Perfectcare 7000 Series PSG7040

Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 priručnik

Perfectcare 7000 Series PSG7040

Korisnički priručnik za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 52 stranica/e.

Stranica: 1
19 HRVATSKI Uvod Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Važno! Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte zasebni letak s važnim informacijama i korisnički priručnik. Oba dokumenta spremite za buduće potrebe. Ovaj aparat dizajniran je isključivo za uporabu u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu komercijalnu uporabu, neodgovarajuću uporabu ili nepoštovanje uputa, a u tim slučajevima jamstvo neće vrijediti. Opasnost • Glačalo ili generator pare nikada nemojte uranjati u vodu. Upozorenje • Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na naljepnici s podacima naponu lokalne mreže. • Nemojte koristiti aparat ako su na utikaču, kabelu za napajanje, crijevu za dovod pare ili samom aparatu vidljiva oštećenja te ako je aparat pao na pod ili iz njega curi voda. • Ako se kabel za napajanje ili crijevo za dovod pare ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips; ovlašteni Philips servisni centar ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. • Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je spojen na mrežno napajanje. • Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ako su upućene u sigurnu uporabu aparata ili ako ih se nadzire dok upotrebljavaju aparat te ako su upoznate s mogućim opasnostima. • Nemojte dopuštati mlađoj djeci da se igraju s aparatom. • Aparat i kabel za napajanje držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina dok je aparat uključen ili se hladi. • Djeca smiju čistiti aparat i izvršavati postupak čišćenja kamenca ili Calc-Clean isključivo pod nadzorom. • Pazite da kabel za napajanje i crijevo za dovod pare ne dođu u dodir s vrućim stopalom za glačanje. • Prije čišćenja kamenca ili postupka Calc-Clean iskopčajte aparat i ostavite ga da se hladi najmanje dva sata kako biste izbjegla opasnost od progorijevanja. videz la centrale vapeur, ou lorsque vous laissez le fer sans surveillance un bref instant, posez le fer sur son support, éteignez l’appareil, puis débranchez-le du secteur. • Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 2 heures pour éviter tout risque de brûlure. Détartrez la centrale vapeur ou effectuez la procédure Calc-Clean en suivant les instructions du chapitre « Nettoyage et entretien ». • N’ajoutez pas d’eau parfumée, d’eau provenant du sèche-linge, de vinaigre, d’amidon, de détartrants, de produits d’aide au repassage ou d’autres agents chimiques dans le réservoir d’eau car ils peuvent entraîner des fuites d’eau, des taches marron ou des dommages à votre appareil. • Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques. Recyclage - Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). - Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l’environnement et la santé. Garantie et assistance Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.
Stranica: 2
20 HRVATSKI • Nemojte dodavati vodu s parfemom, vodu iz sušilice, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja, vodu koja je kemijski očišćena od kamenca ili druge kemikalije jer mogu uzrokovati curenje vode, smeđe mrlje ili oštećenje aparata. • Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima. Recikliranje - Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s običnim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU). - Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje. Jamstvo i podrška Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list. • Nemojte otvarati i skidati regulator EASY DE-CALC s generatora pare dok se generator koristi, dok je vruć ili pod tlakom. • Ako para ili kapi vruće vode izlaze ispod regulatora EASY DE-CALC tijekom zagrijavanja aparata, isključite aparat i ostavite ga da se hladi najmanje 2 sata. Pričvrstite gumb regulatora EASY DE-CALC. Ako para i dalje istječe, isključite uređaj i obratite se servisnom centru kojeg je ovlastio Philips. • Na generator pare stavljajte isključivo regulator EASY DE-CALC isporučen s aparatom. • Pazite da prste ili ruku držite dalje od stopala za glačanje kad je para aktivirana kako biste izbjegli opekotine tijekom glačanja. • Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima ili životinjama. • Vrijedi za proizvode serije Perfect Care Elite Plus i Perfect Care 9000: nemojte ljuljati ili pomicati glačalo natrag i naprijed zrakom kad je aktiviran pametni automatski način rada za paru kako biste izbjegli opekotine uzrokovane parom. OPREZ: vruća površina Površine se zagrijavaju tijekom uporabe (kod glačala koja na kućištu imaju simbol topline). Pažnja • Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. • Aparat se mora upotrebljavati i stavljati na ravnu i stabilnu površinu otpornu na toplinu. Kada glačalo stavite na postolje, pazite da površina na koju ga stavljate bude stabilna. Postolje je donji dio glačala ili dio na kojem glačalo stoji kad nije u upotrebi. • Redovito provjeravajte postoje li oštećenja na kabelu za napajanje i crijevu za dovod pare. • Utikač mora biti ukopčan isključivo u utičnicu jednakih tehničkih specifikacija. • Kabel za napajanje potpuno odmotajte prije ukopčavanja u zidnu utičnicu. • Platforma glačala i stopalo za glačanje mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekotine ako se dodirnu. Ako želite premjestiti generator pare, nemojte dodirivati postolje glačala. • Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja ili pražnjenja generatora pare te kad nakratko ostavljate glačalo bez nadzora: stavite glačalo na postolje, isključite ga i iskopčajte kabel iz zidne utičnice. • Iskopčajte aparat i ostavite ga da se hladi najmanje dva sata kako biste izbjegli opasnost od progorijevanja. Generator pare čistite od kamenca prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
Stranica: 3
