kávékészítés. 11. ITALOK KÉSZÍTÉSE TEJJEL Megjegyzés! • Kevéssé habosított vagy buborékos tej készítésének elke- rüléséhez mindig tisztítsa meg a tejtartó (D2) fedelét és a forró víz csőrét (A19) a „12. A tejtartó tisztása minden használat után”,„15. Vízkőoldás”és“14.11 A forró víz/gőz csőr tisztítása”szakaszokban leírtak szerint. 11.1 Töltse fel és akassza be a tejtartót 1. Vegye le a fedelet (D2) (14. ábra); 2. Töltse fel a tejtartót (D3) megfelelő mennyiségű tejjel, eközben ne lépje túl a tartályon láthatóMAX szintet (15. ábr.). A tartály oldalán található minden egyes beosztás 100 ml tejnek felel meg. Megjegyzés! • Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C). • Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a cappuccino elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe. 3. Győződjönmegarról,hogyatejfelszívócső(D4)jólvanbe- helyezveatejtartófedélaljánkialakítotthelyére(16.ábra) 4. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra; 5. Vegye le a forró víz adagolót (C6) a csőrről; 6. A tartályt a csőrre teljesen rányomva akassza be (17. ábr.); 7. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei és a habosított tejadagoló cső (D5) alá; állítsa be a habosítotttejadagolócsőhosszúságátúgy,hogyelégközel legyenacsészéhez.Ehhezelég,halefeléhúzzaazadagolót (18.ábra); 8. Minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat. 11.2 A tejhab mennyiségének beállítása A tejtartó fedelén (D2) található hab szabályozógomb (D1) elforgatásával beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét. A gomb helyzete Leírás Javaslat Nincs hab caffelatte / meleg tej (nem habosított) Kevés hab lattemacchiato Max. men�- nyiségű hab CAPPUCCINO / HABOSÍTOTTTEJ RÖVID HOSSZÚ
Oldal: 10
205 11.3 Cappuccino készítés 1. Megtölteni, majd felakasztani a tejtartót (D) a korábbiak- ban leírtaknak megfelelően. 2. Forgassa a tejtartó fedelén (D1) található hab szabályo- zógombot (D2) a kívánt habmennyiségnek megfelelő állásba; 3. Nyomja meg a CAPPUCCINO (B10) gombot. A kijelzőn (B1) megjelenik a "CAPPUCCINO" üzenet és az állapotjelző csík, mely a folyamat előrehaladtát mutatja; 4. Néhány másodperc elteltével a tej kifolyik a tejadagoló csövön (D5), és megtölti a cső alá helyezett csészét. Azon italok esetében, ahol ez szükséges, a tej adagolását köve- tően a készülék automatikusan készíti el a kávét. Megjegyzés! • Ha adagolás közben szeretné megszakítani az ital készíté- sét, nyomja meg kétszer a CAPPUCCINO gombot. • Az adagolást követően, ha növelni szeretné a csészében lévő tej vagy kávé mennyiségét, tartsa lenyomva (3 má- sodpercen belül) a CAPPUCCINO gombot. • A tejtartót ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minélmelegebbatej(5°Cazideális),annálrosszabblesza hab minősége. 11.4 Habosított tej készítése (kávé nélkül) Az előző (“11.3 Cappuccino készítés”) szakaszban leírtak szerint járjon el, egy helyett kétszer nyomja meg a CAPPUCCINO (B10) gombot. Megjegyzés! Ha az adagolás közben szeretné megszakítani a tejhab készíté- sét, nyomja meg egyszer a CAPPUCCINO gombot. 11.5 Nem habos tej készítése (kávé nélkül) Az előző szakaszban leírtak szerint járjon el, forgassa a hab sza- bályozógombot (D1) állásba. 12. A TEJTARTÓ TISZTÁSA MINDEN HASZNÁLAT UTÁN Figyelem!Forrázásveszélye A tejtartó (D) belső csöveinek tisztítása közben a habosított tej- adagolócsőből(D5)némiforróvízésgőztávozik. Kerüljeaforró vízzel való érintkezést. Minden tejes ital készítését követően el kell végezni az alábbi tisztítást a tej maradványok eltávolítása érdekében. Az alábbiak szerint járjon el: 1. Hagyja a tejtartót a gépben (nem kell kiüríteni); 2. Tegyenegycsészétvagymásedénytahabosítotttejadago- ló cső alá; 3. Forgassa a hab szabályozógombot (D1) CLEAN állásba (19. ábr.): a művelet megjelenik a kijelzőn (B1) és automatiku- san megszakad. 