VC3012M priručnik
Makita VC3012M priručnik

Korisnički priručnik za Makita VC3012M u Nizozemac. Ovaj PDF priručnik ima 176 stranica/e.

PDF 176 1.1mb

Pogledajte priručnik za Makita VC3012M ispod. Sve priručnike na ManualsCat.com možete pogledati potpuno besplatno. Pomoću gumba „Odaberi jezik“ možete odabrati jezik priručnika koji želite pogledati.

MANUALSCAT | HR

Pitanje i odgovori

Imate pitanje o Makita VC3012M, ali ne možete pronaći odgovor u korisničkom priručniku? Možda vam korisnici ManualsCat.com mogu pomoći da odgovorite na vaše pitanje. Ispunjavanjem donjeg obrasca, vaše pitanje će se pojaviti ispod priručnika za Makita VC3012M. Molimo vas da opišete svoje poteškoće s Makita VC3012M što preciznije možete. Što je vaše pitanje preciznije, veće su šanse da brzo dobijete odgovor od drugog korisnika. Automatski ćete dobiti e-poštu da vas obavijestimo kada netko reagira na vaše pitanje.

Postavite pitanje o Makita VC3012M

Stranica: 1
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT AL MK SR UK 88 Makita VC3012M Važne sigurnosne upute Prije korištenja uređaja obavezno pročitajte upute, te ih odložite nadohvat ruke. Namjena i namjenska uporaba Rukovanje strojem podliježe važećim nacionalnim zakonskim propisima. Osim uputa za rukovanje i valjanih obvezujućih odredaba o sprječavanju nezgoda na poslu u zemlji u kojoj se koristi stroj, potreb- no je uvažavati i priznata pravila tehničke struke o sigurnom i stručnom radu i rukovanju strojem. UPOZORENJE – Uređaj – – smiju samo koristiti osobe koje su podučene u njegovom rukovanju i koje imaju izričit nalog za rukovanje njime – – se smije koristiti samo pod nadzorom Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Uređaji opisni u ovi uputama su prikladni – – za apsorpcija prašine i tekućine – – za usisavanje na strojevima vođenima rukom – – za komercijalnu uporabu npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i lokalima – – za odvajanje svake vrste prašine s ekspozicijskim graničnim vrijednostima (OEL) većim od 0,1 mg/m³, (klasa prašine M). Obratite pozornost na važeće međunarodne propise. UPOZORENJE – Ne smiju se usisavati sljedeći materijali: – – vrući materijali (zapaljene cigarete, vruć pepeo, itd.) – – zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (npr. benzin, otopine, kiseline, lužine, itd.) – – zapaljive, eksplozivne prašine (npr. magnezijski prah) OPREZ – Uređaj se mora – – se koristiti samo u zatvorenom prostoru, a ne na otvorenom – – biti zaštićeni od UV zračenja A Prije uključivanja Osoblje za rukovanje uređajem, mora se obavijestiti prije rada o: – – rukovanjem uređaja – – opasnostima koje proizlaze iz materijala koji se usisava – – sigurnom uklanjanju usisanog materijala Prilikom odsisavanja prašine, u prostoriji mora biti dostatna cirkulacija zraka kada se odvodni zrak uređaja vraća u prostoriju (obratite pozornost na važeće međunarodne propise). Aparat koristite samo ako je u neoštećenom stanju. Nikada ne usisavati s oštećenim filtra. Uvjerite se, da se napon naveden na tipskoj pločici podudara s lokalnim mrežnim naponom. Preporu- čuje se priključivanje usisavača preko zaštitne strujne sklopke. Redovito provjeravajte ispravnost mrežnog priključnog voda na oštećenja npr. pukotine ili znakovi sta- renja materijala. Ako je mrežni priključni vod oštećen, potrebno ga je, prije daljnje uporabe uređaja, a radi izbjegavanja opasnosti, zamijeniti od strane Makita servisa ili električara. Koristite samo tip kabel za napajanje navedenih u uputama. Kao produžni kabel smije se koristiti samo kabel koji odgovara specifikacijama proizvođača ili kvalitet- niji.