43 SRPSKI Uvod Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Važno Pre korišćenja aparata pažljivo pročitajte brošuru sa važnim informacijama i korisnički priručnik. Oba dokumenta sačuvajte za buduće potrebe. Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu upotrebu. U slučaju bilo kakve komercijalne upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili nepoštovanja uputstava, proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i garancija se neće primenjivati. Opasnost • Peglu i posudu za paru nikada ne uranjajte u vodu. Upozorenje • Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na tipskoj pločici odgovara naponu lokalne električne mreže. • Aparat nemojte da koristite ako na utikaču, kablu, crevu za dovod pare ili samom aparatu primetite vidljiva oštećenja, odnosno ako vam je aparat pao ili iz njega curi voda. • Da bi se izbegla opasnost, crevo za dovod pare i kabl za napajanje u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama. • Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu. • Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata ili pod nadzorom kako bi se omogućila bezbedna upotreba, kao i ukoliko su obaveštene o mogućim opasnostima. • Nemojte da dozvolite da se deca igraju aparatom. • Peglu (dok je uključena ili dok se hladi) i kabl za napajanje držite van domašaja dece mlađe od 8 godina. • Deci je dozvoljeno samo da čiste aparat i da obavljaju proceduru čišćenja kamenca ili Calc- Clean pod nadzorom. • Pazite da kabl za napajanje i crevo za dovod pare ne dođu u dodir sa vrelom grejnom pločom pegle. • Pre nego što obavite čišćenje kamenca ili Calc- Clean, isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik od opekotina. gjeneratori i avullit në përputhje me udhëzimet në kreun "Pastrimi dhe mirëmbajtja". • Mos shtoni ujë të parfumosur, ujë nga centrifuga, uthull, solucione antiskorie, solucione hekurosjeje, ujë të deskorjezuar me procese kimike, pasi këto mund të shkaktojnë pikimin e ujit, njollosjen apo dëmtimin e pajisjes suaj. • Kjo pajisje synohet vetëm për përdorim shtëpiak. Fushat elektromagnetike (EMF) Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike. Riciklimi - Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale shtëpiake (2012/19/BE). - Ndiqni rregullat shtetërore për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut. Garancia dhe mbështetja Nëse ju duhen informacione ose mbështetje teknike, vizitoni www.philips.com/support ose lexoni fletëpalosjen e posaçme të garancisë botërore.
Stranica: 4
44 SRPSKI primenite Calc-Clean u skladu sa uputstvima u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. • Nemojte da dodajete namirisanu vodu, vodu iz mašine za sušenje veša, sirće, štirak, sredstva za uklanjanje kamenca, aditive za peglanje, vodu čiji je sadržaj kamenca smanjen hemijskim putem niti druge hemikalije, zato što to može da dovede do curenja vode, pojave braon fleka ili oštećenja aparata. • Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu. Elektromagnetna polja (EMF) Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima. Recikliranje - Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). - Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Garancija i podrška Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list. • Nemojte da otvarate niti da skidate regulator EASY DE-CALC sa posude za paru tokom upotrebe, dok je ona vruća ili pod pritiskom. • Ako para ili kapljice vruće vode izlaze ispod regulatora EASY DE-CALC dok se aparat zagreva, isključite aparat i ostavite ga da se hladi bar 2 sata. Pritegnite regulator EASY DE-CALC. Ako para nastavi da izlazi, isključite aparat i obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije Philips. • Na posudu za paru stavljajte isključivo regulator EASY DE-CALC koji ste dobili u kompletu sa aparatom. • Držite prste ili ruku dalje od ploče dok je para aktivirana da biste izbegli opekotine tokom peglanja. • Nikada nemojte da usmeravate paru prema osobama ili životinjama. • Odnosi se na proizvode iz serija Perfect Care Elite Plus i Perfect Care 9000: Nemojte da mašete peglom niti da je pomerate napred-nazad u vazduhu kada je aktiviran inteligentni automatski režim pare kako biste izbegli rizik od opekotina parom. OPREZ: Vruća površine Površine se zagrevaju tokom korišćenja (kod pegli koje na kućištu imaju simbol toplote). Opomena • Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. • Aparat morate da koristite i da ga postavljate na ravnu površinu otpornu na toplotu. Kada peglu postavljate na postolje, proverite da li je površina na koju ste je stavili stabilna. Postolje je zadnji kraj pegle ili deo na koji se pegla stavlja kada nije u upotrebi. • Redovno proveravajte da li na kablu i crevu za dovod ima oštećenja. • Utikač mora da bude priključen u utičnicu odgovarajućih tehničkih karakteristika. • Odmotajte do kraja kabl za napajanje pre uključivanja u zidnu utičnicu. • Postolje za peglu i grejna ploča mogu izuzetno da se zagreju, pa može da dođe do pojave opekotina ako ih dodirnete. Ako želite da premestite posudu za paru, nemojte da dodirujete postolje za peglu. • Kada završite peglanje, prilikom čišćenja aparata, kada punite ili praznite posudu za paru i kada peglu ostavljate makar i na kratko: peglu postavite na postolje, isključite je i izvucite utikač iz zidne utičnice. • Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi bar 2 sata da biste izbegli rizik od opekotina. Posudu za paru čistite od naslaga kamenca ili

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Ime
E-pošta
Reakcija

Pogledajte priručnik za Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

  • Robna marka: Philips
  • Proizvod: Glačala
  • Naziv/model: Perfectcare 7000 Series PSG7040
  • Vrsta datoteke: PDF
  • Dostupni jezici: Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Rumunski, Turski, Slovački, Grčki, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Ukrajinski, Bugarski, Latvijski, Litvanski, Estonski, Albanski, Makedonski, Kazak, Hebrejski, Kineski, Indonezijski, Arapski, Vijetnamski, Korejski