4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére; 5. Vegye le a tejtartót és szivacs segítségével tisztítsa ki a gőz adagoló csőrt (A19) (20. ábr.); Megjegyzés! • Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartó tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni. • A tejtartóban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben. • Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen. 12.1 A cappuccinóhoz vagy tejhez állítsa be a kávé és tej csészénkénti mennyiségét A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségeket készít. Amennyibenmódosítanikívánjaeztazértéket,járjonelazaláb- biak szerint: 1. Tegyenegycsészétakávéadagolócsőrök(A13)ésatejada- goló cső (D5) alá; 2. Tartsa lenyomva a CAPPUCCINO gombot (B10), amíg a kijelzőn megjelenik a "TEJ BEPROGRAMOZÁS Mennyiség beprogramozás" felirat; 3. Engedje ki a gombot. A gép megkezdi a tej adagolását. 4. Amint a csészébe adagolt tej eléri a kívánt mennyiséget, ismét nyomja meg a CAPPUCCINO gombot; 5. A gép megszakítja a tej adagolását, és néhány másodperc múlva megkezdi a kávé adagolását: a kijelzőn megjelenik a "KÁVÉ BEPROGRAMOZÁS Mennyiség beprogramozás" üzenet; 6. Miutánacsészébenlévőkávéelérteakívántszintet,nyom- ja meg ismét a CAPPUCCINO gombot. Félbeszakad a kávé adagolása. Ekkor a gép újra van programozva az új beállított kávé és tej mennyiség szerint. 13. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE Figyelem!Égésisérülésveszélye. A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A forró víz adagoló (C6) adagolás során felmelegszik, ezért azt csak a markolatánál szabad megfogni. 1. Ellenőrizze, hogy a forró víz adagoló megfelelően van beakasztva; 2. Helyezzen egy edényt a forró víz adagoló alá (a lehető leg- közelebb, hogy a ne fröcsköljön) (5. ábr.);
Oldal: 11
206 3. Nyomja meg a (B4) gombot(21. ábr.). A kijelzőn (B1) megjelenik a "FORRÓ VÍZ" üzenet és az állapotjelző csík, mely a folyamat előrehaladtát mutatja; 4. A készülék egyszerre kb. 250 ml forró vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. A forró víz adagolás kézi megállításához ismét nyomja meg a gombot. Megjegyzés! Haaz"Energiatakarékosság"funkcióaktív,aforróvízelkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.. 13.1 Az automatikusan adagolt víz mennyiségének a módosítása A készülék gyári beállítás szerint kb. 250 ml forró vizet adagol. Amennyibenmódosítanikívánjaeztazértéket,járjonelazaláb- biak szerint: 1. A forró víz adagoló (C6) alá tegyen egy edényt; 2. Tartsa lenyomva a (B4) gombot, míg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Forró víz Mennyiség beprogramozása" fel- irat; ezután engedje el a gombot ; 3. Amikoracsészébenlévőforróvízszintjeelériakívántszin- tet, ismét nyomja meg a gombot. Ekkor a gép újra van programozva az új beállított mennyiség szerint. 14. TISZTÍTÁS 14.1 A készülék tisztítása A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani: - a gép belső hidr. rendszere; - zacctartó (A14); - csepptálca (A18), - víztartály (A10); - kávéadagoló csőrök (A13); - a forró víz/gőz csőr (A19); - az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6); - a kávéfőző egység (A12), melyhez a szolgálati ajtó (A11) nyitásával lehet hozzáférni. Figyelem! • A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, sú- rolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De’Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára. • A tejtartó kivételével a készülék egyetlen része sem mos- ható mosogatógépben. • A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhat- ják a gép fém- vagy műanyag felületeit. 