Stranica: 2
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT AL MK SR UK 89 Makita VC3012M Kod uporabe produžnog voda pazite na minimalne presjeke voda: Dužina kabela Presjek < 16 A < 25 A do 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 20 do 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 B Korištenje Prema opasnosti prašine koji se mora usisati/odsisati, usisavac je potrebno opremiti s odgovarajucim filtrima: vrsta prašine filterska vrećica/vrećica za otpad/filterski element • prašina s OELvrijednostima > 0,1 mg/m³ (pošti- vati dodatne nacionalne propise) • drvna i betonska prašina vrećica za otpad br. za narudžbu P-70297 • prašina s OELvrijednostima > 0,1 mg/m³ (pošti- vati dodatne nacionalne propise) • drvna i betonska prašina filterska vrećica br. za narudžbu 107418007 • prašina s OELvrijednostima > 0,1 mg/m³ (pošti- vati dodatne nacionalne propise) • drvna i betonska prašina filterski element „M“ br. za narudžbu P-70219 Prije usisavanja prašine s OEL-vrijednostima: 1. Provjerite jesu li svi filteri na mjestu i ispravno postavljeni. 2. Promjer crijeva mora odgovarati promjeru podešenom promjeru. ø21 ø21 ø27 ø27 ø32 ø32 ø36 ø36 ø38 ø38 3. Dok motor radi, držite usisno crijevo zatvoreno. Ako brzina zraka u usisnom crijevu padne ispod 20 m/s, iz sigurnosnih razloga oglašava se akustični signal upozorenja. Položaj prekidača Funkcija I Uključeno 0 Isključeno AUTO Auto-On/Off C Usisavanje tekućina Prije usisavanja tekućina potrebno je načelno maknuti vrećicu filtra za otpad. OPREZ – Provjerite da plovak radi ispravno. UPOZORENJE – U slučaju nastanka pjene ili curenja tekućine odmah prekinuti posao i isprazniti spremnik za nečistoće. D Čišćenje filtra Ako dođe do slabljenja usisavanja: 1. Uključivanje usisavača.
Stranica: 3
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT AL MK SR UK 90 Makita VC3012M 2. Dlanom zatvorite otvor sapnice ili usisne cijevi 3. Pritisnite gumb za pokretanje filtar za prašinu najmanje tri puta za 2 sekunde. Na taj se način nastaje strujanje zraka koje čisti lamele filtar elementa od nasložene prašine 4. Ako usisna snaga je preniska nakon čišćenja filtera: zamijeniti filter. E Priključenje elektrouređaja OPREZ! Za uređaje koji su priključeni na utičnicu potrebno je poštivati njihove upute za rukovanje i u njima sadržane sigurnosne napomene. Utičnicu na uređaju koristiti samo za svrhu koja je određena u uputama za rukovanje. Prije uključivanja nekog uređaja u utičnici uređaja: 1. Isključiti usisavač 2. Isključiti uređaj koji se priključuje F + G Održavanje, čišćenje i popravak Obavljati samo one radove održavanja koji su opisani u uputama za rukovanje. Prije čišćenja i održavanja uređaja načelno izvući utikač iz utičnice. Gornji dio usisavača nikada ne prskati vodom: opasnost za ljude, opasnost od kratkog spoja. Upotreba neoriginalnih rezervnih dijelova i pribora može smanjiti sigurnost stroja. Koristite samo rezer- vne dijelove i pribor koje proizvodi Makita. Kod održavanja i čišćenja s uređajem je potrebno tako postupati da ne nastane nikakva opasnost za osoblje održavanja i druge osobe. Na području održavanja – – koristiti filtrirano prinudno odzračivanje – – nositi zaštitnu odjeću – – čistit područje održavanja tako da okoliš ne dospiju nikakve opasne tvari Prije nego što se uređaj ukloni s područja koje je opterećeno opasnim tvarima – – usisati vanjski dio uređaja, krpom očistiti ili zapakirati uređaj na nepropustan