14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása 3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és: • végezzen 2/3 öblítést a (B5) gomb megnyomásával; • aadagoljon forró vizet néhány másodpercig, a (B4) gomb megnyomásával úgy, hogy a forró víz adagoló (C6) a gépbe van helyezve. Megjegyzés: Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacctartóban (A14). 14.3 A zacctartó tisztítása Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik az "ÜRÍTSE KI ZACCTARTÓT" felirat, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacctartót. Amíg meg nem tisztítja a zacctartót (A14), addig a kijelzőn marad a fenti üzenet és a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett): 1. Húzza ki a csepptálcát (A18) (22. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg; 2. Ürítse ki és gondosan tisztítsa ki a zacctartót ügyelve arra, hogy eltávolítsa a tartály alján esetlegesen lerakódott kávét; 3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A15), és szükség esetén ürítse ki. Figyelem! Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincsen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávék elké- szítésénélatartályatervezettnéljobbanmegtelik,ésakészülék eltömődik. 14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tartály tisztítása Figyelem! Ha a csepptálcát (A18) nem ürítik ki rendszeresen, a víz túlfolyik a peremén és a gép oldalára, vagy annak belsejébe folyhat. Ez rongálhatja a gépet, a támaszfelületet, vagy a körülötte levő részeket. A csepptálcában van egy piros úszó (A17), amely a víz szintjét jelzi (23. ábra). Mielőtt ez a mutató kiemelkedne a csészetartó tálcából (A16), ki kell üríteni és meg kell tisztítani a csepptálcát. A csepptálca eltávolításához: 1. Ki kell húzni a csepptálcát és a zacctartót (A14) (22. ábra); 2. Ki kell üríteni és meg kell mosni a csepptálcát és a zacctartót;
Oldal: 12
207 3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A15), és szükség esetén ürítse ki; 4. Vissza kell tenni a zacctartóval együtt a csepptálcát. 14.5 A készülék belsejének tisztítása Veszély! A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a„7. A készülékkikapcsolása”szakaszt),éshúzzakiazelektromoscsat- lakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe. 1. Rendszeresen(kb.havontaegyszer)ellenőrizze,hogyagép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a csepptálcát-A18). Szükség esetén távolítsa el a kávézaccot a tartozékok kö- zött található ecsettel (C5) és egy szivaccsal; 2. Porszívóval ki kell kiszívni a lerakódásokat (24. ábra). 14.6 A víztartály tisztítása 1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő (C4-ha van) minden egyes cseréje alkalmával) tisztít- sa meg a víztartályt (A10) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel; 2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt; 3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltse fel a tartályt friss víz- zel és tegye vissza; 4. (Csak vízlágyító szűrős modellekhez) Engedjen ki kb. 100 ml forró vizet a szűrő újbóli aktiválásához. 14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása 1. Egyszivaccsalvagyruhával(25Aábr.)tisztítsamegakávé- adagoló csőröket (A13). 2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló furatai nincsenek eltö- mődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (25B ábra). 14.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) nem tömődött-e el. Amennyiben szükséges, a kávémaradványokat egy ecsettel (C5) kell eltávolítani. 14.9 A kávéfőző egység tisztítása A kávéfőző egységet (A12) havonta legalább egyszer tisztítsa meg. Figyelem! A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva. 1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a„7. A készülék kikapcsolása”szakaszt). 2. Húzza ki a víztartályt (A10); 3. Nyissa ki a jobb oldalt található kávéfőző egység (A11) zárólapját (26. ábr.); 4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (27. ábra); Figyelem! CSAKVÍZZEL ÖBLÍTSE LE NE HASZNÁLJONTISZTÍTÓSZERTVAGY MOSOGATÓGÉPET Akávéfőzőegységtisztításáhoznehasználjontisztítószert, mert károsíthatja azt. 5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblít- se el folyóvíz alatt; 6. Az ecsettel (C5) távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat; 7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (28. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattanást; Megjegyzés: Haakávéfőzőegységetnehézbeilleszteni,akétkarmegnyomá- sával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 29 ábrán látható módon. 8 Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok ki- ugrottak-e (30. ábra); 9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját; 10. Tegye vissza a víztartályt. 14.10 A tejtartó tisztítása Minden használat után tisztítsa ki a tejtartót (D) a következő módon: 1. Húzza ki a fedelet (D2); 2. Vegye ki a tejadagoló csövet (D5) és a tejfelszívó csövet (D4) (31 ábra); 3. Forgassa a hab szabályozógombot (D1) az "INSERT" felira- tig (31 ábr.) , majd húzza felfelé; 4. Forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel alaposan mossa meg az összes részt. Minden részt el lehet mosni mosoga- tógépben, de azokat a gép felső tartályába kell helyezni. Különösen ügyeljen arra, hogy a szabályozógomb alatti csatornában és nyílásban (32.ábra) ne maradjon tej: szük- ség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki;
Oldal: 13
208 32 33 5. Mossa el folyó vízzel a hab szabályozógomb foglalatának belsejét (33. ábra); 6. Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csőben és a tejadagoló csőben nincsenek tejmaradványok; 7. Tegye vissza a szabályozógombot úgy, hogy az "INSERT" feliratú nyíl egy vonalba essen a tejadagoló csővel és a tej- felszívó csővel; 8. Tegye vissza a fedelet a tejtartóra. 14.11 A forró víz/gőz csőr tisztítása A tejes italok készítését követően távolítsa el a csőr (A19) tömí- tésein található tejmaradványokat egy szivaccsal (20 ábra). 15. VÍZKŐOLDÁS Végezzen a gépen vízkőoldást, mikor a kijelzőn (B1) megjelenik (villog) a "VÉGEZZENVÍZKŐOLDÁST" felirat. Figyelem! • Használat előtt olvassa el a vízkőoldószer (C3) csomagolá- sán található utastásokat és címkét. • KizárólagDe’Longhivízkőoldóhasználatátjavasoljuk.Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabá- lyosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javításanemtartozikagyártóáltalvállaltgaranciakörébe. 1. Kapcsolja be a gépet; 2. Lépjen a menübe a MENU gomb (B3) megnyomásával; 3. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot, míg a kijelzőn megjelenik a "Vízkőoldás" felirat; 4. Válasszon a vagy (B6) gomb megnyomásával: a ki- jelzőn (B1) megjelenik a "Vízkőoldás Megerősíti?" üzenet; 5. Ismét nyomja meg a a funkció aktiválásához: a ki- jelzőn a "Tegyen be vízkőoldót" Megerősíti?" felirat válta- kozik a "CSEPPTÁLKCA KIÜRÍTÉSE" felirattal; 6. Ürítse ki a csepptálcát (A18), a zacctartót (A14) és ismét tegyen vissza mindent a gépbe; 7. Teljesen ürítse ki a víztartályt (A10) és távolítsa el a vízlá- gyító szűrőt (C4 - ha van); 34 35 B A A B 1,8 l 8. Öntsönavíztartálybavízkőoldót(C3)atartályoldalábavé- sett A szintig (egy 100 ml-es csomagnak megfelelő men�- nyiség), ezután öntsön be egy liter vizet a B szint eléréséig (34. ábra); majd helyezze vissza a víztartályt a gépbe; 9. Az adagoló (C6) alá tegyen egy legalább 1,8 liter űrtartal- mú edényt (35.