način – – pri tome izbjegavati podjelu nataloženog opasnog praha Kod radova održavanja i popravka, sve onečišćene dijelove koje se nije moglo očistiti na zadovoljava- jući način – – zapakirati u nepropusne vrećice – – zbrinuti u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju Provjeru ispravnosti glede prašine npr. oštećenje filtra zraka, zračna hermetičnost uređaja i funkcija kontrolnih uređaja, provodi najmanje jednom godišnje Makita servis ili neka stručna osoba. Uklanjanje filtar elemenata, filtar vrećice i vrećice za otpad Bacite filtar elemenata, filtar vrećice i vrećice za otpad, u skladu s nacionalnim propisima. Transport Prije transporta zatvorite sve zapore spremnika za prljavštinu. Nemojte naginjati uređaj ako u spremni- ku ima tekućine. Nemojte podizati uređaju pomoću kuke dizalice. Skladištenje OPREZ – Stroj odložite na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja. Odvoženje uređaja na reciklažu Prema Europskoj smjernici 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim uređajima, istrošeni električni uređaji moraju se odvojeno sakupljati i odvesti na reciklažu u skladu s ekološkim nor- mama. Ako imate pitanja, molimo obratite se Vašoj općinskoj upravi ili najbližem trgovcu.
Stranica: 4
D GB F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT AL MK SR UK 91 Makita VC3012M Garancija Za garanciju i jamstvo vrijede naše opće poslovne odredbe. Zadržavamo pravo na promjene tijekom tehničkih inovacija. Rezervni dijelovi i pribor Oznaka Broj za narudžbu Filtar element P-70219 Filtar vrećice od flisa 107418007 Vrećica za otpad P-70297 Eksplodirala poglede i dijelovi popisi dostupni su na našoj stranici: www.makita.com Otklanjanje smetnji Smetnja Uzrok Otklanjanje ‡ Motor ne radi > Popustilo je osiguranje priključne utičnice. • Uključite osigura. > Oglasila se zaštita od preopterećenja. • Isključite usisavač pustite da se ohladi oko 5 minuta. Ako ga nakon toga ne možete ponovno uključiti, obratite se za pomoćMakita servisu. ‡ Motor ne radi u automatici > Elektrouređaj je neispravan ili nije ispravno uključen. • Ispitajte ispravnost elektrouređaja, odnosno čvrsto spojite utikač ‡ Smanjena snaga > Regulacija usisne snage podešena na premalu snagu. • Podesiti usisnu snagu prema dijelu «Podešavanje usisne snage» > Promjer cijevi ne odgovara položaju sklopke. • Podesiti položaj sklopke prema promjeru cijevi. > Začepljena usisna cijev/ mlaznica. • Očistiti začepljenu usisnu cijev/ mlaznicu. > Brtva između spremnika i gornjeg dijela usisavača je neispravna ili je nema. • Zamijenite brtvu > Filtar vrećica su puni. • Vidi poglavlje “Zamjena filtar vrećice”. > Zaprljan filtar element • Vidi dio «Čišćenje filtar elementa» odn. «Zamjena filtar elementa» ‡ Nema usisnog učinka od vlažnog usisavanja > Spremnik pun • Isključiti uređaj. Isprazniti uređaj. ‡ Promjene napona > Previsoka impedancija opskrbe naponom. • Koristite prikladnu produžni kabel (vidi poglavlje “Tehnički podaci”). • Uređaj spojite na neku drugu utičnicu, koja se nalazi bliže ormariću za osigurače. Kada je impedancija na predajnoj točki ≤ 0.15 Ω, ne očekuju se odstupanja veća od 7 % .
Robna marka:
Makita
Proizvod:
Usisivači
Naziv/model:
VC3012M
Vrsta datoteke:
PDF
Dostupni jezici:
Nizozemac, Engleski, Njemački, Francuski, Španjolski, Talijanski, Švedski, Portugalski, Danski, Polirati, Ruski, Norveški, Finski, Češki, Rumunski, Turski, Slovački, Grčki, Madžarski, Slovenački, Hrvatski, Ukrajinski, Bugarski, Latvijski, Litvanski, Estonski, Albanski, Makedonski, Srpski