ábr.); Égésisérülésveszélye! Az adagolóból savakat tartalmazó forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal. 10 Nyomja meg a gombot az oldat betöltésének meg- erősítéséhez: a kijelzőn megjelenik a "Gépen vízkőoldás van folyamatban" üzenet. Kezdetét veszi a vízkőoldó prog- ram és a vízkőoldó oldat a víz adagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öb- lítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához; Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkőoldást és a kijelzőn megjelenik az "Öblítés TARTÁLYT TÖLTSE FEL" üzenet. A készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést; 11. Ürítse ki a vízkőoldó oldat összegíűjtéséhez használt edényt; 12. Távolítsa el a készülékből a víztartályt, ürítse ki, öblítse le folyóvíz alatt, töltse fel friss vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a tartályt a készülékbe: a kijelzőn megjelenik az "Öblítés Megerősíti?" felirat; 13. Tegye vissza a víz adagoló alá a vízkőoldó oldat összegyűj- téséhez használt edényt és nyomja meg a gombot amegerősítéshez:aforróvízavízadagolókeresztültávozik és a kijelzőn megjelenik az "Öblítés" üzenet; 14. Amikor teljesen kiürült a víztartály, a kijelzőn megjelenik az "ÖblítésTARTÁLYTTÖLTSE FEL" üzenet; 15. Ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt; 16. Húzza ki a víztartályt, tegye vissza a vízlágyító szűrőt (ha korábban el lett távolítva), töltse fel a tartályt friss vízzel a MAXjelzésigéstegyevisszaagépbe:akijelzőnmegjelenik az "Öblítés Megerősíti? üzenet;
Oldal: 14
209 17. Tegye vissza a vízadagoló és kávéadagoló (A13) alá az öblítővíz összegyűjtéséhez használt edényt (35. ábr.) és myomjamega gombotésnyomjamega gombota megerősítéshez:aforróvízelőszöravízadagolónkeresztül távozik, majd a kávé adagolón keresztül végleg kifolyik; 18. A legvégén a kijelzőn megjelenik a "Vízkőoldás befejezve Megerősíti?" üzenet; 19. Nyomjamega gombotamegerősítéshez:akijelzőn megjelenik a "TARTÁLYTTÖLTSE FEL" üzenet; 20. Töltse fel a víztartályt friss vízzel a MAX. szintig és tegye vissza a gépbe. A vízkőoldás befejeződött. Megjegyzés! • Haavízkőoldóciklusnemzajliklemegfelelően(pl.elektro- mosáramhiányamiatt),javasoljukaciklusmegismétlését; • Teljesen természetes, hogy a vízkőoldást követően víz marad a zacctartóban. 16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK PROGRAMOZÁSA A VÉGEZZEN VÍZKŐOLDÁST felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn. A készüléket gyárilag 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükségeseténbeállíthatjaakészüléketaterületvízvezetékhá- lózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízkőoldást. 16.1 A vízkeménység mérése 1. Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve; 2. Körülbelülegymásodpercigbelekelltenniegypohártiszta vízbe. 3. Ki kell venni a vízből és enyhén meg kell rázni. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyszög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 víz- keménységi fokozatnak felel meg. 16.2 A vízkeménység beállítása 1. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 2. Nyomja meg a (B4) vagy (B5) gombot , míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "Vízkeménység" felirat; 3. Erősítse meg a kiválasztást a (B6) gombbal; 4. Ismételtennyomjamega vagy gombotareaktív csík által mért keménységi fokozat beállításához (lásd az előző szakaszt); 5. Nyomjamega gombotabeállításmegerősítéséhez. Ekkor a gép újra van programozva a vízkeménység szerinti új beállítással: nyomja meg a MENÜ gombot a menüből való kilépéshez. 17. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az ön gépén nin- csen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain. A szűrő megfelelő használata érdekében kö- vesse az alábbi utasításokat. 17.1 A szűrő telepítése 1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból. 2. Forgassa el a dátumjelzőt (lásd a 36. ábrát) úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg; 36 37 Megjegyzés: a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő tele- pítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét. 3. A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn találha- tó nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyikaszűrőoldalsónyílásain.Hagyjalegalábbegypercig, hogy a víz átmossa a szűrőt (37. ábra); 4. Húzza ki a tartályt (A10) a gépből és töltse fel vízzel; 5. Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg, hogy a légbuborékok teljesen távozzanak (38. ábra). lágy víz kevéssé kemény kemény kemény víz nagyon kemény víz l l l l l l l l l l
Oldal: 15
210 38 39B 39A 6. Tegye a szűrőt a neki kialakított fészekbe (39A. ábra) és ütközésig nyomja; 7. Zárja vissza a tartály fedelét (39B. ábra), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe; A szűrő telepítésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek. 8. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 9. Ismételten nyomja meg a (B4) vagy (B5) gom- bot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "Telepítse a szűrőt" felirat; 10. Nyomja meg a (B6) gombot; 11. A kijelzőn megjelenik az "Aktiválja?" felirat. 12. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősíté- séhez: a kijelzőn megjelenik a "FORRÓ VÍZ Megerősíti?" üzenet; 13. Helyezzen a forró víz adagoló (C6) alá egy edényt (kapaci- tás: min. 500ml); 14. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősíté- séhez: a készülék megkezdi a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a„Kérem várjon" üzenet; 15. Azadagolásvégeztévelakészülékautomatikusanvisszaáll a "Kávé kész" helyzetbe. Mostaszűrőaktívésakijelzőn,amenü"Telepítseaszűrőt"me- nüpont alatti csillag jelzi, hogy megkezdheti a gép használatát. 17.2 A szűrő cseréje Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "CSERÉLJE KI A SZŰRŐT" felirat vagy két hónap eltelt (lásd a dátumot), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt (C4) az alábbiak szerint: 1. Vegyekiavíztartályt(A10)ésabennelévőhasználtszűrőt; 2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 3-4-5-6-7 pontjait; 3. Helyezzen a forró víz adagoló (C6) alá egy edényt (kapaci- tás: min. 500ml); 4. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 5. Többször nyomja meg a (B4) vagy (B5) gom- bot, míg a kijelzőn (B1) megjelenik a "Cserélje ki a szűrőt" felirat; 6. Nyomja meg a (B6) gombot; 7. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet; 8. Nyomjamega gombotaválasztásmegerősítéséhez; 9. A kijelzőn megjelenik a "FORRÓVÍZ Megerősíti?" felirat; 10. Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősíté- séhez: a készülék megkezdi a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a„Kérem várjon" üzenet; 11. Azadagolásvégeztévelakészülékautomatikusanvisszaáll a "Kávé kész" helyzetbe. Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket. 17.3 A szűrő kivétele Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegyekiaszűrőt,ésjelezzeazeltávolítástagépnek.Azalábbiak szerint járjon el: 1. Vegyekiavíztartályt(A10)ésabennelévőhasználtszűrőt; 2. Nyomja meg a MENÜ (B3) gombot a menübe való belépéshez; 3. Ismételten nyomja meg a (B4) vagy (B5) gom- bot, míg végül a kijelzőn (B1) megjelenik a "Telepítse a szűrőt *" felirat; 4. Nyomja meg a gombot (B6); 5. A kijelzőn megjelenik a "Megerősíti?" üzenet; 6. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez és a MENU gombot a menüből való kilépéshez. 18. MŰSZAKI ADATOK Feszültség: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Felvett teljesítmény: 1450W Nyomás: 1,5 MPa (15 bar) A víztartály max. kapacitása: 1,8 l Méretek LxPxH 240x430x350 mm Kábel hossza: 1750 mm Súly: 9,6 Kg Szemes kávé tartó befogadó képessége: 250 g A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek: • 1275/2008 európai uniós Stand-by rendelet; • Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltaknak. 19. ÁRTALMATLANÍTÁS A készüléket nem szabad települési hulladékként ár- talmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtő- helyen kell leadni.
Oldal: 16
211 20. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK MEGJELENÍTETT ÜZENET LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS ATARTÁLYTTÖLTSE FEL A víztartályban (A10) nincs elegendő men�- nyiségű víz. Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattan (4. ábr.). ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT A zacctartó (A14) tele van. Ürítse ki és tisztítsa ki a zacctartót és a csepp- tálcát (A18), tisztítsa meg, majd helyezze vis�- szaőket.Fontos:amikorkivesziacsepptálcát,a zacctartót (A14) is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, elő- fordulhat, hogy a zacctartó a tervezettnél job- ban megtelik, és a készülék eltömődik. TÚL FINOMRA ŐRÖLT ÁLLÍT- SA BE A DARÁLÓT A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak na- gyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Főzzön még egy kávét, és forgassa a daráló fi- nomságát szabályozó gombot (A2) (8.ábr.) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé, miközben a ká- védaráló működik. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl las- san folyik le, forgassa a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a „10.3 A kávédará- ló beállítása”szakaszt). Ha a probléma tovább- ra is fennáll, forgassa el a gőz szabályozógom- botIhelyzetbeésfolyassonkiegykevésvizeta forró víz adagolóból (C6). Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén elő- fordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást Helyezze be a forró víz adagolót (C6) a gépbe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségű vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik. TEGYE BE A ZACCTARTÓT A tisztítást követően nem tette vissza a zacc- tartót (A14). Vegye ki a csepptálcát (A18), és helyezze be a zacctartót. TEGYEN BE ELŐRE ŐRÖLT KÁVÉT Kiválasztotta az„előre őrölt kávé" funkciót, de nem tett előre őrölt kávét az előre őrölt kávé tölcsérbe (A6). Tegyen előre őrölt kávét a tölcsérbe vagy kap- csolja ki az előre őrölt kávé funkciót. VÉGEZZENVÍZKŐOLDÁST Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni. A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a“15. Vízkőoldás”c. fe- jezetben leírtak szerint. CSÖKK. A KÁVÉ MENNY-T Túl sok kávét használt. Válasszonkiegygyengébbízt,vagycsökkentse az előre őrölt kávé mennyiségét. TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT Elfogyott a szemes kávé. Töltse fel a szemes kávé tartót. Az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér (A6) eltömődött. Az ecset (C5) segítségével ürítse ki a tölcsért a „14.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcsér tisztítása”szakaszban leírtakat követve. TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGY- SÉGET Atisztítástkövetőennemtettevisszaakávéfő- ző egységet (A12). Tegye be a kávéfőző egységet a„14.9 A kávé- főző egység tisztítása”szakaszban leírtakat kö- vetve.
Oldal: 17
212 TEGYE BE ATARTÁLYT Atartályt(A10)nemhelyeztebemegfelelően. A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be. ÁLTALÁNOS RIASZTÁS A készülék belseje nagyon piszkos Alaposan tisztítsa meg a készüléket a„14.Tisz- títás” fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz. CSERÉLJE KI A SZŰRŐT A vízlágyító szűrő (C4) az élettartama végé- re ért. Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a„17.Vízlágyító szűrő”c. fejezetben leírtaknak megfelelően. GOMB A CLEAN POZ-BAN Tejadagolás történt, ezért ki kell tisztítani a tejtartó belső csöveit. Forgassa a hab szabályozógombot (D1) CLEAN állásba. VÍZADAGOLÓTTEGYE BE Nincs vagy rosszul van berakva a vízadago- ló csőr (C6) Helyezze be a vízadagolót (C5) ütközésig. A HIDR. RENDSZER ÜRES TÖLTSE FEL váltakozvaezzel... FORRÓVÍZ NYOMJA LE AZ OK-T A gép hidr. rendszere üres. Nyomja le az OK-T és engedjen ki vizet a forró víz adagolón keresztül (C6) úgy, hogy végül az adagolás szabályos legyen. Ha a probléma to- vábbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztar- tályt (A10) megfelelően helyezte-e be. TEGYE BE ATEJTARTÓT A tejtartót (D) nem helyezte be megfelelően. Ütközésig tegye be a tejtartót (17. ábr.). 21. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA Az alábbiakban találhatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását. Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. PROBLÉMA LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS A kávé nem meleg. Nem melegítette elő a csészéket. A csészék előmelegítéseforró vízzel (Megj.: hasz- nálhatjaaforróvízfunkciót). A kávétartó belső hidr. rendszere kihűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta. Kávékészítés előtt melegítse fel a belső kö- röket az öblítés funkcióval (lásd a „10. kávéfőzés”szakaszt). A beállított kávé hőmérséklete túl alacsony. A menüből magas kávé hőmérsékletet állít- son be. A kávé túl híg vagy kevéssé krémes. A kávét túl durvára őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a ká- védarálót szabályozó gombot (A2) az óramu- tató járásával ellentétes irányba egy fokozat- tal az 1 szám felé (8. ábra). A gombot osztá- sonként forgassa addig, amíg a kávé nem fo- lyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a„10.3 A ká- védaráló beállítása”szakaszt). A kávé nem megfelelő. Csakpresszókávéfőzőkhözajánlottkávéthasz- náljon.
Oldal: 18
213 A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le. A kávét túl finomra őrölte. A kávédaráló működése közben forgassa a ká- védarálót szabályozó gombot (A2) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irány- ban egy fokozattal (8. ábra). A gombot osztá- sonként forgassa addig, amíg a kávé nem fo- lyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a„10.3 A ká- védaráló beállítása”szakaszt). Nem folyik ki kávé az adago- ló egyik csőrén vagy egyiken sem. Akávéadagolócsőrei(A13)elvannakdugulva. Tisztítsa ki a csőröket egy fogvájóval. Nem folyik tej az adagoló csőből A tejtartó fedele (D2) piszkos. Tisztítsa meg a tejtartó fedelét „15. Vízkő- oldás”. A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből vagy a tej nem elég- gé habos. A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros. Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márká- jú tejet. A hab szabályozógomb (D1) beállítása nem megfelelő. A beállítást a "tejes alapú italok készítése" c. „11.2 A tejhab mennyiségének beállítása” A tejtartó fedele (D2) vagy a tejhab szabályo- zógombja (D1) piszkos. Tisztítsa meg a tejtartó fedelét és szabályozó- gombját a„15.Vízkőoldás”. A forró víz/gőz csőr (A19) piszkos. Tisztítsamegacsőrtalásda“14.11Aforróvíz/ gőz csőr tisztítása”. A készüléket nem sikerül be- kapcsolni Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a há- lózatba Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatla- kozóba (1 ábr.). A főkapcsoló (A8) nincs bekapcsolva. Nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra). Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet A kikapcsolást nem végezte el megfelelően A kikapcsolást a gomb megnyo- másával végezze (lásd a „7. A készülék kikapcsolása”szakaszt).

Kérdések és válaszok

Kérdése van a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kapcsolatban, de nem találja a választ a felhasználói kézikönyvben? Talán a ManualsCat.com felhasználói segíthetnek megválaszolni a kérdését. Az alábbi űrlap kitöltésével az Ön kérdése a DeLonghikézikönyv alatt fog megjelenni. Magnifica S ECAM 22.110.SB. Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg, hogy milyen nehézségei vannak DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Minél pontosabban fogalmazza meg kérdését, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan választ kapsz egy másik felhasználótól. Automatikusan e-mailben értesítjük, ha valaki válaszol a kérdésére.

Tegye fel kérdését a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBkapcsolatban

Név
E-mail
Reakció

Tekintse meg a DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB termék kézikönyvét alább. A ManualsCat.com-on található valamennyi kézikönyv teljesen ingyenesen tekinthető meg. A „Nyelv kiválasztása“ gomb segítségével kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt kézikönyv nyelvét.

  • Márka: DeLonghi
  • Termék: Kávégépek
  • Modell/név: Magnifica S ECAM 22.110.SB
  • Fájltípus: PDF
  • Elérhető nyelvek: Holland, Angol, Spanyol, Svéd, Portugál, Egyetemes, Román, Görög, Horvát, Bolgár, Francia, Olasz, Német, Orosz, Norvég, Finn, Török, Szlovén, Szlovák, Lengyel, Dán, Magyar, Arab, Kazah, Cseh, Ukrán